מורשת המשפט בישראל

The Jewish Legal Heritage Society

אוצר המשפט חלק ב

[39]

מידות בודדות. שונות

259 במברגר, יצחק דוב: קורא באמת; פירוש על דרשות 'אל תקרי' שבש"ס. א-ב. פרנקפורט-מינץ תרלא-תרלח. 52 ,70 + 7 עמ'

260 בן-מאיר, יהושע: קל וחומר בספרות ההלכה. בדרך אפרת עלון 11 סיון תשמג עמ' 35-5; עלון 12 תמוז תשמז עמ' 44

261 בר-שאול, מלכיאל: לבירור המידה: 'גזירה שווה'. שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 31-26

262 ברגמן, ירחמיאל: 'עירוב פרשיות' - מהותה של מידה. שמעתין שנה יד גל' 49 אדר תשלז עמ' 48-42

263 גילת, יצחק ד': להשתלשלותה של הגזירה שווה. מלאת ספר ב תשמד עמ' 92-85

264 מרצבך, יונה: על הרבוי וההקש. ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תלג-תלה

265 פלונגיאן, מרדכי: אור בקר [אם למקרא ואם למסורת; 'אל תקרי'; 'קרי ביה']. וילנא תרכט 101 + 10 עמ'

266 פרידמן, מרדכי עקיבא: 'וכתב לו' עושה לו כתב. סיני כרך פד תשלט עמ' קעז-קעט

267 צ'רניק, מיכאל: התפתחות, צורה ומבנה בדרשות של ריבויים ומיעוטים. Proceedings, American Academy for Jewish Researchכרך 49 1982 חלק עברי עמ' 122-105

268 צ'רניק, מיכאל: לחקר דרשות 'כלל ופרט וכלל' במדרשי ההלכה ובתלמודים. תרביץ שנה נב תשמג עמ' 410-391

269 צ'רניק, מיכאל: לחקר המידות 'כלל ופרט וכלל' ו'ריבוי ומיעוט' במדרשים ובתלמודים. לוד תשמד 175 עמ'

270 קרני, פנחס: מצרים המקראית בתפיסתו הפרשנית של פילון ומקצת המידות שהתורה נדרשת בהן. שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 204-197

271 שוחטמן, אליאב: על ההיקש כדרך פסיקה במשפט העברי ובזיקה לחוק יסודות המשפט, תש"ם-1980. שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 350-307

272 שטיינפלד, צבי אריה: עירוב פרשיות. סיני כרך עח תשלו עמ' קצט-רטז

פרשנות. לשון

כללי הפרשנות

273 שכטר, צבי: הלכות 'דיבור מפורש' [אין אדם מוציא דבריו לבטלה; מכלל לאו אתה שומע הן; 'סיפור המעשה' בשטרי קניין; שטרי חוב לעניין גבייה ממשועבדים; הריני מפריש כמו שכתוב בפנקס]. אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 66-60

מחקרים. ביאורי לשונות. מילונים

274 אברמסון, שרגא: לחקר הערוך (סיום [סדרת מאמרים]) [המשך מאוצר המשפט חלק א ערך 548]. לשוננו כרך לח תשלד עמ' 117-91

[40]

275 אברמסון, שרגא: אף כך, אף כן (כאן) בלשון חז"ל. סיני כרך פד תשלט עמ' רכח-רלג

276 אברמסון, שרגא: 'תשלומין לשיעורים'. לשוננו לעם מחזור לא תשם עמ' 7-3

277 אברמסון, שרגא: ממון גדול. לשוננו לעם מחזור לג תשמב עמ' 79-75

278 אברמסון, שרגא: במקראות בחז"ל ובפיוטות. מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 12-1

279 אברמסון, שרגא: מילון לתלמוד לרב שמואל בן חפני. ספר אברהם אבן שושן, ירושלים תשמה עמ' 65-13

280 אהרונוביץ, חיים: עינוי הדין. לשוננו לעם מחזור לה תשמד עמ' 163-157

281 אזר, משה: לשונות ההתחייבות במקרא ובמשנה. חיפה תשמא 144 עמ'

282 אלבוים, יעקב: ששה עניני לשון במקורות חז"ל [תורה - בפה, על פה, בעל פה, שבעל פה]. סיני כרך פו תשם עמ' קעד-קפ; נוספות על המונח 'תורה שבעל פה'. שם כרך פז תשם עמ' פז. |בלידשטיין, יעקב: עוד לקורות המונח. שם עמ' פח

283 אלוני, נחמיה: אלפאט אלמשנה (מלות המשנה). ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שלישי] ראשונים ואחרונים, הלכה מוסר אגדה ודרש, ירושלים תשמה עמ' יג-כו

284 אפשטיין, יעקב נחום: לחקר אוצר המילים הארמיות הבתר-תלמודיות. מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 135-71

285 אפשטיין, יעקב נחום: ר' מצליח גאון (לתולדות הערוך). מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 269-265

286 בויארין, דניאל: ללקסיקון התלמודי I. תרביץ שנה נ תשמא עמ' II ;191-164. תעודה ג ת"א תשמג עמ' III ;119-113. תעודה ד תשמו עמ' IV ;127-115. תעודה ו תשמח עמ' 75-63

287 בן-ברק, צפרירה: הפועל 'לקח' כמגדיר דפוסי שלטון בארץ. ספר ברוך בן-יהודה, ת"א תשמא עמ' 183-175

288 גוגנהיימר, חוה; גוגנהיימר, חיים: למילון התלמוד. לשוננו כרך לט תשלה עמ' 62-59

289 גולדפרב, שלמה דוד: שאלות לשון ודקדוק בשאלות ותשובות. לשוננו לעם מחזור כח תשלז עמ' 90-88

290 גרוזמן, מאיר: מילים בתנ"ך ובלשון חכמים במשמעות של יחסי אישות אסורים. שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 29-26

291 גרוזמן, מאיר: למשמעותם של הביטויים 'עבירה' ו'דבר עבירה' בלשון חכמים. סיני כרך ק תשמז עמ' רס-רעב

292 דניאל, סוזן: צירופי ראש, פה, לב בתרגום השבעים לתורה. מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 172-161

293 הכהן, מרדכי: אמרו ובאמת אמרו [אוצר המשפט חלק א ערכים 1836 ,630]. חידוש וחקר, ירושלים תשלז עמ' 172-163

294 ויינפלד, משה: חילול, כבישה ומרמס רגל. מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 200-195

295 טלמון, צבי: בחנים לשוניים בפתגם הארמי שבתלמוד הבבלי. א-ג. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמד 521 עמ'

296 טרופר, מרדכי: לשונות 'קנין' ו'גאולה' במגילת רות והנובע מהן. בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 35-23

297 כהן, אבינועם: להוראתו הקדומה של המונח 'כלומר'. מלאת ספר ב תשמד עמ' 200-185

298 כץ, אליהו: 'הדא הוא דכתיב'. הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 214-207

299 להמן, מנשה (מנפרד) רפאל: עיונים בו' הפירוש. סיני כרך פה תשלט עמ' ר-רו

300 ליברמן, ישראל: חשבון אותיות. מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 335-329

[41]

301 ליפשיץ, ברכיהו: על כמה לשונות משותפים ופירושם. תרביץ שנה נא תשמב עמ' 661-659 ,418-399

302 ליפשיץ, ברכיהו: על הערב ועל כמה מונחים אחרים של התחייבות. שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 213-185

303 מינקוביץ, מאיר: אשה פרושה, וצבועים שדומים לפרושים. הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 136. |גורדיס, ראובן: על 'פרושים' ו'פורשים'. שם עמ' 196-195

304 נמדר, אהרן: פרשנות תקנות הקהל בתשובות הרשד"ם. ממזרח וממערב א תשלד עמ' 331-295

305 נתן, חיה: המונחים המשפטיים בלשון התנאים. דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ד כרך ראשון תשמו עמ' 29-23

306 סביב, אהרן: על מובנו של 'בעל' ו'בעלים' במקרא. בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 132-128

307 עבאדי, עדינה: בררה מכלילה ובררה מוציאה בלשון חז"ל. לשוננו כרך מח-מט תשמד-תשמה עמ' 176-167

308 פאור, יוסף: מה בין 'חמור זה' ל'חמור ההוא' [משנה ב"ב ה, ב]. סיני כרך עו תשלה עמ' קפט-קצב

309 פינס, שלמה: הערות על תקבולת הקיימת בין מונחים סוריים ובין מונחים של לשון חז"ל. ספר זכרון ליעקב פרידמן, ירושלים תשלד עמ' 213-205

310 פלק, זאב: על מונחי משפט [א: תם ורשע. ב: תקנה וגזירה. ג: הלכה ומעשה. ד: רבים-דיינים. ה: קליטה]. סיני כרך עז תשלה עמ' יז-כא

311 פרידמן, שמא יהודה: תיקוני ערכים למילון התלמודי (א): 'ואימרו פועלים... ואימר בעל הבית' (בבא מציעא עז ע"א). עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 169-163

312 פרנצוס, ישראל: 'חולקין', 'חולקין לאמצע', 'מביאין לאמצע וחולקין'. תרביץ שנה נב תשמג עמ' 514-510

313 רוזנטל, אליעזר שמשון: למילון התלמוד; Talmudica Iranica. בתוך: יודאיקה; לחקר פרס והיהדות, בעריכת שאול שקד, ירושלים תשמב עמ' 134-38

314 רוזנטל, אליעזר שמשון: פירושי סתומות בלשון חכמים. מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 514-507

315 רוזנטל, יעקב: חוק, מחוקק, משפט - ערכים ומונחים. לשוננו לעם מחזור לא תשם עמ' 208-200

316 רצהבי, יהודה: לשונות בספרות שאלות ותשובות. לשוננו לעם מחזור לג תשמב עמ' 113-99

317 שפרבר, דניאל: מלילות. סיני כרך עח תשלו עמ' מ; כרך עט תשלו עמ' נה-נט; כרך פז תשם עמ' קנ-קנג

סברא

318 ברקוביץ, אליעזר: כוחה של הסברא. ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 33-11

[42]

כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה

כללי

319 בלידשטיין, יעקב: היתר הוראה במשנת הרמב"ם ומשמעותו החברתית. תרביץ שנה נא תשמב עמ' 587-577

320 בנדיקט, בנימין זאב: מקורות נרמזים בספרות הראשונים. דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 189-175

321 בנדיקט, בנימין זאב: לדרכי הפסיקה. תורה שבעל פה כד תשמג עמ' פה-צו; הרמב"ם ללא סטיה מן התלמוד, אסופת שיעורים, ירושלים תשמה עמ' רמו-רנז

322 בנטוב, חיים: קוים אחדים בדרכי פסיקתם ההלכתית של חכמי הספרדים וחכמי מארוקו. קו לקו, ירושלים תשמג עמ' 123-111

323 ברזון, עזריה: קביעת הלכה מורכבת. מעלי עשור (מעליות י), מעלה אדומים תשמח עמ' 127-113

324 גברא, משה: לדרכו של ר' יחיה צאלח בפסיקת ההלכה (לפסיקת ההלכה בתימן לפני מאתיים שנה). עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמה 175 עמ'

325 גולדמן, אליעזר: היש הכרעה סמכותית בענייני השקפה? עמודים כרך כה תשלז עמ' 63-62

326 דיכובסקי, שלמה: דעת תורה בהלכה. מורשה ח קיץ תשלד עמ' 33-18

327 הילביץ, אלתר: לבעיית דעת מכרעת בהלכה ושיטת הראי"ה קוק זצ"ל. באורו; עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 152-121

328 הלוי, חיים דוד: פסיקת הלכה ואהבת ישראל במשנת הגרב"צ עוזיאל זצ"ל. ניב המדרשיה כרך כ-כא תשמז-תשמח עמ' 69-55

329 הרטמן, דוד: 'אגרת השמד' לרבינו משה בן מימון - אספקלריא למורכבות הפסיקה ההלכתית. מחקרי ירושלים במחשבת ישראל שנה ב תשמג עמ' 403-362. |סולובייצ'יק, חיים: שם שנה ג תשמד עמ' 687-683

330 זפרני, דוד: דרכי ההוראה של הרא"ש. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשם 275 עמ'

331 יוסף, עובדיה: כללי מרן השולחן ערוך. ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' רסז-רפ

332 ישראלי, שאול: החיוב להמנע ממחלוקת כעקרון מנחה בקביעת ההלכה. תורה שבעל פה כא תשם עמ' לב-לח

333 כרמל, אריה; לוי, יהודה: ראות העינים בקביעת ההלכה. המעין כרך כג גל' א תשרי תשמג עמ' 69-64

334 לויטס, חיים מנחם: תלמוד תורה ומעשה בתקופת התנאים והאמוראים. שנה בשנה תשמז עמ' 258-251

335 לשם, חיים: מצוי ההלכה עד תומה - כיצד? מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 75-71

336 נויברגר, יעקב: בגדר איסור הוראה במקום רבו. כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 213-208

337 עמיטל, יואל: דרכי הפסיקה (מאמר ראשון). מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 29-20

338 ערוסי, רצון: הלכה והלכה למעשה בהפלה מלאכותית במשפט העברי. דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קיט-קלב

339 פוטולסקי, משה: הכלל 'אין למדין מקודם מתן תורה'. דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 230-195

[43]

340 צוריאל, משה: האם מותר לפסוק הלכה למעשה מספר 'שולחן ערוך'? מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 8-5

341 שרמן, אברהם: יסודות כללי ההוראה והפסיקה וחילוקיהם בין קהילות אשכנז וספרד. ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 121-102. |הלוי, חיים דוד: אגרת בדבר דיני שליח-ציבור שהוא כהן (על חיובן של קהילות הספרדים לפסוק כהוראת מרן הב"י). שם גל' כ-כא תשמז-תשמח עמ' 112-107; שרמן, אברהם: כללי הוראה ופסיקה. שם עמ' 116-113

רוב ומיעוט. יחיד ורבים

342 זונבנד, דוד צבי: בענין הלוך אחר הרוב. שערי ציון, לכבוד האדמו"ר שליט"א מליובאוויטש, ירושלים תשמד עמ' עד-פז

343 שוחטמן, אליאב: 'רובו מתוך כולו'; תוקפם של חוקים המתקבלים במליאת כנסת שאינה מלאה. תחומין ט תשמח 102-82

344 שפירא, שמואל: כח הרוב של חברי מושב. תחומין ו תשמה עמ' 269-263

הלכה כבתראי

345 תא-שמע, ישראל: 'הלכתא כבתראי' - בחינות היסטוריות של כלל משפטי. שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 423-405

הלכה כחכם פלוני

346 ביטמן, אביגדור יצחק: לטיבו של הכלל 'הלכה כבית הלל'. סיני כרך פב תשלח עמ' קפה-קצו

347 ספראי, שמואל: ההכרעה כבית הלל ביבנה. דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 44-21

348 ערמון, מנחם: אביי ורבא. ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 304-274

כללי פסיקה

349 ארצי, איתן: תלמוד בבלי וירושלמי - הלכה כדברי מי? קול ברמה עלון כו כסלו תשמב עמ' 11-1; מצהר לצהר, ירושלים תשמד עמ' 194-181

350 לויטס, חיים מנחם: אם יכול תלמיד לפסוק נגד דעת רבו. שנה בשנה תשמד עמ' 246-240

351 פרנצוס, ישראל: הירושלמי כמקור לפסיקת הרמב"ם. סיני כרך קא תשמח עמ' לב-מג

352 קאפח, יוסף: 'ופליגא' במשנת הרמב"ם. ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 130-101

[44]

353 שוחטמן, אליאב: החשש להוצאת לעז על הראשונים כשיקול בפסיקת ההלכה. בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 195-170

354 כללי הפוסקים. דעת תורה ספר ג אלול תשמב עמ' כד-לב

'קים לי'

355 בן-מנחם, חנינה: טענת קים לי - לקראת ניתוח יוריספרודנטי. שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 60-45

356 סופר, יעקב חיים: בענין טענת קים לי דלא כהשלחן ערוך. מקבציאל גל' ג כסלו תשמה עמ' כט-מ

357 שוחטמן, אליאב: לדרך קביעתן של תקנות הגאונים ולמהותה של הוראת הגאונים בדין 'קים לי בגווה'. שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 686-665

הוראה באיסור והיתר

358 אבידן (זמל), אברהם: התרים הלכתיים מחשש מכשול לעתיד על רקע בעיות תקשורתיות-פסיכולוגיות. תורה שבעל פה יח תשלו עמ' צה-קב

359 טנדלר, משה: הוראה אחר הוראה. תחומין ט תשמח עמ' 195-191

360 קגן, מאיר גציל: בדין מורה הלכה בפני רבו. הפרדס שנה סב חוב' ח אייר תשמח עמ' 17-13

361 שטיינפלד, צבי אריה: 'בית דין שריא'. דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' רצט-שיח

חומרא וקולא

362 אברזל, אליהו: 'ספיקא דאורייתא לחומרא' אי מדאורייתא (ובירור דעת מרן השו"ע). המאסף שנה א תשלט עמ' 385-382 ;201-199

363 ברויאר, מרדכי: תשובה של ר' זליגמן בינג בענין אנשים שנהגו חומרא לעצמם. ברכתא דאליהו, לזכרו של הרב ד"ר אליהו מונק הכהן, לונדון תשמב עמ' כט-מא

364 משאש, שלום: בענין ספק דאורייתא לחומרא. המאסף שנה ב תשם עמ' 504-501

365 רון, אברהם: על ההקצנה. בשדה חמ"ד חוב' כז תשמד עמ' 123-117

366 שטיינברג, גדליה אריה: ספיקא מן התורה לקולא. הפרדס שנה נב חוב' ה שבט תשלח עמ' 12-10

מעשה

367 שטיינפלד, צבי אריה: לניתוח סוגית ה'עובדא'. שמעתין שנה טו גל' 52 ניסן תשלח עמ' 37-34

[45]

מנהג

368 אבינר, שלמה: טוב מוסרי מוחלט או מוסכמות חברתיות. עם כלביא, חלק ב, ירושלים תשמג עמ' 67-64

369 אבן, דליה: דסואטודו; מנהג מבטל הלכה. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלז 12 + 276 עמ'; עמ' 149-130: המשפט העברי

370 איזירר, חגי: האם מנהג העולם מבטל אסמכתא. כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 36-31

371 אלינסון, אליקים גציל: חלופי מנהג בין איש לאשתו ותוקף מנהג אבות. סיני כרך פה תשלט עמ' רלג-רמב

372 אלמוגי, יהודה: יחס ההלכה למנהג בישראל. בשדה חמ"ד חוב' כ תשלז עמ' 345-342

373 בן-שלמה, אליעזר: התנגשות חוקים בדיני איסור והיתר. ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 199-190

374 בקשי-דורון, אליהו: מסורת ומנהגי עדות. ארחות 92 ערב פסח תשמג עמ' 15-11

375 גולדשמידט, יוסף: על המנהג. ילקוט מנהגים; ממנהגי שבטי ישראל, בעריכת אשר וסרטיל, ירושלים תשלז עמ' ז-יב

376 גרוסמן, אברהם: ראשיותיו ויסודותיו של מנהג עיכוב התפילה. מלאת ספר א תשמג עמ' 219-199

377 דבליצקי, שריה: רשימת ספרי מנהגים. המעין כרך יז גל' א תשרי תשלז עמ' 80-77

378 הכהן, מרדכי: ההלכה והמנהג [אוצר המשפט חלק א ערך 732]. הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 58-28

379 הלוי, חיים דוד: חובת אשה לנהוג כמנהג בית בעלה. תחומין ו תשמה עמ' 84-79

380 הלוי, ישעיהו טוביה (עורך): חומר איסור המבטל מנהג. דעת תורה ספר ב סיון תשמב עמ' טו-לב

381 המאירי, צבי: מנהג המדינה. מגל ו תשמח עמ' 124-115

382 וסרטייל, אשר (עורך): ילקוט מנהגים; ממנהגי שבטי ישראל. ירושלים תשלז 360 + 12 עמ'

383 זימר, יצחק (אריק): תגובות יהודי אשכנז להשפעות המרכז בפולין בראשית המאה הי"ז. סיני כרך קב תשמח עמ' רכו-רמ

384 טוקצ'ינסקי, יחיאל מיכל: השקפה יסודית על תורת הקנינים ועל תורת המנהגים בחברת החיים. בתוך: פינדלינג, משה: תחוקת העבודה. ירושלים תשה עמ' קלד-קמג

385 טל, שמואל: תוקפו של מנהג אבות. מספרא לסיפא עלון 30 קיץ תשמז עמ' 35-26

386 כהן, יהודה: תקפו של מנהג. ניב המורה קובץ 11 סיון תשמד עמ' קלה-קלט

387 כץ, דב: פסיקת בתי הדין הרבניים והחוקים [ב. קנין סיטומתא]. ירושלים תשלו 160 עמ'

388 כץ, יעקב: מעריב בזמנו ושלא בזמנו - דוגמא לזיקה בין מנהג, הלכה וחברה [אוצר המשפט חלק א ערך 746]. הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 200-175

389 לויטס, חיים מנחם: השתלשלות מנהגי תנאים ואירוסין. דברי חיים מנחם, ירושלים תשמג עמ' קסד-קעט

390 ליפשיץ, ברכיהו: מנהג מבטל הלכה. סיני כרך פו תשם עמ' ח-יג

391 סליי, מנחם: מנהגי החמרים הספנים והסוחרים בפסיקה הרבנית. מנחת אהרן, לזכרו של הרב אהרן שויקה, ירושלים תשם עמ' 198-189

392 סליי, מנחם: מנהג המשפחה במקרי נישואין בין עדתיים, מיזוג הגלויות מבחינה הלכתית. נעם ספר כג תשמא עמ' קמה-קפ

[46]

393 ערוסי, רצון: פוסקי ימינו נוכח רבגוניות עדתית. מחצית האומה, בעריכת שלמה דשן, רמת-גן תשמו עמ' 105-65

394 ערמון, מנחם: משמעות המנהג אצל בעלי התוספות. ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 47-7

395 פלק, זאב: על המנהג בשיפוט הרבני בישראל. ספר ישעיהו ליבוביץ, ת"א תשלז עמ' 115-110

396 צוריאל, משה: 'ולא תצא תורה כשתי תורות' (בהתנגשות בין מנהג אבות למנהג המקום - מה עדיף?). מספרא לסיפא עלון 25 תמוז תשמו עמ' 14-8

397 קוק, שמחה: תוקף קבלת ציבור לגבי תקנות ומנהגים. תורה שבעל פה כ תשלט עמ' מז-נו

398 שוחטמן, אליאב: על המנהג ליתן מתנות לאביוני נכרים בפורים. סיני כרך ק תשמז עמ' תתנב-תתסה

399 שפיצר, אברהם חיים: בירור הלכה בענין שינוי מנהגים ובענין שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא. באהלי יעקב כסלו תשם עמ' יד-ל

400 שציפנסקי, ישראל: תקנות ומנהגי ירושלים. אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 279-245

401 שרגאי, אליהו: תקנות ומנהגים בישראל. שנה בשנה תשמח עמ' 275-265

402 שרמן, אברהם: בענין לא תתגודדו - 'לא תעשו אגודות אגודות'. אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 280-272

403 תא-שמע, ישראל: הלכה, מנהג ומסורת ביהדות אשכנז במאות הי"א-י"ב (עיונים ראשונים). סידרא ג תשמז עמ' 161-85

תקנות. חקיקה

תקנות חכמים. תקנה וגזרה. הוראת שעה

404 אזולאי, משה: בדין אין לגזור גזירות מדעתנו. אור תורה שנה יד תשמב עמ' תעו-תפט

405 אטלס, שמואל: התנאים שהתנה יהושע ותנאי בית דין. נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 60-41

406 אטלס, שמואל: תנאי בית דין ולב בית דין מתנה עליהם. נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 65-61

407 אלון, מנחם: תקנה, תקנות. האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 1040-1032

408 אלעזר בן אריה מפילץ: שערי חכמה; ש"ב שמעתתא [על דרכי התנאים והאמוראים, סתמא דתלמודא, גזירות חז"ל, דרשות הכתובים, לשונות התלמוד, ועוד]. פראג תקסז סח דפים (דפים סט-פב - דרושים). מהד' ב עם הוספות, ס' וואראהל 1907 קיב דפים

409 אנציקלופדיה תלמודית: חכמים עשו חזוק לדבריהם. כרך טו עמ' פב-צז

410 אפרתי, יעקב אליהו: מ'הוראת שעה' להלכה קבועה לדורות (אגב בירור מקורה של משנה אחת הטבועה בחותם 'זה הכלל'). בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 300-293 ,243-237 ,172-165 ,86-81

411 ברקוביץ, אליעזר: כוחם של חכמים. סיני כרך פז תשם עמ' א-כה; ההלכה כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 198-156

412 דסברג, אורי: הערמה בדיני תורה ובתקנות חז"ל. שנה בשנה תשמב עמ' 218-215

413 הילביץ, אלתר: עוד לפעילות יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח משום שהיתה השעה צריכה לכך. סיני כרך צב תשמג עמ' קצג-רב

414 הלוי, חיים דוד: בגדר גזירת גזירות חדשות אחר חתימת התלמוד. ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 22-18

[47]

415 וייס, יעקב: תוקפן של תקנות חכמים. בתוך: רבנות וקהילה במשנת מרן ה'חתם סופר' זצ"ל, ירושלים תשמז עמ' נד-סח

416 זלוטוביץ, אהרן: בענין איסור משום גזרה. הפרדס שנה נב חוב' ד טבת תשלח עמ' 15-13

417 חרל"פ, יחיאל מיכל: בדיני הזמה והוראת שעה [אוצר המשפט חלק א ערך 6238]. תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' רכו-רלא

418 לאו, ישראל מאיר: הסמכות ההלכתית לגזור גזירות ולהתקין תקנות. תורה שבעל פה כ תשלט עמ' עט-פט

419 לוין, שרגא פייטל: האם גוזרים גזירות בזמן הזה. אור הדרום חוב' ד קיץ תשמז עמ' כו-מח

420 סרבניק, יהודה: במהות 'לא פלוג' שבגזרות חז"ל. שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 52-47

421 פלק, זאב: על מונחי משפט [ב: תקנה וגזירה]. סיני כרך עז תשלה עמ' יז-כא

422 פלק, זאב: על גזירות שונות בשבת ומועד. סיני כרך פא תשלז עמ' קעז-קפ

423 פרידמן, נתן צבי: קוים לדמוקרטיה והלכה. תחומין ד תשמג עמ' 258-255

424 קצב, מיכאל: במהות תקנות חז"ל. מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 41-36

425 שלמון, דוד: לשמור מרחק. מחשבת חוב' נט אב תשם עמ' 10-7

426 שרגאי, אליהו: תקנות ומנהגים בישראל. שנה בשנה תשמח עמ' 275-265

סמכויות והגבלות

עקירת דבר מן התורה

427 ברקוביץ, אליעזר: הגדרת כוח חכמים לעקור דבר מן התורה. סיני כרך עה תשלד עמ' רכז-רלח; ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 214-199

428 זולדן, יהודה: 'עת לעשות לה' הפרו תורתך'. פרי הארץ גל' ו חשון תשמג עמ' 26-9

429 זילברג, משה: הסדר עם ההלכה. באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 280-268

430 ירחי, אהרן: דבר המפורש בתורה להיתר אין כח בידי חכמים לאסור (המשך מנהר דע"ה ג). נהר דע"ה גל' ד סיון תשמד עמ' מ-מה

431 לוי, יהודה: עקירת דבר מן התורה ו'עת לעשות לה''. המעין כרך כב גל' ג ניסן תשמב עמ' 30-20; קובץ חדושי תורה ופרפראות לחכמה א אייר תשמד עמ' 58-50

432 פישר, מיכאל: בדין יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה. שרידים גל' ב סיון תשמב עמ' טז-כ

הפקעת ממון. 'הפקר בית דין הפקר'

433 בלידשטיין, אברהם צבי: הפקר בית דין הפקר. עלון שבות גל' 114 תמוז תשמו עמ' 31-21

434 חרל"פ, יחיאל מיכל: בדין פעוטות מתנתן מתנה והפקר בית דין הפקר. תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' פה-קא

'אין גוזרין גזירה על הציבור אא"כ רוב הציבור יכולין לעמוד בה'

435 מסינה, מנחם: 'אין גוזרים גזרה על הציבור אא"כ רוב הציבור יכולין לעמוד בה'. תרביץ שנה נד תשמה עמ' 453-447

436 שטיינפלד, צבי אריה: 'צבור' ו'רב צבור' בתקנות בית-דין. סיני כרך פה תשלט עמ' קנד-קעא

[48]

'אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חברו' וכו'

437 בקשי-דורון, אליהו: אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו. בנין אב, ירושלים תשמב עמ' שא-שח

438 גורביץ, אריה זאב: בענין אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו. קול התורה חוב' ח ניסן תשמא עמ' טו-יט

439 לוין, משה: בענין אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו. אוריתא גל' טו ניסן תשמו עמ' כג-כו

440 פרנקל, יצחק ידידיה: 'אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין'. הליכות גל' 109-108 כסלו תשמו עמ' 3-1

'דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו'

441 כרמל, אריה; לוי, יהודה: תקנות וגזירות שבטל טעמן. המעין כרך כה גל' ג ניסן תשמה עמ' 11-3; גל' ד תמוז תשמה עמ' 30-19

442 לוין, אשר: בענין דבר שנאסר במנין ויו"ט שני של גלויות. המאור שנה לד חוב' ג שבט-אדר תשמב עמ' 21-16; דבר שנאסר במנין ובטל הטעם. הפרדס שנה נו חוב' ה שבט תשמב עמ' 19-16

443 קלירס, יהודה: ביטול הלכה באופן שבטל טעמה. ברית אברהם קובץ ב סיון תשמג עמ' מ-מג; קובץ ג תשרי תשמד עמ' לז-מד

444 שכטר, צבי: בדין דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו. אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 135-127

גזרה לגזרה

445 מרדכי, אהרן: גדרי 'גזירה לגזירה'. עלון שבות שבט תשלז עמ' 42-30

נימוקים לתקנות

446 אבידן (זמל), אברהם: התרים הלכתיים מחשש מכשול לעתיד על רקע בעיות תקשורתיות-פסיכולוגיות. תורה שבעל פה יח תשלו עמ' צה-קב

447 אנציקלופדיה תלמודית: איבה. כרך א עמ' רכח-רל (תפח-תצג במהד' ב) [אוצר המשפט חלק א ערך 807]

448 בוגרד, אליעזר: מפני דרכי שלום. עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א תשלז 109 עמ'

449 הילביץ, אלתר: לביאור הסוגיא 'מפני דרכי שלום' ביחס לגויים. סיני כרך ק תשמז עמ' שכח-שנח

450 הלוי, א"א: נגלה ונסתר בטעמי התקנות וההלכות. דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 127-121

451 הלוי, חיים דוד: דרכי שלום ביחסים שבין יהודים לשאינם יהודים. תחומין ט תשמח עמ' 81-71

452 הנקין, יהודה הרצל: משום יישוב ארץ ישראל. שנה בשנה תשמג עמ' 334-331

453 סופר, עמוס: 'מפני תרעומתן של מינים'. סיני כרך צט תשמו עמ' לח-מז

454 פלק, זאב: להוציא מלבם של ביתוסים. סיני כרך פד תשלט עמ' פט-צא

[49]

455 פרדס, חיים: מפני דרכי שלום. ספר חג"י; זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 474-467

456 רובינשטין, שמואל תנחום: תקנות שהתקינו חז"ל מפני דרכי שלום. תורה שבעל פה כא תשם עמ' ס-סו

457 שציפנסקי, ישראל: דברים שאמרו משום ישוב ארץ ישראל. אור המזרח כרך לה תשמז עמ' 120-109

תוקף תקנות הקהל

458 אבינר (לנגנאור), אלישע: לבירור תוקפן של תקנות הקהל. מעליות עלון ג תשמג עמ' 20-12

459 אבינר, שלמה: כח הרוב. קובץ לדרכה של קשת; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 113-111

460 אלון, מנחם: תקנות הקהל ומשמעותן לחברה הקיבוצית. חוק ומשפט והחברה הקיבוצית, ת"א תשכד; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 105-104

461 אלון, מנחם: סמכות ועצמה בקהילה היהודית: פרק במשפט הצבורי העברי. שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 34-7

462 אלון, מנחם: עקרונות-יסוד בדרכי החקיקה במשפט העברי. קובץ לזכרו של ראובן ברקת, ירושלים תשלז עמ' 138-130

463 אלון, מנחם: שלטון הקהילה ויחסי יחיד וצבור במשפט העברי. שנה בשנה תשלח עמ' 237-209

464 אלון, מנחם: דרכי היצירה ההלכתית בפתרונן של בעיות חברה ומשפט בקהילה. ציון שנה מד תשלט עמ' 264-241

465 אנציקלופדיה תלמודית: חרם (חרמי ציבור). כרך יז עמ' שמג-שעח

466 אריאל, יגאל: המושב לאור ההלכה (יחסי האגודה - והחבר). תחומין ו תשמה עמ' 262-252

467 אריאל, יעקב: המשפט הצבורי במושב הדתי. דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 30-7

468 בקשי-דורון, אליהו: הרשויות המקומיות ותקנות הישוב בהלכה. תורה שבעל פה טז תשלד עמ' קיד-קכב; סמכות הרשויות המקומיות בהלכה. בנין אב, ירושלים תשמב עמ' שלב-שלח

469 הירש, שמשון רפאל: יחיד הרוצה לפרוש מקהילה שבעירו ובענין תקנת הקהילות ועצמאותן. מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' טז-כא

470 טיילור, נחמיה: מזכירות הישוב והלכותיה. תחומין ט תשמח עמ' 115-103

471 ליפקין, בנימין: סמכות החקיקה של הציבור [אוצר המשפט חלק א ערך 823]. תורה שבעל פה כ תשלט עמ' קח-קכח

472 נחלון, אהרן: סמכות הציבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ; הגוף המתקין תקנות. שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 178-142

473 נחלון, אהרן: סמכות הצבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ. עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים תשלה 74 עמ'

474 נחלון, אהרן: סמכות הציבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ; מהותן המשפטית של תקנות הקהל. שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 326-271

[50]

475 נחלון, אהרן: חרם הקהל לפי הרמב"ם ולפי הרמב"ן. ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 345-340

476 נמדר, אהרן: תקנות הקהל: פרוצדורה ונוהלי חקיקה (עפ"י חכמי שאלוניקי במאה הט"ז). מחקרי משפט ב תשמב עמ' 203-180

477 עמיחי, יהודה: הליכות הנהגת מושב שיתופי. ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 194-174

478 עמנואל, שמואל: תוקפן ההלכתי של החלטות האסיפה להגבלת הוצאות חתונה. השלהבת שלנו מס' 568 אלול תשמג; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 109-107

479 קוק, שמחה: תוקף קבלת ציבור לגבי תקנות ומנהגים. תורה שבעל פה כ תשלט עמ' מז-נו

תקנות שונות - עד חתימת התלמוד

480 אטלס, שמואל: התנאים שהתנה יהושע ותנאי בית דין. נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 60-41

481 בלטר, חיים: בענין תקנת משיכה בלקוחות. עלון שבות גל' 90 תשרי תשמב עמ' 45-37

482 בקשי-דורון, אליהו: תקנות נגד מותרות ויוקר השערים. תורה שבעל פה כה תשמד עמ' נ-נז

483 גולדברג, אברהם: שמונה-עשר דבר של בית שמאי ובית הלל. מחקרים ביהדות, ספר היובל לדוד קוטלר, ת"א תשלו עמ' 225-216

484 וינוגרד, שמעון: שאלות ועיונים בסוגיא של 'תקנת אושא'. שנה בשנה תשלח עמ' 191-181

485 ולר, שולמית: אחת מתקנותיו של רבן שמעון בן גמליאל בגט. עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א תשלה 91 עמ'

486 ינקלביץ, רפאל: פיתן... מהלכות של עמעום הוא. סיני כרך פז תשם עמ' מח-נד

487 כהן, ידידיה: תקנות חז"ל ביחוסי ממון בין בני זוג. א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשם 60 + 606 + 36 + 14 (תמצית אנגלית) עמ' (שער ירושה וקבורה: עמ' 391-1)

488 לטנר, רפאל: תקנת מזונות כשהגיע הזמן ולא נשאו. שעלי דעת קובץ ד אדר ב' תשמו עמ' 122-119

489 סופר, עמוס: 'מפני תרעומתן של מינים'. סיני כרך צט תשמו עמ' לח-מז

490 עמינח, נח: תקנות יהושע בן נון. שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 327-301

491 עמינח, נח: איזו היא א"י לדעת ר' יהודה הנשיא? אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 47-21

492 פליקס, יהודה: תחומי איסור ספיחים ותקנות רבי לגבי שביעית. ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' שסט-ת

493 פלק, זאב: שתי תקנות קדומות [שיהא אדם שואל בשלום חברו בשם; הבועל ארמית קנאים פוגעים בו]. דעות גל' מו תשלז עמ' 58-56

494 פרדקין-חבס, אפרת: תקנות רבי המתייחסות לתחומי ארץ ישראל. עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשם 112 עמ'

495 רוט, אליהו: ביאור תקנת שלמה ובית דינו בערובי חצירות. קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' עז-פא

496 רקובר, נחום: דין ו'תנאי בית דין' בהצלת רכוש. ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תכד-תלה

497 שטיינפלד, צבי אריה: לאיסור שמן של גויים. תרביץ שנה מט תשם עמ' 277-264

498 שטיינפלד, צבי אריה: 'גזרו על פיתן משום שמנן, ועל שמן משום יינן'. סיני כרך פז תשם עמ' רעג-רפא

[51]

499 שטיינפלד, צבי אריה: הגזירות על תינוק גוי ועל בנותיהן לדעת רב נחמן בר יצחק. בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 42-25

500 שטיינפלד, צבי אריה: למשמעו של האיסור על תבשילי גויים. סידרא ב תשמו עמ' 143-125

501 שטיינפלד, צבי אריה: לאיסור פת של גויים. דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 35-31

502 שציפנסקי, ישראל: תקנות משה. אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 88-67

503 שציפנסקי, ישראל: תקנות יהושע. אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 290-261

504 שציפנסקי, ישראל: יוחנן כהן גדול ותקנותיו. אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 61-34

505 שציפנסקי, ישראל: תקנות רבן יוחנן בן זכאי. אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 164-148 ,35-23

506 שציפנסקי, ישראל: תקנות עזרא. אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 304-283

507 שציפנסקי, ישראל: תקנות אנשי כנסת הגדולה. אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 137-98

508 שציפנסקי, ישראל: תקנות אושא. אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 345-317

שונות

509 אוירבך, שלמה זלמן: בענין רופא שנקרא לחולה מסוכן אם מותר לחזור לביתו בשבת. מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קכג-קלא

510 אנציקלופדיה תלמודית: חרם דרבנו גרשם (חדר"ג). כרך יז עמ' שעח-תנד; תשנז-תשעב

511 בארי, אברהם: תקנות ו'מעין תקנות' בתקופת הגאונים. ממזרח וממערב א תשלד עמ' 293-285

512 ברודי, ירחמיאל: כלום היו הגאונים מחוקקים? שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 316-281

513 גולדשמידט, שמואל: מראית עין בצנעה ובפרהסיא בהלכה. בשדה חמ"ד שנה לא חוב' ה-ו תשמח עמ' 40-36

514 הלפרין, מרדכי: 'כל היוצאין להציל חוזרין למקומן?'. בדרך אפרת עלון סיון-תמוז תשם עמ' 58-46; אסיא חוב' לא-לב אדר תשמב עמ' 21-12. |ולדמן, מנחם: שם חוב' לד תשרי תשמג עמ' 67-66; הערת העורך [הלפרין, מרדכי]: שם עמ' 68

515 הלר, יוסף; הלוי, אברהם: גזירה שלא נתפשטה בכל ישראל. הדרת מלך ד אדר א תשמו עמ' קיב-קיח

516 ולדמן, מנחם: כל היוצאים להציל חוזרין למקומם. תחומין ג תשמב עמ' 48-38

517 כהנא-שפירא, אברהם אלקנה: מבט תורני על חוקי המדינה והתקנת תקנות בימינו. תחומין ג תשמב עמ' 241-238

518 פיינשטיין, משה: היוצאין להציל בשבת מתי מותרין לחזור למקומן. תחומין א תשם עמ' 23-13

519 פיינשטיין, משה: אם יש לחברת הצלה לסדר בשבת שתהא החזרה ע"י נכרי. הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' נג-נו

520 רות, אברהם נפתלי צבי: החרם בדבר קריאת איגרת שלא ברשות. אודים כרך ז-ח תשלח-תשלט עמ' 18-14

521 שוחטמן, אליאב: לדרך קביעתן של תקנות הגאונים ולמהותה של הוראת הגאונים בדין 'קים לי בגווה'. שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 686-665

522 שיינברג, חיים פנחס: בדין חזרת היוצא להציל. הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קכד-קלג

[52]

523 שכטר, צבי: מלאכות דרבנן וגזירות. אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 286-273

524 שכטר, צבי: הגדרת ענין 'אי אפשי בתקנת חכמים'. אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 67-62

הערמה משפטית

525 אטלס, שמואל: הערמה ובדייה. נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 304-265

526 אנגלרד, יצחק: קניא דרבא, המזבח של ניקולאוס והשלשלת של דוד המלך; לבעיית ההערמה בשבועה. תרביץ שנה נב תשמג עמ' 609-591

527 ברקוביץ, אליעזר: הערמה. ההלכה כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 131-118

528 גולדברג, זלמן נחמיה: להשתמש בתחבולות להוריד את האיסור מדאורייתא לדרבנן. הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קו-קכג

529 דסברג, אורי: הערמה בדיני תורה ובתקנות חז"ל. שנה בשנה תשמב עמ' 218-215

530 טייטלבוים, יקותיאל יהודה: בענין הערמת מכירה לעכו"ם במלאכת שבת. האהל שנה כג חוב' ב סיון תשלז עמ' א

531 פיינברג, ל': התפתחות ההלכה על ידי פירוש והערמה. Proceedings, Rabb. Ass. 5 (1933-38), p. 189-193

532.פלאי, פנחס: הלכה וטכנולוגיה - פתרונות בעייתיים. עמודים כרך ל תשמב עמ' 341-337. |רוזן, ישראל: שם עמ' 412-410; דוד, שמואל: שם עמ' 416-414

533 שילה, שמואל: ההערמה בתלמוד. שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 355-309

מוסר והלכה

כללי

534 אזואלוס, שמעון: הגיגים על יושר אישי במקרא. שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 21 ,12-9

535 איזנהנדלר, יחיאל: תורת משה - מוסר ומשפט. כפר חב"ד תשלח 144 עמ'

536 אלבק, שלום: משפט ומוסר במסורת ישראל. מחקרי משפט א תשם עמ' 57-40

537 אריאל, יעקב: המוסר, האמונה ומדיניות השלום. ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 211-205

538 אריאל, יעקב: הפרת פקודה משום מצוה או שקולים מוסריים. תחומין ד תשמג עמ' 179-173

539 אריאל, יעקב: חרבות ואתים (מוסר ומלחמה). תחומין ד תשמג עמ' 192-189

540 אריאל, יעקב: המוסר המלחמתי בתורה. ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 90-80

541 ברקוביץ, אליעזר: כוחה המוסרי של ההלכה. ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 104-84

542 ברקוביץ, אליעזר: כוחו של מוסר; גדול כבוד הבריות. ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 117-105

[53]

543 ברקוביץ, אליעזר: המוסר וההלכה בדיני אישות. ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 155-132

544 דובשני, מנשה: עיקרי המוסר במקרא. בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 273-267

545 הכהן, אביעד: מוסר ומלחמה - ביבליוגרפיה נבחרת. ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 256-252

546 כהן, חיים הרמן: אינדיבידואליזציה של הצורך עם סוציאליזאציה של היושר. דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים כרך ה חוב' 12 תשלו 16 עמ'

547 כהנא-שפירא, אברהם אלקנה: מלחמה ומוסר. תחומין ד תשמג עמ' 183-180

548 ליכטנשטיין, אהרן: מוסר והלכה במסורת היהודית. דעות גל' מו תשלז עמ' 20-5

549 ליכטנשטיין, אהרן; ליאור, דב; חסדאי, יעקב; כהן, שאר-ישוב: מוסר ומלחמה. תחומין ד תשמג עמג 188-184

550 ליכטנשטיין, אהרן: הלכה והלכים כאושיות מוסר: הרהורים מחשבתיים וחינוכיים. ערכים במבחן מלחמה: מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 24-13

551 מיקלישנסקי, י"ק: בין משפט ומוסר (מתוך מסת מחקר). הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 235-234

552 מלמד, עזרא ציון: משפט ומוסר בחיי עם ישראל. ספר שלום סיון, ירושלים תשם עמ' 302-287

553 מרגלית, דוד: מוסר הרפואה שהוא מוסר היהדות. הליכות גל' 65 תשרי תשלה עמ' 34-33

554 נריה, משה צבי: משפטיו לישראל. תחומין ב תשמא עמ' 231-213

555 עמיאל, משה אביגדור: הצדק הסוציאלי והצדק המשפטי והמוסרי שלנו [אוצר המשפט חלק א ערך 877]. בין אדם לחברו - מסכת יחסי אנוש ביהדות, ירושלים תשלה עמ' 83-1

556 פדרבוש, שמעון: המוסר והמשפט בישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 883]. מהד' חדשה עם הוספות, ירושלים תשלט 203 עמ'

557 רביב, ישראל: ההלכה והמוסר. שמעתין שנה יב גל' 43 תמוז תשלה עמ' 46-38

558 רבינוביץ, אברהם צבי: שיקולים מוסריים בנושא המלחמה. ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 53-41

559 שטיינברגר, ישעיה א': צו המצפון כ'מחייב' הלכתי. ברקאי קובץ ב סתיו תשמה עמ' 205-201

560 שציפנסקי, ישראל: עיונים במוסר היהדות. אור המזרח כרך כג תשלד עמ' 28-1

דיני יושר

561 קירשנבאום, אהרן: דיני היושר במשפט העברי (מחקר השוואתי לשם הנחת תשתית עיונית). דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 54-43

לפנים משורת הדין

562 בקשי-דורון, אליהו: בגדר לפנים משורת הדין. בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רצח-שא

563 ברין, שלמה: בענין שומא הדר ולפנים משורת הדין. עלון שבות גל' 100 כסלו תשמג עמ' 109-95

[54]

564 חיגר, משה: צדק ומשפט (ערכו של 'לפנים משורת הדין' במשפט העברי). נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קמו-קסב

565 ניומן, י' יעקב: מושגים של 'לפנים משורת הדין' בתלמוד. שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' ריד-רכה

566 רוזנר, משה: לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין; ביאור בגדר 'לפנים משורת הדין'. אבקן 4 [תשלט] עמ' 3-2

'ועשית הישר והטוב'

567 ארטין, רבקה: ועשית הישר והטוב; המקור לדינא דבר מצרא והשתלשלותו. עבודת גמר, אוניברסיטת בר-אילן תשמה 502 עמ'

568 גרין, יוסף: יושר ודין בהלכה - בירור ההוראה של 'ועשית הישר והטוב'. שמעתין שנה כא גל' 77 שבט ניסן תשמד עמ' 31-21

569 טליה, יצחק: 'ועשית הישר והטוב'. ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 132-119

570 שפירא, ישעיהו: 'ועשית הישר והטוב'. הציונות הדתית, בעריכת יוסף תירוש, ירושלים תשלד עמ' 133-129; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 449-445

דרכי נועם

571 ברקוביץ, אליעזר: כוחה המוסרי של ההלכה. ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 104-84

572 בשן, אליעזר: 'דרכיה דרכי נועם'; עיון בתשובותיהם של חכמי המזרח והמגרב משנת קנ"א עד המאה הי"ח. דעות גל' מח תשם עמ' 176-171

573 לוי, יהודה: 'דרכיה דרכי נועם' - מקור להלכה. המעין כרך כא גל' א תשמא עמ' 38-33

574 ניומן, יעקב: ואהבת לרעך. ירושלים תשמה 297 עמ'

משנת חסידים

575 הרמן, דב: חסידים קדמונים; החסידים ומשנתם בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמז ו + 6 + 270 עמ'

576 וילמן, פנחס: מידת חסידות כיצד? סיני כרך פו תשם עמ' רסח-רעד

577 מנטל, חיים דוב: חסידות קדומה. מחקרים ביהדות, ספר היובל לדוד קוטלר, ת"א תשלו עמ' 80-60

578 ספראי, שמואל: משנת חסידים בספרות התנאים [אוצר המשפט חלק א ערך 909]. ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 160-144

579 פרנקל, יצחק ידידיה: 'משנת חסידים' לפי הירושלמי ושיטת הרמב"ם. כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' לה-לז

[55]

שונות

580 דייקן (דיקשטיין), פלטיאל: פיקוח נפש בדיני עונשין, בהלכה ובמוסר היהדות [אוצר המשפט חלק א ערכים 7308 ,916]. מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 278-264

581 לאו, ישראל מאיר: אמת ואי אמת - מפני דרכי שלום. תורה שבעל פה כא תשם עמ' פח-ק

582 רקמן, מנחם עמנואל: הערך 'חסד' בהשקפת עולמנו. שנה בשנה תשמא עמ' 242-233

אגדה והלכה. מחשבה והלכה. קבלה והלכה

583 אברמסון, שרגא: רב סעדיה גאון והזהר. בצרון כרך ז (סדרה חדשה) חוב' 26 אייר-תמוז תשמה עמ' 39-35

584 אוקס, דוד: שילוב הגות והלכה בפסיקת הרמב"ם. ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 28-25

585 אנגלרד, יצחק: הרהורים על 'ליקוטי הלכות' מבית מדרשו של רבי נחמן מברסלב. שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 43-29

586 ארזי, אברהם: שילוב אגדה בהלכה במשנת רבי אליעזר בן הורקנוס. שנה בשנה תשמו עמ' 187-177

587 בניהו, מאיר: ויכוח הקבלה עם ההלכה (למראשיתו בספרד והמשכו והתעצמותו באיטליה במאה הי"ו). דעת חוב' 5 קיץ תשם עמ' 115-61

588 הכהן, מרדכי: אגדה והלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 934]. הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 27-7

589 הרטמן, דוד: הרמב"ם - הלכה ופילוסופיה. ת"א תשם 233 עמ'. |ביקורת: גרנך, יוחנן: עימות ואיחוד בין הלכה ופילוסופיה. מאזנים כרך נא תשם-תשמא עמ' 308-307

590 חלמיש, משה: הנהגה מן הקבלה בספרות ההלכה. ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 165-161

591 חלמיש, משה: מצות צדקה מקבלת צפת ואילך. ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 185-169

592 חלמיש, משה: קבלה בפסיקה של ר' יוסף קארו. דעת חוב' 21 קיץ תשמח עמ' 102-85

593 טברסקי, יצחק: סידורו של ספר משנה תורה לרמב"ם: יסודות הלכתיים ופילוסופיים. דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 189-179

594 כגן, צפורה: הלכה ואגדה כצופן של ספרות. ירושלים תשמח 159 עמ'

595 כץ, יעקב: הלכה וקבלה - מגעים ראשונים. ציון שנה מד תשלט עמ' 172-148; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד, עמ' 33-9

596 כץ, יעקב: יחסי הלכה וקבלה בדורות שלאחר 'התגלות' הזוהר. דעת חוב' 4 חורף תשם עמ' 74-57; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 69-52

597 כץ, יעקב: הלכה וקבלה כנושאי לימוד מתחרים. דעת חוב' 7 קיץ תשמא עמ' 68-37; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 101-70

598 כץ, יעקב: הכרעות הזוהר בדבר הלכה. תרביץ שנה נ תשמא עמ' 422-405; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 51-34

[56]

599 כץ, יעקב: הלכה וקבלה; מחקרים בתולדות דת ישראל על מדוריה וזיקתה החברתית. ירושלים תשמד 396 עמ'

600 ליבוביץ, יהושע: התנהגות הרופא האידיאלי; 'קרטנא אסיא' כמתואר בספר הזוהר. קורות כרך ח תשמא-תשמה עמ' 121-111

601 משאש, שלום: מחלוקת הזוהר עם הפוסקים. אור תורה שנה יד תשמב עמ' תקכ-תקכו. |מע"ט דב"ש: שם שנה טו תשמג עמ' כח-לז

602 סילמן, יוחנן: היקבעויות הלכתיות בין נומינאליזם וריאליזם - עיונים בפילוסופיה של ההלכה. דיני ישראל כרך יב תשמד-תשמה עמ' רמט-רסו

603 צוריאל, משה: 'אין למדין מן האגדות'. מספרא לסייפא עלון 18 כסלו תשמה עמ' 24-7

604 קריב, אברהם: ההלכה בעיני האגדה. שנה בשנה תשלו עמ' 219-207

605 רזיאל, משה: אין למדין מן ההגדות. ניב המדרשיה כרך כ-כא תשמז-תשמח עמ' 85-81

606 רקמן, מנחם עמנואל: קווים לפילוסופיה של ההלכה. סידרא ג תשמז עמ' 17-7

607 תא-שמע, ישראל: שיקולים פילוסופיים בהכרעת ההלכה בספרד. ספונות סדרה חדשה ספר שלישי (יח) תשמה עמ' 110-99

תורת המשפט

שיטות בהלכה. דרכי לימוד. פלפול

608 ברזון, עזריה: קביעת הלכה מורכבת. מעלי עשור (מעליות י), מעלה אדומים תשמח עמ' 127-113

609 דימיטרובסקי, חיים זלמן: על דרך הפלפול. ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' קיא-קפא

610 דימיטרובסקי, חיים זלמן: 'לקט יוסף' ו'סוגיות התלמוד' (לתולדות ספרי כללי הדרוש והחילוקים). עלי ספר חוב' ד תמוז תשלז עמ' 116-70

611 זילברג, משה: 'באין כאחד', או מעגל קסמים [אוצר המשפט חלק א ערך 970]. באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 179-174

612 לפיאן, אליעזר: גיטו וידו באין כאחד. מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רכו-רלא

613 מכון הלכה ברורה וברור הלכה: תלמוד בבלי עם 'הלכה ברורה' ו'בירור הלכה'. |ביקורת: שוחטמן, אליאב: שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 430-409; על שיטת הלימוד של התלמוד בעקבות חזונו של מרן הרב קוק זצ"ל. באורו, עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 120-87

614 קפלן, צבי: מעולמה של תורה - על דרכים ועל יצירות שבתחומי ההלכה. מעולמה של תורה, ירושלים תשלד קפ עמ'

615 קפלן, צבי: לדרכו של רבינו חיים מוולוז'ין [אוצר המשפט חלק א ערכים 11768 ,994]. מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' ט-מג

616 קפלן, צבי: משנתו של ר' יוסי בר מבריסק [אוצר המשפט חלק א ערכים 11928 ,992]. מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' נ-סב

617 קפלן, צבי: לדרכו של הראי"ה קוק בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערכים 11957 ,993]. מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' עז-פט

618 רפל, דב: הויכוח על הפלפול. ירושלים-ת"א תשם 144 עמ'. |ביקורת: הקשר, שמעון: פלפול או בלבול. עמודים שנה כח תשם עמ' 273-272

[57]

619 שלומון, נח: חילוק וחקירה; עיון בשיטת הלימוד הליטאית בישיבות. מדור דור חוב' א ירושלים תשלט עמ' 48-9

620 שלזינגר, יצחק מ': הדיוק. ניתוח מהלכי הדיון (שלב ב במחקר סיבוך הסוגיא התלמודית) ב: תקפותו של הדיוק. ירושלים תשלז 124 עמ'

621 תא-שמע, ישראל: ידיעות חדשות על 'תוספות גורניש' ועניינן לחקר ראשית שיטת הפלפול וה'חילוקים'. עלי ספר חוב' ב שבט תשלו עמ' 90-79

צדק ומשפט

622 ורהפטיג, איתמר: על צדק ופורמליזם. הפרקליט כרך כט תשלד עמ' 354-352

623 נוימן, שלמה: יחסי הגומלין בין החומר לרוח במקורות היהדות. משטרה וחברה חוב' 2 תמוז תשלט עמ' 77-73

624 נריה, משה צבי: צדקה של חסד וצדקה של משפט. שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שצח-תח

625 שיין, חיים: מושג הצדק במשפט העברי. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשמז 3 + 22 + 269 עמ'

מצוות

626 בקשי-דורון, אליהו: הגירושין כמצוה בתרי"ג מצוות. תורה שבעל פה כז תשמו עמ' עה-פג

627 ברגמן, ירחמיאל: אזהרה או שלילת החיוב - דרכי איבחון. שמעתין שנה יג גל' 47-46 תמוז תשלו עמ' 14-5

628 גיליס-קרליבך, מרים: מצווה קלה כחמורה במשנתו של הרב ד"ר יוסף צבי קרליבך. דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 180-175

629 דנציג, נחמן: 'שלוש מאות' וראשית התפתחותו של מנין המצוות. סיני כרך פג תשלח עמ' קנג-קנח

630 ויינגרטן, שמואל: עשרת הדברות וחלוקתן. בית מקרא שנה יט תשלד עמ' 571-549. |כשר, רמון: עשרת הדברות שבמחזור ויטרי. שם שנה כ תשלה עמ' 403-402; ויינגרטן, שמואל: שם עמ' 403; רדאי, יהודה ת': עוד על עשרת הדיברות וחלוקתם. שם עמ' 405-404

631 כשר, חנה: עמדת הרמב"ם כלפי מיון המצוות ל'שמעיות' ו'שכליות'. Hebrew Union College Annual כרך 56 1985 חלק עברי עמ' א-ז

632 נהוראי, מיכאל צבי: תורת המצוות של הרמב"ם. דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 42-29

633 פילבר, שלמה: לאו הבא מכלל עשה - עשה, במנין המצוות. בדרך אפרת עלון 13 מנחם-אב תשמג עמ' 12-4

634 פלורסהיים, יואל: מקור הסמכות של המצוות. זהות חוב' ג תשמג עמ' 109-106

635 רייס, משה: יחיד ומיוחד. מחשבת חוב' נח סיון תשם עמ' 9-3

[58]

טעמי המצוות

636 אליקים, נסים: השמיטה וטעמיה. בשדה חמ"ד שנה כט חוב' א-ב אלול-תשרי תשמו-תשמז עמ' 23-13

637 אפרתי, בנימין: טעמי מצות שביעית. ירושלים תשם 118 עמ'

638 אריאל, יגאל (עורך): טעמא דשביעתא. חיספין תשלז קצה עמ'; תשם 70 עמ'

639 ארנד, משה: טעמי המצוות, מהותם ומקומם בחינוך הדתי. עיטורים, לכבוד ר' משה קרונה, ירושלים תשמו עמ' 84-54

640 ברונזניק, נחום מאיר: כוחם וערכם של טעמי המצוות בהשקפת חז"ל. אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 165-134

641 טברסקי, יצחק: בירור דברי הרמב"ם הלכות מעילה, פרק ח, הלכה ח: לפרשת טעמי המצוות לרמב"ם. פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' כד-לג

642 ירון, צבי: טעמי המצוות [אוצר המשפט חלק א ערך 1042]. הגיגים על העם התורה והמדינה, ירושלים-ת"א תשמז עמ' 122-110

643 מיקלישנסקי, י"ק: למהותו של חקר בטעמי המצוות. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 293-240

644 צ'יל, אברהם: המצוות וטעמיהן. ירושלים 1988 כב + 343 עמ'

645 קורמן, אברהם: עקרונות אקולוגים בטעמי המצוות. חלק א. שמעתין שנה יז גל' 59 חשון תשם עמ' 56-51

646 רייס, משה: משכני אחריך נרוצה (עיונים בסוגית 'טעמי המצוות'). מחשבת חוב' נב אייר תשלט עמ' 15-7

שונות

647 אטלס, שמואל: המשפט הטבעי כיסוד להלכה. נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ'20-17

648 בן דב, שבתאי: המשפט העברי מול שיטות משפט אחרות: שיטתיות המשפט ושורשיו. תקדים, עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו, כרך א אביב תשמח עמ' 44-35

649 ברזון, עזריה: הגדרת 'גברא' ו'חפצא'. אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 41-36

650 דייקן (דיקשטיין), פלטיאל: משפט ומדינה בישראל [אוצר המשפט חלק א ערכים 3552 ,1056]. מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 198-179

651 זילברג, משה: סדר קדשים כיצירה משפטית [אוצר המשפט חלק א ערך 1059]. באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 173-160

652 פרידמן, שלמה: המשפט במחשבתו של ר' יצחק ברויאר. המעין כרך יט גל' א תשרי תשלט עמ' 88-79; גל' ב טבת תשלט עמ' 72-65; גל' ד תמוז תשלט עמ' 72-58

653 רוזנברג, שלום: ושוב על 'דרך הרוב'. מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 103-87

654 שיין, חיים: 'על דרך הרוב' - מחלוקת מדומה? דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 59-55

655 שץ, רבקה: התפיסה המשפטית של המהר"ל - אנטיתיזה לחוק הטבעי. דעת חוב' 3-2 תשלח-תשלט עמ' 157-147

[61]

מקורות

מקרא

כללי. תורת המשפט

656 אזואלוס, שמעון: הגיגים על יושר אישי במקרא. שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 21 ,12-9

657 אלט, אלברכט: מקורות החוק הישראלי. ירושלים תשלט 60 עמ'

658 בזק, יעקב: למשמעות הצמד 'משפט וצדקה' במקרא. בית מקרא שנה לב תשמז עמ' 148-135

659 ברין, גרשון: שימושי 'או' בטקסטים במקרא. שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 26-19

660 ג'קסון, ברנרד: ההכרה האנושית והידיעה האלוקית במשפט המקראי והתנאי. שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 72-61

661 דובשני, מנשה: עיקרי המוסר במקרא. בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 273-267

662 דייקן (דיקשטיין), פלטיאל: חוקי משה וחוקי חמורבי. מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 154-150

663 הופמן, יאיר: משפט. האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 567-565

664 ירון, ראובן: דין החובל בחבירו במשפטי המזרח הקדום. פרקים כרך ב תשכט-תשלד עמ' 234-219

665 להב, מרדכי: הרפורמה המשפטית של יהושפט מלך יהודה. ספר יעקב גיל, ירושלים תשלט עמ' 148-141

666 ליונשטם, שמואל אפרים: המשפט. ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא: השופטים, ירושלים תשמב עמ' 190-188 ,145-128

667 מיקלישנסקי, י"ק: למשמעותו של 'עין תחת עין'. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 39-28

668 סרנא, נחום מ': היבטים לא מצויים של פרשנות התנ"ך בימי הבינים. הגות ומעשה, ספר זכרון לשמעון ראבידוביץ, ת"א תשמג עמ' 42-35

669 פולק, פרנק: 'לקח ונתן', הערות נוספות על הנוסחה וגלגוליה במקרא. שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 186-179

670 פרידמן, יהושע: חוקי תורת משה במסגרת חוקי המזרח הקדמון; קובץ מקורות ותעודות. ירושלים תשלו 70 עמ'

671 צמריון, צמח: האחריות האישית במקרא ובספר יחזקאל. ספר בן-ציון לוריא, ירושלים 1979 עמ' 92-79

672 רופא, אלכסנדר: מחקר המשפט המקראי לאור השיטה הפילולוגית-היסטורית. משפטים כרך יג תשמג-תשמד עמ' 496-477. |אנגלרד, יצחק: מעשה נבות הישראלי. שם כרך יד תשמה עמ' 526-521

[62]

נושאים

שלטון. מלך. שופט. כהן

מלך. שופט. הנהגה

673 אברמסקי, שמואל: לתפיסת המלוכה בספר שמואל ולרקעה ההיסטורי. בית מקרא שנה כ תשלה עמ' 128-87

674 אברמסקי, שמואל: הנהגת שמואל ומעמד בניו בבאר-שבע. בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 597-575

675 אברמסקי, שמואל: מלכות שאול ומלכות דוד, ראשית המלוכה בישראל והשפעתה לדורות. ירושלים 1977 424 עמ'

676 אהוביה, אברהם: הן לצדק ימלך מלך; עיון בנושא: אידיאל המלוכה במבחן המציאות. בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 36-29

677 אורבך, אפרים אלימלך: המלוכה המקראית בעיני חכמים. ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 451-439; מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 375-363

678 אילת, משה: השופט שמואל לאור שמואל א פרק ד. שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 20-10

679 אישידה, טומואו: שופט, שופטים. אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 583-577

680 אלטמן, אמנון: קווים להתפתחות מוסד ה'שופט' בישראל בתקופת השופטים. דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ב תשמא עמ' 20-11

681 אלטמן, אמנון: מוסד 'בעלי העיר' במקרא. מלאת ספר ב תשמד עמ' 33-5

682 אמיתי, שמואל א': דבורה בספרות חז"ל. אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 124-115

683 אנציקלופדיה מקראית: שוטר. כרך ז עמ' 535-534

684 בן-ברק, צפרירה: ברית מצפה - מקור ברית המלוכה בישראל (שמו"א י, כה). בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 411-402

685 בן-ברק, צפרירה: הארות לרקעו ולזמנו של 'חוק המלך' (דב' יז: יד-כ). שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום א תשלו עמ' 44-33

686 בן-ברק, צפרירה: פרשת מריבעל ושיטת הענקת אדמות בישראל. בית מקרא שנה כה תשם עמ' 62-48

687 בן-ברק, צפרירה: הפועל 'לקח' כמגדיר דפוסי שלטון בארץ. ספר ברוך בן-יהודה, ת"א תשמא עמ' 183-175

688 בר, משה: בניו של שמואל באגדות חז"ל; לבעיית הנחלת משרות מאבות לבניהם בהנהגת הציבור. ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 437-427

689 ברטל, אריה: מלכות שאול, המלך הראשון בישראל. ת"א תשמב 16 + 229 עמ'. |ביקורת: זלבסקי, שאול: בית מקרא שנה כח תשמג עמ' 203-196

690 גבעתי, מאיר: 'משפט המלך' ו'משפט המלוכה'. בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 227-220

691 גרינברג, משה: היחס כלפי כח מדיני בתורה ובנביאים. הסגולה והכח, ת"א תשמו עמ' 47-29

692 גרינץ, יהושע מאיר: ההנהגה האידיאלית של הציבור בהשקפה המקראית. איש על העדה, ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 31-17

693 גרסיאל, משה: המחלוקת בין שמואל ובין העם בשאלת המלכת מלך בישראל. בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 343-325

694 דובשני, מנשה: נביאים ומנהיגים במקרא. ת"א תשלח 204 עמ'

[63]

695 וולפנזון, אברהם: התנ"ך הפוליטי; אופוזיציה במקרא. חיפה תשלה 87 עמ'. |ביקורת: גרנך, יוחנן: אופוזיציה פוליטית במקרא. מאזניים כרך מ תשלה עמ' 77-76

696 ויינפלד, משה: ה'שוטר', משמעו ותפקידיו. בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 420-417

697 ויינפלד, משה: שר ושופט במקרא ובמזרח הקדום. דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך א תשלז עמ' 89-73

698 ויינפלד, משה: המלך כעבד העם - למקורו של הרעיון. אשל באר שבע ב תשם עמ' 25-19

699 וייסמן, זאב: מנהיגות כאריזמאטית ותקופת השופטים. תרביץ שנה מה תשלו עמ' 14-1

700 וייסמן, זאב: על החריזמה של השופטים - המושיעים. בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 121-115

701 זלבסקי, שאול: עליית שלמה למלוכה; פרקי עיון בספר מלכים ובספר דברי הימים. ירושלים תשמא 392 עמ'

702 טלמון, שמריהו: תפיסת המדינה ורעיון המלוכה בתקופת המקרא. חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 28-17

703 טלמון, שמריהו: האידיאולוגיה של המדינה ורעיון המלוכה. ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, ימי המלוכה - תרבות וחברה, ירושלים תשמב עמ' 209-205 ,21-5

704 כהן, חיים הרמן: כהנים ושופטים. ירושלים תשם 38 עמ'

705 לוי, יצחק: יהושפט בן אסא - מלך במשפט יעמיד ארץ. המעין כרך כג גל' ג ניסן תשמג עמ' 56-35

706 מירסקי, אהרן: נבואה בנוסח פסק דין. מחקרים במקרא, יו"ל במלאת מאה שנה להולדתו של מ"ד קאסוטו, ירושלים תשמז עמ' 183-180

707 מלמט, אברהם: המנהיגות הכאריזמאטית בספר שופטים. ישראל בתקופת המקרא, ירושלים תשמג עמ' 148-128

708 ספייזר, א"א: משפט המלך. ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא: השופטים, ירושלים תשמב עמ' 196 ,156-153

709 ספרן, יונתן ד': דמות המלוכה באוגרית בהשוואה לדמות המלוכה בישראל. בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 44-12

710 פולק, פרנק: מלך, מלוכה. האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 479-474

711 פיש, הראל: מנהיגות קנאית; הדגם המקראי. מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 39-32

712 פרוינד, יוסף: 'לא תענה על רב לנטות...'. בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 136-129

713 צמריון, צמח: דעת הקהל במקרא. בית מקרא שנה כג תשלח עמ' 432-430

714 קסירר, מאיר: 'ברית מלוכה' ו'ברית שושלת' - מלכות ישראל הצפונית. רמת-גן תשמג 34 עמ'

715 רביב, חנוך: ההנהגה בתקופת השופטים. באר שבע כרך א תשלג עמ' 221-204

716 רביב, חנוך: המסורת על ראשית המערכת המשפטית בישראל - משמעותן וזמנן. ארץ ישראל ספר יד תשלח עמ' 22-19

717 רביב, חנוך: מבית אב לממלכה; ישראל בתקופת המקרא. ירושלים תשלט 268 עמ' (עמ' 101-77; השופטים ופועלם; עמ' 118-102; יסוד המלוכה בישראל)

718 רביב, חנוך: אספת כלל-הממלכה בישראל. ארץ ישראל ספר טו תשמא עמ' 311-308

719 רביב, חנוך: אסיפות כלל-שבטיות במקרא. דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ב תשמא עמ' 98-95

720 רביב, חנוך: מוסד הזקנים בישראל; לאור המקרא ותעודות חיצוניות. ירושלים תשמג 193 עמ'. |ביקורות: הלצר, מ': שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 276-275; לרנר, יואל: תקדים; עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו כרך א אביב תשמח עמ' 80-78

[64]

721 רביב, חנוך: יחסי הכהונה והמלוכה ביהודה בראי ההיסטוריוגראפיה המקראית. ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 326-319

722 רביב, חנוך: 'שרי שבטי ישראל' (דה"א כז, טז-כב). תרביץ שנה נג תשמד עמ' 9-1

723 רדקובסקי, גילה: מצות המלך. אילנות חוב' א תשמד עמ' 56-41

724 רופא, אלכסנדר: ארגון מערכת השיפוט בספר דברים (דברים טז, יח-כ; יז, ח-יג). בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 210-199; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 85-75

725 שרלו, יובל: סמכות השיפוט של המלך. מגדים גל' א ניסן תשמו עמ' 80-61

726 תא-שמע, ישראל: נשיא, במקרא. האנציקלופדיה העברית כרך כה עמ' 384

כהונה ולוייה

727 אפרתי, יעקב אליהו: 'ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבדתם אשר הם עבדים את אהל מועד' (ברורים ביחסים שבין שבט לוי לבין שאר השבטים בתקופת המקרא). בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 429-423

728 הלצר, מ': הממצאים האפיגרפיים כעדות לארגון הכהונה בתקופת בית ראשון. שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ב תשלז עמ' 59-54

729 הרן, מנחם: הכהן, המקדש והעבודה. תרביץ שנה מח תשלט עמ' 185-176

730 כהן, חיים הרמן: כהנים ושופטים. ירושלים תשם 38 עמ'

731 כהנא, טוביה: הכוהנים למשמרותיהם ולמקומות התיישבותם. תרביץ שנה מח תשלט עמ' 29-10

732 לוריא, בן-ציון: משבר בכהונה ופתרונו. בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 16-13

733 סגל, פרץ: נוספות לתקבולות בין ספרות הכהונה לבין ההוראות החיתיות למשרתי המקדש. שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 268-265

734 פנוש, אלחנן: 'אשר יבחר ה' הוא הקדוש' (עיון במשמעות בחירת ה' בעם ישראל, בשבט לוי ובמנהיגים). ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 68-58

735 קנוהל, ישראל: השבת והמועדות בתורת הכהונה ובחוקי אסכולת הקדושה. שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 146-109

736 רביב, חנוך: יחסי הכהונה והמלוכה ביהודה בראי ההיסטוריוגראפיה המקראית. ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 326-319

בריתות

737 אמית, יאירה: ברית. האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 159-157

738 אריאל, יגאל: הברית עם צור. תחומין ד תשמג עמ' 276-267

739 קירשנבאום, אהרן: ה'ברית' עם בני נוח מול הברית בסיני. דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 48-31

740 תדמור, חיים: ברית ושבועת אמונים במזרח הקדום. שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 173-149

מס

741 אביגד, נחמן: 'אשר על המס'. בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 2-1

742 קוכמן, מיכאל: מס. האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 489-486

743 שטרן, מרדכי ח': השפעת מלכות ישראל הראשונה על חיי הכלכלה של העם. ת"א תשלג 134 עמ' (+ 42 עמ': תקציר באנגלית)

לדף הראשי | HOME