Warning: include(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/nuisrael/public_html/mishpativriorg/new/otzar/otzar_query.php on line 22

Warning: include(http://www.mishpativri.org.il/new/common_menu_ISO8859.php?bold=otzar): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/nuisrael/public_html/mishpativriorg/new/otzar/otzar_query.php on line 22

Warning: include(): Failed opening 'http://www.mishpativri.org.il/new/common_menu_ISO8859.php?bold=otzar' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/nuisrael/public_html/mishpativriorg/new/otzar/otzar_query.php on line 22

אוצר המשפט
המהדורה המקוונת

תוצאות חיפוש

יב. משפחה. ירושה > חיובים בין בעל ואשתו > יחסי ממון

 מחברכותרתספרביקורת
1.אורן (אורנשטיין), אבשלום חובות הבעל כלפי אשתו עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
2.אושינסקי, יצחק דינים שבין בני זוג המצויים בהליכי גירושין סיני כרך קכח תשס"א עמ' עט-צ  
3.אלון, מנחם אלה הן אמרות אגב..., בטעות יסודן, ומן הראוי לסטות מהן (ערעורים והרהורים בעקבות פרשיות בבלי ולב) רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 361-407  
4.אלטלף, חיים זכות האלמנה למדור - זכות עצמאית או חלק מן הזכות למזונות חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 196-209  
5.אליהו, מרדכי זכויות הבעל בתגמולי עבודת האשה שערי צדק ז תשסו עמ' 181-195  
6.אליהו, מרדכי אלימות במשפחה ומשמעותה הכספית שערי צדק א תשס עמ' 39-48  
7.אליהו, מרדכי איני ניזונת ואיני עושה בית הלל גל' מב תמוז תשע עמ' ז-כא  
8.אליעזרי, שמואל זכויות הבעל והאשה בדיור סיני, ספר יובל, תשיח עמ' שלח-שמג  
9.אלמליח, יצחק סילוק הבעל מזכויותיו בנכסי האשה בהסכם ממון שנחתם בין הצדדים לפני הנישואין אמרי משפט, ירושלים תשסח עמ' פא-צח  
10.אפשטיין, משה מרדכי בעל אי צריך לשלם נדר אשתו מוריה שנה יא גל' ג-ד שבט תשמב עמ' לה-לז  
11.אקשטיין, אסף חיוב פדיון האשה מעליות טו תשנה עמ' 50-66  
12.אריאל, יועזר זכויות הבעל בהטבות ותגמולים של אישתו תחומין טז (תשנו) 102-111  
13.אריאל, יועזר זכויות הבעל בהטבות ותגמולים של אשתו תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 306-322  
14.אריאל, יועזר זכויות הבעל ואשתו בשעבודים השנויים במחלוקת הפוסקים תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 324-338  
15.אריאל, יועזר זכיית אשה בפיס תחומין כט תשס"ט עמ' 210-217   
16.אריאל, יעקב מבנה המשפחה המודרנית - השלכות הלכתיות תחומין כב (תשסב) 129-146  
17.אריאל, יעקב חיוב כתיבת פרוזבול לנשים אמונת עתיך 45 טבת-שבט תשסב עמ' 33-39  
18.אריאל, עזריאל עני היכול לקבל מעשר עני אמונת עתיך 12 תשנו אלול תשנו - תשרי תשנז עמ' 16-18 [תגובה: אפשטין, יעקב. מעמד אשה נשואה לדין עניות ועשירות. שם גל' 13 חשון-כסלו תשנז עמ' 31-34]  
19.אריאלי, גרשון חיוב הבעל ברפואת אשתו הפרדס שנה לד חוב' י תמוז תשך עמ' 10-11  
20.באואר, זהר 'לקתה חייב לרפאותה' שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 169-162  
21.בולץ, עמנואל מעשי ידי האשה בשיפוט הרבני בישראל דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט) כרך ג ירושלים 1972 עמ' 33-36  
22.ביסמוט, יצחק פירי פירות אבני משפט ז תשסז עמ' 133-146  
23.בכר, יעקב נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
24.בצרי, עזרא נותן מתנה לאשתו אם יכולה למוכרה ולתתה לאחר המאסף שנה ה תשמג עמ' 574-572  
25.בקשי-דורון, אליהו בדין בעל שאינו יכול לפרנס בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רס-רסו  
26.ברגמן, ישראל החזקת נכסים על ידי האשה מאבני המקום קובץ יב תשס עמ' 106-113  
27.ברנשטיין, מיכאל יחסי ממון בין בני זוג ויחסיהם כלפי צד שלישי עבודת מוסמך בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים תשלב  
28.ברקוביץ, אברהם דב בענין בעלות על דירה הרשומה ע"ש בעל ואשתו קול התורה גל' נז תשרי תשסה עמ' קצד-רא  
29.גוטקינד, שלום סילוק בעל מנכסי אשתו כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קמ-קנו  
30.גולדברג, זלמן נחמיה בגדרי חיוב מזונות כסות ודירה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 140-127  
31.גולדברג, זלמן נחמיה בגדרי חיוב מזונות, כסות ודירה שורת הדין ח תשסג עמ' רצד-שטז  
32.גולדשמידט, אליעזר נכסי צאן ברזל ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תכ-תנ  
33.גולק, אשר מקבילות מן התלמוד הקודמות לנובלה מס' 97 של יוסטיניאנוס קיסר (בענין נדוניה) שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 13-5. קצוף, רנון: הערות בשולי המאמר. שם עמ' 28-15 
34.גורביץ, אברהם בדינו של ר' יהודה בבעל שסלק עצמו מפירות נכסי מלוג מוריה שנה כז תמוז תשסה עמ' קלח-קמח  
35.גורביץ, אריה זאב בענין קנין פירות בנכסי מלוג מוריה שנה ח גל' א ניסן תשלח עמ' כח-לב  
36.גורטלר, נחום מעשי ידי אשה שורת הדין א ירושלים תשנד עמ' קכו-קנא  
37.גורטלר, נחום שמואל חלוקת רכוש במאיס עלי בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רטו-ריט  
38.גורטלר, נחום שמואל מעשה ידי אשה בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רכ-רמג  
39.גורטלר, נחום שמואל אשה שניזונת מדין מעוכבת מחמתו - מעשה ידיה למי ? בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רמד-רנה  
40.גורטלר, נחום שמואל נכסי צאן ברזל בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רנו-רעז  
41.גורטלר, נחום שמואל נכסי מלוג ותקנת אושא בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רעח-רצ  
42.גורטלר, נחום שמואל ירושת הבעל דאורייתא או דרבנן (ודין סילוק הבעל מנכסי מלוג של האשה ומירושתה) בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רצא-שי  
43.גטנו, יוסף חסכונות והשקעות בניירות ערך ביחסי ממון בין בני זוג שערי צדק ז תשסו עמ' 116-124  
44.דון-יחייא, בני "לא תנאף" - חלוקת רכוש ומשמורת וטענת אי-נאמנות פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 275 יתרו תשסז 4 עמ'  
45.דיכובסקי, שלמה פירוק שותפות במקרקעין שערי צדק א תשס עמ' 99-103  
46.דיכובסקי, שלמה הלכת השיתוף - האם דינא דמלכותא? תחומין יח (תשנח) 18-31  
47.דיכובסקי, שלמה הסכמי ממון קדם-נישואין [התחיבות לשלם מזונות אם יסרב גט] תחומין כא (תשסא) 279-287  
48.דיכובסקי, שלמה יחסי ממון בין בני זוג (השלכות על נוסח הכתובה) שערי צדק ד תשסג עמ' 260-263  
49.דיכובסקי, שלמה בענין זכויות הבעל בנכסי אשתו לדוד עד עולם, לנשמת דוד לנדא, ירושלים תשלב עמ' 129-107  
50.דיכובסקי, שלמה; שרמן, אברהם פירוק השיתוף בין בני הזוג (פסק דין) שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 501-524  
51.דיכובסקי, שלמה; שרמן, אברהם פירוק השיתוף בדירת בני הזוג [פסק דין בבית הדין הרבני, העוסק ב"אימוץ "דין המדינה בבית הדין הרבני ובעילות המצדיקות פירוק השיתןף] שנתון המשפט העברי טז-יז תש"ן-תשנ"א עמ' 501-525  
52.דיקמן, שמואל מעשה ידיה תחת מזונות הנאמן שנה י תשיח גל' י עמ' 23-25  
53.דמביץ, אליעזר נ' דין מעשה ידי האשה לבעלה עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
54.דניאל, אברהם פדיון האשה ביותר מכדי דמיה חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' פ-פח  
55.דרורי, משה דירת בני הזוג בפסיקתם של בתי הדין הרבניים ושל בתי המשפט האזרחיים שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 89-143  
56.דרורי, משה פסיקות בית-הדין הרבני בנושאי רכוש וממון ונפקותם במשפט הישראלי מדעי היהדות כרך 39 תשנט עמ' 121-131  
57.דרורי, משה דירת בני הזוג בפסיקתם של בתי הדין הרבנים ושל בתי המשפט האזרחיים [בעלות, מגורים ופירוק השתוף] שנתון המשפט העברי טז-יז תש"ן-תשנ"א עמ' 89-144  
58.דרעי, יהודה גדרי חיוב הבעל ברפואת האשה שורת הדין י תשסו עמ' קיא-קח  
59.הנדלר, אריה מציאות האשה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 182-177  
60.הנדלר, אריה חיוב הנקה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 193-183  
61.הרפנס, ישראל דוד אי אשה מותרת ליתן צדקה מתנה מרובה בלי רשות בעלה פרי תמרים קובץ י תשרי תשמג עמ' פא-צא  
62.וינוגרד, שמעון שאלות ועיונים בסוגיא של 'תקנת אושא' שנה בשנה תשלח עמ' 191-181  
63.וינמן, ישראל בירור דין מעשי ידים של אשה בזמננו בית אהרן וישראל גל' צב כסלו-טבת תשסא עמ' קד-קיא  
64.ולר, שולמית מעמד הארוסות והנשואות בנכסיהן דיני ישראל כרך יט תשנז-תשנח עמ' קלט-קס  
65.ורהפטיג, איתמר צדקה של אשה נשואה מורשה ח קיץ תשלד עמ' 103-87  
66.ורהפטיג, איתמר אחריות בעל לחובות אשתו במשפט העברי; הערות לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 291-258  
67.ורהפטיג, איתמר הסכם מקום מגורים בין בני זוג; לבעיית דבר שאין בו ממש שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 392-377  
68.ורהפטיג, איתמר שיתוף נכסים בין בני זוג (לבעית יחסי תורה ומדינה) עלון שבות גל' 92 שבט תשמב עמ' 43-35  
69.ורהפטיג, איתמר אחריות בעל לחובות אשתו במשפט העברי עבודת מוסמך בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים תשלב  
70.ורהפטיג, זרח שיתוף נכסים בין בעל ואשתו [אוצר המשפט חלק א ערך 10753 ,9207] מחקרים במשפט העברי, רמת-גן תשמה עמ' 147-136  
71.ורהפטיג, זרח שיתוף נכסים בין בעל ואשתו דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א ירושלים תשכז עמ' 189-194  
72.ז'ולטי, בצלאל נכסי צאן ברזל ונכסי מלוג תורה שבעל פה כב תשמא עמ' ט-כא  
73.זעפרני, שמואל קיזוז נזק שהזיקה אשה נשואה משכר עבודתה אור תורה שנה לב תשס עמ' שפה-שצא  
74.טולידנו, מרדכי הסכם יחסי ממון לפני הנישואין זכור לאברהם תשנט עמ' תרפד-תרצ  
75.יאראק, רנאטו זכות האשה הנשואה לעבוד מחוץ לביתה - מחקר השואתי דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 36-7  
76.יגל, יהושע המוציא הוצאות בנכסי אשתו ברקאי קובץ ב סתיו תשמה עמ' 147-138  
77.ימר, מיכאל זכויות הבעל במעשה ידי אשתו שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 201-194  
78.יצחקי, אפרים הלכה תמוהה בחובת הבעל בקרבנות של אשתו ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 82-79  
79.ישראלי, שאול זכות בעל שהלך למדינת הים במעשה ידי אשתו חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 17-21  
80.כ"ץ, דניאל מדור אלמנה - המשך מדור נשואה? חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 178-195  
81.כהן, ידידיה ביטול זכות הבעל לפירות נכסי מלוג במשפט הנוהג ותוצאותיו דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 138-121  
82.כהן, ידידיה בגדרי חיוב הבעל ברפואת אשתו על פי המשפט העברי דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' סז-עח  
83.כהן, ידידיה תקנות חז"ל ביחוסי ממון בין בני זוג א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשם 60 + 606 + 36 + 14 (תמצית אנגלית) עמ' (שער ירושה וקבורה: עמ' 391-1)  
84.כהן, ידידיה זכיית אשה נשואה בפיס תחומין ה תשמד עמ' 314-303  
85.כהן, יוסף זכויות האשה בכסות ובמדור שנתן לה הבעל דברי משפט ב תשנו עמ' יט-כד  
86.כהן, יוסף אם יש לאשה זכויות של דייר בדירת בעלה קול תורה שנה יג תשיט חוב' ח עמ' ז-ט  
87.כהנא, ידידיה בעלות הבעל בנכסי צאן ברזל חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 210-223  
88.כץ, אריה בעלות הבעל בנכסי מלוג לאור תקנת אושא חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 248-269  
89.לוונטל, משה חומרות במקום שחב לאחרים שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 221-214  
90.לוי, סיני זכותו של הבעל בנכסי אשתו ובפירותיהם חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 237-247  
91.לוין, אברהם דב חובת ריפוי של בעל לאשתו ושל אב לילדיו שערי צדק א תשס עמ' 192-204  
92.ליפקוביץ, מיכל יהודה בדין פירות נכסי מלוג שמוש חכמים ג תשיב עמ' סג-סח  
93.ליפשיץ, אלי; בלום, אלי; אומן, יונתן (עורכים) חובות הבעל והאשה; מאמרים שנכתבו על ידי תלמידים בישיבת 'הר עציון' אלון שבות תשמד 335 עמ'  
94.ליפשיץ, ברכיהו תוכן וקליפה בהלכת שתוף נכסים (בעקבות בג"ץ 1000/92 בבלי נ' בית-הדין הרבני הגדול ואח') המשפט כרך ג תשנו עמ' 239-262  
95.ליפשיץ, גימפל בענין מעשה ידיה של אשה לבעלה בית אהרן וישראל גל' קח אב-אלול תשסג עמ' נח-סד  
96.לנגזם, חיים שורת הדין הליכות גל' 99-98 סיון תשמג עמ' 17-16  
97.לפיד, שמעון חיוב הבעל לפדות את אשתו אורות עציון יט שבט תשנא עמ' 86-107  
98.מונדרי, ישעיהו בדין מורד אי זכאי בנכסי מלוג אהלה של תורה חוב' יז תשלד עמ' ד-כו  
99.מונדרי, ישעיהו בדין מורד אי זכאי בנכסי מלוג בני ציון, ירושלים תשנג עמ' קלג-קנו  
100.מזרחי, מרדכי בדין המקדיש מעשה ידי אשתו כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קעג-קעט  
101.מירון, שמחה מעשה ידיה של אשה עובדת ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 250-225  
102.מירון, שמחה כרסום חמור במעמדם ובסמכויותיהם של בתי הדין הרבניים סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 6 עמ' [תגובה: דרורי, משה. יחסי ממון של בני הזוג במשפט הישראלי. שם 5 עמ']  
103.מירון, שמחה חיים זכויות במקרקעין של בני הזוג שערי צדק א תשס עמ' 122-128  
104.מישלוב, דוד יוסף הסכמים קדם-נישואין תחומין כא (תשסא) 288-323  
105.מנטל, חיים דב זמנן של תקנות אושא תרביץ שנה לד תשכה עמ' 283-281  
106.מרצבך, יעקב חובות האשה במלאכות הבית שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 213-202  
107.נוסבאום, נפתלי באשה שנתנה מעשיה לאחד מבניה מקבציאל גל' יח אב תשנב-אייר תשנג עמ' קעג-קעט  
108.נסים, משה היש קיום למוסד 'נכסי מלוג' במשפט הפוזטיבי בישראל? עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
109.נריה, משה צבי זכויות האשה ושלמות המשפחה שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' קמד-קנא; ירושלים תשלה ל עמ'  
110.סגל, יהודה נזיקין על ידי אשתו ובתה ועוזרתן נעם ספר יז תשלד עמ' יז-כ  
111.סדן, יהודה בעלות הבעל בנכסי צאן ברזל חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 224-236  
112.סוכובולסקי, אברהם תחולת המשפט העברי למעשה על יחסי הרכוש שבין בני זוג יהודיים בישראל הפרקליט כרך טו תשיט עמ' 40-59  
113.סוכובולסקי, אברהם דו"ח על יחסי הרכוש בין בני הזוג היהודיים בישראל, ותחולת המשפט העברי על יחסים אלה מחקרים במשפטנו הפרטי, ירושלים תשיט עמ' 353-328  
114.סופר, אליהו ציון בגדרי חיובי ממון של אישות מקבציאל גל' יט מנחם אב תשנד עמ' קי-קיט  
115.סיני, יובל יחסי ממון בקידושי קטנה (ל"מדיניות חקיקתית" בתלמוד) מחקרי משפט יט חוב' 1 תשסב עמ' 241-283  
116.סרור, יונתן זכות הבעל בנכסי אשתו מאבני המקום קובץ יב תשס עמ' 114-126  
117.עמאר, משה מחילת אשה את זכויותיה הכספיות בתקנת פאס ספונות סדרה חדשה ספר רביעי (יט) תשמט עמ' 23-49  
118.ערוסי, רצון יחסי ממון בין בני הזוג ומשפט התורה משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 172-178  
119.פלק, זאב יחסי ממון בין בני זוג בישראל (חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשלג-1973) עיוני משפט כרך ג 1974-1973 עמ' 829-848  
120.פרל, גדעון זכות הבעל בנכסי מלוג ניב המדרשיה גל' אביב-קיץ תשלא עמ' סו-עא  
121.קוליץ, יצחק בענין החלפת מקום מגורים תורה שבעל פה כז תשמו עמ' נב-נח  
122.קופרמן, מנחם פיקוח נכסיה או פרקונה כנגד פירות חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 146-163  
123.קופרמן, מנחם קבורתה תחת כתובתה: עיקר כתובה או נדוניה חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 164-177  
124.קורפו, משה האם בעיסקת צאן ברזל מחויב המקבל להחזיר הנכסים לנותן אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תקמו-תקמט  
125.קלוגהפט, שמואל חובת האישה לבעלה עלון שבות גל' 151 ניסן תשנח עמ' 81-86  
126.קליין, מנשה; יעקבי, שמעון מתן גט והסדרי ממון - מה קודם? תחומין כב (תשסב) 157-183  
127.קנוהל, אלישיב הכתובה והסכמי ממון בנישואין תחומין כא (תשסא) 324-339  
128.קנטור, ישראל זכויות בעל ואשה בנכסים שנרכשו במהלך חיי הנישואין עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים תשכז  
129.קצנלנבוגן, מרדכי ליב אשה שנפגעה בתאונת דרכים, אם חייב בעלה ברפואתה הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' שז-שטו  
130.קשולביץ, אליהו בענין שדה אחוזה של נכסי מלוג הדרום חוב' נא ניסן תשמא עמ' 130-129  
131.רוזן-צבי, אריאל יחסים רכושיים בין בני זוג יהודיים בין החיים (inter vivos( ויחסם לדיני המשפחה בישראל חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלח 450 עמ'  
132.רוזנצוייג, יעקב אריה שתוף קניני בנכסים בין בעל ואשתו משפטים כרך א 1969-1968 עמ' 190-185  
133.רקובר, ברוך זכויות הבעל במעשי ידי אשתו התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' קנ-קנו  
134.רקובר, נחום יחסי ממון בין בני זוג משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' א ירושלים תשל 25 עמ'; תורה שבעל-פה יב תשל עמ' קטו-קלג  
135.שבדרון, יוחנן בירור דין המסלק עצמו מנכסי צאן ברזל קובץ בית אהרן וישראל א-ב ניסן אייר תשמו עמ' מו-נא   
136.שורץ, אליהו תרומה שלא מדעת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 196 תרומה תשסה 4 עמ'  
137.שיבר, יאיר סרוב לכניסת הורי בן הזוג לדירת המגורים תחומין כח תשס"ח עמ' 74-81  
138.שינפלד, אברהם צבי הסכם ממון קדם נישואין תחומין כב (תשסב) 148-156  
139.שכטר, צבי הגדרת ענין "אי אפשי בתקנת חכמים" ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' קפח-קצא [ראה אוצר המשפט ח"ב ערך 524]  
140.שציפנסקי, ישראל תקנות אושא אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 345-317   
141.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף אינה מעוגנת בדיני ישראל תחומין יט (תשנט) 205-220  
142.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף לאור משפטי התורה תחומין יח (תשנח) 32-40  
143. Civil enforceability of religious antenuptial agreements  University of Chicago Law Review 23 (1955), p. 122-132  
144. Bodenheimer, Levi  Die Rechte des Ehemanns auf die Guter seiner Frau  Allgemeine Zeitung des Judenthums 15 (1851), p. 92-94, 165-168  
145. Doukhan-Landau, Leah  Husband and wife as co-owners of immovable property  Israel Law Review 6 (1971), p. 487-516, p. 488-489: Principles of Jewish law  
146. Dubin, Abraham  The legal property relations of married persons  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1926, 29 p.  
147. Enciclopedia Judaica Castellana  Alimentos a la mujer  Vol. 1, p. 220  
148. Engel, Diana R.  Marital property rights in Jewish law: a survey and comparison  National Jewish Law Review 2 (1987), p. 97-120  
149. Epstein, Jacob Nahum  Notizen zu den j?disch-aramaischen Papyri von Assuan  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 6 (1908), p. 359-373  
150. Falk, Zeev W.  On matrimonial property in Jewish and Germanic laws  Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis 28 (1960), p. 70-78  
151. Falk, Zeev W.  The working wife  Israel Law Review 6 (1971), p. 266-267  
152. Freund, L.  Zur Geschichte des Eheguterrechtes bei den Semiten  Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historischen Klasse 162, Abt. 1, Wien 1909, 55 p.  
153. Greenstone, Julius H.  Dowry  Jewish Encyclopedia 4, p. 645-646  
154. Gulak, Ascher  Aeltere talmudische Parallelen zur Novelle 97 des Kaisers Justinian  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 47 (1932-33), p. 241-255  
155. Horovitz, Markus  Ein eherechtliches Gutachten  Jubelschrift zum siebzigsten Geburtstag des...Israel Hildesheimer, 1890, p. 54-68  
156. Katzoff, Ranon  Donatio ante nuptias and Jewish dowry additions  In: Papyrology, ed. Naphtali Lewis, Cambridge 1986, p. 231-244  
157. Kautschansky, David M.  Die Unterhaltungspflicht der Ehegatten nach biblischem, talmudischem und rabbinischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 44 (1929), p. 390-396  
158. Levine, Baruch A.  Mulugu/Melug: the origins of a talmudic legal institution  Journal of the American Oriental Society 88 (1968), p. 271-285  
159. Paul, Shalom M.  Exodus 21,10, a threefold maintenance clause  Journal of Near Eastern Studies 28 (1969), p. 48-53  
160. Pfeiffer, August  De dote  In: Antiquitates Ebraicae selectae, Leipzig 1692, p. 123-127  
161. Schereschewsky, Ben Zion  Dowry  Encyclopedia Judaica 6, p. 185-189; Partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 390-394  
162. Schloss, Friedrich  Das Dotalprivilegium der Judinnen  Giessen 1856, 14 + 96 p.  
163. Shava, Menashe  The Spouses (Property Relations) law, 5733-1973, in light of religious divorce in Israel  Tel Aviv University Studies in Law 2 (1976), p. 113-129  
164. Tschernowitz, Chaim  Das Dotalsystem nach der mosaisch-talmudischen Gesetzgebung  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 29 (1912-13), p. 445-473  
165. Wahrhaftig, Zerach  Community of matrimonial property  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 267-268  
166. Weissbrodt, Karl  Gattenpflichten nach Bibel und Talmud  Berlin 1891, 171 p.; 2nd ed. Berlin 1906, 144 p.  
167.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר תורת הנדוניא בדיני ישראל ביחוסה לדיני העמים ספר היובל לנחום סאקאלוו, ווארשא תרסד עמ' 328-309  
168.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר הנדוניה (נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל) בצרון כרך ג תשא עמ' 188-182  

יב. משפחה. ירושה > חיובים בין בעל ואשתו > יחסי אישות

 מחברכותרתספרביקורת
169. Lesetre, Henri  Fornication  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2314-2317  
170. Rakover, Nahum  Coercion in conjugal relations  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 137-159 = Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 101-119  
171. Simon, Isidore  L'etude du 'devoir conjugal' dans la medecine hebraique traditionnelle  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 106 (1974), p. 11-16  

יב. משפחה. ירושה > חיובים בין בעל ואשתו > כתובה

 מחברכותרתספרביקורת
172.אבי-גיא, חביבה הרי את צמודה למדד כדת משה וישראל נעמת מרץ-אפריל 1983 עמ' 12-10  
173.אברהמס, נחום כתובה שזמנה מוקדם או מאוחר פרי תמרים קובץ יב פסח תשמג עמ' עט-פב, קיג  
174.אדלר, סיני עדי מסירה בשטר כתובה שבילין גל' כה-כו אלול תשל עמ' ל-לח  
175.אהרון, רון-אל עד בכתובה שאינו יודע קרוא וכתוב תחומין כז (תשסז) עמ' 266-272  
176.אוירבך, שלמה זלמן בענין מודה במקצת כתובה ובשטר שיש בו שעבוד קרקעות ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' שסה-שעא  
177.אופן, חניתה כתובת אישה - מקור חיובה ומשמעותה מסכת א תשסב עמ' 103-127  
178.אורטנר, נתן בענין כתובה דאישתכח בה טעותא בית הלל גל' ט טבת תשסב עמ' מג-מה  
179.איגוס, יצחק א' שעור הכתובה בתור קנה-מדה לעמדתם הכלכלית של היהודים בגרמניה בימי הבינים חורב כרך ה תרצט עמ' 168-143  
180.איטח, יהודה בעניני כתובה מקביצאל טו תשרי-חשון תשנ עמ' קלד-קמב  
181.אייכנשטיין, יהושע השיל בענין חיוב כתובה בית התלמוד ספר ג ירושלים תשכז עמ' נג-סא  
182.אייכנשטיין, מנחם צבי בדיני כתובת גיורת הפרדס שנה יז חוב' ב אייר תשג עמ' 32-33; חוב' ד תמוז תשג עמ' 28-30  
183.אילן, יעקב דוד בגדרי חיוב הכתובה מה"ת ומדרבנן נר מערבי ד אדר שני תשנב עמ' לא-לג  
184.אליהו, מרדכי שבועת החתן על הכתובה בתקיעת כף (חילופי מכתבים עם הרבנים: זלמן נחמיה גולדברג, צמח מזוז, בן ציון אבא שאול) המאיר לארץ גל' 25 אלול תשנט עמ' 9-15  
185.אלישיב, יוסף שלום כתיבת שם משפחה בכתובה בית הלל גל' לח תמוז תשסט עמ' יד-טו  
186.אמסל, יעקב כמה דיני כתובה המאור שנה מז חוב' ה סיון-תמוז תשנד עמ' 34-35  
187.אמסל, מאיר כתובה מוקדמת ליום החופה המאור שנה לד חוב' ה סיון-תמוז תשמב עמ' 24 ,11-10  
188.אמסל, מאיר כתובה דאשתכח בה טעותא המאור שנה לו חוב' ב כסלו-טבת תשמד עמ' 20-16  
189.אמסל, מאיר חתן מתנגד לכתיבת מתרכתא בכתובה המאור שנה מג חוב' ו אב-אלול תשן עמ' 16-21  
190.אנקר, צבי חיוב כתובה מדאורייתא או מדרבנן - נפקא מינה להלכה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 72-64  
191.אסף, שמחה בטולה של כתובת בנין דכרין הצופה לחכמת ישראל שנה י תרפו (וזאת ליהודה, לכבוד יהודה אריה בלוי, בודפסט תרפו) עמ' 18-30  
192.אפשטיין, אריה ליב תולדות הכתובה בישראל; מחקר על מעמדה של האשה לפי משפט ישראל. תורגם מאנגלית ע"י משה מייזליש ניו-יורק תשיד 216 עמ'  
193.אפשטיין, יחזקאל שטר מתנה לחוד והצדאק המשפט העברי קובץ ד תרצג עמ' 134-125  
194.אפשטיין, יעקב כתיבת הכתובה בחופה המתקיימת לאחר השקיעה צהר ט חורף תשסב עמ' 29-39  
195.אפשטין, יעקב כתיבת כתובה כאשר קידושין וחופה אחר שקיעה חבל נחלתו כרך ב תשסב עמ' 237-246  
196.אריאל, יועזר טענת בתולים בזמן הזה אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 62-82  
197.אריאל, יועזר התחייבות מופרזת בכתובה שורת הדין ח תשסג עמ' רמג-רסט. שם ט תשסה עמ' תפא-תפד  
198.אריאל, יועזר פסולי עדות בקידושין ובכתובה תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 256-294  
199.אריאל, יועזר טענת בתולים בזמן הזה תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ 340-358  
200.אריאל, יעקב הכתובה מה היא עמודים כרך כה תשלז עמ' 178 ,174-172. כהן, ידידיה: שם עמ' 244-242 
201.ארנרייך, משה תוספת כתובה ככתובה: השוואה דינית או איחוד החובות חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 51-57  
202.אשל, מנחם התנאה על 'תנאי כתובה' עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
203.בוגץ', יהודה ליב בדין שעבוד מטלטלין בכתובה ובחוב אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 34-23  
204.בורודיאנסקי, יצחק ירוחם בנאמנות הבעל להפסידה כתובתה בנתיבות-ים ג תשלב עמ' מא-מו  
205.ביכלר, אברהם הכתובה אצל יהודי צפון אפריקה בתקופת הגאונים, ויחסי קהילות אפריקה עם יהדות בבל וארץ ישראל שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 89-55  
206.ביסמוט, יצחק ספר המקנה בכתובה אבני משפט ח תשסח עמ' 132-146  
207.בירנבוים, שמואל בענין נאמנות הבעל לומר פתח פתוח שערי בינה א תשמח עמ' עו-עח   
208.בן משה, גדעון חתימת הכתובה מבעוד יום כשהחופה בלילה בית אהרן וישראל גל' קכא תשרי-חשון תשסו עמ' סח-ע  
209.בן נון, יואל חישוב סכום הכתובה בימינו צהר ד סתיו תשסא עמ' 57-60 [ בנימין, גדעון: שם גל' ה חורף תשסא עמ' 71-73]  
210.בן פורת, אליעזר הערות בענין כתיבת כתובה קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' קע-קעב  
211.בן שמעון, שלמה; דיכובסקי, שלמה; בקשי דורון, אליהו כתובה המנוגדת לצוואה תחומין יט (תשנט) 182-191  
212.בן-אבו, שלמה הקדיחה תבשילו או רעה כלפי בעלה אם פריעת כתובתה מעכבת הגירושין האשל חוב' 20 ערה"ש תשם עמ' 50-43  
213.בן-מנחם, נפתלי 'כמהר הבתולות' (הערה לפירושו הקצר של ר' אברהם אבן עזרא לספר שמות) סיני כרך ד תרצט עמ' תרכה-תרכו  
214.בן-שמעון, שלמה בדין התפסת מטלטלין עד לכתיבת הכתובה נהר דע"ה גל' א תשרי-חשון תשלח עמ' 29-23  
215.בק, אהרן יסוד טענת פתח פתוח אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 80-89  
216.בר שלום, אליהו עדים החותמים בכתובה בקשקוש בית הלל גל' יח אייר תשסד תשסד עמ' נג-נט  
217.בר שלום, אליהו כתיבת "במדינת ישראל" בכתובה בית הלל גל' כב אדר ב תשסה עמ' פא-פג  
218.בר שלום, אליהו האם הכתובה נגבית צמוד לערכה בשעת הכתיבה אוריתא גל' יח תשנו עמ' רעו-רצו  
219.בר שלום, אליהו משפט הכתובה  א-ב. בני ברק תשנה תתפו עמ'  
220.בר, אשר; אליצור, אברהם הלכות גוברין יהודאין עלון שבות גל' 155 ניסן תשס עמ'31-40  
221.ברודי, ירחמיאל כתובת אישה מדברי תורה ומדברי סופרים נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשסה חלק עברי עמ' לז-נג  
222.ג'קטר, חיים השם היהודי בגיטין ובכתובות תחומין טו (תשנה) 297-300  
223.גולדברג, זלמן נחמיה הלכות כתובות אבני משפט ה תשסו עמ' 26-45  
224.גולוונצ'יק, שלמה כתובה דאורייתא או דרבנן קול התורה חוב' א תשרי תשלח עמ' נב-נו  
225.גולק, אשר 'כתובה פירות מזונות ובלאות' לפי דיני המשנה תרביץ שנה ג תרצב עמ' 249-257  
226.גולק, אשר פאה פרק ג משנה ז בהשוואה אל Edictum de alterutro תרביץ שנה ד תרצג עמ' 126-121  
227.גורטלר, נחום מדרש כתובה זכרון מיכאל; קובץ לזכרו של ר' יחיאל מיכאל יונגרמן, זכרון יעקב תשמט עמ' רצג-שד  
228.גורטלר, נחום ערך פרוטה דינר וזקוק שורת הדין ד תשנח עמ' קיא-קל  
229.גורן, שלמה הכתובה בתלמוד בבלי וירושלמי תורה שבעל-פה ג תשכא עמ' קיז-קל  
230.גורן, שלמה הכתובה לאור ההלכה מחניים פג אב תשכג עמ' 5-14  
231.גילת, יצחק ד' 'אם תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לאינתו' (הערות לכתובות פ"ד מ"ז-מ"ט) בר-אילן יג תשלו עמ' 72-58  
232.גלט, אלחנן חיוב כתובה לארוסה בדרך אפרת עלון 10 אדר-ניסן תשמג עמ' 20-15  
233.גמזו, יצחק שמואל דין הכתובה כשהגירושין בהסכמה שורת הדין ו תשס עמ' רפא-רצג  
234.גסטר, משה הכתובה בהשתלשלותה ההיסטורית, עם שמונה לוחות ברלין לונדון 1924, 46 עמ' + לוחות  
235.גרדנויץ, יצחק אליעזר בעיקר חיוב כתובה לשמש שם אהל, ספר זכרון לרבי משה שמואל שפירא, ירושלים תשסז עמ' תעה-תעט  
236.גרוס, שלמה בירור דין כתובה הנדפסת ע"י מחשב בית אהרן וישראל גל' סה סיון-תמוז תשנו עמ' סט-עד  
237.גרוסמן, ישראל כתובה שלא נכתבה בה השנה המדויקת פעמי יעקב גל' מט כסלו תשסב עמ' קד-קז  
238.גרייבסקי, פנחס שתי כתובות שומרוניות מזרח ומערב כרך ב תרפח-תרפט עמ' 231-229  
239.גריינימן, דבורה התגבשות הכתובה בתקופת התנאים: תשלום מראש או הבטחה לעתיד להיות אשה יהודייה 2, ירושלים 2003 עמ' 180-213  
240.דיין, שלמה על השבועה בכתובות המאסף שנה ו תשמה עמ' 174-170  
241.דיינרד, אפרים שבלים בודדות, ירושלים תרעה (עמ' 63-72: נוסחאות שטרי כתובה ותנאים מקורפו ודמשק ועוד)   
242.דיכובסקי, שלמה סכום הכתובה (הצעה לנוסח מתוקן) צהר יז חורף תשסד עמ' 25-29  
243.דיכובסקי, שלמה יחסי ממון בין בני זוג (השלכות על נוסח הכתובה) שערי צדק ד תשסג עמ' 260-263  
244.דיכובסקי, שלמה הכתובה [הצעות לאופן כתיבתה בזמננו] תחומין כח תשס"ח עמ' 28-36  
245.דיכובסקי, שלמה הכתובה (הצעה לנוסח מתוקן) מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' עא-עד  
246.דישון, צבי חיים בענין חתימת העדים בכתובה ותנאים בלי לקרותו ובענין הקריאה ברבים והמסתעף בית אהרן וישראל גל' עח אב-אלול תשנח עמ' סה-עה  
247.דריפוס, אלחנן טענת מקח טעות בבתולה מהנישואין מעליות כט תשסט עמ' 11-16  
248.הירשמן, דוד בענין מודה במקצת חיוב הכתובה אי חייב שבועה דאורייתא אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תרג-תרו  
249.הכהן, רא"ם מקור דין כתובה וביאור שיטת ר"מ, ר' יהודה ור' יוסי והרמב"ם - מהי סיבת התקנה של כתובה אורות עציון יט שבט תשנא עמ' 38-62  
250.הרכבי, א"א נוסח שטר כתובה לכותים המליץ 1873 עמ' 62-63. עוד על דבר הכתובה הכותית. שם עמ' 102-101  
251.וייס, אשר בענין כתיבת הכתובה ביום כשהחופה בלילה בית אהרן וישראל גל' נח ניסן אייר תשנה עמ' סה-סז  
252.וייס, ישעיהו בענין אישה העוברת על דת משה ויהודית לשלם כתובה ניב המורה קובץ 6 טבת תשמא עמ' לה-מז  
253.ויצמן, יהושע פתיחה למסכת כתובות (כתובה דאורייתא או דרבנן) שיר למעלות ד תשסב עמ' 15-21  
254.ולר, שולמית מחלוקות האמוראים על דברי רבי אלעזר בן עזריה בענין אי גביית תוספת כתובה מן הארוסין (סוגיית הבבלי בכתובות דף נ"ה ע"א- דף נ"ו ע"ב) דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' קסז-קפא  
255.טופיק, אברהם בענין גבית כתובה ממשעבדי בכורים א תשנח עמ' קנה-קנח  
256.טל, שלמה הכתובה סיני כרך לו תשטו עמ' קפז-קצז  
257.טל, שלמה כתובה נוסח פרס דיני ישראל כרך ד תשלג עמ' 231-229  
258.יניב, יאיר הערה בפירוש רש"י בסוגיית זמן גביית כתובה סידרא ח תשנב עמ' 59-62  
259.יפה-שלזינגר, אברהם בענין אם ראוי לשים כתובת אשתו ב'סעיף' [כספת] שבבאנק וכדומה? עולת החודש שנה א תשלז-תשלח עמ' תל-תלג  
260.ישראל, מנשה כתובת יבם זכור לאברהם תשסב-תשסג עמ' קא-קיד  
261.כ"ץ, אליהו בענין אם צריך דוקא סודר של העדים בקנין של שטר הכתובה בית אהרן וישראל גל' קכא תשרי-חשון תשסו עמ' ס-סז  
262.כהן, זמיר אם בשעת הדחק אפשר לסדר חו"ק בכתובה שהיא כמנהג האשכנזים לחתן ספרדי, ואם יש להקפיד על השבעת החתן כמנהג הספרדים נזר כהן, ירושלים תשסט עמ' רד-רח  
263.כהן, יחזקאל כתובה דאורייתא או דרבנן כתלנו ד אב תשלב עמ' 55-58  
264.כהן, ירמיהו מנחם בענין כתובה בזמן הזה מוריה שנה יג גל' ה-ו סיון תשמד עמ' סט-עב  
265.כהן, שאר ישוב לבירור מהות דין כתובה [אוצר המשפט חלק א ערך9245] חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' רפז-רצב  
266.כהן, שאר ישוב חיוב כתובה ומזונות - לבעל אלים וסרבן-גט [אוצר המשפט חלק ב ערכים 6632, 6665] חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' רסא-רעב  
267.כהן, שאר-ישוב חיוב כתובה ומזונות - לבעל אלים וסרבן-גט תורה שבעל פה כז תשמו עמ' סה-עד  
268.כהן, שאר-ישוב הכתובה ותנאיה לפי תשובות מהרשד"ם עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
269.כהן, שאר-ישוב לבירור מהות דין כתובה סיני כרך נא תשכב עמ' רמ-רמה  
270.כהן, שאר-ישוב הכתובה ותנאיה מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 553-545  
271.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה טענת גבורת אנשים לענין גט וכתובה תחומין יז (תשנז) 235-242  
272.כהנוביץ, אריה א בענין שנוי שמו ושמה. ב. או שם אביהם, בכתובה. המאסף שנה ה תשמג עמ' 589-580  
273.כץ, אליהו פרוזבול וכתובת אשה האשל חוב' 22 ערה"ש תשמא עמ' 27-26  
274.כץ, אליהו על השם בכתובה לאיש שרק אמו יהודיה שנה בשנה תשמג עמ' 193-190  
275.לבל, רחלי החוק הדתי ומנהג מקומי ב"כתובת בנין דכרין" גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 235-243  
276.לבנון (וייספיש), יצחק תשובה להלכה בסכום כתובה למפותה בוגרת האשל חוב' 13 פסח תשלז עמ' 25-22  
277.לבנון, דוד כתובה בסכום גבוה שורת הדין ח תשסג עמ' רע-רצג  
278.לוי, אורי טעמת דמים ופ"פ בבוגרת- הלכה ומציאות אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 83-91  
279.ליבזון, גדעון מנהג תוספת כתובה על פי 'מוהר ראוי' לאשה שאבדה את כתובתה ספונות סדרה חדשה ספר חמישי (כ) תשנא עמ' 71-94  
280.לייזרובסקי, ברוך בדין כתובת אשה [בעניין כתובת בעולת עצמו] הפרדס שנה לט חוב' ג כסלו תשכה עמ' 13-12  
281.ליפשיץ, פינחס מנחם כתיבת הכתובה ביום כשהחופה בלילה בית אהרן וישראל גל' פ כסלו-טבת תשנט עמ' כט-לט  
282.לישה, ניסן נאמנות הבעל להפסידה כתובתה בלכתך בדרך אדר תשנו עמ' 78-94  
283.לנדאו, יהודה שם אב מגדל בכתובה כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' עח-פא  
284.לנדאו, יהודה כתובה שמעיקר הדין וכתובה מחמת קנס כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' פה-צ  
285.מזרחי, מרדכי בדין כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קעא-קעד  
286.מירסקי, שמואל שטר כתובה מן ה'גניזה' חורב כרך ד תרצז-תרצח עמ' 185-180  
287.מישלוב, דוד יוסף הסכמים קדם-נישואין תחומין כא (תשסא) 288-323  
288.ממליה, יגאל טופס כתובה שהיתה נהוגה בעיה"ק טבריה משנים קדמוניות אור תורה שנה כח תשנו עמ' שעג-שעד  
289.סגל, נחמן אליעזר בענין מקום שמירת הכתובה בית אהרן וישראל גל' עח אב-אלול תשנח עמ' קיז-קכג  
290.סגל, שלום מרדכי בירור אופן כתיבת שטר "כתובה דאירכסא" ו"דאשתכח בה טעותא" בית אהרן וישראל גל' סה סיון-תמוז תשנו עמ' עה-פט, שם גל' סו אב אלול תשנו עמ' נב-סט  
291.סגל, שלום מרדכי בבירור יסוד וטעם חיוב כתיבת שטר כתובה וענין קבלת קנין על הכתובה בית אהרן וישראל גל' עה שבט-אדר תשנח עמ' מא-נב  
292.סתיו, דוד משמעות מושג ה'בתולין' בהלכה פתוחי חותם א תשסד עמ' 23-32  
293.עינות, נפתלי כתובה דאורייתא או דרבנן אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 123-134  
294.עמאר, שלמה משה הפסד הכתובה במעשי כיעור - משום עצם המעשה או מחשש לזנות? תחומין ל תשע עמ' 203-211  
295.עמיחי, יהודה כתיבת הכתובה בספק גיורת צהר יב תשרי תשסג עמ' 35-37  
296.עמנואל, יצחק ש' ארבע תעודות בעברית ושתי כתובות מיוחדות מרבני הספרדים של אמשטרדם HUCA כרך 36 1965 עמ' א-טו  
297.פוברסקי, שלום בדין סוטה אין לה כתובה הבאר חוב' יג אדר ב תשכה עמ' 20-17  
298.פוגלמן, מרדכי לכתיבת התאריך בכתובה התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' תצג-תקא  
299.פורת, ישראל זמן תקנת הגאונים בגביית מטלטלין לכתובה הפרדס שנה כה חוב' ד שבט תשיא עמ' 6  
300.פייבלזון, שמואל אביגדור בחיוב כתובה וטענת בתולים עם התורה מהד' ב חוב' יב תשמז עמ' קצב-קצט  
301.פיינשטיין, משה לבאר לדינא שיעור כתובה דאורייתא ושיעור הכתובה לפי מה שהנהיגו רבותינו הקדמונים במדינתינו לתורה והוראה חוב' ט תמוז תשמא עמ' 11-9  
302.פרוכטר, חנן כתובה דאוריתא או דרבנן בלכתך בדרך אדר תשנו עמ' 67-77  
303.פרידמן, אהרן אגרת התשובה; על דבר הכתובה ונוסחה הארמי הנהוג וויען תרמח 108 עמ'  
304.פרידמן, מרדכי עקיבא חלוקת תוספת הכתובה ל'מוקדם' ו'מאוחר' בתעודות הגניזה דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 387-377  
305.פרידמן, מרדכי עקיבא הכתובות הארץ-ישראליות מתקופת הגאונים תעודה א ת"א תשם עמ' 82-57  
306.פרידמן, מרדכי עקיבא כתובת אשה מדברי תורה או מדברי סופרים; על הכתובה בצפון אפריקה ויחסה למנהגי בבל וארץ ישראל שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 97-91  
307.פריימן, א"ח שיעורי הכתובה באשכנז וצרפת בימי הבינים ספר היובל למארכס, ניו-יורק תשי חלק עברי עמ' שעא-שפה  
308.פרנצוס, ישראל 'מתנה לחוד' בתקופת הגאונים והראשונים שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 269-243  
309.פרנצוס, ישראל שיטת הבבלי והירושלמי בתפיסת מטלטלין לגביית כתובה סיני כרך פו תשם עמ' קלו-קמח  
310.צוויק, אורן תפקידה של הכתובה מאבני המקום קובץ יב תשס עמ' 71-82  
311.צימבליסט, חיים גדליה חיוב כתובה לאשה שהיא הגורמת לגרושין מוריה שנה י גל' ג-ד שבט תשמא עמ' נז-ס  
312.קוטלר, אהרן בענין שמיטת כספים בהקפת החנות ובכתובה אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' כד-כו  
313.קופרמן, מנחם קבורתה תחת כתובתה: עיקר כתובה או נדוניה חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 164-177  
314.קיסטר, מנחם כדת משה ויהודאי' תולדותיה של נוסחה משפטית-דתית עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 202-208  
315.קנוהל, אלישיב הכתובה והסכמי ממון בנישואין תחומין כא (תשסא) 324-339  
316.קרויס, גבריאל אם צריך להשמיט תיבת וקנינא בכתובה עד לאחר הקנין עולת החודש שנה ה תשמא עמ' צח-צט  
317.קרויס, גבריאל בענין תיבת 'וקנינא' בכתובה קול התורה חוב' טז תשרי תשמה עמ' ס-סא  
318.קרלין, אריה כתובה דאורייתא או דרבנן הנאמן גל' כו תשרי תשיא עמ' 5-6  
319.קרצ'מר, יואל "שתי תקנות" - לגלגוליה של שיטה פרשנית בתלמוד הבבלי משלב גל' לג חורף תשנט עמ' 63-87  
320.רבינוביץ, לוי יצחק 'הכתובה' - יסודותיה ההלכתיים והשתלשלותה מחניים פג אב תשכג עמ' 22-23  
321.רביץ, יחיאל מרדכי כתובה דאורייתא או דרבנן שמוש חכמים תשנז עמ' רסד-רעא  
322.רוזנפלד, יאיר מנהג קריאת הכתובה בחופה תחומין כט תשס"ט עמ' 189-195  
323.רוט, חיים דוב קובץ שו"ת בעניני כתובה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלה שבט-אדר תשסח עמ' עה-פח  
324.ריבלין, יוסף עוד על מתנה לחוד והמורדת בר אילן ל-לא תשסו עמ' 501-520  
325.ריבלין, יוסף 'מתנתא קמיתא': מתנת נישואין במנהג תימן תימא חוב' ה טבת תשנו עמ' 55-63  
326.רייכמן, אליהו דוד התחיבות ה'כתובה' לאור ירידת ערך הלירה מוריה שנה ט גל' ה-ו אדר תשם עמ' סט-פב  
327.רכניץ, עדו כתובה דאוריתא - מוהר הבתולות חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 270-277  
328.רצאבי, יצחק טופס כתובות (הלכות ופירושים, דיוקים וחדושים) בני ברק תשנה שמז עמ'  
329.רקובר, נחום כתובה ותוספת כתובה עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים תשיז  
330.שבדרון, יוחנן כתובה במחשב ובדפוס (האם אין בזה חשש כותבי טופסי שטרות) דברי משפט ח תשס עמ' כא-כד  
331.שוה, אריאל מוהר הבתולות- עיון בדעת מ"ד כתובה דאורייתא אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 101-112  
332.שטיינברג, גדליה אריה בענין אי כתובה הוי שעבוד קרקע או כמטלטין הפרדס שנה מג תשכט חוב' ג עמ' 29-27  
333.שטין, חיים בענין כתיבת הכתובה ביום כשהחופה בלילה מבקשי תורה גל' יט אייר תשנו עמ' קיז-קיח  
334.שטרן, אורי כתובה מעיקר הדין וכתובת תקנה בדרך אפרת עלון 11 סיון תשמג עמ' 48-42  
335.שטרן, שמואל אליעזר בענין שנויים בנוסח הכתובות מבית לוי ד תשרי תשנד עמ' קיח-קכד  
336.שטרן, שמואל אליעזר נוסח "כתובה דאירכסא" ו"כתובה דאישתכח בה טעותא" לרבינו המהר"ם מרוטנבורג מוריה שנה יט גל' א-ב אייר תשנג עמ' ג-ו  
337.שטרן, שמואל אליעזר כתובה כהלכתה (פסקים, חקרי הלכות ובירורים בעניני הלכות כתובות והמסתעף) בני ברק תשנג רעה עמ'  
338.שיינברגר, משה חיים בענין נאמנות דטענת האומר פתח פתוח מצאתי אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תקפו-תרא  
339.שילה, יואל הסכמי נישואין דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 784 תשסט 3 עמ'  
340.שילה, יואל ההתחייבות הכספית שבכתובה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 681 תשסז 2 עמ'  
341.שינקר, ברכיהו בעיקר חיוב כתובה קובץ תפארת התלמוד, ירושלים תשנה עמ' ט-יג  
342.שלזינגר, אליהו כתובת חלל וחללה צהר יד תשסה עמ' רב-רד  
343.שפירא, אריאל יסוד תקנת הכתובה אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 90-100  
344.שפירא, שלמה קונטרס משפט הכתובה - שינוי ערך המטבע שורת הדין יב תשסז עמ' קצג-רל  
345.שרים, אליהו כתובה דאורייתא או דרבנן משואות חוב' א תשך עמ' 56-53  
346. The new Ketubah and Jewish law. A symposium: Friedman, Theodore, The conservative view; Freehof, Solomon B., The reform view; Rackman, Emanuel, The orthodox view  Congress Weekly 22,9 (1955), p. 3-8  
347. Abrahams, Israel  A formula and a responsum (A Geniza marriage form anno 1220; a Geniza responsum concerning the naming of the rabbinical authority...)  Jews' College Jubilee Volume, 1906, p. 101-108  
348. Agus, Irving A.  The development of the money clause in the Ashkenazic Ketubah  Jewish Quarterly Review, N.S. 30 (1939-40), p. 221-256  
349. Agus, Irving A.  The standard Ketuba of the German Jews and its economic implications  Jewish Quarterly Review, N.S. 42 (1951-52), p. 225-232  
350. Ashkenazi, Touvia  A Ketubah of the Jews of Hadhramawt  Jewish Quarterly Review, N.S. 38 (1947-48), p. 93-96  
351. Bornstein, David Josef  Kettuba  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 9, p. 1174-1186  
352. Brovender, Herbert  The Mohar as a biblical institution  Master Thesis, Yeshiva University 1964  
353. Buchler, Adolf  La Ketouba chez les Juifs du Nord de l'Afrique a l'epoque des Geonim et les relations des communaut?s africaines avec la Babylonie et la Palestine  Revue des Etudes Juives 50 (1905), p. 145-181  
354. Cohn, Marcus  Ketubba  J?disches Lexikon 3, p. 668-674 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 124-127  
355. Cohn, Marcus  Kethubah  Universal Jewish Encyclopedia 6, p. 367-372  
356. Davidovitch, David  The Ketuba, Jewish marriage contracts through the ages  Tel Aviv 1968, 116 p.  
357. Davidovitch, David  Ketubot, Sivlonot and 'Marriage Stones'  Israel Yearbook (1974), p. 109-116  
358. Ellenson, David; Ellenson, James S.  American courts and the enforceability of a Ketubah; an investigation of recent U.S. court decisions.  Conservative Judaism 35,3 (1982), p. 35-42  
359. Enciclopedia Judaica Castellana  Ketuba  Vol. 6, p. 426-430  
360. Epstein, Louis M.  The Jewish marriage contract. A study in the status of the woman in Jewish law  N.Y. 1927, 17 + 316 p.; repr. 1973.  R: דיקשטיין, פ', המשפט העברי ד (תרצג), עמ' 185-183  
361. Falk, Zeev W.  Mutual obligations in the Ketubah  Journal of Jewish Studies 8 (1957), p. 215-217  
362. Falk, Zeev W.  The Kethubbah of Murabba'at  Journal of Jewish Studies 15 (1964), p. 157  
363. Fassel, Hirsch B.  Das Vorlesen der Kethuba  Ben Chananja 4 (1861), p. 149-150  
364. Fitzmyer, Joseph A.  A re-study of an Elephantine Aramaic marriage contract  Near Eastern Studies in honor of W.F. Albright, 1971, p. 137-168  
365. Friedman, Milton K.  Jewish marriage contracts in the Palestinian tradition  Pennsylvania 1969 (microfilm repr., Ann Arbor 1970), 52 + 445 p.  
366. Friedman, Mordechai Akiva  Termination of marriage upon the wife's request: a Palestinian Ketubba stipulation  Proceedings, American Academy for Jewish Research 37 (1969), p. 29-55  
367. Friedman, Mordechai Akiva  Annulling the bride's vows: a Palestinian Ketubba clause  Jewish Quarterly Review, N.S. 61 (1970-71), p. 222-233  
368. Friedman, Mordechai Akiva  Jewish marriage in Palestine; a Cairo Geniza study  2 vols., Tel Aviv-N.Y. 1980-81, 24 + 492, 19 + 517 p.  R: Maier, Johann, Bibliotheca Orientalis 40 (1983), p. 715-716; Bokser, Baruch M., Journal of the American Academy of Religion 53 (1985), p. 302; עסיס, משה: על הכתובה הארץ ישראלית. עלי ספר חוב' יד (תשמז) עמ' 166-163  
369. Friedman, Mordechai Akiva  Marriage and the family in the Talmud. Selected chapter  In: Yad La-Talmud, Ramat Gan 1984, p. 29-36, 99-100  
370. Gaster, Moses  Die Ketubbah bei den Samaritanern  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 54, N.F. 18 (1910), p. 174-188, 289-304, 433-451, 571-587 = Studies and texts, London 1925-28, p. 139-204  
371. Gaster, Moses  The Ketubah  Berlin-London 1923, 54 p., 8 pl.  
372. Geller, Merkham J.  New sources for the origins of the rabbinic Ketubah  Hebrew Union College Annual 49 (1978), p. 227-245.  
373. Golb, Norman  A marriage deed from 'Wardurnia of Baghdad'  Journal of Near Eastern Studies 43 (1984), p. 151-156  
374. Gordis, Robert  A proposal for the text of the Ketubbah  Conservative Judaism 36, 3 (1983), p. 49-52  
375. Greenstone, Julius H.  Ketubah-legal  Jewish Encyclopedia 7, p. 472  
376. Higger, Michael  The Ketubah  Jewish Forum 12 (1929), p. 353-354  
377. Kaufmann, David  Zur Geschichte der Khethubba  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 41, N.F. 5 (1897), p. 213-221  
378. Lacave, Jose Luis  Tres nuevas ketubbot espanolas  Proceedings, 9th World Congress of Jewish Studies (1986), Sect. B, vol. 1, p. 1-6  
379. Lamm, Norman  Recent additions to the Ketubah  Tradition 2 (1959-60), p. 93-118.  ; Walkenfeld, Cecil, ib., 3 (1960-61), p. 103-105; Lamm, N., ib., p. 105-106 
380. Lazar, Hava  A propos d'une Ketubah italienne du XVIIe si?cle: reemploi de support et epithalame  Revue des Etudes Juives 138 (1979), p. 367-383  
381. Levin, A. Leo; Kramer, Meyer  New provisions in the Ketubah - a legal opinion  N.Y. 1955, 24 p.  
382. Liebermann, Yehoshua  The economics of Kethubah valuation  History of Political Economy 15 (1983), p. 519-528  
383. Mann, Abraham M.  The Jewish marriage contracts from Elephantine: a study of text and marriage  Dissertation N.Y., 1985  
384. Piatelli, Daniela  Alcune osservazioni su Corpus Papyrorum Judaicarum 144  Iura: Rivista Internationale di Divito Romane e Antica 18 (1967), p. 121-124  
385. Piatelli, Daniela  The marriage contract and bill of divorce in ancient Hebrew law  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 66-78  
386. Piattelli, Daniela  Le garanzie delle obbligazioni nelle fonti ebraiche osservazioni in margine al problema dell'origine della ketubah  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 105-122  
387. Porten, Bezalel  The restoration of fragmentary Aramaic marriage contracts  Gratz College Anniversary Volume, on the occasion of the seventy-fifth anniversary..., 1971, p. 243-261  
388. Schereschewsky, Ben Zion; Friedman, Theodore  Ketubbah  Encyclopedia Judaica 10, p. 926-930 = Partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 387-390  
389. Schwarzfuchs, Simon  La valeur de la Kethubah en Italie au 16me si?cle  Revue des Etudes Juives 117 (1958), p. 116-123  
390. Sirat, Colette, a.o.  La Ketouba de Cologne; un contrat de mariage juif a Antinopolis  Opladen 1986, 72 p.  
391. Waldman, Nahum M.  The designation of marital status in the Ketubah  Conservative Judaism 38,3 (1986), p. 80-82  
392. Warmflash, Lawrence M.  The New York approach to enforcing religious marriage contracts; from Avitzur to the Get statute  Brooklyn Law Review 50 (1984), p. 229-253  
393. Weiss, Gershon  An illuminated marriage contract from the Cairo Geniza from April 16, 1821  Gratz College Annual of Jewish Studies 7 (1978), p. 89-98  
394. Weiss, Gershon  Amendments to marriage contracts from the Cairo Geniza  Walter Fischel memorial volume, 1981, p. 97-107  
395. Zeitlin, Solomon  The origin of the Ketubah  Jewish Quarterly Review, N.S. 24 (1933-34), p. 1-7 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 130-136  
396.תאומים, נתן כתובה שנכתבה ונחתמה ביום והחופה לאח"כ בלילה המאור שנה לד חוב' ו אב-אלול תשמב עמ' 14-13   
397.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל כתובת בנין דכרין המשפט העברי ג תרפח עמ' 82-25  

יב. משפחה. ירושה > חיובים בין בעל ואשתו > מזונות האשה

 מחברכותרתספרביקורת
398.אורפלי, חיים משה בענין 'איני ניזונת ואיני עושה' חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' קג-קח  
399.איגרא, אליעזר על הסכם קדם-נישואין - מבט מעשי צהר כ טבת תשסה עמ' 117-120  
400.איזנשטט, שמואל לשאלת מזונות האשה המשפט כרך ה חוב' א אלול תרצד עמ' 8-9; חוב' ג חשון תרצה עמ' 6-7; ציון במשפט, ת"א תשכז עמ' 145-138  
401.איזקסון, שלמה בשאלת זכות האלמנה לגבות מזונותיה מכספי ביטוח חיים וקופות גמל של בעלה המנוח כתלנו יג תשן עמ' 120-126  
402.איטח, יהודה בחיוב מזונות האשה והבנים מקבציאל גל' יג אדר תשמח-טבת תשמט עמ' קלב-קלח  
403.אילן, יעקב דוד בגדרי חיוב מזונות אשתו אוריתא גל' יז תשנג עמ' קצו-רא  
404.אילן, מרדכי מחילת אשה על מזונות תחומין ג תשמב עמ' 153-123  
405.אלדד, גד גדרי חיוב הבעל במזונות ויכולתו להיפטר מחיוב זה חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 108-120  
406.אנציקלופדיה תלמודית אגרת מזון כרך א עמ' סה-סו (עמ' קמ-קמב במהדו' ב)  
407.אסולין, אריה מזונות אשת איש ואלמנה אבני משפט ה תשסו עמ' 151-166  
408.אריאל, יעקב מבנה המשפחה המודרנית - השלכות הלכתיות תחומין כב (תשסב) 129-146  
409.בארי, אברהם חיוב הבעל במזונות אשתו בדיני ישראל; המורדת ומזונותיה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 484 עמ'  
410.בארי, אברהם מזונות לאשה שאינה גרה עם בעלה ('מעין מורדת') מחקרי משפט ג תשמד עמ' 198-169  
411.בארי, אברהם מזונות בעת פירוד - בין "מורדת" ל"מעין מורדת" מחקרי משפט טו חוב' 2 תשס עמ' 321-364  
412.בורשטיין, מ' חיוב מזונות בנשטתית ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 296-297  
413.ביברפלד, חיים מיכאל חיובי הארוס בהגעת זמן נישואין הנאמן שנה לב גל' נז ניסן-אלול תשמג עמ' לז-מב  
414.בן זזון, דוד הסכמי קדם נישואין - דילמות ערכיות, הלכתיות ומעשיות צהר כ טבת תשסה עמ' 79-82  
415.בן יעקב, צבי יהודה חיובי ממון במעוכבת נישואין שרידים גל' יז תשרי תשנח עמ' נ-עב  
416.בס, דוד הסכמי קדם נישואין - מטרתם ודרך ניסוחם צהר כ טבת תשסה עמ' 93-103  
417.בקשי, אליהו בדין מחוסר אמצעים בכלכלת הבית תורה שבעל-פה יב תשל עמ' קמג-קנא  
418.בקשי-דורון, אליהו בדין בעל שאינו יכול לפרנס בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רס-רסו  
419.ברונר, בניהו הסכם קדם נישואין ע"פ ההלכה - הצעה חדשה צהר כז כסלו תשסז עמ' 69-75 [תגובה: בס, דוד. שם עמ' 77-82]  
420.ברנדס, יהודה חייב במזונותיה גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 11-39  
421.גוטליב, אליעזר חיוב מזונות וזכויות ממוניות בהגעת זמן הנשואין מגל ז תשן עמ' 139-145  
422.גולדברג, זלמן נחמיה בגדרי חיוב מזונות כסות ודירה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 140-127  
423.גולדברג, זלמן נחמיה בגדרי חיוב מזונות כסות ודירה חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 22-41  
424.גולדברגר, יונתן בנימין בדין חיוב מזונות לארוסה כרם שלמה שנה ג קונטרס ד טבת תשם עמ' כד-כז  
425.גולק, א' 'כתובה פירות מזונות ובלאות' לפי דיני המשנה תרביץ שנה ג תרצב עמ' 249-257  
426.גורטלר, נחום שמואל אנא אפלח ואזון בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' קפה-רה  
427.גורן, שלמה פסק דין בענין האינפלציה  המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 108-121  
428.גילת, יצחק ד' מדאורייתא לדרבנן [א: מזונות לאשה] ספר זכרון לבנימין דה-פריס, ירושלים תשכט עמ' 84-93  
429.גרטנר, צבי בדין מזונות דמגורשת ואינה מגורשת - לתקנת עגונות מוריה שנה טז גל' ג-ד אייר תשמח עמ' עו-פא  
430.דון-יחייא, בני מזנות ומזונות - חיוב מזונות וטענת אי-נאמנות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 259 ואתחנן תשסו 4 עמ'  
431.דיכובסקי, שלמה בעיות בהצמדת דמי מזונות במציאות הכלכלית של ימינו תורה שבעל פה כז תשמו עמ' צג-קג  
432.דיכובסקי, שלמה תביעת מזונות מקופות גמל תחומין ט תשמח עמ' 40-34  
433.דיכובסקי, שלמה קריטריונים לפסיקת מזונות בספקות תורה שבעל פה לב: עמ' מ'-מט, תשנא  
434.דיכובסקי, שלמה על מי חלה חובת ההוכחה בתביעת מזונות? תחומין יא (תשן) 241-247  
435.דיכובסקי, שלמה הסכמי ממון קדם-נישואין [התחיבות לשלם מזונות אם יסרב גט] תחומין כא (תשסא) 279-287  
436.דיקמן, שמואל מעשה ידיה תחת מזונות הנאמן שנה י תשיח גל' י עמ' 23-25  
437.הדאיה, עבדיה מזונות לאשה המסרבת להתגרש התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' תפב-תצב  
438.הרצוג, יצחק אייזיק בענין מחילת אשה על מזונותיה קול תורה שנה ט תשטו חוב' ז-ח עמ' א-ה  
439.ורגון, ניר חיוב מזונות: חובת גברא או חוב ממוני חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 65-107  
440.זולטי, בצלאל חיוב מזונות בהגיע זמן ולא נשאה בית התלמוד ספר ג ירושלים תשכז עמ' כה-לח  
441.זילברג, משה יש לחייב כהן לזון את אשתו ה'גרושה' באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 234-231  
442.זכריאש, י"מ בענין מזונות אי מהתורה או מדרבנן אפריון חוב' א סיון-תמוז תשכז עמ' ל-לא  
443.זעפרני, שלמה אשה שגזלה מבעלה ורוצה הבעל לקזז ממזונותיה עבור חוב זה אור תורה שנה לז תשסה עמ' תעב-תעה  
444.חזן, יאיר בענין חיוב מזונות ואם כופין לזון את אשתו בית אהרן וישראל גל' קט תשרי-חשון תשסד עמ' עט-פד  
445.יודלביץ, משה בענין מזונות אשה ובע"ח מי קודם, ובעיקר דין חיוב מזונות אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תקכט-תקלא  
446.יוסף, עובדיה חובת ההוכחה בדיני מזונות - על הבעל או על האשה תורה שבעל-פה יב תשל עמ' יד-יח  
447.כהן, דוד צאי מעשה ידיך למזונותיך שורת הדין ט תשסה עמ' קיא-קיט  
448.כהן, שאר ישוב חיוב כתובה ומזונות - לבעל אלים וסרבן-גט [אוצר המשפט חלק ב ערכים 6632, 6665] חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' רסא-רעב  
449.כהן, שאר-ישוב חיוב כתובה ומזונות - לבעל אלים וסרבן-גט תורה שבעל פה כז תשמו עמ' סה-עד  
450.כרמל, יוסף חיוב מזונות - ממון או אישות חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 58-64  
451.כרמלי (הרמלין), זאב אי-מתן מזונות כעילה לגט עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
452.לביא, אוריאל שלשה תיקונים ל"הסכם לכבוד הדדי" צהר כ טבת תשסה עמ' 105-114, עוד על 'הסכם לכבוד הדדי'. שם גל' כא אדר ב תשסה עמ' 155-161  
453.לביא, אוריאל מזונות אשה שעזבה בטענה מוצדקת ותובעת גט שורת הדין ד תשנח עמ' עג-ק  
454.לבמור, רחל גירושין, סירוב גט והסכם למניעתו: עובדות מהשטח צהר כ טבת תשסה עמ'83-91  
455.לבנון, דוד חיוב מזונות למורדת שורת הדין ו תשס עמ' רצד-שנח  
456.לופז, מרדכי חיוב מזונות לאשה שבעלה מסרב לעבור מכפר לעיר שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' קז-קטו  
457.לופז, מרדכי בדין חיוב מזונות לאשה שבעלה מסרב לעבור מכפר לעיר אמרות חוב' א אדר ב תשל עמ' 30-18  
458.לטנר, רפאל תקנת מזונות כשהגיע הזמן ולא נשאו שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 122-119  
459.ליכטנשטין, אהרן איני ניזונית ואיני עושה לביתך נאוה קודש, ספר זכרון לנאוה אפלבוים הי"ד, ירושלים תשסה עמ' 163-177  
460.ליפקין, בנימין חיוב מזונות לאשה שבעלה רוצה לגרשה - אחרי חרדר"ג [אוצר המשפט חלק א ערך 9102] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' רכב-רעא   
461.ליפקין, בנימין חיוב מזונות לאשה שרוצה לגרשה - אחרי חרדר"ג התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' קיט-קסז  
462.לנדשטיין, אברהם מזונות המורדת בהלכה ובפסיקת בתי המשפט בישראל עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א תשלט 9 + 59 עמ'  
463.סופר, אליהו ציון בענין איני ניזונית ואיני עושה מקבציאל גל' יח אב תשנב-אייר תשנג עמ' קב-קיב  
464.עטייה, נסים דין חיוב מזונות בהגעת זמן המאסף שנה ד תשמב עמ' 333-330  
465.עמאר, שלמה משה פתרון למעוכבות גט משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 119-128  
466.פרבשטיין, מרדכי חיובי שוטה במזונות אשתו ובניו שורת הדין א ירושלים תשנד עמ' צז-קטז  
467.פרוכטר, חנן מזונות דאוריתא או דרבנן בלכתך בדרך תשרי תשנז עמ' 65-71  
468.קורינלדי, מיכאל עיקול להבטחת מזונות אשה לעתיד הפרקליט כרך כה תשכט עמ' 682-693  
469.קליין, מנשה; יעקבי, שמעון מתן גט והסדרי ממון - מה קודם? תחומין כב (תשסב) 157-183  
470.קפלן, יחיאל ש' פתרון מצוקת מסורבות הגט באמצעות מזונות עונשיים המשפט י תשסה עמ' 381-448  
471.רוזנטל, דב חיוב מזונות לאשה הנאמן שנה ח תשטז גל' א עמ' 19-15  
472.שחור, יאיר כפיית הבעל למזונות אשתו שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 236-229  
473.שיינבוים, אלישע בעיות בדיני מזונות דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' רכא-רלא  
474.שיינפלד, אברהם מזונות אשה וילדים בבעל שוטה תחומין ח תשמז עמ' 102-87  
475.שינפלד, אברהם צבי הסכם ממון קדם נישואין תחומין כב (תשסב) 148-156  
476.שיפמן, פנחס מזונות האשה בנישואין בטלים משפטים כרך ו תשלה-תשלו עמ' 529-514   
477.שלזינגר, אליהו גדר חיוב מזונות האשה והאלמנה דברי משפט ד תשנח עמ' קמט-קנט  
478.שרמן, אברהם ח' הצמדה, קנסות פיגורים וריבית בחיובי מזונות תחומין יב (תשנא) 368-381  
479. Amram, David Werner; Eisenstein, Judah David  Alimony  Jewish Encyclopedia 1, p. 398-400  
480. Encyclopedia Talmudica  Letter of alimony אגרת מזון  Vol. 1, p. 184-186  
481. Grejevsky, A.L.  La nouvelle loi israelienne sur l'obligation alimentaire  Revue Internationale de Droit Compare 13 (1961), p. 341-342  
482. Schereschewsky, Ben Zion  Maintenance  Encyclopedia Judaica 11, p. 783-788 = Principles of Jewish law, p. 394-398  

יב. משפחה. ירושה > חיובים בין בעל ואשתו > כפייה לעלות לא"י

 מחברכותרתספרביקורת
483.ביברפלד, פנחס הערה בדין כופין אותו ואותה לעלות לא"י הנאמן שנה ט תשיז גל' ג עמ' 22-24  
484.בלוך, חיים כשהוא אומר לעלות והיא - לא המאור שנה ג חוב' ב חשון תשיב עמ' 10-11  
485.סולובייצ'יק, אהרון כופין לעלות תורה שבעל-פה יב תשל עמ' לט-מה  
486.רובינשטיין, שמואל ת' העליה לארץ ישראל במשפט האישות תורה שבעל-פה יא תשכט עמ' סא-סח  
487.[ישראלי, שאול] העורך לשאלת כפיית הבעל את אשתו לצאת לחוץ-לארץ התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' תקפ-תקפג  

יב. משפחה. ירושה > חיובים בין בעל ואשתו > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
488.אדרעי, מיכאל אופי שעבוד הבעל והאישה למעשה ידים ולעונה חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 121-145  
489.אלדר, עמיחי חובת הבעל בקבורת אשתו ממעיין מחולה גל' 12 אלול תשסד עמ' 35-42  
490.אריאל, יועזר הפסקת תהליכי הפריה חוץ גופית לפי דרישת בן הזוג אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ'102-125  
491.ארנרייך, משה חיוב עונה: חובת הבעל או עיקר הנישואין חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 42-50  
492.בארי, משה חובת אשה לזון את בעלה מדין צדקה תחומין כז (תשסז) עמ' 280-287  
493.בוכריץ, יצחק תבעוה להנשא ממתי מונים י"ב חודש אור תורה שנה כא תשמט עמ' תק-תקג  
494.בן יעקב, צבי יהודה חיובי ממון במעוכבת נישואין שרידים גל' יז תשרי תשנח עמ' נ-עב  
495.בן שמעון, שלמה זכות האשה למנוע יציאת בעלה לחו"ל ויען שמואל ה תשסב עמ' כה-מח  
496.בקשי-דורון, אליהו הכל מעלין לירושלים תורה שבעל פה לח: עמ' נ'-נו, תשנו  
497.ברגר, גדליה כיון שנתן עיניו לגרשה ביטול דיני אישות לפני גמר גירושין קול צבי ב תשס עמ' 209-234  
498.ברקוביץ, מאיר חיוב הבעל ברפואת אשתו וברפואת בניו הקטנים אבני משפט ה תשסו עמ' 120-133  
499.גרוס, מרדכי חיוב עונה כשהאשה חושדת בבעלה דברי משפט ה תשנח עמ' צ-צב  
500.גשטטנר, נתן גדר קנין הבעל באשתו ומה הם חיובי האשה לבעלה מן התורה אור ישראל גל' כא תשרי תשסא עמ' קז-קיב  
501.הורביץ, אברהם קונטרס הברורים (שיטות הפוסקים בדין אשה הטוענת מאיס עלי) בני ברק תשלה מ עמ'  
502.הלוי, הלל יצחק תרומת אשה מכסף בעלה למען הצלת חייו משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' רלא-רמח  
503.וולף, מיכל הלגיטימיות של הפעלת כוח מצד הבעל כלפי אשתו בספרות התלמודית ובמשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשס 300 עמ'  
504.וינרוט, אברהם הכזונה יעשה את אחותנו? - אלימות האיש כלפי אשתו ותוצאותיה המשפטיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 148 וישלח תשסד 4 עמ'  
505.זלמנוביץ, אפרים דין אשה נשואה בכבוד אב ואם שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' קל-קלו  
506.טוירק, שמואל אלימלך בדין מצות מורא שעל אשה נשואה הדרום חוב' מ תשרי תשלה עמ' 53-48  
507.כהן, דוד בענין כבוד אשה לבעלה והקדמת כבוד האב לכבוד האם מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 105- 101  
508.כהן, שמואל בחיוב הבעל ברפואת אשתו או ברפואת בניו, ודין רפואת אלמנה מנכסי בעלה שערי צדק ז תשסו עמ' 196-205  
509.נויבירט, יהושע י' חיי נישואין עם חולה איידס- שו"ת אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 95-99  
510.סגל, יהודה זרחיה בענין נזיקין ע"י אשתו ובתה ועוזרתן צמח יהודה ב, חיפה תשנו עמ' צ-צה  
511.סושארד, צדוק ש' מחלת איידס במשפחה אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 100-104  
512.רובלוב, יהודה ליב ביאור חיוב הבעל לרפואת אשתו החולנית אסותא א ירושלים תשסו עמ' תפ-תפו  
513.רפפורט, שבתי א' כפיית הסכם בין בעל לאשתו להולדת ילד בהפריה חוץ גופית אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 126-130  
514.רקובר, נחום יחסי אישות בכפייה בין בעל לאשתו משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נה, ירושלים תשם; שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 317-295  
515.שולמן, ישראל אריה חיוב אדם בקרבנות אשתו קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' רה-רט   
516.שילה, יואל עלייה לארץ ישראל כנגד שלום בין איש לאשתו דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 565 תשסד 2 עמ'  
517.שריון, גדעון אשת איש שפשעה או הזיקה בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' מד-מה