מורשת המשפט בישראל

The Jewish Legal Heritage Society

אוצר המשפט חלק ב

[27]

הלכה

מהות ההלכה והשתלשלותה

1 אורבך, אפרים אלימלך: מסורת והלכה. תרביץ שנה נ תשמא עמ' 163-136; מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 94-67

2 אורבך, אפרים אלימלך: חז"ל, פרקי אמונות ודעות [אוצר המשפט חלק א ערך 1]. מהד' ב מתוקנת, ירושלים תשמג 704 עמ'

3 אורבך, אפרים אלימלך: ההלכה, מקורותיה והתפתחותה. גבעתיים 1984 405 + 4 עמ'

4 בלידשטיין, יעקב: על רב מובניות התורה. דעות גל' מד תשלה עמ' 274-273

5 ברקוביץ, אליעזר: ההלכה כוחה ותפקידה. ירושלים תשמא 223 עמ'. |ביקורות: לויטס, חיים מנחם: כוחה ותפקידה של ההלכה. דברי חיים מנחם, ירושלים תשמג עמ' קמח-קנג; שפרבר, דניאל: ההלכה: בחינה רעיונית אידיאולוגית. גשר שנה 29 חוב' 109 סתיו תשמד עמ' 151-149

6 ברקוביץ, אליעזר: תורת ההגיון בהלכה (הסיבתיות בהלכה), ירושלים תשמז 164 עמ'

7 גולדברג, יוסף; שינובר, צבי: מהות ההלכה ופסיקתה. בתוך: רבי יוסף קארו, ירושלים תשמח, עמ' 245-165

8 דייקן (דיקשטיין), פלטיאל: תמורה בהלכה. מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 131-125

9 דייקן (דיקשטיין), פלטיאל: ההלכה רבת אנפין. מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 138-131

10 הבלין, שלמה זלמן: על 'החתימה הספרותית' כיסוד החלוקה לתקופות בהלכה. מחקרים בספרות התלמודית; יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמג עמ' 192-148

11 הלוי, חיים דוד: הוכחות לתורה מן השמים. שנה בשנה תשמד עמ' 172-161

12 הלר, אברהם: על מהותה של ההלכה ומיהותו של יהודי באספקלריה היסטורית. האומה שנה יט תשמא-תשמב עמ' 203-191

13 הר, משה דוד: הרצף שבשלשלת מסירתה של התורה. ציון שנה מד תשלט עמ' 56-43

14 הר, משה דוד: ענייני הלכה בא"י במאה הששית והשביעית לספירת הנוצרים. תרביץ שנה מט תשם עמ' 80-62

15 הרשקוביץ, שמואל: מבוא לתורה שבעל-פה. מרחבים ג תשמח עמ' 288-167

16 טשרנוביץ, חיים (רב צעיר): תולדות ההלכה... [אוצר המשפט חלק א ערך 41]. |ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: לראשיתה של ההלכה. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 368-356

17 יונג, אליהו: סדנא דארעא חד הוא; 'כל התורה ענין אחד'. נעם ספר כב תשם עמ' רצח-שח

18 ירון, צבי: התורה שבעל-פה במחשבת ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 37]. הגיגים על העם התורה והמדינה, ירושלים-ת"א תשמז עמ' 97-87

19 כץ, יעקב: הלכה וקבלה - מגעים ראשונים. ציון שנה מד תשלט עמ' 172-148; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד, עמ' 33-9

20 ליבור, דוד: מחלוקת. מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 35-30

[28]

21 מיקלישנסקי, י"ק: למהותה של ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 56]. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 222-205

22 מנטל, חיים דוב: ההלכה הקדומה. דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 188-155

23 סגל, יהודה זרחיה: סדר מסירת תורה שבעל פה. כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פה-פח

24 עמינח, נח: על התקופות בתולדות התורה שבעל פה. בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 181-165

25 ערוסי, רצון: התנגשות הדינים בפסיקת ההלכה הבינעדתית בישראל. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשמז 22 + 554 עמ'

26 פוטולסקי, משה: הכלל 'אין למדין מקודם מתן תורה'. דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 230-195

27 פיינברג, ל': התפתחות ההלכה על ידי פירוש והערמה. Proceedings, Rabb. Ass. 5 (1933-38), p. 189-193

28 פישמן, הרצל: חזון ושברו; על משמעות הקיום של עם ישראל. ירושלים תשמז 542 עמ'; עמ' 76-62: התפחתות ההלכה בישראל

29 פלאי, פנחס: על בעית ה'יחד' בתפילה; עיון לדוגמא בדינאמיקה של מערכת היחסים שבין הלכה ומטא-הלכה. זהות חוב' ד תשמז עמ' 49-31

30 פצ'ניק, יצחק: סיום של תקופות סמכות בהלכה. מנחת אהרן, לזכרו של הרב אהרן שויקה, ירושלים תשם עמ' 221-199; הדרגות בסמכות ההלכה. שנה בשנה תשמג עמ' 269-240

31 פרידמן, שמחה: אמונת חכמים - במישור החברתי ובבעיות ציבור - אתגר רעיוני או הנחיה אופרטיבית. ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 159-136; אמונת חכמים. ת"א תשמב 26 עמ'

32 קליין, מנחם: עקרונות תפיסתו הרעיונית של הראי"ה את ההלכה. באורו; עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 166-153

33 קלר, אהרן: מצוות והלכות שנתנו קודם מתן תורה. שנה בשנה תשלה עמ' 175-163; שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' רלג-רמה

34 קפלן, צבי: דברי תורה ודברי קבלה. פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 21-18

35 שפרן, יוסף: שורשי ההלכה, גידולה והסתעפותה. פרקי עיון בתולדות החינוך היהודי, ירושלים תשמג עמ' תכ-תלד

36 תא-שמע, ישראל: 'ימי אידיהם'; פרק בהתפתחות ההלכה בימי הביניים. תרביץ שנה מז תשלח עמ' 215-197. |כץ, יעקב: שם שנה מח תשלט עמ' 376-374; תא-שמע, ישראל [תשובה]: שם שנה מט תשם עמ' 219-218

37 תבורי, יוסף: קדמות התורה שבעל פה. פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 29-22

תורה שבכתב ותורה שבעל-פה

38 אלבוים, יעקב: ששה עניני לשון במקורות חז"ל [תורה - בפה, על פה, בעל פה, שבעל פה]. סיני כרך פו תשם עמ' קעד-קפ; נוספות על המונח 'תורה שבעל פה'. שם כרך פז תשם עמ' פז. |בלידשטיין, יעקב: עוד לקורות המונח. שם עמ' פח

39 בלידשטיין, יעקב: לקורות המונח 'תורה שבעל פה'. תרביץ שנה מב תשלג עמ' 498-496

40 בלידשטיין, יעקב: רעיון תורה שבעל פה ותולדותיו באגרת רב שרירא גאון. דעת חוב' 4 חורף תשם עמ' 16-5

[29]

41 בלידשטיין, יעקב: מסורת וסמכות מוסדית; לרעיון תורה שבעל פה במשנת הרמב"ם. דעת חוב' 16 חורף תשמו עמ' 27-11. |ביקורת: אחיטוב, יוסף: גמישותה של ההלכה. עמודים כרך לד תשמו עמ' 288-286

42 הרשקוביץ, שמואל: מבוא לתורה שבעל-פה. מרחבים ג תשמח עמ' 288-167

43 טרופר, מרדכי: האמנם 'ההלכה עוקרת את המקרא'? בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 61-54. |רוקח, אפרים: שם חוב' כה תשמב עמ' 170-169

44 ניטו, דוד: הכוזרי השני הוא מטה דן. יוצא לאור ע"פ דפוס ראשון עם מבוא מאת י"ל מימון. ירושלים תשיח 20 + רעה עמ'

45 עמינח, נח: מדוע שתי תורות? בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 80-72

46 צוקר, משה: לבעית המחלוקות במסורות (הרמב"ם נגד ר' יעקב בן אפרים מארץ ישראל). ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' שיט-שכט

47 קולא, עמוס: האסור לדון את המלך, או נקודת מפגש בין תורה שבע"פ לתורה שבכתב. ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 73-61

48 תא-שמע, ישראל: תורה שבכתב ותורה שבעל פה. האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 608-605

דאורייתא ודרבנן

49 אברזל, אליהו: 'ספיקא דאורייתא לחומרא' אי מדאורייתא (ובירור דעת מרן השו"ע). המאסף שנה א תשלט עמ' 385-382 ;201-199

50 אנקר, צבי: חיוב כתובה מדאורייתא או מדרבנן - נפקא מינה להלכה. שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 72-64

51 גולדברג, זלמן נחמיה: להשתמש בתחבולות להוריד את האיסור מדאורייתא לדרבנן. הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קו-קכג

52 גולוונצ'יק, שלמה: כתובה דאורייתא או דרבנן. קול התורה חוב' א תשרי תשלח עמ' נב-נו

53 הנשקה, דוד: על המציאות המשפטית במשנת הרמב"ם (לבעיית היחס בין דברי סופרים לדיני תורה). סיני כרך צב תשמג עמ' רכח-רלט

54 הנשקה, דוד: להבחנת הרמב"ם בין 'דאורייתא' ל'דרבנן'. סיני כרך קב תשמח עמ' רה-ריב

55 כהן, יוסף: גדר ירושת הבעל למאן דאמר שהיא מן התורה ולמאן דאמר שהיא מדרבנן. ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תקעג-תקפג

56 מנדלבום, דוד אברהם: בדין ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא או לחומרא. כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' רו-רי

57 עמנואל, יונה: לא מסרן הכתוב אלא לחכמים. המעין כרך טו גל' ב טבת תשלה עמ' 41-27; גל' ג ניסן תשלה עמ' 50-39; כרך יז גל' ג ניסן תשלז עמ' 64-55

58 עמנואל, יונה: בענין 'דברי סופרים' לפי הרמב"ם. המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 73-63

59 עמנואל, יונה: איסורי תורה מטעם סייג. המעין כרך כה גל' ג ניסן תשמה עמ' 19-12; גל' ד תמוז תשמה עמ' 66

60 פרידמן, מרדכי עקיבא: כתובת אשה מדברי תורה או מדברי סופרים; על הכתובה בצפון אפריקה ויחסה למנהגי בבל וארץ ישראל. שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 97-91

61 קאפח, יוסף: 'מדברי סופרים'. עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת גן תשמב עמ' 255-248

62 קופרמן, יהודה: לא פלוג דאורייתא. המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 21-14

[30]

63 קצב, מיכאל: המושג 'דברי סופרים' לשיטת הרמב"ם. מספרא לסיפא עלון 28 שבט תשמז עמ' 56-50

64 רייזמן, יהושע השל: תשובה במצוות עשה ובמצוות לא תעשה. כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' עד-עד

65 רקובר, נחום: מצוות דאורייתא ודרבנן לעניין 'כבוד הבריות'. צפירת תפארה, ירושלים תשמד עמ' קמח-קנג

66 שינקר, משולם: בדין כבוד הבריות ולא תסור. בנתיבות ים ו תשלה עמ' קצב-קצט

הלכה למשה מסיני

67 בר-שאול, מלכיאל: צרופי הלכות למשה מסיני. שמעתין שנה יח גל' 63 מרחשון תשמא עמ' 29

68 הכהן, מרדכי: אמרו ובאמת אמרו [אוצר המשפט חלק א ערכים 1836 ,630]. חידוש וחקר, ירושלים תשלז עמ' 172-163

69 ספראי, שמואל: הלכה למשה מסיני - היסטוריה או תיאולוגיה. דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 30-23

70 עמינח, נח: על 'הלכה למשה מסיני'. בשדה חמ"ד חוב' כו תשמג עמ' 22-13

נבואה והלכה

71 אורבך, אפרים אלימלך: הלכה ונבואה [אוצר המשפט חלק א ערך 143]. מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 49-21

72 אושפיזאי, מנחם יהודה: משפט הנבואה ומשפט התורה. שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' כח-לה

73 אנגלרד, יצחק: תנורו של עכנאי - פירושה של אגדה. שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 56-45

74 אפשטיין, יעקב: סמכות הנביא בפסיקה הלכתית לדורות. ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 93-75

75 בקשט, משה דוד: אם סומכין על נביא או בת קול בהלכה, רוב חכמה נגד רוב מנין אחרי מי הולכין. מוריה שנה יב גל' ה-ו סיון תשמג עמ' לח-מז

76 ברט, יעקב: על מהותה של הנבואה ומשמעותה. המעין כרך טו גל' ב טבת תשלה עמ' 8-1

77 גנק, מנחם דוב: אין נביא רשאי לחדש דבר. הפרדס שנה נב חוב' ח אייר תשלח עמ' 11-7

78 גרינשטיין, חיים: תוקפה של בת-קול. אור המזרח כרך כג תשלד עמ' 134-131

79 פלאי, פנחס: אליהו הנביא בבית מדרשם של חז"ל. באורח מדע; מחקרים בתרבות ישראל מוגשים לאהרן מירסקי במלואת לו שבעים שנה, לוד תשמו עמ' 168-141

80 קוק, אברהם יצחק: מכתב תשובה להערות ב'אגרות הראי"ה'. שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' יא-טו

81 קרייסל, חיים: חכם ונביא במשנת הרמב"ם ובני חוגו. אשל באר שבע ג תשמו עמ' 169-149

82 שביב, יהודה: נביא. שמעתין שנה יד גל' 50 קיץ תשלז עמ' 97-90

[31]

יציבות ההלכה ואחידותה

בל תוסיף ובל תגרע

83 גורן, שלמה: יום העצמאות לאור ההלכה. אגרת לבתי הכנסת ניסן תשלג עמ' 27-7

84 גלזנר, עקיבא: חגיגת יום העצמאות במדינה ובגולה. הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 25-18

85 גרשוני, יהודה: שאלת יום העצמאות. קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רמו-רנח

86 ויינבך, יהושע בנימין: בל תוסיף. הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 119-117

87 יוסף, עובדיה: ברכות הלל ושהחיינו ביום העצמאות. תורה שבעל פה טז תשלד עמ' יט-לה

88 כהן, שאר-ישוב: קביעת יום שמחה להודאה על נס ליחיד ולמשפחתו. הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 180-169

89 נריה, משה צבי: על קריאת תורה ביום ישועה וגאולה. עמודים כרך כב תשלד עמ' 310. |שילוח, מאיר: שם עמ' 311-310

90 פרידמן, אברהם ירחמיאל: בדין בל תוסיף. בית התלמוד ספר ח תשלד עמ' פה-צא

91 רבינוביץ, נחום אליעזר: יום העצמאות באספקלריית האגדה וההלכה. אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 212-207

92 רקובר, נחום: הלכות יום העצמאות ויום ירושלים [אוצר המשפט חלק א ערך 175]. מהד' ב ירושלים תשמה תח עמ'. |ביקורת: סטריקובסקי, אריה: מורשה ח קיץ תשלד עמ' 44-34

93 שחור, אפרים: הלל בשעת הנס וקביעתו לדורות. המעין כרך כב גל' ג ניסן תשמב עמ' 19-13

לא תתגודדו

94 אשרי, עזרא: בדין לא תתגודדו. עלון שבות גל' 82 אב תשם עמ' 98-82

95 גילת, יצחק ד': לא תתגודדו. בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 98-79

96 דייקן (דיקשטיין), פלטיאל: חירות בדעות ואחידות במעשה [אוצר המשפט חלק א ערך 176]. מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 380-372

97 טולידאנו, פנחס ברוך: בענייני קידושין. שרידים גל' ה אייר תשמד עמ' כא-כח

98 ישראלי, שאול: החיוב להמנע ממחלוקת כעקרון מנחה בקביעת ההלכה. תורה שבעל פה כא תשם עמ' לב-לח

99 לויטס, חיים מנחם: שלא ירבו מחלוקות בישראל. ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 210-207

100 ערוסי, רצון: אחדות התורה והעם במשנת הרמב"ם. תחומין ח תשמז עמ' 487-462

101 קרופניק, אליהו: לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודות. אמרי יושר עלון 12 ניסן תשמו עמ' 13-6

102 רוט, יוסף: בענין לא תתגודדו. העמק חוב' כ תמוז תשלו עמ' נז-סו

103 שרמן, אברהם: בענין לא תתגודדו - 'לא תעשו אגודות אגודות'. אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 280-272

כיתות. הלכה בספרות ימי בית שני

104 בן-שחר, זאב: לוח השנה של כת מדבר יהודה. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלה 149 עמ'

[32]

105 ברויאר, מרדכי: עמדתם של חכמי התורה במלחמות החשמונאים. חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 455-445

106 ברין, גרשון: המקרא במגילת המקדש. שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ד תשם עמ' 225-182

107 ברנרד, יהושע: בית שערים והנבטים. סיני כרך עד תשלד עמ' קלט-קס

108 גפני, ישעיהו: פרושים וצדוקים. האנציקלופדיה העברית כרך כח עמ' 174-171

109 דימנט, דבורה: ירושלים והמקדש בחזון החיות (חנוך החבשי פה-צ) לאור השקפת כת מדבר יהודה. שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 193-177

110 הר, משה דוד: מי היו הבייתוסים? דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 20-1

111 הרמן, דב: חסידים קדמונים; החסידים ומשנתם בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמז ו + 6 + 270 עמ'

112 ויינפלד, משה: דפוסים אירגוניים ותקנות עונשים במגילת סרך היחד. שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ב תשלז עמ' 81-60

113 ויינפלד, משה: 'מגילת מקדש או תורה למלך'. שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 237-214

114 ויינפלד, משה: הסוד של קהילת עין גדי. תרביץ שנה נא תשמב עמ' 129-125

115 להמן, מנשה רפאל: מגילת המקדש כמקור להלכה כיתתית. בית מקרא שנה כה תשם עמ' 308-302

116 להמן, מנשה רפאל: אשת יפת-תואר והלכות אחרות במגילת המקדש. בית מקרא שנה לג תשמח עמ' 316-313

117 מינקוביץ, מאיר: 'הפרושים' בתקופת בית שני. הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 118

118 מינקוביץ, מאיר: אשה פרושה, וצבועים שדומים לפרושים. הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 136. |גורדיס, ראובן: על 'פרושים' ו'פורשים'. שם עמ' 196-195

119 מנדלס, דורון: 'חוקת המלך' במגילת המקדש והמצע הרעיוני של הסמפוסיונים באגרת אריסטיאס לפילוקרטס. שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 252-245

120 מנדלס, דורון: האוטופיה ההלניסטית והאסיים. שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ד תשם עמ' 268-226

121 מנטל, חיים דוב: ההלכה הקדומה. דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 188-155

122 מנטל, חיים דוב: חסידות קדומה. מחקרים ביהדות, ספר היובל לדוד קוטלר, ת"א תשלו עמ' 80-60

123 מנטל, חיים דוב: התפתחות התורה שבעל פה בתקופת הבית השני. ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, חברה ודת בימי בית שני, ירושלים תשמג עמ' 222-215 ,43-28

124 מנטל, חיים דוב: הצדוקים והפרושים. ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, חברה ודת בימי בית שני, ירושלים תשמג עמ' 231-228 ,82-65

125 ספראי, שמואל: הפלורליזם ביהדות בתקופת יבנה. דעות גל' מח תשם עמ' 170-166

126 פורטן, בצלאל (עורך): יהודים מיב וארמים מסון (המאה החמישית לפה"ס); חמישים תעודות ארמיות עם תרגום עברי ואנגלי. ירושלים תשלד 165 עמ'

127 פלוסר, דוד: ירושלים בספרות הבית השני. ואם בגבורות, מנחה לראובן מס ולרעיתו, ירושלים תשלד עמ' 294-263

128 פלק, זאב: מגילת המקדש הראשונה והשניה. סיני כרך פג תשלח עמ' ל-מא

129 פלק, זאב: להוציא מלבם של ביתוסים. סיני כרך פד תשלט עמ' פט-צא

130 ראבילו, מרדכי אלפרדו: גירושים אצל יוסף בן מתתיהו. יוסף בן מתתיהו, קובץ מחקרים, בעריכת אוריאל רפפורט, ירושלים תשמג עמ' 164-149

[33]

131 רופא, אלכסנדר: ישעיהו, סו, א-ד, הכיתות ביהודה בתקופה הפרסית בעיני ישעיהו השלישי. אשל באר שבע ב תשם עמ' 37-27

132 רוקח, דוד: הערות אסניות. שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ד תשם עמ' 268-263

133 שיפמן, יהודה: גיור בכתבי יוסף בן מתתיהו; איזאטס מחדייב לאור ההלכה. יוסף בן מתתיהו, קובץ מחקרים, בעריכת אוריאל רפפורט, ירושלים תשמג עמ' 265-247

134 שרביט, ברוך: הכהן בכת מדבר יהודה. בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 320-313

135 שרביט, ברוך: חזון אחרית הימים של כת מדבר יהודה. בית מקרא שנה כג תשלח עמ' 217-208

136 שרביט, ברוך: ההנהגה של כת מדבר יהודה. בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 304-295

137 שרביט, ברוך: טומאה וטהרה לפי כת מדבר יהודה. בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 27-18

138 שרביט, ברוך: מידת הענווה והיחס להון לפי תורת כת מדבר יהודה. בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 28-22

139 שרביט, ברוך: שמות כת מדבר יהודה וכינוייה. בית מקרא שנה כח תשמג עמ' 139-134

140 שרביט, ברוך: מבנה כת היחד יחודה ויעדיה. בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 234-228

141 שרביט, ברוך: אהבת הבריות ורחמים לפי כת מדבר יהודה. בית מקרא שנה לב תשמז עמ' 151-149

רפורמה

142 בן-אבנר, יהודה: למאבק הרבנות האורתודוכסית בגרמניה בריפורמיים בשנות ה-20 וה-30 של המאה שלנו. ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 273-253

143 בניהו, מאיר: דעת חכמי איטליה על הנגינה בעוגב בתפילה. אסופות ספר א תשמז עמ' רסה-שיח

144 ברונשטיין, אליעזר זלמן: לבעיית הגיור ועמדות השמרנים והרפורמים. הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 20-19

145 גרף, גיל: מירושלים לברונשוייג: דינא דמלכותא דינא בגלגולו. בצרון כרך ח (סדרה חדשה) 30-29 שבט-ניסן תשמו עמ' 63-59

146 חמיאל, חיים: מלחמתו של רע"י שלזינגר ברפורמה. סיני כרך פג תשלח עמ' פ-פח

147 יהלום, שלומית: עיון בשאלת הגט היהודי בארצות הברית; בין רפורמה אירופית לרפורמה אמריקאית. תרביץ שנה נו תשמז עמ' 427-385

148 יוסף, עובדיה: אם מותר לקבל תרומות מרפורמים לבנין בית הכנסת. ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תה-תט

149 פוגל, משה: אודות ראביים המקבלים גרי שקר. המאור שנה כו חוב' ו תמוז-אב תשלד עמ' 16-13

150 פלאי, משה: כרוז ראשון של משכיל עברי לכינוס אסיפה רבנים לשם תיקונים בדת. תרביץ שנה מב תשלג עמ' 491-484

151 פרידמן, טוביה: הגיור בימינו, העמדה הקונסרבטיבית. תפוצות ישראל שנה יב חוב' ד טבת תשלה עמ' 100-95

152 צ'רניק, מיכאל: ההלכה: אופיה המקורי ועקרונות לחידושה. פתחים תשם גל' א-ב עמ' 67-61

153 קיסר, אילן: הרבנות הרפורמית ותופעת נישואי התערובת היהודיים בארה"ב. עבודת גמר לתואר מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים 1986 106 עמ'

[34]

154 רוזנק, מיכאל: היהדות השמרנית (הקונסרבטיבית) וההלכה. פתחים תשלט גל' א-ב עמ' 90-88

155 רפאל, שילה: קידושין רפורמיים. תחומין ז תשמו עמ' 254-249

156 רפאל, שילה: הריפורמים והקונסרבטיבים בהלכה. תורה שבעל פה כט תשמח עמ' סח-עג

157 שוורץ, שמעון אריה: בענין ברית מילה לבן גיורת שנתגיירה ע"י רעפארם-ראבייס למיניהם. הפרדס שנה נה חוב' י תמוז תשמא עמ' 17-15

158 שטרן, טוביה: סידור קידושין על ידי מחלל שבת לזוג מחללי שבת. הפרדס שנה סב חוב' ד טבת תשמח עמ' 17-15

159 שלנגר, אליקים: הגישה האמונית להלכה. מחשבת חוב' מג כסלו תשלח עמ' 12-7

160 שפירא, אברהם: בדין אשה שנתקדשה בטמפל רפורמי. אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 272-256

161 פסק בית דין. דאס איזט דער פסק בית דין וואס איין אונד זיבענציג גדולי רבנים אונד בתי דינים אין אונגארן, הערויס געגעבען האבען געגען די אפיקורסים. איבער זעצט אונד אויף געקלעהרט אוף עברי טייטש. [נוסח פסק הדין (התקנה) בעברית ומתורגם (עמוד מול עמוד) ליידיש, בדבר הפרדות מבתי כנסת מחודשים]. אונגוואר [תרכו], עמ' 32-17 [בתוך: עמוד היראה כרך א חלק ז היו"ל ע"י ר' עקיבא יוסף שלזינגר]. |קצבורג, נתנאל: פסק בית-דין של מיכאלוביץ תרכ"ו. פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' י' כץ, ירושלים תשם עמ' רעג-רפו

ההלכה והמציאות. ההלכה והחברה

162 אורבך, אפרים אלימלך: ההלכה: מציאות ובעיות. גשר שנה 20 חוב' 4 תשלה עמ' 172-169

163 אורבך, אפרים אלימלך: הלכה והסטוריה. חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 423-411

164 אורבך, אפרים אלימלך: הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד [אוצר המשפט חלק א ערכים 3756 ,1559 ,307]. מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 228-179

165 אלון, מנחם: הלכה והיסטוריה במערכת החינוך. טורי ישורון שנה י גל' מו סיון תשלה עמ' 8-5; גל' מז מנחם-אב תשלה עמ' 16-10

166 אלשטיין, יואב: ההלכה ומציאות ימינו. שנה בשנה תשמז עמ' 231-213

167 ארליך, דב: ניסוי ומחקר כבסיס לפסיקה הלכתית. תורה ומדע כרך ט חוב' ב תשם-תשמא עמ' 52-50

168 ביק (שאולי), אברהם: מדינת ישראל - הלכה ודמוקראטיה ומשנתו של הרב חיים הירשנזון. כיוונים חוב' 32 קיץ תשמו עמ' 40-37

169 בן-ששון, יונה: הלכה ומציאות. עמודים כרך כז תשלט עמ' 17-15

170 בן-ששון, יונה: לבחינת הקיום היהודי-ערכי בזמן הזה. עמודים כרך כח תשם עמ' 15-5. |דוד, שמואל: שם עמ' 101-100

171 בר, יצחק: היסודות ההיסטוריים של ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 312]. מחקרים ומסות בתולדות עם ישראל. כרך א, ירושלים תשמו עמ' 398-305

172 ברויאר, מרדכי: על דרכי הפסיקה של רבני גרמניה בעידן האמנציפציה. סיני כרך ק תשמז עמ' קסו-קפו

173 ברקוביץ, אליעזר: ההלכה והמציאות. ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 74-34

[35]

174 ברקוביץ, אליעזר: מציאות. ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 83-75

175 גולדויכט, חיים יעקב: עקרונות יסוד בגישה לתורה. מחשבת חוב' סח-סט סיון תשמב עמ' 13-10

176 גולדמן, אליעזר: המימד ההיסטורי וההלכה. חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 672-663

177 דסברג, אורי: פרשת דרכים של הלכה ומציאות. שנה בשנה תשמד עמ' 195-194

178 הירשנזון, חיים: התורה והחיים. ירושלים תשמח 134 עמ'

179 הלוי, חיים דוד: דעת תורה בעניינים מדיניים. תחומין ח תשמז עמ' 367-365

180 זוהר, צבי: על היחס בין שפת ההלכה לבין השפה הטבעית. ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצי'ק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' נט-עא

181 זוהר, צבי: הוראת הלכה בעידן של תמורה: תגובות רבני מצרים למודרניזציה. מחצית האומה, בעריכת שלמה דשן, רמת-גן תשמו עמ' 51-21

182 זוהר, צבי: יחסו של הרב עבדאללה סומך לתמורות המאה הי"ט כמשתקף ביצירתו ההלכתית. פעמים 36 תשמח עמ' 107-89

183 זילברג, משה: הסדר עם ההלכה. באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 280-268

184 טויטו, אלעזר: שיטת הפרשנות של רשב"ם על רקע המציאות ההיסטורית של זמנו. עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת גן תשמב עמ' 74-48

185 יעקובוביץ, ישראל עמנואל: הרלוונטיות של ההלכה בתקופתנו. גשר שנה 20 חוב' 4 תשלה עמ' 157-149

186 יעקובוביץ, ישראל עמנואל: על מעמדו ואתגריו של הרב בימינו. מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 186-176; ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 22-12

187 ירון, צבי: בעית ההכרעה והסמכות בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 324]. הגיגים על העם התורה והמדינה, ירושלים-ת"א תשמז עמ' 109-98

188 כהן, ידידיה: האם יתכנו שינויים בהלכה? שדמות גל' נט חורף תשלו עמ' 54-51

189 כהן, שאר-ישוב: הרב בציבוריות הישראלית. מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 192-187. |דיון ותגובות: עמ' 209-193

190 כץ, יעקב: מעריב בזמנו ושלא בזמנו - דוגמא לזיקה בין מנהג, הלכה וחברה [אוצר המשפט חלק א ערך 746]. הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 200-175

191 לב, זאב: המדע בשרות ההלכה. תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קיט-קכג

192 לב, זאב: מדינה יהודית בעידן הטכנולוגיה המודרנית על פי ההלכה . ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תתקלז-תתקס

193 לוי, יהודה: שתי תשובות על למוד חכמות חיצוניות. המעין כרך טז גל' ג ניסן תשלו עמ' 16-1

194 לוי, יעקב: על שתוף הפעולה בין פוסקי ההלכה והרופאים. המעין כרך יח גל' ב טבת תשלח עמ' 18-10

195 לוין, שרגא פייטל: חקר ההלכה בעידן הטכנולוגיה החדישה. תחומין ז תשמו עמ' 485-464

196 מרצבך, יונה: ההלכה כמורה דרך בבעיות אקטואליות. המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 9-1

197 נוימן, שלמה: יחסי הגומלין בין החומר לרוח במקורות היהדות. משטרה וחברה חוב' 2 תמוז תשלט עמ' 77-73

198 פלאי, פנחס: הלכה וטכנולוגיה - פתרונות בעייתיים. עמודים כרך ל תשמב עמ' 341-337. |רוזן, ישראל: שם עמ' 412-410; דוד, שמואל: שם עמ' 416-414

199 פלק, זאב: ההלכה ודעת הקהל בישראל. הגות ד, יהדות בחברת ימינו, ירושלים תשם עמ' 135-131

[36]

200 פלק, זאב: יסודות היסטוריים וא-היסטוריים בהלכה. חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 661-656

201 פרידמן, טוביה: מקומו של הרב בחברה הישראלית בימינו. שיח מישרים גל' 12 אדר תשמז עמ' 12-10

202 פרידמן, מנחם: בעיות יסוד במבנה הרבנות הקהילתית בחברה מודרנית. מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 155-135

203 רבינוביץ, נחום אליעזר: הערכה מדעית כיסוד לפסיקת הלכה (עיונים במשנת הרמב"ם). תחומין ח תשמז עמ' 453-435

204 רוזן, יוסף: קיום מדינה מודרנית לאור ההלכה. מחשבת חוב' כד תשרי-חשון תשלה עמ' 26-22

205 רוזן, ישראל: המדינה ובעיותיה ההלכטכניות. מחשבת חוב' יח תשרי-חשון תשלד עמ' 19-17

206 רוזן, ישראל: פתרונות הלכטכניים לשימוש בשבת במחשב המיועד לקליטה ולקבלת חולים. אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 30-27

207 רוקח, דוד: ההלכה באספקלריה של המציאות. כיוונים חוב' 36 קיץ תשמז עמ' 57-25

208 רקמן, מנחם עמנואל: אנשי ההלכה ואתגרי תקופתנו. גשר שנה 20 חוב' 4 תשלה עמ' 168-158

209 שבייד, אליעזר: ההיסטוריה וההלכה בהגות היהודית של המאה העשרים. Hebrew Union College Annual כרך 50 1979 חלק עברי עמ' א-י

210 שילוח, מאיר: ההלכה ויישומה בחברה הקיבוצית-השיתופית. ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 185-181; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 356-353

הלכה ויסודות פסיכולוגיים

211 אבידן (זמל), אברהם: התרים הלכתיים מחשש מכשול לעתיד על רקע בעיות תקשורתיות-פסיכולוגיות. תורה שבעל פה יח תשלו עמ' צה-קב

212 בלומנטל, אלחנן: לתולדות הפסיכולוגיה המשפטית והחינוכית של ההתבגרות בתלמוד ובהלכה. קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 460-437

213 ליפשיץ, חיים: יחס ההלכה לפסיכולוגיה המודרנית. תחומין א תשם עמ' 279-273

214 רבינוביץ, אהרן: חקר היהדות והפסיכולוגיה - הערות והארות. ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 151-140

שונות

215 אנציקלופדיה תלמודית: חיישינן לתקלה. כרך טו עמ' כג-נא

216 אספיס, משה זאב: על ההלכה ועל הכלכלה; פולמוס נגד מבקרי התלמוד וההלכה [ההשקפה שהלכות נקבעו מתוך נטיות אישיות, מעמד כלכלי, אופי החברה, או תנאים פוליטיים בתקופה מסויימת]. בני-ברק תשלו צו עמ'

217 גולדמן, אליעזר: היש הכרעה סמכותית בענייני השקפה? עמודים כרך כה תשלז עמ' 63-62

218 דיכובסקי, שלמה: דעת תורה בהלכה. מורשה ח קיץ תשלד עמ' 33-18

219 הכהן, מרדכי: הנס בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 349]. הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 85-59

[37]

220 הכהן, מרדכי: המדבר בהלכה. הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 105-86

221 הכהן, מרדכי: המים בהלכה. הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 128-106

222 הכהן, מרדכי: הים בהלכה. הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 154-129

223 הלפרין, לוי יצחק: מעשה וגרמא בהלכה; יחס האדם לתוצאות פעולתו בהדגשה מיוחדת למעשה בשבת לאור הבעיות ההלכתיות של הטכנולוגיה החדשה. ירושלים תשלז 276 עמ'

224 הרטמן, דוד: ההלכה כבסיס להידברות רוחנית. דעות גל' מו תשלז עמ' 29-21; ירושלים תשלז 9 עמ'

225 טלושקין, ניסן: 'מחשבה' בדיני תורה. שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' ריב-ריז

226 כהן, יעקב י': האם יש קיום להלכה. פתחים תשם גל' א-ב עמ' 60-49

227 כהנא-שפירא, אברהם אלקנה: דעת תורה. תחומין ח תשמז עמ' 364-363

228 כץ, יעקב: שלטון ההלכה בחברה המסורתית להלכה ולמעשה. הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 251-237

229 כשר, רמון: התפיסה התיאולוגית של הנס במקרא. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 257 עמ'

230 לב, זאב: מושג כח כחו ומושג כח שני. תורה שבעל פה יט תשלז עמ' קטו-קכב

231 לב, זאב: בירור מושגים; כוח כוחו וכח שני בהלכה. ירושלים תשלח 27 + רכו עמ'

232 לוי, יהודה: מעבר להלכה. מחשבת חוב' מט חשון תשלט עמ' 6-3

233 נהוראי, מיכאל צבי: בין ידיעה לאמונה בהלכה. ירושלים תשמב 24 עמ'

234 סולובייצ'יק, יוסף דוב: איש ההלכה - גלוי ונסתר, ירושלים תשלט 27עמ'. |ביקורת: ברנשטיין, א"ז: שנה בשנה תשמב עמ' 368-365

235 פוגלמן, מרדכי: מהי דעת תורה. נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קכה-קכח

236 פחה, יצחק: דברי חלומות בהלכה. תחומין ה תשמד עמ' 427-402

237 פלורסהיים, יואל: תורת הקנאות. מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 117-114

238 קורמן, אברהם: האדם וטבעו במדע וביהדות. ת"א תשמו 320 עמ'

239 שלנגר, אליקים: הגישה האמונית להלכה. מחשבת חוב' מג כסלו תשלח עמ' 12-7

240 שמואלי, אפרים: מי שמך? (מן המחלוקות על הסמכות בתולדות ישראל). ספר אביעד, לזכר ד"ר ישעיהו וולפסברג-אביעד, ירושלים תשמו עמ' שפה-שצד

241 תא-שמע, ישראל: קוים לאופייה של ספרות ההלכה באשכנז במאות הי"ג-י"ד. עלי ספר חוב' ד תמוז תשלז עמ' 41-20

מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן

כללי

242 אורבך, אפרים אלימלך: הדרשה כיסוד ההלכה ובעית הסופרים [אוצר המשפט חלק א ערך 366]. מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 66-50

243 אלעזר בן אריה מפילץ: שערי חכמה; ש"ב שמעתתא [על דרכי התנאים והאמוראים, סתמא דתלמודא, גזירות חז"ל, דרשות הכתובים, לשונות התלמוד, ועוד]. פראג תקסז סח דפים (דפים סט-פב - דרושים). מהדו' ב עם הוספות, ס' וואראהל 1907 קיב דפים

[38]

244 ארנד, משה: פשוטו של מקרא ואומדנא הלכתית. המעין כרך טו גל' א תשרי תשלה עמ' 63-59

245 ברויאר, מרדכי: למוד פשוטו של מקרא - סכנות וסיכויים. המעין כרך יח גל' ג ניסן תשלח עמ' 13-1. |קובר, מאיר: שם כרך יט גל' א תשרי תשלט עמ' 76-73

246 גורביץ, אברהם: נזקי ממון הנלמדים בצד השווה. מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' מז-נב

247 גילת, יצחק ד': מדרש הכתובים בתקופה הבתר-תלמודית. מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 231-210

248 הנשקה, דוד: פשוטו של מקרא. כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 173-143

249 הנשקה, דוד: אין מקרא יוצא מידי פשוטו. המעין כרך יז גל' ג ניסן תשלז עמ' 19-7; גל' ד תמוז תשלז עמ' 69-52; כרך יח גל' ג ניסן תשלח עמ' 85-83

250 ויטמן, זאב: על היחס שבין המדרש והפשט. המעין כרך יח גל' א תשרי תשלח עמ' 50-26

251 לוין, חיים יצחק: שיטת רבי יוחנן על הדרשות וסמכותן. ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' יט-לא; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 25-13

252 לוין, חיים יצחק: על יחס ההלכות והדרשות [אוצר המשפט חלק א ערך 395]. מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 59-27

253 פוגלמן, מרדכי: איידי דאתיא מדרשא חביבא ליה (המדרש והכתוב במשא ומתן בהלכה). סיני כרך פא תשלז עמ' קעד-קעו

254 קורמן, אברהם: ההלכה והדרשה. אפיקי נחלים ו תשלה עמ' 108-90

י"ג מידות (של ר' ישמעאל)

255 ראטה, יואל צבי: שערי המדות. ברוקלין תשמא רסח עמ'

ל"ב מדות (של ר' אליעזר בנו של ר"י הגלילי)

256 אפרתי, יעקב אליהו: הני... כנגד מי (הסתעפותה של אחת מל"ב המדות בתלמוד הבבלי). בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 53-41

אם למקרא. אם למסורת

257 עמינח, נח: 'אם למקרא' ו'אם למסורת' כביטויים נורמטיביים. תעודה ב תשמב עמ' 56-43

258 פלונגיאן, מרדכי: אור בקר [אם למקרא ואם למסורת; 'אל תקרי'; 'קרי ביה']. וילנא תרכט 101 + 10 עמ'

לדף הראשי | HOME