מורשת המשפט בישראל
דף הבית מי אנחנו? סמינרים וסדנאות ספרים ופרסומים אוצר המשפט מחקרים חדשים צור קשר English

 

הצטרף אלינו!
להצטרפות לרשימת התפוצה,
אנא רשום כתובת אימייל
ולחץ על "הירשם":

אוצר המשפט
המהדורה המקוונת

תוצאות חיפוש

יב. משפחה. ירושה > חיובים בין בעל ואשתו > יחסי ממון

 מחברכותרתספרביקורת
1.אלון, מנחם אלה הן אמרות אגב..., בטעות יסודן, ומן הראוי לסטות מהן (ערעורים והרהורים בעקבות פרשיות בבלי ולב) רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 361-407  
2.אלטלף, חיים זכות האלמנה למדור - זכות עצמאית או חלק מן הזכות למזונות חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 196-209  
3.אליהו, מרדכי אלימות במשפחה ומשמעותה הכספית שערי צדק א תשס עמ' 39-48  
4.אפשטיין, משה מרדכי בעל אי צריך לשלם נדר אשתו מוריה שנה יא גל' ג-ד שבט תשמב עמ' לה-לז  
5.אריאל, יועזר זכויות הבעל בהטבות ותגמולים של אישתו תחומין טז (תשנו) 102-111  
6.אריאל, יועזר זכויות הבעל בהטבות ותגמולים של אשתו תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 306-322  
7.אריאל, יועזר זכיית אשה בפיס תחומין כט תשס"ט עמ' 210-217   
8.אריאל, יעקב חיוב כתיבת פרוזבול לנשים אמונת עתיך 45 טבת-שבט תשסב עמ' 33-39  
9.ביסמוט, יצחק פירי פירות אבני משפט ז תשסז עמ' 133-146  
10.בצרי, עזרא נותן מתנה לאשתו אם יכולה למוכרה ולתתה לאחר המאסף שנה ה תשמג עמ' 574-572  
11.ברגמן, ישראל החזקת נכסים על ידי האשה מאבני המקום קובץ יב תשס עמ' 106-113  
12.גוטקינד, שלום סילוק בעל מנכסי אשתו כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קמ-קנו  
13.גולדברג, זלמן נחמיה בגדרי חיוב מזונות כסות ודירה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 140-127  
14.גולק, אשר מקבילות מן התלמוד הקודמות לנובלה מס' 97 של יוסטיניאנוס קיסר (בענין נדוניה) שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 13-5. קצוף, רנון: הערות בשולי המאמר. שם עמ' 28-15 
15.גורטלר, נחום שמואל מעשה ידי אשה בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רכ-רמג  
16.גורטלר, נחום שמואל נכסי צאן ברזל בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רנו-רעז  
17.גורטלר, נחום שמואל ירושת הבעל דאורייתא או דרבנן (ודין סילוק הבעל מנכסי מלוג של האשה ומירושתה) בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רצא-שי  
18.גורטלר, נחום מעשי ידי אשה שורת הדין א ירושלים תשנד עמ' קכו-קנא  
19.דיכובסקי, שלמה פירוק שותפות במקרקעין שערי צדק א תשס עמ' 99-103  
20.דיכובסקי, שלמה הסכמי ממון קדם-נישואין [התחיבות לשלם מזונות אם יסרב גט] תחומין כא (תשסא) 279-287  
21.דיכובסקי, שלמה; שרמן, אברהם פירוק השיתוף בין בני הזוג (פסק דין) שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 501-524  
22.דניאל, אברהם פדיון האשה ביותר מכדי דמיה חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' פ-פח  
23.דרורי, משה פסיקות בית-הדין הרבני בנושאי רכוש וממון ונפקותם במשפט הישראלי מדעי היהדות כרך 39 תשנט עמ' 121-131  
24.דרעי, יהודה גדרי חיוב הבעל ברפואת האשה שורת הדין י תשסו עמ' קיא-קח  
25.הנדלר, אריה חיוב הנקה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 193-183  
26.וינוגרד, שמעון שאלות ועיונים בסוגיא של 'תקנת אושא' שנה בשנה תשלח עמ' 191-181  
27.ולר, שולמית מעמד הארוסות והנשואות בנכסיהן דיני ישראל כרך יט תשנז-תשנח עמ' קלט-קס  
28.ורהפטיג, איתמר אחריות בעל לחובות אשתו במשפט העברי; הערות לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 291-258  
29.ורהפטיג, איתמר שיתוף נכסים בין בני זוג (לבעית יחסי תורה ומדינה) עלון שבות גל' 92 שבט תשמב עמ' 43-35  
30.ז'ולטי, בצלאל נכסי צאן ברזל ונכסי מלוג תורה שבעל פה כב תשמא עמ' ט-כא  
31.טולידנו, מרדכי הסכם יחסי ממון לפני הנישואין זכור לאברהם תשנט עמ' תרפד-תרצ  
32.יגל, יהושע המוציא הוצאות בנכסי אשתו ברקאי קובץ ב סתיו תשמה עמ' 147-138  
33.יצחקי, אפרים הלכה תמוהה בחובת הבעל בקרבנות של אשתו ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 82-79  
34.ישראלי, שאול זכות בעל שהלך למדינת הים במעשה ידי אשתו חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 17-21  
35.כהן, ידידיה בגדרי חיוב הבעל ברפואת אשתו על פי המשפט העברי דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' סז-עח  
36.כהן, ידידיה זכיית אשה נשואה בפיס תחומין ה תשמד עמ' 314-303  
37.כץ, אריה בעלות הבעל בנכסי מלוג לאור תקנת אושא חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 248-269  
38.ליפשיץ, אלי; בלום, אלי; אומן, יונתן (עורכים) חובות הבעל והאשה; מאמרים שנכתבו על ידי תלמידים בישיבת 'הר עציון' אלון שבות תשמד 335 עמ'  
39.ליפשיץ, ברכיהו תוכן וקליפה בהלכת שתוף נכסים (בעקבות בג"ץ 1000/92 בבלי נ' בית-הדין הרבני הגדול ואח') המשפט כרך ג תשנו עמ' 239-262  
40.לפיד, שמעון חיוב הבעל לפדות את אשתו אורות עציון יט שבט תשנא עמ' 86-107  
41.מונדרי, ישעיהו בדין מורד אי זכאי בנכסי מלוג בני ציון, ירושלים תשנג עמ' קלג-קנו  
42.מונדרי, ישעיהו בדין מורד אי זכאי בנכסי מלוג אהלה של תורה חוב' יז תשלד עמ' ד-כו  
43.מירון, שמחה חיים זכויות במקרקעין של בני הזוג שערי צדק א תשס עמ' 122-128  
44.מרצבך, יעקב חובות האשה במלאכות הבית שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 213-202  
45.נוסבאום, נפתלי באשה שנתנה מעשיה לאחד מבניה מקבציאל גל' יח אב תשנב-אייר תשנג עמ' קעג-קעט  
46.סגל, יהודה נזיקין על ידי אשתו ובתה ועוזרתן נעם ספר יז תשלד עמ' יז-כ  
47.סדן, יהודה בעלות הבעל בנכסי צאן ברזל חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 224-236  
48.סיני, יובל יחסי ממון בקידושי קטנה (ל"מדיניות חקיקתית" בתלמוד) מחקרי משפט יט חוב' 1 תשסב עמ' 241-283  
49.סרור, יונתן זכות הבעל בנכסי אשתו מאבני המקום קובץ יב תשס עמ' 114-126  
50.ערוסי, רצון יחסי ממון בין בני הזוג ומשפט התורה משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 172-178  
51.קופרמן, מנחם פיקוח נכסיה או פרקונה כנגד פירות חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 146-163  
52.קליין, מנשה; יעקבי, שמעון מתן גט והסדרי ממון - מה קודם? תחומין כב (תשסב) 157-183  
53.קצנלנבוגן, מרדכי ליב אשה שנפגעה בתאונת דרכים, אם חייב בעלה ברפואתה הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' שז-שטו  
54.רוזן-צבי, אריאל יחסים רכושיים בין בני זוג יהודיים בין החיים (inter vivos( ויחסם לדיני המשפחה בישראל חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלח 450 עמ'  
55.שורץ, אליהו תרומה שלא מדעת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 196 תרומה תשסה 4 עמ'  
56.שיבר, יאיר סרוב לכניסת הורי בן הזוג לדירת המגורים תחומין כח תשס"ח עמ' 74-81  
57.שכטר, צבי הגדרת ענין "אי אפשי בתקנת חכמים" ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' קפח-קצא [ראה אוצר המשפט ח"ב ערך 524]  
58.שציפנסקי, ישראל תקנות אושא אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 345-317   
59.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף לאור משפטי התורה תחומין יח (תשנח) 32-40  

יב. משפחה. ירושה > חיובים בין בעל ואשתו > כתובה

 מחברכותרתספרביקורת
60.אברהמס, נחום כתובה שזמנה מוקדם או מאוחר פרי תמרים קובץ יב פסח תשמג עמ' עט-פב, קיג  
61.אופן, חניתה כתובת אישה - מקור חיובה ומשמעותה מסכת א תשסב עמ' 103-127  
62.איטח, יהודה בעניני כתובה מקביצאל טו תשרי-חשון תשנ עמ' קלד-קמב  
63.אליהו, מרדכי שבועת החתן על הכתובה בתקיעת כף (חילופי מכתבים עם הרבנים: זלמן נחמיה גולדברג, צמח מזוז, בן ציון אבא שאול) המאיר לארץ גל' 25 אלול תשנט עמ' 9-15  
64.אלישיב, יוסף שלום כתיבת שם משפחה בכתובה בית הלל גל' לח תמוז תשסט עמ' יד-טו  
65.אמסל, יעקב כמה דיני כתובה המאור שנה מז חוב' ה סיון-תמוז תשנד עמ' 34-35  
66.אמסל, מאיר כתובה מוקדמת ליום החופה המאור שנה לד חוב' ה סיון-תמוז תשמב עמ' 24 ,11-10  
67.אנקר, צבי חיוב כתובה מדאורייתא או מדרבנן - נפקא מינה להלכה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 72-64  
68.אפשטיין, יעקב כתיבת הכתובה בחופה המתקיימת לאחר השקיעה צהר ט חורף תשסב עמ' 29-39  
69.אריאל, יועזר טענת בתולים בזמן הזה אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 62-82  
70.אריאל, יועזר פסולי עדות בקידושין ובכתובה תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 256-294  
71.בוגץ', יהודה ליב בדין שעבוד מטלטלין בכתובה ובחוב אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 34-23  
72.ביסמוט, יצחק ספר המקנה בכתובה אבני משפט ח תשסח עמ' 132-146  
73.בירנבוים, שמואל בענין נאמנות הבעל לומר פתח פתוח שערי בינה א תשמח עמ' עו-עח   
74.בן נון, יואל חישוב סכום הכתובה בימינו צהר ד סתיו תשסא עמ' 57-60 [ בנימין, גדעון: שם גל' ה חורף תשסא עמ' 71-73]  
75.בן שמעון, שלמה; דיכובסקי, שלמה; בקשי דורון, אליהו כתובה המנוגדת לצוואה תחומין יט (תשנט) 182-191  
76.בן-שמעון, שלמה בדין התפסת מטלטלין עד לכתיבת הכתובה נהר דע"ה גל' א תשרי-חשון תשלח עמ' 29-23  
77.בר שלום, אליהו כתיבת "במדינת ישראל" בכתובה בית הלל גל' כב אדר ב תשסה עמ' פא-פג  
78.בר שלום, אליהו משפט הכתובה  א-ב. בני ברק תשנה תתפו עמ'  
79.בר, אשר; אליצור, אברהם הלכות גוברין יהודאין עלון שבות גל' 155 ניסן תשס עמ'31-40  
80.גורטלר, נחום מדרש כתובה זכרון מיכאל; קובץ לזכרו של ר' יחיאל מיכאל יונגרמן, זכרון יעקב תשמט עמ' רצג-שד  
81.גורטלר, נחום ערך פרוטה דינר וזקוק שורת הדין ד תשנח עמ' קיא-קל  
82.גילת, יצחק ד' 'אם תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לאינתו' (הערות לכתובות פ"ד מ"ז-מ"ט) בר-אילן יג תשלו עמ' 72-58  
83.גרדנויץ, יצחק אליעזר בעיקר חיוב כתובה לשמש שם אהל, ספר זכרון לרבי משה שמואל שפירא, ירושלים תשסז עמ' תעה-תעט  
84.גרוסמן, ישראל כתובה שלא נכתבה בה השנה המדויקת פעמי יעקב גל' מט כסלו תשסב עמ' קד-קז  
85.דיין, שלמה על השבועה בכתובות המאסף שנה ו תשמה עמ' 174-170  
86.דיכובסקי, שלמה סכום הכתובה (הצעה לנוסח מתוקן) צהר יז חורף תשסד עמ' 25-29  
87.דישון, צבי חיים בענין חתימת העדים בכתובה ותנאים בלי לקרותו ובענין הקריאה ברבים והמסתעף בית אהרן וישראל גל' עח אב-אלול תשנח עמ' סה-עה  
88.דריפוס, אלחנן טענת מקח טעות בבתולה מהנישואין מעליות כט תשסט עמ' 11-16  
89.הכהן, רא"ם מקור דין כתובה וביאור שיטת ר"מ, ר' יהודה ור' יוסי והרמב"ם - מהי סיבת התקנה של כתובה אורות עציון יט שבט תשנא עמ' 38-62  
90.ויצמן, יהושע פתיחה למסכת כתובות (כתובה דאורייתא או דרבנן) שיר למעלות ד תשסב עמ' 15-21  
91.טופיק, אברהם בענין גבית כתובה ממשעבדי בכורים א תשנח עמ' קנה-קנח  
92.יפה-שלזינגר, אברהם בענין אם ראוי לשים כתובת אשתו ב'סעיף' [כספת] שבבאנק וכדומה? עולת החודש שנה א תשלז-תשלח עמ' תל-תלג  
93.ישראל, מנשה כתובת יבם זכור לאברהם תשסב-תשסג עמ' קא-קיד  
94.כהן, שאר ישוב לבירור מהות דין כתובה [אוצר המשפט חלק א ערך9245] חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' רפז-רצב  
95.כהן, שאר-ישוב חיוב כתובה ומזונות - לבעל אלים וסרבן-גט תורה שבעל פה כז תשמו עמ' סה-עד  
96.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה טענת גבורת אנשים לענין גט וכתובה תחומין יז (תשנז) 235-242  
97.כץ, אליהו פרוזבול וכתובת אשה האשל חוב' 22 ערה"ש תשמא עמ' 27-26  
98.לבנון (וייספיש), יצחק תשובה להלכה בסכום כתובה למפותה בוגרת האשל חוב' 13 פסח תשלז עמ' 25-22  
99.לבנון, דוד כתובה בסכום גבוה שורת הדין ח תשסג עמ' רע-רצג  
100.לוי, אורי טעמת דמים ופ"פ בבוגרת- הלכה ומציאות אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 83-91  
101.ליפשיץ, פינחס מנחם כתיבת הכתובה ביום כשהחופה בלילה בית אהרן וישראל גל' פ כסלו-טבת תשנט עמ' כט-לט  
102.לנדאו, יהודה כתובה שמעיקר הדין וכתובה מחמת קנס כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' פה-צ  
103.מזרחי, מרדכי בדין כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קעא-קעד  
104.ממליה, יגאל טופס כתובה שהיתה נהוגה בעיה"ק טבריה משנים קדמוניות אור תורה שנה כח תשנו עמ' שעג-שעד  
105.סגל, שלום מרדכי בירור אופן כתיבת שטר "כתובה דאירכסא" ו"דאשתכח בה טעותא" בית אהרן וישראל גל' סה סיון-תמוז תשנו עמ' עה-פט, שם גל' סו אב אלול תשנו עמ' נב-סט  
106.סתיו, דוד משמעות מושג ה'בתולין' בהלכה פתוחי חותם א תשסד עמ' 23-32  
107.עמאר, שלמה משה הפסד הכתובה במעשי כיעור - משום עצם המעשה או מחשש לזנות? תחומין ל תשע עמ' 203-211  
108.פיינשטיין, משה לבאר לדינא שיעור כתובה דאורייתא ושיעור הכתובה לפי מה שהנהיגו רבותינו הקדמונים במדינתינו לתורה והוראה חוב' ט תמוז תשמא עמ' 11-9  
109.פרוכטר, חנן כתובה דאוריתא או דרבנן בלכתך בדרך אדר תשנו עמ' 67-77  
110.פרידמן, מרדכי עקיבא הכתובות הארץ-ישראליות מתקופת הגאונים תעודה א ת"א תשם עמ' 82-57  
111.פרנצוס, ישראל 'מתנה לחוד' בתקופת הגאונים והראשונים שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 269-243  
112.צוויק, אורן תפקידה של הכתובה מאבני המקום קובץ יב תשס עמ' 71-82  
113.צימבליסט, חיים גדליה חיוב כתובה לאשה שהיא הגורמת לגרושין מוריה שנה י גל' ג-ד שבט תשמא עמ' נז-ס  
114.קופרמן, מנחם קבורתה תחת כתובתה: עיקר כתובה או נדוניה חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 164-177  
115.קרויס, גבריאל אם צריך להשמיט תיבת וקנינא בכתובה עד לאחר הקנין עולת החודש שנה ה תשמא עמ' צח-צט  
116.רביץ, יחיאל מרדכי כתובה דאורייתא או דרבנן שמוש חכמים תשנז עמ' רסד-רעא  
117.רוט, חיים דוב קובץ שו"ת בעניני כתובה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלה שבט-אדר תשסח עמ' עה-פח  
118.ריבלין, יוסף 'מתנתא קמיתא': מתנת נישואין במנהג תימן תימא חוב' ה טבת תשנו עמ' 55-63  
119.רייכמן, אליהו דוד התחיבות ה'כתובה' לאור ירידת ערך הלירה מוריה שנה ט גל' ה-ו אדר תשם עמ' סט-פב  
120.רכניץ, עדו כתובה דאוריתא - מוהר הבתולות חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 270-277  
121.שבדרון, יוחנן כתובה במחשב ובדפוס (האם אין בזה חשש כותבי טופסי שטרות) דברי משפט ח תשס עמ' כא-כד  
122.שטין, חיים בענין כתיבת הכתובה ביום כשהחופה בלילה מבקשי תורה גל' יט אייר תשנו עמ' קיז-קיח  
123.שטרן, שמואל אליעזר נוסח "כתובה דאירכסא" ו"כתובה דאישתכח בה טעותא" לרבינו המהר"ם מרוטנבורג מוריה שנה יט גל' א-ב אייר תשנג עמ' ג-ו  
124.שילה, יואל הסכמי נישואין דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 784 תשסט 3 עמ'  
125.שינקר, ברכיהו בעיקר חיוב כתובה קובץ תפארת התלמוד, ירושלים תשנה עמ' ט-יג  
126.שלזינגר, אליהו כתובת חלל וחללה צהר יד תשסה עמ' רב-רד  
127.שפירא, שלמה קונטרס משפט הכתובה - שינוי ערך המטבע שורת הדין יב תשסז עמ' קצג-רל  
128.תאומים, נתן כתובה שנכתבה ונחתמה ביום והחופה לאח"כ בלילה המאור שנה לד חוב' ו אב-אלול תשמב עמ' 14-13   

יב. משפחה. ירושה > חיובים בין בעל ואשתו > מזונות האשה

 מחברכותרתספרביקורת
129.איזקסון, שלמה בשאלת זכות האלמנה לגבות מזונותיה מכספי ביטוח חיים וקופות גמל של בעלה המנוח כתלנו יג תשן עמ' 120-126  
130.אילן, יעקב דוד בגדרי חיוב מזונות אשתו אוריתא גל' יז תשנג עמ' קצו-רא  
131.אילן, מרדכי מחילת אשה על מזונות תחומין ג תשמב עמ' 153-123  
132.אלדד, גד גדרי חיוב הבעל במזונות ויכולתו להיפטר מחיוב זה חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 108-120  
133.אריאל, יעקב מבנה המשפחה המודרנית - השלכות הלכתיות תחומין כב (תשסב) 129-146  
134.בארי, אברהם מזונות לאשה שאינה גרה עם בעלה ('מעין מורדת') מחקרי משפט ג תשמד עמ' 198-169  
135.בן זזון, דוד הסכמי קדם נישואין - דילמות ערכיות, הלכתיות ומעשיות צהר כ טבת תשסה עמ' 79-82  
136.בס, דוד הסכמי קדם נישואין - מטרתם ודרך ניסוחם צהר כ טבת תשסה עמ' 93-103  
137.בקשי-דורון, אליהו בדין בעל שאינו יכול לפרנס בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רס-רסו  
138.ברונר, בניהו הסכם קדם נישואין ע"פ ההלכה - הצעה חדשה צהר כז כסלו תשסז עמ' 69-75 [תגובה: בס, דוד. שם עמ' 77-82]  
139.גוטליב, אליעזר חיוב מזונות וזכויות ממוניות בהגעת זמן הנשואין מגל ז תשן עמ' 139-145  
140.גולדברגר, יונתן בנימין בדין חיוב מזונות לארוסה כרם שלמה שנה ג קונטרס ד טבת תשם עמ' כד-כז  
141.דון-יחייא, בני מזנות ומזונות - חיוב מזונות וטענת אי-נאמנות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 259 ואתחנן תשסו 4 עמ'  
142.דיכובסקי, שלמה על מי חלה חובת ההוכחה בתביעת מזונות? תחומין יא (תשן) 241-247  
143.דיכובסקי, שלמה בעיות בהצמדת דמי מזונות במציאות הכלכלית של ימינו תורה שבעל פה כז תשמו עמ' צג-קג  
144.זילברג, משה יש לחייב כהן לזון את אשתו ה'גרושה' באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 234-231  
145.זעפרני, שלמה אשה שגזלה מבעלה ורוצה הבעל לקזז ממזונותיה עבור חוב זה אור תורה שנה לז תשסה עמ' תעב-תעה  
146.חזן, יאיר בענין חיוב מזונות ואם כופין לזון את אשתו בית אהרן וישראל גל' קט תשרי-חשון תשסד עמ' עט-פד  
147.כרמל, יוסף חיוב מזונות - ממון או אישות חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 58-64  
148.לביא, אוריאל שלשה תיקונים ל"הסכם לכבוד הדדי" צהר כ טבת תשסה עמ' 105-114, עוד על 'הסכם לכבוד הדדי'. שם גל' כא אדר ב תשסה עמ' 155-161  
149.לביא, אוריאל מזונות אשה שעזבה בטענה מוצדקת ותובעת גט שורת הדין ד תשנח עמ' עג-ק  
150.לופז, מרדכי חיוב מזונות לאשה שבעלה מסרב לעבור מכפר לעיר שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' קז-קטו  
151.ליכטנשטין, אהרן איני ניזונית ואיני עושה לביתך נאוה קודש, ספר זכרון לנאוה אפלבוים הי"ד, ירושלים תשסה עמ' 163-177  
152.לנדשטיין, אברהם מזונות המורדת בהלכה ובפסיקת בתי המשפט בישראל עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א תשלט 9 + 59 עמ'  
153.סופר, אליהו ציון בענין איני ניזונית ואיני עושה מקבציאל גל' יח אב תשנב-אייר תשנג עמ' קב-קיב  
154.עמאר, שלמה משה פתרון למעוכבות גט משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 119-128  
155.פרבשטיין, מרדכי חיובי שוטה במזונות אשתו ובניו שורת הדין א ירושלים תשנד עמ' צז-קטז  
156.קליין, מנשה; יעקבי, שמעון מתן גט והסדרי ממון - מה קודם? תחומין כב (תשסב) 157-183  
157.שחור, יאיר כפיית הבעל למזונות אשתו שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 236-229  
158.שיינפלד, אברהם מזונות אשה וילדים בבעל שוטה תחומין ח תשמז עמ' 102-87  
159.שינפלד, אברהם צבי הסכם ממון קדם נישואין תחומין כב (תשסב) 148-156  

יב. משפחה. ירושה > חיובים בין בעל ואשתו > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
160.אלדר, עמיחי חובת הבעל בקבורת אשתו ממעיין מחולה גל' 12 אלול תשסד עמ' 35-42  
161.אריאל, יועזר הפסקת תהליכי הפריה חוץ גופית לפי דרישת בן הזוג אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ'102-125  
162.ארנרייך, משה חיוב עונה: חובת הבעל או עיקר הנישואין חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 42-50  
163.בוכריץ, יצחק תבעוה להנשא ממתי מונים י"ב חודש אור תורה שנה כא תשמט עמ' תק-תקג  
164.בן שמעון, שלמה זכות האשה למנוע יציאת בעלה לחו"ל ויען שמואל ה תשסב עמ' כה-מח  
165.ברגר, גדליה כיון שנתן עיניו לגרשה ביטול דיני אישות לפני גמר גירושין קול צבי ב תשס עמ' 209-234  
166.גשטטנר, נתן גדר קנין הבעל באשתו ומה הם חיובי האשה לבעלה מן התורה אור ישראל גל' כא תשרי תשסא עמ' קז-קיב  
167.הורביץ, אברהם קונטרס הברורים (שיטות הפוסקים בדין אשה הטוענת מאיס עלי) בני ברק תשלה מ עמ'  
168.הלוי, הלל יצחק תרומת אשה מכסף בעלה למען הצלת חייו משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' רלא-רמח  
169.וינרוט, אברהם הכזונה יעשה את אחותנו? - אלימות האיש כלפי אשתו ותוצאותיה המשפטיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 148 וישלח תשסד 4 עמ'  
170.טוירק, שמואל אלימלך בדין מצות מורא שעל אשה נשואה הדרום חוב' מ תשרי תשלה עמ' 53-48  
171.כהן, שמואל בחיוב הבעל ברפואת אשתו או ברפואת בניו, ודין רפואת אלמנה מנכסי בעלה שערי צדק ז תשסו עמ' 196-205  
172.סושארד, צדוק ש' מחלת איידס במשפחה אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 100-104  
173.רובלוב, יהודה ליב ביאור חיוב הבעל לרפואת אשתו החולנית אסותא א ירושלים תשסו עמ' תפ-תפו  
174.שולמן, ישראל אריה חיוב אדם בקרבנות אשתו קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' רה-רט   
175.שריון, גדעון אשת איש שפשעה או הזיקה בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' מד-מה