מורשת המשפט בישראל
דף הבית מי אנחנו? סמינרים וסדנאות ספרים ופרסומים אוצר המשפט מחקרים חדשים צור קשר English

 

הצטרף אלינו!
להצטרפות לרשימת התפוצה,
אנא רשום כתובת אימייל
ולחץ על "הירשם":

אוצר המשפט
המהדורה המקוונת

תוצאות חיפוש

יב. משפחה. ירושה > חיובים בין בעל ואשתו > יחסי ממון

 מחברכותרתספרביקורת
1.אושינסקי, יצחק דינים שבין בני זוג המצויים בהליכי גירושין סיני כרך קכח תשס"א עמ' עט-צ  
2.אלון, מנחם אלה הן אמרות אגב..., בטעות יסודן, ומן הראוי לסטות מהן (ערעורים והרהורים בעקבות פרשיות בבלי ולב) רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 361-407  
3.אלטלף, חיים זכות האלמנה למדור - זכות עצמאית או חלק מן הזכות למזונות חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 196-209  
4.אליהו, מרדכי זכויות הבעל בתגמולי עבודת האשה שערי צדק ז תשסו עמ' 181-195  
5.אליהו, מרדכי אלימות במשפחה ומשמעותה הכספית שערי צדק א תשס עמ' 39-48  
6.אליהו, מרדכי איני ניזונת ואיני עושה בית הלל גל' מב תמוז תשע עמ' ז-כא  
7.אלמליח, יצחק סילוק הבעל מזכויותיו בנכסי האשה בהסכם ממון שנחתם בין הצדדים לפני הנישואין אמרי משפט, ירושלים תשסח עמ' פא-צח  
8.אפשטיין, משה מרדכי בעל אי צריך לשלם נדר אשתו מוריה שנה יא גל' ג-ד שבט תשמב עמ' לה-לז  
9.אקשטיין, אסף חיוב פדיון האשה מעליות טו תשנה עמ' 50-66  
10.אריאל, יועזר זכויות הבעל בהטבות ותגמולים של אישתו תחומין טז (תשנו) 102-111  
11.אריאל, יועזר זכויות הבעל בהטבות ותגמולים של אשתו תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 306-322  
12.אריאל, יועזר זכויות הבעל ואשתו בשעבודים השנויים במחלוקת הפוסקים תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 324-338  
13.אריאל, יועזר זכיית אשה בפיס תחומין כט תשס"ט עמ' 210-217   
14.אריאל, יעקב מבנה המשפחה המודרנית - השלכות הלכתיות תחומין כב (תשסב) 129-146  
15.אריאל, יעקב חיוב כתיבת פרוזבול לנשים אמונת עתיך 45 טבת-שבט תשסב עמ' 33-39  
16.אריאל, עזריאל עני היכול לקבל מעשר עני אמונת עתיך 12 תשנו אלול תשנו - תשרי תשנז עמ' 16-18 [תגובה: אפשטין, יעקב. מעמד אשה נשואה לדין עניות ועשירות. שם גל' 13 חשון-כסלו תשנז עמ' 31-34]  
17.באואר, זהר 'לקתה חייב לרפאותה' שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 169-162  
18.ביסמוט, יצחק פירי פירות אבני משפט ז תשסז עמ' 133-146  
19.בצרי, עזרא נותן מתנה לאשתו אם יכולה למוכרה ולתתה לאחר המאסף שנה ה תשמג עמ' 574-572  
20.בקשי-דורון, אליהו בדין בעל שאינו יכול לפרנס בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רס-רסו  
21.ברגמן, ישראל החזקת נכסים על ידי האשה מאבני המקום קובץ יב תשס עמ' 106-113  
22.ברקוביץ, אברהם דב בענין בעלות על דירה הרשומה ע"ש בעל ואשתו קול התורה גל' נז תשרי תשסה עמ' קצד-רא  
23.גוטקינד, שלום סילוק בעל מנכסי אשתו כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קמ-קנו  
24.גולדברג, זלמן נחמיה בגדרי חיוב מזונות כסות ודירה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 140-127  
25.גולדברג, זלמן נחמיה בגדרי חיוב מזונות, כסות ודירה שורת הדין ח תשסג עמ' רצד-שטז  
26.גולדשמידט, אליעזר נכסי צאן ברזל ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תכ-תנ  
27.גולק, אשר מקבילות מן התלמוד הקודמות לנובלה מס' 97 של יוסטיניאנוס קיסר (בענין נדוניה) שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 13-5. קצוף, רנון: הערות בשולי המאמר. שם עמ' 28-15 
28.גורביץ, אברהם בדינו של ר' יהודה בבעל שסלק עצמו מפירות נכסי מלוג מוריה שנה כז תמוז תשסה עמ' קלח-קמח  
29.גורביץ, אריה זאב בענין קנין פירות בנכסי מלוג מוריה שנה ח גל' א ניסן תשלח עמ' כח-לב  
30.גורטלר, נחום מעשי ידי אשה שורת הדין א ירושלים תשנד עמ' קכו-קנא  
31.גורטלר, נחום שמואל חלוקת רכוש במאיס עלי בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רטו-ריט  
32.גורטלר, נחום שמואל מעשה ידי אשה בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רכ-רמג  
33.גורטלר, נחום שמואל אשה שניזונת מדין מעוכבת מחמתו - מעשה ידיה למי ? בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רמד-רנה  
34.גורטלר, נחום שמואל נכסי צאן ברזל בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רנו-רעז  
35.גורטלר, נחום שמואל נכסי מלוג ותקנת אושא בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רעח-רצ  
36.גורטלר, נחום שמואל ירושת הבעל דאורייתא או דרבנן (ודין סילוק הבעל מנכסי מלוג של האשה ומירושתה) בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רצא-שי  
37.גטנו, יוסף חסכונות והשקעות בניירות ערך ביחסי ממון בין בני זוג שערי צדק ז תשסו עמ' 116-124  
38.דיכובסקי, שלמה פירוק שותפות במקרקעין שערי צדק א תשס עמ' 99-103  
39.דיכובסקי, שלמה הלכת השיתוף - האם דינא דמלכותא? תחומין יח (תשנח) 18-31  
40.דיכובסקי, שלמה הסכמי ממון קדם-נישואין [התחיבות לשלם מזונות אם יסרב גט] תחומין כא (תשסא) 279-287  
41.דיכובסקי, שלמה יחסי ממון בין בני זוג (השלכות על נוסח הכתובה) שערי צדק ד תשסג עמ' 260-263  
42.דיכובסקי, שלמה; שרמן, אברהם פירוק השיתוף בין בני הזוג (פסק דין) שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 501-524  
43.דניאל, אברהם פדיון האשה ביותר מכדי דמיה חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' פ-פח  
44.דרורי, משה דירת בני הזוג בפסיקתם של בתי הדין הרבניים ושל בתי המשפט האזרחיים שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 89-143  
45.דרורי, משה פסיקות בית-הדין הרבני בנושאי רכוש וממון ונפקותם במשפט הישראלי מדעי היהדות כרך 39 תשנט עמ' 121-131  
46.הנדלר, אריה מציאות האשה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 182-177  
47.הנדלר, אריה חיוב הנקה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 193-183  
48.הרפנס, ישראל דוד אי אשה מותרת ליתן צדקה מתנה מרובה בלי רשות בעלה פרי תמרים קובץ י תשרי תשמג עמ' פא-צא  
49.וינוגרד, שמעון שאלות ועיונים בסוגיא של 'תקנת אושא' שנה בשנה תשלח עמ' 191-181  
50.וינמן, ישראל בירור דין מעשי ידים של אשה בזמננו בית אהרן וישראל גל' צב כסלו-טבת תשסא עמ' קד-קיא  
51.ולר, שולמית מעמד הארוסות והנשואות בנכסיהן דיני ישראל כרך יט תשנז-תשנח עמ' קלט-קס  
52.ורהפטיג, איתמר צדקה של אשה נשואה מורשה ח קיץ תשלד עמ' 103-87  
53.ורהפטיג, איתמר אחריות בעל לחובות אשתו במשפט העברי; הערות לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 291-258  
54.ורהפטיג, איתמר הסכם מקום מגורים בין בני זוג; לבעיית דבר שאין בו ממש שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 392-377  
55.ורהפטיג, איתמר שיתוף נכסים בין בני זוג (לבעית יחסי תורה ומדינה) עלון שבות גל' 92 שבט תשמב עמ' 43-35  
56.ורהפטיג, זרח שיתוף נכסים בין בעל ואשתו [אוצר המשפט חלק א ערך 10753 ,9207] מחקרים במשפט העברי, רמת-גן תשמה עמ' 147-136  
57.ז'ולטי, בצלאל נכסי צאן ברזל ונכסי מלוג תורה שבעל פה כב תשמא עמ' ט-כא  
58.זעפרני, שמואל קיזוז נזק שהזיקה אשה נשואה משכר עבודתה אור תורה שנה לב תשס עמ' שפה-שצא  
59.טולידנו, מרדכי הסכם יחסי ממון לפני הנישואין זכור לאברהם תשנט עמ' תרפד-תרצ  
60.יאראק, רנאטו זכות האשה הנשואה לעבוד מחוץ לביתה - מחקר השואתי דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 36-7  
61.יגל, יהושע המוציא הוצאות בנכסי אשתו ברקאי קובץ ב סתיו תשמה עמ' 147-138  
62.ימר, מיכאל זכויות הבעל במעשה ידי אשתו שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 201-194  
63.יצחקי, אפרים הלכה תמוהה בחובת הבעל בקרבנות של אשתו ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 82-79  
64.ישראלי, שאול זכות בעל שהלך למדינת הים במעשה ידי אשתו חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 17-21  
65.כ"ץ, דניאל מדור אלמנה - המשך מדור נשואה? חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 178-195  
66.כהן, ידידיה ביטול זכות הבעל לפירות נכסי מלוג במשפט הנוהג ותוצאותיו דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 138-121  
67.כהן, ידידיה בגדרי חיוב הבעל ברפואת אשתו על פי המשפט העברי דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' סז-עח  
68.כהן, ידידיה תקנות חז"ל ביחוסי ממון בין בני זוג א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשם 60 + 606 + 36 + 14 (תמצית אנגלית) עמ' (שער ירושה וקבורה: עמ' 391-1)  
69.כהן, ידידיה זכיית אשה נשואה בפיס תחומין ה תשמד עמ' 314-303  
70.כהנא, ידידיה בעלות הבעל בנכסי צאן ברזל חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 210-223  
71.כץ, אריה בעלות הבעל בנכסי מלוג לאור תקנת אושא חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 248-269  
72.לוונטל, משה חומרות במקום שחב לאחרים שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 221-214  
73.לוי, סיני זכותו של הבעל בנכסי אשתו ובפירותיהם חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 237-247  
74.לוין, אברהם דב חובת ריפוי של בעל לאשתו ושל אב לילדיו שערי צדק א תשס עמ' 192-204  
75.דון-יחייא, בני לא תנאף" - חלוקת רכוש ומשמורת וטענת אי-נאמנות פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 275 יתרו תשסז 4 עמ' DFP-JHJJA, BQJ 19489 a12b08c01 ח"ג # דרעי, יהודה גדרי חיוב הבעל ברפואת האשה שורת הדין י תשסו עמ' קיא-קח DYSJ, JEFDE 19490 a12b08c01 ח"ג # כהן, י עלון שבות גל' 150 (ספר היובל) תשנח עמ' 271-287  
76.ליפשיץ, אלי; בלום, אלי; אומן, יונתן (עורכים) חובות הבעל והאשה; מאמרים שנכתבו על ידי תלמידים בישיבת 'הר עציון' אלון שבות תשמד 335 עמ'  
77.ליפשיץ, ברכיהו תוכן וקליפה בהלכת שתוף נכסים (בעקבות בג"ץ 1000/92 בבלי נ' בית-הדין הרבני הגדול ואח') המשפט כרך ג תשנו עמ' 239-262  
78.ליפשיץ, גימפל בענין מעשה ידיה של אשה לבעלה בית אהרן וישראל גל' קח אב-אלול תשסג עמ' נח-סד  
79.לנגזם, חיים שורת הדין הליכות גל' 99-98 סיון תשמג עמ' 17-16  
80.מונדרי, ישעיהו בדין מורד אי זכאי בנכסי מלוג אהלה של תורה חוב' יז תשלד עמ' ד-כו  
81.מונדרי, ישעיהו בדין מורד אי זכאי בנכסי מלוג בני ציון, ירושלים תשנג עמ' קלג-קנו  
82.מזרחי, מרדכי בדין המקדיש מעשה ידי אשתו כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קעג-קעט  
83.מירון, שמחה מעשה ידיה של אשה עובדת ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 250-225  
84.מירון, שמחה חיים זכויות במקרקעין של בני הזוג שערי צדק א תשס עמ' 122-128  
85.מישלוב, דוד יוסף הסכמים קדם-נישואין תחומין כא (תשסא) 288-323  
86.מרצבך, יעקב חובות האשה במלאכות הבית שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 213-202  
87.נוסבאום, נפתלי באשה שנתנה מעשיה לאחד מבניה מקבציאל גל' יח אב תשנב-אייר תשנג עמ' קעג-קעט  
88.נריה, משה צבי זכויות האשה ושלמות המשפחה שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' קמד-קנא; ירושלים תשלה ל עמ'  
89.סגל, יהודה נזיקין על ידי אשתו ובתה ועוזרתן נעם ספר יז תשלד עמ' יז-כ  
90.סדן, יהודה בעלות הבעל בנכסי צאן ברזל חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 224-236  
91.סופר, אליהו ציון בגדרי חיובי ממון של אישות מקבציאל גל' יט מנחם אב תשנד עמ' קי-קיט  
92.סיני, יובל יחסי ממון בקידושי קטנה (ל"מדיניות חקיקתית" בתלמוד) מחקרי משפט יט חוב' 1 תשסב עמ' 241-283  
93.עמאר, משה מחילת אשה את זכויותיה הכספיות בתקנת פאס ספונות סדרה חדשה ספר רביעי (יט) תשמט עמ' 23-49  
94.קוליץ, יצחק בענין החלפת מקום מגורים תורה שבעל פה כז תשמו עמ' נב-נח  
95.קופרמן, מנחם פיקוח נכסיה או פרקונה כנגד פירות חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 146-163  
96.קופרמן, מנחם קבורתה תחת כתובתה: עיקר כתובה או נדוניה חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 164-177  
97.קורפו, משה האם בעיסקת צאן ברזל מחויב המקבל להחזיר הנכסים לנותן אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תקמו-תקמט  
98.קליין, מנשה; יעקבי, שמעון מתן גט והסדרי ממון - מה קודם? תחומין כב (תשסב) 157-183  
99.קנוהל, אלישיב הכתובה והסכמי ממון בנישואין תחומין כא (תשסא) 324-339  
100.קצנלנבוגן, מרדכי ליב אשה שנפגעה בתאונת דרכים, אם חייב בעלה ברפואתה הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' שז-שטו  
101.קשולביץ, אליהו בענין שדה אחוזה של נכסי מלוג הדרום חוב' נא ניסן תשמא עמ' 130-129  
102.רוזן-צבי, אריאל יחסים רכושיים בין בני זוג יהודיים בין החיים (inter vivos( ויחסם לדיני המשפחה בישראל חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלח 450 עמ'  
103.שבדרון, יוחנן בירור דין המסלק עצמו מנכסי צאן ברזל קובץ בית אהרן וישראל א-ב ניסן אייר תשמו עמ' מו-נא   
104.שורץ, אליהו תרומה שלא מדעת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 196 תרומה תשסה 4 עמ'  
105.שינפלד, אברהם צבי הסכם ממון קדם נישואין תחומין כב (תשסב) 148-156  
106.שכטר, צבי הגדרת ענין "אי אפשי בתקנת חכמים" ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' קפח-קצא [ראה אוצר המשפט ח"ב ערך 524]  
107.שציפנסקי, ישראל תקנות אושא אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 345-317   
108.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף אינה מעוגנת בדיני ישראל תחומין יט (תשנט) 205-220  
109.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף לאור משפטי התורה תחומין יח (תשנח) 32-40  

יב. משפחה. ירושה > חיובים בין בעל ואשתו > כתובה

 מחברכותרתספרביקורת
110.אבי-גיא, חביבה הרי את צמודה למדד כדת משה וישראל נעמת מרץ-אפריל 1983 עמ' 12-10  
111.אברהמס, נחום כתובה שזמנה מוקדם או מאוחר פרי תמרים קובץ יב פסח תשמג עמ' עט-פב, קיג  
112.אהרון, רון-אל עד בכתובה שאינו יודע קרוא וכתוב תחומין כז (תשסז) עמ' 266-272  
113.אוירבך, שלמה זלמן בענין מודה במקצת כתובה ובשטר שיש בו שעבוד קרקעות ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' שסה-שעא  
114.אופן, חניתה כתובת אישה - מקור חיובה ומשמעותה מסכת א תשסב עמ' 103-127  
115.אורטנר, נתן בענין כתובה דאישתכח בה טעותא בית הלל גל' ט טבת תשסב עמ' מג-מה  
116.איטח, יהודה בעניני כתובה מקביצאל טו תשרי-חשון תשנ עמ' קלד-קמב  
117.אילן, יעקב דוד בגדרי חיוב הכתובה מה"ת ומדרבנן נר מערבי ד אדר שני תשנב עמ' לא-לג  
118.אלישיב, יוסף שלום כתיבת שם משפחה בכתובה בית הלל גל' לח תמוז תשסט עמ' יד-טו  
119.אמסל, יעקב כמה דיני כתובה המאור שנה מז חוב' ה סיון-תמוז תשנד עמ' 34-35  
120.אמסל, מאיר כתובה מוקדמת ליום החופה המאור שנה לד חוב' ה סיון-תמוז תשמב עמ' 24 ,11-10  
121.אמסל, מאיר כתובה דאשתכח בה טעותא המאור שנה לו חוב' ב כסלו-טבת תשמד עמ' 20-16  
122.אמסל, מאיר חתן מתנגד לכתיבת מתרכתא בכתובה המאור שנה מג חוב' ו אב-אלול תשן עמ' 16-21  
123.אנקר, צבי חיוב כתובה מדאורייתא או מדרבנן - נפקא מינה להלכה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 72-64  
124.אפשטיין, יעקב כתיבת הכתובה בחופה המתקיימת לאחר השקיעה צהר ט חורף תשסב עמ' 29-39  
125.אפשטין, יעקב כתיבת כתובה כאשר קידושין וחופה אחר שקיעה חבל נחלתו כרך ב תשסב עמ' 237-246  
126.אריאל, יועזר טענת בתולים בזמן הזה אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 62-82  
127.אריאל, יעקב הכתובה מה היא עמודים כרך כה תשלז עמ' 178 ,174-172. כהן, ידידיה: שם עמ' 244-242 
128.ארנרייך, משה תוספת כתובה ככתובה: השוואה דינית או איחוד החובות חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 51-57  
129.בוגץ', יהודה ליב בדין שעבוד מטלטלין בכתובה ובחוב אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 34-23  
130.ביכלר, אברהם הכתובה אצל יהודי צפון אפריקה בתקופת הגאונים, ויחסי קהילות אפריקה עם יהדות בבל וארץ ישראל שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 89-55  
131.בירנבוים, שמואל בענין נאמנות הבעל לומר פתח פתוח שערי בינה א תשמח עמ' עו-עח   
132.בן משה, גדעון חתימת הכתובה מבעוד יום כשהחופה בלילה בית אהרן וישראל גל' קכא תשרי-חשון תשסו עמ' סח-ע  
133.בן נון, יואל חישוב סכום הכתובה בימינו צהר ד סתיו תשסא עמ' 57-60 [ בנימין, גדעון: שם גל' ה חורף תשסא עמ' 71-73]  
134.בן פורת, אליעזר הערות בענין כתיבת כתובה קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' קע-קעב  
135.בן שמעון, שלמה; דיכובסקי, שלמה; בקשי דורון, אליהו כתובה המנוגדת לצוואה תחומין יט (תשנט) 182-191  
136.בן-אבו, שלמה הקדיחה תבשילו או רעה כלפי בעלה אם פריעת כתובתה מעכבת הגירושין האשל חוב' 20 ערה"ש תשם עמ' 50-43  
137.בן-שמעון, שלמה בדין התפסת מטלטלין עד לכתיבת הכתובה נהר דע"ה גל' א תשרי-חשון תשלח עמ' 29-23  
138.בר שלום, אליהו עדים החותמים בכתובה בקשקוש בית הלל גל' יח אייר תשסד תשסד עמ' נג-נט  
139.בר שלום, אליהו כתיבת "במדינת ישראל" בכתובה בית הלל גל' כב אדר ב תשסה עמ' פא-פג  
140.בר שלום, אליהו האם הכתובה נגבית צמוד לערכה בשעת הכתיבה אוריתא גל' יח תשנו עמ' רעו-רצו  
141.בר שלום, אליהו משפט הכתובה  א-ב. בני ברק תשנה תתפו עמ'  
142.ג'קטר, חיים השם היהודי בגיטין ובכתובות תחומין טו (תשנה) 297-300  
143.גולדברג, זלמן נחמיה הלכות כתובות אבני משפט ה תשסו עמ' 26-45  
144.גולוונצ'יק, שלמה כתובה דאורייתא או דרבנן קול התורה חוב' א תשרי תשלח עמ' נב-נו  
145.גורטלר, נחום מדרש כתובה זכרון מיכאל; קובץ לזכרו של ר' יחיאל מיכאל יונגרמן, זכרון יעקב תשמט עמ' רצג-שד  
146.גילת, יצחק ד' 'אם תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לאינתו' (הערות לכתובות פ"ד מ"ז-מ"ט) בר-אילן יג תשלו עמ' 72-58  
147.גלט, אלחנן חיוב כתובה לארוסה בדרך אפרת עלון 10 אדר-ניסן תשמג עמ' 20-15  
148.גרדנויץ, יצחק אליעזר בעיקר חיוב כתובה לשמש שם אהל, ספר זכרון לרבי משה שמואל שפירא, ירושלים תשסז עמ' תעה-תעט  
149.גרוס, שלמה בירור דין כתובה הנדפסת ע"י מחשב בית אהרן וישראל גל' סה סיון-תמוז תשנו עמ' סט-עד  
150.גרוסמן, ישראל כתובה שלא נכתבה בה השנה המדויקת פעמי יעקב גל' מט כסלו תשסב עמ' קד-קז  
151.גריינימן, דבורה התגבשות הכתובה בתקופת התנאים: תשלום מראש או הבטחה לעתיד להיות אשה יהודייה 2, ירושלים 2003 עמ' 180-213  
152.דיין, שלמה על השבועה בכתובות המאסף שנה ו תשמה עמ' 174-170  
153.דיכובסקי, שלמה סכום הכתובה (הצעה לנוסח מתוקן) צהר יז חורף תשסד עמ' 25-29  
154.דיכובסקי, שלמה יחסי ממון בין בני זוג (השלכות על נוסח הכתובה) שערי צדק ד תשסג עמ' 260-263  
155.דיכובסקי, שלמה הכתובה (הצעה לנוסח מתוקן) מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' עא-עד  
156.דישון, צבי חיים בענין חתימת העדים בכתובה ותנאים בלי לקרותו ובענין הקריאה ברבים והמסתעף בית אהרן וישראל גל' עח אב-אלול תשנח עמ' סה-עה  
157.הירשמן, דוד בענין מודה במקצת חיוב הכתובה אי חייב שבועה דאורייתא אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תרג-תרו  
158.וייס, אשר בענין כתיבת הכתובה ביום כשהחופה בלילה בית אהרן וישראל גל' נח ניסן אייר תשנה עמ' סה-סז  
159.וייס, ישעיהו בענין אישה העוברת על דת משה ויהודית לשלם כתובה ניב המורה קובץ 6 טבת תשמא עמ' לה-מז  
160.ויצמן, יהושע פתיחה למסכת כתובות (כתובה דאורייתא או דרבנן) שיר למעלות ד תשסב עמ' 15-21  
161.ולר, שולמית מחלוקות האמוראים על דברי רבי אלעזר בן עזריה בענין אי גביית תוספת כתובה מן הארוסין (סוגיית הבבלי בכתובות דף נ"ה ע"א- דף נ"ו ע"ב) דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' קסז-קפא  
162.טופיק, אברהם בענין גבית כתובה ממשעבדי בכורים א תשנח עמ' קנה-קנח  
163.יניב, יאיר הערה בפירוש רש"י בסוגיית זמן גביית כתובה סידרא ח תשנב עמ' 59-62  
164.יפה-שלזינגר, אברהם בענין אם ראוי לשים כתובת אשתו ב'סעיף' [כספת] שבבאנק וכדומה? עולת החודש שנה א תשלז-תשלח עמ' תל-תלג  
165.ישראל, מנשה כתובת יבם זכור לאברהם תשסב-תשסג עמ' קא-קיד  
166.כ"ץ, אליהו בענין אם צריך דוקא סודר של העדים בקנין של שטר הכתובה בית אהרן וישראל גל' קכא תשרי-חשון תשסו עמ' ס-סז  
167.כהן, ירמיהו מנחם בענין כתובה בזמן הזה מוריה שנה יג גל' ה-ו סיון תשמד עמ' סט-עב  
168.כהן, שאר ישוב לבירור מהות דין כתובה [אוצר המשפט חלק א ערך9245] חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' רפז-רצב  
169.כהן, שאר ישוב חיוב כתובה ומזונות - לבעל אלים וסרבן-גט [אוצר המשפט חלק ב ערכים 6632, 6665] חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' רסא-רעב  
170.כהן, שאר-ישוב חיוב כתובה ומזונות - לבעל אלים וסרבן-גט תורה שבעל פה כז תשמו עמ' סה-עד  
171.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה טענת גבורת אנשים לענין גט וכתובה תחומין יז (תשנז) 235-242  
172.כהנוביץ, אריה א בענין שנוי שמו ושמה. ב. או שם אביהם, בכתובה. המאסף שנה ה תשמג עמ' 589-580  
173.כץ, אליהו פרוזבול וכתובת אשה האשל חוב' 22 ערה"ש תשמא עמ' 27-26  
174.כץ, אליהו על השם בכתובה לאיש שרק אמו יהודיה שנה בשנה תשמג עמ' 193-190  
175.לבל, רחלי החוק הדתי ומנהג מקומי ב"כתובת בנין דכרין" גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 235-243  
176.לבנון (וייספיש), יצחק תשובה להלכה בסכום כתובה למפותה בוגרת האשל חוב' 13 פסח תשלז עמ' 25-22  
177.לוי, אורי טעמת דמים ופ"פ בבוגרת- הלכה ומציאות אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 83-91  
178.ליבזון, גדעון מנהג תוספת כתובה על פי 'מוהר ראוי' לאשה שאבדה את כתובתה ספונות סדרה חדשה ספר חמישי (כ) תשנא עמ' 71-94  
179.ליפשיץ, פינחס מנחם כתיבת הכתובה ביום כשהחופה בלילה בית אהרן וישראל גל' פ כסלו-טבת תשנט עמ' כט-לט  
180.לישה, ניסן נאמנות הבעל להפסידה כתובתה בלכתך בדרך אדר תשנו עמ' 78-94  
181.לנדאו, יהודה שם אב מגדל בכתובה כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' עח-פא  
182.לנדאו, יהודה כתובה שמעיקר הדין וכתובה מחמת קנס כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' פה-צ  
183.מזרחי, מרדכי בדין כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קעא-קעד  
184.מישלוב, דוד יוסף הסכמים קדם-נישואין תחומין כא (תשסא) 288-323  
185.ממליה, יגאל טופס כתובה שהיתה נהוגה בעיה"ק טבריה משנים קדמוניות אור תורה שנה כח תשנו עמ' שעג-שעד  
186.סגל, נחמן אליעזר בענין מקום שמירת הכתובה בית אהרן וישראל גל' עח אב-אלול תשנח עמ' קיז-קכג  
187.סגל, שלום מרדכי בירור אופן כתיבת שטר "כתובה דאירכסא" ו"דאשתכח בה טעותא" בית אהרן וישראל גל' סה סיון-תמוז תשנו עמ' עה-פט, שם גל' סו אב אלול תשנו עמ' נב-סט  
188.סגל, שלום מרדכי בבירור יסוד וטעם חיוב כתיבת שטר כתובה וענין קבלת קנין על הכתובה בית אהרן וישראל גל' עה שבט-אדר תשנח עמ' מא-נב  
189.סתיו, דוד משמעות מושג ה'בתולין' בהלכה פתוחי חותם א תשסד עמ' 23-32  
190.עמאר, שלמה משה הפסד הכתובה במעשי כיעור - משום עצם המעשה או מחשש לזנות? תחומין ל תשע עמ' 203-211  
191.עמיחי, יהודה כתיבת הכתובה בספק גיורת צהר יב תשרי תשסג עמ' 35-37  
192.פייבלזון, שמואל אביגדור בחיוב כתובה וטענת בתולים עם התורה מהד' ב חוב' יב תשמז עמ' קצב-קצט  
193.פיינשטיין, משה לבאר לדינא שיעור כתובה דאורייתא ושיעור הכתובה לפי מה שהנהיגו רבותינו הקדמונים במדינתינו לתורה והוראה חוב' ט תמוז תשמא עמ' 11-9  
194.פרוכטר, חנן כתובה דאוריתא או דרבנן בלכתך בדרך אדר תשנו עמ' 67-77  
195.פרידמן, מרדכי עקיבא חלוקת תוספת הכתובה ל'מוקדם' ו'מאוחר' בתעודות הגניזה דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 387-377  
196.פרידמן, מרדכי עקיבא הכתובות הארץ-ישראליות מתקופת הגאונים תעודה א ת"א תשם עמ' 82-57  
197.פרידמן, מרדכי עקיבא כתובת אשה מדברי תורה או מדברי סופרים; על הכתובה בצפון אפריקה ויחסה למנהגי בבל וארץ ישראל שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 97-91  
198.פרנצוס, ישראל 'מתנה לחוד' בתקופת הגאונים והראשונים שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 269-243  
199.פרנצוס, ישראל שיטת הבבלי והירושלמי בתפיסת מטלטלין לגביית כתובה סיני כרך פו תשם עמ' קלו-קמח  
200.צימבליסט, חיים גדליה חיוב כתובה לאשה שהיא הגורמת לגרושין מוריה שנה י גל' ג-ד שבט תשמא עמ' נז-ס  
201.קוטלר, אהרן בענין שמיטת כספים בהקפת החנות ובכתובה אוריתא גל' 9 סיון תשם עמ' כד-כו  
202.קופרמן, מנחם קבורתה תחת כתובתה: עיקר כתובה או נדוניה חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 164-177  
203.קנוהל, אלישיב הכתובה והסכמי ממון בנישואין תחומין כא (תשסא) 324-339  
204.קרויס, גבריאל אם צריך להשמיט תיבת וקנינא בכתובה עד לאחר הקנין עולת החודש שנה ה תשמא עמ' צח-צט  
205.קרויס, גבריאל בענין תיבת 'וקנינא' בכתובה קול התורה חוב' טז תשרי תשמה עמ' ס-סא  
206.רביץ, יחיאל מרדכי כתובה דאורייתא או דרבנן שמוש חכמים תשנז עמ' רסד-רעא  
207.רוזנפלד, יאיר מנהג קריאת הכתובה בחופה תחומין כט תשס"ט עמ' 189-195  
208.ריבלין, יוסף עוד על מתנה לחוד והמורדת בר אילן ל-לא תשסו עמ' 501-520  
209.ריבלין, יוסף 'מתנתא קמיתא': מתנת נישואין במנהג תימן תימא חוב' ה טבת תשנו עמ' 55-63  
210.רייכמן, אליהו דוד התחיבות ה'כתובה' לאור ירידת ערך הלירה מוריה שנה ט גל' ה-ו אדר תשם עמ' סט-פב  
211.רכניץ, עדו כתובה דאוריתא - מוהר הבתולות חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 270-277  
212.רצאבי, יצחק טופס כתובות (הלכות ופירושים, דיוקים וחדושים) בני ברק תשנה שמז עמ'  
213.שטין, חיים בענין כתיבת הכתובה ביום כשהחופה בלילה מבקשי תורה גל' יט אייר תשנו עמ' קיז-קיח  
214.שטרן, אורי כתובה מעיקר הדין וכתובת תקנה בדרך אפרת עלון 11 סיון תשמג עמ' 48-42  
215.שטרן, שמואל אליעזר בענין שנויים בנוסח הכתובות מבית לוי ד תשרי תשנד עמ' קיח-קכד  
216.שטרן, שמואל אליעזר נוסח "כתובה דאירכסא" ו"כתובה דאישתכח בה טעותא" לרבינו המהר"ם מרוטנבורג מוריה שנה יט גל' א-ב אייר תשנג עמ' ג-ו  
217.שטרן, שמואל אליעזר כתובה כהלכתה (פסקים, חקרי הלכות ובירורים בעניני הלכות כתובות והמסתעף) בני ברק תשנג רעה עמ'  
218.שיינברגר, משה חיים בענין נאמנות דטענת האומר פתח פתוח מצאתי אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תקפו-תרא  
219.שינקר, ברכיהו בעיקר חיוב כתובה קובץ תפארת התלמוד, ירושלים תשנה עמ' ט-יג  
220.תאומים, נתן כתובה שנכתבה ונחתמה ביום והחופה לאח"כ בלילה המאור שנה לד חוב' ו אב-אלול תשמב עמ' 14-13   

יב. משפחה. ירושה > חיובים בין בעל ואשתו > מזונות האשה

 מחברכותרתספרביקורת
221.אורפלי, חיים משה בענין 'איני ניזונת ואיני עושה' חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' קג-קח  
222.איגרא, אליעזר על הסכם קדם-נישואין - מבט מעשי צהר כ טבת תשסה עמ' 117-120  
223.איזקסון, שלמה בשאלת זכות האלמנה לגבות מזונותיה מכספי ביטוח חיים וקופות גמל של בעלה המנוח כתלנו יג תשן עמ' 120-126  
224.איטח, יהודה בחיוב מזונות האשה והבנים מקבציאל גל' יג אדר תשמח-טבת תשמט עמ' קלב-קלח  
225.אילן, יעקב דוד בגדרי חיוב מזונות אשתו אוריתא גל' יז תשנג עמ' קצו-רא  
226.אילן, מרדכי מחילת אשה על מזונות תחומין ג תשמב עמ' 153-123  
227.אלדד, גד גדרי חיוב הבעל במזונות ויכולתו להיפטר מחיוב זה חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 108-120  
228.אסולין, אריה מזונות אשת איש ואלמנה אבני משפט ה תשסו עמ' 151-166  
229.אריאל, יעקב מבנה המשפחה המודרנית - השלכות הלכתיות תחומין כב (תשסב) 129-146  
230.בארי, אברהם חיוב הבעל במזונות אשתו בדיני ישראל; המורדת ומזונותיה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמב 484 עמ'  
231.בארי, אברהם מזונות לאשה שאינה גרה עם בעלה ('מעין מורדת') מחקרי משפט ג תשמד עמ' 198-169  
232.בארי, אברהם מזונות בעת פירוד - בין "מורדת" ל"מעין מורדת" מחקרי משפט טו חוב' 2 תשס עמ' 321-364  
233.ביברפלד, חיים מיכאל חיובי הארוס בהגעת זמן נישואין הנאמן שנה לב גל' נז ניסן-אלול תשמג עמ' לז-מב  
234.בן זזון, דוד הסכמי קדם נישואין - דילמות ערכיות, הלכתיות ומעשיות צהר כ טבת תשסה עמ' 79-82  
235.בן יעקב, צבי יהודה חיובי ממון במעוכבת נישואין שרידים גל' יז תשרי תשנח עמ' נ-עב  
236.בס, דוד הסכמי קדם נישואין - מטרתם ודרך ניסוחם צהר כ טבת תשסה עמ' 93-103  
237.בקשי-דורון, אליהו בדין בעל שאינו יכול לפרנס בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רס-רסו  
238.ברונר, בניהו הסכם קדם נישואין ע"פ ההלכה - הצעה חדשה צהר כז כסלו תשסז עמ' 69-75 [תגובה: בס, דוד. שם עמ' 77-82]  
239.ברנדס, יהודה חייב במזונותיה גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 11-39  
240.גוטליב, אליעזר חיוב מזונות וזכויות ממוניות בהגעת זמן הנשואין מגל ז תשן עמ' 139-145  
241.גולדברג, זלמן נחמיה בגדרי חיוב מזונות כסות ודירה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 140-127  
242.גולדברג, זלמן נחמיה בגדרי חיוב מזונות כסות ודירה חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 22-41  
243.גולדברגר, יונתן בנימין בדין חיוב מזונות לארוסה כרם שלמה שנה ג קונטרס ד טבת תשם עמ' כד-כז  
244.גורטלר, נחום שמואל אנא אפלח ואזון בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' קפה-רה  
245.גורן, שלמה פסק דין בענין האינפלציה  המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 108-121  
246.גרטנר, צבי בדין מזונות דמגורשת ואינה מגורשת - לתקנת עגונות מוריה שנה טז גל' ג-ד אייר תשמח עמ' עו-פא  
247.דון-יחייא, בני מזנות ומזונות - חיוב מזונות וטענת אי-נאמנות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 259 ואתחנן תשסו 4 עמ'  
248.דיכובסקי, שלמה בעיות בהצמדת דמי מזונות במציאות הכלכלית של ימינו תורה שבעל פה כז תשמו עמ' צג-קג  
249.דיכובסקי, שלמה תביעת מזונות מקופות גמל תחומין ט תשמח עמ' 40-34  
250.דיכובסקי, שלמה קריטריונים לפסיקת מזונות בספקות תורה שבעל פה לב: עמ' מ'-מט, תשנא  
251.דיכובסקי, שלמה על מי חלה חובת ההוכחה בתביעת מזונות? תחומין יא (תשן) 241-247  
252.דיכובסקי, שלמה הסכמי ממון קדם-נישואין [התחיבות לשלם מזונות אם יסרב גט] תחומין כא (תשסא) 279-287  
253.ורגון, ניר חיוב מזונות: חובת גברא או חוב ממוני חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 65-107  
254.זילברג, משה יש לחייב כהן לזון את אשתו ה'גרושה' באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 234-231  
255.זעפרני, שלמה אשה שגזלה מבעלה ורוצה הבעל לקזז ממזונותיה עבור חוב זה אור תורה שנה לז תשסה עמ' תעב-תעה  
256.חזן, יאיר בענין חיוב מזונות ואם כופין לזון את אשתו בית אהרן וישראל גל' קט תשרי-חשון תשסד עמ' עט-פד  
257.יודלביץ, משה בענין מזונות אשה ובע"ח מי קודם, ובעיקר דין חיוב מזונות אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תקכט-תקלא  
258.כהן, דוד צאי מעשה ידיך למזונותיך שורת הדין ט תשסה עמ' קיא-קיט  
259.כהן, שאר ישוב חיוב כתובה ומזונות - לבעל אלים וסרבן-גט [אוצר המשפט חלק ב ערכים 6632, 6665] חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' רסא-רעב  
260.כהן, שאר-ישוב חיוב כתובה ומזונות - לבעל אלים וסרבן-גט תורה שבעל פה כז תשמו עמ' סה-עד  
261.כרמל, יוסף חיוב מזונות - ממון או אישות חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 58-64  
262.לביא, אוריאל שלשה תיקונים ל"הסכם לכבוד הדדי" צהר כ טבת תשסה עמ' 105-114, עוד על 'הסכם לכבוד הדדי'. שם גל' כא אדר ב תשסה עמ' 155-161  
263.לביא, אוריאל מזונות אשה שעזבה בטענה מוצדקת ותובעת גט שורת הדין ד תשנח עמ' עג-ק  
264.לבמור, רחל גירושין, סירוב גט והסכם למניעתו: עובדות מהשטח צהר כ טבת תשסה עמ'83-91  
265.לבנון, דוד חיוב מזונות למורדת שורת הדין ו תשס עמ' רצד-שנח  
266.לופז, מרדכי חיוב מזונות לאשה שבעלה מסרב לעבור מכפר לעיר שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' קז-קטו  
267.לטנר, רפאל תקנת מזונות כשהגיע הזמן ולא נשאו שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 122-119  
268.ליכטנשטין, אהרן איני ניזונית ואיני עושה לביתך נאוה קודש, ספר זכרון לנאוה אפלבוים הי"ד, ירושלים תשסה עמ' 163-177  
269.ליפקין, בנימין חיוב מזונות לאשה שבעלה רוצה לגרשה - אחרי חרדר"ג [אוצר המשפט חלק א ערך 9102] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' רכב-רעא   
270.לנדשטיין, אברהם מזונות המורדת בהלכה ובפסיקת בתי המשפט בישראל עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א תשלט 9 + 59 עמ'  
271.סופר, אליהו ציון בענין איני ניזונית ואיני עושה מקבציאל גל' יח אב תשנב-אייר תשנג עמ' קב-קיב  
272.עטייה, נסים דין חיוב מזונות בהגעת זמן המאסף שנה ד תשמב עמ' 333-330  
273.פרבשטיין, מרדכי חיובי שוטה במזונות אשתו ובניו שורת הדין א ירושלים תשנד עמ' צז-קטז  
274.פרוכטר, חנן מזונות דאוריתא או דרבנן בלכתך בדרך תשרי תשנז עמ' 65-71  
275.קליין, מנשה; יעקבי, שמעון מתן גט והסדרי ממון - מה קודם? תחומין כב (תשסב) 157-183  
276.קפלן, יחיאל ש' פתרון מצוקת מסורבות הגט באמצעות מזונות עונשיים המשפט י תשסה עמ' 381-448  
277.שחור, יאיר כפיית הבעל למזונות אשתו שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 236-229  
278.שיינבוים, אלישע בעיות בדיני מזונות דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' רכא-רלא  
279.שיינפלד, אברהם מזונות אשה וילדים בבעל שוטה תחומין ח תשמז עמ' 102-87  
280.שינפלד, אברהם צבי הסכם ממון קדם נישואין תחומין כב (תשסב) 148-156  
281.שיפמן, פנחס מזונות האשה בנישואין בטלים משפטים כרך ו תשלה-תשלו עמ' 529-514   
282.שלזינגר, אליהו גדר חיוב מזונות האשה והאלמנה דברי משפט ד תשנח עמ' קמט-קנט  
283.שרמן, אברהם ח' הצמדה, קנסות פיגורים וריבית בחיובי מזונות תחומין יב (תשנא) 368-381  

יב. משפחה. ירושה > חיובים בין בעל ואשתו > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
284.אדרעי, מיכאל אופי שעבוד הבעל והאישה למעשה ידים ולעונה חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 121-145  
285.אריאל, יועזר הפסקת תהליכי הפריה חוץ גופית לפי דרישת בן הזוג אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ'102-125  
286.ארנרייך, משה חיוב עונה: חובת הבעל או עיקר הנישואין חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 42-50  
287.בארי, משה חובת אשה לזון את בעלה מדין צדקה תחומין כז (תשסז) עמ' 280-287  
288.בוכריץ, יצחק תבעוה להנשא ממתי מונים י"ב חודש אור תורה שנה כא תשמט עמ' תק-תקג  
289.בן יעקב, צבי יהודה חיובי ממון במעוכבת נישואין שרידים גל' יז תשרי תשנח עמ' נ-עב  
290.בן שמעון, שלמה זכות האשה למנוע יציאת בעלה לחו"ל ויען שמואל ה תשסב עמ' כה-מח  
291.בקשי-דורון, אליהו הכל מעלין לירושלים תורה שבעל פה לח: עמ' נ'-נו, תשנו  
292.ברגר, גדליה כיון שנתן עיניו לגרשה ביטול דיני אישות לפני גמר גירושין קול צבי ב תשס עמ' 209-234  
293.ברקוביץ, מאיר חיוב הבעל ברפואת אשתו וברפואת בניו הקטנים אבני משפט ה תשסו עמ' 120-133  
294.גשטטנר, נתן גדר קנין הבעל באשתו ומה הם חיובי האשה לבעלה מן התורה אור ישראל גל' כא תשרי תשסא עמ' קז-קיב  
295.הורביץ, אברהם קונטרס הברורים (שיטות הפוסקים בדין אשה הטוענת מאיס עלי) בני ברק תשלה מ עמ'  
296.וולף, מיכל הלגיטימיות של הפעלת כוח מצד הבעל כלפי אשתו בספרות התלמודית ובמשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשס 300 עמ'  
297.וינרוט, אברהם הכזונה יעשה את אחותנו? - אלימות האיש כלפי אשתו ותוצאותיה המשפטיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 148 וישלח תשסד 4 עמ'  
298.זלמנוביץ, אפרים דין אשה נשואה בכבוד אב ואם שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' קל-קלו  
299.טוירק, שמואל אלימלך בדין מצות מורא שעל אשה נשואה הדרום חוב' מ תשרי תשלה עמ' 53-48  
300.כהן, דוד בענין כבוד אשה לבעלה והקדמת כבוד האב לכבוד האם מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 105- 101  
301.כהן, שמואל בחיוב הבעל ברפואת אשתו או ברפואת בניו, ודין רפואת אלמנה מנכסי בעלה שערי צדק ז תשסו עמ' 196-205  
302.נויבירט, יהושע י' חיי נישואין עם חולה איידס- שו"ת אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 95-99  
303.סושארד, צדוק ש' מחלת איידס במשפחה אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 100-104  
304.רפפורט, שבתי א' כפיית הסכם בין בעל לאשתו להולדת ילד בהפריה חוץ גופית אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 126-130  
305.רקובר, נחום יחסי אישות בכפייה בין בעל לאשתו משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נה, ירושלים תשם; שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 317-295  
306.שולמן, ישראל אריה חיוב אדם בקרבנות אשתו קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' רה-רט   
307.שריון, גדעון אשת איש שפשעה או הזיקה בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' מד-מה