מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

Hebrew

English

mspt14.gif
ספר "שליחות"

סמינר בנושא שיקולים בענישה
יום חמישי - מוצ"ש,
כ"א- כ"ג באדר ב' תשע"ו
(2.4.16 - 31.3)


In memory of
Esther Malka Nissel
bat Rav Zeev Tzvi
A"H
Dedicated by her son
Raphy Nissel