Warning: include(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/nuisrael/public_html/mishpativriorg/new/otzar/otzar_query.php on line 22

Warning: include(http://www.mishpativri.org.il/new/common_menu_ISO8859.php?bold=otzar): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/nuisrael/public_html/mishpativriorg/new/otzar/otzar_query.php on line 22

Warning: include(): Failed opening 'http://www.mishpativri.org.il/new/common_menu_ISO8859.php?bold=otzar' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/nuisrael/public_html/mishpativriorg/new/otzar/otzar_query.php on line 22

אוצר המשפט
המהדורה המקוונת

תוצאות חיפוש

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > מהות ההלכה והשתלשלותה

 מחברכותרתספרביקורת
1.תשובת הרבנים בוויען על דבר התלמוד אשר השיבו על שאלת פקידי הממשלה ידיה בדבר המשפט נגד הקירכנצייטונג בית המדרש תרכה-תרכו עמ' 33-39  
2.אורבך, אפרים א' חז"ל, פרקי אמונות ודעות ירושלים תשכט 701 עמ' פלק, זאב: קרית ספר שנה מו תשלא עמ' 22-15 
3.אורבך, אפרים אלימלך מסורת והלכה תרביץ שנה נ תשמא עמ' 163-136; מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 94-67  
4.אורבך, אפרים אלימלך חז"ל, פרקי אמונות ודעות [אוצר המשפט חלק א ערך 1] מהד' ב מתוקנת, ירושלים תשמג 704 עמ'  
5.אורבך, אפרים אלימלך ההלכה, מקורותיה והתפתחותה גבעתיים 1984 405 + 4 עמ'  
6.אורבך, שמחה בונם ההלכה בתפישתם של ר"ה קרשקש ור"י אלבו הגות והלכה, ירושלים תשכח עמ' מג-נה  
7.אטינגר, שמשון מחלוקת ואמת - למשמעות שאלת האמת בהלכה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 37-69  
8.אטינגר, שמשון מחלוקת ואמת - למשמעות שאלת האמת בהלכה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ 37-69  
9.איזק, יצחק אמת ואמונה בדברי החכמים בשדה חמ"ד שנה מב חוב' ב-ג תשנט עמ' 77-102  
10.איש שלום, מאיר מאמר כולל גלגול ההלכה והאגדה וקורות תוצאותיהן מזמן אחרוני הזוגות עד חתימת התלמוד בית המדרש תרכה-תרכו עמ' 19-24  
11.ביברפלד, חיים ואלו ההלכות ('כולל כל הל"מ הנמצאים בש"ס ובפירושיו ומוסף עליה כל באמת אמרו וגמירי ודבר תורה ורמז קבצתים וסדרתים עם הגהות והשגות') בערלין תרצה 36 עמ'  
12.ביכלר, אברהם הלכה למעשה כבית שמאי בזמן הבית ואחר החורבן ספר היובל לכבוד ר' משה אריה בלוך, בודאפעשט תרסה עמ' 21-30  
13.בילר, אביעד "אמת מארץ תצמח" או "וצדק משמים נשקף"? עלון שבות גל' 126 תשרי תש"ן עמ' 119-142  
14.בלוך, חיים ודע מה שתשיב; תשובתי להוטיקן שנתתי בשנת תרצד על שאלות תלמודיות-רבניות חשובות במאד ניו-יורק תשכב 110 + כד עמ'  
15.בלידשטיין, יעקב על רב מובניות התורה דעות גל' מד תשלה עמ' 274-273 עיונים במחשבת ההלכה והאגדה, אוניברסיטת בן גוריון באר שבע תשסד עמ' 29-34  
16.בן אליהו, הילה דבר אל כל עדת בני ישראל - הסכמת העם לתוכן החוק פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 71 אחרי מות-קדושים תשסב 4 עמ'  
17.בן זמרה, אליהו צ' לצמיחת ההלכה (בשולי פרסומים חדישים בתחום המשפט העברי) דעות גל' כח חורף תשכה עמ' 124-115  
18.בן מאיר, דוד בירור בענין מחלוקות וספקות בדברי תורה אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 225-252  
19.בן מנחם, חנינה המחלוקת האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 4. רעננה תשסו 201 עמ'  
20.בן-דב, שבתי על האמת והדוגמה בתורת ישראל סלם שנה ה תשיג-תשיד גל' ד עמ' 8-11  
21.בר, יצחק ישראל בעמים; עיונים בתולדות ימי הבית השני ותקופת המשנה וביסודות ההלכה והאמונה ירושלים תשטו 144 עמ' ברנד, יהושע: סיני כרך מ תשיז עמ' מו-סב 
22.ברגמן, מאיר מבוא שערים; סדר קבלת התורה ועוד כמה ענינים שהם כמבוא לשערים המצוינים בהלכה מהדו' ב מורחבת ומתוקנת. ת"א תשכו קכז עמ'  
23.ברקוביץ, אליעזר ההלכה כוחה ותפקידה ירושלים תשמא 223 עמ'. ביקורות: לויטס, חיים מנחם: כוחה ותפקידה של ההלכה. דברי חיים מנחם, ירושלים תשמג עמ' קמח-קנג; שפרבר, דניאל: ההלכה: בחינה רעיונית אידיאולוגית. גשר שנה 29 חוב' 109 סתיו תשמד עמ' 151-149 
24.ברקוביץ, אליעזר תורת ההגיון בהלכה (הסיבתיות בהלכה) ירושלים תשמז 164 עמ'  
25.גוטמן, יחיאל מיכל קדמוניות שבקדושה וקדמוניות של חולין (סקירה קצרה על קדמוניות שבהלכה) הסוקר שנה ה תרצז-תרצה עמ' 51-37. יצא גם בנפרד: בודפסט תרצח 15 עמ'  
26.גוטקבסקי, יעקב משנה לתלמידים: סדר זרעים ('עם פירוש קצר... ובראש הספר נספח מבוא ארוך להשתלשלות תורה שבע"פ') לודז תרצד 93 עמ'  
27.גולדברג, זלמן נחמיה לפשר המחלוקות שבתלמוד מנחה לאי"ש ירושלים תשנא עמ' 72-88  
28.גולדברג, יוסף; שינובר, צבי מהות ההלכה ופסיקתה בתוך: רבי יוסף קארו, ירושלים תשמח, עמ' 245-165  
29.גולדברגר, ישראל דברי יש-גב; א: הלכה (קדמות המלה) הסוקר שנה ו תרצט-תש עמ' 21-15  
30.גורדין, הראל מקורות הסמכות של ההלכה: עיון במשנתו ההלכתית של הרב משה פיינשטיין דיני ישראל כרך כה תשסח עמ' 1-39  
31.גילת, יצחק ד' ליסודותיה של ההלכה בשדה חמד שנה ה תשכב עמ' 458-451  
32.גילת, יצחק ד' לקדמותם של איסורי שבת אחדים בר-אילן א תשכג עמ' 119-106  
33.גילת, יצחק ד' משנתו של ר' אליעזר בן הורקנוס ומקומה בתולדות ההלכה ת"א תשכח 342 עמ' פלק, זאב: קרית ספר כרך מד תשכט עמ' 318-316 
34.גץ, מ"פ מהות היהדות ריגא תרפו 76 עמ'  
35.גרינברג, משה לשאלת היקפן ומידת גיבושן של התורה ומצוותיה פתחים תשלב חוב' ב עמ' 23-27  
36.גרינברג, שלמה בן משה ערכים מוסריים והתפתחות ההלכה (פרק במאמר על הדינמיות הטבועה בהלכה) ספר שרפשטיין, תשל עמ' 229-219  
37.דה-פריס, בנימין הלכה האנציקלופדיה העברית כרך יד עמ' 529-498  
38.דה-פריס, בנימין דינמיות וסטטיות בהלכה דעות גל' ט פסח תשיט עמ' 14-13  
39.דה-פריס, בנימין המחלוקת סיני כרך נג תשכג עמ' רצו-שא; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח י עמ' 178-172  
40.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל תמורה בהלכה מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 131-125  
41.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל ההלכה רבת אנפין מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 138-131  
42.הבלין, שלמה זלמן על 'החתימה הספרותית' כיסוד החלוקה לתקופות בהלכה מחקרים בספרות התלמודית; יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמג עמ' 192-148  
43.הבלין, שלמה זלמן פרקי יסוד בעיקרי התורה שבעל פה הגיון ג תשנו עמ' 25-41  
44.הדרי, ישעיהו ח' הלכה בהגותו של הראי"ה קוק הגות והלכה, ירושלים תשכח עמ' נז-עא  
45.הולנדר, עקיבא מורשת תורה ממשה עד גאון אחרון: מדריד לתורה שבעל פה חוב' א 16 עמ' חוב' ב 24 עמ'; חוב' ג 16 עמ'  
46.הורודצקי, שמואל אבא מלחמת הרגש והשכל השלח כרך יה תרסח עמ' 345-335, 548-536  
47.הילביץ, אלתר הלכה: משמעותה והיבטיה שנה בשנה תשן עמ' 286-305  
48.הכהן, יהודה יין משהו על הרפורמציה הדתית של חז"ל (חכמי התלמוד) גדרה תשכו 52 עמ'  
49.הלברטל, משה ספר המצוות לרמב"ם, הארכיטקטורה של ההלכה והתיאוריה הפרשנית שלה תרביץ שנה נט תשן עמ' 457-480  
50.הלוי, א"א המחלוקת הראשונה. (פרק בתולדות ההלכה) תרביץ שנה כח תשיט עמ' 157-154  
51.הלוי, חיים דוד הוכחות לתורה מן השמים שנה בשנה תשמד עמ' 172-161  
52.הלר, אברהם על מהותה של ההלכה ומיהותו של יהודי באספקלריה היסטורית האומה שנה יט תשמא-תשמב עמ' 203-191  
53.הר, משה דוד הרצף שבשלשלת מסירתה של התורה ציון שנה מד תשלט עמ' 56-43  
54.הר, משה דוד ענייני הלכה בא"י במאה הששית והשביעית לספירת הנוצרים תרביץ שנה מט תשם עמ' 80-62  
55.הר, משה דוד תורה שבעל פה לפני תקופת המשנה מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 82-86  
56.הרשקוביץ, שמואל מבוא לתורה שבעל-פה מרחבים ג תשמח עמ' 288-167  
57.השל, אברהם יהושע תורה מן השמים באספקלריה של הדורות (ספר א: דרכי המחשבה בתקופת התנאים. ספר ב: תורה מסיני ותורה מן השיטים). א-ב ישראל תשכב-תשכה 59 + 297 עמ'; 6 + 440 עמ' הורביץ, רבקה: עיון חדש במחשבת התנאים. מולד כרך כג תשכה-תשכו עמ' 242-239. בירנבוים, פלטיאל: פליטת סופרים, ירושלים תשלא עמ' 114-122 
58.השל, אברהם יהושע פרקים לעניין תורה מסיני הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 308-317  
59.ווזנר, שי עקביא על משמעותה של הנאמנות להלכה אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 97-111  
60.ווזנר, שי עקביא מחלוקת לשם שמים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 127 קרח תשסג 4 עמ'  
61.וולפסברג, ישעיהו למהות ההלכה מבוע, ניו-יורק כרך א תשיג-תשיד עמ' 255-248  
62.ויגודה, מיכאל "ויתנה אל הכהנים בני לוי" - תהליכים דמוקרטיים בלימוד התורה פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 299 ניצבים וילך תשסז 4 עמ'  
63.וייס, אייזק הירש דור דור ודורשיו, הוא ספר דברי הימים לתורה שבעל פה עם קורות סופריה וספריה. א-ה הוצ' ד וילנא תרסד וייסמן, אשר שמחה: תשובות ומענות נמרצות על הטענות ותואנות שוא בספר 'דור דור ודורשיו'. קרקא תרנב 52 עמ'. אדלמן, שמחה ראובן: דורש רשומות; בקורת על הספר דור דור ודורשיו להוכיח אכזב מקור ראיותיו.. ורשא תרנג 78 עמ' 
64.וילנסקי, משה תולדות היצירה הישראלית! מחקרים בספרות ישראל ת"א תשכז 418 עמ'  
65.וינרוט, יעקב תורת הנעילה של ההלכה (על "קבלת הרבים" כיסוד המכונן של ההלכה) ארץ אחרת גל' 13 כסלו-טבת תשסג עמ' 52-59  
66.ויס, אשר זליג לא תסור מנחת אשר, דברים, תשסז סי' כו עמ' קעד-קפב  
67.ויס, אשר זליג נמסר הדבר לחכמים מנחת אשר, דברים, תשסז סי' כז עמ' קפג-קצא  
68.ולדמן, ידעאל נצחיות התורה במשנת הרמב"ם צהר יח אביב תשסד עמ' 155-164  
69.ורטהיים, אהרן הלכות והליכות בחסידות [שער א: יחס החסידות אל ההלכה. שער ב: מדרגה חדשה בהתפתחות ההלכה, שינויי דינים ומנהגים] ירושלים תשך 236 עמ'  
70.זילברג, משה הגישות המודרניות של ההלכה אח ומנורה א חנוכה תשלג עמ' 17-20  
71.זינגר, צבי התורה שבע"פ במחשבת ישראל מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 122-115  
72.טביומי, טוביה יהודא לחקר דברי חז"ל שמונה עשר דבר ספר היובל לכבוד רבי מאיר שפירא מלובלין, לודז תרץ עמ' קנ-קס  
73.טורש, דובעריש הס קטגור; המלמד סנגוריא הגיונית על התורה שבעל פה ועל מחוקקיה... צדקת מאמריהם אשר הקטגור הפולני 'אנדזיי נימיובסקי' העלה אותם בערמה על מזלג בקרתו בפלסתר שלו המכונה בשם 'מדות התלמוד'.. ורשא תרפד 154 עמ'  
74.טרופר, דניאל מצוקת הסמכות ההלכתית בימינו אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 79-96  
75.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) תולדות ההלכה... [אוצר המשפט חלק א ערך 41] ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: לראשיתה של ההלכה. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 368-356  
76.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) התלמוד; סקירה כללית על מהות התושבע"פ, יסוד ההלכה והשתלשלות יצירתה עד חתימת המשנה ורשה תרעב 114 עמ'  
77.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) תולדות ההלכה; כולל שלשלת הקבלה והתפתחות התורה שבעל פה מתוך שרשיה ומקורותיה מראשיתה עד חתימת התלמוד. א-ד ניו-יורק תרצד-תשי יואל, א': הדאר שנה יד תרצה-תרצו עמ' 176-177. פייגין, שמואל י': התקופה ספר 29 טבת-אדר תרצו עמ' 372-363. אלון, ג': קרית ספר שנה יד תרצז-תרצח עמ' ש4-416; מחקרים בתולדות ישראל, כרך ב תשל עמ' 247-228. פייגין, שמואל י': בצרון כרך ח תשג עמ' 326-315. וכסמן, מאיר: 
78.יהודה, צבי מהותה של תורה שבעל י פה מחניים לה ערב שבועות תשיח עמ' 57-62  
79.יו"ד אל"ף פרשנות שלא כחז"ל שמעתין שנה ט גל' 31 תשרי-חשון תשלב עמ' 63-65 קורמן, אברהם: פרשנות שלא כהלכה ושלא כחז"ל, שם גל' 32 שבט-אדר תשלב,עמ' 17-8; גל' 34-33 סיון - אלול תשלב עמ' 36-41; גל' 35 חורף תשלג עמ' 144-155. ניומן, אריה: שם גל' 32 שבט-אדר תשלב עמ' 18-19. סמואל, אלחנן: בשולי המאמר - פרשנות שלא כחז"ל. שם גל' 33-34 סיון- 
80.יונג, אליהו סדנא דארעא חד הוא; 'כל התורה ענין אחד' נעם ספר כב תשם עמ' רצח-שח  
81.יעקובי, רפאל "כי כל העדה כלם קדושים" - על מחלוקות ועל הלכות פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 288 קרח תשסז 4 עמ'  
82.ירון, צבי התורה שבעל-פה במחשבת ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 37] הגיגים על העם התורה והמדינה, ירושלים-ת"א תשמז עמ' 97-87  
83.כ"ץ, בן ציון מזקנים אתבונן. או דבר בעתו; ...להאיר דרך רבותינו הפוסקים... כי הכל עשו יפה בעתו.. ורשא תרנד 103 עמ'. מהדו' ב ת"א תשכה 168 עמ'  
84.כ"ץ, בן ציון אור נגה על שמי התלמוד [סנגוריה על דינים בדבר היחס לנכרים] וארשא תרנה 58 עמ' ינובסקי, יעקב צבי: דברי חלומות 'לא מעלין ולא מורידין'. תחת השבט, ברדיטשוב 1896 עמ' 44-31 
85.כהנא, מנחם עיונים בעיצובה של המחלוקת במשנה ובמגמותיה תרביץ שנה עג תשסד עמ' 51-81  
86.כהנא, קלמן התורה המסורה לשיטת הרמב"ם יד שאול, לזכר ווינגורט, ת"א תשיג עמ' רעט-שב; חקר ועיון, חלק א ת"א תשך עמ' ז-לז  
87.כץ, יעקב הלכה וקבלה - מגעים ראשונים ציון שנה מד תשלט עמ' 172-148; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד, עמ' 33-9  
88.לוי, אליעזר יסודות ההלכה; מחקר על השתלשלות ההלכה מימי קדם עד זמן התלמוד ת"א תשך 246 עמ'  
89.לוי, יעקב יחזקאל בקורת התלמוד; על פי ערך א"ב, כרך א כולל ערכי אות א. לבאר יסודות תורה שבע"פ וקורותיה בכלל על פי חקירה ובקורת נאמנה וע"פ חדושים מועילים.. וינה 1863  
90.לוינגר, יעקב על תורה שבעל-פה בהגותו של הרמב"ם תרביץ שנה לז תשכח עמ' 293-282  
91.לוינסון, יעקב שמונה עשרה תיקוני סופרים ספר יובל לכבוד הרב ד"ר ישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' קלח-קלט  
92.לוינסון, יצחק בער בית יהודה; כולל קורות הדת לישרון מראשית הויתה עד היום הזה.. ווילנא תקצט 380 עמ'  
93.לוינסון, יצחק בער זרבבל; על ידו יוסד היכל ה' אשר הקימו בישראל חכמי הסופרים האלקיים ותלמידיהם נ"ע. היכל שכולו אומר אהבה ושלום למין האנושי בכלל בהפך דת המתחכמים... ובהפך דעת ראש משטינינו... בספרו נתיבות עולם.. אדעסא תרכד. מהדו' ב וארשא תרלו ד חלקים 136+151 +, 138+130 עמ'  
94.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על אגדה, הלכה ו'חוק אלוהי' דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 253-297  
95.לורברבוים, מנחם תיקון עולם על-פי הרמב"ם; עיון בתכליות ההלכה תרביץ שנה סד תשנה עמ' 65-82  
96.ליבוביץ, ישעיהו משמעותה של ההלכה דעות גל' ט פסח תשיט עמ' 15-22 כהן, גבריאל חיים: שם גל' י תמה-אב תשיט עמ' 51-54. בן-זמרה, אליהו: שם עמ' 55-58. בן-אפרים, צבי: שם גל' יד-טו תשרי תשכא עמ' 104-100. ליבוביץ, ישעיהו: שם גל' טז פסח תשכא עמ' 54-53 
97.ליבור, דוד מחלוקת מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 35-30  
98.לנגה, יואל יהודה כדין וכדין- האם ישנה שיטה נכונה ולא נכונה במחלוקות? אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 218-224  
99.לרנר, מאיר תורת המשנה; תכליתה לבאר תכונת המשנה ואמונתנו בתורה שבע"פ שהיא אבן פינה ויסוד מוסד של כל המשנה כולה. חוב' א: ראיות ברורות שנמצאו במשנה דינים מסורים לנו מזמנו של אברהם אבינו. ברלין תרעה כח דפים. מהדו' חדשה: הדר הכרמל; תורת המשנה... חלק א נעתק ונסדר עם מראי  לונדון 1970 קנו עמ'  
100.מיקלישנסקי, י"ק למהותה של ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 56] ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 222-205  
101.מיקלישנסקי, י"ק מקורות לתולדות ההלכה (תקופת בית שני); מלוקטים ומבוארים בלוית מבואות בוסטון מאס. תשטז 166 עמ'  
102.מיקלישנסקי, י"ק למהותה של ההלכה הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 328-318  
103.מירקין, יצחק תקנות ולא תקונים ירושלים תרפא 14 עמ'  
104.מלמד, אברהם על כתפי ענקים (תולדות הפולמוס בין אחרונים לראשונים בהגות היהודית בימי הביניים ובראשית העת החדשה) רמת גן תשסד 335 עמ'  
105.מנטל, חיים דוב ההלכה הקדומה דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 188-155  
106.נבון, דוד משה שיטת הרמב"ם בחלוקת התורה שבע"פ המאיר לארץ גל' 42 שבט תשסא עמ' 32-39  
107.נויבורגר, יעקב המסורה והמחלוקת בשיעורי מצוות ועונשיו קול צבי ב תשס עמ' 32-38  
108.נריה, משה צבי ואלה המשפטים דובב שפתי ישנים, לזכר דב אטינגר, ירושלים תשלא עמ' 140-136  
109.סגל, יהודה זרחיה סדר מסירת תורה שבעל פה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' פה-פח  
110.סגל, מ"צ לתולדות מסירת המקרא מנחה לדוד, ליובל ר' דוד ילין, ירושלים תרצה עמ' א-כב, רנד-רנה  
111.סופר, יוחנן ביאור ענינא דרבי אליעזר שמותי הוא האהל שנה א תשטו עמ' קכ-קכד; ב. תשטז עמ' יח-יט  
112.עוזיאל, בן ציון מאיר חי דין ומשפט סיני כרך יז תשה עמ' קז-קיב  
113.עמינח, נח על התקופות בתולדות התורה שבעל פה בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 181-165  
114.ערוסי, רצון התנגשות הדינים בפסיקת ההלכה הבינעדתית בישראל חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשמז 22 + 554 עמ'  
115.פדרבוש, שמעון דרכי ההוראה בישראל וסמכות חכמי התורה; הלכות ארץ ישראל; גלוי פנים בתורה שלא כהלכה; יחיד ורבים בהלכה; עקירת חכמים - נטיעה; לא בשמים היא] חקרי יהדות, ירושלים תשכו עמ' 51-82  
116.פדרבוש, שמעון תחיקת ההלכה בזמן הזה הדאר כרך מו תשכז-תשכח עמ' 549-547, 632-631  
117.פוטולסקי, משה הכלל 'אין למדין מקודם מתן תורה' דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 230-195  
118.פולין, משה צבי גרים במסירתה של תורה שבעל פה (להבנת הקדמת הרמב"ם למשנה תורה) הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 82-86  
119.פיינברג, ל' התפתחות ההלכה על ידי פירוש והערמה Proceedings, Rabb. Ass. 5 (1933-38), p. 189-193  
120.פיניליש, יצבי מנחם דרכה של תורה; להצדיק התורה שבע"פ בכלל ולהגן על המשנה בפרט.. וינה 1861. ד"צ. 300 עמ' ולדברג, משה: כך היא דרכה של תורה; להראות צדקת חז"ל בכלל ובפרט וללחום מלחמת ה' נגד היוצא מן הכלל. יאססי תרכד. ע דפים. שור, י"ה: החלוץ מחברת ז תרכה עמ' 157-144 
121.פישמן, הרצל חזון ושברו; על משמעות הקיום של עם ישראל ירושלים תשמז 542 עמ'; עמ' 76-62: התפחתות ההלכה בישראל  
122.פלאי, פנחס על בעית ה'יחד' בתפילה; עיון לדוגמא בדינאמיקה של מערכת היחסים שבין הלכה ומטא-הלכה זהות חוב' ד תשמז עמ' 49-31  
123.פלוסר, דוד התורה שבעל פה, חכמי ישראל והעם מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 87-89  
124.פצ'ניק, יצחק סיום של תקופות סמכות בהלכה מנחת אהרן, לזכרו של הרב אהרן שויקה, ירושלים תשם עמ' 221-199; הדרגות בסמכות ההלכה. שנה בשנה תשמג עמ' 269-240  
125.פרידמן, שמחה אמונת חכמים - במישור החברתי ובבעיות ציבור - אתגר רעיוני או הנחיה אופרטיבית ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 159-136; אמונת חכמים. ת"א תשמב 26 עמ'  
126.צווייפל, אליעזר צבי סנגור (מליץ יושר ופרקליט לעם ישראל ותורתו מול מגידי פשעיהם) ווארשא תרנד 310 עמ'  
127.קופל, משה הלל הזקן וייסוד ההלכה הגיון ג תשנו עמ' 42-47  
128.קורמן, אברהם מבוא לתורה שבכתב ותורה שבעל פה באספקלריה של המסורת ת"א תשכו 295 עמ'  
129.קורמן, אברהם הלכה אמת ובקורת אפיקי נחלים ב תשכט עמ' 124-111  
130.קורן, זלמן מנחם תנאים אמוראים גאונים וראשונים, סמכות הראשונים כלפי האחרונים ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 423-450  
131.קליין, מנחם עקרונות תפיסתו הרעיונית של הראי"ה את ההלכה באורו; עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 166-153  
132.קלר, אהרן מצוות והלכות שנתנו קודם מתן תורה שנה בשנה תשלה עמ' 175-163; שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' רלג-רמה  
133.קמינקא, אהרן מחקרים ליסודי ההלכה הכתובה במשנה ותוספתא הצופה לחכמת ישראל שנה ט תרפה עמ' 65-33. הוצאה מיוחדת: בודאפעשט תרפה 33 עמ'  
134.קפלן, צבי דברי תורה ודברי קבלה פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 21-18  
135.קרל, צבי הלכה בצרון כרך יז תשח עמ' 249-241  
136.רובינשטיין, שמואל משה תורת הקבלה; כולל יסודי תורה שבעל פה וראשית מקוריה, על פי כתבי הקודש וספרי תורה שבעל פה, ועל פי מקורים מדעיים. חלק א ווארשא תרעב קמח עמ'  
137.רובינשטיין, שמואל משה קדמוניות ההלכה; ראשית מקורות ההלכה לפי כתבי-הקודש וספרי תורה שבעל-פה ועל פי מקורות מדעיים קובנה [תרפו] 139 עמ' [חלק ב לספר: תורת הקבלה]  
138.רובינשטיין, שמואל משה דברי סופרים; חקירות על דבר מקורות ההלכות שנזכרו בספרי תורה שבעל פה בשמות דברי סופרים, מדרבנן, מדבריהם, ועל דבר התקנות שנתיחסו להאנשים הקדמונים קובנה תרץ 72 עמ'  
139.רוזנבליט, פנחס מסורת חיה [על תורה שבעל-פה] מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 92-94  
140.רוזנטל, יהודה תשובות ר' ישמעאל ב"ר אברהם יצחק הכהן, רבה של מודינא, על י"ב השאלות של הקיסר נאפוליאון תלפיות שנה ד תשט-תשי עמ' 587-565  
141.רוזנטל, יוסף וחי בהם הזמן ורשא תרנו עמ' 15-13  
142.רוזנפלד, שלמה שבעים פנים לתורה - ריבוי הדעות והמחלוקות ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 137-177 [תגובה: גולדברג, זלמן נחמיה. שם גל' 12 אלול תשסד עמ' 161-170. תגובה לתגובה. שם עמ' 171-180]  
143.רוטנברג, נדב הבטה בגישות חז"ל למחלוקותיהם שיר למעלות ד תשסב עמ' 290-303  
144.ריבלין, יוסף שיקול דעת ומשקל דעה עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 249-271  
145.ריגיו, יצי שמואל בחינת הקבלה; חיבור כולל ס' קול סכל וס' שאגת אריה לרבי יהודה אריה ממודעה ונוספו אליהם טענות והערות חקירות ודרושים לברר'וללבן כל ענין וענין גוריציא תריב 268 עמ'  
146.רייכר, ישעיהו תורת הראשונים; יסודות התורה-שבעל-פה והתפתחותה החיונית בחיים ובספר בדורות הראשונים חלק א: ורשה תרפו רכח עמ'. חלק ב: מראשית כניסת ישראל לארץ עד ימי דוד ושלמה. סאטמאר (רומניה) תרצו שיח עמ'. חלק ג: מימי התחלקות מלכות בית דוד עד תום הנבואה. סאטמאר (רומניה) תרצח רפו עמ'  
147.ריינס, יצחק יעקב חותם תכנית; כולל דוגמאות מספרי הגדול דרך בים... וששה ספרים נפתחים בו. א: יסוד תורה שבע"פ. ב: ערכי המושגים... חלק א-ב מגנצא תרמ-תרמא רצו עמ'. הוצאה חדשה ומתוקנת ירושלים תרצד שעו עמ'  
148.רייפמן, יעקב בחינת ספר יסודי תורה לשד"ל בית התלמוד שנה א תרמא עמ' 209-208  
149.רפל, דב הביסוס הפילוסופי של מסורת ההלכה לשיטת רבי יהודה הלוי הגות והלכה ירושלים תשכח עמ' לג-מא  
150.שגיא, אבי אלו ואלו - משמעותו של השיח ההלכתי תל אביב תשנו 254 עמ' בקורת: כשר, חנה. שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 291-312 
151.שורץ, ברוך יעקב לשאלת מקור תוקפן של המצוות: "הנורמה הבסיסית" וטעמה במסורות התורה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 241-265  
152.שורץ, ברוך יעקב לשאלת מקור תוקפן של המצוות: "הנורמה הבסיסית" וטעמה במסורות התורה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 241-265  
153.שטרן, ידידיה צ' מנהיגות ציבורית כסמכות הלכתית יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 235-269  
154.שלמון, משה נתיב משה; מאמר מחקרי על נתיבות התורה וביחוד על הקל וחומר וויען תרנו 31 עמ'  
155.שלמון, משה נתיב משה; מאמר מחקרי על כח החכמים.. בודאפעסט תרנח 48 עמ'  
156.שמלצשטיין, אברהם אשל אברהם; סקירה קצרה על התפתחות תורה שבע"פ ת"א תרצד כ עמ'  
157.שפירא, יעקב ויקרב משה את משפטן לפני ה' - לשאלת סמכות ההכרעה ההלכתית (על הקמת מוסד שיפוטי עליון) פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 81 פנחס תשסב 4 עמ'  
158.שפרן, יוסף שורשי ההלכה, גידולה והסתעפותה פרקי עיון בתולדות החינוך היהודי, ירושלים תשמג עמ' תכ-תלד  
159.שפרן, יוסף שרשי ההלכה, גידולה והסתעפותה לאור הדורות הדרום חוב' כה תשרי תשכט עמ' 144-130  
160.The growth of Jewish law  Law Magazine and Register 1 (1872), p. 569-577 = American Law Record 1, p. 270*  
161. Aminoah, Noah; Nitzan, Yosef  Torah, the oral tradition; an outline of rabbinic literature throughout the ages  Jerusalem 1983, 194 p.  
162. Aronson, David  Faith and Halakha  Conservative Judaism 21,1 (1966), p. 34-48  
163. Aronson, David  The authority of the Halakha and the Halakha of our authority  Proceedings, Rabbinical Assembly 40 (1978), p. 42-56  
164. Aronson, David  Is there a gap between our faith and our Halakha?  Proceedings, Rabbinical Assembly 41 (1979), p. 134-139  
165. Artom, Elia S.  Due questioni di storia della Halakha  Annuario di Studi Ebraici 4 (1964-65), p. 101-104 (translated from Hebrew)  
166. Baron, Salo Wittmayer  Reign of law (500-1200)  In: A social and religious history of the Jews, 2nd ed., vol. 6, N.Y. 1958, p. 3-151, 321-398  
167. Benas, Bertram B.  The Jew and the law  In: The real Jew, ed. H. Newman, London 1925, p. 148-161  
168. Berkovits, Eliezer  The role of Halakhah: Authentic Judaism and Halakhah  Judaism 19 (1970), p. 66-78.  R: Hodes, Bernard, ib., p. 384. ; Berkovits, E., ib. 
169. Berkovits, Eliezer  The centrality of Halakhah  In: Understanding rabbinic Judaism, ed. Jacob Neusner, N.Y. 1974, p. 63-70  
170. Berkovits, Eliezer  Not in heaven; the nature and function of Halakha  N.Y. 1983, 131 p.  R: Nadler, Allan L., Tradition 21,3 (1984), p. 91-97; Cohn-Sherbok, Dan, Jewish Spectator 49,1 (1984), p. 52-53; Sacks, Eliot, L'eylah (Spring 5745), p. 42-43 
171. Bialoblocki, Samuel  Halacha  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 836-848  
172. Biberfeld, Eduard  Die Formgebung der Halacha  J?dische Monatshefte, Frankfurt a.M., 1 (1913-14), p. 189-193  
173. Binstock, Louis  Mosaic legislation and rabbinic law  Loyola Law Journal 10 (1929), p. 13-19*  
174. Bleich, J. David  Methodology of Halakha  Contemporary halakhic problems, N.Y. 1977, p. XIII-XVIII  
175. Bleich, J. David  Lo Ba-Shamayim Hi (a philosophical Pilpul)  In: Reason and revelation as authority in Judaism, ed. Norbert M. Samuelson, Melrose Park, Pa. 1982, p. 91-104; Tradition and transition; Essays presented to Chief Rabbi Sir Immanuel Jakobovits to celebrate twenty years in office, 1986, p. 71-85; Studies  
176. Blidstein, Gerald J.; Novak, David  Halakhah  Encyclopedia of Religion 6, p. 158-173  
177. Bokser, Baruch M.  Post mishnaic Judaism in transition  Chico 1980, 31 + 543 p.  R: Stemberger, Gunter, Kairos 25 (1983), p. 118-119; Shiffman, Lawrence H., Jewish Quarterly Review, N.S. 76 (1986), p. 269-271 
178. Bokser, Baruch Micah  Blessings and Misvot: The history of the Halakhah, and the beginnings of the Gemara  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 3-17  
179. Brenner, Reeve  Orthodox and polydox Halakha  Jewish Spectator 50,2 (1985), p. 21-23  
180. Breuer, Raphael  חקר הלכה. Die Gedankenwelt der Halacha. 2 vols.,  Frankf.a.M. 1913, 4 + 41 + 62 p.  
181. Calisch, Edward N.  The Mosaic Code  Virginia Law Register 12 (1907), p. 851-865*  
182. Cohon, Samuel S.  Authority in Judaism  Hebrew Union College Annual 11 (1936), p. 593-646  
183. Dalman, Gustaf Hermann  Traditio rabbinorum veterrima de librorum Veteris Testamenti ordine atque origine  Dissertation Leipzig 1891, 60 p.  
184. Elbogen, Ismar  Halacha  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 1583-1584  
185. Elbogen, Ismar  Tradition, J?dische  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 5, p. 1247-1248  
186. Elbogen, Ismar  Judaism  Encyclopedia of Social Sciences 8, p. 430-442  
187. Ellenberger, Heinrich  Geschichtliches Handbuch. Chronologische Reihenfolge der heiligen j?dischen Tradition von Moses, 1540 v. Ch. bis zum Schluss des Talmuds 500 n. Ch  Budapest 1883, 15 + 61 p.  
188. Ellenson, David  A response by modern orthodoxy to Jewish religious pluralism; the case of Esriel Hildesheimer  Tradition 17,4 (1979), p. 74-89  
189. Elman, Yaakov  R. Zadok Hakohen on the history of Halakha  Tradition 21,4 (1985), p. 1-26  
190. Elon, Menachem  Authority, Rabbinical  Encyclopedia Judaica 3, p. 907-911 = Principles of Jewish law, p. 53-57  
191. Enciclopedia Judaica Castellana  Codigos rabinicos  Vol. 3, p. 51-53  
192. Enciclopedia Judaica Castellana  Halaja  Vol. 5, p. 243-247  
193. Faur, Jose  Some general observations on the character of classical Jewish literature: a functional approach  Journal of Jewish Studies 28 (1977), p. 30-45  
194. Faur, Jose  Lezioni per il nostro tempo dalle fonti Halachiche sefardite  La Rassegna Mensile di Israel 49 (1983), p. 582-600  
195. Feldblum, Meyer S.  Emergence of the halakhic legal system; classical and modern perception  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 29-36  
196. Fendel, Zechariah  Legacy of Sinai; a history of Torah transmission with world backgrounds: from creation through the close of the geonic era (1-4798)  N.Y. 1985, 20 + 332 p.  
197. Fenster, Myron M.  The Halakhah and beyond  Proceedings, Rabbinical Assembly 42 (1980), p. 353-363  
198. Finkelstein, Louis  The transmission of the early rabbinic traditions  Hebrew Union College Annual 16 (1941), p. 115-135 = Exploring the Talmud, vol. 1, Education, ed. Haim Z. Dimitrowsky, N.Y. 1976, p. 241-261  
199. Friedlander, Michael  Din  Jewish Encyclopedia 4, p. 604-605  
200. Fuchs, Hugo  Din  J?disches Lexikon 2, p. 163  
201. Fuchs, Hugo  Halacha  J?disches Lexikon 2, p. 1350-1357  
202. Fuchs, Hugo  Halachah  Universal Jewish Encyclopedia 5, p. 172-175  
203. Furstenthal, R.J.  Das j?dische Traditionswesen, dargestellt in des R. Moses Maimonides Einleitung in seinen Mischnahkommentar  Breslau 1842, 2 + 78 p.  
204. Geiger, Abraham  Zur Geschichte der Massorah J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 3 (1864-65), p. 78-119  
205. Gerhardsson, Birger  Memory and manuscript; Oral tradition and written transmission in rabbinic Judaism and early Christianity  Copenhagen 1961, 379 p.  R: Goldberg, Abraham, Bibliotheca Orientalis 21,3-4 (1964), p. 223-225 
206. Ginzberg, Louis  The significance of the Halachah for Jewish history  In: On Jewish law and lore, Philadelphia 1955, p. 77-124, 246-253; repr. 1961, 1962  
207. Gordis, Robert  The Halakhah: some reflections on theology and history  Proceedings, Rabbinical Assembly 42 (1980), p. 337-346  
208. Gordis, Robert (ed.)  Halakhah, authority and the future of Judaism (18 perspectives)  Judaism 29 (1980), p. 4-109; Jakobovits, I.: Halakha in modern Jewish life; Rackman, E.: The principle of polarity; Fox, M.: Conservative tendencies in the Halakhah; Shapiro, D.S.: No abrogation; Wurzburger, W.S.: Is sociology integral to the Halakhah; B  
209. Graetz, Heinrich  Die erste Meinungsverschiedenheit in der halachischen Gesetzgebung  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869), p. 20-32  
210. Guttmann, Alexander  Foundations of rabbinic Judaism  Hebrew Union College Annual 23,1 (1950-51), p. 453-473 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 115-135  
211. Guttmann, Michael  Zur Einleitung in die Halacha Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest fur 1908-09 (32), 1912-13 (36), 92 p.  
212. Hartman, David  Halakhah  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements, and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 309-316  
213. Hentschke, R.  Erwagungen zur israelitischen Rechtsgeschichte  Theologia Viatore 10 (1965-66)*  
214. Herr, Moshe David  The role of Halacha in the shaping of Jewish history  In: Contemporary Jewish thinking, ed. Avner Tomaschoff, Jerusalem 5734 (1973), p. 32-45  
215. Hirschfeld, L.  Raschi und seine Bedeutung fur die Erhaltung der mundlichen Uberlieferung  Frankf.a.M. 1906, 19 p.  
216. Jackson, Bernard S.  Essays in Jewish and comparative legal history  Leiden 1975, 13 + 288 p.  R: Gaylord, H.E., Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 7 (1976), p. 63-64; Daube, David, Journal of Jewish Studies 28 (1977), p. 79-80; Garber, Zev, Journal of Biblical Literature 96 (1977), p. 134-135 
217. Jacobs, Louis; Vries, Benjamin de  Halakhah  Encyclopedia Judaica 7, p. 1156-1166  
218. Jakobovits, Immanuel  Conformity and diversity in the Jewish historical tradition  In: Jewish law and sephardi studies, four lectures, Bar Ilan University, delivered at the inauguration of the Immanuel Jakobovits chair in Jewish law, Ramat Gan 1974, Engl. sect., p. 1-16  
219. Joseph, Max  Possekim  J?disches Lexikon 4, p. 1065-1072  
220. Kane, Andrew L.  Halacha and the spiritual experience  Gesher 7 (1979), p. 135-144  
221. Kantor, Mottis  The Kov'im; an important era in Jewish history between the Rishonim and the Acharonim  Or Hadorom 3 (1986), p. 67-74  
222. Kaplan, Mordecai M.  The legal foundations of rabbinic Judaism  In: Understanding rabbinic Judaism, ed. Jacob Neusner, N.Y. 1974, p. 55-60  
223. Klein, Earl  Toward a definition of Halakha  Jewish Spectator 50,1 (1985), p. 27-29  
224. Klein, Isaac  An approach to Halakha  In: Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 128-134  
225. Kohler, Kaufmann  Rabbinical authority  Jewish Encyclopedia 2, p. 337-338  
226. Kottek, Heiman  Gesetz und Uberlieferung bei den Juden Babyloniens in vortalmudischer Zeit  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 6 (1908), p. 280-303  
227. Kraus, Hans Joachim  Zur Geschichte des Uberlieferungsbegriffs in der alttestamentlichen Wissenschaft  Evangelische Theologie 16 (1956), p. 371-387  
228. Krengel, Johann  Gesetze, Soferische  J?disches Lexikon 2, p. 1107-1108  
229. Krinsky, R.  Halakah  New Catholic Encyclopedia 6, p. 901-902  
230. Le Roy, Daniel  Joodsche oudheden in opzigt van hunne mond-wet en Talmud  Rotterdam 1720, 38 + 567 + 30 p.  
231. Lewittes, Mendel  The literature of law  In: Understanding rabbinic Judaism, ed. Jacob Neusner, N.Y. 1974, p. 73-82  
232. Low, Leopold  Die Tradition  Ben Chananja 4 (1861), p. 223-227, 231-234, 286-288, 301-303, 333-338, 344-346, 359-361, 394-397, 417-422, 425-428 = Gesammelte Schriften, vol. 1, Szegedin 1889, p. 241-317  
233. Lowenstein, Sharon Agron  The evolution of law in Israel  Dissertation Missouri 1972  
234. Lowinger, Samuel  Entwicklung unserer Traditionsliteratur  Jewish studies in memory of Michael Guttmann, 1946, p. 13-22  
235. Luzzatto, Samuel David  Discorsi storico-religiosi  L'Educatore Israelita 3 (1855), p. 43-49, 98-102, 140-143, 167-170, 199-202, 270-273, 297-301; 4 (1856), p. 7-11, 109-112, 161-164, 225-227, 289-292, 337-340, 358-361; 5 (1857), p. 3-5; 6 (1858), p. 3-5, 97-101, 129-133, 257-261, 325-331; 7 (1859), p. 96  
236. Luzzatto, Samuel David  Tora nidrescet. Studi critici sulla vericita della Divina Legge  Mose 1 (1878), p. 91-95, 182-187, 218-223, 258-265, 294-299,331-335, 371-377; 2 (1879), p. 45-50, 121-127, 242-249, 370-376, 401-407  
237. Maier, Johann; Neusner, Jacob  Die gesetzlichen Uberlieferungen  In: Literatur und Religion des Fruhjudentums, eds. Joh. Maier und Jos. Schreiner, Wurzburg 1973, p. 57-72  
238. Mayer, Gunter  Ein Zaun um die Tora  Tradition und Interpretation im rabbinischen Recht, dargestellt am Toseftatraktat Kil'ajim. Stuttgart 1973, 83 p.  
239. Mowinckel, S.  Tradition, oral  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 683-685  
240. Musaph-Andriesse, R.C.  From Torah to Kabbalah; a basic introduction to the writings of Judaism  N.Y. 1982, 88 p.  
241. Neusner, Jacob  Early rabbinic Judaism: historical studies in religion, literature and art  Leiden 1975, 226 p.  R: Malina, B.J., Catholic Biblical Quarterly 37 (1975), p. 250-252; Woude, A.S. van der, Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 7 (1976), p. 73 
242. Neusner, Jacob  Formative Judaism; religious, historical and literary studies  Chico 1982, 173 p. 2nd series, Chico 1983, 7 + 190 p. 3rd series, Chico 1983, 204 p. 4th series, Chico 1984, 214 p. 5th series, Chico 1985, 223 p.  
243. Neusner, Jacob  Torah: from scroll to symbol in formative Judaism  Philadelphia 1985, 21 + 181 p.  
244. Neusner, Jacob  Religious authority in Judaism: modern and classical mode  Interpretation 39 (1985), p. 373-387  
245. Neusner, Jacob  The Oral Torah; the sacred books of Judaism, an introduction  San Francisco 1986, 17 + 238 p.  
246. Neusner, Jacob (ed.)  Scriptures of the Oral Torah  San Francisco 1987, 396 p.  
247. Newman, Julius  Halachic sources from the beginning to the ninth century  Leiden 1969, 9 + 268 p.  R: Jackson, Bernard S.: A new work on the sources of Halakha, Journal of Jewish Studies 23 (1972), p. 82-89 
248. Nielsen, Eduard  Oral tradition  London 1954, 108 p.; repr. 1955, 1958, 1961 = Studies in Biblical Theology 11 = AT 8 (1965)  
249. Pearlman, David W.  Symposium: The chain of tradition and the law of change. 1: The Halacha as the authority of the past.  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 66 (1956), p. 231-238  
250. Pinkhof, S.  Vooruitzichten (Hoe ontwikkelt zich de Traditie?)  Helder 1926, 16 p.  
251. Rackman, Emanuel  The dialectic of the Halakhah  Tradition 3 (1960-61), p. 131-150 = One man's Judaism, N.Y. 1970, p. 203-224  
252. Rackman, Emanuel  The primacy of Torah law  In: One man's Judaism, N.Y. 1970, p. 24-36  
253. Rackman, Emanuel  Halakha - Orthodox approach  Encyclopedia Judaica Yearbook (1975-76), p. 134-144  
254. Robinson, Ira  Torah and Halakha in medieval Judaism  Studies in Religion 13 (1984), p. 47-55  
255. Roth, Joel  The halakhic process: a systematic analysis  N.Y. 1986, 398 p.  
256. Safrai, Shmuel  Halakha  In: The literature of the Sages, ed. Shmuel Safrai, vol. 1, Assen 1987, p. 121-209  
257. Safrai, Zeev  Post talmudic halakhic literature in the Land of Israel  In: The literature of the Sages, ed. Shmuel Safrai, vol. 1, Assen 1987, p. 404-409  
258. Saldarini, Anthony J.  The end of the rabbinic chain of tradition  Journal of Biblical Literature 93 (1974), p. 97-106  
259. Schafer, Peter  Research into rabbinic literature: an attempt to define the status quaestionis  Journal of Jewish Studies 37 (1986), p. 139-152  
260. Schechter, Solomon  The history of Jewish tradition  In: Studies in Judaism, 1st ser., Philadelphia 1911, p. 182-212  
261. Schechter, Solomon  Die Geschichte der j?dischen Tradition ins Deutsche ubersetzt - von Edelstein, Friedmann  Freie j?dische Lehrerstimme 3 (1914-15), p. 73-75, 104-105, 118-120, 135-137, 155-156  
262. Schiller-Szinessy, S.M.  Tradition  Jewish Standard, London, 1,3 (1888), p. 5-6; 1,5, p. 6-8; 1,6, p. 3-4; 1,7, p. 3-5  
263. Schimmel, Harry C.  The Oral Law; a study of the rabbinic contributions to Torah-she-be-al-peh  Jerusalem-N.Y. 1971, 175 p.  R: Krauss, Simcha, Tradition 13,3 (1973), p. 169-171 
264. Schwarz, Adolf  Die Erleichterungen der Schammaiten und die Erschwerungen der Hilleliten. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Halachah  Wien 1893, 110 p. = Die Controversen der Schammaiten und Hilleliten I  
265. Silberg, Moshe  The legal character of the Halakha  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jew. Law, p. I,1-I,2  
266. Snowman, J.  The arrest in the development of Jewish law  Jewish Review, London, 2 (1911-12), p. 234-249  
267. Sperling, H.  The seat of authority in Jewish law (500 B C.E. to 1000 C.E.). Jewish Review, London, 2 (1911-12), p. 503-519  
268. Steckelmacher, M.  Etwas ?ber die 'leichten und schweren Gebote' in der Halacha und Agada  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 259-268  
269. Steinschneider, Moritz  Halacha (in J?discher Literatur)  In: Allgemeine Enzyclopadie der Wissenschafte und Kunste, hrsg. J.S. Ersch und J.G. Gruber, 2nd Sect., vol. 27, Leipzig 1850, p. 361-370, 387-390, 451-453  
270. Stern, Simon  Der Kampf des Rabbiners gegen den Talmud im 17. Jahrhundert (Leon da Modenas antitalmudisches Werk 'Kol Sakhal'... in deutscher Ubersetzung). Vorher geht: Religion des Individuums und Religion des Volkes.  Breslau 1902, 5 + 344 p.  
271. Taubes, Zwi  Die Auflosung des Gelubdes. Ein Beitrag zur Entwickelung der Halacha.  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 73, N.F. 37 (1929), p. 33-46, 328-329.  ; Dorfler, Arje, ib. p. 326-328; Baneth, E., ib. p. 414 
272. Trabaud, Henri  La loi mosaique, ses origines et son developpement, son rle dans le Judaisme et dans le Christianisme primitif  Dissertation Lausanne 1903, 10 + 214 p.  
273. Urbach, Efraim E.  Sages  Encyclopedia Judaica 14, p. 636-655  
274. Urbach, Efraim E.  The talmudic sage-character and authority  Journal of World History 11 (1968), p. 116-147 = Jewish society through the ages, eds. H.H. Ben-Sasson and S. Ettinger, London 1971, p. 116-147  
275. Urbach, Efraim E.  The Sages, their concepts and beliefs  2 vols., Jerusalem 1975, 22 + 1076 p.  R: Neusner, Jacob: The teaching of the Rabbis, approaches old and new, Journal of Jewish Studies 27 (1976), p. 23-35; Deaut, R.U., Biblica 57 (1976), p. 568-572; Gaylord, H.E., Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period  
276. Urbach, Efraim E.  Halakhah and history  Jews, Greeks and Christians, religious cultures in late antiquity, essays in honor of William David Davies, 1976, p. 112-128  
277. Urbach, Efraim E.  Halakhah - sources and development. Selected chapter  In: Yad La-Talmud, Ramat Gan 1984, p. 81-94, 108-109  
278. Urbach, Efraim E.  Tradition und Halacha  Hebraische Beitr?ge zur Wissenschaft des Judentums 1,1-2 (1985), p. 149-150  
279. Urbach, Efraim E.  The Halakhah; its sources and development  Ramat Gan 1986, 16 + 518 p.  
280. Urbach, Simcha Bunim  The Halacha as conceived by Hasdai Crescas and Jos. Albo  In: Contemporary Jewish thinking in Israel, ed. Avner Tomaschoff, Jerusalem 5734 (1973), p. 7-18  
281. Vries, Benjamin de  Hoofdlijnen en motieven in de ontwikkeling der Halacha  Haarlem 1959, 112 p.  
282. Wahrmann, Nachum  Die Entwicklung der Bedingungsformeln im biblisch-talmudischen Recht. Ein Beitrag zur Geschichte der Halacha  Festschrift zum 75-jahrigen Bestehen des J?disch-theologischen Seminars Breslau, vol. 2, 1929, p. 377-391  
283. Wahrmann, Nachum  Zur Geschichte der Halacha. Die Entwicklung der Asmachta im talmudischen Recht.  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 73, N.F. 37 (1929), p. 292-295  
284. Weingreen, J.  The continuity of tradition from Bible to Mishna  Proceedings, 5th World Congress of Jewish Studies (1969), 1, p. 27-34  
285. Wiener, Max  Gesetz  J?disches Lexikon 2, p. 1104-1106  
286. Willis, Hugh Evander  A thousand years of Hebrew law  American Law Review 41 (1907), p. 711-719  
287. Zeitlin, Solomon  The Halaka, introduction to tannaitic jurisprudence  Jewish Quarterly Review, N.S. 39 (1948-49), p. 1-40 = Understanding the Talmud, ed. Allan David Corre, N.Y. 1975, p. 290-312 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 1-40  
288.תא-שמע, ישראל 'ימי אידיהם'; פרק בהתפתחות ההלכה בימי הביניים תרביץ שנה מז תשלח עמ' 215-197. כץ, יעקב: שם שנה מח תשלט עמ' 376-374; תא-שמע, ישראל [תשובה]: שם שנה מט תשם עמ' 219-218 
289.תבורי, יוסף קדמות התורה שבעל פה פרי הארץ גל' ה אדר תשמב עמ' 29-22  
290.[דילא טורי, הלל] פלאי על דברי הפוסקים ולמודי השכל כרם חמד חלק ב 1836 עמ' 85-94  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > תורה שבכתב ותורה שבעל-פה

 מחברכותרתספרביקורת
291.איזנברגר, יוסף ישראל בענין דברים שבכתב א"א רשאי לאומרן בע"פ זרע יעקב גל' ד אלול תשנה עמ' לו-מד  
292.אלבוים, יעקב ששה עניני לשון במקורות חז"ל [תורה - בפה, על פה, בעל פה, שבעל פה] סיני כרך פו תשם עמ' קעד-קפ; נוספות על המונח 'תורה שבעל פה'. שם כרך פז תשם עמ' פז.  בלידשטיין, יעקב: עוד לקורות המונח. שם עמ' פח 
293.אלשטיין, יואב תורה שבע"פ וזיקתה לתורה שבכתב אמנה, חוב' ב אלול תשיח עמ' 62-70  
294.בלוי, יהודה אריה שמות החבורים של תורה' שבעל פה ספר זכרון לכבוד ש"א פוזננסקי, ורשה תרפז עמ' ה-יז  
295.בלידשטיין, יעקב לקורות המונח 'תורה שבעל פה' תרביץ שנה מב תשלג עמ' 498-496 עיונים במחשבת ההלכה והאגדה, אוניברסיטת בן גוריון באר שבע תשסד עמ' 25-28  
296.בלידשטיין, יעקב רעיון תורה שבעל פה ותולדותיו באגרת רב שרירא גאון דעת חוב' 4 חורף תשם עמ' 5-16 עיונים במחשבת ההלכה והאגדה, אוניברסיטת בן גוריון באר שבע תשסד עמ' 339-352  
297.בלידשטיין, יעקב מסורת וסמכות מוסדית; לרעיון תורה שבעל פה במשנת הרמב"ם דעת חוב' 16 חורף תשמו עמ' 27-11.  ביקורת: אחיטוב, יוסף: גמישותה של ההלכה. עמודים כרך לד תשמו עמ' 288-286 
298.ברון, לייב בענין דברים שבכתב א"א רשאי לאומרן בע"פ ודברים שבע"פ א"א רשאי לאומרן בכתב הפרדס שנה לח חוב' ז ניסן תשכד עמ' 25-27  
299.גוטמן, יחיאל מיכל כתיבת תורה שבעל-פה לשיטת רש"י בצרון כרך ג תשא עמ' 53-56  
300.גוטמן, יחיאל מיכל כתיבת הלכות בצרון כרך ח תשג עמ' 229-236  
301.גולדברג, אברהם התורה שבכתב והתורה שבעל-פה מחניים נז ערב חגהשבועות תשכא עמ' 80-81  
302.גולדברג, אברהם תורה שבע"פ אצל היהודים ואצל היונים מחניים קיב טבת תשכז עמ' נח-נט  
303.גורן, שלמה היחס בין התורה שבעל פה לתורה שבכתב מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 8-14; תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 405-394  
304.הרשקוביץ, שמואל מבוא לתורה שבעל-פה מרחבים ג תשמח עמ' 288-167  
305.ויגודה, מיכאל כי על פי הדברים האלה כרתי עמך ברית - כתיבת התורה שבעל פה - איסור שהפך למצווה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 244 כי-תשא תשסו 4 עמ'  
306.וייל, ג' תורה שבעל-פה ביהדות ובאיסלאם ספר מאגנס, ירושלים תרצח עמ' 142-132  
307.ויס, אשר זליג דברים בכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פ מנחת אשר, שמות, תשסד סי' סב עמ' תיב-תיט  
308.חורגין, גרשון מהגותו של צעיר על התורה שבכתב והתורה שבעל-פה בצרון כרך ס תשכט עמ' 79-73  
309.טכורש, כתריאל פישל תורה שבכתב ותורה שבעל פה סיני כרך מד תשיט עמ' שעה-שפד  
310.טרופר, מרדכי האמנם 'ההלכה עוקרת את המקרא'? בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 61-54 רוקח, אפרים: שם חוב' כה תשמב עמ' 170-169 
311.כ"ץ, יחיאל מיכל דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב סיני כרך מח תשכא עמ' רסד-רעג  
312.כהן, ברכאל בענין דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פ אור תורה שנה לו תשסד עמ' תקמו-תקמח  
313.כהן, כרמיאל אופיה הראוי של הפרשנות ההלכתית לתורה עיון בדברי אור החיים הקדוש מעליות כז-כח תשסח עמ' 245-249  
314.כהנא, קלמן תורה שבכתב ותורה שבעל-פה במשנתו [של הרב ש"ר הירש] הרב שמשון רפאל הירש משנתו ושיטתו, ירושלים תשכב עמ' 75-84; חקר ועיון, ספר ב ת"א תשכז עמ' כ-ל  
315.כהנא, קלמן תורה שבכתב ותורה שבעל פה המעין כרך ד גל' א תשרי תשכד עמ' 17-7; חקר ועיון, ספר ב ת"א תשכו עמ' ו-יט  
316.כץ, יחיאל מיכל וחיי עולם נטע בתוכנו - זו תורה שבעל פה יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 346-359  
317.לוינסון, יעקב דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרם בכתב אור המזרח שנה א חוב' ג-ד אלול תשיד עמ' 55; ב חוב' א טבת תשטו עמ' 36-37  
318.מירסקי, שמואל ק' לשאלת כתיבת התורה שבעל-פה חורב כרך א תרצד-תרצה עמ' 188-199  
319.מרגליות, ראובן דברים שבכתב אסור לאמרם על פה המקרא והמסורה, ירושלים תשכד עמ' מז-נא  
320.מרקוס, דוד זאב בענין דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה בנביאים וכתובים בית יצחק כרך לד תשסב עמ' 79-93  
321.ניטו, דוד הכוזרי השני הוא מטה דן יוצא לאור ע"פ דפוס ראשון עם מבוא מאת י"ל מימון. ירושלים תשיח 20 + רעה עמ'  
322.ניסן, ראובן בגדר האיסור דדברים שבכתב אאר"ל בע"פ ובהיתר דמיגרס גרסי מן הבאר ב תשסב עמ' קעג-קעז  
323.עמינח, נח מדוע שתי תורות? בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 80-72  
324.עפשטיין, זעליג תורה שבכתב ותורה שבע"פ מוריה שנה כז תמוז תשסה עמ' קכג-קלז  
325.צוקר, משה לבעית המחלוקות במסורות (הרמב"ם נגד ר' יעקב בן אפרים מארץ ישראל) ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' שיט-שכט  
326.קולא, עמוס האסור לדון את המלך, או נקודת מפגש בין תורה שבע"פ לתורה שבכתב ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 73-61  
327.קופרמן, יהודה ספר רביד הזהב; ... לחבר ולצרף תורה שבכתב ותורה שבעל פה... [בקורת] המעין כרך ז גל' ג ניסן תשכז עמ' 48-65  
328.קורמן, אברהם התורה שבכתב ושבע"פ שמעתין מס' 9 סיון תשכו עמ' 23-26  
329.קורמן, אברהם דברים שבכתב 'אי אתה רשאי לאומרם בע"פ ותרגום התורה שמעתין שנה ד תשכז חוב' 12-13 עמ' 25-30  
330.קליין, שמואל מונחים להוראת תורה שבע"פ בתורה שבכתב סיני כרך ז תש-תשא עמ' רעד-רעט  
331.רקובר, נחום תורה שבכתב ותורה שבע"פ מורשה ג קיץ תשלב עמ' 111-104  
332.שור, י"ה תורה שבכתב - תורה שבע"פ- תורת צאראטהוסטרא החלוץ מחברת ז תרכה עמ' 1-74; ח תרכט עמ' 1-82  
333.שטרן, משה תורה שבעל-פה שלוחות, כרך ח גל' סד אב-אלול תשיט עמ' 15-11; ט גל' סה תשרי-מרחשון תשכ עמ' 8-12  
334.שניאורסון, מנחם מנדל הלכות של תורה שבעל פה שאינן בטלין לעולם המאור שנה מה חוב' ב כסלו-טבת תשנב עמ' 3-10  
335.שפלטר, שמחה בענין דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה אור המזרח שנה כב טבת תשלג עמ' 93-89  
336. Amsler, Samuel  Loi orale et loi ecrite dans le Deuteronome  In: Das Deuteronomium, Entstehung, Gestalt und Botschaft, ed. Norbert Lohfink, Leuven 1985, p. 51-54  
337. Baumgarten, Joseph M.  The unwritten law in the pre-rabbinic period  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 3 (1972), p. 7-29  
338. Baumgarten, Joseph M.  Form criticism and the Oral Law  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 5 (1974), p. 34-40.  ; Neusner, Jacob: Exegesis and the Written Law, ib. p. 176-178 
339. Belkin, Samuel  Philo and the Oral Law: the Philonic interpretation of biblical law in relation to the Palestinian Halakah  Cambridge 1940, 14 + 292 p.  R: Knox, Wilfred L., Jewish Social Studies 3 (1941), p. 218-220 
340. Bendavid, Lazarus  ?ber geschriebenes und mundliches Gesetz  Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. Zunz, 1 (1822-23), p. 472-500  
341. Benisch, A.  Is the Oral Law of divine origin?  London 1842*  
342. Blidstein, Gerald J.  Maimonides on 'Oral Law'  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 108-122  
343. Bonsirven, J.  Judaisme (V: La Tora-loi ecrite, loi orale; La Tora et la vie)  Dictionnaire de la Bible, Supplement 4, p. 1187-1194  
344. Brauner, Ronald A.  I. H. Weiss on the Oral Law  In: Jewish civilization: Essays and studies, ed. Ronald A. Brauner, Philadelphia 1979, vol. 1, p. 43-63  
345. Breuer, Isaac  Concepts of Judaism  Jerusalem 1974, 348 p.; p. 37-52: The law and the individual; p. 53-81: The philosophical foundation of Jewish and modern law; p. 167-192: The belief in the divine origin of the law and its epistemological foundations  
346. Cohon, Samuel S.  Torah... the written Torah, the Oral Torah  Universal Jewish Encyclopedia 10, p. 267-269  
347. Culley, R.C.  An approach to the problem of oral tradition  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 113-125  
348. Deutsch, Gotthard  The theory of oral tradition  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 6 (1892-93), p. 129-171 = Cincinnati 1896, 49 p.  
349. Feld, Edward  The spoken Torah  Proceedings, Rabbinical Assembly 42 (1980), p. 347-352  
350. Feld, Edward  Oral teaching, written law  Response 44 (1983), p. 47-53  
351. Feldblum, Meyer S.  Criteria for designating laws, traditions, derivations from biblical exegesis and legislative enactment  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 45-49  
352. Fuchs, Hugo  Mundliche Lehre  J?disches Lexikon 4, p. 335  
353. Gaster, Moses  Oral Law and oral tradition  Jewish Forum 14 (1931), p. 330-334, 337  
354. Guggenheimer, J. (ed.)  R. David Nieto's Begrundung der Tradition, ubers. und erlautert  Jeschurun, zur Forderung j?discher Geschichte und j?dischen Lebens, Hirsch, 10 (5624), p. 327-344, 405-414; 11 (5625), p. 101-116; 12 (5626), p. 177-183, 226-231, 296-305  
355. Halivni-Weiss, David  Midrash, Mishnah and Gemara; The Jewish predilection for justified law  Cambridge, Mass. 1986, 164 p.  R: Pilchik, Ely E.: 'Justifying' the law, Jewish Spectator 51,4 (1986), p. 32-33; Fraade, Steven D., Prooftexts 7 (1987), p. 284-300; Jewish Quarterly Review, N.S. 77 (1986-87), p. 59-64 
356. Heinemann, Jzchak  Die Lehre vom ungeschriebenen Gesetz im j?dischen Schrifttum  Hebrew Union College Annual 4 (1927), p. 149-171  
357. Hempel, Johannes  The literature of Israel: the form of oral tradition  In: Record and revelation, ed. H. Wheeler Robinson, Oxford 1938, p. 28-44  
358. Herr, Moshe David; Friedman, Theodore  Oral Law  Encyclopedia Judaica 12, p. 1439-1446  
359. Kaatz, Saul  Die mundliche Lehre und ihr Dogma  2 vols. in 1, Leipzig 1922-23, 7 + 46, 7 + 59 p.  R: Guttmann, Michael, Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 66, N.F. 30 (1922), p. 238-239 
360. Lauterbach, Jacob Z.  Oral Law  Jewish Encyclopedia 9, p. 423-426  
361. Levy, Joseph  The Oral Law  Jewish Standard, London, 15.6.1888, p. 13; 29.6., p. 12; 6.7., p. 13-14; 20.7., p. 13-14; 27.7., p. 12-13; 10.8., p. 3  
362. Lightstone, Jack N.  Scripture and Mishnah in earliest rabbinic Judaism  Studies in Religion 15 (1986), p. 317-325  
363. Mantel, Hugo D.  The development of the Oral Law during the Second Temple period  In: The World history of the Jewish people, vol. 8, Jerusalem 1977, p. 41-64  
364. Mantel, Hugo D.  The antiquity of the Oral Law  Annual of the Swedish Institute, Jerusalem 12 (1983), p. 93-112  
365. Neusner, Jacob  Accommodating Midrash to scripture in Judaism: the uneasy union and its offspring  Michigan Quarterly Review 22 (1983), p. 465-479  
366. Neusner, Jacob  Oral Law  Tora Se Bealpe. In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements, and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 673-677  
367. Oppenheimer, Aharon  Oral Law in the books of Maccabees  Immanuel 6 (1976), p. 34-42  
368. Safrai, Shmuel  The Oral Tora  In: The literature of the Sages, ed. Shmuel Safrai, vol. 1, Assen 1987, p. 35-119  
369. Sanez-Badillos, A.  Biblical foundation of Jewish law according to Maimonides  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 61-73  
370. Unna, Isak  ?ber den Zusammenhang zwischen schriftlicher und mundlicher Lehre (Proben aus Malbims התורה והמצוה ) Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 6 (1919), p. 459-467  
371. Weil, Gotthold  Die Stellung der mundlichen Tradition im Judentum und im Islam  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 83, N.F. 47 (1939, publ. 1963), p. 239-260  
372. Widengren, Geo  Oral tradition and written literature among the Hebrews in the light of Arabic evidence, with special regard to prose narratives  Acta Orientalia 23 (1958), p. 201-262  
373. Wolf, Abraham  Des Rambam Theorie der mundlichen Lehre und ihr weltanschaulicher Sinn  Nachalath Z'wi 7 (1936-37), p. 232-238, 295-304  
374.תא-שמע, ישראל תורה שבכתב ותורה שבעל פה האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 608-605  
375.תבורי, יוסף למהות התורה שבעל פה ולקדמותה בר אילן ל-לא תשסו עמ' 569-589  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > דאורייתא ודרבנן

 מחברכותרתספרביקורת
376.אברזל, אליהו 'ספיקא דאורייתא לחומרא' אי מדאורייתא (ובירור דעת מרן השו"ע) המאסף שנה א תשלט עמ' 385-382 ;201-199  
377.אנציקלופדיה תלמודית דברי סופרים כרך ז עמ' צא-קו  
378.אנציקלופדיה תלמודית דברי קבלה כרך ז עמ' קו-קד  
379.אנציקלופדיה תלמודית דברי תורה כרך ז עמ' קלד-קלה  
380.אנציקלופדיה תלמודית הלכות מדינה [שאינן מן הדין] כרך ט עמ' שפז-שפח  
381.אנקר, צבי חיוב כתובה מדאורייתא או מדרבנן - נפקא מינה להלכה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 72-64  
382.אשכנזי, אברהם חיים בענין ספיקא דאורייתא להלכה ובבין השמשות אור תורה שנה כה תשנג עמ' רע-רצא. משאש, שלום: בענין ספיקא דאורייתא לחומרא, שם עמ' תט. אשכנזי אברהם חיים: שם שנה כו תשנד עמ' קיד-קכג. משאש, שלום: שם עמ' רמו-רנג 
383.בן-פורת, אלעד דעת החינוך בענין ספיקא דאורייתא לחומרא אור תורה שנה כז תשנה עמ' קלז-קלט  
384.גולדברג, זלמן נחמיה להשתמש בתחבולות להוריד את האיסור מדאורייתא לדרבנן הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קו-קכג  
385.גולוונצ'יק, שלמה כתובה דאורייתא או דרבנן קול התורה חוב' א תשרי תשלח עמ' נב-נו  
386.גילת, יצחק ד' מדאורייתא לדרבנן [א. מזונות לאשה] ספר זכרון לבנימין דה-פריס, ירושלים תשכט עמ' 84-93  
387.דה-פריס, בנימין המושגים 'מדאורייתא' ו'מדרבנן' בהתפתחותם סורא ספר ד תשכד עמ' 155-137; תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב עמ' 69-95  
388.הנשקה, דוד על המציאות המשפטית במשנת הרמב"ם (לבעיית היחס בין דברי סופרים לדיני תורה) סיני כרך צב תשמג עמ' רכח-רלט  
389.הנשקה, דוד להבחנת הרמב"ם בין 'דאורייתא' ל'דרבנן' סיני כרך קב תשמח עמ' רה-ריב  
390.חן, יצחק בענין רבית בדרך מקח וממכר האם אסורה מדאורייתא או מדרבנן אור תורה שנה לו תשסד עמ' תשסט-תשעד  
391.טברסקי, יהושע פורים במערכת ההלכה [דברי קבלה] שנה בשנה תשל עמ' 157-149  
392.כהן, יוסף גדר ירושת הבעל למאן דאמר שהיא מן התורה ולמאן דאמר שהיא מדרבנן ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תקעג-תקפג  
393.מילצקי, צבי בענין קיים מצוה כשהיה פטור האם עולה לשעה שנתחייב וכן האם קיום מצוה מדרבנן מהני לדאורייתא דובשנה של תורה תשסה עמ' תנב-תנו  
394.מנדלבום, דוד אברהם בדין ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא או לחומרא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' רו-רי  
395.סילברמן, אליאב מעמדם של דינים דרבנן והשפעתן על דינים דאורייתא במשנתו של הרמב"ם כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תע-תצב  
396.עמנואל, יונה לא מסרן הכתוב אלא לחכמים המעין כרך טו גל' ב טבת תשלה עמ' 41-27; גל' ג ניסן תשלה עמ' 50-39; כרך יז גל' ג ניסן תשלז עמ' 64-55  
397.עמנואל, יונה בענין 'דברי סופרים' לפי הרמב"ם המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 73-63  
398.עמנואל, יונה איסורי תורה מטעם סייג המעין כרך כה גל' ג ניסן תשמה עמ' 19-12; גל' ד תמוז תשמה עמ' 66  
399.פאוער, יוסף 'דאורייתא' 'דרבנן' ו'דינים מופלאים' סיני כרך סז תשל עמ' כ-לה  
400.פוגלמן, מרדכי דברי קבלה הם בכלל תורה שבכתב בית מרדכי, ירושלים תשלא עמ' קיג-קטו  
401.פינטוך, אברהם המונח "דאורייתא" והמדות שהתורה נדרשת בהן (עיון חוזר בשורש השני) סיני כרך קיט תשנז עמ' קנ-קס  
402.פרידמן, מרדכי עקיבא כתובת אשה מדברי תורה או מדברי סופרים; על הכתובה בצפון אפריקה ויחסה למנהגי בבל וארץ ישראל שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 97-91  
403.קאפח, יוסף 'מדברי סופרים' עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת גן תשמב עמ' 255-248  
404.קגן, יהודה ליב מצוות דרבנן - מהות חיוביהן ופטוריהן והגדרתן תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 140-132  
405.קגן, יהודה ליב בענין מצות דרבנן, תקנותיהם וגזרותיהם אור המזרח כרך טו תשכה-תשכו עמ' 162-159  
406.קופרמן, יהודה לא פלוג דאורייתא המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 21-14  
407.קצב, מיכאל המושג 'דברי סופרים' לשיטת הרמב"ם מספרא לסיפא עלון 28 שבט תשמז עמ' 56-50  
408.רבינוביץ, נחום אליעזר על דברי סופרים שתוקפים דאורייתא במשנתו של הרמב"ם: מערכת אינדוקטיבית מול מערכת דדוקטיבית סיני כרך קיא תשנג עמ' סא-עב  
409.רייזמן, יהושע השל תשובה במצוות עשה ובמצוות לא תעשה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' עד-עד  
410.רקובר, נחום מצוות דאורייתא ודרבנן לעניין 'כבוד הבריות' צפירת תפארה, ירושלים תשמד עמ' קמח-קנג  
411.שינקר, משולם בדין כבוד הבריות ולא תסור בנתיבות ים ו תשלה עמ' קצב-קצט  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > הלכה למשה מסיני

 מחברכותרתספרביקורת
412.אלדר, שלומי עשר נטיעות, ערבה וניסוך המים - הלכה למשה מסיני - האמנם?! מעליות כג תשסב עמ' 53-100  
413.אלדר, שלומי הלכה למשה מסיני [במשנת הרמב"ם] מעליות כה תשסה עמ' 320-342  
414.אנציקלופדיה תלמודית באמת אמרו כרך ב עמ' שכב-שכג  
415.אנציקלופדיה תלמודית הלכה למשה מסיני כרך ט עמ' שסה-שפז  
416.ביאלר, יהודה ליב בענין הלכה למשה מסיני אגרות ריא"ז, ירושלים תשיט עמ' קיט-קכא  
417.ביברפלד, חיים ואלו ההלכות; כולל כל הל"מ הנמצאים בש"ס ובפירושיו ומוסף עליה כל באמת אמרו וגמירי ודבר תורה ורמז קבצתים וסדרתים עם הגהות והשגות בערלין תרצה 36 עמ'  
418.ביברפלד, חיים הלכה למשה מסיני ספר זכרון לר' יצחק אייזיק הלוי, תשכד עמ' קעז-רב  
419.בר-שאול, מלכיאל צרופי הלכות למשה מסיני שמעתין שנה יח גל' 63 מרחשון תשמא עמ' 29  
420.גוטמן, יחיאל מיכל הלכה למשה מסיגי; מאמר מספר מר קשישא לר' יאיר חיים בכרך מחבר ס' חוות יאיר, נעתק ומבואר הצופה מארץ הגר שנה א תרעא עמ' 71-70, 112-104; שנה ב תרעב עמ' 45-39  
421.גולדברגר, ישראל האשגרה וההלכה למשה מסיני הצופה לחכמת ישראל שנה ט תרפה עמ' 84-80  
422.הכהן, מרדכי אמרו ובאמת אמרו [אוצר המשפט חלק א ערכים 1836 ,630] חידוש וחקר, ירושלים תשלז עמ' 172-163  
423.הכהן, מרדכי אמרו ובאמת אמרו ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 187-177  
424.הנשקה, דוד ליסודי תפיסת ההלכה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 103-149  
425.ויזנברג, אפרים יהודה שימושו של הרמב"ם במונח "הלכה למשה מסיני" בהלכות קידוש החודש דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 177-179  
426.זילברשטין, יהודה אריה ליב בענין שיעורין הלל"מ לדעת הירושלמי והמסתעף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שג-שז  
427.זסלנסקי, אהרן יצחק הלכה למשה מסיני בגדר עשה סיני כרך נ תשכב עמ' שכט-שלא; כתבים, כרך א ירושלים תשכד עמ' נ-נד  
428.זסלנסקי, אהרן יצחק נצר מטעי התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכג עמ' קסג-רד [בעמ' קעד: בעניני הלכה למשה מסיני]  
429.טימפלו, שלמה רפאל יהודה ליאון מסכת הלכה למשה מסיני אמשטרדם תצד כ דפים  
430.כהנא, קלמן סיכום הלכות למשה מסיני חקר ועיון, חלק א תל-אביב תשך, עמ' לח-נז  
431.ספראי, שמואל הלכה למשה מסיני - היסטוריה או תיאולוגיה דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 30-23  
432.עמינח, נח על 'הלכה למשה מסיני' בשדה חמ"ד חוב' כו תשמג עמ' 22-13  
433.פורת, ישראל שיעורים - הלכה למשה מסיני? אור המזרח שנה ז חוב' א כסלו תשך עמ' 58  
434.פיקסלר, דרור 'הלכה למשה מסיני' בפירוש המשנה לרמב"ם סיני כרך קיח תשנו עמ' רנב-רסא  
435.קוסובסקי, יחיאל מיכל בענין שיעורין הלכה למשה מסיגי אור המזרח שנה ז חוב' ב ניסן תשך עמ' 25-23  
436.קוק, צבי יהודה לאמתתם של דברי תורה! סיני כרך טז תשה עמ' רח-ריג  
437.רבל, אליעזר צבי המסורת בספרי הרמב"ם ניו-יארק תשב 28 עמ'  
438.רוזנטל, פייש על 'באמת אמרו' לדוד צבי, לכבוד רד"צ הופמן, ברלין תרעד עמ' 34-42  
439.ריינס, יצחק יעקב הלכה למשה מסיני התור שנה יד תרצד גל' כא עמ' 8-11  
440.שוחטמן, אליאב הלכה מפי הקבלה ו"הלכה למשה מסיני" עיון בלשונות הרמב"ם שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 369-415  
441.שוחטמן, אליאב הלכה מפי הקבלה" ו"הלכה למשה מסיני" עיון בלשונות הרמב"ם שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 369-415  
442.שרהאי, מנחם מענדל יהודה ליב משיב נפש; חלק א: שאלות ותשובות חדושים וביאורים בעניני הלכה למשה מסיני... עפ"י שיטת הרמב"ם ז"ל ושיטת רש"י .. ווילנא תרסו 111 עמ'  
443. Bacher, Wilhelm  Satzung vom Sinai הלכה למשה מסיני  Studies in Jewish literature, issued in honor of... Kaufmann Kohler, 1913, p. 56-70  
444. Bernfeld, Simon; Bin Gorion, Emanuel; Klatzkin, Jakob  Gesetzgebung  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 377-382  
445. Biberfeld, Eduard  Beitr?ge zur Methodologie der halachischen Pentateuchexegese. pt. 2: Die Halacha; die Hilchoth le Moscheh mi-Sinai  Berlin 1939, 50 + 35 p.  
446. Landman, Leo  In truth they said באמת אמרו  Joshua Finkel Festschrift, 1974, p 123-137  
447. Landman, Leo  Some aspects of traditions received from Moses at Sinai  Jewish Quarterly Review, N.S. 67 (1976-77), p. 111-128  
448.[שור], י' ה' ש' הלכה למשה מסיני החלוץ מחברת ד תריט עמ' 28-50  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > נבואה והלכה

 מחברכותרתספרביקורת
449.אורבך, אפרים א' הלכה ונבואה תרביץ שנה יח תשז עמ' 1-27  
450.אורבך, אפרים אלימלך הלכה ונבואה [אוצר המשפט חלק א ערך 143] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 49-21  
451.אושפיזאי, מנחם יהודה משפט הנבואה ומשפט התורה שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' כח-לה  
452.אנגלרד, יצחק תנורו של עכנאי - פירושה של אגדה שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 56-45  
453.אנציקלופדיה תלמודית אליהו כרך ב עמ' ו-ח  
454.אנציקלופדיה תלמודית בת קול כרך ה עמ' א-ד  
455.אפשטיין, יעקב סמכות הנביא בפסיקה הלכתית לדורות ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 93-75  
456.אפשטין, יעקב סמכות הנביא בפסיקת הלכה לדורות חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 46-60  
457.ביברפלד, פנחס בית הבחירה [ה: המקדש כמקום מרכזי להוראה בישראל, ו: נבואה ותורה] יד שאול, לזכר ווינגורט, ת"א תשיג עמ' קצג-ריא  
458.בלידשטין, יעקב מיסוד הנבואה במשנתו ההלכתית של הרמב"ם דעת חוב' 43 קיץ תשנט עמ' 25-42  
459.בן מנחם, יצחק מאיר מסית ומדיח ונביא השקר ואליו תשמעון בנביא האמת מזכרת, לזכר הרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 161-124  
460.בקשט, משה דוד אם סומכין על נביא או בת קול בהלכה, רוב חכמה נגד רוב מנין אחרי מי הולכין מוריה שנה יב גל' ה-ו סיון תשמג עמ' לח-מז  
461.בר אושר, נהיראל הלכה מן השמים- היתכן? קטורת הלבונה תשנט עמ' 92-98  
462.ברון, לייב בענין אין הנביא רשאי לחדש הפרדס שנה לז חוב' ח אייר תשכז עמ' 11-9  
463.ברט, יעקב על מהותה של הנבואה ומשמעותה המעין כרך טו גל' ב טבת תשלה עמ' 8-1  
464.גולדשטיין, מרדכי הסתייעות בגורמים מן השמים בהכרעת הלכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה 308 עמ'  
465.גנק, מנחם דוב אין נביא רשאי לחדש דבר הפרדס שנה נב חוב' ח אייר תשלח עמ' 11-7  
466.גרינשטיין, חיים תוקפה של בת-קול אור המזרח כרך כג תשלד עמ' 134-131  
467.גרשוני, יהודה בענין שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה הפרדס שנה לב חוב' ג כסלו תשיח עמ' 10-7  
468.גרשוני, יהודה בענין אורים ותומים אור המזרח כרך יז תשכח עמ' 12-16  
469.דינסטג, ישראל יעקב הנבואה במשנת הרמב"ם (ביבליוגרפיה) דעת חוב' 37 קיץ תשנו עמ' 193-228  
470.השל, אברהם יהושע על רוח הקודש בימי הבינים (עד זמנו, של הרמב"ם) ספר היובל לא' מארכס, נוירק תשי עמ' קעה-רח  
471.חיות, צבי הירש תורת נביאים, המכונה אלה המצוות ד"צ ירושלים תשיח  
472.טור-סיני (טורטשינר), נפתלי הרץ אורים ותמים אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 183-179  
473.ישראלי, שאול בביאור 'סוד ה' ליראיו' שבדברי הראב"ד שבילין גל' כ טבת תשכו עמ' סה-סח  
474.לוין, אירית פסיקת הלכה לפי תורת הנסתר והתגלות מכלול טז סיון תשנח עמ' 27-41  
475.לוינסון-לביא, מ"ז אליהו הנביא לאור הבקורת התלמודית הדאר שנה יב תרצג-תרצד עמ' 344-345, 377-378, 393-394, 423, 441-442, 492, 522-523  
476.מוסקוביץ', תומר ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התמים - השפעת גורמים מטהפיזיים על הכרעת הדין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 197 תצוה תשסה 4 עמ'  
477.סופר, יעקב חיים על הביטוי 'הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו' וביטויים דומים המעין כרך ח תשכח גל' ב עמ' 77-79  
478.פלאי, פנחס אליהו הנביא בבית מדרשם של חז"ל באורח מדע; מחקרים בתרבות ישראל מוגשים לאהרן מירסקי במלואת לו שבעים שנה, לוד תשמו עמ' 168-141  
479.צוקרמן, דוב בעריש בענין שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה הפרדס שנה כט חוב' ז ניסן תשטו עמ' 8-11  
480.קופרמן, יהודה פרשת הנביא לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ב ירושלים  
481.קוק, אברהם יצחק מכתב תשובה להערות ב'אגרות הראי"ה' שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' יא-טו  
482.קרייסל, חיים חכם ונביא במשנת הרמב"ם ובני חוגו אשל באר שבע ג תשמו עמ' 169-149  
483.ריינס, ח"ז מאמר חז"ל קדום [על 'אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה'] סיני כרך נד תשכד עמ' קמ-קמה  
484.שביב, יהודה נביא שמעתין שנה יד גל' 50 קיץ תשלז עמ' 97-90  
485.שוול, חיים דוב אין נביא רשאי לחדש הפרדס שנה י חוב' ח חשון תרצז עמ' 23  
486.שולמן, שמריה הקרבת אליהו בהר הכרמל הפרדס שנה מ חוב' ז ניסן תשכו עמ' 24-25  
487.שרלו, יובל דמותה של ההלכה הנבואית אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 7-48. שורק, יואב: מהי ההלכה. שם גל' יג ניסן תשסג עמ' 185-199   
488.שרלו, יובל האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב (לדרכו של השיפוט הנבואי)  פתוחי חותם א תשסד עמ' 241-263  
489.שרלו, יובל בעקבות ההלכה הנבואית (אופקים נוספים בהלכה) מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 102-104  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > יציבות ההלכה ואחידותה > בל תוסיף ובל תגרע

 מחברכותרתספרביקורת
490.אנציקלופדיה תלמודית בל תגרע כרך ג עמ' שכה-שכו  
491.אנציקלופדיה תלמודית בל תוסיף כרך ג עמ' שכו-של  
492.גורן, שלמה יום העצמאות לאור ההלכה אגרת לבתי הכנסת ניסן תשלג עמ' 27-7  
493.גלזנר, עקיבא חגיגת יום העצמאות במדינה ובגולה הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 25-18  
494.גרשוני, יהודה שאלת יום העצמאות קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רמו-רנח  
495.גרשוני, יהודה שיעור בענין בל תוסיף ובל תגרע חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' שסב-שעה  
496.דיסקין, שמעון בענין תקנת מגילה אי הוי כתוספת מצוה מוריה שנה ד גל' ז-ט אדר-ניסן תשלג עמ' מט-נב  
497.דיק, יהודה בענין בל תוסיף הפרדס שנה לז הוב' ח אייר תשכג עמ' 22-24  
498.ויינבך, יהושע בנימין בל תוסיף הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 119-117  
499.ויס, אשר זליג בל תוסיף ובל תגרע מנחת אשר, דברים, תשסז סי' ו עמ' לד-מא  
500.זעפרני, שמואל באיסור "בל תוסיף" המאיר לארץ גל' 36 אב תשס עמ' 18-28  
501.זעפרני, שמואל איסור "בל תוסיף" בארבעת המינים המאיר לארץ גל' 49 אלול תשסא עמ' 17-26  
502.יוסף, עובדיה ברכות הלל ושהחיינו ביום העצמאות תורה שבעל פה טז תשלד עמ' יט-לה  
503.ירחי, איתיאל חיים גדרי בל תוסיף בכורים ב תשנט עמ' תקצא-תקצז  
504.כהן, שאר-ישוב קביעת יום שמחה להודאה על נס ליחיד ולמשפחתו הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 180-169  
505.לוונברג, יהושע העשיל בענין בל תוסיף עם התורה מהד' ג חוב' א תשמט עמ' נט-סג  
506.לוי, דוד משה בענין בל תוסיף יסודי התורה, לזכר הרב שרגא סיני, ת"א תשכה עמ' כח-כט  
507.לנגר, אורי אי שייך בל תוסיף בספירת העומר המאור שנה יז קונ' ה תשכו עמ' 3-5  
508.מינצר, חיים דוד בענין בל תוסיף שחר אורך, לזכרו של שחר ארנן, חדרה תשס עמ' קנ-קנה  
509.נקש, מרדכי יהודה לייב תוספת יום טוב ללוח השנה [יום העצמאות] תחומין יד (תשנד) 375-376  
510.נריה, משה צבי על קריאת תורה ביום ישועה וגאולה עמודים כרך כב תשלד עמ' 310. שילוח, מאיר: שם עמ' 311-310 
511.סילקין, דוד נתן בל תוסיף בישיבת סוכה קול התורה גל' סד תשרי תשסח עמ' לח-מא  
512.סינקלר, דניאל לא תסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם - לשאלת הטוהר הנורמטיבי במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 174 ואתחנן תשסד 4 עמ'   
513.פדר, זאב הדעות השונות בענין מצות לא תוסיפו ולא תגרעו תלפיות כרך ח תשכא-תשכג עמ' 650-645  
514.פרידמן, אברהם ירחמיאל בדין בל תוסיף בית התלמוד ספר ח תשלד עמ' פה-צא  
515.קופרמן, יהודה סוגית בל תוסיף לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' י ירושלים תשכב 40 עמ'  
516.קפלן, אריה ליב בל תוסיף במצוה דרבנן הפרדס שנה לז חוב' ה שבט תשכג עמ' 18-19  
517.רבינוביץ, נחום אליעזר יום העצמאות באספקלריית האגדה וההלכה אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 212-207  
518.רוזנבוים, יעקב דוב בל תוסיף הפרדס שנה לד חוב' ט סמן תשך עמ' 42-45  
519.רוזנטל, בן ציון בל תוסיף במצוה שאינה חיובית הפרדס שנה לג חוב' ב חשון תשיט עמ' 17-19  
520.רוזנטל, בן ציון בל תוסיף בברכת כהנים הפרדס שנה לג חוב' יא מנחם-אב תשיט עמ' 16-19  
521.ריבלין, יוסף "כל המוסיף גורע" - על הדרשה ועל ההלכה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 540 תשסד 3 עמ'  
522.רייכמן, רפאל בדינא דבל תוסיף בית יצחק תשיב עמ' 145-142  
523.רקובר, נחום הלכות יום העצמאות ויום ירושלים [אוצר המשפט חלק א ערך 175] מהד' ב ירושלים תשמה תח עמ'. ביקורת: סטריקובסקי, אריה: מורשה ח קיץ תשלד עמ' 44-34 
524.רקובר, נחום (עורך) הלכות יום העצמאות ויום ירושלים; בירורי הלכה ירושלים תשלג שע עמ' שילוח, מאיר: המציאות המתחדשת לאור ההלכה. עמודים כרך כא תשלג עמ' 470-467 
525.שחור, אפרים הלל בשעת הנס וקביעתו לדורות המעין כרך כב גל' ג ניסן תשמב עמ' 19-13  
526.שטין, פסח בעניין בל תוסיף בתקנת חכמים מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' קח-קיג  
527.שמואלביץ, חיים קונטרס בענין בל תגרע מוסף קול התורה גל' נג תשרי תשסג עמ' כא-לט  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > יציבות ההלכה ואחידותה > לא תתגודדו

 מחברכותרתספרביקורת
528.אשרי, עזרא בדין לא תתגודדו עלון שבות גל' 82 אב תשם עמ' 98-82  
529.ברייטשטיין, אברהם מ' בענין לא תתגודדו ולא תסור עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' מד-מט  
530.גילת, יצחק ד' לא תתגודדו בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 98-79  
531.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל חירות בדעות ואחידות במעשה [אוצר המשפט חלק א ערך 176] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 380-372  
532.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל חירות בדעות ואחידות במעשה סיני כרך סא תשכז עמ' נז-סו  
533.דרוק, בנימין לא תתגודדו בהלכה ובמנהג פעמי יעקב נט-ס כסלו תשסו עמ' צד-צח  
534.הקשר, דוד בענין לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודות (חילוקי המנהגים באבלות דספירת העומר) ירושתנו א תשסז עמ' עב-עד  
535.ויינברג, יחיאל יעקב שני בתי דין בעיר אחת תבונה כרך י תשי עמ' ג-ה  
536.ויינברג, יחיאל יעקב על עיר שיש בה שתי קהלות לענין לא תתגודדו הפרדס שנה לא חוב' א תשרי תשיז עמ' 8-13; חוב' ב חשון תשיז עמ' 6-8; חוב' ג כסלו תשיז עמ' 9-11  
537.ויינברג, יחיאל יעקב על התייסרות קהלות חדשות לענין לא תתגודדו עטרת צבי, ספר היובל לכבוד הרב ד"ר יוסף ברייער, ניו-יורק תשכב עמ' כג-לז  
538.טולידאנו, יעקב משה האיחוד והמיזוג בפסקנות ובהוראה חמדת ישראל, לזכר מרן חיים חזקיהו מדיני, ירושלים תשו עמ' 21-24  
539.טולידאנו, פנחס ברוך בענייני קידושין שרידים גל' ה אייר תשמד עמ' כא-כח  
540.ישראלי, שאול החיוב להמנע ממחלוקת כעקרון מנחה בקביעת ההלכה תורה שבעל פה כא תשם עמ' לב-לח  
541.לאו, בנימין שמירת מנהגי עדות מול אחדות ההלכה (עיון במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף) אקדמות גל' י כסלו תשסא עמ' 267-288  
542.לויטס, חיים מנחם שלא ירבו מחלוקות בישראל ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 210-207  
543.ליברמן, יצחק אייזיק בענינא דלא תתגודדו המאור שנה יא קונ' ז אייר-סיון תשך עמ' 18-16  
544.עוזיאל, בן ציון מאיר חי אגודה אחת ספר היובל לד"ר ב"מ לוין, ירושלים תש עמ' קט-קכו  
545.ערוסי, רצון אחדות התורה והעם במשנת הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 487-462  
546.פולק, שלום בענין להחמיר בדבר שמותר ע"פ הלכה ואיסור לא תתגודדו במנהג המקום זרע יעקב יט אלול תשסב עמ' לט-נו  
547.פרידמן, אברהם בסוגיא דלא תתגודדו אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תרלט-תרמז  
548.צוריאל, אברהם חילוקי מנהגים במקום אחד שמעתין גל' 110 תשנג עמ' 68-79  
549.קרויס, מרדכי יהודה לא תתגודדו קול התורה גל' נו ניסן תשסד עמ' קעה-קפד  
550.קרופניק, אליהו לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודות אמרי יושר עלון 12 ניסן תשמו עמ' 13-6   
551.קרופניק, אליהו לא תתגודדו - לא תעשו אגודות אגודות מה נמרצו אמרי יושר; ספר חצי יובל לבית מדרש מרץ, מבשרת ציון תשנט עמ' 115-120  
552.רוט, יוסף בענין לא תתגודדו העמק חוב' כ תמוז תשלו עמ' נז-סו  
553.רלב"ג, יצחק לא תתגודדו במנהגים תורה שבעל פה מא עמ' צא-צה, תשס  
554.רפאל, שילה מנין שפרש - התפלגות מניני תפילה תורה שבעל פה לז עמ' נא-סד, תשנה  
555.רפאל, שילה מנין שפרש - התפלגות מניני תפילה [לא תתגודדו] תחומין יא (תשן) 81-92  
556.רפאל, שילה בענין לא תתגודדו הדרום חוב' כ תשרי תשכה עמ' 37-32  
557.שביב, יהודה לא תעשו אגודות אגודות תחומין יג (תשנב-תשנג) 240-256  
558.שינר, יצחק אזלינן בתר רובא ואגודות אגודות חזון דוד, מאסף תורני לזכר ר' דוד מילר,ירושלים תשנה עמ' קלה-קמט  
559.שרמן, אברהם בענין לא תתגודדו - 'לא תעשו אגודות אגודות' אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 280-272  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > כיתות. הלכה בספרות ימי בית שני

 מחברכותרתספרביקורת
560.השמיטה בתקופת בית שני מחניים לו ער"ה תשיט עמ' 37-41  
561.אוסטרזצר, שמואל תקופת המתמנים והצדוקים ספר זכרון ליצחק אייזיק הלוי, ב"ב תשכד עמ' רמז-רנד  
562.אופנהיים, חיים מחלוקת הפרושים ומנגדיהם, בענין עבודת יוה"כ בית התלמוד שנה ד תרמה עמ' 271-268  
563.אלון, גדליהו לחקר ההלכה של פילון [מתנות כהונה. דיני נפשות בפני הסנהדרין בירושלים. משפט מוות בידי קנאים] תרביץ שנה ה תרצד עמ' 28-36, 246-241; ו תרצה עמ' 30-37, 452-459; מחקרים בתולדות ישראל, כרך א ת"א תשיז עמ' 83-114  
564.אלון, גדליהו ההלכה באגרת בר נבא תרביץ שנה יא תש עמ' 23-38, 223; מחקרים בתולדות ישראל, כרך א ת"א תשיז עמ' 312-295  
565.אלון, גדליהו ההלכה שבתורת י"ב השליחים (דידאכי) תרביץ שנה יא תש עמ' 145-127; מחקרים בתולדות ישראל, כרך א ת"א תשיז עמ' 247-294  
566.אלון, גדליהו זרמים ומפלגות בישראל בימי הבית השני תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, כרך ב מהדו' ב ת"א תשכא עמ' 241-217  
567.אלפסי, יצחק (עורך) מחניים חוב' סב מוקדשת למגילות הגנוזות במדבר יהודה חשון תשכב  
568.אפטוביצר, אביגדור פוליטיקה חשמונאית ונגד-חשמונאית בהלכה ובאגדה [א: ברכת כהנים. ב: עון אבות על בנים. ג: יחס המשפחה] ספר זכרון לש"א פוזננסקי, וורשה תרפז עמ' קמה-קסט  
569.באומגרטן, אלברט מי היו הצדוקים? - הצדוקים בירושלים ובקומראן היהודים בעולם ההלניסטי והרומי, מחקרים לזכרו של מנחם שטרן, ירושלים תשנו עמ' 393-411  
570.באומגרטן, יוסף א' הלוח של ספר היובלים והמקרא תרביץ שנה לב תשכג עמ' 328-317  
571.ביכלר, אברהם הערות והארות על מצב האשה בספר יהודית הצופה לחכמת ישראל שנה י תרפו (= וזאת ליהודה לכבוד רי"א בלוי) עמ' 42-67  
572.בלקין, שמואל המחלוקת בין הצדוקים והפרושים בהלכות עבדות [בעניין עבד שהזיק] הפרדס שנה י חוב' ח חשון תרצז עמ' 17-15  
573.בלקין, שמואל לשאלת המקורות של פרשנות פילון האלכסגדרוני חורב כרך ח תשד עמ' 1-20  
574.בלקין, שמואל פילון ומסורה מדרשית ארץ ישראלית חורב כרך יג תשיט עמ' 1-60  
575.בלקין, שמואל מדרש שאלות ותשובות על בראשית ושמות לפילון האלכסנדרוני ויחסו למדרש הארץ ישראלי חורב כרך יד-טו תשך עמ' 24-1  
576.בלקין, שמואל המדרש הסמלי אצל פילון בהשוואה למדרשי חז"ל ספר היובל לכבוד צבי וולפסון, ירושלים תשכה עמ' לג-סח  
577.במר, ישראל כתבי ישראל באמער (...מכתב ראשון ידבר מתורת היאיססים, או חסידים הראשונים...) ורשא תרט צו עמ'  
578.בן-שחר, זאב לוח השנה של כת מדבר יהודה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלה 149 עמ'  
579.בר, יצחק החסידים הראשונים בכתבי פילון ובמסורת העברית ציון שנה יח תשיג עמ' 108-91  
580.בר, יצחק [האיסיים] ישראל בעמים - עיונים בתולדות ימי הבית השני, ירושלים תשטו עמ' 43-57  
581.בר, משה הכיתות ומחצית השקל תרביץ שנה לא תשכב עמ' 299-298  
582.ברויאר, מרדכי עמדתם של חכמי התורה במלחמות החשמונאים חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 455-445  
583.בריל, נחום המחלוקת בין הפרושים והצדוקים על מעשה פרה אדומה בית התלמוד שנה א תרמא עמ' 240-245, 278-270  
584.ברין, גרשון המקרא במגילת המקדש שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ד תשם עמ' 225-182  
585.ברישנסקי, אליעזר הרפורד על הפרושים הדאר שנה ל תשיא-תשיב עמ' 71-69, 93-94, 107-108, 130  
586.ברנרד, יהושע בית שערים והנבטים סיני כרך עד תשלד עמ' קלט-קס  
587.C. Burchard (1965)] תרביץ שנה לה תשכו עמ' 197-195   
588.גוטמן, יחיאל מיכל בחינת קיום המצוות (בהשוואת הניגודים שבין היהדות המסורתית ובין הכתות שנפרדו ממנה סמוך לחורבן הבית ולאחריו) ברסלוי תרצא 112 עמ'  
589.גורן, שלמה יום הנפת העומר במחלוקת הפרושים והבייתוסים בזמן הבית השני מחניים כח ערב פסח תשטז עמ' 6-16  
590.גורן, שלמה התפילין ממדבר יהודה לאורי ההלכה תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 510-497  
591.גייגר, אברהם על דבר איזה מחלוקות אשר בין הצדוקים והנלוים אליהם ובין הפרושים, וההפרש בין ההלכה הקדומה למאוחרת החלוץ מחברת ו תרכב עמ' 13-30  
592.גייגר, אברהם המקרא ותרגומיו בזיקתם להתפתחותה הפנימית של י היהדות ירושלים תשט 368 עמ'  
593.גפני, ישעיהו פרושים וצדוקים האנציקלופדיה העברית כרך כח עמ' 174-171  
594.גרינץ, יהושע מ' אנשי היחד - איסיים - בית (א)סין (סיכומים, בירורים והערות ל'מגלות ים המלח') סיני כרך לב תשיג עמ' יא-מג  
595.גרינץ, יהושע מ' עדת היחד - ככת מפורסמת בדורותיה פרקים בתולדות בית שני, ירושלים תשכט עמ' 105-158  
596.דובנוב, שמעון דברי ימי עם עולם, מהדורה ו ת"א 1958 כרך ב עמ' 122-99, 166-164, 248-260, 267-274   
597.דיהי, חיים דין שאינו 'משפט' בבן-סירא קול ליעקב, אסופת מאמרים לכבוד פרופ' יעקב בן טולילה, באר שבע תשסג עמ' 125-130  
598.דימנט, דבורה ירושלים והמקדש בחזון החיות (חנוך החבשי פה-צ) לאור השקפת כת מדבר יהודה שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 193-177  
599.דרום, אברהם 'המקלל בקוסם' (פרק מסוגיית המינים) סיני כרך מב תשיח עמ' ריז-רלא  
600.דרנבורג, יוסף הפרושים והצדוקים; האיסים משא ארץ ישראל, פטרבורג תרנו פרקים ה, ח, י  
601.הברמן, א"מ עיונים במגילות מדבר יהודה סיני כרך לב תשיג עמ' קמא-קסז  
602.הברמן, א"מ ביבליוגרפיה לחקר מגילות מדבר יהודה ושאר הממצאים שנמצאו שם בית מקרא שנה א תשטז עמ' 121-116; ב תשיז עמ' 97-92; ג תשיח עמ' 111-103; ד תשיט עמ' 91-95; ה תשך עמ' 89-93; ו תשכא עמ' 87-91; ז חוב' א ניסן תשכב עמ' 126-133; חוב' ד אדר תשכג עמ' 157-147; ח חוב' ג-ד אדר תשכד עמ' 219-215; י חוב' ב-ג אדר ב תשכה עמ' 133-125; יא  
603.הלוי, יעקב פירוש חדש על משנה חגיגה ב ב ועל כת האיסיאים ועל זקני דרום אוצר נחמד מחברת ג תרד עמ' 40-27  
604.הלוי, יצחק אייזיק דורות הראשונים, חלק א כרך ג ברלין תרפג (עמ' 546-356: הצדוקים והבייתוסים)   
605.הלוי, נפתלי חקרי קדמניות; (א) לבאר ולברר קורות ימות עולם... (ב) השקפה בקרת בדברי רבותינו הקדמנים לגלות תהלוכות מפלגות שונות בימים קדומים ההם [על האיסיים] ברסלוי תרכב 64 עמ'  
606.הנשקה, דוד קדושת ירושלים; בין חז"ל להלכה הכתתית תרביץ שנה סז תשנח עמ' 5-28  
607.הר, משה דוד מי היו הבייתוסים? דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 20-1  
608.הרכבי, אברהם אליהו לקורות הכתות בישראל ורשא תרנה 19 עמ'  
609.הרמן, דב חסידים קדמונים; החסידים ומשנתם בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמז ו + 6 + 270 עמ'  
610.הרצוג, יצחק אייזיק משהו על יוסף בן-מתתיהו סיני כרך כה תשט עמ' ח-יא  
611.ויינפלד, משה דפוסים אירגוניים ותקנות עונשים במגילת סרך היחד שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ב תשלז עמ' 81-60  
612.ויינפלד, משה 'מגילת מקדש או תורה למלך' שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 237-214  
613.ויינפלד, משה הסוד של קהילת עין גדי תרביץ שנה נא תשמב עמ' 129-125  
614.וייס, אייזק הירש הפרושים והצדוקים והאסיים דור דור ודורשיו, חלק א וילנא תרסד פרק יג  
615.וייס, רפאל ביבליוגראפיה חדשה של המגילות הגנוזות [בקורת על ספרו של B. Jongeling (1971)] תרביץ שנה מא תשלב עמ' 449-446  
616.וכסלר, טוביה 'מגילת ההפטרות' הספר שנה ג קונ' ד-ז ניסן תשטו - תמוז תשטז עמ' 30-34  
617.ורד, נעם בית שמאי וההלכה הכיתתית מדעי היהדות 41 תשסב עמ' 45-67  
618.חורגין, פנחס ספר יהודית חורב כרך א תרצד-תרצה עמ' 48-71  
619.טהון, יהושע הכתיות בישראל ספר זכרון לש"א פוזננסקי, ורשה תרפז עמ' קצג-רג  
620.טויבש,יצבי הנשיא בסנהדרין הגדולה, מתוך סקירה על הכתות בישראל וינה תרפה 49 עמ'  
621.טור פז, משה עקרון פיקוח נפש דוחה שבת: בכתבי כת קומראן, בספרות הבית השני ובחז"ל עבודת גמר במכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית תשסג 119 עמ'  
622.טלמון, ש' 'ביבליוגראפיה של כתבי מדבר יהודה' [בקורת על ספרו של   
623.טרופר, מרדכי מאבק החכמים בצדוקים כמשתקף בדברי חז"ל שמעתין גל' 143 תשסא עמ' 112-120  
624.ידין, יגאל; רבין, חיים (עורכים) מחקרים במגילות הגנוזות; ספר זכרון לא"ל סוקניק ירושלים תשכא 239 עמ'  
625.ידין,יגאל תפילין של ראש מקומראן ארץ-ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, ספר ט תשכט עמ' 85-60  
626.יהלום-קלפר, מאיר פרושים וצדוקים בדיני עדים זוממין נר למאיר, ירושלים תשיג עמ' קה-קי  
627.ילון, חנוך מגילות מדבר יהודה; דרכי לשון ירושלים תשכז 119 עמ'  
628.יעבץ, זאב תולדות ישראל, חלק ד ת"א תרצז (עמ' 166-139: ישראל במצרים ופלגות הכתות בארץ ישראל; עמ' 18-21: החסידים והאסים)   
629.ירון, ראובן המשפט של מסמכי יב ירושלים תשכב 195 עמ'  
630.כץ, בן-ציון פרושים, צדוקים, קנאים, נוצרים (שיטה חדשה בחקר דברי ימי ישראל) ת"א תשח 414 עמ'  
631.כץ, בן-ציון גילוי סוד המגילות הגנוזות במערת יריחו ת"א תשי 71 עמ' יואל, א': לפשר גניזת יריחו. הדאר שנה ל תשיא-תשיב עמ' 328 
632.כץ, בן-ציון הויכוח על גניזת יריחו הדאר שנה ל תשיא-חשיב עמ' 760-759  
633.כץ, בן-ציון על המגילות הגנוזות (תשובה לפרופ' ש"ז צייטלין) מבוע כרך א תשיג-תשיד עמ' 352-349  
634.להמן, מנשה רפאל מגילת המקדש כמקור להלכה כיתתית בית מקרא שנה כה תשם עמ' 308-302  
635.להמן, מנשה רפאל אשת יפת-תואר והלכות אחרות במגילת המקדש בית מקרא שנה לג תשמח עמ' 316-313  
636.ליוור, יעקב מחצית השקל במגילת מדבר יהודה תרביץ שנה לא תשכב עמ' 22-18  
637.ליוור, יעקב חקרי מקרא ומגילות מדבר יהודה ירושלים תשלב 276 עמ'  
638.ליוור, יעקב (עורך) עיונים במגילות מדבר יהודה ירושלים תשיז 122 עמ'  
639.ליינר, ירוחם יוסף הכהן וספריו סורא ספר א תשיד עמ' 438-428  
640.ליכט, יעקב מקומה של כת מדבר יהודה בין התנועות הדתיות של בית שני מחניים סב מרחשון תשכב עמ' 31-28  
641.ליכטנשטט, משה אביגדור ממחרת השבת (... למען יהיה לנו... תשובה נכחת ומנצחת לכל אשר יתוכחו בענין הזה) וינה 1860 15 עמ'  
642.לשם, יהורם בביאת כל אדם הכתוב מדבר (עקבות פרושיים, חסידיים וכיתיים ביסודה של הלכה) אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 235-246  
643.מהלר, רפאל הכתות הדתיות והזרמים התרבותיים בדברי ימי ישראל לשיטת דובנוב ספר שמעון דובנוב, ירושלים תשיד עמ' 135-89  
644.מור, שגית הלכות שבויה": שינוי ערכין בתרבות היהודית בין תקופת הבית השני לתקופה התלמודית שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 193-224  
645.מינקוביץ, מאיר 'הפרושים' בתקופת בית שני הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 118  
646.מינקוביץ, מאיר אשה פרושה, וצבועים שדומים לפרושים הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 136.  גורדיס, ראובן: על 'פרושים' ו'פורשים'. שם עמ' 196-195 
647.מנדלס, דורון 'חוקת המלך' במגילת המקדש והמצע הרעיוני של הסמפוסיונים באגרת אריסטיאס לפילוקרטס שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג תשלט עמ' 252-245  
648.מנדלס, דורון האוטופיה ההלניסטית והאסיים שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ד תשם עמ' 268-226  
649.מנטל, ח"ד מגילת תענית והכיתות מחקרים בתולדות עם ישראל וארץ ישראל, לזכר צבי אבנרי, חיפה תשל עמ' 51-70  
650.מנטל, חיים דוב ההלכה הקדומה דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 188-155  
651.מנטל, חיים דוב חסידות קדומה מחקרים ביהדות, ספר היובל לדוד קוטלר, ת"א תשלו עמ' 80-60  
652.מנטל, חיים דוב התפתחות התורה שבעל פה בתקופת הבית השני ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, חברה ודת בימי בית שני, ירושלים תשמג עמ' 222-215 ,43-28  
653.מנטל, חיים דוב הצדוקים והפרושים ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, חברה ודת בימי בית שני, ירושלים תשמג עמ' 231-228 ,82-65  
654.מרגליות, מרדכי מברית דמשק עד סרך היחד (קוים לתולדות התפתחות חיי השיתוף בכת האיסיים) סיני כרך ל תשיב עמ' ט-כא  
655.מרקוס, רפאל ראשי פרקים בשיטת החינוך של פילון האלכסנדרוני ספר טורוב, בוסטון תרצח עמ' 231-223  
656.נאה, שלמה שתי פרשות שהן אחת - עיון במשנה מכות א ד-ו ובתלמוד שעליה ("הרגו אין נהרגין") נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשסה חלק עברי עמ' קט-קכה  
657.נחמן, דוד ההלכה בכתבי יוסף בן מתתיהו חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסד 398 עמ'  
658.נחמן, דוד התוכן והסדר של פרשיות התפילין מקומראן וההלכה של חז"ל קתדרה חוב' 112 תמוז תשסד עמ' 19-44  
659.נחמן, דוד  ההלכה בכתבי יוסף בן מתתיהו חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד [423] עמ'  
660.נעם, ורד בין פולמוס למחלוקת - מדוע נודה ר' אליעזר? מסכת ה תשסו עמ' 125-144  
661.נעם, ורד; קימרון, אלישע קובץ דיני שבת מקומראן ותרומתו לחקר ההלכה הקדומה תרביץ שנה עד תשסה עמ' 511-546  
662.סלומון, אבי הלכות ירושלים במגילות קומראן עבודת גמר במחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 199 עמ'  
663.ספר, חגי ההלכה 'הפרושית' ב'מקצת מעשי התורה' והשתקפותה בפקודת אנטיוכוס השלישי ציון שנה סט תשסד עמ' 5-24  
664.ספראי, שמואל הפלורליזם ביהדות בתקופת יבנה דעות גל' מח תשם עמ' 170-166  
665.עקביה, א"א האמת על הלוח של כת מדבר יהודה (בעקבות מחקר הפרופסור ש' טלמון) סיני כרך מז תשך עמ' כד-מח  
666.פדר, יצחק  הלכות הטמאים בטומאת הגוף במגילות מדבר יהודה ובספרות התנאית עבודת גמר (מ"א)--אוניברסיטת בר אילן תשסו 150 עמ'  
667.פוזננסקי, שמואל אברהם מיסדי כתות בישראל בתקופת הגאונים רשמות כרך א מהדו' ב תרפה עמ' 216-207  
668.פורטן, בצלאל (עורך) יהודים מיב וארמים מסון (המאה החמישית לפה"ס); חמישים תעודות ארמיות עם תרגום עברי ואנגלי ירושלים תשלד 165 עמ'  
669.פינקלשטיין, אליעזר אריה ראשית הפרושים הדאר שנה יז תרצח-תרצט עמ' 472-471  
670.פינקלשטיין, אליעזר אריה הפרושים ואנשי כנסת הגדולה ניו-יורק תשי רוזנטל, יהודה: הדאר שנה לא תשיב-תשיג עמ' 56-55 
671.פינקלשטיין, אליעזר אריה מסורת עתיקה על ראשיתם של הצדוקים והביתוסים מחקרים ומסות לכבוד אברהם א' ניומן, ליידן תשכב עמ' 622-639  
672.פלוסר, דוד ירושלים בספרות הבית השני ואם בגבורות, מנחה לראובן מס ולרעיתו, ירושלים תשלד עמ' 294-263   
673.פלוסר, דוד כת מדבר יהודה והשקפותיה ציון שנה יט תשיד עמ' 103-89  
674.פלוסר, דוד מחצית השקל באוונגליון ואצל כת מדבר יהודה תרביץ שנה לא תשכב עמ' 156-150  
675.פלוסר, דוד הפרושים וחסידי הסטואה לפי יוסיפוס עיון כרכים יד-טו תשכג עמ' 329-318  
676.פלוסר, דוד פרושים, צדוקים ואסיים בפשר נחום ספר זכרון לגדליהו אלון, ת"א תשל עמ' 168-133  
677.פלוסר, דוד כת מדבר יהודה והשקפותיה חלק ב (קובץ מאמרים מתוך תדפיסים שיצאו לאור בעברית). ירושלים תשלא 27 עמ'  
678.פלק, זאב מגילת המקדש הראשונה והשניה סיני כרך פג תשלח עמ' ל-מא  
679.פלק, זאב להוציא מלבם של ביתוסים סיני כרך פד תשלט עמ' פט-צא  
680.פלק, זאב מבוא לדיני ישראל בימי הבית השני ת"א תשכט-תשלא 388 עמ'  
681.פלש, יוסף חיי משה; שכתבו... פילון היהודי... עוד בו... כת האיסים ותרפתים.. פראג 1838 183+192 עמ'  
682.פראד, סטיבן ד' מבט חדש על ה'מדרש ההשוואתי': מגילות ים המלח ומדרשי חז"ל היגיון ליונה, קובץ מחקרים לכבודו של פרופ' יונה פרנקל, ירושלים תשסז עמ' 261-284  
683.פרלמוטר, משה הפרושים והמרד הגדול, 70-66 לספירה בשער שנה ה 1962 חוב' 3 עמ' 71-64  
684.צייטלין, שניאור זלמן הצדוקים והפרושים (פרק בהתפתחות ההלכה) חורב כרך ג תרצו-תרצז עמ' 89-56  
685.צייטלין, שניאור זלמן על השם 'פרושים' הדאר שנה יז תרצח-תרצט עמ' 692-691  
686.צייטלין, שניאור זלמן 'הפרושים' חורב כרך ה תרצט עמ' 27-42  
687.צייטלין, שניאור זלמן המגלות הגנוזות הדאר שנה לא תשיב-תשיג עמ' 425-426, 480-479, 502-501  
688.צייטלין, שניאור זלמן מפלגות, כתות ופילוסופיות. ישו הנצרי - מלך היהודים, זמנו, משפטו וצליבתו ירושלים תשיט עמ' 70-92  
689.צייטלין, שניאור זלמן קורות בית שני. א-ב ירושלים תשכח-תשל 393 + 367 עמ' (על הכתות, הדתיות כרך א עמ' 150-133)  
690.קהן, דוד 'להוציא מלבן של צדוקים' הדרום חוב' כח תשרי תשכט עמ' 55-58  
691.קורמן, אברהם זרמים וכתות ביהדות באספקלריה של הדורות ת"א תשכז 376 עמ'  
692.קימרון, אלישע על שגגות וזדונות במגילות מדבר יהודה: עיון במונחים המשמשים לציונם דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה א ירושלים תשן עמ' 103-110  
693.קלוזנר, יוסף הכתות בישראל תולדות בית חשמונאי, ירושלים-ת"א תרפד עמ' 118-89  
694.קלוזנר, יוסף הכיתות בישראל: קנאים וסיקריים, איסיים, צדוקים ופרושים היסטוריה של הבית השני, ירושלים תשי כרך ג עמ' 140-107; כרך ד עמ' 124-122  
695.קפלן, חיים הלכה בספר היובלות חורב כרך א תרצד-תרצה עמ' 92-99  
696.קפלן, חיים כת הצדוקים חורב כרך ד תרצז-תרצח עמ' 84-68  
697.ראבילו, מרדכי אלפרדו גירושים אצל יוסף בן מתתיהו יוסף בן מתתיהו, קובץ מחקרים, בעריכת אוריאל רפפורט, ירושלים תשמג עמ' 164-149  
698.רבין, חיים היחד, החבורה והאיסיים עיונים במגילות מדבר יהודה, ירושלים תשיז עמ' 122-104  
699.רבינוביץ, לוי יצחק ההלכה בספר בן-סירא דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א תשכז עמ' 148-145  
700.רגב, אייל הצדוקים והלכתם ירושלים תשסה 457 ע  
701.רגב, אייל ההלכה הצדוקית והשפעת הצדוקים על חיי חברה ודת בארץ ישראל בימי בית שני חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 346 עמ'  
702.רגב, אייל; נחמן, דוד יוסף בן-מתתיהו וההלכות של הכיתות בימי הבית השני  ציון שנה סז תשסב עמ' 401-433  
703.רובין, שלמה מנחם הבבלי [על הכתות] וינא תרלג 96 עמ'  
704.רוזנטל, יהודה על השתלשלות הלכה בספר ברית-דמשק ספר יובל לפדרבוש, ירושלים תשכא עמ' רצב-שג  
705.רופא, אלכסנדר ישעיהו, סו, א-ד, הכיתות ביהודה בתקופה הפרסית בעיני ישעיהו השלישי אשל באר שבע ב תשם עמ' 37-27  
706.רופא, אלכסנדר ראשית צמיחתן של הכתות בימי בית שני קתדרה חוב' 49 תשרי תשמט עמ' 13-22  
707.רוקח, דוד הערות אסניות שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ד תשם עמ' 268-263  
708.רות, בצלאל (ססיל) הרקע ההיסטורי של המגילות הגנוזות ת"א תשיח 109 עמ'  
709.שוורץ, דניאל טיעוני 'קל וחומר' כריאליזם צדוקי מסכת ה תשסו עמ' 145-156  
710.שוייגר, צבי בייתוסים הצופה לחכמת ישראל שנה ט תרפה עמ' 288-289  
711.שור, י"ה על דבר המינים אשר בא זכרם בתלמוד ובמדרש החלוץ מחברת ז תרפה עמ' 80-89  
712.שטיין, מנחם ביז תרבות ישראל ותרבות יוון ורומא ת"א 1970 (עמ' 29-35: על האיסיים)  
713.שיפמן, יהודה גיור בכתבי יוסף בן מתתיהו; איזאטס מחדייב לאור ההלכה יוסף בן מתתיהו, קובץ מחקרים, בעריכת אוריאל רפפורט, ירושלים תשמג עמ' 265-247  
714.שיפמן, יהודה הלכה, הליכה ומשיחיות בכת מדבר יהודה ירושלים 1993 391 עמ'. בקורת: באומגרטן, אלברט: ציון שנה נח תשנג עמ' 509-513  
715.שלזינגר, עקיבא התרגום לספר רות - חיבור כיתתי כתבי עקיבא שלזינגר, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ט ירושלים תשכב עמ' 12-17  
716.שמש, אהרן נשים ומעמדן בחברה ובהלכה על פי ספרות קומראן בר אילן ל-לא תשסו עמ' 533-546  
717.שמש, אהרן עדות, תוכחה והתראה; עיון משווה בהלכת כת מדבר יהודה והלכת חז"ל תרביץ שנה סו תשנז עמ' 149-168   
718.שרביט, ברוך הכהן בכת מדבר יהודה בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 320-313  
719.שרביט, ברוך חזון אחרית הימים של כת מדבר יהודה בית מקרא שנה כג תשלח עמ' 217-208  
720.שרביט, ברוך ההנהגה של כת מדבר יהודה בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 304-295  
721.שרביט, ברוך טומאה וטהרה לפי כת מדבר יהודה בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 27-18  
722.שרביט, ברוך מידת הענווה והיחס להון לפי תורת כת מדבר יהודה בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 28-22  
723.שרביט, ברוך שמות כת מדבר יהודה וכינוייה בית מקרא שנה כח תשמג עמ' 139-134  
724.שרביט, ברוך מבנה כת היחד יחודה ויעדיה בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 234-228  
725.שרביט, ברוך אהבת הבריות ורחמים לפי כת מדבר יהודה בית מקרא שנה לב תשמז עמ' 151-149  
726. Abecassis, Armand  Etre Pharisien aujourd'hui  Sens 1-2 (1980), p. 18-23.  
727. Abel, E.L.  Jewish-Christian controversy in the second and third centuries A.D  Judaica 29 (1973), p. 112-125  
728. Abrahams, Israel  Sects (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 11, p. 332  
729. Abrahams, Israel  Studies in Pharisaism and the Gospels  N.Y. 1967 (repr. from 1917 and 1927 ed.), 32 + 226 p.  
730. Adam, Alfred (ed.)  Antike Berichte ?ber die Essener  Berlin 1961, 63 p.; 2nd ed. Berlin 1972, 6 + 88 p.  
731. Adinolfi, Marco  La donna e il matrimonio nel Giudaismo ai tempi di Cristo  Rivista Biblica 20 (1972), p. 369-390  
732. Adler, S.  Pharisaismus und Sadducaismus und ihre differirende Auslegung des ממחרת השבת  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 27 (1878), p. 522-528, 568-574; 28 (1879), p. 29-35  
733. Agus, Aharon  Some early rabbinic thinking on Gnosticism  Jewish Quarterly Review, N.S. 71 (1980-81), p. 18-30  
734. Albeck, Chanoch  Das Buch der Jubilaen und die Halacha  47. Bericht, Hochschule fur die Wissenschaft des Judentums (1930), 60 p.  
735. Alon, Gedalyahu  On Philo's Halakha  In: Jews, Judaism and the classical world, Jerusalem 1977, p. 89-137  
736. Altschuler, David  On the classification of Judaic laws in the Antiquities of Josephus and the Temple Scroll of Qumran  Journal of the Association for Jewish Studies 7-8 (1983), p. 1-14  
737. Angus, Samuel  Zealots  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 12, p. 849-855  
738. Applebaum, S.  The legal status of the Jewish communities in the Diaspora  In: The Jewish people in the first century, ed. S. Safrai and M. Stern, Assen 1974, p. 420-463  
739. Applebaum, S.  The organization of the Jewish communities in the Diaspora  In: The Jewish people in the first century, ed. S. Safrai and M. Stern, Assen 1974, p. 464-503  
740. Arenhoevel, Diego op  Die Theokratie nach dem 1. und 2. Makkabaerbuch  Mainz 1967, 22 + 207 p.  
741. Ares, Jacques d'  Les Esseniens et le Judaisme a travers les manuscrits de la Mer Morte  Paris 1973, 30 p.  
742. Arnaldez, R.  Philon d'Alexandrie et la loi de Moise  Dictionnaire de la Bible, Supplement 7, p. 1306-1312  
743. Bacher, Wilhelm  Le mot 'Minim' dans le Talmud designe-t-il quelquefois des Chretiens?  Revue des Etudes Juives 38 (1899), p. 38-46  
744. Baeck, Leo  Gesetz im nachbiblischen Judentum  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 1127-1129  
745. Baeck, Leo  Die Pharisaer  44. Bericht, Hochschule Berlin, 1927, p. 33-71  
746. Baer, Yitzhak Fritz  Social ideals of the Second Jewish Commonwealth  Journal of World History 11 (1968), p. 69-91 = Jewish society through the ages, eds. H.H. Ben-Sasson and S. Ettinger, London 1971, p. 69-91  
747. Bamberger, Salomon  Sadducaer und Pharisaer in ihren Beziehungen zu Alexander Jannai und Salome  J?disch-literarische Gesellschaft, 2. Rechenschaftsbericht, Frankf.a.M. 1907, p. 1-26  
748. Baneth, Eduard  ?ber den Ursprung der Sadukaer und Boethosaer  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 9 (1882), p. 1-37, 61-95  
749. Barneis, Henri E.  The Pharisees and Sages  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1951, 78 p.  
750. Basser, Herbert  The development of the pharisaic idea of law as a sacred cosmos  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 16 (1985), p. 104-116  
751. Baumbach, Gunther  Der sadduzaische Konservatismus  In: Literatur und Religion des Fruhjudentums, eds. Joh. Maier and Jos. Schreiner, Wurzburg 1973, p. 201-213  
752. Baumbach, Gunther  'Volk Gottes' im Fruhjudentum  Kairos 21 (1979), p. 30-47.  
753. Baumgarten, Albert I.  The name of the Pharisees  Journal of Biblical Literature 102 (1983), p. 411-428  
754. Baumgarten, Albert I.  Josephus and Hippolytus on the Pharisees  Hebrew Union College Annual 55 (1984), p. 1-25  
755. Baumgarten, Joseph M.  On the testimony of women in IQSa  Journal of Biblical Literature 76 (1957), p. 266-269  
756. Baumgarten, Joseph M.  The beginning of the day in the Calendar of Jubilees  Journal of Biblical Literature 77 (1958), p. 355-360  
757. Baumgarten, Joseph M.  Studies in Qumran law  Leiden 1977, 12 + 209 p.  R: Woude, A.S. van der, Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 9 (1978), p. 213-214; Phillips, Anthony, Journal of Jewish Studies 30 (1979), p. 94-95 
758. Baumgarten, Joseph M.  The 'sons of dawn' in CDC 13: 13-15 and the ban on commerce among the Essenes  Israel Exploration Journal 33 (1983), p. 81-85  
759. Baumgarten, Joseph M.  Halakhic polemics in new fragments from Qumran cave 4  Biblical Archaeology Today; Proceedings of the International Congress on Biblical Archaeology Today, Jerusalem 1985, p. 390-399  
760. Baumgarten, Joseph M.  The laws of Orlah and first fruits in the light of Jubilees, the Qumran writings and Targum Ps. Jonathan.   Journal of Jewish Studies 38 (1987), p. 195-202  
761. Beer, Peter  ?ber einige bei der j?dischen Nation bestandene, und zum Theile noch bestehende religiosen Sekten  Sulamith 1,1 (1806), p. 263-284, 352-372  
762. Beilner, Wolfgang  Der Ursprung des Pharisaismus  Biblische Zeitschrift, N.F. 3 (1959), p. 235-251  
763. Belkin, Samuel  Dissolution of vows and the problem of anti-social oaths in the Gospels and contemporary Jewish literature  Journal of Biblical Literature 55 (1936), p. 227-233  
764. Belkin, Samuel  The Alexandrian halakha in apologetic literature of the first century C E. Philadelphia 1936, 70 p.  
765. Belkin, Samuel  Philo and the Oral Law: the Philonic interpretation of biblical law in relation to the Palestinian Halakah  Cambridge 1940, 14 + 292 p.  R: Knox, Wilfred L., Jewish Social Studies 3 (1941), p. 218-220 
766. Belkin, Samuel  Some obscure traditions mutually clarified in Philo and rabbinic literature  The seventy-fifth anniversary volume of the Jewish Quarterly Review, 1967, p. 80-103  
767. Benamozegh, Elia  Storia degli Esseni  Firenze 1865, 4 + 522 p.  
768. Bentwich, Norman  Philo as jurist  Jewish Quarterly Review, N.S. 1 (1910-11), p. 151-157  
769. Bernstein, Moshe J.  Midrash Halakhah at Qumran.11Q: Temple 64, 6-13 and Deuteronomy 21, 22-23  Gesher 7 (1979), p. 145-166  
770. Black, Matthew  Pharisees  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 774-781  
771. Blidstein, Gerald J.  4Q Florilegium and rabbinic sources on bastard and proselyte  Revue de Qumran 8 (1972-75), p. 431-435  
772. Blosser, Don  The Sabbath year cycle in Josephus  Hebrew Union College Annual 52 (1981), p. 129-139  
773. Boertien, Maas  Het Joodse Leerhuis, van 200 voor tot 200 na christus  Kampen 1974, 80 p.  
774. Bokser, B.  Philo's description of Jewish practices  Berkeley 1977*  
775. Bowker, John  Jesus and the Pharisees  N.Y., 1973, 7 + 192 p.  R: Gammie, John G. Catholic Biblical Quarterly 36 (1974), p. 250-251. 
776. Bowman, John  Samaritanische Probleme. Studien zum Verhaltnis von Samaritanertum, Judentum und Urchristentum  Stuttgart 1967, 100 p.  
777. Bowman, John  The Samaritan problem. Studies in the relationships of Samaritanism, Judaism and early Christianity  Pittsburgh 1975, 20 + 169 p.  R: Myers, J.M., Catholic Biblical Quarterly 39 (1977), p. 108-109 
778. Box, George Herbert  Pharisees  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 9, p. 831-835  
779. Box, George Herbert  Sadducees  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 11, p. 43-46  
780. Braun, Herbert  Spatj?disch-haretischer und fruhchristlicher Radikalismus: Jesus von Nazareth und die essenische Qumransekte. 2 vols.,  T?bingen 1957, 161 + 152 p.  
781. Brookes, Reuben S.  Sects in Judaism  n.p. 1968, 13 p.  
782. Broyde, Isaac  Min  Jewish Encyclopedia 8, p. 594-595  
783. Brull, Adolf  Zur Geschichte und Literatur der Samaritaner  Einladungsschrift zu der... offentlichen Prufung der Real- und Volksschule der israelitische Gemeinde, Frankf.a.M. 1876, p. 1-25  
784. Buchler, Adolf  Die Priester und der Cultus im letzten Jahrzehnt des jerusalemitischen Tempels  2. Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 1895, p. 3-207  
785. Buchler, Adolf  Die Strafe der Ehebrecher in der nachexilischen Zeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 55, N.F. 19 (1911), p. 196-219  
786. Buchler, Adolf  ?ber die Minim von Sephoris und Tiberias im zweiten und dritten Jahrhundert  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 271-295  
787. Buchler, Adolf  Familienreinheit und Familienmakel in Jerusalem vor dem Jahre 70  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 133-162  
788. Buchler, Adolf  The Minim of Sepphoris and Tiberias in the second and third centuries  Jews' College Publications, N.S. 1 (1956), p. 245-274  
789. Buddeus, Johann Franz (praes.); Wille, Georg Frider. (resp.)  Dissertatio de iure Zelotarum in gente ebraea  Jena 1694; Halle 1699, 36 p.; Collectio opusculorum, ed. Joh. Oelrichs, Bremen 1768, vol. 1, p. 119-156  
790. Burgmann, Hans  Der Grundung der Pharisaergenossenschaft: Der Makkabaer Simon  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 9 (1978), p. 153-191  
791. Caspari, Wilhelm  Die Pharisaer bis an die Schwelle des neuen Testaments  Berlin 1909, 52 p.  
792. Chajes, Hirsch Perez  Am-ha-arez e Min  Rivista Israelitica 3 (1906), p. 83-96.  R: Klausner, Joseph, ib., p. 221-223 
793. Chajes, Hirsch Perez  I frammenti d'un libro Sadduceo  Rivista Israelitica 7 (1910), p. 203-213; 8 (1911), p. 1-7  
794. Coggins, R.J.  Samaritans and Jews  Atlanta, Ga., 1975, 6 + 170 p.  R: Myers, J.M., Catholic Biblical Quarterly 37 (1975), p. 90-91; Bergemeier, Roland, Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 8 (1977), p. 85-87; Isser, Stanley, Journal of Biblical Literature 96 (1977), p. 131-132 
795. Cohen, Jacob ben-Ezzi  The Samaritans, their history, customs, religion  Nablus 1965, 25 p.  
796. Cohen, Joseph  Les Pharisiens  2 vols., Paris 1877, 30 + 475, 523 p.  
797. Cohen, Shaye J.D.  The significance of Yavneh: Pharisees, Rabbis, and the end of Jewish sectarianism  Hebrew Union College Annual 55 (1984), p. 27-53  
798. Cohon, Samuel S.  Pharisaism. A definition  The Joshua Bloch memorial Volume, 1960, p. 65-74  
799. Conybeare, F.C.  Essenes  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 767-772  
800. Coppens, J.  Le celibat essenien  M?langes Armand Abel, vol. 3, 1978, p. 16-24  
801. Cowley, A.E.  Sadducees  Encyclopedia Biblica 4, p. 4234-4240  
802. Cronbach, Abraham  The social ideas of the Apocrypha and the Pseudepigrapha  Hebrew Union College Annual 18 (1943-44), p. 119-156  
803. Cutter, Allan Harris  Do the Zugot represent opposing left and right wing factions within the Pharisaic party?  Walter Fischel memorial volume, 1981, p. 61-81  
804. Daube, David  Josephus on suicide and liability of depositee  Juridical Review, N.S. 9 (1964), p. 212-224 = Libro Jubilar de Victor Andres Belaunde, p. 213-243  
805. Daube, David  Three legal notes on Josephus after his surrender  Law Quarterly Review 93 (1977), p. 191-194  
806. Daube, David  The rabbis and Philo on human rights  In: Essays on human rights, eds. David Sidorsky a.o., Philadelphia 1979, p. 234-246  
807. Davies, W.D.  Introduction to Pharisaism  Philadelphia 1967, 21 + 34 p.  
808. Davies, W.D.  Law in first-century Judaism  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 89-95  
809. Davis, Lawrence H.  Attitudes and policies toward gentiles during the Maccabean period  Yavneh Review 4 (1963), p. 5-20  
810. Derwacter, Frederic Milton  Preparing the way for Paul: the proselyte movement in Later Judaism  N.Y. 1930, 165 p.  
811. Desjardins, Michel  Law in 2 Baruch and 4 Ezra  Studies in Religion 14 (1985), p. 25-37  
812. Dexinger, Ferdinand  Die Sektenproblematik im Judentum  Kairos 21 (1979), p. 273-287  
813. Diderot, Denis  Juifs  Encyclopedie (1751-72), Oeuvres completes, Paris 1876 (photo repr. Nendeln 1966), vol. 15, p. 318-400; p. 320-328: Histoire des Samaritains; p. 331-337: De la secte des Saduceens; moeurs des Saduceens; p. 337-341: Des Caraites; doctrine des Caraites; p.  ; Ages, Arnold: 'Rabbins' and 'Rabbinisme' in the Encyclopedie, Jewish Quarterly Review, N.S. 56 (1965-66), p. 302-314 
814. Drazin, Nathan  History of Jewish education from 515 B.C.E. to 220 C.E. (during the periods of the Second Commonwealth and the Tannaim).  Baltimore 1940, 10 + 161 p.  
815. Dupont-Sommer, Andre  Le Maitre de justice fut-il mis a mort?  Vetus Testamentum 1 (1951), p. 200-215  
816. Dupont-Sommer, Andre  The Jewish sect of Qumran and the Essenes  London 1954, 12 + 195 p.  
817. Dupont-Sommer, Andre  Les Esseniens  Evidences (1956-58), No. 54, p. 19-25; 55, p. 27-34; 56, p. 11-25; 57, p. 9-23; 58, p. 27-39; 59, p. 13-27; 60, p. 25-36; 62, p. 32-47; 63, p. 19-32; 65, p. 19-28; 67, p. 27-33; 68, p. 27-36; 69, p. 37-43.  R: Roth, Cecil, ib. 70, p. 13-18; Dupont-Sommer, A., ib. p. 19-20 
818. Eaton, D.  Pharisees  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 821-828  
819. Eaton, D.  Sadducees  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 349-352  
820. Edersheim, Alfred  Sketches of Jewish Social life in the days of Christ  London 1876, 342 p.; repr., Grand Rapids, Mich. 1950; p. 14-29: Jews and gentiles in 'the land'; p. 103-121: The upbringing of Jewish children; p. 122-138: (about education); p. 139-160: Mother, daughters and wives in Israel; p. 182-198: Trade; p. 199-21  
821. Edersheim, Alfred  La societe juive a l'epoque de Jesus Christ  Paris 1896, 4 + 438 p.  
822. Ehrenpreis, Marcus  Talmud, Fariseism, Urkristendom  Stockholm, (1933), 169 p.  
823. Eisenman, R.  Maccabees, Zadokites, Christians and Qumran  Leiden 1983*  
824. Eisler, Robert  The Sadoqite book of the New Covenant, its date and origin  Occident and Orient... Studies... in honour of M. Gaster's 80th birthday, 1936, p. 110-143  
825. Elazar, Daniel J.; Schalit, Abraham  Government, biblical and Second Temple period  Encyclopedia Judaica Yearbook (1973), p. 210-219  
826. Elbogen, Ismar  Die Religionsanschauungen der Pharisaer  Bericht, Hochschule Berlin 22 (1904), 6 + 88 p.  
827. Elbogen, Ismar  Einige neuere Theorien ?ber den Ursprung der Pharisaer und Sadduzaer  Jewish studies in memory of Israel Abrahams, 1927, p. 135-148  
828. Elgvin, Torleif  Tempelrullen fra Qumran  Tidsskrift for Teologi og Kirke 1 (1985), p. 1-21*  
829. Ellenson, David  Ellis Rivkin and the problems of Pharisaic history: a study in historiography  Journal of the American Academy of Religion 43 (1975), p. 787-802  
830. Enciclopedia Judaica Castellana  Fariseos  Vol. 4, p. 378-380  
831. Falk, Zeev W.  The Kethubbah of Murabba'at  Journal of Jewish Studies 15 (1964), p. 157  
832. Falk, Zeev W.  'Behuqey hagoyim' in Damascus Document 9,1  Revue de Qumran 6 (1967-69), p. 569  
833. Falk, Zeev W.  Introduction to Jewish law of the Second Commonwealth  2 vols., Leiden 1972-79, 11 + 369 p.  
834. Falk, Zeev W.  Jewish private law  In: The Jewish people in the first century, vol. 1, eds. S. Safrai and M. Stern, Assen 1974, p. 504-534  
835. Falk, Zeev W.  The Temple Scroll and the codification of Jewish law  Jewish Law Annual 2 (1979), p. 33-44.  
836. Farbstein, David  Waren die Pharisaer und die Schriftgelehrten Heuchler?  Judaica 8 (1952), p. 193-207  
837. Farmer, William Reuben  Essenes  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 143-149  
838. Farmer, William Reuben  Maccabees, Zealots and Josephus, an inquiry into Jewish nationalism in the Graeco-Roman period  N.Y. 1956, 14 + 239 p.; repr. 1973.  R: Wilder, Amos N., Journal of Biblical Literature 77 (1958), p. 282-284; Hoenig, Sidney B., Jewish Quarterly Review, N.S. 49 (1958-59), p. 75-80 
839. Fiebig, Paul  J?dische Armengesetze der neutestamentlichen Zeit  Der Morgen 4 (1928), p. 507-515  
840. Finkel, Asher  The Pharisees and the Teacher of Nazareth. A study of their background, their halachic and midrashic teachings, the similarities and differences  Leiden 1964, 13 + 195 p.  R: Neusner, Jacob, Journal of the American Oriental Society 84 (1964), p. 183-184 
841. Finkelstein, Louis  The Book of Jubilees and the rabbinic Halaka  Harvard Theological Review 16 (1923), p. 39-61  
842. Finkelstein, Louis  The Pharisees, their origin and their philosophy  Harvard Theological Review 22 (1929), p. 185-261  
843. Finkelstein, Louis  Some examples of the Maccabean Halaka  Journal of Biblical Literature 49 (1930), p. 20-42  
844. Finkelstein, Louis  The Pharisees, the sociological background of their faith  2 vols., Philadelphia 1938; repr. 1940, 1946, 1962, 137 + 996 p.  R: Hoenig, Sidney B., Jewish Quarterly Review, N.S. 56 (1965-66), p. 337-353; Leeman, Saul, Conservative Judaism 19,1 (1964), p. 72-73 
845. Finkelstein, Louis  The ethics of anonymity among the Pharisees  Conservative Judaism 12,4 (1958), p. 1-12 = Justice, justice shall thou pursue; papers assembled on the occasion of the 75th birthday of Julius Mark, 1975, p. 17-24  
846. Finkelstein, Louis  The origin of the Pharisees  Conservative Judaism 23,2 (1969), p. 25-36  
847. Finkelstein, Louis  The ethics of the Pharisees  In: Social responsibility, ed. Louis Finkelstein, N.Y. 1971, p. 39-94  
848. Finkelstein, Louis  Pharisaism in the making  Selected essays. N.Y. 1972, 20 + 459 p.  R: Agus, Jacob B., Conservative Judaism 28,3 (1974), p. 60-65 
849. Fitzmyer, Joseph A.  Crucification in ancient Palestine, Qumran literature and the New Testament  Catholic Biblical Quarterly 40 (1978), p. 493-513.  
850. Ford, J. Massingberd  The divorce bill of the lamb and the scroll of the suspected adulteress. A note on Apoc. 5,1 and 10,8-11  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 2 (1971), p. 136-143  
851. Forkman, Goran  The limits of the religious community; expulsion from the religious community within the Qumran Sect, within rabbinic Judaism and within primitive Christianity  Lund 1972, 257 p.  
852. Frankel, Zacharias  Die Essaer  Zeitschrift fur die Religiosen Interessen des Judenthums 3 (1846), p. 441-461  
853. Frankel, Zacharias  Die Essaer nach talmudischen Quellen  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 2 (1853), p. 30-40, 61-73  
854. Frankel, Zacharias  Die Bedeutung der Priesterschaft fur die Gesetzgebung wahrend des zweiten Tempelbestandes  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 36 (1887), p. 97-118  
855. Friedlander, Michael  Les Pharisiens et les gens du peuple (Am-haarec)  Revue des Etudes Juives 13 (1886), p. 33-44  
856. Friedlander, Michael  Les Esseniens  Revue des Etudes Juives 14 (1887), p. 184-216  
857. Friedlander, Michael  Encore un mot sur Minim, Minout et Guilionim dans le Talmud  Revue des Etudes Juives 38 (1899), p. 194-203  
858. Friedlander, Michael  The 'Pauline' emancipation from the law, a product of the pre-Christian Jewish Diaspora  Jewish Quarterly Review 14 (1902), p. 265-301  
859. Funk, Salomon  Die Papyri von Assuan als alteste Quelle einer Halacha  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 7 (1909), p. 378-379  
860. Geiger, Abraham  Urschrift und Ubersetzungen der Bibel in ihrer Abhangigkeit von der inneren Entwicklung des Judenthums  Breslau 1857, 8 + 500 p.; p. 434-450: Mechiltha und Sifre  
861. Geiger, Abraham  Sadducaer und Pharisaer  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 2 (1863), p. 11-54  
862. Geiger, Abraham  Griechenthum. Sadducaer und Pharisaer. Zukunftige Welt. Hillel.  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 3 (1864-65), p. 1-29  
863. Geiger, Abraham  Das Salbol bei den Pharisaern, und bei den Evangelisten  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 6 (1868), p. 105-121  
864. Geller, Merkham J.  The Elephantine Papyri and Hosea, 2,3. Evidence for the form of the early Jewish divorce writ  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 8 (1977), p. 139-148  
865. Gil, Moshe  Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza  Leiden 1976, 18 + 611 p.  R: Nahon, Gerard, Revue des Etudes Juives 137 (1978), p. 224-227 
866. Ginsburg, Christian D.  Essenes or Essaeans  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 827-830  
867. Ginsburg, Christian D.  Pharisees  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 496-502  
868. Ginsburg, Christian D.  Sadducees  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 726-736  
869. Ginsburg, Christian D.  The Essenes, their history and doctrines  N.Y. 1956, 82 p.  
870. Ginzberg, Louis  Eine unbekannte j?dische Sekte  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 55, N.F. 19 (1911), p. 666-698; 56, N.F. 20 (1912), p. 33-48, 285-307, 417-448, 546-566, 664-689; 57, N.F. 21 (1913), p. 153-176, 284-308, 394-418, 666-696; 58, N.F. 22 (1914), p. 16-48, 143-177  
871. Ginzberg, Louis  The religion of the Pharisee  In: Students, scholars and saints, Philadelphia 1928, p. 88-108; repr. N.Y. 1958, 1959, 1960  
872. Ginzberg, Louis  An unknown Jewish sect  N.Y. 1976, 19 + 457 p.  R: Skehan, Patrick W., Catholic Biblical Quarterly 39 (1977), p. 558-559; Fitzmyer, Joseph A., Journal of Biblical Literature 97 (1978), p. 154-155; Garber, Z.W., Hebrew Studies 19 (1978), p. 93 
873. Goldenberg, David G.  The Halakha in Josephus and in tannaitic literature  Jewish Quarterly Review, N.S. 67 (1976-77), p. 30-43.  
874. Goldenberg, David M.  Antiquities IV, 277 and 288, compared with early rabbinic law  In: Josephus, Judaism and Christianity, eds. Louis H. Feldman and Gohei Hata, Detroit 1987, p. 198-211  
875. Goldfahn, A.H.  ?ber den Ursprung und die Bedeutung des Ausdrucks 'מין' im babylonischen und jerusalemitischen Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 19 (1870), p. 163-177  
876. Goldin, Judah  The first pair (Yose ben Yoezer and Yose ben Yochanan), or, the home of the Pharisees  Journal of the Association for Jewish Studies 5 (1980), p. 41-62  
877. Graetz, Heinrich  Das sopherische Zeitalter  Geschichte der Juden, vol. 2, part 2, Leipzig 1878, p. 170-205  
878. Graetz, Heinrich  Das Triharesion (Pharisaer, Sadducaer und Essaer)  Geschichte der Juden, vol. 3, 3rd ed., Leipzig 1878, p. 647-663; 5th ed., 1906, p. 689-705  
879. Graetz, Heinrich  Die Bedeutung der Priesterschaft fur die Gesetzgebung wahrend des zweiten Tempelbestandes  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 36 (1887), p. 97-118  
880. Graetz, Heinrich  Ebioniter, Nazaraer, Minaer  Geschichte der Juden, vol. 4, 4th ed., Leipzig 1908, p. 400-402  
881. Grelot, P.  Elephantine. Arameens et Juifs en Egypte  Le Monde de la Bible 45 (1986), p. 32-35*  
882. Grunbaum, Paul  Die Priestergesetze bei Flavius Josephus. Eine Parallele zu Bibel und Tradition  Halle 1887, 55 p.  
883. Guttmann, Alexander  Foundations of rabbinic Judaism  Hebrew Union College Annual 23,1 (1950-51), p. 453-473 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 115-135  
884. Guttmann, Alexander  Pharisaism in transition  Essays in honor of Solomon B. Freehof, 1964, p. 202-219 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 206-223  
885. Guttmann, Alexander  Pharisees and Sadducees  Jewish Chronicle, (5.3.1965), p. 9, 47 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 201-205  
886. Guttmann, Alexander  Rabbinic Judaism in the making. A chapter in the history of the Halakhah from Ezra to Judah I  Detroit 1970, 20 + 323 p.  R: Neusner, Jacob, Journal of Jewish Studies 23 (1972), p. 92-93 
887. Guttmann, Alexander  Spatpharisaertum  Forschung am Judentum; Festschrift zum sechzigsten Geburtstag von Lothar Rothschild, 1970, p. 53-59  
888. Guttmann, Alexander  Participation of the common people in pharisaic and rabbinic legislative processes  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 41-51  
889. Guttmann, Jehoshua  Elephantine  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 446-452  
890. Halevi, J.  Traces d'Aggadot Saduceennes dans le Talmud  Revue des Etudes Juives 8 (1884), p. 38-56  
891. Halperin, David J.  Crucifixion, the Nahum Pesher, and the rabbinic penalty of strangulation  Journal of Jewish Studies 32 (1981), p. 32-46  
892. Hamburger, J.  Die Ethik Philo's in ihrem Verhaltnis zu den ethischen Lehren der Volks-und Gesetzeslehrer der Juden in Palastina und Babylonien  Popular-wissenschaftliche Monatsblatter 5 (1885), p. 153-156, 177-180, 231-232  
893. Hausrath  Pharisaer und Sadducaer  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 4, p. 518-529  
894. Hecht, Richard D.  Preliminary issues in the analysis of Philo's 'De Specialibus Legibus'  Studia Philosophia 5 (1978), p. 1-55*  
895. Heinemann, J.  Philos Lehre vom Eid, eine quellenkritische Untersuchung  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 109-118  
896. Hennequin, L.  Elephantine (la colonie militaire juive d')  Dictionnaire de la Bible, Supplement 2, p. 962-990, 1012-1032  
897. Herford, R. Travers  Minim  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 8, p. 657-659  
898. Herford, R. Travers  Essenes  Universal Jewish Encyclopedia 4, p. 167-168  
899. Herford, R. Travers  Minim  Universal Jewish Encyclopedia 7, p. 567-568  
900. Herford, R. Travers  Pharisees  Universal Jewish Encyclopedia 8, p. 473-476  
901. Herford, R. Travers  Sadducees  Universal Jewish Encyclopedia 9, p. 308-309  
902. Herford, R. Travers  Pharisaism, its aim and its method  N.Y. 1912, 7 + 340 p.  R: Spiers, F.S., Jewish Review, London, 3 (1912-13), p. 367 
903. Herford, R. Travers  The Pharisees  London 1924, 248 p.; N.Y. ib.; Boston 1962, 7 + 248 p.  R: Bentwich, Norman, Jewish Quarterly Review, N.S. 3 (1912-13), p. 549-556; Zeitlin, Solomon, ib. 16 (1925-26), p. 383-394 
904. Herford, R. Travers  Talmud and apocrypha. A comparative study of the Jewish ethical teaching in the rabbinical and the non-rabbinical sources in the early centuries  N.Y. 1933, 323 p.; repr. N.Y. 1971.  R: קלוזנר, יוסף, קרית ספר יג (תרצה-צו), עמ' 439-450 
905. Herford, R. Travers  The problem of the 'Minim' further considered  Jewish studies in memory of George A. Kohut, 1935, p. 359-369  
906. Herford, R. Travers  The Law and the Pharisaism  In: Judaism and Christianity, ed. Erwin I.J. Rosenthal, vol. 3, N.Y. 1938 (repr. 1969), p. 91-121  
907. Hirschberg, Harris  Once again - the Minim  Journal of Biblical Literature 67 (1948), p. 305-318  
908. Hoenig, Sidney B.  Halakhic implications of the Dead Sea scrolls  Tradition 1 (1958-59), p. 64-76.  ; Baumgarten, J.M.: The Dead Sea scrolls, a threat to Halakah?, ib. p. 209-221; Hoenig, S.B.: Scroll idolization, ib., p. 222-226; Zeitlin, S., ib. 2 (1959-60), p. 175-187 
909. Hoenig, Sidney B.  What is the explanation for the term 'Betalmud' in the Scrolls?  Jewish Quarterly Review, N.S. 53 (1962-63), p. 274-276  
910. Hoenig, Sidney B.  Pharisaism reconsidered  Jewish Quarterly Review, N.S. 56 (1965-66), p. 337-353  
911. Hoenig, Sidney B.  The Pesher Nahum 'Talmud'  Journal of Biblical Literature 86 (1967), p. 441-445  
912. Hoenig, Sidney B.  The sectarian scrolls and rabbinic research  Jewish Quarterly Review, N.S. 59 (1968-69), p. 24-70  
913. Hoenig, Sidney B.  An interdict against socializing on the Sabbath  Jewish Quarterly Review, N.S. 62 (1971-72), p. 77-83  
914. Hoenig, Sidney B.  Pre-Karaism and the sectarian (Qumran) scrolls  Joshua Finkel Festschrift, 1974, p. 71-93  
915. Hoenig, Sydney B.  On the age of mature responsibility in IQSa  Jewish Quarterly Review, N.S. 48 (1957-58), p. 371-375.  R: Baumgarten, Joseph M.: IQSa 1,11, Age of testimony or responsibility? Jewish Quarterly Review, N.S. 49 (1958-59), p. 157-160 
916. Holscher, Gustav  Der Sadduzaismus  Leipzig 1906, 3 + 116 p.  
917. Holtzmann, H.J.  Essener oder Essaer  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 170-171  
918. Holtzmann, H.J.  Pharisaer  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 515  
919. Holtzmann, H.J.  Sadducaer  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 558-559  
920. Horsley, Richard A.  The law of nature in Philo and Cicero  Harvard Theological Review 71 (1978), p. 35-59  
921. Hruby, Kurt  Les Pharisiens, gardiens de l'ecriture  Sens 1-2 (1980), p. 24-30  
922. Huntjens, Johannes A.  Contrasting notions of covenant and law in the texts from Qumran  Revue de Qumran 8 (1972-75), p. 361-380  
923. Hunzinger, Claus-Hunno  Beobachtungen zur Entwicklung der Disziplinarordnung der Gemeinde von Qumran  In: Qumran-Probleme, ed. Hans Bardtke, Berlin 1963, p. 231-245  
924. Hunzinger, Claus-Hunno  Spuren pharisaischer Institutionen in der fruhen rabbinischen Uberlieferung  Tradition und Glaube; das fruhe Christentum in seiner Umwelt. Festgabe fur Karl Georg Kuhn zum 65. Geburtstag, 1971, p. 147-156  
925. Huppenbauer, Hans Walter  Gerichtshaus und Gerichtstag im Habakuk-Kommentar von Qumran  Theologische Zeitschrift 17 (1961), p. 281-282  
926. Ilg, Norbert  Uberlegungen zum Verstandnis von ברית in den Qumrantexten  In: Qumran, sa piete, sa theologie et son milieu, eds. M. Delcor, a.o., Paris 1978, p. 257-263  
927. Isakson, Abel  Marriage and ministry in the New Temple, a study with specific reference to Mt. 19,13 and I. Cor. 11, 3-16  Acta Seminarii Neotestamentii Upsaliensis 24 (1965), 210 p.  R: Lorenzi, Lorenzo de, Revue de Qumran 5 (1964-65), p. 446-452 
928. Israel, Saul  Intorno all'origine della setta di Sadducei  Rome 1920, 22 p.  
929. Isser, Stanley  The conservative Essenes: a new emendation of Antiquities 18,22  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 7 (1976), p. 177-180  
930. Jackson, Bernard S.  Susanna and the singular history of singular witnesses  Acta Juridica (1977), p. 37-54  
931. Jaubert, Annie  Le calendrier des Jubiles et les jours liturgiques de la semaine  Vetus Testamentum 7 (1957), p. 35-61  
932. Jaubert, Annie  La notion de l'alliance dans le Judaisme aux abords de l'ere chretienne  Dissertation Paris 1963, 542 p. = Patristica Sorbonensia 6.  R: D'Ercole, G., Studia et Documenta Historiae et Iuris 31 (1965), p. 334-342 
933. Jennings, David  Of the Assideans and Karaites; of the Pharisees, Sadducees, Samaritans and Essenes  In: Jewish antiquities, London 1808, p. 222-238  
934. Jost, Isaac Marcus  Die Ausscheidung widerstrebender Elemente: Samaritaner, Chuthim  In: Geschichte d. Judenthums und seiner Secten, vol. 1, Leipzig 1857, p. 44-89  
935. Jost, Isaac Marcus  Spaltungen in Religionsansichten: Pharisaer, Essaer und Sadducaer; Streitigkeiten zwischen Pharisaern und Sadducaern  In: Geschichte d. Judenthums und seiner Secten, vol. 1, Leipzig 1857, p. 197-226  
936. Julicher, A.  Essenes  Encyclopedia Biblica 2, p. 1396-1400  
937. Kalthoff, Joh. Heinr.  (Uber) die Pharisaer; die Sadducaer; die Essener und Therapeuten  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p. 137-162  
938. Karlin, A.J.  ?ber die Mitgliederzahl der Gerichtshofe zur Zeit des zweiten Tempels  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 57, N.F. 21 (1913), p. 24-31, 245.  ; Funk, S., ib. p. 501-506 
939. Kaufman, Reuben  Great sects and schisms in Judaism  N.Y. 1967, 235 p.  
940. Kempen, John  The Hasideans and the origin of Pharisaism  Dissertation Cincinnati 1985, 7 + 214 p.  
941. Klausner, Joseph  The economy of Judea in the period of the Second Temple  In: World history of the Jewish people, vol. 7, Jerusalem 1975, p. 180-205  
942. Klein, Samuel  Talmudisch-midraschische Glossen zu Josephus  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 7 (1920), p. 456-461  
943. Knox, W.L.  Pharisaism and Hellenism  In: Judaism and Christianity, vol. 2, ed. H. Loewe, N.Y. 1932; repr. 1969, p. 61-111  
944. Koffmahn, Elisabeth  Rechtsstellung und hierarchische Struktur des יחד von Qumran. Eine juristische Person und eine religiose Gemeinschaft nach dem mosaischen Gesetz.  Biblica 42 (1961), p. 433-442  
945. Koffmahn, Elisabeth  Die staatsrechtliche Stellung der essenischen Vereinigungen in der griechisch-romischen Periode  Biblica 44 (1963), p. 46-61  
946. Koffmahn, Elisabeth  Die 'Restitutionsklausel' in den aramaischen Vertragsurkunden von Murabba'at  Revue de Qumran 4 (1963-64), p. 421-427  
947. Koffmahn, Elisabeth  Zur Datierung der aramaisch-hebraischen Vertragsurkunden von Murabba'at  Wiener Zeitschrift fur Kunde des Morgenlandes 59-60 (1963-64), p. 119-136  
948. Koffmahn, Elisabeth  Die Doppelurkunden aus der Wuste Juda  Leiden 1968, 8 + 208 + 10 p.  
949. Kohler, Josef  Bemerkungen zu den aramaischen Urkunden von Elephantine  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 27 (1912), p. 142-144  
950. Kohler, Kaufmann  Essenes  Jewish Encyclopedia 5, p. 224-232  
951. Kohler, Kaufmann  Pharisees  Jewish Encyclopedia 9, p. 661-666  
952. Kohler, Kaufmann  Sadducees  Jewish Encyclopedia 10, p. 630-633  
953. Kohler, Kaufmann  Zealots  Jewish Encyclopedia 12, p. 639-643  
954. Kraus, Heinrich  Begriff und Form der Haeresie nach Talmud und Midrasch  Dissertation Hamburg 1896, 62 p.  
955. Krauss, Samuel  Sicarii  Jewish Encyclopedia 11, p. 323-324  
956. Krauss, Samuel  Die Ehe zwischen Onkel und Nichte  Studies in Jewish literature, issued in honor of... Kaufmann Kohler, 1913, p. 165-175  
957. Kunlin, Henri  De l'Essenisme; sa pretendue ressemblance avec le Christianisme  Dissertation Strasbourg 1849, 36 p.  
958. Kutsch, Ernst  Der Kalender des Jubilaenbuches und das Alte und das Neue Testament  Vetus Testamentum 11 (1961), p. 39-47  
959. Kwong, Andrew  The initiatory oath of the Dead Sea Scrolls  Dissertation Wheaton College 1972   
960. Langen, Joh. Joachim (praes.); Hermes, Georg. Vivienz (resp.)  Dissertatio accademica de Essaeis, demonstrans Essaeos non fuisse Judaeos  Halle-Magdeburg 1721, 36 p.  
961. Laperrousaz, E.M.  'Les Esseniens etaient - ils misogynes?' In: Judaisme et droits de l'homme, ed  Emmanuel Hirsch, Paris 1984, p. 29-35  
962. Laupheimer, F.E.  Die ausserpentateuchischen Quellen der Sabbatgesetze, einschliesslich der Apokryphen und Pseudepigraphen, verglichen mit der Halacha  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 22 (1931-32), p. 161-212  
963. Lauterbach, Jacob Z.  The Sadducees and Pharisees. A study of their respective attitudes towards the Law.  Studies in Jewish literature, issued in honor of... Kaufmann Kohler, 1913, p. 176-198 = Rabbinic essays, Cincinnati 1951, p. 23-48  
964. Lauterbach, Jacob Z.  A significant controversy between the Sadducees and the Pharisees  Hebrew Union College Annual 4 (1927), p. 173-205 = Rabbinic essays, Cincinnati 1951, p. 51-83  
965. Lauterbach, Jacob Z.  The Pharisees and their teachings  Hebrew Union College Annual 6 (1929), p. 69-139 = Rabbinic essays, Cincinnati 1951, p. 87-159  
966. Le Moyne, Jean  Les Sadduceens  Paris 1972, 464 p.  
967. Leach, E.R.  A possible method of intercalation for the calendar of the Book of Jubilees  Vetus Testamentum 7 (1957), p. 392-397  
968. Lehmann, Joseph  Les sectes juives mentionnees dans la Mischna de Berakhot et de Meguilla  Revue des Etudes Juives 30 (1895), p. 182-203; 31 (1895), p. 31-46  
969. Lehmann, Manfred R.  Studies in the Murabba'at and Nahal Hever documents  Revue de Qumran 4 (1963-64), p. 53-81  
970. Lehmann, O.H.; Stern, S.M.  A legal certificate from Bar-Kochba's days  Vetus Testamentum 3 (1953), p. 391-396  
971. Lesetre, Henri  Sadduceens  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1337-1345  
972. Leszynsky, Rudolf  Pharisaer  J?disches Lexikon 4, p. 894-896  
973. Leszynsky, Rudolf  Die Sadduzaer  Berlin 1912, 309 + 4 p.  R: Revel, Bernard, Jewish Quarterly Review, N.S. 7 (1916-17), p. 429-438 
974. Leszynsky, Rudolf  Pharisaer und Sadduzaer  Frankf.a.M. 1912, 70 p.  
975. Leszynsky, Rudolf  Die Papyri von Elefantine  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 16 (1913), p. 64-117  
976. Levi, Israel  Les sources talmudiques de l'histoire juive; 1: Alexandre Jannee et Simon ben Schetah; 2: La rupture de Jannee avec les Pharisiens  Revue des Etudes Juives 35 (1897), p. 213-223  
977. Levi, Israel  Le mot 'Minim', designe-t-il jamais une secte juive de Gnostiques Antinomistes ayant exerce son action en Judee avant la destruction du Temple?  Revue des Etudes Juives 38 (1899), p. 204-210  
978. Levi, Israel  Document relatif a la 'Communaute des fils de Sadoc'  Revue des Etudes Juives 65 (1913), p. 24-31  
979. Levine, Baruch A.  On the origins of the Aramaic legal formulary at Elephantine  Christianity, Judaism and other Greco-Roman cults; studies for Morton Smith at sixty, vol. 4, 1975, p. 37-54  
980. Levine, Harry H.  Halakah in Josephus  Dissertation Dropsie 1935*  
981. Levyssohn, David Henricus  Disputatio academica inauguralis de Judaeorum sub Caesaribus conditione et de legibus eos spectantibus  Leiden 1828, 82 p.  
982. Lewis, Naphtali; Katzoff, Ranon; Greenfield, Jonas C.  Papyrus Yadin 18. 1: Text, translation and notes. 2: Legal commentary. 3: The Aramaic subscription.  Israel Exploration Journal 37 (1987), p. 229-250  
983. Licht, J.  The Qumran sect and its scroll  In: World history of the Jewish people, vol. 8, Jerusalem 1977, p. 152-177  
984. Lieberman, Saul  Light on the Cave Scrolls from rabbinic sources  Proceedings, American Academy for Jewish Research 20 (1951), p. 395-404  
985. Lieberman, Saul  The discipline in the so-called Dead Sea Manual of Discipline  Journal of Biblical Literature 71 (1952), p. 199-206 = Texts and studies, N.Y. 1974, p. 200-207  
986. Lightstone, Jack  Sadducees versus Pharisees. The tannaitic sources  Christianity, Judaism and other Greco-Roman cults; studies for Morton Smith at sixty, vol. 3, 1975, p. 206-217  
987. Linbart, George W.  The Pharisees  Dissertation Dallas Theological Seminary 1953*  
988. Lindars, B.  Jesus and the Pharisees  Studies in Jewish legal history; essays in honour of David Daube, 1978, p. 51-63  
989. Lindeskog, Gosta  Die Essenerfrage in Geschichte und Gegenwart  Annual of the Swedish Institute, Jerusalem 1 (1962), p. 96-108  
990. Lipsius  Essaer oder Essener  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 181-192  
991. Loewe, Herbert  Pharisaism  In: Judaism and Christianity, vol. 1, ed. W.O.E. Oesterley, N.Y. 1937; repr. N.Y. 1969, p. 105-190  
992. Loewe, Herbert  The ideas of Pharisaism  In: Judaism and Christianity, vol. 2, ed. H. Loewe, N.Y. 1937; repr. N.Y. 1969, p. 3-58  
993. Low, Leopold  Die Lehre Philo's vom Eide  Ben Chananja 6 (1863), p. 324-330 = Gesammelte Schriften, vol. 1, Szegedin 1889, p. 213-221  
994. Low, Leopold  Das Vereinswesen in Israel seit den altesten Zeiten bis auf den heutigen Tag  Ben Chananja 8 (1865), p. 77-83, 93-99, 109-115, 125-129 = Gesammelte Schriften, vol. 2, Szegedin 1890, p. 133-164  
995. Lucius, Paul Ernst  Der Essenismus in seinem Verhaltniss zum Judenthum  Strassburg 1881, 131 p.  
996. Lucius, Paul Ernst  Essenism in the middle of the first century  Hebrew Review, Cincinnati, 2 (1881-82), p. 95-106  
997. Lucius, Paul Ernst  Historical origin of Essenism  Hebrew Review, Cincinnati, 2 (1881-82), p. 135-148  
998. Lund, Daniel (praes.); Backmark, Petrus (resp.)  De sectis Judaeorum  Dissertation Upsala 1709, 72 p.  
999. Mann, Abraham M.  The Jewish marriage contracts from Elephantine: a study of text and marriage  Dissertation N.Y., 1985  
1000. Mantel, Hugo D.  The dichotomy of Judaism during the Second Temple  Hebrew Union College Annual 44 (1973), p. 55-87  
1001. Mantel, Hugo D.  The high priesthood and the Sanhedrin in the time of the Second Temple  In: World history of the Jewish people, vol. 7, Jerusalem 1975, p. 264-281  
1002. Mantel, Hugo D.  The development of the Oral Law during the Second Temple period  In: World history of the Jewish people, vol. 8, Jerusalem 1977, p. 41-64  
1003. Mantel, Hugo D.  The Sadducees and Pharisees  In: World history of the Jewish people, vol. 8, Jerusalem 1977, p. 99-123  
1004. Many, S.  Esseniens  Dictionnaire de la Bible 2, p. 1109-1132  
1005. Marcus, Ralph  Law in the Apocrypha  N.Y. 1927, 16 + 116 p. = Columbia University Oriental Studies, 26.  R: Finkelstein, Louis, Jewish Quarterly Review, N.S. 24 (1933-34), p. 259-261 
1006. Marcus, Ralph  Pharisees, Essenes and Gnostics  Journal of Biblical Literature 73 (1954), p. 157-161  
1007. Marmorstein, Arthur  The apologetics of the Rabbis (of the Mishna against sects, Christians...)  Jewish Review, London, 5 (1914), p. 62-74  
1008. Marmorstein, Arthur  Ein Fragment einer neuen Piska zum Wochenfest und der Kampf gegen das mundliche Gesetz  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 12 (1925), p. 34-53  
1009. Marx, A.  Les racines du celibat essenien  Revue de Qumran 7 (1970), p. 323-342  
1010. Melamed, David L.  Community of goods at Qumran  Theologische Zeitschrift 31 (1975), p. 129-139  
1011. Mercurio, R.  Pharisees  New Catholic Encyclopedia 11, p. 252-253  
1012. Mercurio, R.  Sadducees  New Catholic Encyclopedia 12, p. 843-844  
1013. Meyer, Rudolf  Tradition und Neuschopfung im antiken Judentum... Geschichte des Pharisaismus  Berlin 1965, 88 p.  
1014. Michel, A.  Le maitre de justice d'apres les documents de la Mer Morte, la litterature apocryphe et rabbinique  Paris 1954, 23 + 335 p.  
1015. Michel, A.; Le Moyne, Jean  Pharisiens  Dictionnaire de la Bible, Supplement 7, p. 1022-1068  
1016. Milik, J.T.  Deux documents inedits du Desert de Juda:... (2) Acte de vente d'un terrain. (3) Acte de vente d'une maison, date de 134 ap. J.C.  Biblica 38 (1957), p. 255-268.  R: Yaron, Reuben: Note on a Judean deed of sale of a field, Bulletin of the American School of Oriental Research 150 (1958), p. 26-28 
1017. Mohring, Horst R.  Josephus and the marriage customs of the Essenes  Early Christian studies,... in honor of Harold R. Willoughby, 1961, p. 120-127  
1018. Montet, Edouard  Essai sur les origines des partis saduceen et pharisien  Paris 1883, 16 + 334 p.  
1019. Montgomery, James A.  The Samaritans  Philadelphia 1907, 21 + 358 p.; repr. N.Y. 1968, 30 + 358 p.  R: Perles, F., Orientalistische Literaturzeitung 10 (1907), p. 632-634 
1020. Morgenstern, Julian  The calendar of the Book of Jubilees, its origin and its character  Vetus Testamentum 5 (1955), p. 34-76  
1021. Muller, Alois  Pharisaer und Sadducaer, oder Judaismus und Mosaismus  Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historischen Classe, vol. 34 (1860), p. 95-164  
1022. Neusner, Jacob  The fellowship (חבורה) in the Second Jewish Commonwealth  Harvard Theological Review 53 (1960), p. 125-142  
1023. Neusner, Jacob  Fellowship in Judaism, the first century and today  London 1963, 76 p.  R: Davis, Moshe, Conservative Judaism 19,2 (1965), p. 95-98 
1024. Neusner, Jacob  Pharisaic law in New Testament times  Union Seminary Quarterly Review 26 (1971), p. 331-340  
1025. Neusner, Jacob  The rabbinic traditions about the Pharisees before A.D. 70; the problem of oral transmission.  Journal of Jewish Studies 22 (1971), p. 1-18 = Kairos 14 (1972), p. 57-70  
1026. Neusner, Jacob  The rabbinic traditions about the Pharisees before 70  3 vols., Leiden 1971, 16 + 419, 14 + 353, 16 + 427 p.  R: Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 3 (1972), p. 71-72 
1027. Neusner, Jacob  Types and forms in ancient Jewish literature: some comparisons;... Rabbinic traditions about the Pharisees;... Hillel and Jesus; history of forms  History of Religions 11 (1971-72), p. 354-390  
1028. Neusner, Jacob  De rabbinska traditionerna ens fariseerna fore ar 70  Svensk Exegetisk Assbok 36 (1972), p. 97-116  
1029. Neusner, Jacob  Fellowship through law. The ancient Havurah  In: Contemporary Jewish fellowship in theory and practice, N.Y. 1972, p. 13-30  
1030. Neusner, Jacob  Josephus's Pharisees  Ex orbe religionum, Studia Geo Widengrin, vol. 1, 1972, p. 224-244  
1031. Neusner, Jacob  Pre-70 C.E. Pharisaism. The record of the Rabbis.  Central Conference of American Rabbis, Journal 79 (1972), p. 53-70  
1032. Neusner, Jacob  The rabbinic traditions about the Pharisees in modern historiography  Central Conference of American Rabbis, Journal 77 (1972), p. 78-108  
1033. Neusner, Jacob  'By the testimony of two witnesses' in the Damascus Document IX, 17-22 and in pharisaic-rabbinic law  Revue de Qumran 8 (1972-75), p. 197-217  
1034. Neusner, Jacob  'Pharisaic-rabbinic' Judaism: a clarification  History of Religions 12 (1972-73), p. 250-270  
1035. Neusner, Jacob  From politics to piety: the emergence of pharisaic Judaism  N.Y. 1973, 23 + 168 p.  
1036. Neusner, Jacob  Die Verwendung des spateren rabbinischen Materials fur die Erforschung des Pharisaismus im 1. Jahrhundert n.Chr  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 76 (1979), p. 292-309  
1037. Neusner, Jacob  Scriptural, Essenic and mishnaic approaches to civil law and government  Harvard Theological Review 73 (1980), p. 419-434  
1038. Neusner, Jacob  The Pharisees: rabbinic perspectives  Hoboken 1985, 9 + 316 p.  R: Schreiner, S., Judaica 42 (1986), p. 258 
1039. Neusner, Jacob  Josephus' Pharisees: A complete repertoire  In: Josephus, Judaism and Christianity, eds. Louis H. Feldman and Gohei Hata, Detroit 1987, p. 274-292  
1040. Nikiprowetzky, Valentin  Quelques observations sur la repudiation de l'esclavage par les Therapeutes et les Esseniens d'apres les notices de Philon et de Flavius Josephe  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 239-271  
1041. Olitzki, M.  Der j?dische Sklave nach Josephus und der Halacha  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 16 (1889), p. 73-83  
1042. Olitzki, M.  Rituelle und judicielle Falle bei Josephus  Monatshefte, Beilage der J?dische Presse, 1886,1887*  
1043. Olitzki, M.  Flavius Josephus und die Halacha  1. Berlin 1885, 58 p.; 2. Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 16 (1889), p. 169-182  
1044. Oppenheimer, Aharon  Oral Law in the Books of Maccabees  Immanuel 6 (1976), p. 34-42  
1045. Pantasapulos, Elias Ar.  Die Lehre vom naturlichen und positiven Rechte bei Philo Judaeus  Munchen 1893, 28 p.  
1046. Paul, Andre  Ecrits de Qumran  Paris 1969, 192 p.  R: גיל, משה, קרית ספר כרך מט (תשלד) עמ' 211-213 
1047. Peters, Norbert  Die j?dische Gemeinde von Elephantine-Syene und ihr Tempel im 5. Jahrhundert vor Chr. Geburt.  Freiburg i.Br. 1910, 57 p.  
1048. Pfeiffer, August (praes.); Bernhard, Martin (resp.)  De Trihaeresio Judaeorum, sive de Pharisaeis, Sadducaeis et Essaeis  In: Fasciculus Dissertationum... Wittenberg 1665, p. 38-52 = Theologiae Judaicae atque Mohammedicae... Leipzig 1687, p. 182-206  
1049. Philippson, Ludwig  Il Secondo Tempio  L'origine del Talmudismo. La Rassegna Mensile di Israel 19 (1953), p. 243-253  
1050. Pinchinat, Barthelemy  Dictionnaire chronologique, historique, critique sur l'origine de l'idolatrie, des sectes...  Paris 1738, 20 + 526 + 2 p.  
1051. Ploeg, J.P.M. van der  La regle de la guerre. Traduction et notes.  Vetus Testamentum 5 (1955), p. 373-420  
1052. Ploeg, J.P.M. van der  Une halakha inedite de Qumran  In: Qumran, sa piete, sa theologie et son milieu, eds. M. Delcor, a.o., Paris 1979, p. 107-113  
1053. Polish, David  Pharisaism and political sovereignty  Judaism 19 (1970), p. 415-422  
1054. Porten, Bezalel  Archives from Elephantine: the life of an ancient Jewish military colony  Berkeley-Los Angeles 1968, 21 + 421 p. (part of the book has been published as: The Elephantine Jewish community, Dissertation Columbia University, 1963-64)  
1055. Pouilly, Jean  L'evolution de la legislation penale dans la communaut? de Qumran  Revue Biblique 82 (1975), p. 522-551  
1056. Pouilly, Jean  La regle de la communaut? de Qumran, son evolution litteraire  Paris 1976, 144 p.  R: Puech, Emile, Revue de Qumran 10 (1979), p. 103 
1057. Poznanski, Samuel  Geschichte der Sekten und der Halacha  In: Abraham Geiger, Leben und Lebenswerk, ed. Ludwig Geiger, Berlin 1910, p. 352-387  
1058. Prat, F.  Pharisiens  Dictionnaire de la Bible 5, p. 205-218  
1059. Qimron, Elisha; Strugnell, John  An unpublished halakhic letter from Qumran  Israel Museum Journal 4 (1985), p. 9-12  
1060. Rabin, Chaim  Alexander Jannaeus and the Pharisees  Journal of Jewish Studies 7 (1956), p. 3-11  
1061. Rabin, Chaim  The Zadokite Documents, ed. with translation and notes. 2nd ed.,  Oxford 1958, 16 + 103 p.; p. 44-77: The laws  
1062. Rabinowitz, Isaac  The guides of righteousness  Vetus Testamentum 8 (1958), p. 391-404  
1063. Rabinowitz, Louis I.  The Halakha as reflected in Ben-Sira  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 264  
1064. Renaud, B.  La Loi et les lois dans les livres des Maccabees  Revue Biblique 68 (1961), p. 39-67  
1065. Revel, Bernard  Some anti-traditional laws of Josephus  Jewish Quarterly Review, N.S. 14 (1923-24), p. 293-301  
1066. Revel, Bernard  Philonian Halakah  Jewish Forum 11 (1928), p. 120-122  
1067. Ricoeur, Paul  Pharisiens et Chretiens  Sens 1-2 (1980), p. 3-17  
1068. Riskin, Steven  The Halakhah in Josephus as reflected in 'Against Apion'  Dissertation Yeshiva University 1970*  
1069. Ritter, Bernhard  Philo und die Halacha  Leipzig 1879, 10 + 139 p.  R: Hoffman, David, Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 8 (1881), p. 53-57 
1070. Rivkin, Ellis  Pharisees  Encyclopedia of Religion 11, p. 269-272  
1071. Rivkin, Ellis  The pharisaic revolution  In: Perspectives in Jewish learning, ed. Moses A. Shulvass, vol. 2, Chicago 1966, p. 26-51  
1072. Rivkin, Ellis  Defining the Pharisees: the tannaitic sources  Hebrew Union College Annual 40-41 (1969-70), p. 205-249  
1073. Rivkin, Ellis  Pharisaism and the crisis of the individual in the Greco-Roman world  In: Essays in Greco-Roman and related talmudic literature, ed. Henry A. Fischel, N.Y. 1977, p. 500-526  
1074. Rivkin, Ellis  Scribes, Pharisees, lawyers, hypocrites, a study in synonymity  Hebrew Union College Annual 49 (1978), p. 135-142  
1075. Rivkin, Ellis; Fishel, Henry, a.o.  A symposium on the Pharisees  Central Conference of American Rabbis, Journal 58 (1967), p. 32-47  
1076. Roberts, Robert  The social laws of the Qoran, considered and compared with those of the Hebrew and other ancient codes  London 1925, 10 + 126 p.; 2nd ed. London 1971; repr. New Delhi 1977  
1077. Rokeah, David  The Temple scroll, Philo, Josephus, and the Talmud  Journal of Theological Studies, N.S. 34 (1983), p. 515-526  
1078. Rosenthal, Ludwig A.  ?ber den Zusammenhang der Mischna. Vol. 1: Die Sadduzaerkampfe und die Mischnasammlungen vor dem Auftreten Hillel's.  Strassburg 1890, 94 p.; 2nd ed. Strassburg 1909 = ?ber den Zusammenhang, die Quellen und die Entstehung der Mischna, vol. 1. Berlin 1918, 164 p.  R: Hoffman, David, Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 17 (1890), p. 322-324; 20 (1893), p. 77-82 
1079. Rossler, Dietrich  Gesetz und Geschichte. Untersuchungen zur Theologie der j?dischen Apokalyptik und der pharisaischen Orthodoxie.  Neukirchen 1960, 119 p.  
1080. Roth, Cecil  The Zealots - a Jewish religious sect  Judaism 8 (1959), p. 33-40  
1081. Roth, Cecil  The constitution of the Jewish Republic of 66-70  Journal of Semitic Studies 9 (1964), p. 295-319  
1082. Rulf, J.  Das Prinzip der Parteibildung im Judentum  In: Gossel, J., Popular-wissenschafliche Vortrage ?ber j?dische Geschichte und Literatur, vol. 1, Frankf.a.M. 1902, p. 107-122  
1083. Saera, Rafael Vincent  La Halaka de DT 21,22-23 y su interpretacion en Qumran y en JN 19, 31-42  Salvation en la Palabra, Targum, Derash, Berith, en memoria de Alejandro Diez Macho, 1986, p. 699-709  
1084. Safrai, Shmuel  Jewish self-government  In: The Jewish people in the first century, vol. 1, eds. S. Safrai and M. Stern, Assen 1974, p. 377-419  
1085. Safrai, Shmuel  Home and family  In: The Jewish people in the first century, vol. 1, eds. S. Safrai and M. Stern, Assen 1974, p. 728-792  
1086. Safrai, Shmuel  Education and the study of the Torah  In: The Jewish people in the first century, vol. 1, eds. S. Safrai and M. Stern, Assen 1974, p. 945-970  
1087. Safrai, Shmuel; Stern, Menachem (eds.)  The Jewish people in the first century  2 vols., Assen 1974-76, 21 + 9 + 1283 p.  
1088. Sandmel, Samuel  Virtue and reward in Philo  Essays in Old Testament ethics; James Philip Hyatt in memoriam, 1974, p. 217-223  
1089. Schalit, Abraham  Domestic politics and political institutions (in the Hellenistic Age, 332 B C.E. to 67 B.C.E.). In: World history of the Jewish people, vol. 6, London 1972, p. 255-297  
1090. Schechter, Solomon  Documents of Jewish Sectaries. 2 vols. in 1,  Cambridge 1910; repr. 1970, 175 p.  R: Poznanski, Samuel, Jewish Review, London, 2 (1911-12), p. 273-281; Segal, M.H.: Notes on fragments of a Zadokite work, Jewish Quarterly Review, N.S. 2 (1911-12), p. 133-141; 3 (1912-13), p. 301-311 
1091. Schiffman, Laurence H.  Essenes  Encyclopedia of Religion 5, p. 163-166  
1092. Schiffman, Laurence H.  The Qumran law of testimony  Revue de Qumran 8 (1972-75), p. 606-612  
1093. Schiffman, Lawrence H.  The Halakhah at Qumran  Dissertation Waltham, Mass. 1974, 9 + 453 p. 2 vols. in 1; Leiden 1975, 12 + 170 p. (part of the dissertation).  R: v.d.W., Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 8 (1977), p. 97-99; Fitzmyer, Joseph A., Catholic Biblical Quarterly 39 (1977), p. 133-135 
1094. Schiffman, Lawrence H.  Sectarian law in the Dead Sea Scrolls: courts, testimony and the penal code  Chico 1983, 15 + 278 p.  R: Baumgarten, Joseph M., Jewish Quarterly Review, N.S. 74 (1983-84), p. 434-435; Garcia Martinez, F., Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 15 (1984), p. 202-204; Buchanan, George Wesley, Revue de Qumran 11 (1984), 
1095. Schiffman, Lawrence H.  Legislation concerning relations with non-Jews in the Zadokite fragments and tannaitic literature  Revue de Qumran 11 (1984), p. 379-389  
1096. Schiffman, Lawrence H.  The eschatological community of the Serekh Ha-dah  Proceedings, American Academy for Jewish Research 51 (1984), p. 105-129  
1097. Schiffman, Lawrence H.  Reproof as a requisite for punishment in the law of the Dead Sea Scrolls  Jewish Law Association Studies 2 (1986), p. 59-74  
1098. Schiffman, Lawrence H.  The king, his guard, and the royal council in the Temple Scroll  Proceedings, American Academy for Jewish Research 54 (1987), p. 237-259  
1099. Schiffman, Lawrence H.  The conversion of the royal house of Adiabene in Josephus and rabbinic sources  In: Josephus, Judaism and Christianity, eds. Louis H. Feldman and Gohei Hata, Detroit 1987, p. 293-312  
1100. Schnabel, Eckhard J.  Law and Wisdom from Ben Sira to Paul  T?bingen 1985, 16 + 428 p.  
1101. Schreiner, Martin  Was lehrten die Pharisaer?  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 2 (1899), p. 55-74  
1102. Schurer, Emil  Pharisaer  Riehm, Eduard C. Aug., Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1205-1210  
1103. Schurer, Emil  Sadducaer  Riehm, Eduard C. Aug., Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1339-1342  
1104. Schurer, Emil  A history of the Jewish people in the time of Jesus Christ  2nd rev. ed., 5 vols., N.Y. 1885-1891   
1105. Schurer, Emil  Geschichte des j?dischen Volkes im Zeitalter Jesus Christus  4th-5th ed., 3 vols. + Register, Leipzig 1907-20; vol. 2, p. 94-277: Verfassung, Synedrion, Hohepriester; p. 277-363: Die Priesterschaft und der Tempelkultus; p. 363-447: Die Schriftgelehrsamkeit; p. 447-489: Pharisaer und Sadduzaer; p. 489-544: Schule u  
1106. Schwartz, Daniel R.  Josephus and Nicolaus on the Pharisees  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 14 (1983), p. 157-171  
1107. Schwarz, Adolf  La victoire des Pharisiens sur les Sadduceens en matiere de droit successoral  Revue des Etudes Juives 63 (1912), p. 51-62  
1108. Sen, Felipe  La pena de muerte en la epoca de los Macabeos  Cultura Biblica 29 (1972), p. 352-354  
1109. Serarius, Nicolas  Trihaeresium, seu De celeberrimis tribus, apud Judaeos, Pharisaeorum, Sadducaeorum et Essenorum sect, libri tres  Mainz 1604, 14 + 337 + 13 p.  ; Scaliger, Joseph Juste: Elenchus trihaeresii Nicolai Severaii, Franeker 1605, 272 p.; De sectis judaicis commentarii, ed. Johannes Drusius, Arnheim 1619, p. 221-380 
1110. Serouya, Henri  Les Esseniens, secte mystique et therapeutique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 11 (1951), p. 5-18; 12 (1952), p. 5-19; 13 (1952), p. 61-69  
1111. Serouya, Henri  Les Esseniens  Paris 1959, 241 p.  R: Molin, George, Revue de Qumran 2 (1959-60), p. 574-576 
1112. Sieffert, Friedrich  Pharisaer und Sadducaer  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 15, p. 264-292  
1113. Simon, Marcel  Essenes, Gnostics and Judeo-Christians  Jewish Review, London, 2 (1911-12) p. 527-544  
1114. Simon, Marcel  Las sectas judias el tiempo de Jess  Buenos Aires 1960, 142 p.  
1115. Simon, Marcel  Les sectes juives au temps de Jesus (Sadduceens, Pharisiens... Esseniens...)  Paris 1960, 138 p.  
1116. Simon, Marcel  Die j?dischen Sekten zur Zeit Christi  Einsiedeln 1964, 154 p.  
1117. Simon, Marcel  De joodse sekten ten tijde van Jezus  Amsterdam 1965, 144 p.  
1118. Smith, M.  Rome and Maccabean conversion - notes on I Macc.8  Studies in Jewish legal history; essays in honour of David Daube, 1978, p. 1-7  
1119. Smith, Morton  The description of the Essenes in Josephus and the Philosophumena  Hebrew Union College Annual 29 (1958), p. 273-313.  R: Zeitlin, Solomon, Jewish Quarterly Review, N.S. 49 (1958-59), p. 292-299 
1120. Smith, Morton  Zealots and Sicarii, their origins and relations  Harvard Theological Review 64 (1971), p. 1-19  
1121. Sperber, Daniel  Min  Encyclopedia Judaica 12, p. 1-3  
1122. Sperber, Daniel  Palestinian currency systems during the Second Commonwealth  Jewish Quarterly Review, N.S. 56 (1965-66), p. 273-301  
1123. Sperber, Daniel  Social legislation in Jerusalem during the latter part of the Second Temple period  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 6 (1975), p. 86-95  
1124. Spiro, Abram  Samaritans, Tobiads and Judahites in Pseudo-Philo  Proceedings, American Academy for Jewish Research 20 (1951), p. 279-355  
1125. Starcky, Jean  Les maitres de justice et la chronologie de Qumran  In: Qumran, sa piete, sa theologie et son milieu, eds. M. Delcor a.o., Paris 1978, p. 249-256  
1126. Stern, Menachem  Aspects of Jewish society - the priesthood and other classes  In: The Jewish people in the first century, vol. 1, eds. S. Safrai and M. Stern, Assen 1974, p. 561-630  
1127. Stone, M.  Jewish writings of the Second Temple period  Assen-Philadelphia 1984*  
1128. Sundberg, A.C.  Sadducees  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 160-163  
1129. Szekely, Edmond Bordeaux  The teaching of the Essenes from Enoch to the Dead Sea Scrolls  San Diego, Cal. 1957, 93 p.  
1130. Szubin, H.Z.; Porten, Bezalel  'Abandoned Property' in Elephantine: a new interpretation of Kraeling 3  Journal of Near Eastern Studies 41 (1982), p. 123-131  
1131. Szubin, H.Z.; Porten, Bezalel  Exchange of inherited property at Elephantine (Cowley 1)  Journal of the American Oriental Society 102 (1982), p. 651-654  
1132. Szubin, H.Z.; Porten, Bezalel  Testamentary succession at Elephantine  Bulletin of the American School of Oriental Research 252 (1983), p. 35-46  
1133. Tachauer, Gustav  Das Verhaltnis von Flavius Josephus zur Bibel und Tradition  Dissertation Erlangen 1871, 76 p.  
1134. Talmon, Shemaryahu  The calendar reckoning of the sect from the Judean Desert  Scripta Hierosolymitana 4 (1958), p. 162-200  
1135. Talmon, Shemaryahu  The emergence of Jewish sectarianism in the early Second Temple period  Ancient Israelite religion; essays in honour of Frank Moore Cross, 1987, p. 587-616  
1136. Terian, Abraham  Some stock arguments for the magnanimity of the law in hellenistic Jewish apologetics  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 141-149  
1137. Thoma, Clemens  Der Pharisaismus  In: Literatur und Religion im Fruhjudentum, eds. Joh. Maier and Jos. Schreiner, Wurzburg 1973, p. 254-272  
1138. Thomson, J.E.H.  Essenes  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 997-1005  
1139. Thomson, J.E.H.  Pharisees  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2361-2365  
1140. Thomson, J.E.H.  Sadducees  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2658-2661  
1141. Toorn, K. Van der  Herem-Bethel and Elephantine oath procedure  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 98 (1986), p. 282-285  
1142. Trigland, Jacob.  Trium scriptorum illustrium de tribus Judaeorum sectis  2 vols., Delphis (Delft) 1703; vol. 2, p. 1-191: Diatribem de secta Karaeorum  
1143. Verger, Alessandro; Moscati, S.; Volterra, Edoardo  L'amministrazione della giustizia nei papiri aramaici di Elefantina  Accademia Nazionale dei Lincei, 8th ser., 19 (1964), p. 75-94  
1144. Verme, M. del  La comunione dei beni tra gli Esseni a Qumran  In onore del P. Bellarmino Bagatti, 1976, p. 226-258  
1145. Vermes, Geza  Sectarian matrimonial Halakhah in the Damascus Rule  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 197-202  
1146. Vermes, Geza  The Dead Sea Scrolls; Qumran in perspective  London 1977, 238 p.  
1147. Voisin, Joseph de  Liber de jubilaeo secundum hebraeorum et christianorum doctrinam  Paris 1655, 24 + 447 p.; 2nd ed. 1668  
1148. Volz  Pharisaer  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 4, p. 1178-1179  
1149. Volz  Sadduzaer  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 5, p. 27-28  
1150. Voste, Jacques M.  De sectis judaeorum tempore Christi  Dissertation Roma 1929, 52 p.*  
1151. Wacholder, Ben Zion  The calendar of sabbatical cycles during the Second Temple and the early rabbinical period  Hebrew Union College Annual 44 (1973), p. 153-196; A response. Hebrew Union College Annual 54 (1983), p. 123-133  
1152. Wacholder, Ben Zion  The dawn of Qumran, the sectarian Torah and the teacher of righteousness  Cincinnati 1983, 18 + 310 p.  R: Cook, Johann, BO 41 (1984), p. 708-711; Caquot, Andre, Journal of Semitic Studies 29 (1984), p. 299-303; Vanderkam, James C., Catholic Biblical Quarterly 46 (1984), p. 800-804; Laeaney, A.R.C., Journal of Theological Studies 35 (1984), p. 493-497; Call 
1153. Wagner, Martin  Die Parteiungen im j?dischen Volke zur Zeit Jesu (Pharisaer und Sadducaer)  Hamburg 1893, 31 p.  
1154. Weill, Julien  L'essence du Pharisaisme  Revue des Etudes Juives 65 (1913), p. 1-15  
1155. Weinert, Francis D.  4Q 159: legislation for an Essene community outside of Qumran?  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 5 (1974), p. 179-207  
1156. Weinfeld, Moshe  The organizational pattern and the penal code of the Qumran sect  Fribourg-Guttingen 1986, 100 p.  
1157. Weinstein, N.I.  Beitr?ge zur Geschichte der Essaer  Wien 1892, 92 p.  
1158. Weiss, Hans-Friedrich  Pharisaismus und Hellenismus; zur Darstellung des Judentums im Geschichtswerk des j?dischen Historikers Flavius Josephus  Orientalistische Literaturzeitung 74 (1979), p. 421-433  
1159. Wellhausen, Julius  Die Pharisaer und die Sadducaer  Greifswald 1874, 164 p.; 2nd ed. Hannover 1924, 164 p.  
1160. Weyl, Heinrich  Die j?dischen Strafgesetze bei Josephus Flavius in ihrem Verhaltnis zu Schrift und Halacha, mit einer Einleitung: Josephus... ?ber die j?dischen Gerichtshofe und Richter  Berlin 1900, 164 p.  
1161. Wieder, Naphtali  The 'law-interpreter' of the sect of the Dead Sea Scrolls: the second Moses  Journal of Jewish Studies 4 (1953), p. 158-175  
1162. Wieder, Naphtali  The Judean Scrolls and Karaism  London 1962, 12 + 296 p.  
1163. Winer, G.B.  Pharisaer  Biblisches Realworterbuch 2, p. 244-248  
1164. Winer, G.B.  Sadducaer  Biblisches Realworterbuch 2, p. 352-356  
1165. Winter, Paul  Die Zeit Jesu: Sadduzaer und Pharisaer  Stuttgart 1965, 10 p.  
1166. Wolfson, Harry A.  Philo on Jewish citizenship in Alexandria  Journal of Biblical Literature 63 (1944), p. 165-168  
1167. Wolle, Christopher  Ecclesia Pharisaica et Christiana  Altona 1730, 34 + 336 + 28 p.  
1168. Wotton, William  Miscellaneous discourses relating to the traditions and usages of the Scribes and Pharisees  Vol. 2, London 1718, 7 + 50 + 6 + 318 p.; p. 1-119: A discourse concerning the nature, authority and usefulness of the Misna, the body of the traditional laws of the Jews; p. 121-170: Table and contents of the Misnic titles  
1169. Yaron, Reuven  Aramaic marriage contracts from Elephantine  Journal of Semitic Studies 3 (1958), p. 1-39  
1170. Yaron, Reuven  The Mesadah bill of divorce  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 6 (1971), p. 433-455  
1171. Zeitlin, Solomon  Nennt Megillat Taanit antisadduzaische Gedenktage?  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 81, N.F. 45 (1937), p. 351-355  
1172. Zeitlin, Solomon  The Pharisees and the Gospels  Essays and studies in memory of Linder R. Miller, 1938, p. 235-286 = Studies in the early history of Judaism, vol. 2, N.Y. 1974, p. 292-343  
1173. Zeitlin, Solomon  The beginning of the Jewish day during the Second Commonwealth  Jewish Quarterly Review, N.S. 36 (1945-46), p. 403-414  
1174. Zeitlin, Solomon  The Essenes and messianic expectations  Jewish Quarterly Review, N.S. 45 (1954-55), p. 83-119 = Studies in the early history of Judaism, vol. 2, N.Y. 1974, p. 357-393  
1175. Zeitlin, Solomon  The beginning of the day in the calendar of Jubilees  Journal of Biblical Literature 78 (1959), p. 153-156  
1176. Zeitlin, Solomon  The Pharisees  Jewish Quarterly Review, N.S. 52 (1961-62), p. 97-129 = Studies in the early history of Judaism, vol. 2, N.Y. 1974, p. 226-258  
1177. Zeitlin, Solomon  Slavery during the Second Commonwealth and the tannaitic period  Jewish Quarterly Review, N.S. 53 (1962-63), p. 185-218 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 225-258  
1178. Zeitlin, Solomon  The expression BeTalmud in the Scrolls militates against the views of the protagonists of their antiquity  Jewish Quarterly Review, N.S. 54 (1963-64), p. 89-98.  ; Drazin, Nathan: What can 'Betalmud' prove, ib. p. 333; Hoenig, Sidney B.: BeTalmud and Talmud, ib. p. 334-339; Zeitlin, S., ib. p. 340-341 
1179. Zeitlin, Solomon  Proselytes and proselytism during the Second Commonwealth and the early tannaitic period  Harry Austryn Wolfson Jubilee volume, Engl. sect., 1965, p. 871-881 = Studies in the early history of Judaism, vol. 2, N.Y. 1974, p. 407-417  
1180. Zeitlin, Solomon  The origin of the Pharisees reaffirmed  Jewish Quarterly Review, N.S. 59 (1968-69), p. 255-267 = Studies in the early history of Judaism, vol. 2, N.Y. 1974, p. 344-356  
1181. Zeitlin, Solomon  Spurious interpretations of rabbinic sources in the studies of Pharisees and Pharisaism  Jewish Quarterly Review, N.S. 65 (1974-75), p. 122-135  
1182.[גושן] גוטשטיין, משה על המגילות הגנוזות סיני כרך כה תשט עמ' שלב-שלז  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > רפורמה

 מחברכותרתספרביקורת
1183. פסק בית דין. דאס איזט דער פסק בית דין וואס איין אונד זיבענציג גדולי רבנים אונד בתי דינים אין אונגארן, הערויס געגעבען האבען געגען די אפיקורסים. איבער זעצט אונד אויף געקלעהרט אוף עברי טייטש. [נוסח פסק הדין (התקנה) בעברית ומתורגם (עמוד מול עמוד) ליידיש, בדבר אונגוואר [תרכו], עמ' 32-17 [בתוך: עמוד היראה כרך א חלק ז היו"ל ע"י ר' עקיבא יוסף שלזינגר]. קצבורג, נתנאל: פסק בית-דין של מיכאלוביץ תרכ"ו. פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' י' כץ, ירושלים תשם עמ' רעג-רפו 
1184.אלינסון, דוד ה'דוגמה' בתגובות מסורתיות לרפורמה המודרנית: הפרדיגמה של האורתודוקסייה הגרמנית אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 345-366  
1185.אריאל, יעקב תוקפו של "גיור" רפורמי תחומין יז (תשנז) 177-188  
1186.בונפיל, ראובן תמורות במנהגיהם הדתיים של יהודי רומא בתקופת כהונתו של ר' ישראל משה חזן (תרז-תריב) ספר זכרון לחיים אנצו סיריני, ירושלים תשלא עמ' 228-251  
1187.בן-אבנר, יהודה למאבק הרבנות האורתודוכסית בגרמניה בריפורמיים בשנות ה-20 וה-30 של המאה שלנו ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 273-253  
1188.בניהו, מאיר דעת חכמי איטליה על הנגינה בעוגב בתפילה אסופות ספר א תשמז עמ' רסה-שיח  
1189.ברונשטיין, אליעזר זלמן לבעיית הגיור ועמדות השמרנים והרפורמים הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 20-19  
1190.ברימן, ש' פולמוס התקונים בדת בספרות העברית באמצע המאה הי"ט העבר א תשיג עמ' 132-115  
1191.ברנפלד, שמעון תולדות הריפורמציון הדתית בישראל מהדו' חדשה ורשה תרפג 299 עמ'  
1192.ברקוביץ, אליעזר יהדות אותנטית וההלכה פתחים תשלא גל' א עמ' 36-42  
1193.ברקוביץ, חיים הרבנות האורתודקסית בצרפת: בין מסורת לרפורמה אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 381-393  
1194.ג'קטר, חיים כשרותם לבוא בקהל של יהודים בארצות הברית שאינם שייכים לקהילה האורטודוקסית - רקע היסטורי, אתגר להווה, מבט לעתיד הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 185-194  
1195.גוטהולד, זאב תנועת הריפורמה וההתבוללות מחניים פא אייר תשכג עמ' 76-79  
1196.גולדברג, זלמן נחמיה קדושי רפורמי דברי משפט ז תשס עמ' כט-לג  
1197.גרף, גיל מירושלים לברונשוייג: דינא דמלכותא דינא בגלגולו בצרון כרך ח (סדרה חדשה) 30-29 שבט-ניסן תשמו עמ' 63-59  
1198.גרץ, צבי דברי ימי ישראל, ד"צ ירושלים תשלב חלק ט עמ' 293-322: הרפורמה ו'ישראל הצעיר'   
1199.דבורקס, אליקום תנועת הרפורמים לאור ההלכה צהר א תשנח עמ' קצט-רח  
1200.דובנוב, שמעון דברי ימי עם עולם, מהדו' ו ת"א 1958 כרך ט עמ' 41-67  
1201.דיכובסקי, שלמה תקנות וריפורמה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנט עמ' 45-50  
1202.הרטום, מנחם ע' על תנועת הריפורמה באיטליה - הפולמוס בדבר צימצום תקופות האבל בשנת 1865 ספר זכרון לשלמה ס' מאיר, ירושלים תשטז עמ' 110-114  
1203.ולדינברג, אליעזר י' הרפורמים והיכליהם בהלכה הפרדס שנה לא חוב' א תשרי תשיז עמ' 14-19  
1204.ולדינברג, אליעזר י' מהותו של הריפורם הפרדס שנה לא חוב' ב חשון תשיז עמ' 22-24  
1205.ולק, יוסף היהדות הפוזיטיבית הסטורית דעות גל' כד סתיו תשכד עמ' 107-117  
1206.חיות, צבי הירש כלפי המתקנים סיני כרך ו תש עמ' רעז-רפה  
1207.חמיאל, חיים מלחמתו של רע"י שלזינגר ברפורמה סיני כרך פג תשלח עמ' פ-פח  
1208.חמיאל, חיים פולמוס מ"ל לילינבלום (הויכוח בין מל"ל ובין רבני דורו) [בענין ההלכה והתלמוד] סיני כרך ס תשכז עמ' רצט-שי  
1209.טל, צבי הגיור הרפורמי תחומין יז (תשנז) 189-204  
1210.יהלום, שלומית עיון בשאלת הגט היהודי בארצות הברית; בין רפורמה אירופית לרפורמה אמריקאית תרביץ שנה נו תשמז עמ' 427-385  
1211.יוסף, עובדיה אם מותר לקבל תרומות מרפורמים לבנין בית הכנסת ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תה-תט  
1212.יעבץ, זאב תולדות ישראל, חלק יד ת"א תש (עמ' 46-22: ימי תקף הרפורמא בגרמניא)   
1213.לם, נחום יהדות אורתודוכסית לאור כמה שאלות ותשובות דעות גל' כד סתיו תשכד עמ' 100-104  
1214.משאש, שלום נשאת ונתגרשה ע"י הריפורמים, אם מותרת לכהן שאלה להלכה ולמעשה אור תורה שנה כז תשנה עמ' תתיט-תתכה  
1215.סולוביצ'יק, אהרן קידושין שנערכו ע"י רב קונסרבטיבי תחומין כ (תשס) 297-310  
1216.סמט, משה שרגא הלכה ורפורמה; ההלכה מול תביעות המציאות בראשית העידן המודרני חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית 1967 263 עמ' (במכונת כתיבה)  
1217.פוגל, משה אודות ראביים המקבלים גרי שקר המאור שנה כו חוב' ו תמוז-אב תשלד עמ' 16-13  
1218.פלאי, משה כרוז ראשון של משכיל עברי לכינוס אסיפה רבנים לשם תיקונים בדת תרביץ שנה מב תשלג עמ' 491-484  
1219.פרזיגר, אדם זהות אורתודוקסית ומעמדם של יהודים שאינם שומרי הלכה: עיון מחודש בגישתו של הרב יעקב עטלינגר אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 179-209  
1220.פרידמן, טוביה הגיור בימינו, העמדה הקונסרבטיבית תפוצות ישראל שנה יב חוב' ד טבת תשלה עמ' 100-95  
1221.פרידמן, טוביה יהדות שמרנית לאור כמה שאלות ותשובות דעות גל' כד סתיו תשכד עמ' 95-100  
1222.פרידמן, טוביה; פוקס, מרוין זרמים דתיים ביהדות זמננו - דיון מהלכים גל' 7 אייר תשלג עמ' 35-49  
1223.צ'רניק, מיכאל ההלכה: אופיה המקורי ועקרונות לחידושה פתחים תשם גל' א-ב עמ' 67-61  
1224.קיסר, אילן הרבנות הרפורמית ותופעת נישואי התערובת היהודיים בארה"ב עבודת גמר לתואר מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים 1986 106 עמ'  
1225.קליין, מנשה רעפארמער וקאנסערוועטיוו וכל שמות הנרדפים אי הם נחשבין בכלל ישראל זכרון שלמה ויעקב, לזכרם של שלמה ויעקב שפיצר, ירושלים תשנח עמ' יג-לד  
1226.רוזנק, מיכאל היהדות השמרנית (הקונסרבטיבית) וההלכה פתחים תשלט גל' א-ב עמ' 90-88  
1227.רפאל, שילה קידושין רפורמיים תחומין ז תשמו עמ' 254-249  
1228.רפאל, שילה הריפורמים והקונסרבטיבים בהלכה תורה שבעל פה כט תשמח עמ' סח-עג  
1229.רפאל, שילה בעיות הלכה סבוכות בבתי הדין בישראל ופתרונן [א. הכרת אבהות ב. נישואי ריפורמים וקונסרבטיבים ג. כפיית גט] שרידים גל' י שבט תשמט עמ' יח-כח  
1230.שוויקה, יעקב מנחם על הפורמליזם של היהדות ההלכתית דעות גל' כא ר"ה תשכג עמ' 12-28  
1231.שוורץ, שמעון אריה בענין ברית מילה לבן גיורת שנתגיירה ע"י רעפארם-ראבייס למיניהם הפרדס שנה נה חוב' י תמוז תשמא עמ' 17-15  
1232.שוחט, עזריאל מנדלסון בדורו עם חילופי תקופות - ראשית ההשכלה ביהדות גרמניה, ירושלים תשכא עמ' 260-242  
1233.שטרן, טוביה סידור קידושין על ידי מחלל שבת לזוג מחללי שבת הפרדס שנה סב חוב' ד טבת תשמח עמ' 17-15  
1234.שילה, שמואל המלחמה ברפורמה בתשובות חכמי פולין ורוסיה במאה הי"ט דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 419-433  
1235.שלנגר, אליקים הגישה האמונית להלכה מחשבת חוב' מג כסלו תשלח עמ' 12-7  
1236.שפירא, אברהם בדין אשה שנתקדשה בטמפל רפורמי אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 272-256  
1237.The new Ketubah and Jewish law. A symposium: Friedman, Theodore, The Conservative view; Freehof, Solomon B., The Reform view; Rackman, Emanuel, The Orthodox view.  Congress Weekly 22, 9 (1955), p. 3-8  
1238.Synodalarbeiten ?ber die das Ehegebiet betreffenden Vorschlage.  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 8 (1870), p. 84-100  
1239. Bamberger, Bernard J.; Friedman, Theodore; Steiman, Sidney  The problem of Halakhah today: a symposium  Reconstructionist 34, 2 (1968), p. 7-25  
1240. Ben-Horin, Meir  Perspectives on Halakhah  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 113-126  
1241. Bleich, Judith  Rabbi Akiva Eger and the nascent Reform Movement  Proceedings, 9th World Congress of Jewish Studies (1986), Sect. B, vol. 3, p. 1-8  
1242. Block, Richard A.  'Death, thou shalt die': Reform Judaism and capital punishment  Journal of Reform Judaism 30,2 (1983), p. 1-10  
1243. Block, Richard A.  A matter of life and death: Reform Judaism and the defective child  Journal of Reform Judaism 31,4 (1984), p. 14-30  
1244. Borowitz, Eugene B.  Reform's interest in Halakha  Reconstructionist 21,20 (1956), p. 9-13  
1245. Borowitz, Eugene B.  Subjectivity and the halachic process  Judaism 13 (1964), p. 211-219  
1246. Cohen, Jack J.  The end of Halakha?  Conservative Judaism 8,2 (1952), p. 9-15  
1247. Cohn-Sherbok, D.  Problems of establishing criteria of Halakhah in Reform Judaism  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 153  
1248. Creizenach, M.  Schulchan Aruch oder encyclopadische Darstellung des mosaischen Gesetzes, wie es durch die rabbinischen Satzungen sich ausgebildet hat  4 pts., Frankf.a.M. 1833-40. 1: תריג , Thariag, oder Inbegriff der mosaischen Vorschriften und talmudischen Interpretation, 18 + 226 p. 2: ,שורת הדין Schurath Hadin, oder Anweisung zur Regelung des israelitisch-religiosen Lebens durch die Scheidung der t  
1249. Eichhorn, David Max  Conversions to Judaism by Reform and Conservative rabbis  Jewish Social Studies 16 (1954), p. 299-318  
1250. Eichhorn, David Max  A new look at conversion and marriage  Central Conference of American Rabbis, Journal 16 (1957), p. 10-18  
1251. Eichhorn, David Max (ed.)  Conversion to Judaism. A history and analysis.  N.Y. 1965, 12 + 288 p.  R: Martin, David, Jewish Journal of Sociology 9 (1967), p. 119-120; Wijnhoven, Jochanan H.A., Judaism 19 (1970), p. 355-361 
1252. Eisenstein, Ira  Mordechai M. Kaplan and Halakhah  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 145-154  
1253. Ellenson, David  The role of Reform in selected German-Jewish Orthodox responsa: A sociological analysis  Hebrew Union College Annual 53 (1982), p. 357-380  
1254. Freehof, Solomon B.  Reform Judaism and the legal tradition  N.Y. 1961, 17 p.  
1255. Freehof, Solomon B.  Current Reform responsa  (Cincinnati) 1969, 8 + 259 p.  R: Jacobs, Louis, Journal of Jewish Studies 21 (1970), p. 85-86 
1256. Freehof, Solomon B.  Recent responsa literature on modern problems  Jewish Book Annual 27 (1969-70), p. 20-29  
1257. Freehof, Solomon B.  Modern Reform responsa  Cincinnati 1971, 10 + 319 p.  
1258. Freehof, Solomon B.  Contemporary Reform responsa  (Cincinnati) 1974, 9 + 309 p.  
1259. Freehof, Solomon B.  Reform responsa for our time  N.Y. 1977, 27 + 320 p.  R: Rosenthal, Gilbert S., Conservative Judaism 33 (1979), p. 83-89. 
1260. Freehof, Solomon B.  New Reform responsa  Cincinnati 1980, 282 p.  
1261. Freehof, Solomon B. a.o.  Reform Judaism and the Halacha  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 56 (1946), p. 276-317  
1262. Frimer, Norman E.; Frimer, Dov I.  Reform marriages in contemporary halakhic responsa  Tradition 21,3 (1984), p. 7-39  
1263. Glaser, Joseph B.  Will there be one Jewish people?  The life of covenant; the challenge of contemporary Judaism; essays in honor of Herman E. Schaalman 1986, p. 41-50  
1264. Goldstein, Albert S.  Should we give a Get?  Central Conference of American Rabbis, Journal 58 (1967), p. 77-80  
1265. Gordis, Robert  The ordination of women  Midstream 26,7 (1980), p. 25-32  
1266. Graetz, Heinrich  Die Reform und das junge Israel  Geschichte der Juden, vol. 11, Leipzig 1870, p. 408-447  
1267. Grossman, Milton L.  New legal approaches to the divorce problem  Reconstructionist 15,6 (1949), p. 17-19  
1268. Guttmann, Alexander, a.o.  The moral law as Halachah in Reform Judaism  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 68 (1958), p. 246-259 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 175-183  
1269. Hartman, David  Halakhah as a ground for creating a shared political dialogue among contemporary Jews  In: Kinship and consent; the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 357-385  
1270. Herzfeld, Levi  Vorschlage zu einer Reform der j?dischen Ehegesetze  Braunschweig 1846, 4 + 48 p.  
1271. Hildesheimer, Israel  Erwiederungen auf verschiedene, das Religionsgesetzliche oder die Tradition uberhaupt betreffende reformistische Gutachten  Der Israelit 3 (1862), p. 139, 147, 156, 162-165, 172-174, 354-357, 363-366, 396-397; 7 (1866), p. 415-417, 433-434, 449-450, 481-482, 508-510 = ?ber die Zeugnisunfahigkeit ((פסול לעדות der Ubertreter von Religionsgeboten, Gesammelte Aufsatze, Frankf.a.M  
1272. Hirsh, Richard  Mordechai Kaplan's approach to Jewish law  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 155-169  
1273. Holdheim, Samuel  ?ber die Autonomie der Rabbinen und das Prinzip der j?dischen Ehe  Schwerin 1843, 13 + 263 p.; 2nd ed. 1847.  R: Hirsch, Samuel, Orient 4 (1843), p. 696-698; Gebhardt, J., ib., 5 (1844), p. 27-31; Frankel, Zacharias, Zeitschrift fur die Religiosen Interessen des Judenthums 1 (1844), p. 204-208, 244-248, 273-288, 321-328 
1274. Holdheim, Samuel  Was lehrt das rabbinische Judentum ?ber den Eid  Der Israelit d. 19. Jahrhunderts 5 (1844), p. 277-280, 327-329.  ; Hess, M., ib., p. 280; Einhorn, David: Die rabbinische Lehre von der Auflosbarkeit der Eide, ib. p. 375-378; Holdheim, S.: Bemerkungen zu der Entgegnung des Herrn Dr. Einhorn, ib. 6 (1845), p. 9-13, 17-20; Kirchheim, Raphael, Orient 5 (1844), p. 726-732 
1275. Holdheim, Samuel  Das religiose und politische im Judenthum, mit besonderer Beziehung auf gemischte Ehen  Schwerin 1845, 8 + 95 p.  
1276. Holdheim, Samuel  Vorschlage zu einer zeitgemassen Reform der j?dischen Ehegesetze  Schwerin 1845, 44 p.  
1277. Holdheim, Samuel  Die religiose Stellung des weiblichen Geschlechts im talmudischen Judenthum  Schwerin 1846, 77 p.  
1278. Holdheim, Samuel  Gemischte Ehen zwischen Juden und Christen  Berlin 1850, 6 + 88 p.  
1279. Jacob, Walter (ed.)  American reform responsa: collected responsa of the Central Conference of American Rabbis, 1889-1983  N.Y. 1983, 18 + 561 p.  R: Allen, Wayne: Reform rabbis and Jewish law. Jewish Spectator 49,3 (1984), p. 58-61; Yuter, Alan J.: Jewish questions, rabbinic answers. Immanuel 21 (1987), p. 365-370 
1280. Jacobs, Robert P.  Rabbi Schindler's call to convert; are we ready?  Journal of Reform Judaism 27,2 (1980), p. 30-39  
1281. Kahane, Meir  The undertaker [Reform and Conservative rabbis]  In: Why be Jewish?, N.Y. 1977, p. 36-68   
1282. Maller, Allen Stephen  Mixed marriage and Reform rabbis  Judaism 24 (1975), p. 39-48  
1283. Marmur, Dov; Karff, Samuel  The question of Ishut: should there be minimal standards for conversion in Reform Judaism?  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 89 (1979), p. 148-163  
1284. Mattuck, Israel I.  Marriage, doctrine and practice of liberal Judaism  London 1950, 12 p.  
1285. Meyer, Michael A.  Reform Judaism  Encyclopedia of Religion 12, p. 254-263  
1286. Mihaly, Eugene  Reform Judaism and Halacha: the contemporary relevance of the Mishneh Torah  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 64 (1954), p. 214-226  
1287. Petuchowski, Jakob J.  Problems of Reform Halakhah  Judaism 4 (1955), p. 339-351  
1288. Petuchowski, Jakob J.  Some reflections on the Reform attitude towards divorce  Central Conference of American Rabbis, Journal 45 (1964), p. 11-13  
1289. Petuchowski, Jakob J.  Realism about mixed marriages  Central Conference of American Rabbis, Journal 54 (1966), p. 34-38, 41  
1290. Petuchowski, Jakob J.  The ramifications of realism  Central Conference of American Rabbis, Journal 58 (1967), p. 81-88  
1291. Petuchowski, Jakob J.  The role of Halakhah: Plural models within the Halakhah  Judaism 19 (1970), p. 77-89.  ; Chavel, Isaac: The Halakha and modern man, ib. 19 (1970), p. 382-383; Petuchowski, J.J., ib. p. 383-384; Wurzburger, Walter S.: Plural models and the authority of the Halakha, ib. 20 (1971), p. 390-395 
1292. Sachs, Salomon  Die Prinzipien des Talmuds in Bezug auf Reformen im Judenthum  Zeitschrift fur die Religiosen Interessen des Judenthums 3 (1846), p. 133-138, 161-176, 204-213  
1293. Saperstein, Harold  The changing role of the Rabbi; a Reform perspective  In: The American Rabbi, ed. Gilbert Rosenthal, N.Y. 1977, p. 151-164  
1294. Schindler, Alexander  Jewish scholarship and the Jewish community; a Reform perspective  In: From the scholar to the classroom, eds. Seymour Fox and Geraldine Rosenfield, N.Y. 1977, p. 86-97  
1295. Schwarz, Sidney H.  Catholic Israel and halakhic change  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 171-181  
1296. Scult, Mel  Halakhah and authority in the early Kaplan  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 101-110  
1297. Siegel, Seymour  Kaplan and Jewish law  Judaism 30 (1981), p. 59-66  
1298. Sigal, Phillip  Halakhah is not Law  Jewish Spectator 36,2 (1971), p. 15-18  
1299. Silberman, Lou H.  Halakha - Various 'Reform' perspectives  Encyclopedia Judaica Yearbook (1975-76), p. 156-160  
1300. Staub, Jacob J.  Saadia's view of the rationality of the Mitzvot: Medieval insights for a Reconstructionist approach to Halakhah  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 65-80  
1301. Stein, Kenneth E.  The problem of Halacha in Reform Judaism  Central Conference of American Rabbis, Journal 30 (1960), p. 12-17  
1302. Vogel, Manfred H.  The resolution on patrilineal descent: a theological defense  Modern Judaism 6 (1986), p. 127-156  
1303. Weiner, Herbert  Conversion: is Reform Judaism so right?  Dimensions in American Judaism 5,2 (1971), p. 4-7  
1304.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר על הזרמים הדתיים של היהדות באמריקה שבילי החנוך שנה ב תרפו-תרפז חוב' ד עמ' 10-16; ה עמ' 20-30  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > ההלכה והמציאות. ההלכה והחברה

 מחברכותרתספרביקורת
1305.אברהם, מיכאל מומחיותו של פוסק ההלכה כמעריך מציאות צהר ז קיץ תשסא עמ' 21-33  
1306.אברהם, מיכאל שערי גיור - על אלימות וכוונות טובות, עוד על פולמוס הגיור המתחדש בעקבות מאמרו של הרב יהודה ברנדס (אקדמות כ"א) אקדמות גל' כב ניסן תשס"ט עמ' 197-209  
1307.אדלר, משה דין ומציאות בלכתך בדרך תשרי תשנח עמ' 198-234  
1308.אונא, משה דעת תורה והכרעה מדינית עמודים כרך טז תשכח עמ' 16-19  
1309.אורבך, אפרים א' הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד ציון שנה כה תשך עמ' 189-141  
1310.אורבך, אפרים א' סמכות ההלכה בימינו מהלכים גל' 5 אלול תשלא עמ' 10-3  
1311.אורבך, אפרים אלימלך ההלכה: מציאות ובעיות גשר שנה 20 חוב' 4 תשלה עמ' 172-169  
1312.אורבך, אפרים אלימלך הלכה והסטוריה חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 423-411  
1313.אורבך, אפרים אלימלך הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד [אוצר המשפט חלק א ערכים 3756 ,1559 ,307] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 228-179  
1314.אישון, שלמה ההלכה בחברה משתנה צהר יב תשרי תשסג עמ' 23-34  
1315.אלון, גדליהו השיטה הסוציולוגית בחקר ההלכה [בקורת על ספרו של פינקלשטיין: רבי עקיבא (באנגלית)] תרביץ שנה י תרצט עמ' 282-241; מחקרים בתולדות ישראל, כרך ב תשל עמ' 227-181  
1316.אלון, מנחם הלכה והיסטוריה במערכת החינוך טורי ישורון שנה י גל' מו סיון תשלה עמ' 8-5; גל' מז מנחם-אב תשלה עמ' 16-10  
1317.אלפרט, פנחס כל העולם כולו ממים העליונים הוא שותה תחומין כב (תשסב) 543-544  
1318.אלשטיין, יואב ההלכה ומציאות ימינו שנה בשנה תשמז עמ' 231-213  
1319.אמסל, יעקב אם יש חיוב מצוה בהמצאות החדשות המאור שנה נ חוב' ג שבט-אדר תשנז עמ' 15-20  
1320.ארליך, דב ניסוי ומחקר כבסיס לפסיקה הלכתית תורה ומדע כרך ט חוב' ב תשם-תשמא עמ' 52-50  
1321.בורגנסקי, חיים עוד על פסיקת הלכה בסוגיות מדיניות תרבות דמוקרטית חוב' 7 תשסג עמ' 49-72  
1322.בורשטיין, דוב הזמן בהלכה ובאגדה (בחינה ב: הזמן כגורם לשינויים בביצוע ההלכה) שנה בשנה תשכז עמ' 104-93  
1323.ביק (שאולי), אברהם מדינת ישראל - הלכה ודמוקראטיה ומשנתו של הרב חיים הירשנזון כיוונים חוב' 32 קיץ תשמו עמ' 40-37  
1324.בן ששון, יונה תוקפה של המציאות בעולמה של הלכה בחבלי מסורת ותמורה, אסופת מאמרים לזכרו של אריה לנג, רחובות תשן עמ' 51-74  
1325.בן-נון, אורי המדינה המודרנית וההלכה מורשה ג קיץ תשלב עמ' 77-79  
1326.בן-ששון, יונה הלכה ומציאות עמודים כרך כז תשלט עמ' 17-15  
1327.בן-ששון, יונה לבחינת הקיום היהודי-ערכי בזמן הזה עמודים כרך כח תשם עמ' 15-5. דוד, שמואל: שם עמ' 101-100 
1328.בר, יצחק היסודות ההיסטוריים של ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 312] מחקרים ומסות בתולדות עם ישראל. כרך א, ירושלים תשמו עמ' 398-305  
1329.בר, יצחק היסודות ההיסטוריים של ההלכה לוח הארץ לשנת תשיב עמ' 148-130; ציון שנה יז תשיב עמ' 1-55, 173  
1330.בר, יצחק היסודות ההיסטוריים של ההלכה (פרקים נוספים) ציון שנה כז תשכב עמ' 155-117  
1331.בר-אשר, שלום יחסם של חכמי מצרים לתמורות בימינו שנה בשנה תשנב עמ' 341-347  
1332.ברהולץ, עמיחי הלכה ומלוכה (מוסר, פוליטיקה והתחדשות ההלכה במשנת הראי"ה קוק) אקדמות גל' ג אב-אלול תשנז עמ' 29-54  
1333.ברויאר, מרדכי על דרכי הפסיקה של רבני גרמניה בעידן האמנציפציה סיני כרך ק תשמז עמ' קסו-קפו  
1334.ברנדס, יהודה פולמוס הגיור המתחדש [על פסיקה ממלכתית בנושא הגיור במדינת ישראל] אקדמות גל' כא אלול תשסח עמ' 83-95  
1335.ברנדס, יהודה פולמוס הגיור המתחדש [על פסיקה ממלכתית בנושא הגיור במדינת ישראל] אקדמות גל' כא אלול תשס"ח עמ' 83-95  
1336.ברקוביץ, אליעזר ההלכה והמציאות ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 74-34  
1337.ברקוביץ, אליעזר מציאות ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 83-75  
1338.ג'קטר, חיים סידור גט באמצעות טל-וידאו תחומין יד (תשנד) 272-276  
1339.גוטל, נריה אידיאולוגיה כמסד הלכתי? הלכה גלויה ואמירה סמויה בהלכת מפקד האוכלוסין בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 598-606  
1340.גוטל, נריה הדור בהלכות הראי"ה (מעמדו ההגותי-היסטורי של "הדור" בעת החדשה כשיקול הלכתי במשנתו הפסיקתית של הרב קוק) סידרא יז תשסא-תשסב עמ' 23-61  
1341.גוטמן, יחיאל מיכל יסודות הסתוריים בהגדרת המצוות סיני כרך ב תרצח עמ' שעג-שפז  
1342.גוטמן, יחיאל מיכל (מהדיר) יוסף יהודה גאטינארה: התלמוד והחירות או דרך ארץ בהוראה הסוקר שנה ג תרצו עמ' 94-75; תפארת חיים, ספר היובל לכבוד ח"צ קיש, עמ' 3-22  
1343.גולדויכט ח"י; ורהפטיג, זרח; פלק, זאב ההלכה כמכוונת המציאות בתמורותיה - סימפוזיון הגות והלכה, ירושלים תשכח עמ' רא-ריא, ריב-רלו, רלז-רנה  
1344.גולדויכט, חיים יעקב עקרונות יסוד בגישה לתורה מחשבת חוב' סח-סט סיון תשמב עמ' 13-10  
1345.גולדמן, אליעזר המימד ההיסטורי וההלכה חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 672-663  
1346.גולדפלד, לאה נעמי אהבה, אישות ומעמד האשה: היסטוריה ומציאות בהלכה המודרנית באיטליה, בפולין ובארץ ישראל דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 231-237  
1347.גולדשמידט, יוסף ההלכה ומימד הזמן עמודים כרך כא תשלג עמ' 279-273  
1348.גילת, יצחק ד' זיקתם של גורמים ריאליים להבחנות הלכתיות בר-אילן, בטאון אוניברסיטה בר-אילן, חורף תשל עמ' 18-20  
1349.גילת, יצחק ד' השפעת המציאות על הבחנות הלכתיות מולד כרך ג (כו) תשל-תשלא עמ' 288-284; פתחים תשלב חוב' ג עמ' 32-37  
1350.גינצבורג, לוי מקומה של ההלכה בחכמת ישראל ירושלים תרצא 43 עמ'; על הלכה ואגדה, ת"א תשך עמ' 40-13  
1351.גרטנר, חיים 'מצות מאשין': הפולמוס ההלכתי ככלי להגדרת זהות אורתודוקסית אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 395-426  
1352.גרמן, יהודה התמודדות הלכתית בזמנים משתנים מספרא לסייפא עלון 41 אדר ב תשנב עמ' 153-159  
1353.דיכובסקי, שלמה האינטרנט בהלכה נזק ע"י וירוס תחומין כב (תשסב) 325-333  
1354.דיכובסקי, שלמה מציאות של הלכה בצד מציאות עובדתית תחומין לא תשעא עמ' 304-313  
1355.דסברג, אורי פרשת דרכים של הלכה ומציאות שנה בשנה תשמד עמ' 195-194  
1356.הילדסהימר, עזריאל ערכאות של גויים באשכנז בשלהי ימי הביניים: הלכה ומציאות דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 217-224  
1357.הירשנזון, חיים התורה והחיים ירושלים תשמח 134 עמ'  
1358.הכהן, אביעד "למה יאמרו הגויים"? - תדמית ישראל בעיני העמים כשיקול בהכרעת הדין וההלכה במשפט העברי עם לבדד, אסופת מאמרים מוגשת לנפתלי לאו-לביא בהגיעו לגבורות, תל אביב 2006 עמ' 88-123  
1359.הלבני, אפרים בצלאל הלכות נשים הקשורות לתנאי חברה שנה בשנה תשסב עמ' 145-154  
1360.הלוי, חיים דוד דעת תורה בעניינים מדיניים תחומין ח תשמז עמ' 367-365  
1361.הלוי, חיים דוד על גמישותה של ההלכה שנה בשנה תשמט עמ' 182-186  
1362.הר, משה דוד משמעותה של ההלכה בעיצוב תולדות ישראל הגות והלכה, ירושלים תשכח עמ' קלא-קמד  
1363.הרשקוביץ, יצחק הלכה ככלי לעיצוב מדיניות: חירות הפסיקה ואחריות הפוסק במשנת הרב יששכר שלמה טיכטל דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 67-88  
1364.ואזנר, שמואל הלוי טיהור מי מקוה תחומין כב (תשסב) 445-446  
1365.וייס, אייזיק הירש משפט היונים והרומאים שגרמו חקים בתורת ההתנגדות. דעות יוניות ורומיות עלו בתורה שבעל פה דור דור ודורשיו, ווילנא תרסד חלק ב פרק ג עמ' 17-26; פרק ד עמ' 33-26  
1366.וינגורט, שאול ויונתן שחיטה ומילה בקרני לייזר תחומין כב (תשסב) 521-530  
1367.וסטרייך, אלימלך רפואה ומדעי הטבע בפסיקת בתי הדין הרבניים משפטים כרך כו תשנו עמ' 425-492  
1368.וסטרייך, אלימלך דיני המשפחה מול אתגרי המודרנה: הפולמוס על נישואי ייבום בקרב חכמי מרוקו דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 163-217  
1369.וקסמן, חיים א' הסוציולוגיה של הפסיקה - דוגמא מיהדות ארה"ב בין מסורת לחידוש, ספר זכרון ליהושע קניאל, רמת גן תשסה עמ' 513-528  
1370.זוהר, צבי על היחס בין שפת ההלכה לבין השפה הטבעית ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצי'ק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' נט-עא  
1371.זוהר, צבי הוראת הלכה בעידן של תמורה: תגובות רבני מצרים למודרניזציה מחצית האומה, בעריכת שלמה דשן, רמת-גן תשמו עמ' 51-21  
1372.זוהר, צבי יחסו של הרב עבדאללה סומך לתמורות המאה הי"ט כמשתקף ביצירתו ההלכתית פעמים 36 תשמח עמ' 107-89  
1373.זוהר, צבי מסורת ותקומה - התמודדות חכמי ישראל במצרים ובסוריה עם אתגרי המודרניזציה 1880-1920 ירושלים תשנג 319 עמ'; בקורת: שורצפוקס, שמעון: ציון שנה ס תשנה עמ' 229-233  
1374.זילברג, משה הסדר עם ההלכה באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 280-268  
1375.זילברג, משה תורה והליכות חיים - גמישותה של ההלכה (דיון בהשתתפות ז' פלק, מ' אלון, ב"צ לוריא, אליעזר ליבנה, א"ש רוזנטל, ח"מ גבריהו, ז' שזר) פתחים תשלב חוב' ג עמ' 20-31  
1376.זינגר, צבי בעיית ההכרעה והסמכות בהלכה טורי ישרון שנה א תשכו גל' ב עמ' 8-14  
1377.טברסקי, יצחק הלכה ומדע: היבטים באפיסטמולוגיה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 121-151  
1378.טויטו, אלעזר שיטת הפרשנות של רשב"ם על רקע המציאות ההיסטורית של זמנו עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת גן תשמב עמ' 74-48  
1379.יעקובוביץ, ישראל עמנואל הרלוונטיות של ההלכה בתקופתנו גשר שנה 20 חוב' 4 תשלה עמ' 157-149  
1380.יעקובוביץ, ישראל עמנואל על מעמדו ואתגריו של הרב בימינו מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 186-176; ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 22-12  
1381.ירון, צבי בעית ההכרעה והסמכות בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 324] הגיגים על העם התורה והמדינה, ירושלים-ת"א תשמז עמ' 109-98  
1382.כ"ץ, יעקב על הלכה ודרוש כמקור היסטורי תרביץ שנה ל תשכא עמ' 62-68 בן-ששון, חיים הלל: תשובה. שם עמ' 69"72 
1383.כהן, ידידיה האם יתכנו שינויים בהלכה? שדמות גל' נט חורף תשלו עמ' 54-51  
1384.כהן, שאר-ישוב הרב בציבוריות הישראלית מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 192-187. דיון ותגובות: עמ' 209-193 
1385.כהן, שאר-ישוב הלכה וחברה הגות והלכה, ירושלים תשכח עמ' קכג-קל  
1386.כץ, יעקב מעריב בזמנו ושלא בזמנו - דוגמא לזיקה בין מנהג, הלכה וחברה [אוצר המשפט חלק א ערך 746] הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 200-175  
1387.כץ, יעקב הרהורים על היחס בין דת לכלכלה תרביץ שנה ס תשנא עמ' 99-111;   
1388.לאו, בנימין "ואת האובדת לא ביקשתם" - מוסר הנביאים בשיקולי פסיקתו של הרב עוזיאל בנושא הגיור אקדמות גל' כא אלול תשסח עמ' 96-109  
1389.לאו, בנימין אתגר חידוש ההלכה אקדמות גל' כג אלול תשסט עמ' 49-62  
1390.לאו, בנימין "ואת האובדת לא ביקשתם" - מוסר הנביאים בשיקולי פסיקתו של הרב עוזיאל בנושא הגיור אקדמות גל' כא אלול תשס"ח עמ' 96-109  
1391.לאו, בנימין אתגר חידוש ההלכה אקדמות גל' כג אלול תשס"ט עמ' 49-62  
1392.לב, זאב המדע בשרות ההלכה תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קיט-קכג  
1393.לב, זאב מדינה יהודית בעידן הטכנולוגיה המודרנית על פי ההלכה  ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תתקלז-תתקס  
1394.לב, זאב המרת איסור חמור באיסור קל יותר בד"ד 1 תשנה עמ' 17-33  
1395.לב, זאב טכנולוגיה בשירות ההלכה - לחיוב או לשלילה בד"ד 15 אלול תשס"ד עמ' 85-97  
1396.לוי, הדסה סוגיות מודרניות באיסור "חוקות הגויים" עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשס 105 עמ'  
1397.לוי, יהודה שתי תשובות על למוד חכמות חיצוניות המעין כרך טז גל' ג ניסן תשלו עמ' 16-1  
1398.לוי, יעקב על שתוף הפעולה בין פוסקי ההלכה והרופאים המעין כרך יח גל' ב טבת תשלח עמ' 18-10  
1399.לוי, משה בענין התייחסות לחכמי המדע אור תורה שנה כד תשנב עמ' רכז-רלב  
1400.לוין, שרגא פייטל חקר ההלכה בעידן הטכנולוגיה החדישה תחומין ז תשמו עמ' 485-464  
1401.לוינגר, יעקב בן שמואל חיזוי הראייה של הירח החדש; שיטת הרמב"ם, לאור ההלכה ומדע-זמננו תחומין יד (תשנד) 473-500  
1402.מור, שגית הלכות שבויה": שינוי ערכין בתרבות היהודית בין תקופת הבית השני לתקופה התלמודית שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 193-224  
1403.מורל, שמואל דרכי השיקול במציאות הספציפית בפסיקת הרדב"ז עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 413-438  
1404.מלאך, דניאל השתנות הטבעים כפתרון לסתירות בין דת למדע (דעת הרמב"ם) תחומין יח (תשנח) 371-383  
1405.מלכיאל, אליעזר אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה של הראי"ה קוק שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 169-211  
1406.מלמד, שמואל משה החוק והחיים השלח כרך כז תרעב-תרעג עמ' 203-193  
1407.מרצבך, יונה ההלכה כמורה דרך בבעיות אקטואליות המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 9-1  
1408.נוימן, שלמה יחסי הגומלין בין החומר לרוח במקורות היהדות משטרה וחברה חוב' 2 תמוז תשלט עמ' 77-73  
1409.נזרי, נסים ההלכה והמציאות המשתנה בשדה חמ"ד שנה לט חוב' ה-ו תשנו עמ' 45-54  
1410.סולובייצ'יק, חיים יחס הגומלין בין ההלכה והמציאות בימי הביניים. לקט מקורות לתרגיל ירושלים תשל-תשלב 40 + 120 דפים (בהכפלה)  
1411.סולוביצ'יק, חיים היוכלו חיבורים הלכתיים 'לדבר היסטוריה'? נטועים גל' ט אלול תשסב עמ' 9-50  
1412.סמט, משה גרות וציונות ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 487-508  
1413.סמט, משה גרות וציונות ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 487-508  
1414.סמט, משה שרגא תגובת ההלכה על המודרניזציה דעות גל' לו חורף תשכט עמ' 26-30  
1415.עיר-שי, רונית פריון, מגדר והלכה: היבטים מגדריים בפסיקת ההלכה בת ימינו בשאלות של פריון (אמצעי מניעה, הפלות, הזרעה והפריה מלאכותית ופונדקאות) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסו 373 עמ'  
1416.פאור, יוסף וניצחו חכמי אומות העולם את חכמי ישראל - בין מידע-מדעי לחוות-דעת מדעית מנחה ליצחק, קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה, ירושלים תשנט עמ' 113-133   
1417.פודור, יונה שמאל דוחה וימין מקרבת תחומין יט (תשנט) 102-112  
1418.פיינשטיין, משה; נויבירט, יהושע; רוזן, ישראל טלוויזיה במעגל סגור בשבת תחומין יד (תשנד) 432-434  
1419.פיקאר, אריאל פסיקתו של הרב עובדיה יוסף לנוכח תמורות הזמן חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד [295] עמ'  
1420.פלאי, פנחס הלכה וטכנולוגיה - פתרונות בעייתיים עמודים כרך ל תשמב עמ' 341-337. רוזן, ישראל: שם עמ' 412-410; דוד, שמואל: שם עמ' 416-414 
1421.פלק, זאב ההלכה ודעת הקהל בישראל הגות ד, יהדות בחברת ימינו, ירושלים תשם עמ' 135-131  
1422.פלק, זאב יסודות היסטוריים וא-היסטוריים בהלכה חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 661-656  
1423.פלק, זאב חוקים זרים בהלכה דעות גל' יא ר"ה תשך עמ' 52-54  
1424.פלק, זאב יסודות היסטוריים וא-היסטוריים בהלכה דעות גל' כה חורף תשכד עמ' 187-183  
1425.פלק, זאב הלכה ומציאות דעות גל' לג סתו-חורף תשכז עמ' 152-149  
1426.פלק, זאב הלכה ומעשה במדינת ישראל ירושלים תשכז 72 עמ'  
1427.פרידמן, טוביה מקומו של הרב בחברה הישראלית בימינו שיח מישרים גל' 12 אדר תשמז עמ' 12-10  
1428.פרידמן, מנחם בעיות יסוד במבנה הרבנות הקהילתית בחברה מודרנית מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 155-135  
1429.פרימר, דב השפעת המשפט הישראלי על המשפט העברי מדעי היהדות כרך 39 תשנט עמ' 133-143  
1430.פרנקל, בנימין דיון בבעיות הנוגעות להלכה עם התפתחות המדע בד"ד 15 אלול תשס"ד עמ' 107-110  
1431.צייטלין, שניאור זלמן היש הכרח בחדוש הסנהדרין בישראל להתאמת ההלכה לחיים בצרון כרך כה תשיב עמ' 225-217; כו תשיב עמ' 31-21  
1432.קירש, יורם מהפכות בהלכה אור יהודה תשסג 321 עמ'  
1433.רבינוביץ, נחום אליעזר הערכה מדעית כיסוד לפסיקת הלכה (עיונים במשנת הרמב"ם) תחומין ח תשמז עמ' 453-435  
1434.רבינוביץ, קופל חידושי מדע, הענק והננס והשתנות הטבעים בפסיקה ההלכתית בד"ד 18 ניסן תשסז עמ' 69-97   
1435.רוזן, יוסף קיום מדינה מודרנית לאור ההלכה מחשבת חוב' כד תשרי-חשון תשלה עמ' 26-22  
1436.רוזן, ישראל המדינה ובעיותיה ההלכטכניות מחשבת חוב' יח תשרי-חשון תשלד עמ' 19-17  
1437.רוזן, ישראל פתרונות הלכטכניים לשימוש בשבת במחשב המיועד לקליטה ולקבלת חולים אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 30-27  
1438.רוזן, ישראל הלכה וטכנולוגיה - עמיתים או עימותים? בד"ד 15 אלול תשס"ד עמ' 99-105  
1439.רוזן, ישראל ההלכה והחיים המודרניים מורשה ב טבת תשלב עמ' 59-65  
1440.רוזן-צבי, אריאל ההלכה והמציאות החילונית חירות המצפון והדת, אסופת מאמרים לזכרו של חמן פ' שלח, תל אביב 1990 עמ' 153-206  
1441.רוס, תמר אורתודוקסיה, נשים ושינוי ההלכה (ניתוח תיאולוגי והיבטים פרשניים) מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 387-437  
1442.רוקח, דוד ההלכה באספקלריה של המציאות כיוונים חוב' 36 קיץ תשמז עמ' 57-25  
1443.רפפורט, שבתי אברהם קירוב ועיקר דין תורה: דיון בפסיקתו של מרן רבי משה פיינשטיין זצ"ל בד"ד 16 תמוז תשסה עמ' 5-24  
1444.רקמן, מנחם עמנואל אנשי ההלכה ואתגרי תקופתנו גשר שנה 20 חוב' 4 תשלה עמ' 168-158  
1445.שביד, אליעזר התמודדות הלכה עם אתגרי העידן המודרני מחוץ למסגרת הממלכתית בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז 581-587   
1446.שבייד, אליעזר ההיסטוריה וההלכה בהגות היהודית של המאה העשרים HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 50 1979 חלק עברי עמ' א-י  
1447.שופר, אבינעם האפילפסיה בזמננו - וההלכה [התייחסות הלכתית בהתאם לתפיסה המדעית] תחומין יד (תשנד) 333-351  
1448.שטינברג, אברהם הרדמה בברית מילה תחומין כב (תשסב) 427-442  
1449.שטינברג, אברהם תורה ומדע - הילכו שניהם יחדיו? משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 86-116  
1450.שטראוס, אברהם; קטן, יואל הדפסת ספר תורה תפילין ומזוזות תחומין כב (תשסב) 469-477  
1451.שיבר, יאיר דיני ירושות וצוואות בקרב יהודי ארצות אגן הים התיכון במאה התשע עשרה, מודרניזציה מול משפט עברי עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 180 עמ'  
1452.שילוח, מאיר ההלכה ויישומה בחברה הקיבוצית-השיתופית ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 185-181; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 356-353  
1453.שמש, אברהם אופיר יחס ההלכה לגידולים יוצאי דופן תחומין כב (תשסב) 511-518  
1454.שפלטר, צבי ה"פאי" החז"לי תחומין יט (תשנט) 456-466  
1455.שפרבר, דניאל על הלגיטימיות והצורך בשיטות מדעיות לשם הבנה נכונה של סוגיות בתלמוד בד"ד 6 תשנח עמ' 21-38  
1456.שרלו, יובל הלכה ומדרון חלקלק אקדמות גל' כג אלול תשסט עמ' 33-48  
1457.שרלו, יובל הלכה ומדרון חלקלק אקדמות גל' כג אלול תשס"ט עמ' 33-48  
1458. Agus, Jacob B.  Obsolescence in Jewish ritual law  Conservative Judaism 7,4 (1951), p. 9-19  
1459. Angel, Marc D.  Modern Orthodoxy and Halacha: an enquiry  Jubilee vol. Rabbinical Council of America, 1985, p. 102-116  
1460. Bamberger, Bernard J.  Halakhah in our Age: The basic problem  Judaism 6 (1957), p. 129-133  
1461. Bamberger, Bernard J.; Friedman, Theodore; Steiman, Sidney  The problem of Halakhah today: a symposium  Reconstructionist 34,2 (1968), p. 7-25  
1462. Berkovits, Berel  The man of Halakhah and the non-halakhic world  L'eylah 22 (1986), p. 41-47  
1463. Berkovits, Eliezer  The concrete situation and Halakhah  In: Crisis and faith, N.Y. 1976, p. 84-96  
1464. Bleich, J. David  Contemporary halakhic problems  N.Y. 1977, 18 + 403 p.; vol. 2, N.Y. 1983, 17 + 423 p.  R: Garber, Z.W., Hebrew Studies 19 (1978), p. 92; Novak, David, Judaism 27 (1978), p. 495-499; Rosenthal, G.S., Conservative Judaism 33,1 (1979), p. 83-89; Levine, Murray: Halakha is alive and well, Jewish Spectator 49,4 (1984), p. 47-50 
1465. Bokser, Ben Zion  Jewish law, a Conservative approach  N.Y. 1964, 15 p.  
1466. Brown, Jonathan M.  Modern challenges to Halakhah  Chicago 1969, 15 + 137 p.  R: פלק, זאב, דיני ישראל 2 (1970) עמ' 191 
1467. Carlebach, Alexander  Conversion 'at the present time'  Niv Hamidrashia (Spring-Summer 1971), Engl. sect. p. 47-57  
1468. Casper, Bernard M.  Judaism today and yesterday  N.Y.-London 1965, 128 p.; p. 17-32: Changes in Jewish law; p. 35-51: Maimonides and the Jewish national idea  
1469. Cohen, Boaz  The Shulhan Aruk as a guide for religious practice today  N.Y. 1940, 36 p. = Proceedings, Rabbinical Assembly 6 (1940), p. 115-145 = Law and tradition in Judaism, N.Y. 1959, p. 62-99  
1470. Cohen, Boaz  Law and tradition in Judaism  N.Y. 1959, 12 + 243 p.  R: Wurzburger, Walter S.: The Oral Law and the Conservative dilemma. Tradition 3,1 (1960), p. 82-88; Volterra, Eduardo, Iura: Rivista Internationale di Divito Romane e Antica 12 (1961), p. 341-344; Greenberg, Simon: A revealed law. Conservative Judaism 19 
1471. Cohen, Jack J.  Is the Halakhah viable? - A view from Jerusalem  In: Jewish civilization: Essays and studies, ed. Ronald A. Brauner, vol. 1, Philadelphia 1979, p. 179-197  
1472. Cohn, Haim H.  The lesson of Jewish law for legal change  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 15-28  
1473. Cohn, Haim H.  Legal change in unchangeable law: the talmudical pattern  Legal change; Essays in honour of Julius Stone, 1983, p. 10-33  
1474. Dorff, Elliot  Towards a legal theory of the Conservative Movement  Conservative Judaism 27,3 (1973), p. 65-77  
1475. Dorff, Elliot N.  Jewish law and modern ideology. A confrontation based on source materials.  N.Y. 1970, 13 + 263 p.  
1476. Dresner, Samuel H.  The Rabbi, Halakha and the Rabbinical Assembly  Conservative Judaism 16,1 (1961), p. 1-19  
1477. Ellenson, David  Accommodation, resistance, and the halakhic process: a case study of two responsa by Rabbi Marcus Horovitz  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 83-100  
1478. Epstein, Louis M.  Adjustment of the Jewish marriage laws to present-day conditions  Proceedings, Rabbinical Assembly 5 (1933-38), p. 227-235  
1479. Faur, Jose  Lessons for our day from Sephardic halakhic sources  Proceedings, Rabbinical Assembly 40 (1978), p. 57-73.  
1480. Fendel, Zechariah  Anvil of Sinai; bringing the classical sources of Torah literature to bear upon an analysis of fundamental Torah concepts and contemporary problems  N.Y. 1985, 24 + 296 p.  
1481. Fendel, Zechariah  Challenge of Sinai, providing an authentic Torah approach to the ever-present challenges of an ever-changing society  2nd rev. ed., N.Y. 1985, 26 + 358 p.  
1482. Finkelstein, Louis  Traditional law and modern life  Proceedings, Rabbinical Assembly (1929), p. 18-30.  ; Kohn, Eugene: Comments on Dr. Finkelstein's paper, ib., p. 31-39; Aaronson, David: Discussion on 'Traditional law and modern life', ib. p. 40-42 
1483. Finkelstein, Louis  Life and the law, a study in Jewish adjustments  Menorah Journal 24 (1936), p. 131-143  
1484. Freehof, Solomon B.  Recent responsa literature on modern problems  Jewish Book Annual 27 (1969-70), p. 20-29  
1485. Gilat, Yitzchak D.  The Halakhah and its relationship to social reality  Tradition 13,4 (1973), p. 68-87  
1486. Glogower, Rod  The impact of the American experience upon responsa literature  American Jewish History 69,2 (1979), p. 257-269  
1487. Goldman, Alex J.  Judaism confronts contemporary issues  N.Y. 1978, 272 p.  
1488. Gordis, Robert  Authority in Jewish law - toward a solution  Reconstructionist 8,14 (1942), p. 8-17.  R: Kaplan, M.M., ib. 15, p. 15-21, 24 
1489. Gordis, Robert  Permanence and change in Jewish law  Reconstructionist 8,15 (1942), p. 8-14.  R: Kaplan, M.M., ib., p. 15-21, 24 
1490. Gordis, Robert  The nature and growth of Jewish law  Reconstructionist 26,10 (1960), p. 20-24  
1491. Gordis, Robert  A dynamic Halakhah: principles and procedures of Jewish law  Judaism 28 (1979), p. 263-282  
1492. Gordon, Martin l.  A fullness of life  Jubilee vol. Rabbinical Council of America, 1985, p. 117-150  
1493. Green, Alan S.  Symposium; The chain of tradition and the law of change. 2: Religion and life.  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 66 (1956), p. 239-247  
1494. Greenberg, David  Rabbi Joshua ben Hananiah; the interrelationship of law and life  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1951, 237 p.  
1495. Heckelman, Tziporah, a.o.  The Jewish woman today, her changing role and status  Proceedings, Rabbinical Assembly 37 (1975), p. 220-234  
1496. Isaacs, Nathan  Jewish law in the modern world  Menorah Journal 6 (1920), p. 258-266  
1497. Jacobs, Louis  Halacha and history: separate realms  Sh'ma 13 (1982-83), p. 124-125  
1498. Jacobs, Louis  A tree of life, diversity, flexibility and creativity in Jewish life  Oxford 1984, 310 p.  
1499. Jakobovits, Immanuel  Jewish law faces modern problems  N.Y. 1965, 150 p. = Studies in Torah Judaism, ed. Leon D. Stitskin, N.Y. 1969, p. 317-464.  R: Lewittes, M., Viewpoints 2,2 (1967) 
1500. Jakobovits, Immanuel; Rackman, Emanuel; Urbach, Efraim E.  Halakha in modern Jewish life; proceedings of a symposium  N.Y. 1973, 30 p.  
1501. Karlin, Meyer  Israel Independence Day and the Halakhah  Tradition 2 (1959-60), p. 273-281  
1502. Klein, Isaac  Recent developments in rabbinic and responsa literature  Proceedings, Rabbinical Assembly 20 (1956), p. 144-162  
1503. Kohler, Kaufmann  The four ells of the Halakah and the requirements of a modern Jewish theological school  Hebrew Union College Annual 1904, p. 8-21  
1504. Kreitman, Benjamin Z.  Creative הלכה and the Conservative Movement  Proceedings, Rabbinical Assembly 22 (1958), p. 68-80  
1505. Kreitman, Benjamin Z.  Toward a creative Halachah  Conservative Judaism 22,1 (1967), p. 34-41  
1506. Kreitman, Benjamin Z.  What does Halakhah mean to us?  Proceedings, Rabbinical Assembly 40 (1978), p. 15-19  
1507. Lehman, Emil  On the application of Jewish law in our time: An afterword  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 173-179  
1508. Levin, Faitel  Halacha, medical science and technology; perspectives on contemporary Halacha issues  N.Y. 1987, 8 + 210 p.  
1509. Levin, Faitel  Halacha in the modern technological age  Or Hadorom 4 (1987), p. 43-76  
1510. Liebman, Charles  Orthodox Judaism  Encyclopedia of Religion 11, p. 114-123  
1511. Link-Salinger (Hyman), Ruth  A note on the sociology of Jewish culture and the persistence of Jewish law  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 99-107  
1512. Low, William  Modern technology and Halacha; conflict and synthesis  Israel Yearbook 40 (1985), p. 161-167  
1513. McAfee, Cleland Boyd  The Mosaic law in modern life  N.Y. 1906, 224 p.  
1514. Newman, Aryeh  Yom Ha'atzmaut - a new festival in the making  Judaism 6 (1957), p. 219-223  
1515. Novak, David  Can Halakhah be both authoritative and changing?  Proceedings, Rabbinical Assembly 42 (1980), p. 370-375 = Halakha in a theological dimension, Chico 1985, p. 1-10  
1516. Petuchowski, Jakob J.  Halakhah in an age of transition  Reconstructionist 21,7 (1955), p. 17-21  
1517. Petuchowski, Jakob J.  Realism about mixed marriages  Central Conference of American Rabbis, Journal 54 (1966), p. 34-38, 41  
1518. Petuchowski, Jakob J.  The ramifications of realism  Central Conference of American Rabbis, Journal 58 (1967), p. 81-88  
1519. Rabinovich, Abraham  Technology and Jewish law  Hadassah Magazine 66,6 (1985), p. 32-35  
1520. Rabinowitz, Louis I.  The new trend in Halakhah  Tradition 11,4 (1971), p. 5-15  
1521. Rabinowitz, Stanley  A law for such a time as this  Reconstructionist 33,2 (1967), p. 7-14  
1522. Rackman, Emanuel  A functional approach to the Halacha  Essays on Jewish life and thought, presented in honor of Salo Wittmayer Baron, N.Y. 1959, p. 403-409 = One man's Judaism, N.Y. 1970, p. 253-261  
1523. Rackman, Emanuel  A challenge to Orthodoxy  In: One man's Judaism, N.Y. 1970, p. 262-283  
1524. Rackman, Emanuel  How one modern Orthodox Jew sees Orthodox Judaism  Jubilee vol. Rabbinical Council of America, 1985, p. 76-82  
1525. Robinson, Ira  Because of our many sins: the contemporary Jewish world as reflected in the responsa of Moses Feinstein  Judaism 35 (1986), p. 35-46  
1526. Rosenbaum, Irving J.  The Holocaust and Halakhah  N.Y. 1976, 10 + 177 p.  
1527. Rosenthal, Gilbert S.  Wanted: a living Halacha  Jewish Spectator 27,6 (1962), p. 12-14  
1528. Rosenthal, Gilbert S. (ed.)  The Jewish family in a changing world  N.Y. 1970, 367 p.  
1529. Schachter, Melech  Practical Halakha in the space age  Tradition 2 (1959-60), p. 155-163  
1530. Schreiber, Emanuel  Der Talmud vom Standpunkte des modernen Judenthums  Berlin 1881, 52 p.  
1531. Schwartz, Charles; Schwartz, Bertie G.  A modern interpretation of Judaism  N.Y. 1976, 12 + 189 p.  
1532. Siegel, Seymour  Rabbinic foundations of modern Jewish thought  Journal of Church and State 13 (1971), p. 245-256  
1533. Siegel, Seymour  Conservative Judaism and Jewish law  Proceedings, Rabbinical Assembly 37 (1975), p. 118-126  
1534. Sigal, Phillip  The problem of Halakhah reexamined  Reconstructionist 21,17 (1955), p. 9-14  
1535. Sigal, Phillip  Halakhah is not law  Jewish Spectator 36,2 (1971), p. 15-18  
1536. Sigal, Phillip  New dimensions in Judaism; a creative analysis of rabbinic concepts  N.Y. 1972, 260 p.  
1537. Silver, Maxwell  Justice and Judaism in the light of today  N.Y. 1928, 73 p.  
1538. Silver, Maxwell  The ethics of Judaism from the aspect of duty  N.Y. 1938, 384 p.  
1539. Simonsohn, Shlomo  Halakhah and society in the writing of Leone da Modena  In: Jewish thought in the seventeenth century, eds. Isadore Twersky and Bernard Septimus, Cambridge, Mass. 1987, p. 435-445  
1540. Singer, David  Who are today's modern Orthodox?  Sh'ma 13 (1982-83), p. 112-115.  Liebman, Charles: Dialogue about Halachah is limited, p. 116-118; Fox, Marvin: Change is not modern in Jewish law, p. 118-119; Novak, David: Transcending denominational label, p. 120-121; Scherman, Nosson: Intellectual honesty about Halachah, p. 121-124 
1541. Soderblum, Nathan  Die Religion und die soziale Entwicklung  Freiburg i.Br. 1898, 96 p.  
1542. Solomon, Norman  Jewish divorce law and contemporary society  Jewish Journal of Sociology 25 (1983), p. 131-139  
1543. Spero, Shubert  A movement in search of leaders  Jubilee vol. Rabbinical Council of America, 1985, p. 83-101  
1544. Stoessel, D.  Von den Abanderungsmoglichkeiten im rabbinischen Schrifttum unter besonderer Berucksichtigung des האידנא - Prinzips  Festschrift zum 70. Geburtstage des...Dr. Kroner, 1917, p. 27-66  
1545. Taubes, Leo  A layman's view on Jewish law  Reconstructionist 26,8 (1960), p. 14-18  
1546. Taubes, Leo  'Compulsive' changes  Jewish Spectator 29,6 (1964), p. 23-25  
1547. Urbach, Efraim E.  The laws regarding slavery as a source for social history of the period of the Second Temple, the Mishnah and Talmud  Institute of Jewish Studies, London, Bulletin and Papers 1 (1964), p. 1-94; reprinted separately.  R: Ville-Patlegean, Evelyne, Revue des Etudes Juives 123 (1964), p. 208-209 
1548. Wahrhaftig, Zerah  The relevance and dynamics of Halacha  In: Contemporary thinking in Israel, ed. Avner Tomaschoff, Jerusalem 1973, p. 90-120  
1549. Waxman, Chaim I.  Confronting modernity  Jubilee vol. Rabbinical Council of America, 1985, p. 47-66  
1550. Weine, Max  Jewish law and Jewish life  Reconstructionist 15,18 (1950), p. 9-14  
1551. Wosk, Yosef  Torah revelation, then as now  Petach 2 (1975), p. 49-72  
1552. Wurzburger, Walter S.  Orthodoxes Judentum und der Talmud  Emuna 7, 5-6 (1972), p. 340-348  
1553. Wurzburger, Walter S.  Centrist Orthodoxy - ideology or atmosphere?  Jubilee vol. Rabbinical Council of America, 1985, p. 67-75  
1554. Zeitlin, Solomon  The need for a new code  Jewish Quarterly Review, N.S. 52 (1961-62), p. 193-215 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y.1978, p. 351-373  
1555. Zimmerman, Chaim  Insiders and outsiders of Torah. 2 vols  Jerusalem-N.Y. 1979-1986, 17 + 382, 460 p.  
1556. Zucrow, Solomon  Adjustment of law to life in rabbinic literature  Boston 1928, 4 + 186 p.  R: Kaplan, Chaim, Jewish Forum 15 (1932), p. 15-17, 32 

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > הלכה ויסודות פסיכולוגיים

 מחברכותרתספרביקורת
1557.אבידן (זמל), אברהם התרים הלכתיים מחשש מכשול לעתיד על רקע בעיות תקשורתיות-פסיכולוגיות תורה שבעל פה יח תשלו עמ' צה-קב  
1558.אפשטיין, י' הגורמים הדתיים והפסיכולוגיים במשנתם של רבי יוחנן וריש לקיש הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכה עמ' 106-105  
1559.אפשטיין, יחזקאל המניעים הדתיים והפסיכולוגיים במשנתם ההלכתית של רבי יוחנן וריש לקיש קול מהיכל ח אלול תשנח עמ' 81-93  
1560.בלומנטל, אלחנן לתולדות הפסיכולוגיה המשפטית והחינוכית של ההתבגרות בתלמוד ובהלכה קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 460-437  
1561.ברלין, מאיר הלכות המיוסדות על תכונות הנפש (נסיון למחקר תלמודי) אזכרה, לנשמת הרב א"י הכהן קוק, ירושלים תרצז עמ' רט-רכ  
1562.גולד, רפאל הירש הפסיכולוגיא של הספק בהלכה הפרדס שנה ט חוב' יא שבט תרצו עמ' 16-19; ירושלים, ורשא, שנה א חוב' א אלול תרצו עמ' לח-מב  
1563.גרוספוגל, יהושע הפסיכואנליזה המודרנית במקורותינו העתיקים [בעמ' לז: באגדה ובהלכה] סיני כרך כח תשיא עמ' לד-מה  
1564.הלוי, חיים דוד מגיעים נפשיים [פסיכולוגיים] בהלכה שבילין גל' כג-כד כסלו תשל עמ' קיד-קכב  
1565.לוי, יהודה טעמי המצוות והפסיכולוגיה המודרנית בד"ד 19 טבת תשסח עמ' 71-78   
1566.ליפשיץ, חיים יחס ההלכה לפסיכולוגיה המודרנית תחומין א תשם עמ' 279-273  
1567.פרנקל, יעקב י' תורת הנפש של הלל הזקן ומשמעותה הפסיכולוגית ניב המדרשיה גל' אביב-קיץ תשלא עמ' קמז-קסג  
1568.קהת, חנה הנחות פסיכולוגיות ואנתרופולוגיות בבסיס ההלכות הקובעות את מעמדן של הנשים שנה בשנה תשסג עמ' 101-119  
1569.קהת, חנה הנחות פסיכולוגיות ואנתרופולוגיות בבסיס ההלכה הקובעות את מעמדן של הנשים שנה בשנה תשסג עמ' 101-119  
1570.קרלין, א' על היסודות הפסיכולוגיים במשפטנו סיני כרך ח תשא עמ' קכט-קלח קוק, צבי יהודה: לזהירות בדברי חכמים. שם עמ' שעד-שעה 
1571.רבינוביץ, אהרן חקר היהדות והפסיכולוגיה - הערות והארות ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 151-140  
1572.רוזנהיים, אליהו תצא נפשי עליך: הפסיכולוגיה פוגשת ביהדות הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד, 2003, 318 עמ'  
1573.ריינס, ח"ז הערות סוציולוגיות ופסיכולוגיות בספרות התלמודית שבילי החנוך שנה יח תשיח חוב' ב עמ' 67-76  
1574.שציפנסקי, ישראל התחשבות עם הסנסיטיביות של האדם ועם חולשותיו אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 65-68  
1575. Bulka, Reuven P.; Spero, Moshe Halevi  Psychology and Judaism: A bibliography  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 7 (1983), p. 187-226  
1576. Epstein, Isidore  The religious and psychological motives in the Halacha of Rabbi Yohanan and Resh Lakish  Meyer Waxman Jubilee volume on the occasion of his seventy-fifth birthday, 1966, p. 82-101  
1577. Friedman, Moshe Y'chiail  In search of a Torah psychology  Jewish Observer 16,6 (1982), p. 12-15  
1578. Gordon, Hirsch Loeb  Psychiatric concepts in Bible, Talmud and Zohar  Jews in the arts and sciences; Jubilee volume, Jewish Academy of Arts and Sciences, 1954, p. 53-63  
1579. Greenbaum, Mordechai  Judaism and psychiatry  Or Hadorom 3 (1986), p. 5-20  
1580. Petuchowski, Jakob J.  The Mumar - a study in rabbinic psychology  Hebrew Union College Annual 30 (1959), p. 179-190  
1581. Savitz, Harry A.  Modern psychology in the Talmud  Jewish Forum 2 (1919), p. 1223-1233, 1287-1292; 3 (1920), p. 36-44  
1582. Savitz, Harry A.  Applied psychology of the rabbis  Jewish Forum 41 (1958), p. 51-56  
1583. Spero, Moshe Halevi  Psychiatric hazard in the halachic disposition towards birth control and abortion: the role of the caseworker  Journal of Jewish Communal Service 53 (1976-77), p. 155-164  
1584. Spero, Moshe Halevi  Judaism and psychology: halakhic perspectives  N.Y. 1980, 15 + 275 p.  
1585. Spero, Moshe Halevi  Remembering and historical awareness; Part 2: Psychological aspects of a halakhic state of mind  Tradition 19 (1981), p. 59-75  
1586. Spero, Moshe Halevi  Toward a halakhic perspective on radical forms of psychological manipulation and behavior control  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 7 (1983), p. 71-97  
1587. Spero, Moshe Halevi  Handbook of psychotherapy and Jewish ethics; halakhic perspectives on professional values and technique  Jerusalem-N.Y. 1986, 14 + 312 p.  R: Sacks, Eliot, L'Eylah 24 (1987), p. 41-43 
1588. Spero, Moshe Halevi  The didactic-psychological function of three rabbinic blessings  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 8 (1987), p. 111-146  
1589. Wiesner, J.  Zur talmudischen Psychologie  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 1 (1874), p. 14-15, 18-19, 24-25, 39, 41, 46-47, 54-55,58-59, 74-76, 79-80, 98-99, 103-104; 2 (1875), p. 10-12, 14-16, 46-47, 50-52, 54-55  
1590. Wikler, Meir  Halacha and psychotherapy: conflict or compatibility?  Jewish Observer 16,2 (1982), p. 8-11  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > התנועה הקונסרבטיבית

 מחברכותרתספרביקורת
1591. The new Ketubah and Jewish law. A symposium: Friedman, Theodore, The Conservative view; Freehof, Solomon B., The Reform view; Rackman, Emanuel, The Orthodox view  Congress Weekly 22,9 (1955), p. 3-8  
1592. Gerut and the Conservative Movement  Conservative Judaism 33,1 (1979), p. 28-82   
1593. Abelson, Kassel  The Rabbinical Assembly and the development of Halakhah  Proceedings, Rabbinical Assembly 45 (1983), p. 77-83  
1594. Agus, Jacob B.  Torah M'Sinai - a Conservative view  Conservative Judaism 3,2 (1947), p. 23-42; 4,2 (1948), p. 5-11  
1595. Agus, Jacob B.  Halakhah in the Conservative Movement  Proceedings, Rabbinical Assembly 37 (1975), p. 102-117  
1596. Agus, Jacob B.; Cohen, Jack J.; Klein, Isaac  Theoretical evaluation of Jewish law  Proceedings, Rabbinical Assembly 22 (1958), p. 81-117; p. 81-89: Agus, J., Evaluating Jewish law; p. 90-101: Cohen, Jack J., הלכה and the life of Holiness; p. 102-107: Klein, I., An attitude to הלכה  
1597. Aronson, David; Simon, Ralph; Faber, Salamon  Kedat Moshe Veyisrael  Proceedings, Rabbinical Assembly 15 (1951), p. 120-145  
1598. Blumenthal, Aaron H.; Siegel, Seymour  Conservative Judaism and Jewish law  Proceedings, Rabbinical Assembly 40 (1978), p. 168-172  
1599. Brauner, Ronald A.  I. H. Weiss on the Oral Law.  In: Jewish civilization: Essays and studies, ed. Ronald A. Brauner, Philadelphia 1979, vol. 1, p. 43-63  
1600. Cohen, Gerson D.  On the ordination of women - (includes: ) Report of the Commission for the Study of the Ordination of Women as Rabbis  Conservative Judaism 32,4 (1979), p. 56-80  
1601. Cohen, Jack J.  Another look at conversion  Forum 37 (1980), p. 117-122.  
1602. Cohen, Jack J.  Toward an ideology for post-halakhic Jews  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 127-143  
1603. Dow, Malvin  The Conservative halakhic approach and the laity  Proceedings, Rabbinical Assembly 40 (1978), p. 20-27  
1604. Eichhorn, David Max  Conversions to Judaism by Reform and Conservative rabbis  Jewish Social Studies 16 (1954), p. 299-318  
1605. Feldman, David  The Rabbinical Assembly and the development of Halakhah  Proceedings, Rabbinical Assembly 45 (1983), p. 84-92  
1606. Finkelstein, Louis  Traditional law and modern life  Proceedings, Rabbinical Assembly (1929), p. 18-30.  Kohn, Eugene: Comments on Dr. Finkelstein's paper, ib., p. 31-39; Aaronson, David: Discussion on 'Traditional law and modern life', ib. p. 40-42 
1607. Finkelstein, Louis  Life and the law, a study in Jewish adjustments  Menorah Journal 24 (1936), p. 131-143  
1608. Friedman, Theodore  Conversion and Conservative Judaism  Conservative Judaism 28,3 (1974), p. 21-29  
1609. Friedman, Theodore  Halakha - the attitude of Conservative Judaism  Jewish Encyclopedia Yearbook 1975-76, p. 145-155  
1610. Friedman, Theodore  Jewish proselytism: a new look  Forum 34 (1979), p. 31-38.  
1611. Gerstenfeld, Samuel  The Conservative Halacha  Jewish Forum 11 (1928) p. 439-441, 529-534, 572-576  
1612. Gordis, Robert  Jewish law in Conservative Judaism - some observations.  Reconstructionist 14,11 (1948), p. 10-16  
1613. Gordis, Robert  Conservative Judaism, a modern approach to Jewish tradition  N.Y. 1956; repr. 1959, 1970, 47 p.  
1614. Gordis, Robert  Towards a revitalization of Halakhah in Conservative Judaism  Conservative Judaism 25,3 (1971), p. 49-55  
1615. Gordis, Robert  Understanding Conservative Judaism  N.Y. 1978, 14 + 235 p.  R: Agus, Jacob B., Judaism 29 (1980), p. 248-250 
1616. Gordis, Robert (ed.)  Judaism and liberalism - marriage, separation or divorce [A symposium]  Judaism 21 (1972), p. 6-50  
1617. Klein, Isaac  The problem of Chalitzah today  Proceedings, Rabbinical Assembly 15 (1951), p. 146-155  
1618. Klein, Isaac  The Shulchan Arukh after 400 years, a Conservative approach  Proceedings, Rabbinical Assembly 68th Annual Convention 32 (1968), p. 36-47 = Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 135-146.  ; Blumenthal, A. H., ib. p. 48-55; Fink, L., ib., p. 56-65; Discussion, ib. p. 66-71 
1619. Klein, Isaac  Responsa and halakhic studies  N.Y. 1975, 7 + 190 p.  R: Novak, David, Is Conservative Halakhah possible?, Judaism 25 (1976), p. 494-501 
1620. Kohler, Kaufmann  The four ells of the Halakah and the requirements of a modern Jewish theological school  Hebrew Union College Annual 1904, p. 8-21  
1621. Lasker, Arnold A.  An approach to Jewish law in Conservative Judaism  Conservative Judaism 7,4 (1951), p. 1-8  
1622. Novak, David  Divorce and conversion: is a traditional-liberal modus vivendi possible?  In: Halakhah in a theological dimension, Chicago 1985, p. 45-60  
1623. Rosenblum, Herbert  Conservative Judaism  Encyclopedia of Religion 4, p. 62-69  
1624. Rosenblum, Herbert  Conservative Judaism: a contemporary history  N.Y. 1983, 12 + 144 p.  
1625. Rosenthal, Gilbert S.  The foundations of the Conservative approach to Jewish law  Proceedings, Rabbinical Assembly 42 (1980), p. 376-393  
1626. Schwarz, Sidney H.  Conservative Judaism and the Agunah  Conservative Judaism 36,1 (1982), p. 37-44  
1627. Seldin, Ruth R.  Women in the synagogue. A congregant's view.  Conservative Judaism 32,2 (1979), p. 80-88  
1628. Siegel, Seymour (ed.)  Conservative Judaism and Jewish law  N.Y. 1977, 27 + 337 p.  R: Freehof, Solomon B., Judaism 27 (1978), p. 491-495; Garber, Z.W., Hebrew Studies 19 (1978), p. 97; Pearl, Chaim H., Conservative Judaism 32,1 (1978), p. 71-72; Rosenthal, G.S., Conservative Judaism 33,1 (1979), p. 83-89; Ziegler, Michael, Conservative  
1629. Sigal, Phillip  Some reflections on Rabbinical Assembly Halakhah: Past and future  Proceedings, Rabbinical Assembly 45 (1983), p. 93-104  
1630. Weinberg, Ruth R.  Women as Conservative rabbis  Commentary 68,4 (1979), p. 59-64  
1631. Witkin, Rae Ann  Progressive Judaism in Israel and Orthodox jurisprudence  Nitzanim 3 (1984-85), p. 119-130  
1632. Yuter, Alan J.  Halakhah and ideology in Conservative Judaism  Proceedings, Rabbinical Assembly 42 (1980), p. 94-112  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הלכה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1633.אברהם, מיכאל מצוות וחלקי מצוות - על מהותם הפילוסופית של מושגים בהלכה אקדמות גל' כא אלול תשסח עמ' 160-175  
1634.אברהם, מיכאל מצוות וחלקי מצוות - על מהותם הפילוסופית של מושגים בהלכה אקדמות גל' כא אלול תשס"ח עמ' 160-175  
1635.אדרעי, אריה הוראה או טעות: על חובת הציות במחשבת ההלכה עיוני משפט כר' כד חוב' 2 תשסא עמ' 463-517  
1636.אורבך, שמחה בונם הלכה ומדע בצרון כרך טז תשז עמ' 126-122  
1637.אחיטוב, יוסף על עמידותו של מושג ההלכה כמאפיין זהות בשיח האורתודוקסי אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 87-112  
1638.אנציקלופדיה תלמודית חיישינן לתקלה כרך טו עמ' כג-נא  
1639.אספיס, משה זאב על ההלכה ועל הכלכלה; פולמוס נגד מבקרי התלמוד וההלכה [ההשקפה שהלכות נקבעו מתוך נטיות אישיות, מעמד כלכלי, אופי החברה, או תנאים פוליטיים בתקופה מסויימת] בני-ברק תשלו צו עמ'  
1640.בלידשטיין, יעקב אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל לעצמת הסמכות המוסדית בהלכה וגבולותיה מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 221-241  
1641.בלידשטין, יעקב על הנס כמושג הלכתי דעת חוב' 50-52 תשסג עמ' 1-12  
1642.בקשי-דורון, אליהו סייעתא דשמיא: על שיקול הדעת בהכרעת ההלכה מנחה למנחם - קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן ירושלים תשס"ח עמ' 153-158  
1643.בראון, בנימין דוקטרינת 'דעת תורה'; שלושה שלבים דרך הרוח; ספר היובל לאליעזר שביד, ירושלים תשסה עמ' 537-600  
1644.בראון, בנימין פולמוס 'דעת תורה' בציונות הדתית בישראל - הרקע, העמדות והמשמעויות הציונות הדתית: עידן התמורות, אסופת מחקרים לזכר זבולון המר, ירושלים תשסג עמ'422-474  
1645.ברמן, נדב  אם כן - אין לדבר סוף כטיעון הלכתי בספרות חז"ל עבודת גמר בחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית תשסו 111 עמ'  
1646.ברנדס, יהודה עגונות - עקרונות על בהלכה אקדמות גל' יח מרחשוון תשסז עמ' 55-72  
1647.ברנדס, יהודה שביתת כלים ואוטומציה בשבת - שימור הרעיונות בהלכה אקדמות גל' כב ניסן תשסט עמ' 96-118  
1648.ברנדס, יהודה עגונות - עקרונות על בהלכה אקדמות גל' יח מרחשוון תשס"ז עמ' 55-72  
1649.ברנדס, יהודה שביתת כלים ואוטומציה בשבת - שמור הרעיונות בהלכה אקדמות גל' כב ניסן תשס"ט עמ' 96-118  
1650.גוטמן, י"מ יסודות ארכיאולוגיים שבארץ וחו"ל אצל הפוסקים ספר היובל לב"מ לוין, ירושלים תש עמ' עז-פה  
1651.גולדמן, אליעזר היש הכרעה סמכותית בענייני השקפה? עמודים כרך כה תשלז עמ' 63-62  
1652.גיל-בייז, עמית שיקולי אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה ובאימוצו ע"י הקק"ל ומדינת ישראל עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן תשסו 142 עמ'  
1653.דה-פריס, בנימין הגלגול הספרותי כגורם בהתפתחות ההלכה תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב עמ' 128-115  
1654.דה-פריס, בנימין יצירת מושגים והשפעתם תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב עמ' 156-142  
1655.דיכובסקי, שלמה דעת תורה בהלכה מורשה ח קיץ תשלד עמ' 33-18  
1656.דיכובסקי, שלמה חובת הציות לחכמי התורה בימינו כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' ס-עו  
1657.דיכובסקי, שלמה דעת תורה מן התורה מניין? מנחה למנחם - קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן ירושלים תשס"ח עמ' 165-178  
1658.דסברג, אורי הבעת דעה ע"י הרבנים הראשיים לישראל תחומין יא (תשן) 31-40  
1659.הורביץ, יהושע מוטיב הנס בספרות הרבנית מחניים סג חנוכה תשכב עמ' 68-69  
1660.הכהן, מרדכי הנס בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 349] הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 85-59  
1661.הכהן, מרדכי המדבר בהלכה הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 105-86  
1662.הכהן, מרדכי המים בהלכה הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 128-106  
1663.הכהן, מרדכי הים בהלכה הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 154-129  
1664.הכהן, מרדכי הנס בהלכה מחניים סג חנוכה תשכב עמ' 18-32  
1665.הלפרין, לוי יצחק מעשה וגרמא בהלכה; יחס האדם לתוצאות פעולתו בהדגשה מיוחדת למעשה בשבת לאור הבעיות ההלכתיות של הטכנולוגיה החדשה ירושלים תשלז 276 עמ'  
1666.הנשקה, דוד ליסודי תפיסת ההלכה של הרמב"ם שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 103-149  
1667.הרטמן, דוד ההלכה כבסיס להידברות רוחנית דעות גל' מו תשלז עמ' 29-21; ירושלים תשלז 9 עמ'  
1668.ווזנר, שי עקביא קנאים פוגעים בו -מורכבות החשיבה ההלכתית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 171 בלק תשסד 4 עמ'  
1669.ויס, אשר זליג דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' נ עמ' שכה-של  
1670.זילברשטיין, יצחק בדיקת אולטרא סאונד לנשים בהריון בית הלל גל' ח אלול תשסא עמ' נה-נו, גל' יג תשסג עמ' צב-צג  
1671.טלושקין, ניסן 'מחשבה' בדיני תורה שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' ריב-ריז   
1672.יוסף, יצחק הנהגות האר"י בהלכה תחומין ל תשע עמ' 389-412  
1673.ישר, ברוך מחלוקת לשם שמים אור המזרח שנה ג חוב' ב ניסן תשטז עמ' 15-13  
1674.כהן, יעקב י' האם יש קיום להלכה פתחים תשם גל' א-ב עמ' 60-49  
1675.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה דעת תורה תחומין ח תשמז עמ' 364-363  
1676.כץ, יעקב שלטון ההלכה בחברה המסורתית להלכה ולמעשה הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 251-237  
1677.כשר, רמון התפיסה התיאולוגית של הנס במקרא חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 257 עמ'  
1678.לאם, נחום אשו משום חציו [קביעת הזמן בפעולה נמשכת בהלכה] בית יצחק כרך לא תשס עמ' 51-58  
1679.לב, זאב מושג כח כחו ומושג כח שני תורה שבעל פה יט תשלז עמ' קטו-קכב  
1680.לב, זאב בירור מושגים; כוח כוחו וכח שני בהלכה ירושלים תשלח 27 + רכו עמ'  
1681.לוי, יהודה מעבר להלכה מחשבת חוב' מט חשון תשלט עמ' 6-3  
1682.מגנוט, יונתן הלכה' ו'אגדה' במקרא המקרא בראי מפרשיו - ספר זיכרון לשרה קמין ירושלים תשנד עמ' 651-660  
1683.מונק, מתתיהו דרכיה של ההלכה בפתרון בעיות הנדסיות מיוחדות הדרום חוב' כז ניסן תשכח עמ' 133-115  
1684.מלכיאל, אליעזר אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה של הרב קוק שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 169-212  
1685.נבון, חיים הטבע והתורה במשנתו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 87-110  
1686.נהוראי, מיכאל צבי בין ידיעה לאמונה בהלכה ירושלים תשמב 24 עמ'  
1687.נויגרשל, צבי אלימלך דעת תורה בעניינים שאינם הלכתיים מובהקים שמעתין גל' 114 תשנד עמ' 987-92  
1688.ניומן, י' יעקב מדיני החלום בהלכה הדרום חוב' כח תשרי תשכט עמ' 64-68  
1689.נייהוזן, ח"ש הלכות ופרשות אוצר החיים ספר יב תרצו עמ' 83-69; חכמה לשלמה, לכבוד שלמה לייטנער, הומנה תרצו עמ' 69-83 ארנרייך, חיים יהודה: לקוטי בתר לקוטי. אוצר החיים שם עמ' 84; חכמה לשלמה, שם עמ' 84. נייהוזן, ח"ש: תוספת. אוצר החיים ספר יג תרצז עמ' 12-13; חכמה לשלמה, עמ' 157-156. הכהן, פנחס יעקב: נוספות להלכות. אוצר החיים שם עמ' 14-16; חכמה לשלמה עמ' 160-158. נייהוזן, ח" 
1690.סבתו, חיים האם יש רשות לדרוש דרשות הלכתיות מן הפסוקים אף שלא נאמרו בתלמוד? תשורה לעמוס, אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, אלון שבות תשסז עמ' 499-519  
1691.סולובייצ'יק, יוסף דוב איש ההלכה - גלוי ונסתר ירושלים תשלט 271 עמ' ביקורת: ברנשטיין, א"ז: שנה בשנה תשמב עמ' 368-365 
1692.סולובייצ'יק, יוסף דוב איש ההלכה תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 735-651  
1693.סינקלר, דניאל את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת - מתודולוגיה משפטית ושימוש בטענות שקריות בפסיקת הלכה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 247 שמיני תשסו 4 עמ'  
1694.עמיחי, יהודה דעת תורה בעניינים שאינם הלכתיים מובהקים  תחומין יא (תשן) 24-30  
1695.פדרבוש, שמעון משפט ומשפח הדאר שנה כא תשב-תשג עמ' 136-135  
1696.פוגלמן, מרדכי מהי דעת תורה נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קכה-קכח  
1697.פוגלמן, מרדכי דרוש וקבל שכר בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' כג עמ' רנד-רסב  
1698.פולק, שלום בענין להחמיר בדבר שמותר ע"פ הלכה ואיסור לא תתגודדו במנהג המקום זרע יעקב יט אלול תשסב עמ' לט-נו  
1699.פחה, יצחק דברי חלומות בהלכה תחומין ה תשמד עמ' 427-402  
1700.פלורסהיים, יואל תורת הקנאות מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 117-114  
1701.פרנקל, אליק אופיו של קנאי מספרא לסייפא עלון 49 אלול תשנה עמ' 87-94  
1702.קורמן, אברהם האדם וטבעו במדע וביהדות ת"א תשמו 320 עמ'  
1703.קנול, צבי הכרעת ההלכה או פס"ד ע"פ כוחות על טבעיים המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסו עמ' 124-137  
1704.קפלן, גדעון דת ומדע במשנת הרמב"ם תחומין כז (תשסז) עמ' 488-496  
1705.רבינוביץ, קופל החשיבה המדעית, החשיבה ההלכתית ודין ברירה בד"ד 4 תשנז עמ' 25-54  
1706.רוזנבוים, יצחק אייזיק לא תסור בימין שהוא שמאל נר מערבי ד אדר שני תשנב עמ' כב-כה  
1707.רוזנטל, אליעזר שמשון על 'דרך הרוב' פרקים, ירושלים, כרך א תשכז-כח עמ' 183-224  
1708.ריינס, ח"ז הערות סוציולוגיות ופסיכולוגיות בספרות התלמודית שבילי החנוך שנה יח תשיח חוב' ב עמ' 67-76  
1709.שאנן, ח' שלמה  דעת תורה בענין שאינו הלכה תחומין יב (תשנא) 171-177  
1710.שביב, יהודה מנקיות דעת להלכה רווחת סיני כרך קז תשנא עמ' רנה-רסד  
1711.שביב, יהודה בין היגיון הלכתי להיגיון סטטיסטי עלון שבות גל' 164 תשרי תשסה עמ' 111-114  
1712.שביב, יהודה מנקיות הדעת להלכה רווחת עלון שבות גל' 133 סיון תשנ"א עמ' 31-39  
1713.שוחטמן, אליאב "ויחלום יוסף חלום" - "דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים" - האומנם? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 306 וישב תשסח 4 עמ'  
1714.שכטר, יעקב השטה המסוימה בהלכה אוצר החיים ספר יא תרצה עמ' 73-75  
1715.שליטא, מ' משמעות הסדר בהלכה (דוגמאות מדיני התרת עגונה אצל הפוסקים) שנה בשנה תשכה עמ' 178-186  
1716.שלנגר, אליקים הגישה האמונית להלכה מחשבת חוב' מג כסלו תשלח עמ' 12-7  
1717.שמואלי, אפרים מי שמך? (מן המחלוקות על הסמכות בתולדות ישראל) ספר אביעד, לזכר ד"ר ישעיהו וולפסברג-אביעד, ירושלים תשמו עמ' שפה-שצד  
1718.שפרבר, דניאל סכנת הלימוד והפסיקה ללא בדיקה שיטתית של המקורות בד"ד 16 תמוז תשסה עמ' 25-44  
1719. Angel, Marc D.  Halakhah, the Jewish way of life  In: The rhythms of Jewish living; a sephardic approach. N.Y.1986, p. 65-85  
1720. Basser, Herbert  Superstitious interpretations of Jewish laws  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 8 (1977), p. 127-138.  
1721. Birnbaum, Ruth  The man of dialogue and the man of Halakhah  Judaism 26 (1977), p. 52-62  
1722. Danz, Johann Andreas (praes.); Munster, Freidrich Ludwig (resp.)  בת קול ;בלתי קול י-ה seu, Filia vocis, nefanda divinae aemula  Jena 1732, 6 p.l. + 76 p.  
1723. Eliash, Ben Zion  Ethnic pluralism or melting pot?; The dilemma of rabbinical adjudication in Israeli family law  Israel Law Review 18 (1983), p. 348-380  
1724. Elon, Menachem  The law, book and libraries  National Jewish Law Review 2 (1987), p. 1-29  
1725. Enciclopedia Judaica Castellana  Autoridad rabinica  Vol. 1, p. 624-625  
1726. Encyclopedia Talmudica  Elijah אליהו  Vol. 2, p. 271-276  
1727. Goldberg, Hillel  The early Buber and Jewish law  Tradition 21,1 (1983), p. 66-74  
1728. Gruber, Mayer I.  The meaning of אורייתא in the Babylonian Talmud  Hebrew Studies 22 (1981), p. 25-33  
1729. Helfand, Jonathan  Halakhah and the Holocaust; historical perspectives  In: Perspectives on the Holocaust, ed. Randolph L. Braham, Boston 1983, p. 93-103  
1730. Heller, Bernard  Authority in Judaism, its source, scope and limits  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 61 (1951), p. 319-364  
1731. Hentschke, Richard  Law and eschatology in the message of the prophets  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 27-43  
1732. Higger, Michael  Criteria for interpreting Jewish law  Conservative Judaism 3,3 (1947), p. 5-9  
1733. Higger, Michael  Authority to interpret Jewish laws  Conservative Judaism 5,4 (1949), p. 20-22  
1734. Isaacs, Nathan  Is Judaism legalistic?  Menorah Journal 7 (1921), p. 259-268  
1735. Kahn, Aharon  Music in halachic perspective  Journal of Halacha and Contemporary Society 14 (1987), p. 7-46  
1736. Lamm, Norman  Pluralism and unity in the Orthodox Jewish community  Jewish Life 3,3 (1979), p. 41-47  
1737. Levi, Israel  Les Dorsche Reschoumot  Revue des Etudes Juives 60 (1910), p. 24-31  
1738. Parker, N.W.  What price orthodoxy?  Canadian Bar Journal 9 (1965), p. 239-244  
1739. Petuchowski, Jakob J.  The theology of Haham David Nieto. An eighteenth century defence of the Jewish tradition.  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1954; 2nd ed. N.Y. 1970, 19 + 166 p.  
1740. Plessner, Salomon  Ein Wort zu seiner Zeit, oder ?ber die Autoritat der rabbinischen Schriften. עם: עדות לישראל מפי חכמי גוים על קדשת תורתנו המקובלת Breslau 1825, 46 p. + 32 p. (in Hebrew)  
1741. Schachter, Jacob  Predilection in Halachah  Jewish Forum 18 (1935), p. 41-42  
1742. Sigal, Phillip  New dimensions in Judaism; a creative analysis of rabbinic concepts  N.Y. 1972, 260 p.  
1743. Soloveitchik, Joseph B.  Halakhic man  Philadelphia 1983, 12 + 164 p.  R: Dorff, Elliot N., MJ 6 (1986), p. 91-97 
1744. Soloveitchik, Joseph B.  The halakhic mind; an essay on Jewish tradition and modern thought  N.Y.-London 1986, 135 p.  R: Singer, David: Enlightened mind, Commentary 83,1 (1987), p. 73-76; Gillis, Michael, L'Eylah 24 (1987), p. 37-40 
1745. Soloveitschik, Aaron  Israel's Day of Independence  Gesher 4 (1969), p. 7-23  
1746. Vaez, Abraham  Arbol de vidas, en el quel se contienen los dinim mas necessarios que deve observar todo Ysrael  Amsterdam 1692, 6 + 203 + 5 p.  
1747. Wald, Stephen  Authority  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements, and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 29-34  
1748. Wurzburger, Walter  Pluralism and the Halakhah  Tradition 4 (1961), p. 221-240  
1749. Yoter, A.  The Ochnai oven and the law: Talmudic Judaism's response to natural law  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 156  
1750.תא-שמע, ישראל קוים לאופייה של ספרות ההלכה באשכנז במאות הי"ג-י"ד עלי ספר חוב' ד תמוז תשלז עמ' 41-20  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1751.אברהם, מיכאל אינדוקציה ואנלוגיה בהלכה (עיון בשורש ב' של הרמב"ם) צהר טו קיץ תשסג עמ' 23-34  
1752.אונגר, משה שמחה דברים אחדים ספר היובל לכבוד רמ"א בלוך, בודאפעשט תרסה עמ' 31-35  
1753.אוסטרובסקי, משה המדות שהתורה נדרשת בהן ירושלים תרפד רט עמ' זוין, שלמה יוסף: איש התורה והמעשה, ירושלים תשו עמ' לד-מב; סופרים וספרים, כרך ג ת"א תשיט עמ' 95-90 
1754.אופנהיים, חיים דברי סופרים ישרון שנה ה תרכה עמ' יז-ל  
1755.אופנהיים, חיים כלל גדול במדרשי חז"ל בית התלמוד שנה א תרמא עמ' 179-176  
1756.אורבך, אפרים א' הדרשה כיסוד ההלכה ובעית הסופרים תרביץ כז תשיח עמ' 166-182; ספר היובל לכבוד גרשם שלום, ירושלים תשיח עמ' מ-נו  
1757.אורבך, אפרים אלימלך הדרשה כיסוד ההלכה ובעית הסופרים [אוצר המשפט חלק א ערך 366] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 66-50  
1758.אלבק, חנוך ההלכות והדרשות ספר היובל לא' מארכס, נו-יורק תשי עמ' א-ח  
1759.אלבק, חנוך דרך לימודם של חז"ל סיני כרך מו תשב עמ' קא-קח  
1760.אליצור, איתי כללי מדרשי ההלכה המעין כרך מא גל' א תשרי תשסא עמ' 39-52  
1761.אלעזר בן אריה מפילץ שערי חכמה; ש"ב שמעתתא [על דרכי התנאים והאמוראים, סתמא דתלמודא, גזירות חז"ל, דרשות הכתובים, לשונות התלמוד, ועוד] פראג תקסז סח דפים (דפים סט-פב - דרושים). מהדו' ב עם הוספות, ס' וואראהל 1907 קיב דפים  
1762.אנציקלופדיה תלמודית אסמכתא כרך ב עמ' קה-קח  
1763.ארנד, משה פשוטו של מקרא ואומדנא הלכתית המעין כרך טו גל' א תשרי תשלה עמ' 63-59  
1764.ביברפלד, חיים על המיתודלוגיה של פרשנות המקרא התלמודית הנאמן שנה יא תשיט גל' יג עמ' 19-15  
1765.בכר, בנימין זאב ערכי מדרש (חלק א: תנאים. ב: אמוראים); ונלוה בסופו קונטרס לשון הרמב"ם בספרו משנה תורה (מתורגם מגרמנית ע"י א"ז רבינוביץ) ת"א תרפג 342 עמ'  
1766.בלוך, יוסף שמואל רבי עקיבא ורבי ישמעאל ממזרח וממערב שנה א תרנד עמ' 47-54  
1767.ברויאר, מרדכי למוד פשוטו של מקרא - סכנות וסיכויים המעין כרך יח גל' ג ניסן תשלח עמ' 13-1. קובר, מאיר: שם כרך יט גל' א תשרי תשלט עמ' 76-73 
1768.גוטמן, יחיאל מיכל תורה בתלמוד [ספר יובל לכבוד אדולף שווארץ] ברלין-ווינא 1917 עמ' 1-8  
1769.גוטמן, יחיאל מיכל משמעות הכתוב ודרכי המדרש הצופה לחכמת ישראל תרפא עמ' 17-34, 129-113  
1770.גוטמן, יחיאל מיכל מדרשים שנאבדו ניר דוד, לכבוד ר' דוד סימאנסען, פרנקפורט ענ"מ תרפג עמ' 44-55  
1771.גוטמן, יחיאל מיכל אסמכתא; פרק ממבוא מדרש ההלכה השלמה לספר מפתח התלמוד, כרך ג ברסלוי תרפה מח עמ'  
1772.גולומב, דוד פרדוכס, בהמדות שהתורה נדרשת בהן אוצר החיים ספר ט תרצג 18-14  
1773.גורביץ, אברהם נזקי ממון הנלמדים בצד השווה מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' מז-נב  
1774.גילת, יצחק ד' מדרש הכתובים בתקופה הבתר-תלמודית מכתם לדוד, ספר זכרון הרב דוד אוקס, רמת-גן תשלח עמ' 231-210  
1775.דה-פריס, בנימין תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב (עמ' 9-21: המדרש כגורם בהתפתחות ההלכה בתקופת התנאים. עמ' 22-30: המדרש בתקופת האמוראים. עמ' 31-36: מדרש, מדות ותלמוד)   
1776.דה-פריס, בנימין שיטת רבי במדרש ההלכה סיני כרך נד תשכד עמ' קי-קיט; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 141-130  
1777.הוכרמן, יעקב טעמי המקרא ופרשנות ההלכה ספר נייגר, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ז בירושלים תשיט עמ' 253-250  
1778.היינמן, יצחק להתפתחות המונחים המקצועיים לפירוש המקרא [(א) דרש. (ב) פרש. (ג) פתר, פתח] לשוננו כרך יד תשו עמ' 189-182; טו תשז עמ' 115-108; טז תשח-תשט עמ' 20-28  
1779.הירשברג, ח"ז הבאורים התדירים על המקרא אשר נמסרו בצורת כללים מנחת בכורים, לכבוד אריה שווארץ, וינא תרפו עמ' 10-29  
1780.הלוי, יצחק אייזיק דורות הראשונים, חלק א כרך ו ברלין תרפג (עמ' 544-467: הקבלה והדרשות)   
1781.הנשקה, דוד פשוטו של מקרא כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 173-143  
1782.הנשקה, דוד אין מקרא יוצא מידי פשוטו המעין כרך יז גל' ג ניסן תשלז עמ' 19-7; גל' ד תמוז תשלז עמ' 69-52; כרך יח גל' ג ניסן תשלח עמ' 85-83  
1783.הרשקוביץ, מאיר אונקלוס ובית מדרשו של רבי עקיבא אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 157-163  
1784.וולף, אברהם י' מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בענין הדרשות וההלכות ספר זכרון לר' יצחק אייזיק הלוי, תשכד עמ' רלג-רמו  
1785.ויטמן, זאב על היחס שבין המדרש והפשט המעין כרך יח גל' א תשרי תשלח עמ' 50-26  
1786.ויינגורט, שאול מדרש הלכה יד שאול, לזכר ווינגורט, ת"א תשיג עמ' קכג-קלא וולף, א': מילואים. שם עמ' קלא-קלב 
1787.וייס, אייזק הירש ראיה לדבר זכר לדבר בית תלמוד שנה א תרמא עמ' 12-16  
1788.וייס, אייזק הירש כלי אומנותם בבנין התלמוד בית התלמוד שנה א תרמא עמ' 33-39, 71-65  
1789.וייס, אייזק הירש דרכי המדרש וההלכה להלל ושמאי, עקביא בן מהללאל דור דור ודורשיו, וילנא תרסד חלק א פרק יח. מדות וכללים שהקראים דרשו בהם... שם חלק ד פרק ח-ט עמ' 87-74  
1790.ולדברג, שמואל דרכי השינויים; מבאר דרכי חז"ל בתלמודים ובמדרשים בשנותם את המקראות בדרכים שונים לצורך דרשותיהם בהלכה ובאגדה.. למברג 1870 פג דפים. ד"צ תשל  
1791.זסלנסקי, א"י המדות בתורה שבע"פ פחד יצחק, ירושלים תשט עמ' ד-ו; נפש לראובן, ירושלים תשכט עמ' כה-כז  
1792.חזות, גבריאל; אברהם, מיכאל מידה טובה (פרשת השבוע לאור י"ג מידות הדרש) כפר חסידים תשסה-תשסו 2 כר'   
1793.כהן, ד' ל"ו מדות תרביץ שנה ב תרצא עמ' 249  
1794.כהנא, קלמן סיכומי אחרונים ליחס המדרש להלכה חקר ועיון, חלק א ת"א תשך עמ' נח-סד  
1795.כהנא, קלמן למקרא סמכו המעין כרך ה גל' ג ניסן תשכה עמ' 25-22; חקר ועיון, ספר ב ת"א תשכז עמ' לא-לה  
1796.לוין, חיים יצחק שיטת רבי יוחנן על הדרשות וסמכותן ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' יט-לא; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 25-13  
1797.לוין, חיים יצחק על יחס ההלכות והדרשות [אוצר המשפט חלק א ערך 395] מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 59-27  
1798.לוין, חיים יצחק על יחס ההלכות והדרשות ספר היובל לא' ווייס, ניו-יורק תשכד מדור עברי עמ' תו-תלט  
1799.ליברמן, שאול מדרש הכתובים בהלכה ובאגדה [א. בהלכה] יוונית ויוונית בארץ ישראל, ירושלים תשכג עמ' 201-185  
1800.מירסקי, שמואל ק' מדות הפרשנות המקראית סורא ספר א תשיד עמ' 413-393  
1801.מירסקי, שמואל ק' פרשנות המקרא בספרות התנאים פרקים כרך ב תשרי תשך עמ' 9-43  
1802.מירסקי, שמואל ק' מדרשי הביאורים על התורה סורא ספר ד תשכד עמ' 104-69  
1803.מלמד, עזרא ציון מדרשי הלכה בתלמודים. א. מדרשי הלכה של התנאים בתלמוד בבלי. מלוקטים ומסודרים ירושלים תשג 602 עמ'  
1804.מלמד, עזרא ציון מדרשי הלכה במשנה ובתוספתא בר-אילן ב תשכד עמ' 84-99  
1805.מלמד, עזרא ציון שמושם של מדרשי הלכה במשנה ובתוספתא דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א תשכז עמ' 166-163  
1806.מרגליות, אליעזר הז"ל והמקרא בית מקרא שנה ח חוב' ג-ד אדר תשכד עמ' 121-108  
1807.נויבואר, יקותיאל יעקב הלכה ומדרש הלכה סיני כרך כב תשח עמ' מט-פ  
1808.נויבואר, יקותיאל יעקב הרמב"ם על דברי סופרים (שיטתו ושיטת מפרשיו) ירושלים תשיז 173 עמ'  
1809.נימרק, א"י קרא אסמכתא בעלמא הנאמן גל' נא-נב אדר-ניסן תשיג עמ' 5-6  
1810.סגל, מ"צ דרש, מדרש, בית מדרש תרביץ שנה יז תשו עמ' 196-194  
1811.פוגלמן, מרדכי איידי דאתיא מדרשא חביבא ליה (המדרש והכתוב במשא ומתן בהלכה) סיני כרך פא תשלז עמ' קעד-קעו  
1812.פוגלמן, מרדכי מדרש חכמים זהו עמל בתורה בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' כח עמ' רעג-רעד  
1813.פינקלשטיין, אליעזר אריה מדרש, הלכות והגדות ספר יובל ליצחק בער, ירושלים תשכא עמ' 28-47  
1814.פינקלשטיין, אליעזר אריה מתורתו של ר' נחוניא בן הקנה ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 377-352  
1815.פלדמן, משה דרשות חז"ל בתלמוד הצופה לחכמת ישראל שנה ה תרפא עמ' 89-92; ו תרפב עמ' 38-40  
1816.קורמן, אברהם ההלכה והדרשה אפיקי נחלים ו תשלה עמ' 108-90  
1817.קרל, צבי הדרש והפשט השלח כרך כד תרעא עמ' 426-418  
1818.קרל, צבי פרושי התורה בספרות המדרשית כנסת ספר ב תרצז עמ' 434-417  
1819.קרל, צבי מחקרים בספרי; נסיון מקיף לתפישת דרשות חז"ל תוך גישה חדשה ת"א תשיד  
1820.קרלין, אריה יסודי מדרש הלכה בחוקי התורה ובמשפטה סיני כרך כט תשיא עמ' קלג-קמה; לא תשיב עמ' קסג-קעו  
1821.רוט, משלם שיטת הרמב"ם בדרשות חז"ל ואסמכתות ופשוטו של מקרא הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, ירושלים תשטו עמ' קפז-קצ  
1822.שור, י"ה פשטיה דקרא ודרך בעלי התלמוד בפירוש הכתובים החלוץ מחברת א תריב עמ' 95-97  
1823.שור, י"ה דרך רז"ל לדרוש מלות עבריות על פי הוראתן בשפות נכריות החלוץ מחברת ט מחלקה א תרלג עמ' 1-43; יב תרמז עמ' 38-1; יג תרמט עמ' 129-127  
1824.שפר, יהודה ליב דורשי חמורות ודורשי רשומות הצופה לחכמת ישראל שנה ו תרפב עמ' 25-26  
1825.שציפנסקי, ישראל המדות שהתורה נדרשת בהן - איכותן ומהותן אור המזרח כרך מב תשנד עמ' 99-107  
1826.שציפנסקי, ישראל בענין המידות שהתורה נדרשת בהן (איכותן והגדרתן) שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' שסד-שע  
1827. Alber, Johann Nepomuk  Institutiones hermeneuticae sacrae Veteris Testamenti  Pest 1827*  
1828. Baneth, Eduard  Hermeneutik, Talmudische  J?disches Lexikon 2, p. 1550-1554  
1829. Bialoblocki, Samuel  Hermeneutik  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 1181-1194  
1830. Biberfeld, Eduard  Beitr?ge zur Methodologie der halachischen Pentateuchexegese  pt. 1: Einleitung; der Mischma (המשמע). Berlin 1928, 47 p.  
1831. Biberfeld, Eduard  Beitr?ge zur Methodologie der halachischen Pentateuchexegese. pt. 2: Die Halacha; die Hilchoth le Moscheh mi-Sinai.  Berlin 1939, 50 + 35 p.  
1832. Brunschvig, R.  Hermeneutique normative dans le Judaisme et dans l'Islam  Accademia Nazionale dei Lincei, 8th ser., 30 (1976), fasc, 5-6, p. 1-20  
1833. Celsius, Olavus (praes.); Malmenius, Andreas C. (resp.)  De rabbinismi abusu  Upsala 1719, 30 p.  
1834. Chafer, Rollin Thomas  The science of biblical hermeneutics  Dallas 1939, 92 p.  
1835. Daube, David  Rabbinic methods of interpretation and Hellenistic rhetoric  Hebrew Union College Annual 22 (1949), p. 239-264  
1836. Daube, David  Alexandrian methods of interpretation and the rabbis  Festschrift Hans Lewald, bei Vollendung des vierzigsten Amtsjahres als ordentlicher Professor..., 1953, p. 27-44 = Essays in Greco-Roman and related talmudic literature, ed. Henry A. Fischel, N.Y. 1977, p. 165-182  
1837. Daube, David  Texts and interpretation in Roman and Jewish law  Jewish Journal of Sociology 3 (1961), p. 3-28 = Essays in Greco-Roman and related talmudic literature, ed. Henry A. Fischel, N.Y. 1977, p. 240-265  
1838. Enciclopedia Judaica Castellana  Hermeneutica  Vol. 5, p. 378-380  
1839. Encyclopedia Talmudica  Support אסמכתא (א)  Vol. 2, p. 515-522  
1840. Friedman, Meir  Die Predigt im Zeitalter des Midrasch oder das Vortragswesen in der thanaitisch-amoraischen Periode  Die Neuzeit 26 (1886), p. 427-428  
1841. Ginsburg, Christian D.  Midrash, halachic and hagadic rules of interpretation  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 169-174  
1842. Grunhut, Lazarus  Die Boraitha der 49 Middoth  In: Abhandlungen und Aufsatze, Jerusalem 1906, p. 107-110  
1843. Hendel, Russell Jay  Peshat and Derash: a new intuitive and analytic approach  Tradition 18,4 (1980), p. 327-342  
1844. Jacobs, Louis  Hermeneutics  Encyclopedia Judaica 8, p. 366-372  
1845. Kaatz, Saul  R. Ismaels Satz הלכה עוקבת מקרא Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 8 (1921), p. 184  
1846. Lauterbach, Jacob Z.  Talmudic hermeneutics  Jewish Encyclopedia 12, p. 30-33  
1847. Mader, J.  Kompendium der biblischen Hermeneutik  Paderborn 1898, 7 + 80 p.  
1848. Patte, Daniel  Early Jewish hermeneutic in Palestine  Missoula 1975, 13 + 344 p.  R: Harrington, David J., Catholic Biblical Quarterly 37 (1975), p. 419-420; Saldarini, Anthony J., Journal of Biblical Literature 96 (1977), p. 621-622 
1849. Rosensweig, Bernard  The hermeneutic principles and their application  Tradition 13,1 (1972), p. 49-76  
1850. Schwarz, Adolf  Die hermeneutische Analogie in der talmudischen Literatur  Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 4 (1877), p. 1-195  
1851. Schwarz, Adolf  Die Hauptergebnisse der wissenschaftlich-hermeneutischen Forschung  Jerusalem 1923, 36 p. + 27 p. (in Hebrew: עיקרי מסקנותיו של המחקר ההירמינוטי המדעי). Scripta Universitatis atque Bibliothecae Hierosolymitanarum, Orient. et Judaica, 1 (1923), 36 p.  
1852. Solomon, Norman  Extensive and restrictive interpretation  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 37-54 = Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 125-139  
1853. Struve, Johann Julius  Rudimenta logicae Ebraeorum; ex Judaeorum scriptis eruta, exemplia copiose illustrata..  Jena 1697, 160 p.  
1854. Terry, Milton S.  Biblical hermeneutics  2nd ed., Grand Rapids, Mich., n.d., 782 p.  
1855. Voobus, Arthur  Abraham de-Bet Rabban and his role in the hermeneutic traditions of the school of Nisibis  Harvard Theological Review 58 (1965), p. 203-214  
1856. Wachstein, B.  Der hermeneutische Syllogismus in der talmudischen Literatur  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 46, N.F. 10 (1902), p. 53-62  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן > ז' מידות (של הלל)

 מחברכותרתספרביקורת
1857.פינקלשטיין, אליעזר אריה מלותיו של הלל במשאו-ומתנו עם זקני בתירה הדואר כרך מב תשכג-תשכד עמ' 385-384  
1858.פינקלשטיין, אליעזר אריה שוב על המו"מ בין הלל ובני בתירא ספר היובל לצבי וולפסון, ירושלים תשכה מדור עברי עמ' רג-רכד  
1859.קוק, שאול חנא בענין שבע מדות של הלל הזקן הצופה לחכמת ישראל שנה יג תרפט עמ' 91-90; עיונים ומחקרים, ספר א ירושלים תשיט עמ' 56-57  
1860. Hausdorff, H.  Die sieben hermeneutischen Regeln Hillels  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 5 (1907), p. 382-384  
1861. Lauterbach, Jacob Z.  Rules of Hillel, the seven  Jewish Encyclopedia 10, p. 511  
1862. Towner, Wayne Sibley  Hermeneutical systems of Hillel and the Tannaim: A fresh look  Hebrew Union College Annual 53 (1982), p. 101-135  
1863. Zeitlin, Solomon  Hillel and the hermeneutic rules  Jewish Quarterly Review, N.S. 54 (1963-64), p. 161-173  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן > י"ג מידות (של ר' ישמעאל)

 מחברכותרתספרביקורת
1864.אופנהיים, דוד על י"ג מדות דר' ישמעאל ועל הפירוש המיוחס לרש"י ז"ל ישרון שנה ו תרכח עמ' 205-201  
1865.אייזנברג, יהודה שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן שמעתין שנה ל תשכז חוב' 12-13 עמ' 53-47  
1866.ארנרייך, חיים יהודה פירוש שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהם שפירש... רבנו סעדיה גאון בלשון ערבי ונעתק לעברית על ידי נחום הקטן... עם הערות ותקונים קלוזענבורג תרפב יב דפים  
1867.בלומנפלד, מאיר אי י"ג מדות דאורייתא או דרבנן קול תורה שנה יט תשכה חוב' א עמ' ט-יג  
1868.בלומנפלד, מאיר ברייתא דרבי ישמעאל (י"ג פרקים לי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן) קול תורה שנה יט תשכה חוב' ט עמ' יט-כב  
1869.ג'יקובס, לואיס מדות שהתורה נדרשת בהן האנציקלופדיה העברית כרך כב עמ' 243-245  
1870.דוראן, שלמה בן שמעון פירוש ברייתא דר' ישמעאל בתוך: יבין שמועה, לר' שמעון בר' צמח דוראן, ליוורנו תקד. ד"צ ירושלים תשל דפים מז-נד  
1871.היגר, מיכאל פירוש ר' משה אבן מוסא על הי"ג מדות של ר' ישמעאל (הוצא עפ"י כ"י בלוית מבוא והערות ושנויי נוסחאות) ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג, חלק עברי ניו-יורק חשו עמ' צג-קכז  
1872.הירשנזון, חיים ברורי המדות (מבאר ומברר כללי ופרטי ותנאי המדות אשר התורה נדרשת בהן) חלק א: ירושלים תרפט 302 עמ'; חלק ב: ירושלים תרצא 224 עמ'; חלק ג: ירושלים תרצ 314 עמ'  
1873.כהן, דניאל מידות שהתורה נדרשת בהן שמעתין גל' 119 תשנה עמ' 106-115  
1874.לוינגר, ישראל מאיר שלוש-עשרה המידות שהתורה נדרשת בהן: דרך חדשה להצגתן בד"ד 5 תשנז עמ' 81-100  
1875.מילר, יואל (מהדיר) ספר הירושות עם יתר המכתבים בדברי ההלכה [תרי"ג מצוות. פירוש י"ג מדות...] (בערבית ובעברית ובארמית) לרבינו סעדיה גאון פאריס תרנז [ספרי רבינו סעדיה גאון חלק ט] 64 + 173 עמ'  
1876.מירסקי, שמואל ק' י"ג המידות שהתורה נדרשת בהן ופרשנות המקרא פרקים, כרך ג תשכג עמ' 50-13  
1877.סופר, שמחה בונם דוד; סופר, יוסף משה ספר כריתות (הוצאה חדשה מעובד מכתבי ידות עם ביאורים תיקונים והערות בשם עיטור סופרים) ירושלים תשכה תח עמ'  
1878.סירילייו, שמואל כללי שמואל [כללי התלמוד וביאור י"ג מידות] תמת ישרים, ויניציה שפב  
1879.פריימן, אהרן פירוש רבינו הלל על ברייתא דרבי ישמעאל ספר זכרון לכבוד ש"א פוזננסקי, ורשה תרפז עמ' קע-קפ  
1880.קובק, יוסף יצחק פירוש על מדרש ר' ישמעאל בי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן לה"ר שלמה יצחקי ז"ל ישרון שנה י תרכח עמ' 44-38; גנזי נסתרות קובץ ב תרכח עמ' 38-44  
1881.ראטה, יואל צבי שערי המדות ברוקלין תשמא רסח עמ'  
1882.רוט, יואל צבי ספר כריתות... עם פי' מעט צרי ניו-יורק תשכא תקסו עמ'  
1883.רוט, יואל צבי שערי המדות; בו יבוארו ויוחקרו... השלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן.. ניו-יורק תשכא רעב עמ'  
1884.שילת, יצחק "אין אדם דן גזירה שוה מעצמו" מעליות כז-כח תשסח עמ' 97-110  
1885.שכטר, ש"ז פירוש על י"ג מדות מיוחס לר' סעדיה גאון. נעתק מכ"י עם הקדמה מאתי בית תלמוד שנה ד תרמה עמ' 244-235  
1886. Chernick, Michael  The use of Ribbuyim and Mi'utim in the halakic Midrash of R. Ismael  Jewish Quarterly Review, N.S. 70 (1979-80), p. 96-116  
1887. Freimann, Aaron  Die hebraischen Kommentare zu den 13 Middot des Rabbi Ismael  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 109-117  
1888. Lauterbach, Jacob Z.  Rules of R. Ishmael, the thirteen  Jewish Encyclopedia 10, p. 511-512  
1889. Porton, Gary G.  Rabbi Ishmael and his thirteen Middot  In: Religion, literature, and society in ancient Israel, formative Christianity and Judaism, eds. Jacob Neusner a.o., Lanham 1987, p. 3-18  
1890.[שכביץ, יעקב] יה"ש המדות שהתורה נדרשת בהן, ויחוסן לבאורי כתבי הקודש ודברי ימינו ירושלים כרך ח תרסט עמ' 21-1  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן > ל"ב מדות (של ר' אליעזר בנו של ר"י הגלילי)

 מחברכותרתספרביקורת
1891.אנלו, הלל גרשם מדרש רבי אליעזר; או מדרש שלשים ושתים מדות (י"ל בפעם הראשונה מכתבי יד ישנים עם מבוא והערות) ניו-יורק תרצד. ד"צ ירושלים תשל 395 עמ' קוק, ש"ח: קרית ספר שנה יא תרצג-תרצד עמ' 314-312 
1892.אפרתי, יעקב אליהו הני . כנגד מי (הסתעפותה של אחת מל"ב המדות בתלמוד הבבלי). בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 53-41  
1893.אפשטיין, י"נ ל'משנת רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי' תרביץ שנה ד תרצג עמ' 353-343  
1894.אפשטיין, י"נ משנת רבי אליעזר HUCA כרך 23 חלק ב 1951-1950 עמ' א-טו  
1895.ליברמן, שאול מדרש ל"ב מדות - מדרש אגור גנזי קדם ספר ה תרצד עמ' 190-186  
1896.פריס-חורב, יהודה הערות ותיקונים [למשנת רבי אליעזר או מדרש ל"ב מדות] אדר היקר, מקדש לש"א הורודצקי, ת"א תשז עמ' סז-עה  
1897.צוקר, משה לפתרון בעית ל"ב מדות ו'משנת רבי אליעזר' PAAJR כרך 23 1954 עמ' א-לט  
1898.קוק, שאול חנא מדרש אגור קרית ספר שנה כה תשיב-תשיג עמ' 209-206  
1899.קניגסברגר, דוב הילל ל"ג באומר (והוא מאמר קטן, על ברייתא דל"ג מדות של ר"א בנו של ר"י הגלילי) ספר היובל לוולף פילכנפלד, 1907 עמ' 2-15  
1900.קצנלבוגן, צבי הירש נתיבות עולם; והוא ברייתא דל"ב מדות... עם חידושים וביאורים ווילנא תקפב סב דפים. מהדו' ב וילנא תריט 254 עמ'. ד"צ ת"א 1969  
1901.רייפמן, יעקב משיב דבר; ... ואבן פנת התשובה היא באור חדש על הברייתא דל"ב מדות וויען תרכו 72 עמ'  
1902. Aptowitzer, Victor  Das Alter der Baraita der 32 Normen fur die agadische Auslegung der Heiligen Schrift  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 121-132  
1903. Bardowicz, Leo  Die Abfassungszeit der Baraita der 32 Normen fur die Auslegung der Heiligen Schrift  Berlin 1913, 6 + 109 p.  R: Low, Immanuel, Orientalistische Literaturzeitung 17 (1914), p. 409-410; Aptowitzer, V., Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 60, N.F.24 (1916), p. 181-183; Kunstlinger, D., Freie j?dische Lehrerstimme 2 (1913-14), p. 196; Bardowi 
1904. Bloch, Joseph Samuel  Zur aggadischen Hermeneutik  Jeschurun, Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. J. Kobak, 9 (1878), p. 47-58  
1905. Enelow, Heyman G.  The Midrash of thirty-two rules of interpretation  Jewish Quarterly Review, N.S. 23 (1932-33), p. 357-367  
1906. Enelow, Heyman G.  The Mishnah of Rabbi Eliezer, or the Midrash of 32 hermeneutic rules  N.Y. 1933, 68 p. + 395 p. (in Hebrew): 'משנת ר' אליעזר כו  
1907. Friedlander, Gerald (ed.)  Pirke de Rabbi Eliezer (the Chapters of Rabbi Eliezer the Great), according to the text of the MS... Epstein of Vienna  London 1916, 60 + 490 p.; 2nd ed. N.Y. 1965  
1908. Ginzberg, Louis  Baraita of the thirty-two rules  Jewish Encyclopedia 2, p. 520-521  
1909. Klien, Barnet David  Baraita of 32 rules  Encyclopedia Judaica 4, p. 194-195  
1910. Lauterbach, Jacob Z.  Rules of Eliezer b. Jose ha-Gelili, the thirty-two  Jewish Encyclopedia 10, p. 510-511  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן > אם למקרא. אם למסורת

 מחברכותרתספרביקורת
1911.ארזי, אברהם יש אם למקרא ויש אם למסורת תורה שבעל-פה י תשכח עמ' קכ-קכז  
1912.ביאלובלוצקי, שמואל אם למסורת הפרוש וההלכה כנסת ספר ו תשא עמ' 380-345; אם למסורת, 1971 עמ' 127-74  
1913.גולדברגר, ישראל בנין הסוגיא של יש אם למקרא או למסורת הצופה לחכמת ישראל שנה יג תרפט עמ' 345-353  
1914.גרינברג, שמואל 'אם' למקרא ו'אם' למסורת ישרון ברלין שנה ז תרפו-תרפז עמ' נז-סא  
1915.הורוביץ, יהושע קטע מספר החכמה בענין יש אם למקרא ולמסורת מוריה שנה כה כסלו תשסג עמ' כז-ל  
1916.יונג, אליהו יש אם למקרא ספר זכרון לגולדציהר, חלק ב ירושלים תשיח מדור עברי עמ' 83-85  
1917.עמינח, נח 'אם למקרא' ו'אם למסורת' כביטויים נורמטיביים תעודה ב תשמב עמ' 56-43  
1918.פולק, חיים יוסף הערה על מאמר חז"ל יש אם למקרא ויש אם למסורת קבוצת חכמים 1861 עמ' 24-17  
1919.פלונגיאן, מרדכי אור בקר [אם למקרא ואם למסורת; 'אל תקרי'; 'קרי ביה'] וילנא תרכט 101 + 10 עמ'  
1920.[דייטש, חיים] חיד"ה חקרי מלון בתלמוד [בעמ' 149 - יש אם למקרא ויש אם למסורת] בית תלמוד שנה ה תרמו-תרמט עמ' 153-149  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן > מידות בודדות. שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1921.אביגדור, יעקב בסוגיא דתפשת מרובה המאור שנה יא קונ' ט אב תשך עמ' 4-6  
1922.אברהם, מיכאל שני סוגי 'מה הצד': הבניה מושגית מישרים ב תשסג עמ' 101-140  
1923.אברהם, מיכאל ה"קל וחומר" כסילוגיזם - מודל אריתמטי הגיון ב תשנג עמ' 29-46  
1924.אדלר, משה פרט וכלל בלכתך בדרך כסלו תשנט עמ' 18-55  
1925.אדלר, משה דבר שיצא מן הכלל בלכתך בדרך אייר תשנט עמ' 39-47  
1926.אוסטרובסקי, משה 'אם אינו ענין לזה, תנהו ענין לדבר אחר' ספר זכרון להרב י' וינאגראד והרב י"א וינאגראד, ירושלים תשג עט פה-צ  
1927.אופנהיים, חיים דברה תורה בלשון בני אדם בית המדרש תרכה-תרכו עמ' 97-94, 135-133  
1928.איש שלום, מאיר ע"ד אין עונשין ומזהירין מן הדין החוקר שנה א תרנא עמ' 337-334  
1929.אליקים, נסים מידות כלל ופרט - הפרט שיצא ללמד על עצמו והפרט שיצא ללמד על חברו שמעתין גל' 127 תשנז עמ' 7-25  
1930.אנציקלופדיה תלמודית אב כרך א עמ' ח-ט (יז-יח במהדו' ב)  
1931.אנציקלופדיה תלמודית או לחלק כרך א עמ' קיב-קיג (עמ' רמא-רמד במהדו' ב)  
1932.אנציקלופדיה תלמודית אין דנין אפשר משאי אפשר כרך א עמ' רפג-רפד (תרז-תרט במהדו' ב)  
1933.אנציקלופדיה תלמודית אין למדין מן הכללות כרך א עמ' רצה-רצו (תרלג-תרלה במהדו' ב)  
1934.אנציקלופדיה תלמודית אין למדין מקודם מתן תורה כרך א עמ' רצו-רצז (תרמז-תרמט במהדו' ב)  
1935.אנציקלופדיה תלמודית אין מוקדם ומאוחר בתורה כרך א עמ' שב-שג (תרמז-תרמט במהדו' ב)  
1936.אנציקלופדיה תלמודית אין מזהירין מן הדין כרך א עמ' שג-שה (תרמט-תרנג במהדו' ב)  
1937.אנציקלופדיה תלמודית אין מקרא יוצא מידי פשוטו כרך א עמ' שטז (תרעז-תרעח במהדו' ב)  
1938.אנציקלופדיה תלמודית אין עונשין מן הדין כרך א עמ' שכא-שכב (תרפט-תרצד במהדו' ב)  
1939.אנציקלופדיה תלמודית אין קטיגור נעשה סניגור כרך א עמ' שכז-שכה (תרצט-תשג במהדו' ב)  
1940.אנציקלופדיה תלמודית אכין ורקין כרך א עמ' שפב-שפג (תתכא-תתכב במהדו' ב)  
1941.אנציקלופדיה תלמודית אל תקרי כרך ב עמ' א-ב  
1942.אנציקלופדיה תלמודית אם אינו ענין ל... תנהו ענין ל.. כרך ב עמ' כה-כז  
1943.אנציקלופדיה תלמודית אסור מטומאה לא גמרינן כרך ב עמ' פב-פג  
1944.אנציקלופדיה תלמודית אסורא מממונא לא ילפינן כרך ב עמ' פה-פו  
1945.אנציקלופדיה תלמודית אתין וגמין כרך ב עמ' שג-שה  
1946.אנציקלופדיה תלמודית בא זה ולמד על זה כרך ב עמ' שיח-שיט  
1947.אנציקלופדיה תלמודית בא ללמד ונמצא למד כרך ב עמ' שיט-שכ  
1948.אנציקלופדיה תלמודית בנין אב כרך ד עמ' א-יב  
1949.אנציקלופדיה תלמודית גורעין ומוסיפין ודורשין כרך ה עמ' תלא-תלה  
1950.אנציקלופדיה תלמודית גזרה שוה כרך ה עמ' תקמד-תקסד  
1951.אנציקלופדיה תלמודית גימטריא כרך ו עמ' לב-לד  
1952.אנציקלופדיה תלמודית גלוי מלתא בעלמא [בלימוד] כרך ו עמ' צד-קו  
1953.אנציקלופדיה תלמודית דבר הלמד מסופו כרך ו עמ' תקנו-תקנז  
1954.אנציקלופדיה תלמודית דבר הלמד מענינו כרך ו עמ' תקנז-תקס  
1955.אנציקלופדיה תלמודית דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לידון בדבר החדש כרך ו עמ' תשכח-תשלד  
1956.אנציקלופדיה תלמודית דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לטעון טען אחר שהוא כענינו כרך ו עמ' תשלד-תשלו  
1957.אנציקלופדיה תלמודית דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לטעון טען אחר שלא כענינו כרך ו עמ' תשלו-תשלח  
1958.אנציקלופדיה תלמודית דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד כרך ו עמ' תשלח-תשמח  
1959.אנציקלופדיה תלמודית דבר הכתוב בהווה כרך ו עמ' תקנג-תקנה  
1960.אנציקלופדיה תלמודית דברה תורה בלשון בני אדם כרך ז עמ' עז-פב  
1961.אנציקלופדיה תלמודית דברים ככתבם כרך ז עמ' קנח-קס  
1962.אנציקלופדיה תלמודית דון מנה ואוקי באתרה; דון מנה ומנה כרך ז עמ' רלה-רלח  
1963.אנציקלופדיה תלמודית דורשין תחלות כרך ז עמ' רמח-רמט  
1964.אנציקלופדיה תלמודית דיו לבא מן הדין להיות כנדון כרך ז עמ' רפב-רצ  
1965.אנציקלופדיה תלמודית הקש כרך י עמ' תקנז-תקעה  
1966.אנציקלופדיה תלמודית ה (הידיעה והכינוי) כרך ח עמ' לו-מג  
1967.אנציקלופדיה תלמודית ו (החיבור, ההיפוך או הכינוי) כרך יא עמ' ת-תיב  
1968.אנציקלופדיה תלמודית חדוש כרך יב עמ' תרטו-תרכב  
1969.בלומנפלד, מאיר דבר שבכלל דיצא להקל ולא להחמיר הדרום חוב' ב תשרי תשכה עמ' 120-123  
1970.בלינקי, יעקב השימוש בדין 'דיו' מעליות יח תשנז עמ' 19-27  
1971.במברגר, יצחק דוב קורא באמת; פירוש על דרשות 'אל תקרי' שבש"ס א-ב. פרנקפורט-מינץ תרלא-תרלח. 52 ,70 + 7 עמ'  
1972.בן מאיר, יהושע קל וחומר בספרות ההלכה ניצני ארץ י אלול תשנג עמ' 93-111  
1973.בן-מאיר, יהושע קל וחומר בספרות ההלכה בדרך אפרת עלון 11 סיון תשמג עמ' 35-5; עלון 12 תמוז תשמז עמ' 44  
1974.בר-שאול, מלכיאל לבירור המידה: 'גזירה שווה' שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 31-26  
1975.ברגמן, ירחמיאל 'עירוב פרשיות' - מהותה של מידה שמעתין שנה יד גל' 49 אדר תשלז עמ' 48-42  
1976.ברגמן, ירחמיאל גזירה שוה מהי? סיני כרך עא תשלב עמ' קלב-קלט  
1977.ברכפלד, מאיר הפשטה מתימטית של הקל וחומר - ע"פ ספר "הליכות עולם" הגיון ב תשנג עמ' 47-55  
1978.גולדברג, זלמן נחמיה במידת ק"ו ומה מצינו כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' רצ-ש  
1979.גולומב, דוד התורה והתלמוד. חלק ד: קונטרס המדות, מדת גזרה שוה סעאיני תרצב 563 עמ'  
1980.גילת, יצחק ד' להשתלשלותה של הגזירה שווה מלאת ספר ב תשמד עמ' 92-85  
1981.דה-פריס, בנימין השתלשלותן של מידות 'פרט וכלל' ו'כלל ופרט וכלל' ספר יובל לכבוד ישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' צה-צח; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 161-164  
1982.הלוי, א"א ילמד סתום מן הסתום (פרק בדרכי התלמוד) תרביץ שנה לד תשכה עמ' 35-39  
1983.הנשקה, דוד על גישת חז"ל לסתירות במקרא סידרא י תשנד עמ' 39-55  
1984.וייס, משה הגזירה-שווה והקל-חומר בשקלא וטריא של בית שמאי ובית הלל סידרא ו תשן עמ' 41-61  
1985.זסלנסקי, אהרן יצחק היקש וגזירה שוה וזאת ליהודה, ירושלים תשו עמ' לה-לט  
1986.זסלנסקי, אהרן יצחק מדרשי המקרא (לשון יחיד ולשון רבים) סיני כרך נב תשכג עמ' רנ-רנה; נפש לראובן, ירושלים תשכט עמ' טז-כד  
1987.זרקא, יוסף פרפראות לחכמה [בדפים ג-לג: כללי הקל וחומר] תונס תרסד  
1988.חמודות, דוד מידת 'אם אינו ענין' עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 91 עמ'   
1989.טולידאנו, יעקב בענין אין עונשין מן הדין ספר זכרון להרב חמ"י שניידר, לונדון תשיז עמ' 90-88  
1990.טולידאנו, יעקב ל'ק"ו לבן מוסא' תרביץ שנה יד תשג עמ' 142  
1991.טרשנסקי, שלמה 'את' לרבות אהבת הורים ומורים שנה בשנה תשלג עמ' 219-212  
1992.יונג, אליהו סרס המקרא ודרשהו ספר יובל לכבוד ישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' קטו-קכא  
1993.כ"ץ, מנחם צורתו של מדרש הלכה "או כלך לדרך זו" משלב גל' כט אב תשנו עמ' 33-43  
1994.כהן, ד' ק"ו לו' מוסא תרביץ שנה ג תרצב עמ' 216-215  
1995.לפידות, גרשון אם מטילין עשה מדין ק"ו אור עולם חוב' ו-ז שבט-אדר תשטז עמ' ה-ו  
1996.מלצר, שמריה בענין אין עונשין ממון מן הדין הפרדס שנה מא חוב' ב חשון תשכז עמ' 24-22; הדרום חוב' כה ניסן תשכז עמ' 110-106  
1997.מרגליות, ראובן גזירה שוה קול תורה שנה יא תשיז חוב' ב עמ' ח-י  
1998.מרצבך, יונה על הרבוי וההקש ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תלג-תלה  
1999.מרצבך, יונה המלמד והלמד עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' פט-צא  
2000.מרצבך, יונה הריבוי וההיקש עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' צב-צה  
2001.מרצבך, יונה כיוצא בו במקום אחר עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' צו-ק  
2002.מרצבך, יונה ענין אסמכתא עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' קא-קה  
2003.מרצבך, יונה 'כיוצא בו במקום אחר' סיני כרך כא תשז עמ' רכט-רלג  
2004.מרצבך, יונה המלמד והלמד בדרשות התורה אור המזרח שנה י חוב' ג-ד תשרי תשכג עמ' 27-29; הנאמן שנה טו גל' כו שבט תשכג עמ' 15-14  
2005.נעם, ורד ניצני מדרש הלכה בקומראן דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 3-26  
2006.סמר, מרדכי בסוגיא דאין מוקדם ומאוחר בתורה בית יצחק תשיד עמ' 119-117  
2007.עמיאל, משה אביגדור מדה בתלמוד (מפרט לכלל ומכלל לפרט) סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' קיא-קטו, ריז-רכב, תכו-תלט; ב תרצח עמ' יא-יז  
2008.ערוסי, צפניה דבר הלמד מעניינו בסוגית "לא תגנוב" המאיר לארץ גל' 10 סיון תשנח עמ' 39-45  
2009.פדרבוש, שמעון גזירה שוה בתור שיטה בלשנית אזכרה, לנשמת הרב א"י הכהן קוק, ירושלים תרצז מחלקה ד, עמ' נז-פג; בנתיבות התלמוד, תשיז פרק ח עמ' 145-118  
2010.פלונגיאן, מרדכי אור בקר [אם למקרא ואם למסורת; 'אל תקרי'; 'קרי ביה'] וילנא תרכט 101 + 10 עמ'  
2011.פלונגין, מרדכי תל-פיות; מאמר על הגז"ש הנמצאות בתלמוד בבלי לבררן ולצרפן על פי הגיון הלשון.. וילנא תרט 69 עמ'  
2012.פרומן, יהודה המונחים "תחילת דינא" ו"סוף דינא" ממעיין מחולה גל' 12 אלול תשסד עמ' 223-227  
2013.פרידמן, מרדכי עקיבא 'וכתב לו' עושה לו כתב סיני כרך פד תשלט עמ' קעז-קעט  
2014.צ'רניק, מיכאל התפתחות, צורה ומבנה בדרשות של ריבויים ומיעוטים Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 49 1982 חלק עברי עמ' 122-105  
2015.צ'רניק, מיכאל לחקר דרשות 'כלל ופרט וכלל' במדרשי ההלכה ובתלמודים תרביץ שנה נב תשמג עמ' 410-391  
2016.צ'רניק, מיכאל לחקר המידות 'כלל ופרט וכלל' ו'ריבוי ומיעוט' במדרשים ובתלמודים לוד תשמד 175 עמ'  
2017.צ'רניק, מיכאל מהותו של 'מופנה': התפתחויות מתקופת התנאים עד סוף התקופה התלמודית דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 47-53  
2018.קפלן, דוד מדות ההיקש הפרדס חלק ו חוב' ח חשון תרצג עמ' 10 -12  
2019.קרל, צבי הגזרה השוה השלח כרך כו תרעב-תרעג עמ' 48-54, 214-223, 374-361, 530-519  
2020.קרל, צבי ההיקש מחקרים בספרי, ת"א תשיד נספח 5 עמ' 293-306  
2021.קרני, פנחס מצרים המקראית בתפיסתו הפרשנית של פילון ומקצת המידות שהתורה נדרשת בהן שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 204-197  
2022.רבינוביץ-תאומים, אליהו דוד 'את' שבתורה סיני כרך ב תרצח עמ' שסא-שסד  
2023.שוורץ, אריה הגזרה השוה; תולדות התפתחותה בספרות התלמוד. מתורגם בידי יהודה ליב לנדא קראקא תרנח 149 עמ'  
2024.שוורץ, אריה מדת קל וחומר בספרות התלמודית; פרק בתולדות חכמת ההגיון בארצות הקדם. העתקה עברית מאת מיכל ברקוביץ קראקא תרסה 158 עמ'  
2025.שוורץ, דניאל טיעוני 'קל וחומר' כריאליזם צדוקי מסכת ה תשסו עמ' 145-156  
2026.שוחטמן, אליאב על ההיקש כדרך פסיקה במשפט העברי ובזיקה לחוק יסודות המשפט, תש"ם-1980 שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 350-307  
2027.שטיינזלץ, עדין מדת 'אם אינו ענין' סיני כרך נג תשכג עמ' רכה-רמ  
2028.שטיינפלד, צבי אריה עירוב פרשיות סיני כרך עח תשלו עמ' קצט-רטז  
2029.שטינברג, יואל את לרבות: שני בתי מדרש של תנאים ושיטתם בתורה שבעל פה בית יצחק כרך לג תשסא עמ' 11-23  
2030.שי, אליהו לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' (עיון מתודולוגי במדרשי ההלכה) מישרים ג תשסד עמ' 287-309  
2031.שי, אליהו כיבוד אב ואם במדרשי התנאים (שיטת המכילתא דר' ישמעאל) מישרים ד תשסו עמ' 235-257  
2032.שילת, יצחק אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט מעליות כט תשסט עמ' 110-124  
2033.שכטר, יעקב 'לקולא ולחומרא לחומרא מקשינן' אור תורה חוב' ב-ג לונדון תרצה עמ' 81-82  
2034.שלמון, משה נתיב משה; מאמר מחקרי על נתיבות התורה וביחוד על הקל וחומר.. וויען תרנו 31 עמ' הורביץ, יונתן בנימין: יאיר נתיב לנתיבות התורה ומשפט תלמידי חכמים. אויהעלי 1897 20 עמ' 
2035.שפר, יהודה ליב מדרש קל וחומר הצופה לחכמת ישראל שנה ו תרפב עמ' 172  
2036.שפרכר, שמואל יששכר אין רבוי אחר רבוי אלא למעט ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות הגיון ב תשנג עמ' 56-65  
2037.שציפנסקי, ישראל עיונים במדות הכללות והפרטות אור המזרח כרך מב תשנד עמ' 161-178  
2038. Daube, David  The rabbinic treatment of 'and He said saying.'  Marburger Studien zur Afrika- und Asienkunde, Serie B., 4 (1977), p. 5-14*  
2039. Encyclopedia Talmudica  'Father' - a principal law or source (אב (מושג  Vol. 1, p. 23-25  
2040. Encyclopedia Talmudica  Or (as disjunctive) או לחלק  Vol. 1, p. 309-312  
2041. Encyclopedia Talmudica  One may not derive the possible from the impossible אין דנין אפשר משאי אפשר  Vol. 2, p. 6-10  
2042. Encyclopedia Talmudica  We may not infer from general rules אין למדים מן הכללות Vol. 2, p. 38-40  
2043. Encyclopedia Talmudica  Law may not be deduced from pre-Revelation sources אין למדין מקודם מתן תורה  Vol. 2, p. 40-43  
2044. Encyclopedia Talmudica  The Torah is not in chronological sequenceאין מוקדם ומאוחר בתורה Vol. 2, p. 56-59  
2045. Encyclopedia Talmudica  We do not warn through exegetical derivation אין מזהירין מן הדין  Vol. 2, p. 59-65  
2046. Encyclopedia Talmudica  A text cannot lose its literal meaning אין מקרא יוצא מידי פשוטו  Vol. 2, p. 95-97  
2047. Encyclopedia Talmudica  Punishment may not be imposed by means of exegetical derivation אין עונשין מן הדין  Vol. 2, p. 111-118  
2048. Encyclopedia Talmudica  The accuser cannot become the defender אין קטגור נעשה סנגור  Vol. 2, p. 126-129  
2049. Encyclopedia Talmudica  The words 'akh' and 'rak' ('save' and 'only') אכין ורקין  Vol. 2, p. 251-253  
2050. Encyclopedia Talmudica  'Do not read it so' אל תקרי  Vol. 2, p. 258-260  
2051. Encyclopedia Talmudica  'Since it has no bearing on... apply it to...' אם אינו ענין ל... תנהו ענין ל...   Vol. 2, p. 315-320  
2052. Encyclopedia Talmudica  We may not derive ritual from defilement אסור מטומאה לא גמרינן  Vol. 2, p. 453-457  
2053. Encyclopedia Talmudica  Ritual may not be inferred from civil law אסורא מממונא לא ילפינן  Vol. 2, p. 463-466  
2054. Fink, Elias  עיין עליה, עיין עליו  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 8 (1921), p. 246-248.  Sulzbach, A., ib. p. 511-512 
2055. Fink, Elias  ,אם אינו ענין ein Beitrag zur Methodologie des Talmuds  Frankf.a.M. 1938, 70 p.  
2056. Goldberg, Arnold  The 'Semikha'; eine Kompositionsform der rabbinischen Homilie  Frankfurter Judaistische Beitr?ge 14 (1986), p. 1-70  
2057. Jacobs, Louis  The Aristotelean syllogism and the Qal Wa-Homer  Journal of Jewish Studies 4 (1953), p. 154-157 = Studies in talmudic logic and methodology, London 1961, p. 3-8  
2058. Jacobs, Louis  The talmudic hermeneutical rule of 'Binyan Abh' and J.S. Mill's 'Method of Agreement'  Journal of Jewish Studies 4 (1953), p. 59-64 = Studies in talmudic logic and methodology, London 1961, p. 9-15  
2059. Kaatz, Saul  Die 10 Kalwachomer der Tora  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 12 (1925), p. 405-408  
2060. Mielziner, Moses  The talmudic syllogism, or the inference of Kal Vechomer  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 42-53  
2061. Mielziner, Moses  The talmudic analogy, or the rules of the Gezera Shawa and Heckesh  Hebrew Review, Cincinnati, 2 (1881-82), p. 79-94  
2062. Onderwijzer, A.S.  Eenige opmerkingen omtrent בנין אב  Festbundel ter Gelegenheid van den zeventigsten Verjarsdaag van L. Wagenaar, 1925, p. 48-57  
2063. Schwarz, Adolf  Der hermeneutische Syllogismus in der talmudischen Literatur  Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 8 (1901), p. 1-192.  R: Grunhut, Zeitschrift fur Hebraeische Bibliographie 6 (1902), p. 138-140 
2064. Schwarz, Adolf  Die hermeneutische Induktion in der talmudischen Literatur  Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 16 (1909), p. 1-256  
2065. Schwarz, Adolf  Die hermeneutische Antinomie in der talmudischen Literatur Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 20 (1913), p. 1-211  
2066. Schwarz, Adolf  Die hermeneutische Quantitatsrelation in der talmudischen Literatur Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 23 (1916), p. 1-271  
2067. Schwarz, Adolf  Der hermeneutische Kontext in der talmudischen Literatur  Wien 1921, 208 p.  
2068. Schwarz, Adolf עירובי פרשיות (ב"ק קז ע"א; יומא לב ע"א)  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 72, N.F. 36 (1928), p. 61-66  
2069.[צפרוני] ציפרינוביטש, אברהם המדה 'בנין אב' [על ספרו של שווארץ] השלח כרך כב תרע עמ' 438-431  
2070.[צפרוני] ציפרינוביטש, אברהם שני כתובים המכחישים זה את זה השלח כרך לא תרעד-תרעה עמ' 232-219  

א. יסודות ההלכה ומהותה > פרשנות. לשון

 מחברכותרתספרביקורת
2071.ריינר, רמי פרשנות והלכה: עיון מחודש בפולמוס רבנו תם ור' משולם שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 207-239  

א. יסודות ההלכה ומהותה > פרשנות. לשון > כללי הפרשנות

 מחברכותרתספרביקורת
2072.אנציקלופדיה תלמודית אחריות טעות סופר כרך א עמ' ריח-רכ (תסט-תעב במהדו' ב)  
2073.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם מוציא דבריו לבטלה כרך א עמ' רנא-רנג (תקלט-תקמג במהדו' ב')  
2074.ברוק, יהושע העשיל בדיני טעות סופר בגט אשה, בשטר הלואה ובשטר התחייבות ברקאי שנה מ גל' רמז ער"ה תשלג עמ' 24-28  
2075.גרינברג, שמואל דורש לשון הדיוט סיני כרך יב תשג עמ' שנד-שנח; ספר היובל להרב מ"א עמיאל, ירושלים תשג עמ' רכב-רכו  
2076.וייס, אברהם כינויין, ידות וידים שאין מוכיחות ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 237-211  
2077.ורהפטיג, שילם עקרונות פרשנות בחוזים משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' כח ירושלים תשלג 43 עמ'  
2078.ורהפטיג, שילם טעות סופר משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' כט ירושלים תשלג 13 עמ'  
2079.יולס, אפרים אליעזר בענין ידים מוכיחות הפרדס שנה יא חוב' י טבת תרצח עמ' 12-13  
2080.לוי, יחזקאל כללי פרשנות בתשובות הרשב"א עבודת מוסמך בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים תשלא  
2081.רבינוביץ, יעקב יוחנן מדרש לשון הדיוט תרביץ שנה כב תשיא עמ' 195-193 תמר, דוד: ל'מדרש לשון הדיוט'. שם שנה כג תשיב עמ' 64 
2082.שכטר, צבי הלכות 'דיבור מפורש' [אין אדם מוציא דבריו לבטלה; מכלל לאו אתה שומע הן; 'סיפור המעשה' בשטרי קניין; שטרי חוב לעניין גבייה ממשועבדים; הריני מפריש כמו שכתוב בפנקס] אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 66-60  
2083.שפירא, אליהו בענין 'יד' ובל יחל בית יצחק תשיד עמ' 143-136  
2084. Bacher, Wilhelm  Die exegetische Terminologie der j?dischen Traditionsliteratur. Vol. 1: Die bibelexegetische Terminologie der Tannaiten. Vol. 2: Die Bibel-und traditionsexegetische Terminologie der Amoraer.  Leipzig 1905, 8 + 207, 6 + 258 p.; repr. Darmstadt 1965.  R: Porges, N., Jewish Quarterly Review 18 (1906), p. 544-547; Bacher, Wilhelm, Rivista Israelitica 7 (1910), p. 54-58 
2085. Blumengrund, B.  Zur hebraischen Lexikographie des Talmuds und des Midrasch  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 2 (1904), p. 398-406  
2086. Cohen, Boaz  Canons of interpretation of Jewish law  Proceedings, Rabbinical Assembly 5 (1933-38), p. 170-188 = Law and tradition, N.Y. 1959, p. 39-61  
2087. Daube, David  The form is the message  In: Ancient Jewish law; three inaugural lectures, Leiden 1981, p. 71-129.  R: Solomon, Norman, Jewish Journal of Sociology 24 (1982), p. 139-141 
2088. Elon, Menachem  Interpretation  Encyclopedia Judaica 8, p. 1413-1429 = Principles of Jewish law, p. 57-73  
2089. Encyclopedia Talmudica  Omission of responsibility clause is regarded as a scribe's error אחריות טעות סופר  Vol. 1, p. 580-584  
2090. Encyclopedia Talmudica  A man does not speak to no purpose אין אדם מוציא דבריו לבטלה  Vol. 1, p. 661-666  
2091. Fiebig, Paul  Raschi  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 4, p. 1702  
2092. Frankel, Zacharias  ?ber palastinensische und alexandrinische Schriftforschung  Programm z. Eroffnung d. jud. theol. Seminars zu Breslau, 1854, p. 1-42  
2093. Fuchs, Hugo  Schrifterklarung  J?disches Lexikon 5, p. 262-269  
2094. Kaner  Einige Bemerkungen zu Rabbi Meir's Lehrmeinung אחריות לאו טעות סופר הוא  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 6 (1919), p. 294-297  
2095. Rawidowicz, Simon  On interpretation  Proceedings, American Academy for Jewish Research 26 (1957), p. 83-126  

א. יסודות ההלכה ומהותה > פרשנות. לשון > מחקרים. ביאורי לשונות. מילונים

 מחברכותרתספרביקורת
2096.אבן-שושן, אברהם ניצני מילונות עברית בתלמוד הבבלי שדה אילן, ב, ספר זכרון לאריה אילן, ירושלים תשכח עמ' 103-97  
2097.אברמסון, שרגא לחקר הערוך (סיום [סדרת מאמרים]) [המשך מאוצר המשפט חלק א ערך 548] לשוננו כרך לח תשלד עמ' 117-91  
2098.אברמסון, שרגא אף כך, אף כן (כאן) בלשון חז"ל סיני כרך פד תשלט עמ' רכח-רלג  
2099.אברמסון, שרגא 'תשלומין לשיעורים' לשוננו לעם מחזור לא תשם עמ' 7-3  
2100.אברמסון, שרגא ממון גדול לשוננו לעם מחזור לג תשמב עמ' 79-75  
2101.אברמסון, שרגא במקראות בחז"ל ובפיוטות מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 12-1  
2102.אברמסון, שרגא מילון לתלמוד לרב שמואל בן חפני ספר אברהם אבן שושן, ירושלים תשמה עמ' 65-13  
2103.אברמסון, שרגא לחקר הערוך לשוננו כרך לה תשלא עמ' 149-122; לו תשלב עמ' 149-122; לז תשלג עמ' 42-26, 253-269  
2104.אהרונוביץ, חיים עינוי הדין לשוננו לעם מחזור לה תשמד עמ' 163-157  
2105.אושפיזאי, מ"י גדרים בהוראה [א: לשון 'מותר' בהוראה] שבילין גל' ד טבת תשכג עמ' כו-כז, סח  
2106.אזר, משה לשונות ההתחייבות במקרא ובמשנה חיפה תשמא 144 עמ'  
2107.אידלברג, שלמה עניני לשון בתשובות חכמי אשכנז פרקים כרך ב תשרי תשך עמ' 233-231  
2108.איזנשטט, שמואל לחקר הטרמינולוגיה המשפטית העברית ציון במשפט, ת"א תשכז עמ' 172-176  
2109.איזנשטט, שמואל מונחי-המשפט העבריים, כינוסם ומחקרם (להכנת 'אוצר מונחי-המשפט') ציון משפט, ת"א תשכז עמ' 318-303  
2110.אלבוים, יעקב ששה עניני לשון במקורות חז"ל [תורה - בפה, על פה, בעל פה, שבעל פה] סיני כרך פו תשם עמ' קעד-קפ; נוספות על המונח 'תורה שבעל פה'. שם כרך פז תשם עמ' פז. בלידשטיין, יעקב: עוד לקורות המונח. שם עמ' פח 
2111.אלוני, נחמיה אלפאט אלמשנה (מלות המשנה) ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שלישי] ראשונים ואחרונים, הלכה מוסר אגדה ודרש, ירושלים תשמה עמ' יג-כו  
2112.אנציקלופדיה תלמודית אח (אדם מישראל ביחס לחברו) כרך א עמ' רב-רג (תלד-תלו במהדו' ב)  
2113.אנציקלופדיה תלמודית אילן כרך א עמ' רמו-רמט (תקכח-תקלד במהדו' ב)  
2114.אנציקלופדיה תלמודית בהמה כרך ב עמ' שסו-שסז  
2115.אנציקלופדיה תלמודית בהמה גסה כרך ב עמ' שסז-שסט  
2116.אנציקלופדיה תלמודית בית כרך ג עמ' קמה-קמט  
2117.אנציקלופדיה תלמודית בשר כרך ד עמ' תרעה-תרצ  
2118.אנציקלופדיה תלמודית דירה כרך ז עמ' תיט-תכא  
2119.אנציקלופדיה תלמודית דרך כרך ז עמ' תרסד-תרעב  
2120.אנציקלופדיה תלמודית חיה כרך יד עמ' תשלה-תשסב  
2121.אפשטיין, אברהם אין שוני הלכה מפרשים את הכתובים בעזר לשון יוונית כתבי ר' אברהם עפשטיין, כרך ב [מקדמוניות היהודים] ירושלים תשיז עמ' שס-שסח  
2122.אפשטיין, יעקב נחום לחקר אוצר המילים הארמיות הבתר-תלמודיות מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 135-71  
2123.אפשטיין, יעקב נחום ר' מצליח גאון (לתולדות הערוך) מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 269-265  
2124.אפשטיין, יעקב נחום לליקסיקון התלמודי תרביץ שנה א ספר ב תרץ עמ' 127-123; ספר ג עמ' 136-131  
2125.אפשטיין, יעקב נחום דקדוק ארמית בבלית ערוך בידי עזרא ציון מלמד. ירושלים 1960 144 עמ' קוטשר, יחזקאל: מחקר דקדוק הארמית של התלמוד הבבלי. לשוננו כרך כו תשכב עמ' 183-149. קרית ספר כרך לח תשכג עמ' 22-25 
2126.בויארין, דניאל ללקסיקון התלמודי I תרביץ שנה נ תשמא עמ' 191-164; II. תעודה ג ת"א תשמג עמ' 119-113; III. תעודה ד תשמו עמ' 127-115; IV. תעודה ו תשמח עמ' 75-63  
2127.בכר, בנימין זאב ערכי מדרש (חלק א: תנאים. חלק ב: אמוראים); ונלוה בסופו קונטרס לשון הרמב"ם בספרו משנה תורה (מתורגם מגרמנית ע"י א"ז רבינוביץ) ת"א תרפג 342 עמ'  
2128.בן צמח, שלמון מונחים סתומים בתלמוד (א: אור, אורתא, נגהי, נגה) אור המזרח שנה ד חוב' ג-ד אלול תשיז עמ' 59-57  
2129.בן-ברק, צפרירה הפועל 'לקח' כמגדיר דפוסי שלטון בארץ ספר ברוך בן-יהודה, ת"א תשמא עמ' 183-175  
2130.בסקין, שמואל בענין 'המושג רשע בהלכה' אור המזרח כרך יט תשל עמ' 79-77  
2131.בצר, צבי שאילות מלים בלשונם של כותבי התשובות במאה ה-19 מורשת יעקב ד תשן עמ' 145-155  
2132.ברגגרין, ניסן למילון התלמודי לשוננו כרך לב תשכח עמ' 121-117, 340, 412; לג תשכט עמ' 129-134  
2133.ברויאר, יוחנן העברית בתלמוד הבבלי: לפי כתבי היד של מסכת פסחים ירושלים תשסד 370 עמ'. בקורת: מישור, מרדכי. לשוננו שנה סז תשסה עמ' 93-99  
2134.ברויאר, יוחנן תפקיד המילית "קא" בארמית הבבלית לשוננו שנה ס תשנז עמ' 73-94  
2135.ברויאר, יוחנן פטרוה - פיטרוה: לשון בבל והשפעתה על פירוש המשנה בתקופת התנאים לשוננו שנה נו תשנב עמ' 11-21  
2136.ברונזניק, נחום מאיר להוראתו של הניב "עד שיקיף הזקן" לשוננו שנה סא תשנח עמ' 187-190  
2137.ברין, גרשון הנוסחה: "כל הפרשה עירובי דברים - מה שאמר זה לא אמר זה" בית מקרא שנה מה תשס עמ' 329-349  
2138.ברנד, יהושע ללכסיקוגרפיה התלמודית (פרהדרי - פאידתין - מילא עבידא) סיני כרך יח תשו עמ' שלו-שמב  
2139.גוגנהיימר, חוה למילון התלמודי לשוננו כרך לו תשלב עמ' 121-118  
2140.גוגנהיימר, חוה; גוגנהיימר, חיים למילון התלמוד לשוננו כרך לט תשלה עמ' 62-59  
2141.גוגנהיימר, חוה; גוגנהיימר, חיים למילון התלמודי לשוננו כרך לז תשלג עמ' 25-23, 112-105  
2142.גולדברג, אסף על הלשון ומונחי-המשפט במדינה הפרקליט כרך ח 1951 עמ' 122-114  
2143.גולדפרב, שלמה דוד שאלות לשון ודקדוק בשאלות ותשובות לשוננו לעם מחזור כח תשלז עמ' 90-88  
2144.גורלי, א' ה'מופלא' (הערה לשונית) הפרקליט כרך ט תשיג עמ' 182-180  
2145.גרוזמן, מאיר מילים בתנ"ך ובלשון חכמים במשמעות של יחסי אישות אסורים שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 29-26  
2146.גרוזמן, מאיר למשמעותם של הביטויים 'עבירה' ו'דבר עבירה' בלשון חכמים סיני כרך ק תשמז עמ' רס-רעב  
2147.גרוס, יוסף משמעות ה'צדק' בחוק הגנת הדייר הפרקליט כרך יד תשיח עמ' 84-96  
2148.גרינברג, שמואל התקופה התלמודית [על הלשון] ישרון ברלין שנה ב תרפא-תרפב עמ' קלה-קלט  
2149.גרינברג, שמואל מחלוקת בהלכה על יסוד חקר הלשון חכמה לשלמה, לכבוד ר' שלמה לייטנער, הומנה תרצו עמ' 174-172  
2150.דה-פריס, בנימין המינוח בתלמוד בבלי לשוננו כרך כט תשכח עצן' 166-160  
2151.דיהי, חיים דין שאינו 'משפט' בבן-סירא קול ליעקב, אסופת מאמרים לכבוד פרופ' יעקב בן טולילה, באר שבע תשסג עמ' 125-130  
2152.דניאל, סוזן צירופי ראש, פה, לב בתרגום השבעים לתורה מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 172-161  
2153.הכהן, מרדכי אמרו ובאמת אמרו [אוצר המשפט חלק א ערכים 1836 ,630] חידוש וחקר, ירושלים תשלז עמ' 172-163  
2154.הלפר, בן-ציון קנה ומכר בלשונות שם לשוננו כרך א תרפח-תרפט עמ' 238-234  
2155.ויינפלד, משה חילול, כבישה ומרמס רגל מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 200-195  
2156.ויינפלד, משה 'הברית והחסד' - המונחים וגלגולי התפתחותם בישראל ובעולם העתיק לשוננו כרך לו תשלב עמ' 105-85  
2157.וייס, אייזק הירש משפט לשון המשנה; דרישת חקיה דקדוקה ותכונותיה לפי יסודי חכמת הלשון בזמננו ווין תרכז 128 עמ'. ד"צ כרמיאל תשכט  
2158.וייס, אייזק הירש מלת עד בלשון חכמים בית התלמוד שנה א תרמא עמ' 16-17  
2159.וייסברג, אליקים הלשון הארמית של היצירה הארץ-ישראלית בתלמוד הבבלי לשוננו שנה סו תשסד עמ' 243-282. שם שנה סז תשסה עמ' 301-326. שם שנה סח תשסו עמ' 31-61  
2160.וייסברג, אליקים תצורה ומשמעות בסוגיות תלמודיות - ישום במערכת הזמנים בארמית הבבלית לשוננו שנה נט תשנו עמ' 119-149  
2161.וייסברג, אליקים הצורות "ר' שמעון בן לקיש" ו"באיזה צד" ותרומתן למיון כתבי-יד של התלמוד הבבלי לשוננו שנה נה תשנא עמ' 367-382  
2162.ורדי, מ' 'תושב' (לענין חוק האזרחות, תשיב-1952) הפרקליט כרך י תשיד עמ' 369-365  
2163.זיידמן, י"א לסגנון החוקה המוצעת יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 63-57  
2164.זיידמן, י"א לשון המשנה במסכת מגילה מחניים נד אדר תשכא עמ' 58-59  
2165.זיידמן, י"א לשון מסכת פסחים מחניים נה ערב פסח תשכא עמ' 128  
2166.זפינסקי, יעקב שמוש אות ב' בכלם במקרא תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 219-213  
2167.טויבש, חיים צבי ספר הערוך של רבי נתן מרומי והערוך הקדמון של רב צמח בר רב פלטוי גאון ספר זכרון לשלמה מאיר, ירושלים תשטז עמ' 141-126  
2168.טויל, חיים בן יוסף "אם זרחה השמש עליו" (שמות כב,ב) - מונח משפטי לאור הטקסטים האכדיים מאוגרית לשוננו שנה סט תשסז עמ' 31-37  
2169.טלמון, צבי בחנים לשוניים בפתגם הארמי שבתלמוד הבבלי א-ג. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמד 521 עמ'  
2170.טרופר, מרדכי לשונות 'קנין' ו'גאולה' במגילת רות והנובע מהן בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 35-23  
2171.יהודה, ש' הערות לשוניות: 'גר' ו'תושב' הפרקליט כרך ו תשיג עמ' 407-405  
2172.ילון, חנוך ששה סדרי משנה מפורשים בידי חנוך אלבק ומנוקדים ניקוד חדש. סדר מועד ירושלים-ת"א תשיג אבינרי, יצחק: שעבוד שוא (עם הניקוד החדש למשנה). מולד כרך י תשיג עמ' 120-116. ילון, חנוך: עובדות: לניקודה של המשנה. שם עמ' 237-239 
2173.ילון, חנוך מבוא לניקוד המשנה ירושלים תשכד 235 עמ'  
2174.ילין, יצחק יעקב הדקדוק בתור יסוד בהלכה איש התורה והמעשה, ירושלים תשו עמ' קט-קיט  
2175.ילין, יצחק יעקב בנין פעל בתור יסוד בהלכה אור המאיר, ליובל הרב ב"צ מ"ח עוזיאל, ירושלים תשי עמ' רב-רכו  
2176.ילין, יצחק יעקב הדקדוק כיסוד בהלכה ירושלים תשלג שנו עמ'  
2177.ישראל, ידידיה הארמית הירושלמית - הארמית הארץ ישראלית אור תורה שנה לח תשסו עמ' תשט-תשיג  
2178.כהן, אבינועם להוראתו הקדומה של המונח 'כלומר' מלאת ספר ב תשמד עמ' 200-185  
2179.כהן, דוד 'אדם' במשנה מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 544-534  
2180.כהנא, יצחק זאב השפעה חיצונית על אוצר המלים של ספרות התשובות לשוננו כרך טו תשז עמ' 203-198; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 472-477  
2181.כהנא, יצחק זאב ללכסיקוגרפיה בספרות התשובות מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 468-471  
2182.כץ, אליהו 'הדא הוא דכתיב' הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 214-207  
2183.להמן, מנשה (מנפרד) רפאל עיונים בו' הפירוש סיני כרך פה תשלט עמ' ר-רו  
2184.לויאס, ק' דקדוק ארמית בבלית ניו-יורק תרצ 394 עמ'  
2185.ליברמן, ישראל חשבון אותיות מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 335-329  
2186.ליפשיץ, ברכיהו על כמה לשונות משותפים ופירושם תרביץ שנה נא תשמב עמ' 661-659 ,418-399  
2187.ליפשיץ, ברכיהו על הערב ועל כמה מונחים אחרים של התחייבות שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 213-185  
2188.לשם, יוסי אמה ו"שפחה" בסיפורי המקרא של תקופת המלוכה בית מקרא שנה מב תשנז עמ' 327-331  
2189.מור, אורי הרי אתה דן - מילות ההצגה "הרי" ו"הלא" בלשון חז"ל ע"פ כתב יד וטיקן 32 לספרי במדבר לשוננו שנה סח תשסו עמ' 209-242  
2190.מיזליש, מאיר הערוך על הש"ס לרבינו נתן בן רבינו יחיאל (מסודר לפי סדר דפי התלמוד) 3 כר' בני ברק תשנב  
2191.מיזליש, מאיר הערוך על התלמוד הירושלמי לרבינו נתן בן רבינו יחיאל (מסודר לפי סדר דפי התלמוד) 2 כר' בני ברק תשנד  
2192.מינקוביץ, מאיר אשה פרושה, וצבועים שדומים לפרושים הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 136. גורדיס, ראובן: על 'פרושים' ו'פורשים'. שם עמ' 196-195 
2193.מלול, מאיר; דור, יונינה למשמעותו המשפטית של הצירוף "יש/אין לאל ידי" במקרא בית מקרא שנה מא תשנו עמ' 31-51  
2194.ממן, אהרן לשון חז"ל במילון "כתאב אלחאוי" לרב האיי גאון על פי אוספי אדלר וטיילור-שכטר לשוננו לעם מחזור נו תשסז עמ' 23-33  
2195.מרקון, זאב שמות משותפים ושמות נרדפים בטרמינולוגיה המשפטית שבתלמוד המשפט כרך ד תרץ-תרצא עמ' 102-91  
2196.נאה, שלמה "עזר כנגדו", "כנגד המשחיתים" (משמעויות נשכחות ופתגם אבוד) לשוננו שנה נט תשנו עמ' 99-117  
2197.נמדר, אהרן פרשנות תקנות הקהל בתשובות הרשד"ם ממזרח וממערב א תשלד עמ' 331-295  
2198.נתן, חיה המונחים המשפטיים בלשון התנאים דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ד כרך ראשון תשמו עמ' 29-23  
2199.סביב, אהרן על מובנו של 'בעל' ו'בעלים' במקרא בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 132-128  
2200.סגל, משה צבי לשון המשנה, מוצאה ותולדותיה מדעי היהדות כרך א ירושלים תרפו עמ' 44-30  
2201.סגל, משה צבי דקדוק לשון המשנה ת"א תרצו 628 עמ' ילון, חנוך: קרית ספר שנה יג תרצו-תרצז עמ' 308-299 
2202.סוקולוב, נחום השפה העברית החיה ביסודה של המשנה ספר קלוזנר, ת"א תרצז עמ' 131-109  
2203.סמבטיון, משה מילון תלמודי אנציקלופדי, כרך א: א- אתתא ת"א 1955  
2204.עבאדי, עדינה בררה מכלילה ובררה מוציאה בלשון חז"ל לשוננו כרך מח-מט תשמד-תשמה עמ' 176-167  
2205.עמית, אהרן "תגרי סימטא" ו"אבן הלקח": עיון בלקסיקוגרפיה תלמודית לשוננו שנה סג תשס-תשסא עמ' 227-238 [תגובה: ברביאן, אהרן. שם שנה סו תשסד עמ' 145-156]  
2206.פאור, יוסף מה בין 'חמור זה' ל'חמור ההוא' [משנה ב"ב ה, ב] סיני כרך עו תשלה עמ' קפט-קצב  
2207.פוגלמן, מרדכי להגדרת המונחים: רבים, צבור, פרהסיא, פרסומי מילתא סיני כרך מח תשכא עמ' קצו-רד; בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' ל עמ' רעט-רפה  
2208.פינס, שלמה הערות על תקבולת הקיימת בין מונחים סוריים ובין מונחים של לשון חז"ל ספר זכרון ליעקב פרידמן, ירושלים תשלד עמ' 213-205  
2209.פינקלשטיין, אליעזר אריה ללשונם של התנאים תרביץ שנה כ תשט עמ' 96-106  
2210.פלק, זאב על מונחי משפט [א: תם ורשע ב: תקנה וגזירה. ג: הלכה ומעשה. ד: רבים-דיינים. ה: קליטה]. סיני כרך עז תשלה עמ' יז-כא  
2211.פרידמן, שמא יהודה תיקוני ערכים למילון התלמודי (א): 'ואימרו פועלים . ואימר בעל הבית' (בבא מציעא עז ע"א). עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 169-163  
2212.פרידמן, שמא יהודה גדולי הדור וגדולי עולם לשוננו לעם מחזור נג תשנב עמ' 90-92: בקורת: פוקס, מנחם צבי. גדולי הדורות וגדולי העולם וכל הגדולים, שם מחזור נו תשנה עמ' 136-139  
2213.פרידמן, שמא יהודה המהדרין מן המהדרין לשוננו שנה סז תשסה עמ' 153-160  
2214.פרידמן, שמא יהודה קבוצותיהם של כתבי-היד מן התלמוד הבבלי על פי כתיב ולשון לשוננו שנה נז תשנג עמ' 123-124  
2215.פרנצוס, ישראל 'חולקין', 'חולקין לאמצע', 'מביאין לאמצע וחולקין' תרביץ שנה נב תשמג עמ' 514-510  
2216.קדרי, מנחם צבי מילון העברית המקראית רמת גן תשסו 1188 עמ': בקורת: טל, אברהם. לשוננו שנה סט תשסז עמ' 161-169  
2217.קדרי, מנחם צבי כיוונים בחקר לשונה של ספרות השאלות ותשובות לשוננו שנה נד תשן עמ' 231-245  
2218.קדרי, מנחם צבי "דווקא" בלשונם העברית של אמוראי בבל ובלשון הארמית של התלמוד הבבלי מורשת יעקב ד תשן עמ' 126-144  
2219.קהוט, חנוך יהודה ערוך השלם (ספר הערוך... מאת רבינו נתן בן רבינו יחיאל... ועליו ספר מוסף הערוך... לרבי בנימין מוספיא. מיוסד על הדפוס הראשון... עם¬ הוספות, הגהות הערות ותיקונים על פי שבעה כתבי יד מהערוך...). ח כר' מהדו' ב וינה תרפו קרויס, שמואל: תוספות הערוך השלם להרב חנוך יהודה קהוט, חברן והביאן לדפוס שמואל קרויס, בעזרת דוב גייגר, לוי גינצבורג, עמנואל לעף, בנימין מורמלשטיין). וינא תרצז תלח עמ'. | בקורת: וייס, אייזיק הירש: ערוך השלם חלק א וויען תרלח. בית תלמוד שנה א תרמא עמ' 288-286 
2220.קוטשר, יחזקאל למונחי שטרות בתלמוד ובספרות הגאונים תרביץ שנה יז תשו עמ' 127-125; יט תשח עמ' 53-59, 128-125  
2221.קוטשר, יחזקאל מחקרים בארמית הגלילית תרביץ שנה כא תשי עמ' 205-192; כב תשיא עמ' 63-53, 192-185; כג תשיב עמ' 60-36  
2222.קוטשר, יחזקאל לשון המשנה והתלמוד מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 40-35  
2223.קוטשר, יחזקאל לשון חז"ל ספר חנוך ילון, ירושלים תשכג עמ' 280-246  
2224.קוטשר, יחזקאל (עורך) ערכי המילון החדש לספרות חז"ל, כרך א ר"ג תשלג 194 עמ'  
2225.קולודני, ש' בעיות לשוניות הפרקליט כרך ו 1949 עמ' 202-197  
2226.קוסובסקי, חיים יהושע מטעמי לשון - שמוש לשון 'כאן' במשנה ובתוספתא סיני כרך טו תשד-תשה עמ' קפא-קפג  
2227.קוסובסקי, חיים יהושע מטעמי לשון - שמוש לשון 'כל' במשנה ובתוספתא סיני כרך טז תשה עמ' א-טז  
2228.קוק, שאול חנא הגבלת רשות הרבים בששים רבוא סיני כרך לא תשיב עמ' שע-שעג; עיונים ומחקרים, ספר א ירושלים תשיט עמ' 87-90  
2229.קוק, שאול חנא לא אסרה תורה עיונים ומחקרים, ספרי א ירושלים תשיט עמ' 67-69  
2230.קלוזנר, יוסף מוצאה של לשון המשנה קדם ויהדות כרך א ירושלים תרפד XI עמ' 1-8  
2231.קמינקא, אהרן ביאור מלים בלשון המשנה והמדרשים מלשון רומית סיני כרך יט תשו עמ' שמט-שנא  
2232.קרוא (קרופניק), ברוך מלון שמושי לתלמוד למדרש ולתרגום (עם פירוש המלים בעברית, באנגלית ובגרמנית...). בהשתתפות א"מ זילברמן. א-ב לונדון תרפז 461 + 439 עמ'. מהדו' ישראלית ת"א תשל הלקין, אברהם ש': שבילי החנוך שנה ד תרפח-תרפט עמ' תע-תעה. ילון, חנוך: קרית ספר שנה ה תרפח-תרפט עמ' 225-224. רבלסקי, יצחק: המלון התלמודי החדש. מזרח ומערב כרך ב תרפח-תרפט עמ' 283-280. קרויס, שמואל: לשוננו כרך ב תרפט-תרצ עמ' 432-430 
2233.קרוא (קרופניק), ברוך מלון תלמודי (ביאור עברי בתוספת מראי מקומות למלים ארמיות...) ירושלים [חש"ד] 185 עמ'  
2234.קרלין, אריה המלה 'כי' במשנה ובתלמוד דברי ספר, ת"א תשיב עמ' 63-60  
2235.רוזנטל, אליעזר שמשון למילון התלמוד; Talmudica Iranica בתוך: יודאיקה; לחקר פרס והיהדות, בעריכת שאול שקד, ירושלים תשמב עמ' 134-38  
2236.רוזנטל, אליעזר שמשון פירושי סתומות בלשון חכמים מחקרי לשון מוגשים לזאב בן חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמג עמ' 514-507  
2237.רוזנטל, אליעזר שמשון פירורים וניסיונות ללקסיקון התלמודי לשוננו כרך כט תשכה עמ' 167-182  
2238.רוזנטל, אליעזר שמשון למילון התלמודי (בירורי מילים ועיוני נוסח) תרביץ שנה מ תשלא עמ' 200-178  
2239.רוזנטל, יעקב חוק, מחוקק, משפט - ערכים ומונחים לשוננו לעם מחזור לא תשם עמ' 208-200  
2240.ריבלין, יוסף עניני לשון מתוך טופסי שטרות מהמאה הי"א לשוננו שנה נו תשנב עמ' 45-54  
2241.רפפורט, שלמה יהודה ליב ערך מלין; על סדר א"ב. כולל ביאור כל שמות עצמיים של אנשים מעמים, ארצות ומקומות, ימים ונהרות, כנויי הכבוד בישראל... ושאר מלין וענינים שלא נתבארו עוד מלפנים כל צרכם פראג תריב 288 עמ' שור, י"ה: החלוץ מחברת ב תריג עמ' 153-117 
2242.רצהבי, יהודה לשונות בספרות שאלות ותשובות לשוננו לעם מחזור לג תשמב עמ' 113-99  
2243.שבטיאל, יצחק מסורות התימנים בדקדוק לשון המשנה (מסכת סנהדרין) ספר חנוך ילון, ירושלים תשכג עמ' 359-338  
2244.שור, י"ה מלות יוניות שנסחו רבותינו ז"ל לכתבן בתואר מלות עבריות החלוץ מחברת י תרלח עמ' 60-46; מחברת יא תרם עמ' 1-38  
2245.שטמר, מ' מונחים משפטיים: בענין הכחשה והזמה הפרקליט כרך ד 1947 עמ' 127  
2246.שכטר, יוסף אוצר התלמוד - ביאורי מונחים ומושגים, ענינים וכללים בתלמוד הבבלי ת"א תשכג 383 עמ'  
2247.שפרבר, דניאל מלילות סיני כרך עח תשלו עמ' מ; כרך עט תשלו עמ' נה-נט; כרך פז תשם עמ' קנ-קנג  
2248.שציפנסקי, ישראל המושג רשע בהלכה אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 84-92  
2249.שציפנסקי, ישראל המושג 'פרהסיא' בהלכה אור המזרח כרך יט תשל עמ' 61-70  
2250.שציפנסקי, ישראל הלשון העברית לאור ההלכה אור המזרח כרך כב טבת תשלג עמ' 117-98  
2251. Abusch, I. Tzvi  Alaktu and Halakhah, oracular decision, divine revelation  Harvard Theological Review 80 (1987), p. 15-42  
2252. Auerbach, Moses  Worterbuch zur Mechilta des R. Ismael (Buchstabe א(, nebst Einleitung  Berlin 1905, 115 p.  
2253. Bacher, Wilhelm  Etude de lexicographie talmudique. Une vieille controverse au sujet de.מטרא   Revue des Etudes Juives 26 (1893), p. 63-68  
2254. Bacher, Wilhelm  Die alteste Terminologie der j?dischen Schriftauslegung. Ein Worterbuch der bibelexegetischen Kunstsprache der Tannaiten  Leipzig 1899, 8 + 207 p.  
2255. Bacher, Wilhelm  The talmudic particle הילכך  Jewish Quarterly Review 17 (1905), p. 583  
2256. Barth, Jacob  Beitr?ge zum Lexicon der Mischna  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 7 (1909), p. 129-136  
2257. Berliner, Abraham  Beitr?ge zur hebraischen Grammatik im Talmud und Midrasch  Jahresbericht, Rabbinerseminar Berlin 1878-79, p. 1-59  
2258. Berliner, Abraham  Zur Lexicographie des Talmud  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 7 (1880), p. 49-58; 9 (1882), p. 163-170  
2259. Biberfeld, Eduard  Bedeutungswechsel talmudischer Wortverbindungen  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage David Hoffmanns, 1914, p. 167-174  
2260. Blau, Ludwig  Bekampfung altorientalischer Rechtsformeln durch die Rabbinen des Talmuds  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 69, N.F. 33 (1925), p. 139-144.  R: Hildesheimer, E.E.: Altj?disches und talmudisches Recht. Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 12 (1925), p. 408-412 
2261. Brull, Nehemias  Fremdsprachliche Worter in den Talmuden und Midraschim  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur, ed. Brull, 1 (1874), p. 123-220, 242-245  
2262. Dalman, Gustaf Hermann  Aramaisch-neuhebraisches Handworterbuch zu Targum, Talmud und Midrasch  Gottingen 1938, 9 + 457 p., incl. in Hebr.: Handler, G.H., Lexikon der Abbreviaturen. 120 p.; repr. Hildesheim 1967  
2263. Daube, David; Yaron, Reuven  Jacob's reception by Laban  Journal of Semitic Studies 1 (1956), p. 60-62  
2264. Dembitz, Lewis N.  Legal maxims  Jewish Encyclopedia 8, p. 383-384  
2265. Duval, Rubens  Origine et formation de la conjonction talmudique Ilmale  Revue des Etudes Juives 4 (1882), p. 268-273.  ; Lambert, Mayer: אלמלא et אלולי, ib. 9 (1884), p. 290-301; Jastrow, Marcus: אלולי ,אלמלא et אילימא, ib. 11 (1885), p. 157-158 
2266. Ehrmann, Daniel  Zur Sprache des Thalmud  Ben Chananja 5 (1862), p. 43-47, 51-54  
2267. Encyclopedia Talmudica  Reversion to the original interdict אהדריה לאסורא קמא  Vol. 1, p. 276-280  
2268. Encyclopedia Talmudica  Brother - a fellow Jew אח (ישראל) Vol. 1, p. 540-541  
2269. Encyclopedia Talmudica  Tree אילן  Vol. 1, p. 646-654  
2270. Epstein, Jacob Nahum  Notes on post-talmudic-aramaic lexicography  Jewish Quarterly Review, N.S. 5 (1914-15), p. 233-251; 12 (1921-22), p. 299-390  
2271. Falk, Zeev W.  Hebrew legal terms  Journal of Semitic Studies 5 (1960), p. 350-354; 12 (1967), p. 241-244; 14 (1969), p. 39-44  
2272. Fischer, Bernard  Talmudische Chrestomathie  Leipzig 1884, 8 + 268 p.  
2273. Geiger, Abraham  Zur Geschichte der thalmudischen Lexikographie  Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 12 (1858), p. 142-149 = Nachgelassene Schr., vol. 3, Berlin 1876, p. 267-274  
2274. Hentschke, Richard  Satzung und Setzender. Ein Beitrag zur israelitischen Rechtsterminologie  Stuttgart 1963, 116 p.  R: Yaron, R., Journal of Semitic Studies 12 (1967), p. 304-306 
2275. Hoffmann, David  Zur talmudischen Lexikographie  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 1 (1903), p. 278-281  
2276. Jastrow, Marcus  Einiges zur talmudischen Etymologie  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 31 (1882), p. 183-187  
2277. Jastrow, Marcus  A dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the midrashic literature  London-N.Y. 1886-1903 (2 vols., 1736 p.); 1926 (1736 p.); 1950 (18 + 1736 p.)... and more reprints.  R: Low, Immanuel, Revue des Etudes Juives 16 (1888), p. 154-159 
2278. Jastrow, Marcus  Hebraische und chaldaische Wortbildungen in der talmudischen Zeitperiode  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 14 (1887), p. 18-28  
2279. Jastrow, Marcus  The history and the future of the text of the Talmud  Gratz College Publications 1 (1897), p. 77-103  
2280. Krauss, Samuel  Griechische und lateinische Lehnworter im Talmud, Midrasch und Targum  2 vols., Berlin 1898-99, 51 + 347, 10 + 687 p.  
2281. Krauss, Samuel  Sur la semantique des mots talmudiques empruntes au Grec  Revue des Etudes Juives 39 (1899), p. 53-61  
2282. Krauss, Samuel  Etudes de terminologie talmudique, 1: Rabban et Rabbi; 2: Mischna et Talmud, formes nominales  Revue des Etudes Juives 67 (1914), p. 170-177  
2283. Krauss, Samuel  Aruch ms. Breslau  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 73, N.F. 37 (1929), p. 385-403, 451-465  
2284. Krupnik, Baruch; Silbermann, A.M.  Handworterbuch zu Talmud, Midrasch und Targum  2 vols., London 1927, 461, 439 p.; repr. Tel Aviv 1970  
2285. Laible, Henirich שאינו oder שאנו  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 60, N.F. 24 (1916), p. 29-40  
2286. Landsberg, M.  Zur talmudischen Lexicographie  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 16 (1867), p. 154-156  
2287. Levy, Jacob (-)  Neuhebraisches und chaldaisches Worterbuch ?ber die Talmudim und Midraschim  4 vols., Leipzig 1876-1889; repr. Berlin 1924.  R: Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur, ed. Brull, 4 (1879), p. 106-119; 5-6 (1883), p. 125-132; 7 (1885), p. 57-62; 8 (1887), p. 66-73 
2288. Lipinski, E.  Sale, transfer and delivery in ancient Semitic terminology  In: Gesellschaft und Kultur im alten Vorderasien, ed. H. Klengel, Berlin 1982, p. 173-185*  
2289. Low, Immanuel  M?langes de lexicographie talmudique  Revue des Etudes Juives 25 (1892), p. 116-121, 256-259  
2290. Low, Immanuel  Ha'iddana  Hebrew Union College Annual 11 (1936), p. 193-206  
2291. Margolis, Max Leopold  Grammar of the Aramaic language of the Babylonian Talmud  Munchen 1910, 16 + 184 p.  R: Bacher, Wilhelm, Jewish Quarterly Review, N.S. 1 (1910-11), p. 265-273; Margolis, M.L., ib. p. 274 
2292. Mieses, Josef  Der Versuch eines Realworterbuches der Mischna  Dissertation Wien 1907  
2293. Morag, Shelomo  Biblical Aramaic in geonic Babylonia. The various schools  Studies in Egyptology and linguistics in honour of H. J. Polotsky, 1964, p. 117-131  
2294. Moreshet, Menahem  A lexicon of the new verbs in the tannaitic Hebrew  Dissertation Jerusalem 1972, 14 p. + 322 p. (in Hebrew)  
2295. Oppenheim, D.  Die Etymologie und Bedeutung des Wortes Mischna  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 1 (1874), p. 23-24  
2296. Oppenheim, D.  Die neuhebraischen Sprachelemente in der Mischna  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 4 (1877), p. 149-152  
2297. Orlinsky, Harry M.  Studies in talmudic philology  Hebrew Union College Annual 23,1 (1950-51), p. 499-514  
2298. Paul, Shalom M.  Unrecognized biblical legal idioms in the light of comparative Akkadian expressions  Revue Biblique 86 (1979), p. 231-239  
2299. Perles, Felix  Nachlese zum neuhebraischen und aramaischen Worterbuch  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 293-310  
2300. Perles, J.  David Cohen de Lara's rabbinisches Lexicon Kheter Khehunnah  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 17 (1868), p. 224-232, 255-264  
2301. Perles, J.  Die Bremer Handschrift des kleinen Aruch  Jubelschrift zum siebzigsten Geburtstage des...Heinrich Graetz, 1887, p. 1-38  
2302. Prijs, Leo  Erganzungen zum talmudisch-rabbinischen Worterbuch  Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 120 (1970), p. 6-29  
2303. Ramsay, George W.  Speech forms in Hebrew law and prophetic oracles  Journal of Biblical Literature 96 (1977), p. 45-58  
2304. Riesener, Ingrid  Der Stamm עבד im Alten Testament. Eine Wortuntersuchung unter Berucksichtigung neuerer sprachwissenschaftlicher Methoden  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 149 (1979), 8 + 294 p.  
2305. Rosenberg, Isaak  Das aramaische Verbum im babylonischen Talmud  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 14 (1887), p. 61-89, 154-189  
2306. Schlesinger, Michel  Satzlehre der aramaischen Sprache des babylonischen Talmuds  Leipzig 1928, 19 + 330 p.  R: Eitan, Israel, Jewish Quarterly Review, N.S. 24 (1933-34), p. 161-164 
2307. Schlesinger, Moses  Das aramaische Verbum im Jerusalemischen Talmud  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 16 (1889), p. 1-40, 84-116, 156-168  
2308. Schwab, Moise  Mots grecs et latins dans les livres rabbiniques  Semitic studies in memory of Alexander Kohut, 1897, p. 514-542  
2309. Seeligmann, I.L.  Zur Terminologie fur das Gerichtsverfahren im Wortschatz des biblischen Hebraisch  Vetus Testamentum Supplement 16 (1967), p. 251-278  
2310. Segal, Moses H.  Misnaic Hebrew and its relation to biblical Hebrew and to Aramaic  Jewish Quarterly Review 20 (1908), p. 647-737  
2311. Segal, Moses H.  A grammar of mishnaic Hebrew  Oxford 1927, 43 + 248 p.  
2312. Segert, Stanislav  Form and function of ancient Israelite, Greek and Roman legal sentences  Orient and Occident, essays presented to Cyrus H. Gordon on the occasion of his sixty-fifth birthday, 1973, p. 161-165  
2313. Speiser, E.A.  The stem p l l in Hebrew  Journal of Biblical Literature 82 (1963), p. 301-306  
2314. Sperber, Daniel  Angaria in rabbinic literature  L'Antiquite Classique 38 (1969), p. 164-168  
2315. Sperber, Daniel  Greek and Latin words in rabbinic literature  Bar Ilan Annual, 14-15 (1977), Engl. sect., p. 9-16; 16-17 (1979), Engl. sect., p. 9-30  
2316. Sperber, Daniel  On conscription (Angareia) of ships in the fourth century C.E  Bar Ilan Annual, 18-19 (1981), Engl. sect., p. 9-13  
2317. Sperber, Daniel  A dictionary of Greek and Latin legal terms in rabbinic literature  Ramat Gan 1984, 226 p.  
2318. Starr, Joshua  A fragment of a Greek mishnaic glossary  Proceedings, American Academy for Jewish Research 6 (1934-35), p. 356-367  
2319. Stein, Abraham  Talmudische Terminologie  Prag 1869, 13 + 62 p.  R: Geiger, Abraham, J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 8 (1870), p. 177-192 
2320. Thal, Lennard R.  The legal terminology and context of the Book of Job  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1973, 4 + 170 p.  
2321. Towner, Wayne Sibley  Halakhic literary patterns: Types, history and affinities with New Testament literature  Jewish Quarterly Review, N.S. 74 (1983-84), p. 46-60  
2322. Wehli, Ernst  Zur talmudischen Wort- und Sacherklarung  Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p. 45-47   
2323.[טור-סיני] טורטשינר, נ"ה על קניית קרקע, אשה ועבדים בלשון המקרא לשוננו כרך יד תשו עמ' 49  
2324.[טור-סיני] טורטשינר, נ"ה מלשון חכמים ומליצתם במסכת אבות דרבי נתן ספר היובל למ"מ קפלן, מדור עברי ניו-יורק תשיג עמ' פג-צג  

א. יסודות ההלכה ומהותה > סברא

 מחברכותרתספרביקורת
2325.אטינגר, שמשון על מקומה של הסברה במשנה תורה לרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 1-30  
2326.בן יצחק, מנחם הסברא המאיר לארץ גל' 52 כסלו תשסב עמ' 40-53  
2327.ברקוביץ, אליעזר כוחה של הסברא ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 33-11  
2328.גולדברג, חנוך דיני ממונות מן התורה - שלא מהכתוב שנה בשנה תשסא עמ' 245-251  
2329.ויינברגר, אפרים קרא וסברא בדיני עדות קול תורה שנה טו תשכא חוב' דרו עמ' טו-טז  
2330.לוריא, יעקב דוד מילתא דילפינן מכח הסברא אור תורה חוב' ב-ג לונדון תרצה עמ'-78-80  
2331.פורת, ישראל 'בינה במקרא ושום שכל' (מתוך עיון בפסקי הלכות של הרמב"ם ז"ל). [ראיותיו מן המקרא ומן הסברא] אור המזרח שנה יג חוב' ג-ד תשרי תשכד עמ' 36-37  
2332.פינצ'וק, משה השימוש ב'סברא' בבלי ובירושלמי צהר יד אביב תשסג עמ' 51-60  
2333. Elon, Menachem  Sevarah  Encyclopedia Judaica 14, p. 1195-1190 = Principles of Jewish law, p. 117-120  
2334. Klein, Hyman  Gemara and Sebara  Jewish Quarterly Review, N.S. 38 (1947-48), p. 67-91  
2335. Klein, Hyman  Gemara quotations in Sebara  Jewish Quarterly Review, N.S. 43 (1952-53), p. 341-363  
2336. Klein, Hyman  The systematic differentiation between Gemara and Sebara in the Babylonian Talmud  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud and Rabb. Liter., p. 16-17  
2337. Klein, Hyman  Some general results of the separation of Gemara from Sebara in the Babylonian Talmud  Journal of Semitic Studies 3 (1958), p. 363-372 = Collected talmudic scientific writings, Jerusalem 1978-79, p. 113-121  
2338. Klein, Hyman  Some methods of Sebara  Jewish Quarterly Review, N.S. 50 (1959-60), p. 124-146  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
2339.אביטן, דוד במקום שנפגשים איסור וממון, מה נגרר אחרי מה, בשביעית ובמתנות עניים וכו' תנובות שדה גל' 36 סיון-תמוז תשסא עמ' 32-43  
2340.אבינר, אלישע כללי הוראה בהלכות מסופקות מעליות יט תשנז עמ' 145-167  
2341.אברהם, מיכאל אוטונומיה וסמכות בפסיקת הלכה מישרים א תשסב עמ' 79-124  
2342.אופלק, חיים אליהו דרכם של רד"צ הופמן ורב צעיר בפסקי ההלכה בצרון כרך סב תשלא עמ' 303-299  
2343.אחיטוב, יוסף מפי ספרים ולא מפי סופרים: לסוגית חופש ההוראה סיני כרך קז תשנא עמ' קלג-קנ  
2344.איזנברג, יהודה מחלוקות והכרעת הלכה בשדה חמ"ד שנה לט חוב' א-ב תשנו עמ' 39-53  
2345.אלברט, אברהם מרדכי היה מנהג בעיר להקל על פי רבם והרב שבא אחריו אוסר בזה או להפך פרי חיים ג תשסב עמ' רסא-רעא  
2346.אנציקלופדיה תלמודית הלכה כרך ט עמ' רמא-שלט  
2347.אסף שמחה דרכי התלמוד וכללי ההוראה בתשובות הגאונים ספר היובל להרב פישמן, ירושלים תרפו עמ' מו-סח; תקופת הגאונים וספרותה, ירושלים עמ' רכג-רמה  
2348.אפשטיין, יעקב סמכות גדולי הדור כלפי כלל הציבור תחומין לא תשעא עמ' 206-214  
2349.ארזי, אברהם הערות סיני כרך מו תשך עמ' רא-רד  
2350.בלידשטיין, יעקב היתר הוראה במשנת הרמב"ם ומשמעותו החברתית תרביץ שנה נא תשמב עמ' 587-577  
2351.בלידשטיין, יעקב על הכרעת ההלכה בזמן הזה (עיון ברמב"ם הלכות ממרים א, ה) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 3-12  
2352.בנדיקט, בנימין זאב מקורות נרמזים בספרות הראשונים דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 189-175  
2353.בנדיקט, בנימין זאב לדרכי הפסיקה תורה שבעל פה כד תשמג עמ' פה-צו; הרמב"ם ללא סטיה מן התלמוד, אסופת שיעורים, ירושלים תשמה עמ' רמו-רנז  
2354.בנטוב, חיים קוים אחדים בדרכי פסיקתם ההלכתית של חכמי הספרדים וחכמי מארוקו קו לקו, ירושלים תשמג עמ' 123-111  
2355.ברזון, עזריה קביעת הלכה מורכבת מעלי עשור (מעליות י), מעלה אדומים תשמח עמ' 127-113  
2356.ברנדס, יהודה ראשיתם של כללי הפסיקה כתלנו יג תשן עמ' 492-519  
2357.ברקוביץ, מאיר פסיקה מתוך ספרי קיצורים (עיון בדרכו של הרמב"ם במשנה תורה) שנה בשנה תשנו עמ' 390-420  
2358.גברא, משה לדרכו של ר' יחיה צאלח בפסיקת ההלכה (לפסיקת ההלכה בתימן לפני מאתיים שנה) עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמה 175 עמ'  
2359.גולדמן, אליעזר היש הכרעה סמכותית בענייני השקפה? עמודים כרך כה תשלז עמ' 63-62  
2360.גורדין, הראל מקורות הסמכות של ההלכה: עיון במשנתו ההלכתית של הרב משה פיינשטיין דיני ישראל כרך כה תשסח עמ' 1-39  
2361.דהאן, דוד בירורי הלכות בכללי מרן ז"ל מקבציאל גל' טו תשרי-טבת תשנ עמ' קכו-קלג, שם גל' טז שבט תשנ-טבת תשנא עמ' קכח-קמג, שם גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' קיט-קמו, שם גל' יח אב תשנב-אייר תשנג עמ' קכח-קלד  
2362.דיכובסקי, שלמה דעת תורה בהלכה מורשה ח קיץ תשלד עמ' 33-18  
2363.דיכובסקי, שלמה דעת תורה בהלכה [על חובת הציות לדברי חכמים] תחומין ל תשע עמ' 182-191  
2364.הילביץ, אלתר לבעיית דעת מכרעת בהלכה ושיטת הראי"ה קוק זצ"ל באורו; עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 152-121  
2365.הכהן, רחמים חי חיותה הדרכה לתלמיד בלימוד כללי ההוראה אור תורה שנה כג תשנא עמ' רצא-שב  
2366.הכהן-קרנר, יעקב כללי חז"ל להכרעה במחלוקת תנאים בד"ד 14 אדר תשס"ד עמ' 99-116  
2367.הלברטל, משה המנהג וההיסטוריה של ההלכה בתורתו של הרמב"ן ציון שנה סז תשסב עמ' 25-56; פלורסהיים, יואל, הרמב"ן נגד חכמי המאה הי"ב?, שם עמ' 465-471; הלברטל, משה (תגובה), שם עמ' 472-474  
2368.הלוי, חיים דוד פסיקת הלכה ואהבת ישראל במשנת הגרב"צ עוזיאל זצ"ל ניב המדרשיה כרך כ-כא תשמז-תשמח עמ' 69-55  
2369.הלל, יעקב משה בענין סמכות הפסיקה כדעת האר"י ז"ל והזוהר מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' קמט-קעו  
2370.הרטמן, דוד 'אגרת השמד' לרבינו משה בן מימון - אספקלריא למורכבות הפסיקה ההלכתית מחקרי ירושלים במחשבת ישראל שנה ב תשמג עמ' 403-362. סולובייצ'יק, חיים: שם שנה ג תשמד עמ' 687-683 
2371.הרמן, דב מגמות בפסיקתו של רבי יוחנן שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 219-241  
2372.זפרני, דוד דרכי ההוראה של הרא"ש חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשם 275 עמ'  
2373.חיות, צבי הירש דרכי ההוראה (... בהתנהגות החכמים בהוראות ודינים ובעניני המנהגים) זלקווא תרג כה דפים. כל ספרי מהר"ץ חיות, ירושלים תשיח עמ' רז-רפ טונליס-הנדל, איצק: שערי בינה, בו יבוארו כללי ועקרי הוראה ממקור המשנה ומדברי הרמב"ם ומתוך דברי הש"ע והש"ך, ודבר בו מענינים הנחוצים בזמננו זה למעט המחלוקת בישראל באיזה מנהגים בפרט ועל חלוקי השתנות התקנות בכלל [על חיבורו של מהר"ץ חיות]. ווין תרכב יד דפים 
2374.טופיק, יצחק בענין קבלת הוראות מרן הש"ע אור תורה שנה לד תשסב עמ' מא-ס  
2375.יהודיוף, דוד דרך פסיקתו של מרן אביר יעקב זיע"א תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' כ-כז  
2376.יוסף, יצחק בענין קבלת הוראות ממרן השלחן ערוך אור תורה שנה לו תשסד עמ' יד-לז  
2377.יוסף, עובדיה כללי מרן השולחן ערוך ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' רסז-רפ  
2378.יניר, צבי חשיבות לימוד הירושלמי לפסיקת ההלכה צהר יט אלול תשסד עמ' 121-126  
2379.ישראלי, שאול החיוב להמנע ממחלוקת כעקרון מנחה בקביעת ההלכה תורה שבעל פה כא תשם עמ' לב-לח  
2380.כהנא, יצחק זאב 'כללי הפסק' הנמצאים בתלמוד בבלי סיני כרך ו תש עמ' שלו-שמג; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 1-7  
2381.כהנא, יצחק זאב ספרי הקיצורים מבחינת הסמכות סיני כרך לג תשיג עמ' שסה-שעב; לד תשיד עמ' שיא-שכד  
2382.כהנא, יצחק זאב הפסק והתשובה בר-אילן א תשכג עמ' 281-270; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 97-107  
2383.כהנוב, משה נחמיה קונטרס בכללים וספיקות דפלוגתא סיני כרך יא תשב-תשג עמ' קג-קכה  
2384.כרמל, אריה; לוי, יהודה ראות העינים בקביעת ההלכה המעין כרך כג גל' א תשרי תשמג עמ' 69-64  
2385.לאו, בנימין שמירת מנהגי עדות מול אחדות ההלכה (עיון במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף) אקדמות גל' י כסלו תשסא עמ' 267-288  
2386.לאו, בנימין מעמדו של הרב יוסף קארו בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 73-125  
2387.לויטס, חיים מנחם תלמוד תורה ומעשה בתקופת התנאים והאמוראים שנה בשנה תשמז עמ' 258-251  
2388.לם, נחום להורות או לא להורות הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' רב-רו  
2389.לשם, חיים מצוי ההלכה עד תומה - כיצד? מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 75-71  
2390.מימון, יהודה ליב לעומקה של קביעת ההלכה סיני כרך מו תשך עמ' צ-צה  
2391.מלאכי בן יעקב הכהן יד מלאכי; כללי הגמרא וכללי הפוסקים וכללי הדינים. נדפס שנית עם כמה הוספות ותיקונים ברלין תרטז קם דפים  
2392.מן ההר, שלמה הכרעה הלכתית בספרי הפוסקים - כיצד? שמעתין שנה ט גל' 32 שבט¬-אדר תשלב עמ' 35-37  
2393.נבנצל, אביגדור בענין שיטת הפסיקה של הרמב"ם כתלנו חוב' ב שבט תשלא עמ' 42-40  
2394.נויברגר, יעקב בגדר איסור הוראה במקום רבו כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 213-208  
2395.סופר, יעקב חיים הערות בכללי רבותינו בעלי השלחן ערוך מקביצאל טו תשרי-חשון תשנ עמ' צ-צד  
2396.סופר, יעקב חיים בענין קבלת הוראות מרן ז"ל מקבציאל גל' יט מנחם אב תשנד עמ' עה-צז  
2397.סופר, יעקב חיים הא דפסקינן כדעת המקובלים גם נגד דעת מרן ז"ל מקביצאל כא ניסן תשנו עמ' קט-קיז  
2398.סופר, יעקב חיים בענין פסיקת הלכה מספר השלחן ערוך ספר הזכרון לר' יצחק יעקב ווייס, ירושלים תשנ עמ' רצב-שיד  
2399.סופר, יעקב חיים בענין פסיקות מרן לאור כללי הלכה שלו זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' כה-נו  
2400.סופר, יעקב חיים בענין גדר קבלת הוראות מרן ז"ל זכור לאברהם תשסב-תשסג עמ' סז-פה  
2401.סופר, יעקב חיים בענין הלכה במחלוקות רבותינו הט"ז והש"ך (כולל נספח: בעניין הלכתאי כבתראי בפוסקים) ישורון יז ניסן תשסו עמ' תרנא-תרסב  
2402.סופר, יעקב חיים בעניין רש"י פרשן ולא פסקן ישורון יח כסלו תשסז עמ' תשסה-תשע  
2403.עבאדי, חיים בענין כללי ההוראה, קבלת הוראות מרן וחשיבות המנהגים אור תורה שנה כד תשנב עמ' תתלח-תתמג  
2404.עמיטל, יואל דרכי הפסיקה (מאמר ראשון) מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 29-20  
2405.ערוסי, רצון הלכה והלכה למעשה בהפלה מלאכותית במשפט העברי דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קיט-קלב  
2406.פוגלמן, מרדכי אידי ואידי בעו הסיבה; לשיטת קביעת ההלכה הפסוקה בתלמוד בבלי סיני כרך יב תש עמ' תלט-תמג  
2407.פוגלמן, מרדכי 'שלא תיעשה התורה כשתי תורות'; לשיטת קביעת ההלכה הפסוקה בתלמוד בבלי בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' יז עמ' רלב-רלו  
2408.פוטולסקי, משה הכלל 'אין למדין מקודם מתן תורה' דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 230-195  
2409.פורת, ישראל הבדלים שבין 'הלכה' ו'הלכתא' הפרדס שנה לו חוב' ב חשון תשכב עמ' 17-16  
2410.פלס, ישראל יחסי מהרי"ל ותלמידיו והשפעתם על הפסיקה האשכנזית לאור מקורות חדשים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשנט 225 עמ'  
2411.צוריאל, משה האם מותר לפסוק הלכה למעשה מספר 'שולחן ערוך'? מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 8-5  
2412.שחק, אהרן אמימר ודרכי הוראתו בהלכה עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 119 עמ'  
2413.שטנציל, שלמה אין למדין מקודם מתן תורה נר מערבי ב תשנא עמ' רמז-רנד  
2414.שציפנסקי, ישראל סמכות בני חוץ לארץ בארץ ישראל שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' רע-רעח  
2415.שרמן, אברהם יסודות כללי ההוראה והפסיקה וחילוקיהם בין קהילות אשכנז וספרד ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 121-102. הלוי, חיים דוד: אגרת בדבר דיני שליח-ציבור שהוא כהן (על חיובן של קהילות הספרדים לפסוק כהוראת מרן הב"י). שם גל' כ-כא תשמז-תשמח עמ' 112-107; שרמן, אברהם: כללי הוראה ופסיקה. שם עמ' 116-113 
2416.שרמן, אברהם ח' סמכות גדולי הדור בנושאי אישות וגירות תחומין ל תשע עמ' 163-173  
2417. Arusi, Ratzon  Maimonides as binding authority Mara de'atra in Eretz-Yisrael and Yemen  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 83-104  
2418. Bohl, Felix  Gebotserschwerung und Rechtsverzicht als ethisch- religiose Normen in der rabbinischen Literatur  Freiburg i.Br. 1971, 131 p.  
2419. Cohen, Boaz  On rendering legal decisions  Conservative Judaism 3,3 (1947), p. 1-5 = Law and tradition in Judaism, N.Y. 1959, p. 119-126  
2420. Cohn, Marcus  Schaat Hadechak  J?disches Lexikon 5, p. 130 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 32  
2421. Duschak, Moritz  Die Autoritat thalmudischer Vorschriften auf rabbinischem Standpunkte  Ben Chananja 1 (1858), p. 34-35  
2422. Ehrenpreis, Eliezer  ספק and ספק ספיקא; their relation to scientific observation  Gesher 8 (1981), p. 90-108  
2423. Elon, Menachem  Ma'aseh and precedent  Encyclopedia Judaica 11, p. 641-649 = Principles of Jewish law, p. 110-117  
2424. Encyclopedia Judaica, Editor  Posekim  Encyclopedia Judaica 13, p. 927-928  
2425. Encyclopedia Talmudica  The Halakha does not agree with the common thesis אין הלכה כשיטה  Vol. 2, p. 18-21  
2426. Encyclopedia Talmudica  The Halakha does not follow the disciple rather than the teacher אין הלכה כתלמיד במקום הרב  Vol. 2, p. 21-22  
2427. Encyclopedia Talmudica  'If you say...'.אם תמצא לומר   Vol. 2, p. 320-323  
2428. Feldblum, Meyer S.  The impact of the 'Anonymous Sugyah' on halakic concepts  Proceedings, American Academy for Jewish Research 37 (1969), p. 19-28  
2429. Gordis, Robert  Authority in Jewish law  Proceedings, Rabbinical Assembly 8 (1941-44), p. 64-94  
2430. Greenstone, Julius H.  Conflict of laws  Jewish Encyclopedia 4, p. 224-226  
2431. Greenstone, Julius H.  Conflict of opinion  Jewish Encyclopedia 4, p. 226  
2432. Guttmann, Alexander  Dezisionsmotive im Talmud  Bericht, Lehranstalt fur die Wissenschaft des Judentums in Berlin 51, 1938, 47 p.  
2433. Joseph, Max  Chumra  J?disches Lexikon 1, p. 1405-1407  
2434. Kohn, Jakob Pinchas; Rapaport, Mordche Sew-Wolf; Baneth, Eduard  Issur Wehetter  J?disches Lexikon 3, p. 86-88  
2435. Landau, W.  Etwas ?ber das rationelle Verfahren in Gesetzesentscheidungen und ?ber Lehrfreiheit im Judentum, zur Erklarung einiger Talmudstellen  Jeschurun, Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. J. Kobak, 5 (1865-66), p. 44-62  
2436. Low, Leopold  Die Hora'ah (הוריה, הוראה) Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p. 33-41 = Gesammelte Schriften, vol. 4, Szegedin 1898, p. 158-166  
2437. Sperber, Daniel  Conflict of opinions  Encyclopedia Judaica 5, p. 890-891  
2438. Zimmels, Hirsch Jacob  The significance of the statement 'we are not acquainted any more' as echoed in rabbinic literature  The Leo Jung Jubilee volume... on the occasion of his seventieth birthday, 1962, p. 223-235  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > רוב ומיעוט. יחיד ורבים

 מחברכותרתספרביקורת
2439.אונטרמן, איסר יהודה בענין הכרעה בחוו"ד של רופאים קול תורה שנה יג תשכג חוב' א עמ' ג-ה   
2440.בלוי, אהרן ישעיה אחרי רבים להטות תורה שבעל-פה י תשכח עמ' קכח-קלד  
2441.בלוך, חיים הרהורי תורה (על מצוה ע"ח שהיא אחרי רבים להטות) ברסלויא תרמז 175 עמ'  
2442.גרוזלסקי, יחיאל צבי בענין רוב בבית דין הפרדס שנה לט חוב' ד טבת תשכה עמ' 23-21  
2443.דה-פריס, בנימין המחלוקת סיני כרך נג תשכג עמ' רצו-שא; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 178-172  
2444.הדאיה, עובדיה רוב דעות במו"מ בכתב התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' מה-מח  
2445.זונבנד, דוד צבי בענין הלוך אחר הרוב שערי ציון, לכבוד האדמו"ר שליט"א מליובאוויטש, ירושלים תשמד עמ' עד-פז  
2446.זסלנסקי, אהרן יצחק יחיד ורבים סיני כרך לו תשטו עמ' תנא-תנד  
2447.חפוטה, אברהם בדין 'רוב דעות באומדנת רופאים' נעם ה תשכב עמ' קצה-רב  
2448.טשרנוביץ, חיים הכרעה במחלוקת יחיד ורבים תפארת ישראל, לכבוד ישראל לוי, ברסלוי תרעא עמ' 9-1  
2449.ישראלי, שאול אחרי רבים להטות - רוב דעות או רוב חכמה עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' ד עמ' לז-מ  
2450.כשר, מנחם מ' רוב מנין או רוב חכמה נועם ז תשכד עמ' רצא-שלה  
2451.נריה, משה צבי יחיד ורבים עומר שנה י תשו עמ' 13-15; אור המזרח שנה ח חוב' ג ניסן תשכא עמ' 9-11, 24  
2452.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי רוב ומיעוט בדיינים אור המזרח שנה ד חוב' ב ניסן תשיז עמ' 5-8  
2453.פדרבוש, שמעון יחיד ורבים הלכה כרבים (אימתי סומכים על דעת יחיד) מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 581-575  
2454.קושלבסקי, א' בענין רוב דיינים ורוב דעות לחי ראי, לנשמת א"י רענן, תשיז עמ' 105-101  
2455.רייכר, ב' דעת היחיד ודעת הרבים סיני כרך לג תשיג עמ' קעד-קעז, רמד-רמו, שפג-שפד  
2456.שוחטמן, אליאב 'רובו מתוך כולו'; תוקפם של חוקים המתקבלים במליאת כנסת שאינה מלאה תחומין ט תשמח 102-82  
2457.שילת, יצחק סמיכה על דעת יחיד בשעת הדחק ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 451-476  
2458.שפירא, שמואל כח הרוב של חברי מושב תחומין ו תשמה עמ' 269-263  
2459. Baneth, Eduard  Gelehrtenstreit (מחלוקת ,פלוגתא)  J?disches Lexikon 2, p. 956-957  
2460. Bondi, Jonas  Die funfte und sechste Mischna in Edujoth  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 14 (1921), p. 241-247  
2461. Daube, David  One against ninety-nine  Niv Hamidrashia (Spring-Summer 1971), Engl. sect., p. 43-46  
2462. Englard, Izhak  Majority decision vs. individual truth: the interpretations of the 'Oven of Achnai' Aggadah  Tradition 15,1-2 (1975), p. 137-152  
2463. Greenstone, Julius H.  Majority (רוב)  Jewish Encyclopedia 8, p. 269-270  
2464. Horovitz, Samuel  The law of majority in the Talmud  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1930, 54 p.  
2465. Kohn, Jakob Pinchas  Majoritat (רוב ,רובא) J?disches Lexikon 3, p. 1333-1334  
2466. Levy  ?ber drei Mischna's in Edujjot (א, 1,4-5-6) Orient 10 (1849), p. 600-603  
2467. Shilo, Shmuel  Majority rule  Encyclopedia Judaica 11, p. 804-806 = Principles of Jewish law, p. 163-165  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > הלכה כבתראי

 מחברכותרתספרביקורת
2468.אנציקלופדיה תלמודית הלכה כבתראי כרך ט עמ' שמא-שמה  
2469.גודמן, מרדכי הלכתא כבתראי ממעיין מחולה גל' 9 ניסן תשס עמ' 75-125 [תגובה: גולדברג, זלמן נחמיה. שם גל' 10 ניסן תשסא עמ' 111-116. תגובה לתגובה. שם עמ' 117-131]  
2470.ווזנר, שי עקביא הלכתא כבתראי - עיון מחודש שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 151-167  
2471.ווזנר, שי עקיבא "הלכתא כבתראי" - עיון מחודש שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 151-167  
2472.טוירק, שמואל אלימלך אם יש רשות לאחרונים לחלוק על ראשונים אור המזרח כרך כב תשלג עמ' 184-178  
2473.סופר, יעקב חיים בענין הלכה במחלוקות רבותינו הט"ז והש"ך (כולל נספח: בעניין הלכתאי כבתראי בפוסקים) ישורון יז ניסן תשסו עמ' תרנא-תרסב  
2474.רפלד, אברהם מאיר הלכתאי כבתראי אצל חכמי אשכנז ופולין במאות הט"ו-ט"ז - מקורות וספיחין סידרא ח תשנב עמ' 119-140; וולף, יוסף (ג'פרי): האמנם מסורת הלכה איטלקית. שם גל' י תשנד עמ' 57-59; רפלד, אברהם מאיר. איטליה - אשכנז והמהרי"ק.שם גל' יב תשנו עמ' 145-146  
2475.רפלד, אברהם מאיר אשכנז במזרח - "הלכה כבתראי" בתקופת מרן וסמוך לה סידרא יא תשנה עמ' 113-130  
2476.שטמפפר, יהודה צבי הלכתא כבתראי - גישות שונות בתקופת הגאונים שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 417-435  
2477.שטמפפר, יהודה צבי הלכתא כבתראי" - גישות שונות בתקופת הגאונים שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 417-435  
2478.תא-שמע, ישראל 'הלכתא כבתראי' - בחינות היסטוריות של כלל משפטי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 423-405  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > הלכה כחכם פלוני

 מחברכותרתספרביקורת
2479.אברמסון, שרגא כללים בתלמוד סיני כרך קה תשן עמ' כב-לב  
2480.ביטמן, אביגדור יצחק לטיבו של הכלל 'הלכה כבית הלל' סיני כרך פב תשלח עמ' קפה-קצו  
2481.דישון, צבי חיים בענין אם הלכתא כרב נחמן נגד שאר אמוראים בית אהרן וישראל גל' עג תשרי-חשון תשנח עמ' קיז-קיח  
2482.הלבני, אפרים בצלאל כללי פסק ההלכה בתלמוד חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנב 131 עמ'  
2483.זסלנסקי, אהרן יצחק בענין משנת ר' אליעזר בן יעקב פחד יצחק ירושלים תשט עמ' נג-נד; סיני כרך לב תשיג עמ' רמא-רמה; כפי אהרן תנינא, ירושלים תשכג עמ' קא-קי מילואים. אגרות ריא"ז, ירושלים תשיט עמ' נו-ס 
2484.זסלנסקי, אהרן יצחק בענין קי"ל כר' יוחנן לגבי ריש לקיש שבילין גל' יד-טו אייר תשכו עמ' לא; כתבים, כרך א ירושלים תשכד עמ' קלט-קמב  
2485.כהן, אפרים ריש לקיש וריו"ח הלכה כריו"ח - בבבלי דוקא אור תורה שנה לד תשסב עמ' תקיא-תקטז  
2486.לפיד, שמעון הלכה כרב באיסורי וכשמואל בדיני אורות עציון יט שבט תשנא עמ'196-198  
2487.מימון, יהודה ליב משנת רבי שמעון בן גמליאל סיני כרך מד תשיט עמ' רכט-רלז  
2488.מנדלבוים, דוד אברהם בענין הלכה כר"י או כר"ל במחלוקתם בירושלמי בני ציון, ירושלים תשנג עמ' רלד-רלט  
2489.סופר, יעקב חיים מחלוקת ר"י ור"ל בירושלמי כמאן פסקינן נר מערבי ב תשנא עמ' רנה-רסז  
2490.ספראי, שמואל ההכרעה כבית הלל ביבנה דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 44-21  
2491.ערמון, מנחם אביי ורבא ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 304-274  
2492.[ירושלימסקי, ישראל יהונתן] יש"י איש ירושלים חקר הלכה [בדבר הכללים 'הלכה כפלוני'] הכרם ורשא תרמח עמ' 119-116  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > כללי פסיקה

 מחברכותרתספרביקורת
2493. כללי הפוסקים דעת תורה ספר ג אלול תשמב עמ' כד-לב  
2494.אלבק, חנוך הערות סיני כרך ב תרצח עמ' קל-קלד [בעמ' קלב: הילכתא כלישנא בתרא]  
2495.אנציקלופדיה תלמודית אין הלכה כשיטה כרך א עמ' רפז-רפח (תרטז-תריט במהדו' ב)  
2496.אנציקלופדיה תלמודית אין הלכה כתלמיד במקום הרב כרך א עמ' רפח-רפט (תרכ במהדו' ב)  
2497.אנציקלופדיה תלמודית אם תמצא לומר כרך ב עמ' כז-כח  
2498.אנציקלופדיה תלמודית הלכה ואין מורין כן כרך ט עמ' שלט-שמא  
2499.אנציקלופדיה תלמודית הלכה כדברי המכריע כרך ט עמ' שמה-שנב  
2500.אנציקלופדיה תלמודית הלכה כסתם משנה כרך ט עמ' שנג-שסה  
2501.אנציקלופדיה תלמודית הלכתא למשיחא כרך ט עמ' שפח-שצ  
2502.אנציקלופדיה תלמודית הפסד מרובה כרך י עמ' לב-מא  
2503.אנציקלופדיה תלמודית התורה חסה על ממונם של ישראל כרך יא עמ' רמ-רמה  
2504.ארצי, איתן תלמוד בבלי וירושלמי - הלכה כדברי מי? קול ברמה עלון כו כסלו תשמב עמ' 11-1; מצהר לצהר, ירושלים תשמד עמ' 194-181  
2505.הלפגוט, נתנאל שעת הדחק כגורם בפסיקת הלכה תחומין יא (תשן) 93-97  
2506.וולד, סטיבן לדרך שימושו של הרי"ף במקורות התלמוד הבבלי שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 199-214  
2507.זסלנסקי, אהרן יצחק הערות לכלל 'הלכה כסתם משנה' סיני כרך לה תשיד עמ' רעב-רעד; כפי אהרן תנינא, ירושלים תשכג עמ' קי-קטז  
2508.זסלנסקי, אהרן יצחק בענין 'אמרו דבר אחד' ו'אין הלכה כשיטה' אגרות ריא"ז, ירושלים תשיט עמ' קיג-קטז  
2509.זסלנסקי, אהרן יצחק בענין קביעת הלכה לפי הירושלמי כפי אהרן תנינא, ירושלים תשכג עמ' טו  
2510.כהן, אהרון ביאור הגדרים של 'אין עניות במקום עשירות' ו'התורה חסה על ממונם של ישראל' אור המזרח כרך כב תשלג עמ' 50-44  
2511.לויטס, חיים מנחם אם יכול תלמיד לפסוק נגד דעת רבו שנה בשנה תשמד עמ' 246-240  
2512.מושקין, אלעזר ראובן עשיר ורש נפגשו (גדרים אחדים בכלל 'דאין עניות במקום עשירות' , ו'התורה חסה על ממונם של ישראל'; דלכאורה סתרו אהדדי) שערי ציון שנה ג תרפג חוב' ט-י דפים ה-ו; יא-יב דפים ד-ה; שנה ד תרפד חוב' א-ב דפים ד-ה  
2513.מרגליות, ראובן אין הלכה כשיטה מחקרים בדרכי התלמוד ומידותיו, ירושלים תשכז עמ' מד-נא  
2514.פוגלמן, מרדכי הלכה למעשה - הלכה ואין מורין כן הצופה לחכמת ישראל שנה טו תרצא עמ' 156-144  
2515.פוגלמן, מרדכי דימוי מילתא למילתא בית מרדכי, ירושלים תשלא עמ' קסד-קסו  
2516.פרנצוס, ישראל הירושלמי כמקור לפסיקת הרמב"ם סיני כרך קא תשמח עמ' לב-מג  
2517.קאפח, יוסף 'ופליגא' במשנת הרמב"ם ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 130-101  
2518.קורמן, אברהם הלכה והלכה למעשה שמעתין שנה ה גל' 20 אדר-אייר תשכט עמ' 36-42  
2519.רבל, דוב אדם חשוב נר מערבי ניו-יורק כרך א תרפד עמ' 7-21  
2520.שוחטמן, אליאב החשש להוצאת לעז על הראשונים כשיקול בפסיקת ההלכה בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 195-170  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > 'קים לי'

 מחברכותרתספרביקורת
2521.אליאש, מ' טענת 'קים לי' [תמצית הרצאה] המשפט העברי ג תרפח עמ' 188  
2522.אריאל, יועזר זכויות הבעל ואשתו בשעבודים השנויים במחלוקת הפוסקים תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 324-338  
2523.בן מנחם, חנינה ספק, בחירה ושכנוע (השואה בין דוקטרינת "קים לי" שבמשפט העברי והפרובביליזם שבתיאולוגיה הקתולית) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 13-41  
2524.בן-מנחם, חנינה טענת קים לי - לקראת ניתוח יוריספרודנטי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 60-45  
2525.בן-מנחם, חנינה טענת קים לי במשפט העברי כפי שהתפתחה עד סוף המאה ה-16 עבודת מוסמך בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
2526.בן-מנחם, חנינה טענת 'קים לי': המקור ההסטורי והמשפטי דיני ישראל כרך ג תשלב עמ' 89-96  
2527.כהנא, י"ז טענת 'קים לי' ופתרונה הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכה עמ' 126-124  
2528.סופר, יעקב חיים בענין טענת קים לי דלא כהשלחן ערוך מקבציאל גל' ג כסלו תשמה עמ' כט-מ  
2529.ערוסי, רצון יחס הגרי"א הרצוג לשיטת ה"קים לי" משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 442-450  
2530.שוחטמן, אליאב לדרך קביעתן של תקנות הגאונים ולמהותה של הוראת הגאונים בדין 'קים לי בגווה' שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 686-665  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > הוראה באיסור והיתר

 מחברכותרתספרביקורת
2531.אבידן (זמל), אברהם התרים הלכתיים מחשש מכשול לעתיד על רקע בעיות תקשורתיות-פסיכולוגיות תורה שבעל פה יח תשלו עמ' צה-קב  
2532.אושפיזאי, מ"י גדרים בהוראה [א: לשון 'מותר' בהוראה] שבילין גל' ד טבת תשכג עמ' כו-כז, סח  
2533.איתן, יוסף שאלת חכם כפולה  כתלנו טו תשנד עמ' 35-47  
2534.אנציקלופדיה תלמודית הוראה [מצותה ומהותה; הראוי להוראה; שתויי יין; בפני רבו; כשנוגע בדבר; הוראה אחר הוראה] כרך ח עמ' תפו-תקי  
2535.דומב, שמואל חיים בענין חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר אור תורה שנה כא תשמט עמ' תתי-תתיז  
2536.הלפגוט, נתנאל שעת הדחק כגורם בפסיקת הלכה תחומין יא (תשן) 93-97  
2537.חשאי, מנחם בדין חכם שאסר אם חברו רשאי להתיר ארחות 46 ערב פסח תשנז עמ' 38-40  
2538.טנדלר, משה הוראה אחר הוראה תחומין ט תשמח עמ' 195-191  
2539.ליכטנשטיין, קלמן אל יורה הלכה בפני רבו הפרדס שנה לד חוב' ה שבט תשך עמ' 12-14 76 פדרבוש, שמעון: הוראה ודין. בנתיבות התלמוד, ירושלים תשיז עמ' 191-187 
2540.פוגלמן, מרדכי דין והוראה בית מרדכי, ירושלים תשלא עמ' קנז-קסא  
2541.פרנק, שרגא פייביל בענין שתוי אל יורה גן שמואל, ספר זכרון להרב ש"ג ניימן, ירושלים תשו עמ' קעט-קפג  
2542.קגן, מאיר גציל בדין מורה הלכה בפני רבו הפרדס שנה סב חוב' ח אייר תשמח עמ' 17-13  
2543.רובינשטיין, משה חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר זכרון לדוד, לזכר הרב דוד שמעיה וין, חולון תשלא עמ' קב-קה  
2544.שטיינפלד, צבי אריה 'בית דין שריא' דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' רצט-שיח  
2545.שטיינר, יצחק הנשאל לחכם וטימא לא ישאל לחכם ויטהר זכור זאת ליעקב, נר לנשמת הרב יעקב פנחס כהן, ירושלים תשלא עמ' רע-רפ  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > חומרא וקולא

 מחברכותרתספרביקורת
2546.אברזל, אליהו 'ספיקא דאורייתא לחומרא' אי מדאורייתא (ובירור דעת מרן השו"ע) המאסף שנה א תשלט עמ' 385-382 ;201-199  
2547.אושפיזאי, י"מ האם מותר לאסור דבר המותר שבילין גל' ב סיון תשכב עמ' כט-לא  
2548.בראון, בנימין החמרה: חמישה טיפוסים מן העת החדשה  דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 123-237  
2549.ברויאר, מרדכי תשובה של ר' זליגמן בינג בענין אנשים שנהגו חומרא לעצמם ברכתא דאליהו, לזכרו של הרב ד"ר אליהו מונק הכהן, לונדון תשמב עמ' כט-מא  
2550.מונק, שמואל דוד אם להקל באיסורין כדי למנוע תקלת הרבים המאור שנה כא תשכט קונ' ג עמ' 6-7  
2551.משאש, שלום בענין ספק דאורייתא לחומרא המאסף שנה ב תשם עמ' 504-501  
2552.נגארי, מרדכי האם יש לעודד היתרים בהלכה? (האם לקדש את היתר המכירה בשנת השמיטה) המאיר לארץ גל' 40 כסלו תשסא עמ' 28-32  
2553.פיצ'ניק, אהרן החמרות והקלות ניב המדרשיה גל' אביב תשל עמ' מב-ג  
2554.פרידמן, נתן צבי חומרא וקולא בהוראות איסור והיתר שנה בשנה תשכח עמ' 177-170  
2555.פרידמן, נתן צבי חומרא וקולא - הלכה למעשה שבילין גל' כג-כד כסלו תשל עמ' פא-פה  
2556.רון, אברהם על ההקצנה בשדה חמ"ד חוב' כז תשמד עמ' 123-117  
2557.שטיינברג, גדליה אריה ספיקא מן התורה לקולא הפרדס שנה נב חוב' ה שבט תשלח עמ' 12-10  
2558.שיפמן, פנחס הרהורים על החומרא טורי ישורון גל' לה שבט-אדר תשלג עמ' 11-10  
2559.שרשבסקי , דוד חומרות וחשש ליוהרא שמעתין גל' 115-116 תשנד עמ' 121-128  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > מעשה

 מחברכותרתספרביקורת
2560.דה-פריס, בנימין ה'עובדא' כגורם לחידוש הלכה ספר היובל להרב א' יונג, ניו-יורק תשכב עמ' קמג-קמח; תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב עמ' 168-157  
2561.מלמד, עזרא ציון ה'מעשה' במשנה כמקור להלכה סיני כרך מו תשו עמ' קנב-קסו  
2562.קמינקא, אהרן המעשה בתור מקור ההלכה מחקרים במקרא ובתלמוד ובספרות הרבנית, ספר ב עמ' 1-41  
2563.קרל, צבי המעשה וההלכה ההד שנה י תרצה חוב' א עמ' לא-לב  
2564.שטיינפלד, צבי אריה לניתוח סוגית ה'עובדא' שמעתין שנה טו גל' 52 ניסן תשלח עמ' 37-34  

א. יסודות ההלכה ומהותה > כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
2565.פרבשטיין, משה מרדכי ברורים בדרכי ההכרעה במחלוקת הפוסקים מוריה שנה כז תמוז תשסה עמ' קסו-קעב  
2566.רפלד, מאיר המהרש"ל וסמכותם של ספרי קיצור הלכתיים שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 427-438  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מנהג

 מחברכותרתספרביקורת
2567.אבינר, שלמה טוב מוסרי מוחלט או מוסכמות חברתיות עם כלביא, חלק ב, ירושלים תשמג עמ' 67-64  
2568.אבן, דליה דסואטודו; מנהג מבטל הלכה חיבור לשם קבלת התואר דוקטור למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלז 12 + 276 עמ'; עמ' 149-130: המשפט העברי  
2569.אברמוביץ, צבי יצחק המנהג במשנתו של הרמב"ם תורה שבעל פה מא: עמ' פב-צ, תשס  
2570.איזירר, חגי האם מנהג העולם מבטל אסמכתא כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 36-31  
2571.אלטשולר, עזרא תוספתא; המשים חלוקי דינים בין בני ארץ ישראל ובני בבל... עם פירוש קצר... בשם... תקנת ארצות. ווארשא תרנט 42 עמ' ד"צ ירושלים תשלא  
2572.אליאס בר-לבב, איריס מנהג יפה הוא לנשים שלנו: פסיקת הלכה על פי נשים בימי הביניים מסכת ו תשסז עמ' 47-85  
2573.אלינסון, אליקים גציל חלופי מנהג בין איש לאשתו ותוקף מנהג אבות סיני כרך פה תשלט עמ' רלג-רמב  
2574.אלמוגי, יהודה יחס ההלכה למנהג בישראל בשדה חמ"ד חוב' כ תשלז עמ' 345-342  
2575.אסף, שמחה חלופי מנהגים והוראות בין ישיבות סורא ופומבדיתא התור שנה ב תרפב גל' יב עמ' 6-7; יג עמ' 7-8; יד עמ' 9-7; טו עמ' 8; טז עמ' 7-10  
2576.אפלבאום, דוד מנהגים שיסודם משום שמירת הבריאות תורה שבעל פה מא: עמ' קלט-קמד, תשס  
2577.אפשטין, יעקב מכירת הבכורה וסיטומתא חבל נחלתו ב תשסב עמ' 316-320  
2578.אריאל, יגאל "ואל תיטוש תורת אמך" (האם אישה נשואה צריכה לאמץ את מנהגי משפחת בעלה?) צהר לא שבט תשסח עמ' 9-19  
2579.אריגור, יצחק הדין והמנהג בישראל גוילין גל' כא-כב אדרים תשכה עמ' 61-69  
2580.ארלנגר, הלל בדין ברכה על המנהג אפיקי נחלים ג תשלא עמ' 69-71  
2581.בלום, עמרם דינה של עוברת על דת והשפעת המנהג על הדין עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
2582.בן אליהו, הילה לא יעשה כן במקומנו - על תקנת הצבור ופרשנות הסכמים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 4 ויצא תשסא 4 עמ'  
2583.בן מנחם, יהודה יאיר תקפו וגידרו של מנהג הסוחרים (פס"ד) ויען שמואל י תשסז עמ' שכב-שמו  
2584.בן-שלמה, אליעזר התנגשות חוקים בדיני איסור והיתר ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 199-190  
2585.בקשי-דורון, אליהו מסורת ומנהגי עדות ארחות 92 ערב פסח תשמג עמ' 15-11   
2586.בקשי-דורון, אליהו המנהג כבסיס לכל תקנה והלכה תורה שבעל פה מא: עמ' כד-לב, תשס  
2587.בראון, בנימין ההלכה האורתודוקסית והמנהג: פסיקתו של החזון איש כמקרה מבחן אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 211-253  
2588.ברבי, הדסה השפעת פסקי החיד"א על מנהגי ג'רבא עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסה 128 עמ'  
2589.ברמן, שלמה בשי' הרמב"ם בגדר יו"ט שני משום מנהג ובגדר חיוב מנהג דרבנן מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' עו-עט  
2590.ברקוביץ, חיים המנהג במשנתו ההלכתית של הרב יאיר חיים בכרך מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, רמת גן תשסח עמ' 29-56  
2591.גוטמן, אלכסנדר לשאלת היחס: מנהג-הלכה בתקופת התלמוד בצרון כרך יד תשו' עמ' 95-103, 192-198  
2592.גולדשמידט, יוסף על המנהג ילקוט מנהגים; ממנהגי שבטי ישראל, בעריכת אשר וסרטיל, ירושלים תשלז עמ' ז-יב  
2593.גליס, יעקב מנהגי ארץ-ישראל; הלכות והליכות, דינים ומנהגים שנהגו לפיהם בני ארץ-ישראל בכל הדורות והזמנים ומהם הנהוגים עד היום, ערוכים וסדורים לפי סדר שולחן ערוך ירושלים תשכח תמג עמ'  
2594.גרוסמן, אברהם ראשיותיו ויסודותיו של מנהג עיכוב התפילה מלאת ספר א תשמג עמ' 219-199  
2595.גרשטנפלד, שמואל מנהג שמביא לידי דין אור המזרח שנה ד חוב' ב ניסן תשיז עמ' 22-23  
2596.דבליצקי, שריה רשימת ספרי מנהגים המעין כרך יז גל' א תשרי תשלז עמ' 80-77  
2597.דגן, יעקב תוקפו המשפטי של מנהג בענייני ממונות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסו 305 עמ'  
2598.דגן, יעקב תוקפו המשפטי של מנהג בענייני ממונות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסו 305 עמ'  
2599.דה-פריס, בנימין השפעת המנהג בשטח ההלכה התלמודית תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב עמ' 178-169  
2600.דינרי, ידידיה המנהג וההלכה בתשובות חכמי אשכנז במאה הט"ו ספר זכרון לבנימין דה-פריס, ירושלים תשכט עמ' 193-168  
2601.הורודצקי, שמואל אבא מנהג ישראל השלח כרך ו תרנט-תרס עמ' 420-417  
2602.הירשוביץ, אברהם אליעזר אוצר כל מנהגי ישרון המשוכלל סט. לואיס תרעז 306 עמ'. ד"צ תשל קרויס, שמואל: קרית ספר שנה יא תרצג-תרצד עמ' 312-311 
2603.הכהן, יעקב דוד מנהג מבטל הלכה שמעתין שנה ו חוב' 24 כסלו-שבט תשל עמ' 32-31  
2604.הכהן, מרדכי ההלכה והמנהג [אוצר המשפט חלק א ערך 732] הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 58-28  
2605.הכהן, מרדכי ההלכה והמנהג מחניים גל' המאה חלק א תשרי-חשון תשכו עמ' לו-נג  
2606.הלברטל, משה המנהג וההיסטוריה של ההלכה בתורתו של הרמב"ן ציון שנה סז תשסב עמ' 25-56; פלורסהיים, יואל, הרמב"ן נגד חכמי המאה הי"ב?, שם עמ' 465-471; הלברטל, משה (תגובה), שם עמ' 472-474  
2607.הלוי, חיים דוד חובת אשה לנהוג כמנהג בית בעלה תחומין ו תשמה עמ' 84-79  
2608.הלוי, ישעיהו טוביה (עורך) חומר איסור המבטל מנהג דעת תורה ספר ב סיון תשמב עמ' טו-לב  
2609.המאירי, צבי מנהג המדינה מגל ו תשמח עמ' 124-115  
2610.הנשקה, דוד מנהג מבטל הלכה? (לאישושה של השערה)  דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קלה-קנד  
2611.הר, משה דוד; תא-שמע, ישראל מנהג האנציקלופדיה העברית כרך כג עמ' 975-977  
2612.הר-שפי, בטחה מוטב שיהו שוגגות ואל יהו מזידות [על כוחו של המנהג, ועל יחסם של פוסקי ההלכה למנהגי טעות בכלל ומנהגי טעות של נשים בפרט] מדעי היהדות 44 תשס"ז 215-248  
2613.הררי, שלום המנהג כהלכה הראל, קובץ זכרון להרב רפאל אלשיך, ת"א תשכב עמ' 125-121  
2614.וגנה, אריה ליבוש שנוי מנהגים בין ארץ ישראל לבבל בימי חכמי התלמוד ישרון ברלין שנה ד תרפג-תרפד עמ' ח-י  
2615.וילימיובסקי, חיים המנהג בישראל וחשיבותו היהודי שנה א תרצו עמ' 219-217  
2616.ויס, אשר זליג בענין מכירת הבכורה, בגדרי קנין סיטומתא וחליפין ובדיני גרירה בקנינים מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' ל-לג עמ' ר-רכ  
2617.וסרטייל, אשר (עורך) ילקוט מנהגים; ממנהגי שבטי ישראל ירושלים תשלז 360 + 12 עמ'  
2618.ורהפטיג, יעקב השפעת המנהג על הדין קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 55-62  
2619.זימר, יצחק (אריק) תגובות יהודי אשכנז להשפעות המרכז בפולין בראשית המאה הי"ז סיני כרך קב תשמח עמ' רכו-רמ  
2620.זסלנסקי, א"י בענין תקנה ומנהג שבילין גל' יח-יט סיון תשכז עמ' מא-מו  
2621.זעפרני, שלמה שכירות פועלים ורוב מנהג נר יום טוב ב תשנג עמ' 95-108  
2622.זק"ש, מרדכי יהודה ליב מנהגי ארץ ישראל סורא ספר א תשיד עמ' 489-460  
2623.חבצלת, מאיר על המנהג בספרות הגאונים פרקים כרך ג תשכג עמ' 97-108  
2624.חבצלת, מאיר יחס הגאונים והרמב"ם אל המנהג סיני כרך נד תשכד עמ' קנה-קסג  
2625.חבצלת, מאיר הרמב"ם והגאונים על המנהג תלפיות כרך ט תשכה-תשל עמ' 276-261  
2626.טולידאנו, שלמה ברכת ההלל בראשי חדשים ושינויי מנהגים תחומין יט (תשנט) 364-372  
2627.טוקצ'ינסקי, יחיאל מיכל השקפה יסודית על תורת הקנינים ועל תורת המנהגים בחברת החיים בתוך: פינדלינג, משה: תחוקת העבודה. ירושלים תשה עמ' קלד-קמג  
2628.טוקצ'ינסקי, יחיאל מיכל ספר ארץ ישראל. חלק א: דיני ומנהגי ארץ ישראל, מעלותיה, גבולותיה, וקשריה לישראל ירושלים תשטו  
2629.טוקצינסקי, יחיאל מיכל השקפה יסודית על תורת הקניינים ועל תורת המנהגים בחברת החיים צהר ג תשנח עמ' קפט-קצז  
2630.טוקר, נפתלי זמירות שבת [יחס ההלכה למנהג זמירות שבת] תחומין יד (תשנד) 384-395  
2631.טל, שמואל תוקפו של מנהג אבות מספרא לסיפא עלון 30 קיץ תשמז עמ' 35-26  
2632.יגר, שמואל מנהג מדינה פרי חיים ב תשס עמ' שפד-שצ  
2633.כהן, יהודה תקפו של מנהג ניב המורה קובץ 11 סיון תשמד עמ' קלה-קלט  
2634.כהנא, יצחק זאב היחס בין ההלכה והמנהג הקונגרס העולמי השני למדעי היהדות (תשיז), תקצירי הרצאות, מדור תלמוד וספרות רבנית עמ' ט-י  
2635.כהנא, יצחק זאב היחס בין ההלכה והמנהג מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 564-554; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 116-108  
2636.כץ, דב פסיקת בתי הדין הרבניים והחוקים [ב קנין סיטומתא]. ירושלים תשלו 160 עמ'  
2637.כץ, דב קניו סיטומתא בפסקי בתי הדין הרבניים בישראל מורשה חוב' א סיון תשלא עמ' 79-86  
2638.כץ, יעקב מעריב בזמנו ושלא בזמנו - דוגמא לזיקה בין מנהג, הלכה וחברה [אוצר המשפט חלק א ערך 746] הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 200-175  
2639.כץ, יעקב מעריב בזמנו ושלא בזמנו דוגמה לזיקה בין מנהג, הלכה וחברה ציון שנה לה תשל עמ' 33-60  
2640.לאו, בנימין שמירת מנהגי עדות מול אחדות ההלכה (עיון במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף) אקדמות גל' י כסלו תשסא עמ' 267-288  
2641.לאו, ישראל מאיר חיוב קיום המנהג דאורייתא או דרבנן תורה שבעל פה מא: עמ' יג-כג, תשס  
2642.לאם, נחום תוקף המנהגים ע"פ ההלכה בית יצחק כרך כ תשמח עמ' 1-9  
2643.לבל, רחלי החוק הדתי ומנהג מקומי ב"כתובת בנין דכרין" גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 235-243  
2644.לוביץ, רבקה על תפילת נשים  תחומין יז (תשנז) 165-167  
2645.לויטס, חיים מנחם השתלשלות מנהגי תנאים ואירוסין דברי חיים מנחם, ירושלים תשמג עמ' קסד-קעט  
2646.לוין, בנימין מנשה חלוף מנהגים שבין בני ארץ ישראל לבני בבל סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' קטז-קלא, רמט-רנט, שנא-שס, תפט-תצז; ב תרצח עמ' קט-קטו, רנא-רנו, תכג-תכט; ג תרצח-תרצט עמ' מז-נד, קצג-ר, תלב-תלט; ד תרצט עמ' קמ-קמה, רנח-רסד, שפו-שצא; י תשב עמ' קסא-קסח; יא תשב-תשג עמ' א-ח. יצא גם כספר: אוצר חלוף מנהגים בין בני ארץ י זוין, שלמה יוסף: סופרים וספרים, כרך א ת"א תשיט עמ' 57-62 
2647.לוינסקי, יום טוב 'מנהגי עם' ב'שולחן ערוך' מחניים צז תשכה 68-72  
2648.לונץ, א"מ מנהגי אחינו בארץ הקדש, בדת וחיי-עם ירושלים כרך א וויען תרמב עמ' 1-70  
2649.לילינבלום, משה ליב לתולדות התפתחות הדעות והמנהגים בישראל בימי קדם כל כתבי מ"ל ליליענבלום חלק א קרקא תרע עמ' 252-238  
2650.ליפשיץ, ברכיהו מנהג מבטל הלכה סיני כרך פו תשם עמ' ח-יג  
2651.ליפשיץ, ברכיהו סיטומתא - בין קניין לבין התחייבות ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 59-69  
2652.ליפשיץ, ברכיהו מנהג' ומקומו במדרג הנורמות של 'תורה שבעל פה' שנתון המשפט העברי כד תשסז עמ' 123-264  
2653.לם, נחום תוקף המנהגים עפ"י ההלכה הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קמב-קמח  
2654.מובשוביץ, יוסף אליהו המנהג בישראל ותוקפו ההלכתי תורה שבעל פה מא: עמ' קיח-קכא, תשס  
2655.מונדרי, יוסף חיים צבי בדין מנהג המדינה בני ציון, ירושלים תשנג עמ' רג-רז  
2656.מילר, יואל חלוף מנהגים בין בני בבל ובני ארץ ישראל וויען תרלח 47 עמ'  
2657.מימון, יהודה ליב ה"מנהג" בספרות הגאונים תורה שבעל פה מא: עמ' קמה-קסו, תשס  
2658.מנדלבוים, משה בענין מיגו במקום עדים ובמקום מנהג בני ציון, ירושלים תשנג עמ' קנז-קסב  
2659.מרגליות, מרדכי החילוקים שבין אנשי מזרח ובני ארץ ישראל; יוצאים לאור על פי כל הנוסחאות הנדפסות וכמה כתבי יד עם מבוא ובירור מקורות ירושלים תרצח 183 עמ'  
2660.ניצן, חגי עיכוב התפילה, שימושו בימי הביניים ובעת החדשה עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסה 120 עמ'  
2661.סג"ל, יהודא זרחיה ברורים בגדרי מנהגי העדות השונות התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' רפח-תז  
2662.סוכוטשבסקי, משה ברכה על המנהג מוריה שנה ד גל' ג-ד סיון-תמוז תשלב עמ' כט-לא  
2663.סולוביצ'יק, אהרן כוחו של מנהג בהתאם למקורות תורה שבעל פה מא: עמ' לג-לז, תשס  
2664.סופר, יעקב חיים בענין שיטת מרן הב"י ז"ל בקיום והעמדת מנהגי ישראל קובץ בית אהרן וישראל גל' קמג סיון-תמוז תשסט עמ קג-קכג  
2665.סליי, מנחם מנהגי החמרים הספנים והסוחרים בפסיקה הרבנית מנחת אהרן, לזכרו של הרב אהרן שויקה, ירושלים תשם עמ' 198-189  
2666.סליי, מנחם מנהג המשפחה במקרי נישואין בין עדתיים, מיזוג הגלויות מבחינה הלכתית נעם ספר כג תשמא עמ' קמה-קפ  
2667.עבאדי, חיים בענין כללי ההוראה, קבלת הוראות מרן וחשיבות המנהגים אור תורה שנה כד תשנב עמ' תתלח-תתמג  
2668.ערוסי, רצון פוסקי ימינו נוכח רבגוניות עדתית מחצית האומה, בעריכת שלמה דשן, רמת-גן תשמו עמ' 105-65  
2669.ערוסי, רצון המקור לתוקף המנהג בית יצחק כרך כג תשנא עמ' 185-199  
2670.ערמון, מנחם משמעות המנהג אצל בעלי התוספות ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 47-7  
2671.ערמון, מנחם ערכו של מנהג בישראל עמודים כרך טו תשכז 153-152  
2672.פדר, אהרן דיני קיום ותוקף המנהגים והמסתעף זרע יעקב יט אלול תשסב עמ' קמט-קעא  
2673.פוגלמן, מרדכי מנהג המקום ומנהג המדינה סיני כרך יז תשה עמ' שסב-שעג; זכרון, להרב א"י קוק, ירושלים תשה עמ' שסו-שעז; בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' כב עמ' רמז-רנד  
2674.פלק, זאב על המנהג בשיפוט הרבני בישראל ספר ישעיהו ליבוביץ, ת"א תשלז עמ' 115-110  
2675.פרבשטין, משה מרדכי גדר החיוב להחזיק במנהג אבות מוריה שנה כג גל' ו-ט אלול תשס עמ' רה-ריב  
2676.פרינד, טוביה כח המנהג בישראל בית אהרן וישראל גל' סט שבט-אדר תשנז עמ' צה-קו, שם גל' עא סיון-תמוז תשנז עמ' קט-קיז, שם גל' עג תשרי חשון תשנח עמ' קי-קטו  
2677.צורי, י"ש נהיגת החוקים במקום ובזמן המשפט העברי א תרפו עמ' 103-95  
2678.צוריאל, אברהם חילוקי מנהגים במקום אחד שמעתין גל' 110 תשנג עמ' 68-79  
2679.צוריאל, משה 'ולא תצא תורה כשתי תורות' (בהתנגשות בין מנהג אבות למנהג המקום - מה עדיף?) מספרא לסיפא עלון 25 תמוז תשמו עמ' 14-8  
2680.קופמן, אילן קנין סיטומתא: בקרקע ובדבר שלא בא לעולם אבני משפט ג תשסד עמ' 168-184  
2681.קופמן, אילן קנין סיטומתא (מנהג הסוחרים) -תוקפו ומהותו אבני משפט ב תשסג עמ' 192-174  
2682.קוק, שמחה תוקף קבלת ציבור לגבי תקנות ומנהגים תורה שבעל פה כ תשלט עמ' מז-נו  
2683.קורנגוט, אפרים משה מנהג מדינה בהלכות פועלים אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 117-123  
2684.קורנגורט, אפרים משה גדרי מנהג מדינה אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 124-131  
2685.קליינמן, רון ש' האי סיטומתא קניא (ב"מ עד ע"א) - פרשנות המימרה וריאליה תלמודית סידרא יח תשסג עמ' 103-118  
2686.קליינמן, רון ש' "קנין סיטומתא": מנהגי הסוחרים בדרכי הקניין במשפט העברי - בסיס עיוני ויישומים במשפט האזרחי המודרני מחקרי משפט כר' כז גל' 1 תשסח עמ' 243-298  
2687.קלינמן, רון שלמה מנהגי הסוחרים בדרכי הקניין במשפט העברי (קניין סיטומתא) עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשס 438 עמ'  
2688.קלינמן, רון שלמה ויינקו"ף - פרק בתולדות מנהגי הסוחרים בימי הביניים; הלכה, ריאליה והיסטוריה דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 221-240  
2689.קרליץ, שמריהו יוסף נסים בענין כמנהג המדינה מסורת תשל עמ' קיז-קיח  
2690.רבל, דוב החלופים בין בני בבל ובין בני ארץ ישראל ומקורות ההלכה של הקראים חורב כרך א תרצד-תרצה עמ' 1-20  
2691.רבל, דוב פרקים בחלופי מנהגים [כנגד הקראים] חורב כרך ו תשב עמ' 9-26  
2692.רובינשטין, שמואל תנחום מנהגי ירושלים בהלכה תורה שבעל פה לח: עמ' נז-סא, תשנו  
2693.רוזנפלד, שלמה דרך חדשה-ישנה בסדרי שמחת תורה תחומין יט (תשנט) 378-382  
2694.ריבלין, יוסף השתקפותם של תקנות ומנהגים בנוסחאות השטר מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, רמת גן תשסח עמ' 217-233  
2695.רלב"ג, יצחק לא תתגודדו במנהגים תורה שבעל פה מא: עמ' צא-צה, תשס  
2696.שבט, עזרא מקום המנהג בתורת הרמב"ן ובית מדרשו הקטלוני שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 439-454  
2697.שבט, עזרא מקום המנהג בתורת הרמב"ן ובית מדרשו הקטלוני שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 439-453  
2698.שוורצפוקס, שמעון מנהג ומנהיג בקהילת מיץ מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, רמת גן תשסח עמ' 253-264  
2699.שוחטמן, אליאב על המנהג ליתן מתנות לאביוני נכרים בפורים סיני כרך ק תשמז עמ' תתנב-תתסה  
2700.שוחטמן, אליאב עוד לשאלת מניני נשים  תחומין יז (תשנז) 168-174  
2701.שוחטמן, אליאב מנייני נשים בכותל [כוחו של מנהג ובפרט בבית הכנסת] תחומין טו (תשנה) 161-184  
2702.שורין, ישראל יחסו של הרמב"ם אל מנהגים הדרום חוב' סב אלול תשנג עמ' 31-  
2703.שילה, שמואל תפילת נשים בצוותא ברחבת הכותל תחומין יז (תשנז) 160-164  
2704.שילוני, ינון בענין אי חיוב בני אשכנז לנהוג בא"י כמנהג ספרד מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' קמז-קסד  
2705.שלוש, שלמה הסכם בין עובד למעביד לוותר על פיצויים, דבר הנוגד מנהג המדינה, האם זה מחייב ארחות 54 ערב ראש השנה תשסב עמ' 9-12  
2706.שלמון-מאק, תמר שבויה בת"ח-ת"ט - הקונפילקט הדתי, המנהגי והאנושי מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, רמת גן תשסח עמ' 265-276  
2707.שמאהל, יעקב דוד מכר בתקיעת כף וחזר ומכר לשני קול התורה גל' מח ניסן תשס עמ' רפט-רצב  
2708.שפיצר, אברהם חיים בירור הלכה בענין שינוי מנהגים ובענין שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא באהלי יעקב כסלו תשם עמ' יד-ל  
2709.שפרן, מנחם מנדל בענין שינוי המנהגים בשכירות פועלים בני ציון, ירושלים תשנג עמ' רסג-רעה  
2710.שצ'יפנסקי, ישראל הערות וביאורים על 'חילוף מנהגים בין בני בבל ובני ארץ ישראל' שנה בשנה תשכו עמ' 356-341  
2711.שציפנסקי, ישראל תקנות ומנהגי ירושלים אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 279-245  
2712.שציפנסקי, ישראל תורת המנהגות אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 38-58  
2713.שרגאי, אליהו תקנות ומנהגים בישראל שנה בשנה תשמח עמ' 275-265  
2714.שרמן, אברהם בענין לא תתגודדו - 'לא תעשו אגודות אגודות' אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 280-272  
2715.שרמן, אברהם ח' כוחו של מנהג בקביעת יסודות כללי הוראה והפסיקה בקהילות אשכנז וספרד תורה שבעל פה מא: עמ' נו-פא, תשס  
2716. Bamberger, Moses Loeb (II)  ?ber die Entstehung falscher Minhagim  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 5 (1918), p. 664-672  
2717. Bergmann, Jehuda  Gebrauche  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 137-145  
2718. Brauner, Ronald A.  Some aspects of local custom in tannaitic literature  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 43-54  
2719. Carlebach, Joseph  Wesen und Wertung des Minhag in Israel  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 14 (1927), p. 329-351  
2720. Cohn, Haim H.  Practice and procedure  Encyclopedia Judaica 13, p. 952-962 = Principles of Jewish law, p. 574-584  
2721. Dobrinsky, Herbert C.  A treasury of sephardic laws and customs  N.Y. 1986, 22 + 520 p.  
2722. Epstein, Louis M.  Diffusion of authority in the Jewish law [relationship between custom and Halacha]  Proceedings, Rabbinical Assembly 10 (1946), p. 139-147  
2723. Finkelscherer, J. חילוקי דינים (בין אנשי מזרח ובני ארץ ישראל) Festschrift zu Israel Lewys siebzigsten Geburtstag, 1911, p. 254-258  
2724. Greenstone, Julius H.  Custom (Minhag)  Jewish Encyclopedia 4, p. 395-398  
2725. Guttmann, Alexander  Der Minhag der Bibel im Spiegelbild des Talmuds  Festschrift fur Leo Baeck, Berlin 1938, p. 55-65  
2726. Guttmann, Alexander  Die Stellung des Minhag im Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 83, N.F. 47 (1939, publ. 1963), p. 226-238  
2727. Herr, Moshe David; Elon, Menachem  Minhag  Encyclopedia Judaica 12, p. 4-26, (Elon's part partially reprinted in: Principles of Jewish law, p. 91-110).  
2728. Kahana, Y.Z.  The relation between Halakah and custom  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud. and Rabb. Liter., p. 12-13  
2729. Kalir, Joseph  The Minhag  Tradition 7,2 (1965), p. 89-95  
2730. Leiser, Burton M.  Custom and law in talmudic jurisprudence  Judaism 20 (1971), p. 396-403  
2731. Meschelsohn, S.  Die Minhagim; oder, rabbinische Ceremonialgebrauche aus den Quellen des Talmuds  Berlin 1852, 30 p.  
2732. Morris, Leon  Judgment and custom  Australian Biblical Review 7 (1959), p. 72-74  
2733. Passamaneck, Stephen M.  Caravan custom in early rabbinic sources  Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis 36 (1968), p. 73-88  
2734. Perls, Armin  Der Minhag im Talmud  Festschrift zu Israel Lewys siebzigsten Geburtstag, 1911, p. 66-75  
2735. Pollack, Hermann  The Minhag in its bearing on a communal conflict  Proceedings, American Academy for Jewish Research 43 (1976), p. 183-207  
2736. Randazzo, Alessandro  La legge etnologica della consuetudinarieta delle norme giuridiche e il diritto ebraico pre-Talmudico; contributo all'etnologia giuridica  Dissertation Catania 1933, 380 p. (stenc.)  
2737. Unna, Isak  ?ber den Minhag  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 10 (1923), p. 463-478  
2738.תא-שמע, ישראל הלכה, מנהג ומסורת ביהדות אשכנז במאות הי"א-י"ב (עיונים ראשונים) סידרא ג תשמז עמ' 161-85   
2739.[אזרחי] בירג, ב"מ בענין מנהגי צבור שנעשו לסייג נעם ב תשיט רמה-רעו  
2740.[אלפנביין, ישראל] דיין אל-יאהוד הלכה ומנהג בישראל אור המזרח שנה ח חוב' א-ב טבת תשכא עמ' 30-24, 76  
2741.[באב"ד, יוסף] התוספאי המנהג במשפט ישראל השלח כרך כה תרעא-תרעב עמ' 608-600  
2742.[מימון] פישמן, יהודה ליב ה'מנהג' בספרות הגאונים ספר היובל לד"ר ב"מ לוין, ירושלים תש עמ' קלב-קנט; דיוקנאות של מעלה, ירושלים תשו עמ' צו-קכב  
2743.[קרויזר] חגי, שמואל הבדלי הלכה בין יהודה והגליל מחניים קא אייר תשכה עמ' 17-14  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > תקנות חכמים. תקנה וגזרה. הוראת שעה

 מחברכותרתספרביקורת
2744.אזולאי, משה בדין אין לגזור גזירות מדעתנו אור תורה שנה יד תשמב עמ' תעו-תפט  
2745.אטלי, שלום הצעת תקנות עפ"י ההלכה בענייני ירושה של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 22 עמ'  
2746.אטלס, שמואל התנאים שהתנה יהושע ותנאי בית דין נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 60-41  
2747.אטלס, שמואל תנאי בית דין ולב בית דין מתנה עליהם נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 65-61  
2748.איידר, שמעון דוד בענין תקנתא דרבנן בית יצחק תשיח עמ' 51-53  
2749.אלון, מנחם תקנה, תקנות האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 1040-1032  
2750.אלעזר בן אריה מפילץ שערי חכמה; ש"ב שמעתתא [על דרכי התנאים והאמוראים, סתמא דתלמודא, גזירות חז"ל, דרשות הכתובים, לשונות התלמוד, ועוד] פראג תקסז סח דפים (דפים סט-פב - דרושים). מהד' ב עם הוספות, ס' וואראהל 1907 קיב דפים  
2751.אנציקלופדיה תלמודית חכמים עשו חזוק לדבריהם כרך טו עמ' פב-צז  
2752.אנציקלופדיה תלמודית הוראת שעה כרך ח עמ' תקיג-תקכז  
2753.אנציקלופדיה תלמודית גזרה כרך ה עמ' תקכט-תקמ  
2754.אפרתי, יעקב אליהו מ'הוראת שעה' להלכה קבועה לדורות (אגב בירור מקורה של משנה אחת הטבועה בחותם 'זה הכלל') בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 300-293 ,243-237 ,172-165 ,86-81  
2755.אקסלרוד, גדליהו בדין הוראת שעה ארחות 44 ערב פסח תשנו עמ' 23-26  
2756.ביברפלד, פינחס 'מלתא דלא שכיחא' בתקנות חז"ל דברי משפט ח תשס עמ' ריב-רטו  
2757.בן אליהו, הילה חוקה חקקתי, גזירה גזרתי - הגיונו של החוק והנמקתו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 32 חוקת תשסא 4 עמ'  
2758.בן מנחם, חנינה סמכויות שפיטה של בית הדין: הוראת שעה האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 2. רעננה תשסו 83 עמ'  
2759.בקשי-דורון, אליהו המנהג כבסיס לכל תקנה והלכה תורה שבעל פה מא: עמ' כד-לב, תשס  
2760.ברייטשטיין, אברהם מ' בענין לא תתגודדו ולא תסור עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' מד-מט  
2761.ברמן, נחום התקנה סיני כרך נג תשכג עמ' נ-נח  
2762.ברקוביץ, אליעזר כוחם של חכמים סיני כרך פז תשם עמ' א-כה; ההלכה כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 198-156  
2763.גרינשפן, נחמן שלמה מבוא לתורת התקנות והגזרות אור תורה חוב' ב-ג לונדון תרצה עמ' 115-104  
2764.גרינשפן, נחמן שלמה שורש התקנות והגזירות מלאכת מחשבת, לונדון תשטו עמ' קלד-קמ  
2765.דה-פריס, בנימין גזרות ותקנות תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב עמ' 114-96  
2766.דיכובסקי, שלמה תקנות וריפורמה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנט עמ' 45-50  
2767.דסברג, אורי הערמה בדיני תורה ובתקנות חז"ל שנה בשנה תשמב עמ' 218-215  
2768.דסברג, אורי הבעת דעה ע"י הרבנים הראשיים לישראל תחומין יא (תשן) 31-40  
2769.הילביץ, אלתר עוד לפעילות יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח משום שהיתה השעה צריכה לכך סיני כרך צב תשמג עמ' קצג-רב  
2770.הלוי, חיים דוד בגדר גזירת גזירות חדשות אחר חתימת התלמוד ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 22-18  
2771.וייס, יעקב תוקפן של תקנות חכמים בתוך: רבנות וקהילה במשנת מרן ה'חתם סופר' זצ"ל, ירושלים תשמז עמ' נד-סח  
2772.זולדן, יהודה למי הסמכות לגזור תענית ציבור בזמן הזה? שנה בשנה תשנה עמ' 268-280  
2773.זולדן, יהודה האם תוקנו תקנות "ליום שאחרי" חורבן הבית השני אמונת עתיך 64 תמוז אב תשסה עמ' 19-27  
2774.זלוטוביץ, אהרן בענין איסור משום גזרה הפרדס שנה נב חוב' ד טבת תשלח עמ' 15-13  
2775.זסלנסקי, א"י בענין תקנה וגזירה אגרות ריא"ז, ירושלים תשיט עמ' סא-סב  
2776.זסלנסקי, א"י בענין תקנה ומנהג שבילין גל' יח-יט סיון תשכז עמ' מא-מו  
2777.חרל"פ, יחיאל מיכל בדיני הזמה והוראת שעה [אוצר המשפט חלק א ערך 6238] תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' רכו-רלא  
2778.יולס, אפרים אליעזר גדר כח חכמים לגזור גזירות המאור שנה נ חוב' ד ניסן-אייר תשנז עמ' 13-14  
2779.לאו, ישראל מאיר הסמכות ההלכתית לגזור גזירות ולהתקין תקנות תורה שבעל פה כ תשלט עמ' עט-פט  
2780.לוין, שרגא פייטל האם גוזרים גזירות בזמן הזה אור הדרום חוב' ד קיץ תשמז עמ' כו-מח  
2781.מינצברג, ישראל זאב בענין תקנת נביאים ותקנת חכמים האהל שנה ג תשיז עמ' יא-יב  
2782.סרבניק, יהודה במהות 'לא פלוג' שבגזרות חז"ל שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 52-47  
2783.פינצ'וק, משה הצורך בפרסומי מילתא בהלכות מחודשות עלון שבות גל' 130 תשרי תשנ"א עמ' 66-78  
2784.פלק, זאב על מונחי משפט [ב: תקנה וגזירה] סיני כרך עז תשלה עמ' יז-כא  
2785.פלק, זאב על גזירות שונות בשבת ומועד סיני כרך פא תשלז עמ' קעז-קפ  
2786.פלק, זאב סמכות החקיקה בישראל יבנה כרך ב תשח עמ' 18-21  
2787.פרידמן, אליהו אברהם כח חכמים כתלנו טו תשנד עמ' 326-347  
2788.פרידמן, נתן צבי קוים לדמוקרטיה והלכה תחומין ד תשמג עמ' 258-255  
2789.פרנקל, שמעון רבי יוחנן בן זכאי ובית דינו (סמכות לתקן או לבטל תקנות) כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' רכא-רכז  
2790.קגן, יהודה ליב בענין מצות דרבנן, תקנותיהם וגזרותיהם אור המזרח כרך טו תשכה-תשכו עמ' 162-159  
2791.קופרמן, יהודה כל דתקינו רבנן כעין דאורייתא תיקון המעין כרך לב גל' ד תמוז תשנב עמ' 33-43, שם כרך לג גל' א תשרי תשנג עמ' 31-37  
2792.קצב, מיכאל במהות תקנות חז"ל מספרא לסיפא עלון 23 ניסן תשמו עמ' 41-36  
2793.רובינשטיין, אליקים מי לה' אליו... והרגו איש את אחיו - על סכנת המדרון החלקלק פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 65 כי תשא. תשסב 4 עמ'  
2794.רוזנפלד, שלמה גדרי הוראת שעה ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 9-14  
2795.שטין, פסח בעניין בל תוסיף בתקנת חכמים מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' קח-קיג   
2796.שיראזי, אברהם ההיבט ההלכתי בענין עד מדינה [נתינת סמכות לרשות המחוקקת לדון משום "הוראת שעה" ו"מגדר מילתא"] בית הלל גל' לט אלול תשסט עמ' כד-ל  
2797.שכטר, צבי כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' סח-עג  
2798.שכטר, צבי בענין חכמים עשו חיזוק לדבריהם בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' קצט-רה  
2799.שלמון, דוד לשמור מרחק מחשבת חוב' נט אב תשם עמ' 10-7  
2800.שפרבר, מיכאל "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" עלון שבות גל' 142 טבת תשנ"ה עמ' 111-116  
2801.שרגאי, אליהו תקנות ומנהגים בישראל שנה בשנה תשמח עמ' 275-265  
2802. Adler, Rudolph  Koah d'rabanan  Proceedings, Rabbinical Assembly 29 (1965), p. 114-117  
2803. Baneth, Eduard; Rappaport, Sam.  Takkana  J?disches Lexikon 5, p. 834-835  
2804. Bauman, Morton A.  And make a S'yag to the Torah  Los Angeles 1964, 78 + 18 p.  
2805. Cohen, Boaz  Sabbath prohibitions known as Shebut  Proceedings, Rabbinical Assembly 9 (1945), p. 123-161 = Law and tradition in Judaism, N.Y. 1959, p. 127-166  
2806. Elon, Menachem  Takkanot  Encyclopedia Judaica 15, p. 712-728 = Principles of Jewish law, p. 73-91  
2807. Enciclopedia Judaica Castellana  Takana (pl. Takanot)  Vol. 10, p. 148-149  
2808. Encyclopedia Talmudica  A Beth Din cannot abrogate the enactments of a fellow Beth Din אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חברו Vol. 1, p. 736-742  
2809. Encyclopedia Talmudica  A decree may not be imposed upon the Community unless the majority can bear it אין גוזרים גזרה על הציבור אלא אם כן רב הצבור יכולין לעמוד בה Vol. 2, p. 1-3  
2810. Feldblum, Meyer S.  Criteria for designating laws, traditions, derivations from biblical exegesis and legislative enactment  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 45-49  
2811. Greene, Wallace  Extra-legal juridical prerogatives  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 7 (1976), p. 152-176  
2812. Guggenheimer, J.  ?ber die talmudischen Vorbeugungsgesetze und Anordnungen  Jeschurun, zur Forderung j?discher Geschichte und j?dischen Lebens, Hirsch, 4 (1858), p. 510-525; 5 (1859), p. 243-249, 344-354, 578-586  
2813. Guttmann, Alexander  Das Verhaltnis Praxis-Gesetz in der Mischna  Jewish studies in memory of Michael Guttmann, 1946, p. 115-128  
2814. Hecht, Neil S.; Quint, Emanuel B.  Exigency jurisdiction under Jewish law  Dine Israel 9 (1978-80), Engl. sect. p. 27-99  
2815. Hildesheimer, Israel  Erwiederungen auf verschiedene, das Religionsgesetzliche oder die Tradition uberhaupt betreffende reformistische Gutachten  Der Israelit 3 (1862), p. 139, 147, 156, 162-165, 172-174, 354-357, 363-366, 396-397; 7 (1866), p. 415-417, 433-434, 449-450, 481-482, 508-510 = ?ber die Zeugnisunfahigkeit (פסול לעדות) der Ubertreter von Religionsgeboten, Gesammelte Aufsatze, Frankf.a.M  
2816. Jakobovits, Immanuel  Notes on rabbinic legislation  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 221-232  
2817. Jakobovits, Immanuel  The dynamics of rabbinic law-making  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 233-235  
2818. Joseph, Max  Zaun um das Gesetz (סיג לתורה) J?disches Lexikon 5, p. 1538-1539  
2819. Klein, Isaac  Takkanot  In: Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 115-119  
2820. Klein, Samuel  Das halachische Motiv משום ישוב א"י  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 13 (1926), p. 138-143.  ; Klein, Samuel, Bemerkungen, ib. p. 622 
2821. Levitats, Isaac  Herem Bet Din  Encyclopedia Judaica 8, p. 355-356  
2822. Lipman, Eugene J.  Mipne Tikkun Ha'olam in the Talmud: a preliminary exploration  The life of covenant; the challenge of contemporary Judaism; essays in honor of Herman E. Schaalman, 1986, p. 97-110  
2823. Mielziner, Moses  Abrogation of laws  Jewish Encyclopedia 1, p. 131-133  
2824. Mielziner, Moses  Accommodation of the law  Jewish Encyclopedia 1, p. 161-162  
2825. Neusner, Jacob  Studies on the Taqqanot of Yavneh  Harvard Theological Review 63 (1970), p. 183-198  
2826. Rosner, Fred; Wolfson, Wilfred  Returning on the Sabbath from a life-saving mission  Journal of Halacha and Contemporary Society 9 (1985), p. 53-67  
2827. Stein, S.  The concept of the 'fence': observations on its origin and development  Studies in Jewish religion and intellectual history, presented to Alexander Altman, 1979, p. 301-329  
2828. Stein, Salomon  Motive talmudischer Gesetzgebung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 11 (1924), p. 265-278, 342-355  
2829. Wurzburger, Walter S.  Darkei Shalom  Gesher 6 (1977-78), p. 80-86  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > עקירת דבר מן התורה

 מחברכותרתספרביקורת
2830.אנציקלופדיה תלמודית העמידו דבריהם כרך ט עמ' תרסה-תרעב  
2831.ברקוביץ, אליעזר הגדרת כוח חכמים לעקור דבר מן התורה סיני כרך עה תשלד עמ' רכז-רלח; ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 214-199  
2832.גילת, יצחק ד' בית דין מתנין לעקור דבר מן התורה בר-אילן ז-ח תשל עמ' 132-117  
2833.גילת, יצחק ד' תקפו של בית דין שמעתין שנה ח גל' 27 תשרי-חשון תשלא עמ' 24-29 צימבליסט, חיים: שם גל' 29 אדר-ניסן תשלא עמ' 11-14. גילת, יצחק ד': תקפו של משיג. שם עמ' 18-15 
2834.גרינברג, שלמה בן משה היש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 329-336  
2835.גרשוני, יהודה אם יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקום עשה חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' שמז-שס  
2836.זולדן, יהודה 'עת לעשות לה' הפרו תורתך' פרי הארץ גל' ו חשון תשמג עמ' 26-9  
2837.זילברג, משה הסדר עם ההלכה באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 280-268  
2838.ירחי, אהרן דבר המפורש בתורה להיתר אין כח בידי חכמים לאסור (המשך מנהר דע"ה ג) נהר דע"ה גל' ד סיון תשמד עמ' מ-מה  
2839.לוי, יהודה עקירת דבר מן התורה ו'עת לעשות לה'' המעין כרך כב גל' ג ניסן תשמב עמ' 30-20; קובץ חדושי תורה ופרפראות לחכמה א אייר תשמד עמ' 58-50  
2840.מנצור, רועי האם גזירה דרבנן מפקיע דאורייתא בכורים ב תשנט עמ' תרכג-תרכז  
2841.עזרין, יודא אריה בדין מעות קונות [בעניין העמידו דבריהם] המאור שנה טז קונ' ב כסלו תשכה עמ' 10-11; קונ' ג טבת-שבט תשכה עמ' 19-22 גולדברגר, מאיר זאב: שם קונ' ה אדר ב תשכח עמ' 4-5. עזרין, יודא אריה: שם קונ' ו ניסן תשכה עמ' 7-8. גולדברגר, מאיר זאב: שם קונ' ז אייר-סיון תשכה עמ' 10-11. עזרין, יודא אריה: שם קונ' ח תמוז תשכח עמ' 13-11 
2842.פורת, ישראל בענין 'איך מתנים בית דין לעקור דבר מן התורה' הפרדס שנה כב חוב' יב אלול תשה עמ' 24-27  
2843.פישר, מיכאל בדין יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה שרידים גל' ב סיון תשמב עמ' טז-כ  
2844.שכטר, צבי תקנת פרוזבול: הפקעת דבר מן התורה בקום עשה שערי צדק ב תשסא עמ' 13-20   
2845.שמלצר, עשהאל עקירת דבר מן התורה מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 137-143  
2846.שמש, יעקב בענין יש כח בידי חכמים [לעקור דבר מן התורה] קובץ בית אהרן וישראל גל' קלח אב-אלול תשסח עמ' כז-לא  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > הפקעת ממון. 'הפקר בית דין הפקר'

 מחברכותרתספרביקורת
2847.אנציקלופדיה תלמודית הפקר בית דין כרך י עמ' צה-קי  
2848.אפשטיין, פנחס בענין הפקר ב"ד הפקר בקדשים האהל שנה א תשטו עמ' קנו-קס; ב תשטז עמ נז-נט  
2849.אפשטין, פנחס בעניין הפקעת הקדש ע"י הפקר בי"ד נר מערבי יא כסלו תשנד עמ' מד-מט  
2850.בילו, פרץ הפקר בית דין הפקר הנאמן שנה כא תשל גל' מ עמ' 12-11; כב גל' מב עמ' 13-14  
2851.בלידשטיין, אברהם צבי הפקר בית דין הפקר עלון שבות גל' 114 תמוז תשמו עמ' 31-21  
2852.הרצוג, יצחק אייזיק הפקר בי"ד הפקר כיסוד לתקנות תלפיות שנה ו תשיג-תשטו עמ' 654-637; ז תשיח-תשכא עמ' 281-273  
2853.זסלנסקי, אהרן יצחק בענין דינא דמלכותא והפקר בי"ד התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטז-תשיז עמ' שכח-של  
2854.זסלנסקי, אהרן יצחק בענין הפקר בית דין והמסתעף סיני כרך מב תשיח עמ' שיב-שיח; כתבים ג תשכז עמ' קמה-קנו  
2855.חרל"פ, יחיאל מיכל בדין פעוטות מתנתן מתנה והפקר בית דין הפקר תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' פה-קא  
2856.כהן, חיים הפקר בית דין: לשיטם של רבי יצחק ושל רבי אלעזר דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א ירושלים תשכז עמ' 188-185  
2857.כהן, חיים ה' הפקר בי"ד הפקר? - ירושת הארץ והפקעת מקרקעין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 35 מטות - מסעי תשסא 4 עמ'  
2858.לוריא, אברהם בענין הפקר ב"ד הפקר קול חיפה חוב' א כסלו תשכט עמ' יב-יד  
2859.מורגנשטרן, ניסן פרוסבול והפקר ב"ד הפקר ניב המדרשיה גל' אביב תשל עמ' קיד-קיט  
2860.רדזינר, עמיחי הפקר בית-דין הפקר - במקורות התלמודיים סידרא טז תשס עמ' 111-133  
2861.רוזיליו, ירון הפקר בית דין בקנין דרבנן אבני משפט יב תשע עמ' 105-124  
2862.ריהוניאן, אריה הפקר בי"ד הפקר קול התורה גל' לח ניסן תשנה עמ' קנו-קנט  
2863.שילר, נחשון אליעזר בענין הפקר בית דין הפקר בית אהרן וישראל גל' קכז תשרי-חשון תשסז עמ' נד-סד  
2864.שלום, זכריה הפקר בית דין הפקר אור תורה שנה לא תשנט עמ' נ-ס, שם עמ' קיב-קכו, שם עמ' רו-רכג  
2865. Blidstein, Gerald J.  Notes on Hefker Bet-Din in talmudic and medieval law  Dine Israel 4 (1973), Engl. sect., p. 35-49  
2866. Cohn, Haim H.  Confiscation, expropriation, forfeiture  Encyclopedia Judaica 5, p. 880-882 = Principles of Jewish law, p. 548-550  
2867. Cohn, Haim H.  Courts as expropriators  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 267  
2868. Enciclopedia Judaica Castellana  Confiscacion  Vol. 3, p. 140  
2869. Mendelsohn, S.  Confiscation and forfeiture  Jewish Encyclopedia 4, p. 220-221  
2870. Passamaneck, Stephen M.  Shipwreck, salvage, expropriation and Rabbenu Gershom  Journal of Jewish Studies 29 (1978), p. 57-74  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > 'אין גוזרין גזירה על הציבור אא"כ רוב הציבור יכולין לעמוד בה'

 מחברכותרתספרביקורת
2871.אנציקלופדיה תלמודית אין גוזרין גזרה על הציבור אלא אם כן רב הצבור יכולין לעמוד בה כרך א עמ' רפא-רפב (תרב-תרד במהדו' ב)  
2872.בלו, חיים יצחק קובץ כללים באיזו אופנים אין כל בית דין גוזר גזירה, וכללים בדין אין בי"ד יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול הימנו בחכמה ובמנין ניו דזשורסי תרצד  
2873.כאהן, אלי אין גוזרים גזירה על הציבור וכו': מגמות הכלל משלב גל' לא סיון תשנז עמ' 7-16  
2874.מסינה, מנחם 'אין גוזרים גזרה על הציבור אא"כ רוב הציבור יכולין לעמוד בה' תרביץ שנה נד תשמה עמ' 453-447  
2875.שטיינפלד, צבי אריה 'צבור' ו'רב צבור' בתקנות בית-דין סיני כרך פה תשלט עמ' קנד-קעא  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > 'אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חברו' וכו'

 מחברכותרתספרביקורת
2876.אנציקלופדיה תלמודית אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו כרך א עמ' רעט-רפא (תקצט-תרב במהדו' ב)  
2877.בן-זמרה, אליהו צ' 'אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין' קול סיני כרך ד תשכה עמ' 253-241; אנך, מאסף, ת"א [תשכז] י עמ' 51-74  
2878.בקשי, אליהו אין בי"ד יכול לבטל דברי ב"ד חברו בית התלמוד ספר א ירושלים תשכה עמ' עז-פה  
2879.בקשי-דורון, אליהו אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו בנין אב, ירושלים תשמב עמ' שא-שח  
2880.גורביץ, אריה זאב בענין אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו קול התורה חוב' ח ניסן תשמא עמ' טו-יט  
2881.לוין, משה בענין אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו אוריתא גל' טו ניסן תשמו עמ' כג-כו  
2882.פרנקל, יצחק ידידיה 'אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין' הליכות גל' 109-108 כסלו תשמו עמ' 3-1  
2883.רוזנטל, יוסף בעניין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו הזמן ורשה תרנו עמ' 20-15  
2884.רכס, יוסף בענין אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חבירו עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלג עמ' לג-מ  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > 'דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו'

 מחברכותרתספרביקורת
2885.    
2886.אדלר, אלחנן אשר בענין דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו בית יצחק לד תשסב עמ' 193-209  
2887.אדלשטיין, יהודה הערות סיני כרך מו תשך עמ' רד-רח  
2888.אנציקלופדיה תלמודית דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו כרך ו תרצח-תשה  
2889.גרשוני, אלעד גזירה שבטלה טעמה מאבני המקום קובץ ח תשנד עמ' 162-169  
2890.דולגין, אברהם ישעי' בסוגית דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו הדרום חוב' כט ניסן תשכט עמ' 47-52  
2891.טוביאס, משה מרדכי ברורים בענין דבר שבמנין אבן ישראל, בני ברק תשנו עמ' קעח-קפב  
2892.כרמל, אריה; לוי, יהודה תקנות וגזירות שבטל טעמן המעין כרך כה גל' ג ניסן תשמה עמ' 11-3; גל' ד תמוז תשמה עמ' 30-19  
2893.לוין, אשר בענין דבר שנאסר במנין ויו"ט שני של גלויות המאור שנה לד חוב' ג שבט-אדר תשמב עמ' 21-16; דבר שנאסר במנין ובטל הטעם. הפרדס שנה נו חוב' ה שבט תשמב עמ' 19-16  
2894.נריה, משה צבי דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו מזכרת, להרב י"א הרצוג, עמ' 331-318  
2895.פרנקל, שמעון שיקוליים מדיניים כגורם לביטול תקנות בנתיבי חסד ואמת תשסא עמ' 57-61  
2896.קלירס, יהודה ביטול הלכה באופן שבטל טעמה ברית אברהם קובץ ב סיון תשמג עמ' מ-מג; קובץ ג תשרי תשמד עמ' לז-מד  
2897.קניגסברג, נועם האם אומרים גזירה שבטלה טעמה בטלה הגזירה?  מספרא לסייפא עלון 38 ניסן תשנא עמ' 62-68  
2898.קפקה, יגאל האם כשבטל הטעם בטלה התקנה ? מגל יא תשנה עמ' 309-317  
2899.שכטר, צבי בדין דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 135-127  
2900.שכטר, צבי בדין דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' קלג-קמ  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > גזרה לגזרה

 מחברכותרתספרביקורת
2901.אנציקלופדיה תלמודית גזרה לגזרה כרך ה עמ' תקמ-תקמו  
2902.ברס, נתן בעניין גזירה לגזירה  כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תשעה- תשעח  
2903.זסלנסקי, אהרן יצחק אין גוזרין גזרה לגזרה וזאת ליהודה, ירושלים תשו עמ' לג-לד  
2904.לוי, רועי גזירה לגזירה - עיון בסוגיות בשבת, ביצה וחולין מגל יג תשסב עמ' 213-226  
2905.מרדכי, אהרן גדרי 'גזירה לגזירה' עלון שבות שבט תשלז עמ' 42-30  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > סמכויות והגבלות > דבר שאינו שכיח

 מחברכותרתספרביקורת
2906.מייזיל, יצחק דרישה וחקירה בהרחבת תקנת חכמים [תקנה בדבר שאינו שכיח] כנסת ישראל שנה א תרמז עמ' 907-905  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > נימוקים לתקנות

 מחברכותרתספרביקורת
2907.אבידן (זמל), אברהם התרים הלכתיים מחשש מכשול לעתיד על רקע בעיות תקשורתיות-פסיכולוגיות תורה שבעל פה יח תשלו עמ' צה-קב  
2908.אונטרמן, איסר יהודה דרכי שלום והגדרתם אור המזרח כרך טו תשכה-תשכו עמ' 231-227; קול תורה שנה כ תשכו חוב' ו עמ' ג-ז; מורשה חוב' א סיון תשלא עמ' 5-10  
2909.אליעזרי, שמואל בענין מסירת תעודה העלולה לעזור למקבלה להכשל באיסור [בענין דרכי שלום] התורה והמדינה קובץ ז-ח עמ' קמ-קמה  
2910.אנציקלופדיה תלמודית איבה כרך א עמ' רכח-רל (תפח-תצג במהד' ב) [אוצר המשפט חלק א ערך 807]  
2911.אנציקלופדיה תלמודית איבה כרך א עמ' רכה-רל (תפח-תצג במהדו' ב)  
2912.אנציקלופדיה תלמודית דרכי שלום כרך ז עמ' תשטז-תשכד  
2913.אנציקלופדיה תלמודית התירו סופו משום תחלתו כרך יא עמ' רס-רסט  
2914.ארזי, אברהם תקנות משום יישובי ארץ ישראל שנה בשנה תשל עמ' 241-232  
2915.בוגרד, אליעזר מפני דרכי שלום עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א תשלז 109 עמ'  
2916.ברלין, ישראל תקנות חכמים [על טעמיהם של תקנות אחדות] כנסת הגדולה ספר ב תרן עמ' 105-103; על אחת התקנות הקדמוניות. שם ספר ג תרנא עמ' 98-99  
2917.דור, צבי כדי חייו ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 159-152  
2918.הילביץ, אלתר לביאור הסוגיא 'מפני דרכי שלום' ביחס לגויים סיני כרך ק תשמז עמ' שכח-שנח  
2919.הלוי, א"א נגלה ונסתר בטעמי התקנות וההלכות דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 127-121  
2920.הלוי, חיים דוד דרכי שלום ביחסים שבין יהודים לשאינם יהודים תחומין ט תשמח עמ' 81-71  
2921.הנקין, יהודה הרצל משום יישוב ארץ ישראל שנה בשנה תשמג עמ' 334-331  
2922.לוינסון, יעקב בדין כדי שלא תשתכח הפרדס שנה בו חוב' ב חשון תשיב עמ' 14-16  
2923.נוולון, אהרן 'נמצאת מכשילו לעתיד לבא' עמודים כרך יג תשכה עמ' 106-101  
2924.סופר, עמוס 'מפני תרעומתן של מינים' סיני כרך צט תשמו עמ' לח-מז  
2925.פוגלמן, מרדכי 'שלא תשתכח תורה מישראל' (סקירה על פעולת העיקרון הזה, בתקנות והלכות חז"ל) זכר יוסף, לזכר ר' יוסף קריביצקי, ירושלים תש עמ' 31-19; בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' לה עמ' רצו-שה  
2926.פלק, זאב להוציא מלבם של ביתוסים סיני כרך פד תשלט עמ' פט-צא  
2927.פלק, זאב על השלום [על דרכי שלום] לבב שלם, לזכר שלמה בכרך, ירושלים תשלא עמ' 63-67  
2928.פרדס, חיים מפני דרכי שלום ספר חג"י; זכרון לארבעה מתלמידי ישיבת 'ניר קרית ארבע', חברון תשמה עמ' 474-467  
2929.קהן, דוד 'להוציא מלבן של צדוקים' הדרום חוב' כה תשרי תשכט עמ' 55-58  
2930.רביצקי, אביעזר; הלוי, חיים דוד דרכי שלום ומעמדם של גויים לפי הרמב"ם: חליפת מכתבים עם הרב חיים דוד הלוי יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי., ירושלים-רמת גן תשסז 255-285  
2931.רובינשטין, שמואל תנחום תקנות שהתקינו חז"ל מפני דרכי שלום תורה שבעל פה כא תשם עמ' ס-סו  
2932.שטרן, שמואל אליעזר בענין גזל מפני דרכי שלום זכור לאברהם, לזכר א"מ בלאו, ב"ב תשלג עמ' כא-כד  
2933.שינמן, פינחס מפני דרכי שלום בנתיבי חסד ואמת תשנב עמ' 22-27  
2934.שציפנסקי, ישראל דברים שאמרו משום ישוב ארץ ישראל אור המזרח כרך לה תשמז עמ' 120-109  
2935. מור, שגית  תיקון העולם במחשבת חז"ל חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסג 333 עמ'  
2936. ריף, אליעזר  היתר 'משום איבה' ודמותו של הנוכרי לאור פסיקתו של הרב משה פיינשטיין עבודת גמר בחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית תשסה 82 עמ'  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > תוקף תקנות הקהל

 מחברכותרתספרביקורת
2937.אבינר (לנגנאור), אלישע לבירור תוקפן של תקנות הקהל מעליות עלון ג תשמג עמ' 20-12  
2938.אבינר, שלמה כח הרוב קובץ לדרכה של קשת; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 113-111  
2939.אוירבך, אברהם תשובה בענין חרם הקהל בקהלת בונא ישורון כ ניסן תשסח עמ' תשכה-תשכח  
2940.אלון, מנחם תקנות הקהל ומשמעותן לחברה הקיבוצית חוק ומשפט והחברה הקיבוצית, ת"א תשכד; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 105-104  
2941.אלון, מנחם סמכות ועצמה בקהילה היהודית: פרק במשפט הצבורי העברי שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 34-7  
2942.אלון, מנחם עקרונות-יסוד בדרכי החקיקה במשפט העברי קובץ לזכרו של ראובן ברקת, ירושלים תשלז עמ' 138-130  
2943.אלון, מנחם שלטון הקהילה ויחסי יחיד וצבור במשפט העברי שנה בשנה תשלח עמ' 237-209  
2944.אלון, מנחם דרכי היצירה ההלכתית בפתרונן של בעיות חברה ומשפט בקהילה ציון שנה מד תשלט עמ' 264-241  
2945.אלון, מנחם למהותן של תקנות הקהל במשפט העברי מחקרי משפט לזכר אברהם רוזנטל, ירושלים תשכד עמ' 1-54  
2946.אליעזרוב, יעקב מעביד החורג ממנהג המדינה תחומין כ (תשס) 71-77  
2947.אנציקלופדיה תלמודית חרם (חרמי ציבור) כרך יז עמ' שמג-שעח  
2948.אנציקלופדיה תלמודית בני העיר [כחם בתקנות העיר] כרך ג עמ' שעד-שעט  
2949.אריאל, יגאל המושב לאור ההלכה (יחסי האגודה - והחבר) תחומין ו תשמה עמ' 262-252  
2950.אריאל, יעקב המשפט הצבורי במושב הדתי דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 30-7  
2951.בקשי-דורון, אליהו הרשויות המקומיות ותקנות הישוב בהלכה תורה שבעל פה טז תשלד עמ' קיד-קכב; סמכות הרשויות המקומיות בהלכה. בנין אב, ירושלים תשמב עמ' שלב-שלח  
2952.בר, א' משה פיצויים אישיים ששולמו לחבר מושב שיתופי תחומין כ (תשס) 100-106  
2953.גוטנמכר, דניאל פסיקת הלכתית ציבורית ומושג הדמוקרטיה הגיון ג תשנו עמ' 59-74  
2954.גולדברג, יוסף טובי העיר (הלכות נבחרי צבור, תקנות צבור, יחיד וצבור) ירושלים תשס תקסט עמ'  
2955.גולדברג, יוסף הסכמת אדם חשוב בתקנות הציבור דברי משפט ח תשס עמ' רטז-רכג  
2956.דמביצר, חיים נתן תוקפן של תקנת הקהילות קול התורה גל' נד ניסן תשסג עמ' ק-קז  
2957.דסברג, אורי ויתור עובד על זכויותיו תחומין כ (תשס) 78-79  
2958.הירש, שמשון רפאל יחיד הרוצה לפרוש מקהילה שבעירו ובענין תקנת הקהילות ועצמאותן מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' טז-כא  
2959.הכהן, אביעד למען ענתו בסבלתם - פרשנות דווקנית של דיני המס פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 239 שמות תשסו 4 עמ'  
2960.טיילור, נחמיה מזכירות הישוב והלכותיה תחומין ט תשמח עמ' 115-103  
2961.טל, שלמה העקרונות ההלכתיים-המשפטיים שעליהם מושתתות תקנות הקהלות דיני ישראל כרך ג תשלב עמ' 60-31  
2962.כהן, יוסף כח בי"ד ומוסדות הציבור בתקנות לשינוי דיני ירושה דברי משפט ח תשס עמ' שעו-שצא  
2963.כהן, יוסף דוב דינא דמלכותא ותקנות הצבור התורה והמדינה קובץ א תשט עמ' כ-כו  
2964.ליפקין, בנימין סמכות החקיקה של הציבור [אוצר המשפט חלק א ערך 823] תורה שבעל פה כ תשלט עמ' קח-קכח  
2965.ליפקין, בנימין סמכות החקיקה של הציבור [אוצר המשפט חלק ב ערך 471] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' נט-פ  
2966.ליפקין, בנימין שיטות הראשונים בתקנת הקהל [אוצר המשפט חלק א ערך 824] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' פא-צא  
2967.ליפקין, בנימין סמכות החקיקה של הציבור (תקנות וגזרות הקהל) סיני כרך כה תשט עמ' י רלג-רנג  
2968.ליפקין, בנימין שיטות הראשונים בתקנות הקהל התורה והמדינה קובץ ב תשי עמ' מא-נא [ישראלי, שאול] העורך: בשולי המאמר. שם עמ' נב-נד 
2969.נחלון, אהרון קהל ותקנות קהל בתורתם של הגאונים ירושלים תשסא 189 עמ'  
2970.נחלון, אהרן סמכות הציבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ; הגוף המתקין תקנות שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 178-142  
2971.נחלון, אהרן סמכות הצבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים תשלה 74 עמ'  
2972.נחלון, אהרן סמכות הציבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ; מהותן המשפטית של תקנות הקהל שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 326-271  
2973.נחלון, אהרן חרם הקהל לפי הרמב"ם ולפי הרמב"ן ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 345-340  
2974.נמדר, אהרן תקנות הקהל: פרוצדורה ונוהלי חקיקה (עפ"י חכמי שאלוניקי במאה הט"ז) מחקרי משפט ב תשמב עמ' 203-180  
2975.נריה, משה צבי תקנות ב"ד ותקנות צבור התורה והמדינה קובץ א תשט עמ' נ-נז  
2976.עמיחי, יהודה הליכות הנהגת מושב שיתופי ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 194-174  
2977.עמנואל, שמואל תוקפן ההלכתי של החלטות האסיפה להגבלת הוצאות חתונה השלהבת שלנו מס' 568 אלול תשמג; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 109-107  
2978.פלדמן, אריה האם ניתן לדעת הר"ן לכוף את בני העיר להתנהג על פי פסקי הרמב"ם הדרום חוב' סג אלול תשנד עמ' 47-49  
2979.פרידמן, נתן צבי סמכויות הרשויות המוניציפאליות לאור ההלכה [בענין 'רשאין בני העיר' וכו'] התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' סג-עא  
2980.פרל, גדעון סמכות ועד מקומי מול זכות הפרט שערי צדק א תשס עמ' 251-256  
2981.פרנקל, אהרן; רחמן, יוסף היחס להעלמות מס במשפט העברי מגל יא תשנה עמ' 237-296  
2982.קוק, שמחה תוקף קבלת ציבור לגבי תקנות ומנהגים תורה שבעל פה כ תשלט עמ' מז-נו  
2983.קפלן, יחיאל ש' תועלת הציבור דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' כז-צא  
2984.קפלן, יחיאל ש' קבלת הכרעות בקהילה היהודית לדעת רבינו תם להלכה ולמעשה ציון שנה ס תשנה עמ' 277-300  
2985.קפלן, יחיאל ש' המשכיות תחולת נורמות ציבוריות שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 295-327  
2986.קרלין, אריה פנים כהלכה [תקנות הגאונים, משפטי הוועדים] סיני כרך ג תרצח-תרצט עמ' תסח-תעז; דברי ספר, ת"א תשיב עמ' 124-107  
2987.רייך, ישראל תקנות הקהלות; כולל הזכויות והחיובים שיש לכל צבור ועדה בצרוף חבר העיר. ומבאר עד היכן מגיע כחם ורשותם לתקן תקנות הן במידי דאיסורא הן במידי דממונא.. בארדיאב תרץ קיב עמ'  
2988.רכניץ, עדו סמכות הקהל לתקן תקנות כסמכות בית דין משפטי ארץ א תשסב עמ' 524-509  
2989.שטיפנהולץ, יחזקאל ויתור עובד על זכויותיו תחומין כ (תשס) 78-79  
2990.שניאורסון, שניאור זלמן בדין אחד שהשביע את השוחטים שישבתו ממלאכתם [בענין תקנות הקהל] הפרדס שנה כו חוב' יא אב תשיב עמ' 9-13  
2991.שפיץ, צבי מעמדו וסמכויותיו של הועד ושל הרב במושב שיתופי ובישוב קהלתי אוריתא גל' יח תשנו עמ' ריט-רכא  
2992.שפירא, אברהם אלקנה כהנא בעניין תקנות וגזרות הקהל שנה בשנה תשן עמ' 161-169   
2993.שרמן, אברהם ח' דמוקרטיה ושלטון הקהל במקורות ההלכה שנה בשנה תשנח עמ' 215-222  
2994.שרמן, אברהם ח' הכרעת רוב בתקנות קהל רובו מתוך כולו שערי צדק א תשס עמ' 239-250  
2995.שרמן, אברהם ח' מנהג מדינה ביחסי עובד מעביד [ויתור על זכויות המגיעות לעובד בחוק] תחומין יח (תשנח) 236-247  
2996. Agus, Irving A.  R. Meir of Rothenburg. 2 vols.,  Philadelphia 1947, 39 + 749 p.; vol. 1: p. 54-124: Rabbi Meir and community government; vol. 2: No. 389-416: Judges and courts; No. 527-593: Community and taxes; repr. N.Y. 1970.  R: Auerbach, Selig S., Historia Judaica, a Journal in Jewish History 10 (1948), p. 82-84 
2997. Bairey, W. Zev  Takkanot, a layman's call for active legislation  Conservative Judaism 24,1 (1969), p. 72-76  
2998. Blidstein, Gerald J.  Individual and community in the Middle Ages: Halakhic theory  In: Kinship and consent; the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 215-256  
2999. Elon, Menachem  Power and authority; Halachic stance of the traditional community and its contemporary implications  In: Kinship and consent, the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 183-213  
3000. Elon, Menachem; Levitats, Isaac  Takkanot ha-kahal  Encyclopedia Judaica 15, p. 728-737; part. repr. in: Principles of Jewish law, p. 654-662  
3001. Gendler, Everett E.  Community. Kehila  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 81-86  
3002. Golding, Martin P.  The juridical basis of communal associations in medieval rabbinic legal thought  Jewish Social Studies 28 (1966), p. 67-78  
3003. Kahn, M.  Verfassung der j?dischen Gemeinde nach dem Religionsgesetz  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 7 (1920), p. 374-386  
3004. Kisch, Guido  Das 'j?dische Hehlerrecht'  In: Forschungen z. Rechts- und Sozialgeschichte der Juden in Deutschland wahrend des Mittelalters, Stuttgart 1955, p. 107-136  
3005. Meskin, Chaim J.  Jewish communal problems in the responsa and letters of R. Shlomo Kluger  Dissertation Yeshiva University 1964  
3006. Morell, Samuel  The constitutional limits of communal government in rabbinic law  Jewish Social Studies 33 (1971), p. 87-119  
3007. Nahlon, Aaron  Local legislation and independent local leadership  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 165-174  
3008. Tykocinski, H.  Die gaonaischen Verordnungen (תקנות) Berlin 1929, 7 + 186 p.  
3009.תא שמע, ישראל מ' מה היא חשיבותו של "בית דין חשוב"? - עיון היסטורי במושג משפטי עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 335-345  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > תקנות שונות - עד חתימת התלמוד

 מחברכותרתספרביקורת
3010.אבי-יונה, מיכאל תיקון תקלות הזמן בימי רומא וביזאנטיון, ירושלים תשיב עמ' 16-21  
3011.אטלס, שמואל התנאים שהתנה יהושע ותנאי בית דין נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 60-41  
3012.איזנברג, יהודה היאחזות בארץ בימי משבר: תקנות רבי יוחנן ותלמידיו לחיזוק היישוב בארץ ישראל בשדה חמ"ד שנה לז חוב' ז-ח תשנד עמ' 52-66  
3013.אלון, גדליה תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, כרך א עמ' 179-173, 359: תקנות כלכליות חברתיות וכלכליות לאומיות [(א) איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל; (ב) איסור מכירת קרקעות ובתים ועבדים ובהמה גסה לנכרים]; כרך ב עמ' 153-158: תקנותיהם של הנשיאים ובית דינם בת   
3014.אפשטין, יעקב תנאי יהושע בן נון בימינו חבל נחלתו ב תשסב עמ' 334-338  
3015.ארזי, אברהם י"ח דבר שגזרו בו ביום תורה שבעל-פה ט תשכז עמ' קיא-קיח  
3016.ארנרייך, משה תקנת נגזל - במזיק במסור ובדינא דגרמי חמדת הארץ א תשס"א עמ' 47-62  
3017.בלוך, משה אריה שערי תורת התקנות (...מימות משה עד זמן חתימת התלמוד) חלק א מחברת א ורן תרלט 274 עמ'; חלק א מחברת ב פרעמיסלא תרלד 291 עמ'; חלק ב מחברת א קרקא תרנד 326 עמ'; חלק ב מחברת ב בודפסט תרס 335 עמ'; חלק ב מחברת ג בודפסט תרסב 270 עמ'; חלק ג בודפסט תרסו 124 עמ'. ד"צ ירושלים תשלא  
3018.בלטר, חיים בענין תקנת משיכה בלקוחות עלון שבות גל' 90 תשרי תשמב עמ' 45-37  
3019.בן שחר, מתניה טעמים לעירובי חצרות המעין כרך מא גל' ג ניסן תשסא עמ' 33-46  
3020.בקשי-דורון, אליהו תקנות נגד מותרות ויוקר השערים תורה שבעל פה כה תשמד עמ' נ-נז  
3021.ברנד, יצחק תקנת השבין דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 437-473  
3022.גולדברג, אברהם שמונה-עשר דבר של בית שמאי ובית הלל מחקרים ביהדות, ספר היובל לדוד קוטלר, ת"א תשלו עמ' 225-216  
3023.גולומב, דוד הלל, תקנותיו והפחותיו על מדותיו אוצר החיים ספר יא תרצה עמ' 144-125  
3024.גורטלר, נחום שמואל נכסי מלוג ותקנת אושא בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רעח-רצ  
3025.דבורץ, ישראל זיסל בענין תקנות יהושע בן גמלא תבונה כרך יא תשיא עמ' לז-מא  
3026.הובנר, שמואל עזרא מתקן התקנות ספר זר-כבוד, ירושלים תשכח עמ' 189-178  
3027.הכהן, מרדכי יהושע בן-נון הכובש הראשון (אישיותו, מפעליו ותקנותיו) סיני כרך ל תשיב עמ' ריג-רמט  
3028.הלוי, יצחק אייזיק דורות הראשונים, ברלין תרפג חלק א כרך ג עמ' 356-311: יסודי תקנות דרבנן; חלק א כרך ו עמ' 127-119: התקנות אשר תקנו חלק א כרך ד, ב"ב תשכד עמ' 137-135: רבן גמליאל ותקנותיו. עמ' 140-138: בקורת על שיטת ווייס בתקנות ר"ג הזקן  
3029.הנשקה, דוד כיצד מועיל הפרוזבול ? (לתולדות ביאורה של תקנת הלל) שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ'  
3030.וידה, ישכר דוב תקנות אושא הצופה לחכמת ישראל ד תרפ עמ' 162-157  
3031.וינוגרד, שמעון שאלות ועיונים בסוגיא של 'תקנת אושא' שנה בשנה תשלח עמ' 191-181  
3032.ולר, שולמית אחת מתקנותיו של רבן שמעון בן גמליאל בגט עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א תשלה 91 עמ'  
3033.זעפרני, שמואל עיונים בתקנות ריב"ז לאחר החורבן המאיר לארץ גל' 12 אב תשנח עמ' 14-28  
3034.טשרנוביץ, חיים דמאי (הצעה הסטורית לתקנות יוחנן כהן גדול שבמשנה) מחקרים לזכרון ר' עמרם קאהוט, ניו-יורק תרצו מדור עברי עמ' מו-נח  
3035.יגל, יהושע תנאי יהושע שעורי הלכה. ההסתדרות הציונית העולמית, המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה שעור ה. 4 עמ' (בהכפלה)  
3036.ינקלביץ, רפאל פיתן . מהלכות של עמעום הוא. סיני כרך פז תשם עמ' מח-נד  
3037.כהן, ידידיה תקנות חז"ל ביחוסי ממון בין בני זוג א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשם 60 + 606 + 36 + 14 (תמצית אנגלית) עמ' (שער ירושה וקבורה: עמ' 391-1)  
3038.כץ, אריה בעלות הבעל בנכסי מלוג לאור תקנת אושא חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 248-269  
3039.לב, צבי תקנות יהושע וחוקי התנועה ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 159-163  
3040.לב, צבי תקנות רבן יוחנן בן זכאי ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 251-257  
3041.לטנר, רפאל תקנת מזונות כשהגיע הזמן ולא נשאו שעלי דעת קובץ ד אדר ב' תשמו עמ' 122-119  
3042.לשם, חיים תקנות לבני כפרים בא"י ובגולה מחניים נג טו בשבט תשכא עמ' 103-102  
3043.מנטל, חיים דב זמנן של תקנות אושא תרביץ שנה לד תשכה עמ' 283-281  
3044.סופר, עמוס 'מפני תרעומתן של מינים' סיני כרך צט תשמו עמ' לח-מז  
3045.סט, אריה שומא הדרא - פדיון הקרקע או פירעון החוב? חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 136-140  
3046.סט, נעמה ולמדתם אתם את בניכם - החינוך כחובת הציבור במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 219 עקב תשסה 4 עמ'  
3047.עמינח, נח תקנות יהושע בן נון שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 327-301  
3048.עמינח, נח תחומי איסור ספיחים ותקנות רבי לגבי שביעית ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' שסט-ת  
3049.פינץ, יוסף בגדר תקנת יהושע בן גמלא בכורים חוב' ה אדר תשכח עמ' לג-לה  
3050.פליקס, יהודה תחומי איסור ספיחים ותקנות רבי לגבי שביעית ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' שסט-ת  
3051.פלק, זאב שתי תקנות קדומות [שיהא אדם שואל בשלום חברו בשם; הבועל ארמית קנאים פוגעים בו] דעות גל' מו תשלז עמ' 58-56  
3052.פרדס, חיים שיטות הראשונים בדין תקנת השבים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' ל-מ  
3053.פרדקין-חבס, אפרת תקנות רבי המתייחסות לתחומי ארץ ישראל עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשם 112 עמ'  
3054.ציון, עזריאל בנה על שטח חבירו בשוגג האם חייב לסתור הכל או סגי בתשלום מקבציאל גל' לה תשרי תשסט עמ' תמא-תמו  
3055.קלוזנר, יוסף התקנות של ה'סופרים' ו'אנשי כנסת הגדולה' היסטוריה של הבית השני, כרך ב ירושלים תשיא עמ' 39-42  
3056.קרפף, אלימלך מ' תקנת אושא דאל יבזבז יותר מחומש קול התורה גל' נד ניסן תשסג עמ' קכד-קל  
3057.רובינשטיין, שמואל משה דברי סופרים; חקירות על דבר מקורות ההלכות שנזכרו בספרי תורה שבעל פה בשמות דברי סופרים, מדרבנן, מדבריהם, ועל דבר התקנות שנתיחסו להאנשים הקדמונים קובנה תרצ 72 עמ'  
3058.רוט, אליהו ביאור תקנת שלמה ובית דינו בערובי חצירות קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' עז-פא  
3059.רוטמן, שרגא בדין תקנת מריש הגזול בסוכה אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' תמח-תנ  
3060.רקובר, נחום דין ו'תנאי בית דין' בהצלת רכוש ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תכד-תלה  
3061.רקובר, נחום תקנת השבים מנחה ליצחק, קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה, ירושלים תשנט עמ' 135-144  
3062.שטיינפלד, צבי אריה לאיסור שמן של גויים תרביץ שנה מט תשם עמ' 277-264  
3063.שטיינפלד, צבי אריה 'גזרו על פיתן משום שמנן, ועל שמן משום יינן' סיני כרך פז תשם עמ' רעג-רפא  
3064.שטיינפלד, צבי אריה הגזירות על תינוק גוי ועל בנותיהן לדעת רב נחמן בר יצחק בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 42-25  
3065.שטיינפלד, צבי אריה למשמעו של האיסור על תבשילי גויים סידרא ב תשמו עמ' 143-125  
3066.שטיינפלד, צבי אריה לאיסור פת של גויים דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 35-31  
3067.שלומוביץ, אברהם י. בענין תקנת חז"ל לפטור מי שהזיק בשעה שעסק בהצלת נפשות קובץ בית אהרן וישראל גל' קמה תשרי-חשון תשע עמ' צט-קז  
3068.שציפנסקי, ישראל תקנות משה אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 88-67  
3069.שציפנסקי, ישראל תקנות יהושע אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 290-261  
3070.שציפנסקי, ישראל יוחנן כהן גדול ותקנותיו אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 61-34  
3071.שציפנסקי, ישראל תקנות רבן יוחנן בן זכאי אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 164-148 ,35-23  
3072.שציפנסקי, ישראל תקנות עזרא אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 304-283  
3073.שציפנסקי, ישראל תקנות אנשי כנסת הגדולה אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 137-98  
3074.שציפנסקי, ישראל תקנות אושא אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 345-317  
3075.שרבאני, מאיר בדין חנוני על פנקסו וברי ע"י אחר מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שכ-שכג  
3076. Dembitz, Lewis N.  Sumptuary laws  Jewish Encyclopedia 11, p. 587  
3077. Graetz, Heinrich  Eleasar ben Ananias und die achtzehn Bestimmungen (י"ח דבר)  Geschichte der Juden, vol. 3, 3rd ed., Leipzig 1878, p. 685-691; 5th ed., 1906, p. 805-813  
3078. Guttmann, Michael  Achtzehn Verordnungen (י"ח דבר)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 741-746  
3079. Hollander, J.  Die Institutionen des R. Gamaliel הזקן.  Dritter Bericht ?ber die offentl. Rabbinatsschule zu Eisenstadt, Tamus 5629, Halberstadt 1869, p. 1-6  
3080. Klein, Samuel  Die Beschlusse zu Lod  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 5 (1918), p. 522-535  
3081. Lazarus, M.  Erklarung einer Talmudstelle (אותו היום היה קשה לישראל כיום (שעשו בו העגל)  Semitic studies in memory of Alexander Kohut, 1897, p. 363-368  
3082. Lerner, M.  Die achtzehn Bestimmungen (יח' דברים) Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 9 (1882), p. 113-144; 10 (1883), p. 121-156  
3083. Ochser, Shulim  Takkanah, Takkanot  Jewish Encyclopedia 11, p. 669-676  
3084. Tabir, Batia  Takanot of Raban Gamaliel  Thesis Jewish Theological Seminary 1974*  
3085. Venetianer, L.  Die Beschlusse zu Lydda und das Apostelkonzil zu Jerusalem  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 417-423  
3086. Zeitlin, Solomon  Takkanot Ezra  Jewish Quarterly Review, N.S. 8 (1917-18), p. 61-74 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 116-129.  R: Marmorstein, A., Jewish Quarterly Review, ib. p. 367-369 
3087. Zeitlin, Solomon  The Takkanot of Erubin. A study in the development of the Halaka  Jewish Quarterly Review, N.S. 41 (1950-51), p. 351-361 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 137-147  
3088. Zeitlin, Solomon  The Takkanot of Rabban Jochanan ben Zakkai  Jewish Quarterly Review, N.S. 54 (1963-64), p. 288-310 = Studies in the early history of Judaism, vol. 1, N.Y. 1973, p. 352-374  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תקנות. חקיקה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
3089.אוירבך, שלמה זלמן בענין רופא שנקרא לחולה מסוכן אם מותר לחזור לביתו בשבת מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קכג-קלא  
3090.אלון, מנחם דמוקרטיה, זכויות יסוד ומינהל תקין בפסיקתם של חכמי המזרח במוצאי גירוש ספרד שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 9-64  
3091.אנציקלופדיה תלמודית חרם דרבנו גרשם (חדר"ג) כרך יז עמ' שעח-תנד; תשנז-תשעב  
3092.אנציקלופדיה תלמודית אי אפשי בתקנת חכמים כרך א עמ' רכד-רכו (תפב-תפו במהדו' ב)  
3093.אנציקלופדיה תלמודית הם אמרו והם אמרו כרך ט עמ' תמח-תנא  
3094.בארי, אברהם תקנות ו'מעין תקנות' בתקופת הגאונים ממזרח וממערב א תשלד עמ' 293-285  
3095.בלוי, שמואל דב בענין מראית עין בית אהרן וישראל גל' פז שבט-אדר תשס עמ' לא-לד  
3096.בלומנפלד, מאיר מצוה שאמרו חכמים שלא לקיימה אם יש מצוה בעשייתה נועם ספר יב תשכט עמ' רלט-רמג  
3097.בלומנפלד, מאיר תקנה או סייג שגזרו בית-דין אם חל להנולדים אור המזרח כרך כב תשלג עמ' 173-170; נועם ספר טז תשלג עמ' קז-קיא  
3098.ברודי, ירחמיאל כלום היו הגאונים מחוקקים? שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 316-281  
3099.גולדשמידט, שמואל מראית עין בצנעה ובפרהסיא בהלכה בשדה חמ"ד שנה לא חוב' ה-ו תשמח עמ' 40-36  
3100.הלפרין, מרדכי 'כל היוצאין להציל חוזרין למקומן?' בדרך אפרת עלון סיון-תמוז תשם עמ' 58-46; אסיא חוב' לא-לב אדר תשמב עמ' 21-12. ולדמן, מנחם: שם חוב' לד תשרי תשמג עמ' 67-66; הערת העורך [הלפרין, מרדכי]: שם עמ' 68 
3101.הלר, יוסף; הלוי, אברהם גזירה שלא נתפשטה בכל ישראל הדרת מלך ד אדר א תשמו עמ' קיב-קיח  
3102.וייל, יעקב איסורי חכמים בהיתרי תורה (בירור דברי הט"ז ביו"ד סי' קיז ובאו"ח סי' תקפח) הדרום חוב' כז ניסן תשכח עמ' 94-103  
3103.ולדמן, מנחם כל היוצאים להציל חוזרין למקומם תחומין ג תשמב עמ' 48-38  
3104.כהן, משה מראית העין אהלי חיים, לזכר ר' אליהו חיים שפירא, ירושלים תשנא עמ' קסז-קעג  
3105.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה מבט תורני על חוקי המדינה והתקנת תקנות בימינו תחומין ג תשמב עמ' 241-238  
3106.ליפקין, בנימין סילוק מזכויות משפטיות בני בנימין ירושלים תשנו עמ' קעב-ר  
3107.מירליש, משלם זלמן תשובה בענין ספק תקנת שו"ם מוריה שנה כא גל' ה-ו אדר ב תשנז עמ' יד-יח  
3108.ניימן, שלמה בגדר איסור מראית העין מהדרין חוב' יב אלול תשנז עמ' כח-מ  
3109.עמנואל, יוסף חיים תקנות שתיקנו הנביאים המעין כרך מא גל' ג ניסן תשסא עמ' 25-32  
3110.פיינשטיין, משה היוצאין להציל בשבת מתי מותרין לחזור למקומן תחומין א תשם עמ' 23-13  
3111.פיינשטיין, משה אם יש לחברת הצלה לסדר בשבת שתהא החזרה ע"י נכרי הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' נג-נו  
3112.פיקסלר, אלישע מראית עין - לבירור שיטות רש"י ותוספות ממעיין מחולה גל' 7 תשרי תשנט עמ' 36-48  
3113.קופמן, יצחק דברי חכמים בעקבות דברי התורה כתלנו טו תשנד עמ' 574-586  
3114.קליין, מרדכי בדין מראית עין באיסור דרבנן והמסתעף מזה עם התורה מהד' ג חוב' ט תשנד עמ' סז-עח  
3115.רות, אברהם נפתלי צבי החרם בדבר קריאת איגרת שלא ברשות אודים כרך ז-ח תשלח-תשלט עמ' 18-14   
3116.ריבלין, יוסף השתקפותם של תקנות ומנהגים בנוסחאות השטר מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, רמת גן תשסח עמ' 217-233  
3117.שוורץ, משה בענין דבר שאינו ראוי מדרבנן א"ה ראוי מדאורייתא זכור לאברהם, לזכר א"מ בלאו, ב"ב תשלג עמ' סג-סו  
3118.שוחטמן, אליאב לדרך קביעתן של תקנות הגאונים ולמהותה של הוראת הגאונים בדין 'קים לי בגווה' שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 686-665  
3119.שיינברג, חיים פנחס בדין חזרת היוצא להציל הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קכד-קלג  
3120.שכטר, מלך הרצאת תקנה בענין עיגון דבעל בית יצחק תשיג עמ' 58-55  
3121.שכטר, צבי מלאכות דרבנן וגזירות אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 286-273  
3122.שכטר, צבי הגדרת ענין 'אי אפשי בתקנת חכמים' אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 67-62  
3123.שכטר, צבי הגדרת ענין "אי אפשי בתקנת חכמים" ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' קפח-קצא [ראה אוצר המשפט ח"ב ערך 524]  
3124.שכטר, צבי בענין חכמים עשו חיזוק לדבריהם אור המזרח כרך מא תשנג עמ' 58-67  
3125.שרמן, אברהם תקנת קבלת פסולי עדות בעניני אלימות שבין בני זוג [פסק דין] צהר ז תשס עמ' שי-שכב  

א. יסודות ההלכה ומהותה > הערמה משפטית

 מחברכותרתספרביקורת
3126.אוירבך, שלמה זלמן בעניני הערמת ריבית הנאמן שנה יז תשכו גל' לב עמ' 1-8  
3127.אזרחי (בירג), ב''מ 'שטר מכירה' ביחס לאיסורי שבת נעם ד תשכא עמ' קמט-קעב  
3128.אטלס, שמואל הערמה ובדייה נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 304-265  
3129.אטלס, שמואל הערמה משפטית בתלמוד (מתוך מסה: פרקים בפילוסופיה של המשפט העברי) ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג, חלק עברי ניו-יורק תשו עמ' א-כד  
3130.אנגלרד, יצחק קניא דרבא, המזבח של ניקולאוס והשלשלת של דוד המלך; לבעיית ההערמה בשבועה תרביץ שנה נב תשמג עמ' 609-591  
3131.אנציקלופדיה תלמודית הערמה כרך ט עמ' תרצז-תשיג  
3132.אנציקלופדיה תלמודית הערמת רבית כרך ט עמ' תשיד-תשכב  
3133.בינס, ברטראם הערמות משפטיות בדיני ישראל [תמצית הרצאה] המשפט העברי ג תרפח עמ' 189  
3134.ברקוביץ, אליעזר הערמה ההלכה כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 131-118  
3135.בשן, דליה הפרוזבול: בין פיקציה משפטית לדרמה הלכתית אקדמות גל' טו חשון תשסה 165-192  
3136.גולדברג, זלמן נחמיה להשתמש בתחבולות להוריד את האיסור מדאורייתא לדרבנן הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קו-קכג  
3137.דסברג, אורי הערמה בדיני תורה ובתקנות חז"ל שנה בשנה תשמב עמ' 218-215  
3138.הכהן, אברהם ברוך בדין איסור סחורה הפרדס שנה לד חוב' ב חשון תשך עמ' 23-20  
3139.וולף, אודי על ה"הערמה" - עקיפת החוק באמצעות החוק פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 42 כי תבוא תשסא 4 עמ'  
3140.זייבלד, חיים אי שרי לעשות תחבולות כדי להיפטר מקיום מ"ע ברה כחמה; לע"נ הרבנית רוחמה הינדל ברים, ירושלים תשס עמ' שפז-שצד  
3141.זילברג, משה הערמה על החוק כך דרכו של תלמוד, ירושלים תשכב פרק ג עמ' 26-44  
3142.חדד, דניאל קנוניה, מרמה והערמה משפטית - בין פרקטיקה מסחרית לגיטימית לנורמה פסולה מגל יד תשס"ד עמ' 244-296  
3143.חרל"פ, חיים זבולון עבודת נכרי בשבת ע"י שטר מכירה נעם ד תשכא עמ' קעג-קעד  
3144.טייטלבוים, יקותיאל יהודה בענין הערמת מכירה לעכו"ם במלאכת שבת האהל שנה כג חוב' ב סיון תשלז עמ' א  
3145.מאיר, אשר היבטים כלכליים וערכיים של עקיפת איסור ריבית בד"ד 3 תשנו עמ' 27-43   
3146.מזרחי, מרדכי אשה שנתגרשה מבעלה שהיתה נשואה לו ב"פיקציה" האם כשרה היא לכהן בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 61-63  
3147.עובדיה, מוטי הערמה קטורת הלבונה תשנו עמ' 153-155  
3148.פיינברג, ל' התפתחות ההלכה על ידי פירוש והערמה Proceedings, Rabb. Ass. 5 (1933-38), p. 189-193  
3149.פלאי, פנחס הלכה וטכנולוגיה - פתרונות בעייתיים עמודים כרך ל תשמב עמ' 341-337. רוזן, ישראל: שם עמ' 412-410; דוד, שמואל: שם עמ' 416-414 
3150.רבינוביץ, שמואל יעקב היתר עסקא וענין ההערמות בדין יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 174-165  
3151.רוזן, ישראל על "הערמות" כמדיניות הלכתית אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 113-121  
3152.רוזן, ישראל הערמות הלכתיות כתקנות ציבור תחומין כא (תשסא) 209-222  
3153.שילה, שמואל ההערמה בתלמוד שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 355-309  
3154. Askowith, Dora  Prolegomena - Legal fictions or evasions of the law  Jewish studies in memory of Israel Abrahams, 1927, p. 1-11  
3155. Benas, Bertram B.  The legal device in Jewish law  Jewish Review, London, 4 (1913-14) = Journal of the Society of Comparative Legislation = Journal of Comparative Legislation, 3rd ser. 11 (1929), p. 75-80 = Publications, Society for Jewish Jurisprudence, Engl. Branch 9 (1929), p. 75-80  
3156. Cohn, Marcus  Fiktion im j?dischen Recht  J?disches Lexikon 2, p. 641-643 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 19-20  
3157. Enciclopedia Judaica Castellana  Ficcion legal  Vol. 4, p. 412  
3158. Goldman, Solomon  The legal fiction in Jewish law  Presentation volume to William Barron Stevenson, 1945, p. 54-72  
3159. Leibowitz, G.  Kinjan agab, die Geschichte einer juristischen Fiktion  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 16 (1929), p. 267-276  
3160. Raffalovich, Isaiah; Benas, Bertram B.  Legal devices  Jewish Review, London, 4 (1913-14), p. 348-367, 419-432  
3161. Shilo, Shmuel  Circumvention of the law in talmudic literature  Israel Law Review 17 (1982), p. 151-168  
3162. Webber, George J.  Jewish legal fictions  Jewish Chronicle, Suppl. (28.11.1928), p. 4-5  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה

 מחברכותרתספרביקורת
3163. Albeck, Shalom  Law and morality in Jewish tradition  In: State Audit; Development in public accountability, ed. B. Geist, London 1981, p. 365-385  
3164. Alexander, Archibald  Ethics of the OT  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1020-1022  
3165. Almond, David M.  Out of chaos (on the Jewish moral law)  Chicago n.d., 323 p.  
3166. Ansbacher, Jonas  Mischnah Lemussar; moral principles derived from the Mischnah and its commentaries, Pt. 1.: Seraim and Maued.  London 1950, 154 p.  
3167. Ben Chorin, Schalom  Gesetz und Glaube  Judaica 9 (1953), p. 41-47  
3168. Benamozegh, Elie  Morale juive et morale chretienne  Paris 1867, 415 p.  
3169. Bentwich, Norman  Jewish ethics in the law and courts of Israel  Public Administration in Israel and abroad 5 (1965), p. 18-22  
3170. Berman, Saul  Law and morality  Encyclopedia Judaica 10, p. 1480-1484 = Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 191-207 = Principles of Jewish law, p. 153-157  
3171. Berman, Saul J.  Lifnim Mishurat Hadin  Journal of Jewish Studies 26 (1975), p. 86-104; 28 (1977), p. 181-183  
3172. Bleich, J. David  Is there an ethic beyond Halakhah?  Proceedings, 9th World Congress of Jewish Studies (1986), Sect. C: Jewish Thought and Literature, p. 55-62 = Studies in Jewish philosophy, ed. Norbert M. Samuelson, Lanham-N.Y.-London 1987, p. 527-546   
3173. Bloch, Abraham P.  A book of Jewish ethical concepts: Biblical and postbiblical  N.Y. 1984, 8 + 294 p.  
3174. Bloch, Mose  As ethika a Halakhaban  Budapest 1886, 84 p.   
3175. Bloch, Moses  Die Ethik in der Halacha  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1885-86, 5 + 96 p.  
3176. Bokser, Ben Zion  Morality and religion in the theology of Maimonides  Essays on Jewish life and thought, presented in honor of Salo Wittmayer Baron, N.Y. 1959, p. 139-157  
3177. Bokser, Ben Zion  Morality and the law  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 77-98  
3178. Bonsirven, J.  Judaisme (VIII: Vie morale particuliere; La famille; Devoirs envers les autres hommes)  Dictionnaire de la Bible, Supplement 4, p. 1219-1225  
3179. Borowitz, Eugene B.  The authority of the ethical impulse in Halakha  In: Reason and revelation as authority in Judaism, ed. Norbert M. Samuelson, Melrose Park, Pa. 1982, p. 105-114 = Through the sound of many voices, writings contributed on the occasion of the 70th birthday of W. Gunther Plaut, Toronto 1982, p. 156-171 =   
3180. Breslauer, S. Daniel (ed.)  Halakha, Aggadah and Jewish ethics  In: Contemporary Jewish ethics: a bibliographical survey, Westport 1985, p. 120-136  
3181. Breuer, Raphael  Geschafts-und Staatsmoral  J?dische Monatshefte, Frankfurt a.M., 3 (1916), p. 287-296  
3182. Burrows, Millar  Old Testament ethics and the ethics of Jesus  Essays in Old Testament ethics; James Philip Hyatt in memoriam, 1974, p. 227-243  
3183. Cahn, Edmond, a.o.  The juristic approach to moral problems: a case study  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 70 (1960), p. 184-199  
3184. Cazelles, Henri  La Loi, code moral  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 195-200  
3185. Chaud, J.B.C.  Morale et la Bible  2 vols., Versailles 1817, 28 + 487, 440 p.  
3186. Cohen, Abraham  The ethics of the Rabbis  Essays in honour of... J.H. Hertz... on the occasion of his seventieth birthday, 1942, p. 69-80  
3187. Cohen, Boaz  Law and ethics in the light of the Jewish tradition  N.Y. 1957, 55 p. = Law and tradition in Judaism, N.Y. 1959, p. 182-238 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 65-121  
3188. Cohen, Hermann  Caracteres de la etica de Maimonides  In: Maimonides, Buenos Aires 1935, p. 131-150  
3189. Cohn, Haim H.  Ancient Jewish equity  Equity in the world's legal system, dedicated to Rene Cassin, 1973, p. 45-73  
3190. Cohn, Haim H.  On the dichotomy of divinity and humanity in Jewish law  In: Euthanasia, ed. A. Carmi, Berlin 1984, p. 31-67  
3191. Consejo superior de investigaciones cientificos, Instituto 'Francisco Su rez'  La tica Biblica  Madrid 1971, 331 p.  
3192. Cronbach, Abraham  Ethics in noncanonical Jewish writings  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 161-167  
3193. D'Agostino, Francesco  Epieikeia; il tema dell equita nell' antichita greca  Milano 1973, 11 + 204 p.; p. 139-167: L'esperanza ebraico-cristiana e l'epieikeia*  
3194. Diamond, James A.  Talmudic jurisprudence, equity and the concept of Lifnim Meshurat Hadin  Osgoode Hall Law Journal 17 (1979), p. 616-631  
3195. Dorff, Elliot N.  The interaction of Jewish law with morality  Judaism 26 (1977), p. 455-466  
3196. Dupin, Andre Marie  Regles de droit et de morale tirees de l'Ecriture Sainte  Paris 1858, 24 + 376 p.*  
3197. Duschak, Moritz  Die Moral der Evangelien und des Talmud  Breslau 1885, 10 + 58 p.  
3198. Ehrman, A.  Law and equity in the talmudic concept of sale  Journal of Jewish Studies 8 (1957), p. 177-186  
3199. Elmslie, W.A.L.  The religion of Israel: Ethics  In: Record and revelation, ed. H. Wheeler Robinson, Oxford 1938, p. 275-302  
3200. Enciclopedia Judaica Castellana  tica rabinica  Vol. 4, p. 326-328  
3201. Encyclopedia Talmudica  'The Sages are not pleased with him' אין רוח חכמים נוחה הימנו  Vol. 2, p. 144-145  
3202. Englard, Izhak  The problem of equity in Maimonides  Israel Law Review 21 (1986), p. 296-332  
3203. Eschelbacher, Max  Recht und Billigkeit in der Jurisprudenz des Talmud  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 501-514  
3204. Fendel, Zechariah  The Halacha and beyond  N.Y. 1983, 352 p.  
3205. Fletcher, Verne H.  The fundamental shape of Old Testament ethics  Scottish Journal of Theology 24 (1971), p. 47-73  
3206. Fleury, l'Abbe  Moeurs des Israelites et des Chretiens  Paris 1712, 2 + 472 p.; Paris 1766, 8 + 4 + 384 p.  
3207. Fox, Marvin  Law and ethics in modern Jewish philosophy. The case of Moses Mendelssohn  Proceedings, American Academy for Jewish Research 43 (1976), p. 1-13  
3208. Fox, Marvin  Law and morality in the thought of Maimonides  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 105-120  
3209. Fox, Marvin (ed.)  Modern Jewish ethics, theory and practice  [Columbus] 1975, 12 + 262 p.  
3210. Freistadt, Benedikt  Die Ethik der Pirque Aboth als Paradigma einer Ethik des Judentums  Dissertation Wien 1940  
3211. Friedell, Steven F.  Legal ethics and the Jewish tradition  Reconstructionist 52,5 (1987), p. 20-24  
3212. Ginzberg, Louis  Jewish thought as reflected in the Halakah  Menorah Journal 7 (1921), p. 93-102 = Students, scholars and saints, Philadelphia 1928, p. 109-124; repr. N.Y. 1958, 1959, 1960 = The Jewish expression, ed. Judah Goldin, N.Y. 1970, p. 168-173; repr. New Haven-London 1970  
3213. Goldstein, Sidney E.  The Synagogue and social ethics  In: The Synagogue and social welfare, a unique experiment. N.Y. 1955, p. 305-376  
3214. Gordis, Robert  The ethical dimensions in the Halakhah  Conservative Judaism 26,3 (1972), p. 70-74  
3215. Greenberg, Simon  Ethics, religion and Judaism  Conservative Judaism 26,4 (1972), p. 85-126; 27,1 (1972), p. 75-129  
3216. Gudemann, Moritz  Moralische Rechtseinshchrankung im mosaisch-rabbinischen Rechtssystem  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 61, N.F. 25 (1917), p. 422-443  
3217. Guttmann, Alexander  Humane insights of the Rabbis particularly with respect to the Holocaust. A chapter in the history of the Halakhah  Hebrew Union College Annual 46 (1975), p. 433-455  
3218. Guttmann, Alexander  The role of equity in the history of the Halakha  Justice, justice shall thou pursue; papers assembled on the occasion of the 75th birthday of Julius Mark, 1975, p. 71-92 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 261-282, with an appendix: הרבנות הראשית לישראל: פסק דין בענין האח והאחות מאת שלמה גורן,  
3219. Guttmann, Alexander, a.o.  The moral law as Halachah in Reform Judaism  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 68 (1958), p. 246-259 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y., 1976, p. 175-183  
3220. Halberstam, Joshua  Supererogation in Jewish Halakhah and Islamic Sharia  In: Studies in Islamic and Judaic traditions, eds. William M. Brinner and Stephen D. Ricks, Atlanta 1986, p. 85-98  
3221. Halivni-Weiss, David  Can a religious law be immoral?  Perspectives on Jews and Judaism; essays in honor of Wolf Kelman, 1980, p. 165-170  
3222. Hamburger, J.  Die Ethik Philo's in ihrem Verhaltnis zu den ethischen Lehren der Volks- und Gesetzeslehrer der Juden in Palastina und Babylonien  Popular-wissenschaftlische Monatsblatter 5 (1885), p. 153-156, 177-180, 231-232  
3223. Hempel, Johannes  Das Ethos des Alten Testaments  Berlin 1964, 12 + 343 p. = Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 67  
3224. Hempel, Johannes  Ethics in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 153-161  
3225. Herford, R. Travers  Talmud and Apocrypha. A comparative study of the Jewish ethical teaching in the rabbinical and the non-rabbinical sources in the early centuries  N.Y. 1933, 323 p.; repr. N.Y. 1971.  R: קלוזנר, יוסף, קרית ספר יג (תרצה-צו), עמ' 450-439  
3226. Herring, Basil F.  Jewish ethics and Halakhah for our time  N.Y. 1984, 13 + 243 p.  
3227. Herzog, Isaac  Moral rights and duties in Jewish law  Juridical Review 41 (1929), p. 60-70 = Studies in Jewish Jurisprudence, 2 (1972)  
3228. Hirsch, Emil G.; Kohler, Kaufmann  Ethics  Jewish Encyclopedia 5, p. 245-251  
3229. Hoffmann, David  Stellung des heutigen Judentums zu der aus Talmud und Schulchan-Aruch zu entnehmenden Ethik  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 3 (1916), p. 298-312  
3230. Hruby, Kurt  Gesetz und Gnade in der rabbinischen Uberlieferung  Judaica 25 (1969), p. 30-63  
3231. Hummel, Horace D.  Law and grace in Judaism and Lutheranism  In: Speaking of G-d today, eds. Paul D. Opsahl and Marc H. Tennenbaum, Philadelphia 1974, p. 15-30  
3232. Hurwitz, Ph. L.  ?ber die Moral und Wissenschaften der alten Hebraer  המאסף תקסט (1809) ,מוסף מיוחד, 23 + 16 p.  
3233. Jocz, J.  Law and grace, with special reference to the fourth Commandment  Judaica 21 (1965), p. 166-177  
3234. Jung, Leo  Human relations in Jewish law  N.Y. 1967, 11 + 173 p.  
3235. Kadushin, Max  Introduction to rabbinic ethics  Yeheskel Kaufmann Jubilee volume, 1960, Engl. sect., p. 88-114  
3236. Katsh, Abraham I.  The biblical heritage of American democracy  N.Y. 1977, 9 + 244 p.; p. 91-110: Legislation and justice; p. 111-138: Biblical background of American legislation  
3237. Kellner, Menachem Marc (ed.)  Contemporary Jewish ethics  N.Y. 1978, 10 + 452 p.  
3238. Kirschenbaum, Aaron  Categories of morality in Jewish law: some clarifications  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 158-170  
3239. Kirschenbaum, Aaron  Maimonides and equity  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 143-153  
3240. Klausner, Joseph  Christian and Jewish ethics  Judaism 2 (1953), p. 16-30  
3241. Konvitz, Milton R.  Law and morals in the Hebrew Scriptures, Plato and Aristotle  Conservative Judaism 23,2 (1969), p. 44-71 = Social responsibility in an age of revolution, ed. Louis Finkelstein, N.Y. 1971, p. 1-37  
3242. Konvitz, Milton R.  Conscience, natural law and civil disobedience in the Jewish tradition  Of law and man, essays in honor of Haim H. Cohn, 1971, p. 159-171 = Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 239-254  
3243. Korn, Eugene B.  Ethics and Jewish law  Judaism 24 (1975), p. 201-214  
3244. Lattes, Dante  La legge ebraica nei suoi rapporti con la morale  La Rassegna Mensile di Israel 16 (1950), Scritto in onore di Ricardo Bachi, Citta di Castello 1950 = La Rassegna Mensile di Israel 16, No. 6-8, p. 25-40  
3245. Lauterbach, Jacob Z.  The ethics of the Halakah  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 23 (1913), p. 249-287 = Rabbinic essays, Cincinnati 1951, p. 259-296  
3246. Lazarus, L.  Zur Charakteristik der talmudischen Ethik  Jahresbericht des j?disch-theologischen Seminars Breslau 1877, 48 p.  
3247. Lazarus, M.  Die ethik des Judentums. 2 vols.,  Frankf.a.M. 1898-1911   
3248. Lazarus, M.  The ethics of Judaism. 2 vols.,  Philadelphia 1900-1901, 309 + 301 p.  
3249. Lesetre, Henri  Morale  Dictionnaire de la Bible 4, p. 1260-1266  
3250. Levy, Marc  Essai sur la morale du Talmud  Bruxelles 189?, 136 p.  
3251. Lew, M.S.  The humanity of Jewish law  London-N.Y. 1985, 10 + 198 p.  
3252. Lew, Myer S.  The humanity of the Halachah  Essays presented to... Israel Brodie, 1967, p. 243-252  
3253. Licht, Jacob; Neher, Andre  Ethics  Encyclopedia Judaica 6, p. 932-943 = Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 132-146  
3254. Lichtenstein, Aharon  Does Jewish tradition recognize an ethic independent of Halakha?  In: Modern Jewish ethics, ed. Marvin Fox, [Columbus] 1975, p. 62-88 = Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 102-123  
3255. Lichtigfeld, Adolph  Twenty centuries of Jewish thought  London 1937, 168 p.; p. 42-102: The law; p. 103-118: Principal types of moral duties or rights emphasized in talmudic law  
3256. Lintz, George M.  There's no business like the Torah's business  North Hollywood, Ca. 1984, 40 p.  
3257. Lipschutz, Naphtali  Equity in Jewish, Roman and English law  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jew. Law, p. IX,1-IX,4  
3258. Meyer, Michael A.  The problematics of Jewish ethics  Central Conference of American Rabbis, Journal 62 (1968), p. 63-74  
3259. Mielziner, Moses  Ethics of the Talmud  In: Judaism at the world's parliaments of religions, Cincinnati 1894, p. 107-113  
3260. Mitchell, Hinchley G.  The ethics of the Old Testament  Chicago 1912, 8 + 417 p.  
3261. Nadel, Arno  Das Wesen des mosaischen Sittengesetzes  Der Jude 1 (1916-17), p. 419-424  
3262. Neher, Andre  Meta-ethics in the theory of morals of Maimonides  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 121-127  
3263. Neusner, Jacob  What is normative in Jewish ethics?  Judaism 16 (1967), p. 3-20  
3264. Novak, David  The conflict between Halakhah and ethics: the case of Mamzerut  In: Halakhah in a theological dimension, Chico 1985, p. 11-28  
3265. Perles, Felix  Die Autonomie der Sittlichkeit im j?dischen Schrifttum  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 103-108  
3266. Poole, Reginald Stuart  Hebrew ethics in evidence of the date of Hebrew documents  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 269-279  
3267. Porteus, Norman W.  The basis of the ethical teaching of the prophets  In: Living the mystery, Oxford 1967, p. 47-60; repr. from: Studies in Old Testament prophecy, ed. H.H. Rowley, Edinburgh 1950  
3268. Priest, James E.  Governmental and judicial ethics in the Bible and rabbinic literature  Malibu, Cal. 1980, 17 + 313 p.  R: Jacobs, Louis, Journal of Jewish Studies 34 (1983), p. 216-217; Fishbane, Michael, Journal of Religion 64 (1984), p. 107-109 
3269. Rabinovitch, Nachum L.  Halakha and other systems of ethics: attitudes and interactions  In: Modern Jewish ethics, ed. Marvin Fox, [Columbus] 1975, p. 89-102  
3270. Rackman, Emanuel  Ethical norms in the Jewish law of marriage  Judaism 3 (1954), p. 221-228 = One man's Judaism, N.Y. 1970, p. 225-237  
3271. Rackman, Emanuel  Legal sanctions for moral obligations  Justice, justice shall thou pursue; papers assembled on the occasion of the 75th birthday of Julius Mark, 1975, p. 147-159  
3272. Reines, Chaim W.  The self and the other in rabbinic ethics  Judaism 2 (1953), p. 123-132 = Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 162-174  
3273. Richter, Wolfgang  Recht und Ethos. Versuch einer Ortung des weisheitlichen Mahnspruches.  Munchen 1966, 217 p.  
3274. Rifkind, Simon H.  The law as a moral force  Reconstructionist 23,13 (1957), p. 8-12  
3275. Ross, Jacob  Morality and the law  Tradition 10,2 (1968), p. 5-16  
3276. Roth, Leon  Moralization and demoralization in Jewish ethics  Judaism 11 (1962), p. 291-302  
3277. Sandmel, Samuel  Virtue and reward in Philo  Essays in Old Testament ethics; James Philip Hyatt in memoriam, 1974, p. 217-223  
3278. Schaefer, Arthur Gross  Differing concepts of adequate consideration from common law and talmudic law: De minimis versus equity  National Jewish Law Review 2 (1987), p. 79-95  
3279. Schaffer, S.  Das Recht und seine Stellung zur Moral nach talmudischer Sitten und Rechtslehre  Frankf.a.M. 1889, 131 p.  
3280. Schreiber, E.  Humility  Jewish Encyclopedia 6, p. 490-492  
3281. Schulman, Samuel  Jewish ethics  Jewish Tracts 4, n.d., 27 p.  
3282. Schulweis, Harold M.  The ethics of Jewish civilization  Judaism 5 (1956), p. 136-146  
3283. Septimus, Bernard  Obligation and supererogation in Halakha  Yavneh Review 7 (1969), p. 30-39  
3284. Shilo, Shmuel  'Kofin al midat Sdom': Jewish law's concept of abuse of rights  Israel Law Review 15 (1980), p. 49-78  
3285. Siegel, Seymour  Ethics and the Halakhah  Conservative Judaism 25,3 (1971), p. 33-40  
3286. Sigal, Phillip  Reflections on ethical elements of Judaic Halakhah  Duquesne Law Review 23 (1984-85), p. 863-903  
3287. Silberg, Moshe  Law and morals in Jewish jurisprudence  Harvard Law Review 75 (1961-62), p. 306-331  
3288. Silver, Maxwell  The ethics of Judaism from the aspect of duty  N.Y. 1938, 384 p.  
3289. Spero, Shubert  Morality, Halakha, and the Jewish tradition  N.Y. 1983, 15 + 381 p.; p. 166-200: Morality and Halakhah; p. 275-334: Systematic aspects of Jewish morality.  R: Ellenson, David, Journal of the American Academy of Religion 52 (1984), p. 181-182 
3290. Strong, T.B.  Ethics (in the OT and Apocrypha)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 777-783  
3291. Terian, Abraham  Some stock arguments for the magnanimity of the law in hellenistic Jewish apologetics  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 141-149  
3292. Tresmontant, Claude  La doctrine morale des prophetes d'Israel  Paris 1958, 198 p.  
3293. Tresmontant, Claude  Sittliche Existenz bei den Propheten Israels  Freiburg 1962, 204 p.  
3294. Troeltsch, Ernst  Das Ethos der hebraischen Propheten  Logos 16 (1916-17), p. 1-28  
3295. Urbach, Efraim E.  Humanistic aspects of Jewish law  Immanuel 18 (1984), p. 28-42  
3296. Waxman, Meyer  Judaism, religion and ethics  N.Y. 1958, 15 + 411 p.  
3297. Weiss, David W.  Reflections on the law of the Rabbis: Matrices and dimensions  Tradition 20 (1982), p. 205-227; 279-297; 21, 2 (1983), p. 107-131  
3298. Wessely, Wolfgang  Das ethische Element im j?dischen Rechte  Orient 5 (1844), p. 530-536, 545-551, 561-565, 578-582, 615-619, 644-651  
3299. Wiener, Max  Ethics  Universal Jewish Encyclopedia 4, p. 174-181  
3300. Wise, M.  The ethics of Judaism  In: Judaism in the world's parliaments of religions, Cincinnati 1894, p. 99-106  
3301. Wohlgemuth, Josef  Die Halacha und die Herzenspflichten  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 1 (1914), p. 179-186, 314-320  
3302. Wurzberger, Walter S.  Law as the basis of a moral society  Tradition 19 (1981), p. 42-54  
3303. Yaron, Zvi  Religion and morality in Israel and in the Diaspora  In: Modern Jewish ethics, ed. Marvin Fox, [Columbus] 1975, p. 228-242.  R: Herman, Simon: A response to Zvi Yaron, ib. p. 243-247 

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
3304.אבנרי, נחמיה (עורך) סוגיות בתורת המשפט העברי (קובץ מקורות) מכללת שערי משפט (הוצאה פנימית) הוד השרון תשנח 199 עמ'  
3305.אזואלוס, שמעון הגיגים על יושר אישי במקרא שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 21 ,12-9  
3306.איזנהנדלר, יחיאל תורת משה - מוסר ומשפט כפר חב"ד תשלח 144 עמ'  
3307.אלבק, שלום משפט ומוסר במסורת ישראל מחקרי משפט א תשם עמ' 57-40  
3308.אלון, מנחם הדין, האמת, השלום והפשרה (על שלושה וארבעה עמודי המשפט והחברה) מחקרי משפט יד חוב' 2 תשנח עמ' 269-341  
3309.אפרת, ישראל תורת המוסר המקראית: אבות - מדות מאסף לדברי ספרות ביקורת והגות ג תשכג עמ' 192-179  
3310.אפשטיין, יוסף דוד מצוות השלום... על הפירוד והאיחוד ביחסי יחיד וציבור, מוסדות ומפלגות ועל דרכי השלום לאור מוסר ההלכה ניו-יורק תשל 735 עמ'  
3311.אפשטיין, יוסף דוד על היחס בין מוסר להלכה דעות גל' לג סתו-חורף תשכז עמ' 173-169  
3312.אריאל, יעקב המוסר, האמונה ומדיניות השלום ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 211-205  
3313.אריאל, יעקב הפרת פקודה משום מצוה או שקולים מוסריים תחומין ד תשמג עמ' 179-173  
3314.אריאל, יעקב חרבות ואתים (מוסר ומלחמה) תחומין ד תשמג עמ' 192-189  
3315.אריאל, יעקב המוסר המלחמתי בתורה ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 90-80  
3316.אריאל, יעקב היחס בין מוסר וחוק בהלכה ובחסידות פרי עץ הגן ב תשס עמ' 221-234  
3317.אריאל, יעקב החוק והמוסר הטבעי צהר ב חורף תשס עמ' 51-70  
3318.בזק, אמנון "המתועב בעיני האומות הנאורות" - כגורם הלכתי במשנת בעל "דור רביעי" ספר ישרון, במלאת שבעים וחמש שנים להסתדרות ישרון, ירושלים תשנט עמ' 231-241  
3319.בן מנחם, חנינה דין ויושר האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 3. רעננה תשסו 129 עמ'  
3320.ברקוביץ, אליעזר כוחה המוסרי של ההלכה ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 104-84  
3321.ברקוביץ, אליעזר כוחו של מוסר; גדול כבוד הבריות ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 117-105  
3322.ברקוביץ, אליעזר המוסר וההלכה בדיני אישות ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 155-132  
3323.גולדמן, אליעזר המוסר הדת וההלכה דעות גל' כ קיץ תשכב עמ' 61-47; כא ר"ה תשכג עמ' 72-59; כב חורף תשכג עמ' 65-76  
3324.גינזבורג, יהודה ליב מוסר המשנה כרך א: זרעים-מועד, סט. לואיס תרצט 390 עמ'. כרך ב: נשים-נזיקין, סט. לואיס תשג 368 עמ' [טשרנוביץ, חיים] רב צעיר: בצרון כרך א תש עמ' 451-449. שוול, חיים דב: בצרון כרך ט תשד עמ' 386-384 865 גרוס, יוסף: יחסי גומלין בין משפט למוסר. ניב המדרשיה גל' אביב תשכט עמ' רה-רי 
3325.גרינברג, שלמה בן משה ערכים מוסריים והתפתחות ההלכה ספר שרפשטיין, תשל עמ' 219-229  
3326.דובשני, מנשה עיקרי המוסר במקרא בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 273-267  
3327.הכהן, אביעד מוסר ומלחמה - ביבליוגרפיה נבחרת ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 256-252  
3328.הכהן, אביעד כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא - דין ומוסר, אתיקה ויושר במשפט ומחוצה לו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 226 האזינו תשסו  
3329.הכהן, אביעד "לא איש אל ויכזב, בן אדם ויתנחם" - על קיום הבטחות - בין משפט למוסר פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 322 בלק תשסח 4 עמ'  
3330.ויס, אשר זליג משפט המוסר בדיני הממונות מנחת אשר, דברים, תשסז סי' יב עמ' עג-פד  
3331.זילברג, משה חוק ומוסר במשפט העברי ירושלים תשיב; כך דרכו של תלמוד, ירושלים תשכב, פרק ו עמ' 66-96  
3332.חכם, עמוס; פלוסר, דוד מוסר האנציקלופדיה העברית כרך כב עמ' 615-609  
3333.יעבץ, זאב ספר 'תורת מוסר היהדות' של מ' לאצארוס ספר השנה שנה ב תרסא עמ' 320-353  
3334.כהן, חיים הרמן אינדיבידואליזציה של הצורך עם סוציאליזאציה של היושר דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים כרך ה חוב' 12 תשלו 16 עמ'  
3335.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה מלחמה ומוסר תחומין ד תשמג עמ' 183-180  
3336.ליכטנשטיין, אהרן מוסר והלכה במסורת היהודית דעות גל' מו תשלז עמ' 20-5  
3337.ליכטנשטיין, אהרן הלכה והלכים כאושיות מוסר: הרהורים מחשבתיים וחינוכיים ערכים במבחן מלחמה: מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 24-13  
3338.ליכטנשטיין, אהרן; ליאור, דב; חסדאי, יעקב; כהן, שאר-ישוב מוסר ומלחמה תחומין ד תשמג עמג 188-184  
3339.ליפט, יעקב שלום מוסר אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 728-736  
3340.מאיר, משה דת ומוסר (לקראת סינתזה) אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 49-85  
3341.מיקלישנסקי, י"ק בין משפט ומוסר (מתוך מסת מחקר) הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 235-234  
3342.מירקין, יצחק דת ומוסר השלח כרך לז תרפ עמ' 319-309  
3343.מירקין, יצחק על הגבולים בין המשפט להמוסר בישראל המשפט העברי ב תרפז עמ' 229-228  
3344.מלמד, עזרא ציון משפט ומוסר בחיי עם ישראל ספר שלום סיון, ירושלים תשם עמ' 302-287  
3345.מרגלית, דוד מוסר הרפואה שהוא מוסר היהדות הליכות גל' 65 תשרי תשלה עמ' 34-33  
3346.נריה, משה צבי משפטיו לישראל תחומין ב תשמא עמ' 231-213  
3347.סינקלר, דניאל מוסר ומשפט טבעי במשפט העברי, אכילת בשר אדם כמשל פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 281 שמיני תשסז 4 עמ'  
3348.עמיאל, משה אביגדור הצדק הסוציאלי והצדק המשפטי והמוסרי שלנו [אוצר המשפט חלק א ערך 877] בין אדם לחברו - מסכת יחסי אנוש ביהדות, ירושלים תשלה עמ' 83-1  
3349.עמיאל, משה אביגדור הצדק הסוציאלי והצדק המשפטי והמוסרי שלנו נתיבה שנה ט תרצד: גל' כ עמ' 2; כא עמ' 2; כב עמ' 2; כג עמ' 1-2; כז עמ' 1; כח עמ' 2-1; כט עמ' 1-2; שנה י תרצה גל' א-ב עמ' 3; ג-ד עמ' 4; ה עמ' 2; ו עמ' 2; ז-ח עמ' 2; ט עמ' 2; : יא עמ' 2; יב: עמ' 2; יג עמ' 1; יד עמ' 2; כ-כא עמ' 3; כב-כג עמ' 2; כד-כה עמ' 1; כו  
3350.עציון, יצחק רפאל המוסר והדת סיני, ספר יובל, תשיח עמ' רפו-רצא  
3351.פדרבוש, שמעון המוסר והמשפט בישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 883] מהד' חדשה עם הוספות, ירושלים תשלט 203 עמ'  
3352.פדרבוש, שמעון המוסר והמשפט לגבולותיהם ביהדות סיני כרך ב תרצח עמ' רו-רטו, שפח-שצה; ג תרצח-תרצט עמ' צג-קד, קעא-קעט; ד תרצט עמ' קיב-קכז, תקנו-תקע; ה תרצט-תש עמ' קנט-קעה  
3353.פדרבוש, שמעון משפט החוזר למוסר הדאר שנה ב תשא-תשב עמ' 704-705, 738-737, 757-758  
3354.פדרבוש, שמעון על המוסר והמשפט בצרון כרך ו תשב עמ' 525-532  
3355.פדרבוש, שמעון המוסר והמשפט בישראל ניו-יורק תשד 241 עמ'  
3356.פדרבוש, שמעון המוסר והמשפט בישראל ירושלים תשה 202 עמ'  
3357.פינס, שלמה זלמן מוסר המקרא והתלמוד ירושלים תשה קסט עמ' ויינברג, י"י: ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 339-336 
3358.פיקאר, אריאל שיקול הדעת המוסרי כגורם בפסיקת הלכה משלב גל' לא סיון תשנז עמ' 45-65  
3359.פרייס, אברהם אהרן תורת המוסר בישראל ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 367-365  
3360.קירשנבאום, אהרן נסיון פלילי והמזל שבמוסר (moral luck) במקורות היהדות מחקרי משפט כ חוב' 1 תשסג עמ' 97-175  
3361.רביב, ישראל ההלכה והמוסר שמעתין שנה יב גל' 43 תמוז תשלה עמ' 46-38  
3362.רבינוביץ, אברהם צבי שיקולים מוסריים בנושא המלחמה ערכים במבחן מלחמה, מוסר מלחמה בראי היהדות, לזכרו של רם מזרחי, ירושלים [תשמד] עמ' 53-41  
3363.רוזנפלד, בן-ציון מקומן של הלכות דעות בשולחן ערוך שנה בשנה תשסב עמ' 129-143  
3364.רוס, יעקב דת ומוסר - לבעיית הנתוק בין דת ומוסר דעות גל' יט אביב תשכב עמ' 61-55  
3365.ריינס, חיים זאב תורה ומוסר ירושלים תשיד רמ עמ'  
3366.ריינס, חיים זאב מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל ירושלים 1972 קלא עמ'  
3367.שגיא, אבי תכונות המוסריות של האל בספרות ההלכתית ומעמדו של המוסר בהלכה מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 261-286  
3368.שוורץ, אליהו לא תקרבו לגלות ערוה - אכיפת מוסר במערכת המשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 118 אחרי-מות תשסג 4 עמ'  
3369.שויצקי, צפורה מעמדו של המוסר במסגרת היהדות בשדה חמ"ד שנה מ חוב' ב תשנז עמ' 31-41  
3370.שטיינברגר, ישעיה א' צו המצפון כ'מחייב' הלכתי ברקאי קובץ ב סתיו תשמה עמ' 205-201  
3371.שציפנסקי, ישראל עיונים במוסר היהדות אור המזרח כרך כג תשלד עמ' 28-1  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > דיני יושר

 מחברכותרתספרביקורת
3372.זילברג, משה משפט ויושר כך דרכו של תלמוד, ירושלים תשכב פרק ז עמ' 138-79  
3373.חיימוביץ, דוד חיובים מוסריים במשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האניברסיטה העברית בירושלים  
3374.ליפשיץ, נפתלי דיני-היושר במשפט העברי, הרומי והאנגלי הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכה עמ' 331-330  
3375.קירשנבאום, אהרן דיני היושר במשפט העברי (מחקר השוואתי לשם הנחת תשתית עיונית) דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 54-43  
3376.רקמן, מנחם עמנואל סנקציות משפטיות לחיובים מוסריים הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 342-337  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > לפנים משורת הדין

 מחברכותרתספרביקורת
3377.אדלר, חדוה לפנים משורת הדין בספרות השו"ת בתקופה הבתר תלמודית עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן תשסה 145 עמ'  
3378.אונגר, ירון למען תלך בדרך טובים - על הפסיקה לפנים משורת הדין משפטי ארץ א תשסב עמ' 488-442  
3379.בן יעקב, צבי יהודה לפנים משורת הדין שורת הדין ח תשסג עמ' מט-ס  
3380.בן שמעון, שלמה כפייה על לפנים משורת הדין שערי צדק ה תשסד עמ' 123-133  
3381.בקשי-דורון, אליהו בגדר לפנים משורת הדין בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רצח-שא  
3382.בקשי-דורון, אליהו חיוב אדם חשוב לפנים משורת הדין שערי צדק א תשס עמ' 131-137  
3383.ברוידא, עובדיה לפנים משורת הדין מוריה שנה כג גל' ו-ט אלול תשס עמ' רכו-רמה  
3384.ברין, שלמה בענין שומא הדר ולפנים משורת הדין עלון שבות גל' 100 כסלו תשמג עמ' 109-95  
3385.ברקאי, יאיר משפט וצדקה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 691 תשסז 3 עמ'  
3386.בשן, אליעזר לפנים משורת הדין בספרות ההלכה דעות גל' לט אביב תשל עמ' 243-236  
3387.דה-פריס, בנימין מידות לפנים משורת הדין מחניים עג ערב ר"ה תשכג עמ' 128-129  
3388.הלוי, חיים דוד פשרה לפנים משורת הדין שנה בשנה תשנד עמ' 177-187  
3389.וינרוט, אברהם כופין על "לפנים משורת הדין" סיני כרך קכח תשסא עמ' עב-עח  
3390.וינרוט, אברהם כופין על "לפנים משורת הדין" קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 472-480  
3391.זסלנסקי, אהרן יצחק בענין דין ולפנים משורת הדין נפש לראובן, ירושלים תשכט עמ' סח-סט  
3392.חיגר, משה צדק ומשפט (ערכו של 'לפנים משורת הדין' במשפט העברי) נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קמו-קסב  
3393.טל, צבי לפנים משורת הדין קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 112-116  
3394.יעקבי, רפאל ועשית הישר והטוב בעיני ה' - שורת הדין ולפנים משורת הדין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 218 ואתחנן תשסה 4 עמ'  
3395.כהן, שאר-ישוב לפנים משורת הדין ספר אדם-נח, זכרון לאדם-נח בראיון, ירושלים תשל עמ' קסה-קפח  
3396.מלצר, צבי יהודה מגדרי לפנים משורת הדין הדרום חוב' יב אלול תשך עמ' 33-36  
3397.מלצר, צבי יהודה לפנים משורת הדין מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 310-315  
3398.מלצר, רפאל צבי יהודה לפנים משורת הדין קובץ תורני בית דוד תשס עמ' קלט-קמד  
3399.מלצר, רפאל צבי יהודה לפנים משורת הדין בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ' קלט-קמד  
3400.ניומן, י' יעקב מושגים של 'לפנים משורת הדין' בתלמוד שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' ריד-רכה  
3401.קוק, שאול חנא דין או לפנים משורת הדין עיונים ומחקרים, ספר א ירושלים תשיט עמ' 188-189  
3402.קליינמן, רון יכולת הכפייה על הציבור לנהוג לפנים משורת הדין מגל יב תשנח עמ' 349-358  
3403.רוזנר, משה לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין; ביאור בגדר 'לפנים משורת הדין' אבקן 4 [תשלט] עמ' 3-2  
3404.רוט, ישראל לפנים משורת הדין - משמעותו שמעתין גל' 104-105 תשנא עמ' 89-93  
3405.שחור, ישראל לפנים משורת הדין ארחות 40 ערב פסח תשנד עמ' 29-31  
3406.שטינהרטר, שלמה בענין גזלן ומלוה בריבית הבאים לצאת ידי"ש אוצרות ירושלים א תשנט עמ' נב-נה  
3407. אגור, חדוה  לפנים משורת הדין בספרות השו"ת בתקופה הבתר תלמודית עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן תשסה 145 עמ'  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > 'ועשית הישר והטוב'

 מחברכותרתספרביקורת
3408.אלבק, חנוך לאופיין של ההלכות בסדר נזיקין [על תקנות שיסודן עשיית הישר והטוב] סיני כרך נ תשכב עמ' צו-קד  
3409.ארטין, רבקה ועשית הישר והטוב; המקור לדינא דבר מצרא והשתלשלותו עבודת גמר, אוניברסיטת בר-אילן תשמה 502 עמ'  
3410.בן-שלמה, אליעזר ברור המושג: ועשית הישר והטוב ניב המדרשיה גל' חורף-אביב תשכח עמ' פו-צה  
3411.גרוזמן, מאיר לעשות הטוב והישר המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנח עמ' 68-80  
3412.גרין, יוסף יושר ודין בהלכה - בירור ההוראה של 'ועשית הישר והטוב' שמעתין שנה כא גל' 77 שבט ניסן תשמד עמ' 31-21  
3413.הופמן, יקותיאל לענין ועשית הישר והטוב הדרום חוב' סב אלול תשנג עמ' 82-93  
3414.טליה, יצחק 'ועשית הישר והטוב' ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 132-119  
3415.מוריאל, יהודה הישר והטוב סיני כרך ע תשלב עמ' צב-צט  
3416.פלק, זאב מהו "הישר בעיני ה'"? בית מקרא שנה לז תשנב עמ' 86-89  
3417.רובינשטיין, אליקים כי תעשה הטוב והישר בעיני ה' א-להיך - על היושר כערך פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 39 עקב תשסא 4 עמ'  
3418.שביב, יהודה למשמעות הביטוי "רוח חכמים נוחה" סיני כרך קטו תשנה עמ' קסב-קסה  
3419.שפירא, ישעיהו 'ועשית הישר והטוב' הציונות הדתית, בעריכת יוסף תירוש, ירושלים תשלד עמ' 133-129; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 449-445  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > דרכי נועם

 מחברכותרתספרביקורת
3420.אלון, מנחם עקרונות מוסריים כנורמה הלכתית [דרכי נועם] דעות גל' כ קיץ תשכב עמ' 62-67  
3421.אנציקלופדיה תלמודית דרכי נעם כרך ז עמ' תשיב-תשטו  
3422.ברקוביץ, אליעזר כוחה המוסרי של ההלכה ההלכה, כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 104-84  
3423.בשן, אליעזר 'דרכיה דרכי נועם'; עיון בתשובותיהם של חכמי המזרח והמגרב משנת קנ"א עד המאה הי"ח דעות גל' מח תשם עמ' 176-171  
3424.לוי, יהודה 'דרכיה דרכי נועם' - מקור להלכה המעין כרך כא גל' א תשמא עמ' 38-33  
3425.ניומן, יעקב ואהבת לרעך ירושלים תשמה 297 עמ'  
3426.פרידמן, נתן צבי דרכי נועם בהלכה שנה בשנה תשלג עמ' 163-155  
3427.קרלין, אריה דרכי נועם ודרכי שלום דברי ספר, ת"א תשיב עמ' 125-134  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > משנת חסידים

 מחברכותרתספרביקורת
3428.אורבך, אפרים אלימלך חסיד אנציקלופדיה עברית כרך יז עמ' 752-750  
3429.בר, יצחק ישראל בעמים - עיונים בתולדות ימי הבית השני, ירושלים תשטו עמ' 36-43: החסידים הראשונים   
3430.הרמן, דב חסידים קדמונים; החסידים ומשנתם בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמז ו + 6 + 270 עמ'  
3431.וילמן, פנחס מידת חסידות כיצד? סיני כרך פו תשם עמ' רסח-רעד  
3432.חמיאל, חיים י' ייחודם של "חסיד" ושל "גמילות חסדים" שנה בשנה תשמט עמ' 372-379  
3433.מדן, יעקב עיון במשנת חסידים (בעניין הסגרת יהודי לאויב במקום פיקוח נפש) עלון שבות גל' 150 (ספר היובל) תשנח עמ' 231-275  
3434.מנטל, חיים דוב חסידות קדומה מחקרים ביהדות, ספר היובל לדוד קוטלר, ת"א תשלו עמ' 80-60  
3435.נאמן, יהודה נביאים ראשונים, 'חסידים ראשונים' והבעש"ט שנה בשנה תשס עמ' 239-259  
3436.ספראי, שמואל משנת חסידים בספרות התנאים [אוצר המשפט חלק א ערך 909] ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 160-144  
3437.ספראי, שמואל משנת חסידים בספרות התנאים והנה אין יוסף, לזכר אמוראי, ת"א תשלג עמ' 152-136  
3438.פלק, זאב ממשנת חסידים ספר זכרון לבנימין דה-פריס, ירושלים תשכט עמ' 62-69  
3439.פרנקל, יצחק ידידיה 'משנת חסידים' לפי הירושלמי ושיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' לה-לז  
3440.פרנקל, יצחק ידידיה משנת חסידים בנתיבי חסד ואמת תשלה עמ' 13-15  
3441.פרנקל, שמעון משנת חסידים כמושג הלכתי בנתיבי חסד ואמת תשנב עמ' 65-72  
3442.צרפתי, גד בן עמי חסידים ואנשי מעשה והנביאים הראשונים תרביץ שנה כו תשיז עמ' 126-153  
3443.רוזנברג, חננאל משנת חסידים ראשונים שיר למעלות ד תשסב עמ' 103-117  

א. יסודות ההלכה ומהותה > מוסר והלכה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
3444.אנציקלופדיה תלמודית אין רוח חכמים נוחה הימנו כרך א עמ' שלד-שלה (תשטז-תשיז במהדו' ב)  
3445.אנציקלופדיה תלמודית דיני שמים כרך ז עמ' שפב-שצה  
3446.אסולין, דוד; זוהר, צבי הלכה, רפואה ומוסר: עיון בתפיסת עולמו ההלכתית של הרב יוסף משאש המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסב עמ' 74-102  
3447.אפשטין, יעקב תפיסה בבא לצאת ידי שמים חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 294-303  
3448.אררט, ניסן ואלה המשפטים מערכת של ערכים סמויים בית מקרא שנה לו תשנא עמ' 65-73  
3449.ברהולץ, עמיחי הלכה ומלוכה (מוסר, פוליטיקה והתחדשות ההלכה במשנת הראי"ה קוק) אקדמות גל' ג אב-אלול תשנז עמ' 29-54  
3450.ברוידא, נחום יצחק כיצד מרקדין לפני הכלה [שיטת בית שמאי מול שיטת בית הלל] מוריה שנה כג גל' ו-ט אלול תשס עמ' רמו-רנו  
3451.גרוס, יוסף ערכי מוסר היהדות בפסיקת בית המשפט העליון ניב המדרשיה גל' חורף-אביב תשכח עמ' קלג-קלז  
3452.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל פיקוח נפש בדיני עונשין, בהלכה ובמוסר היהדות [אוצר המשפט חלק א ערכים 7308 ,916] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 278-264  
3453.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל חייך קודמיו (על התחום בין הדין לבין המוסר) משפט וכלכלה כרך ג תשיז 192-188  
3454.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל פיקוח נפש בדיני עונשין, בהלכה ובמוסר היהדות תרביץ שנה כז תשיח עמ' 500-483  
3455.הכהן, מנחם המצור במוסר המלחמה מחניים סט אייר תשכב עמ' 41-40  
3456.הלוי, הלל יצחק האם יש הכשר לשקר משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' עט-קיב  
3457.ויסקוט, יפתיאל האיסור לשקר - מקורו ומוחלטותו מאבני המקום קובץ יא תשס עמ' 210-221  
3458.ויצמן, צבי "ויצוו אל יוסף לאמר, אביך צוה לפני מותו לאמר" -אמת ושקר בתוך המשפחה ובעניינים שבינו לבינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 309 ויחי תשסח 4 עמ'  
3459.זילברשטיין, יצחק תור בהלכה אסותא א ירושלים תשסו עמ' קלה-קלט  
3460.טברסקי, שמעון מוסר ומלחמה בכתבי הקודש הלולים, מסכת לחג השבועות, הרבנות הצבאית, ערב שבועות תשיב, גל' יד עמ' 28-31  
3461.טלושקין, ניסן הנימוק המוסרי שבמצוות התלויות בארץ אור המזרח שנה ב חוב' ב ניסן תשטו עמ' 15-12  
3462.טשארנעט, משה פרץ בענין חיוב לצאת ידי שמים בקנס בזמן הזה קובץ בית אהרן וישראל גלק קמ כסלו-טבת תשסט עמ' כח-כט  
3463.לאו, בנימין "ואת האובדת לא ביקשתם" - מוסר הנביאים בשיקולי פסיקתו של הרב עוזיאל בנושא הגיור אקדמות גל' כא אלול תשסח עמ' 96-109  
3464.לאו, בנימין "ואת האובדת לא ביקשתם" - מוסר הנביאים בשיקולי פסיקתו של הרב עוזיאל בנושא הגיור אקדמות גל' כא אלול תשס"ח עמ' 96-109  
3465.לאו, ישראל מאיר אמת ואי אמת - מפני דרכי שלום תורה שבעל פה כא תשם עמ' פח-ק  
3466.מירקין, יצחק הלל וקנט השלח כרך לח תרפא עמ' 230-224, 492-477  
3467.סגל, שלום מרדכי ה"תור" בהלכה צהר ד תשנט עמ' קע-קעה  
3468.עמיר, יהושע המשמעת הצבאית והמוסר הדתי מחניים סט אייר תשכב עמ' 21-18  
3469.פולק, יוסף סחר בנשק, מדינת ישראל וההלכה דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' ט-כה  
3470.פרידמן, דניאל הרצחת וגם ירשת (משפט, מוסר וחברה בספורי המקרא) תל אביב 2000 392 עמ': בקורת: חיים ה' כהן, המשפט גל' 11 פברואר 2001 עמ' 48-53; אררט, ניסן, "מסר משפטי ו"מסר מקראי". בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 208-218  
3471.קונביץ, מילטון ר' (מלכיאל) מצפון, חוק טבעי ומרי אזרחי במסורת היהודית הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 354-343  
3472.קוסמן, אדמיאל בין ציות לחוק לבין "מעשה-הבא-מן-הלב": הלכה, מגיה ודיאלוג מחקרי משפט יח חוב' 1-2 תשסב עמ' 219-247  
3473.קורן, יצחק דב מוסריות בהלכה - ג'נוסייד, צו אלוהי, והנמקה הלכתית אקדמות גל' יח מרחשוון תשסז עמ' 41-54  
3474.קורן, יצחק דב מוסריות בהלכה - ג'נוסייד, צו אלוהי, והנמקה הלכתית אקדמות גל' יח מרחשוון תשס"ז עמ' 41-54  
3475.קמינקא, אהרן פרצופו המוסרי של שמאי בצרון כרך ב תש עמ' 204-197  
3476.רבינוביץ, שלמה והלכת בדרכיו - על מידת הרחמים במשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 89 כי תבא תשסב 4 עמ'  
3477.רוזנברג, יהושע מנחם כאשר ה'אמת' מתנגשת עם ערכים אחרים בשדה חמ"ד שנה מד חוב' א-ג תשסא עמ' 77-84  
3478.רונצקי, אביחי מוסר ומלחמה המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 217-227  
3479.ריבלין, יוסף רוח חכמים - על פרשנות חז"ל לדבר משנה סיני כרך קה תשן עמ' נג-עא  
3480.ריבלין, יוסף "שיהא הן שלך צדק" - על הדרשה ועל ההלכה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 546 תשסד 3 עמ'  
3481.רקמן, מנחם עמנואל הערך 'חסד' בהשקפת עולמנו שנה בשנה תשמא עמ' 242-233  
3482.שביב, יהודה מנקיות דעת להלכה רווחת סיני כרך קז תשנא עמ' רנה-רסד  
3483.שגיא, אבי עונשו של עמלק: דרכי ההתמודדות של המסורת היהודית עם הבעיה המוסרית ומעמדה של המוסריות במסורת היהודית רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 447-510  
3484.שפרן, יגאל מי המחליט בשאלות של אתיקה רפואית המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסא עמ' 73-83  
3485.שרלו, יובל תרומת ההלכה לאתיקה ציבורית, בררת מין העובר טרום השרשה (PGD) כמקרה מבחן אקדמות גל' יט סיון תשסז עמ' 21-45  
3486.תא-שמע, ישראל מסירות נפש בהלכה (לפנים משורת הדין) מחניים מא חנוכה תשך עמ' 104-99  
3487.תמרי, מאיר קביעת קריטריונים להתנהגות מוסרית בעסקים בד"ד 6 תשנח עמ' 57-68  
3488.תמרי, מאיר חינוך לעסקים לא אתיים (על איסור העתקה בבחינות) בשדה חמ"ד שנה לט חוב' ה-ו תשנו עמ' 65-70  

א. יסודות ההלכה ומהותה > אגדה והלכה. מחשבה והלכה. קבלה והלכה

 מחברכותרתספרביקורת
3489.אברמסון, שרגא רב סעדיה גאון והזהר בצרון כרך ז (סדרה חדשה) חוב' 26 אייר-תמוז תשמה עמ' 39-35  
3490.אוקס, דוד שילוב הגות והלכה בפסיקת הרמב"ם ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 28-25  
3491.אידל, משה ר' משה בן נחמן - קבלה, הלכה ומנהיגות רוחנית תרביץ שנה סד תשנה עמ' 535-580  
3492.אליהו, מרדכי פסיקה על פי הקבלה תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' כח-נא  
3493.אליהו, מרדכי פסיקה על פי הקבלה המאיר לארץ גל' 13 אלול תשנח עמ' 7-32  
3494.אלמוג, שולמית משפט וספרות, הלכה ואגדה מחקרי משפט יג חוב' 2 תשנז עמ' 413-440  
3495.אנגלרד, יצחק הרהורים על 'ליקוטי הלכות' מבית מדרשו של רבי נחמן מברסלב שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 43-29  
3496.אנציקלופדיה תלמודית אגדה כרך א עמ' ס-סב [בעמ' סב: אין למדין מאגדה] (קכט-קלב במהדו' ב)  
3497.ארזי, אברהם שילוב אגדה בהלכה במשנת רבי אליעזר בן הורקנוס שנה בשנה תשמו עמ' 187-177  
3498.ארזי, אברהם שילוב אגדה בהלכה ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 41-51  
3499.בארי (קולודנר), ישראל המדרש כהלכה; הלכות מחודשות בתורת האדם למקום ולחברו ת"א תשו שמד עמ'  
3500.ביאליק, חיים נחמן הלכה ואגדה כנסת (דברי ספרות) [אודסה תרעז] עמ' 12-26; כל כתבי ח"נ ביאליק, ת"א תרצח עמ' רטז-רכב  
3501.בלומנפלד, יוסף הערות הלכותיות בספר הכוזרי סיני כרך ט תשא-תשב עמ' קפג-קפח  
3502.בלידשטיין, יעקב משהו על המימד האידיאולוגי של פירושי רבנו חננאל לתלמוד סידרא טו תשנט עמ' 5-11  
3503.בלידשטיין, יעקב 'ואנא לא קייצנא [...] מר אי ניחא ליה ליקוץ': לערכי הלכה ואגדה בסוגיה תלמודית אחת, דיאלקטיקה או קונפליקט? שפות וספרויות בחינוך היהודי, מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק, ירושלים תשסז עמ' 139-145  
3504.בניהו, מאיר ויכוח הקבלה עם ההלכה (למראשיתו בספרד והמשכו והתעצמותו באיטליה במאה הי"ו) דעת חוב' 5 קיץ תשם עמ' 115-61  
3505.בר-אילן, נפתלי ר' יהודה הלוי- כפוסק הלכות נר ליחזקאל, לנשמת יחזקאל עזרא בצלאל, ירושלים תשלג (?) עמ' 35-41  
3506.ברנד, יצחק עיסקה בדבר שאין בו ממש - מפילוסופיה למשפט שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 71-122  
3507.ברנד, יצחק עיסקה בדבר שאין בו ממש - מפילוסופיא למשפט שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 71-121  
3508.גולומב, א' בין פילוסופיה והלכה בצרון כרך נז תשכח עמ' 142-135  
3509.גיפטר, מרדכי ההלכה במדרש ר' אליעזר בנו של ריה"ג תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 335-314, 561-551; ב תשה-תשו עמ' 138-132, 398-394; ו תשיג-תשטו עמ' 685-674  
3510.דינסטג, ישראל יעקב היחס העיוני בין חכמי הקבלה והרמב"ם (ביבליוגרפיה מוערת) דעת חוב' 25 קיץ תשן עמ' 53-84; שם חוב' 26 חורף תשנא 61-96  
3511.הירשברג, ח"ז; מורמלשטיין, בנימין יחס האגדה להלכה וינא תרפט 142 עמ'  
3512.הכהן, מרדכי אגדה והלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 934] הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 27-7  
3513.הכהן, מרדכי הלכה ואגדה מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 20-32  
3514.הכהן, מרדכי מסכת אבות בהלכה סיני כרך נ תשכב עמ' קלג-קנא  
3515.הלברטל, משה בין תורה לחכמה (רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס) ירושלים תשס 232 עמ'  
3516.הלברטל, משה בין תורה לחכמה (רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס) ירושלים תשס 232 עמ'  
3517.הלר, דוב הלכה מעין אגדה בבראשית רבא הצופה לחכמת ישראל שנה יד תרץ, עמ' 363-357; הר המוריה, לכבוד ר"א האפפער, בודאפסט 1930 עמ' 3-9  
3518.הנשקה, דוד מת שאין לו מנחמים: עוד להשתקפות הגותו של הרמב"ם במשנתו ההלכתית סידרא יח תשסג עמ' 27-39  
3519.הרטמן, דוד הרמב"ם - הלכה ופילוסופיה ת"א תשם 233 עמ'. ביקורת: גרנך, יוחנן: עימות ואיחוד בין הלכה ופילוסופיה. מאזנים כרך נא תשם-תשמא עמ' 308-307 
3520.וולפיש, אברהם איחוד ההלכה והאגדה: עיון בדרכי עריכתה של התוספתא היגיון ליונה, קובץ מחקרים לכבודו של פרופ' יונה פרנקל, ירושלים תשסז עמ' 309-345  
3521.ויגודה, מיכאל עין תחת עין - ממון - בין הפילוסופיה למשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 109 משפטים תשסג 4 עמ'  
3522.ויגודה, מיכאל יציאת מצרים ואיכות הסביבה - היבטים פילוסופים ומשפטיים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 12 בא תשסא 4 עמ'  
3523.ועקנין, רפי על אותנטיות ורלוונטיות בלימוד תורה (הלכה ואגדה) אקדמות גל' טו חשון תשסה עמ' 95-110  
3524.זוין, שלמה יוסף הכוזרי בהלכה סיני כרץ ט תשא-תשב עמ' צה-קח; לאור ההלכה, מהדו' ב ת"א תשיז עמ' רפא-שא  
3525.זילבר, ליאור ערוב נגלה ונסתר (לבירור שיטתם של החתם-סופר והרצי"ה) צהר י אביב תשסב עמ' 79-88  
3526.זילבר, עזריאל חיים סיפור מדרשי לאור ההלכה (קנה חורבה ומצא בה אוצר) ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 235-250  
3527.חלמיש, משה הנהגה מן הקבלה בספרות ההלכה ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 165-161  
3528.חלמיש, משה מצות צדקה מקבלת צפת ואילך ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 185-169  
3529.חלמיש, משה קבלה בפסיקה של ר' יוסף קארו דעת חוב' 21 קיץ תשמח עמ' 102-85  
3530.חלמיש, משה קבלה והלכה: השתקפותן בפסיקה של אחד מגדולי החכמים במאה העשרים דרך הרוח; ספר היובל לאליעזר שביד, ירושלים תשסה עמ' 601-613  
3531.חלמיש, משה משהו על 'היגיון' במערכת יחסי קבלה והלכה בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז 537-550  
3532.חלמיש, משה הקבלה בפסיקה של הרב חיים דוד הלוי יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי., ירושלים-רמת גן תשסז עמ' 205-214  
3533.חלמיש, משה הנחת תפילין של יד בישיבה: לשאילת מעמדו ההלכתי של הזוהר דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ג כרך שני ירושלים תשנד עמ' 125-131  
3534.טברסקי, יצחק סידורו של ספר משנה תורה לרמב"ם: יסודות הלכתיים ופילוסופיים דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 189-179  
3535.יוסף, יצחק הנהגות האר"י בהלכה תחומין ל' תשע עמ' 389-412  
3536.כגן, צפורה הלכה ואגדה כצופן של ספרות ירושלים תשמח 159 עמ'  
3537.כגן, צפורה הלכה ואגדה - ההקשר הפרדוקסלי מחקרי משפט יח חוב' 1-2 תשסב עמ' 213-218  
3538.כהן, אשר היתר הלכתי בסבך עימות אידיאולוגי, פולמוס השמיטה תשס"א בראי פולמוס השמיטה בראשית ההתיישבות היהודית בין מסורת לחידוש, ספר זכרון ליהושע קניאל, רמת גן תשסה עמ' 529-545  
3539.כץ, יעקב הלכה וקבלה - מגעים ראשונים ציון שנה מד תשלט עמ' 172-148; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד, עמ' 33-9  
3540.כץ, יעקב יחסי הלכה וקבלה בדורות שלאחר 'התגלות' הזוהר דעת חוב' 4 חורף תשם עמ' 74-57; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 69-52  
3541.כץ, יעקב הלכה וקבלה כנושאי לימוד מתחרים דעת חוב' 7 קיץ תשמא עמ' 68-37; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 101-70  
3542.כץ, יעקב הכרעות הזוהר בדבר הלכה תרביץ שנה נ תשמא עמ' 422-405; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 51-34  
3543.כץ, יעקב הלכה וקבלה; מחקרים בתולדות דת ישראל על מדוריה וזיקתה החברתית ירושלים תשמד 396 עמ'  
3544.כרמי, שלום שויתי ה' לנגדי תמיד וגו', לדרכו של הרמב"ם בהלכה ובמחשבה כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תכז-תל  
3545.לאו, בנימין 'התכבדו מכובדים' - על הלכה, קבלה ותודעה דתית גרנות חוב' 1 סיון תשסא עמ' 25-37  
3546.לורברבוים, יאיר הרמב"ם על צלם אלוהים; פילוסופיה והלכה - עברת הרצח, הדין הפלילי ועונש המוות תרביץ שנה סח תשנט עמ' 533-556  
3547.ליבוביץ, יהושע התנהגות הרופא האידיאלי; 'קרטנא אסיא' כמתואר בספר הזוהר קורות כרך ח תשמא-תשמה עמ' 121-111  
3548.ליבוביץ, ירון הלכה וקבלה - השתקפות הקבלה אצל הרב עובדיה יוסף מגל יד תשס"ד עמ' 297-319  
3549.ליברמן, שאול מאגדה להלכה סיני כרך ד תרצט עמ' נד-נח  
3550.ליפשיץ, ברכיהו אגדה ומקומה בתולדות תורה שבעל-פה שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 233-328  
3551.ליפשיץ, ברכיהו אגדה" ומקומה בתולדות תורה שבעל-פה שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 233-328  
3552.למגר, ירוחם הלכה ואגדה בסופי הספרים שב'משנה תורה' להרמב"ם תלפיות כרך ז תשיח-תשכא עמ' 222-214  
3553.מירסקי, שמואל ק' מקורות ההלכה במדרשים [על פי סדר השלחן ערוך] תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 40- 71, 247-218, 532-498; ב תשה-תשו עמ' 49-29, 374-348; ג תשז-תשח עמ' 138-113  
3554.מירסקי, שמואל ק' בעלי הלכה ובעלי אגדה ספר השנה ליהודי אמריקה כרך ז תשה עמ' 171-160  
3555.מרגליות, ראובן הרמב"ם והזוהר סיני כרך לב תשיג עמ' רסג-רעד; לג תשיג עמ' ט-טו, קכח-קלד, ריט-רכד, שמט-שנד; לד תשיד עמ' רכז-רל, שפו-שצה  
3556.מרינברג, איתי "הכל כמנהג המדינה": עיון ביחסי שוכר ופועלים - הלכה ואגדה מגיבות זו לזו משלב גל' מ קיץ תשסו עמ' 87-114  
3557.משאש, שלום מחלוקת הזוהר עם הפוסקים אור תורה שנה יד תשמב עמ' תקכ-תקכו. מע"ט דב"ש: שם שנה טו תשמג עמ' כח-לז 
3558.סופר, יעקב חיים הא דפסקינן כדעת המקובלים גם נגד דעת מרן ז"ל מקביצאל כא ניסן תשנו עמ' קט-קיז  
3559.סופר, יעקב חיים בענין דעת מרן ז"ל שהלכה כמקובלים נגד הפוסקים זכור לאברהם תשנו עמ' לג-נב  
3560.סילמן, יוחנן היקבעויות הלכתיות בין נומינאליזם וריאליזם - עיונים בפילוסופיה של ההלכה דיני ישראל כרך יב תשמד-תשמה עמ' רמט-רסו  
3561.פורת ישראל הלכה ואגדה הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 290-289  
3562.פינקלשטיין, א"א מדרש, הלכות והגדות ספר יובל ליצחק בער, ירושלים תשכא עמ' 47-28  
3563.פינקלשטיין, י"ב שבילי הלבה בתורת הסוד סיני כרך יז תשה עמ' רכז-רט; זכרון, להרב א"י קוק, ירושלים תשה עמ' רלא-רמד  
3564.צוריאל, משה 'אין למדין מן האגדות' מספרא לסייפא עלון 18 כסלו תשמה עמ' 24-7   
3565.קדוש, מאיר הפסיקה הקבלית בספרות השו"ת מהמאה ה-13 ועד ראשית המאה ה-17 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסד 407 עמ'  
3566.קוטנר, עפר על החרטה (הלכה ופילוסופיה) בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 551-563  
3567.קוסובסקי, יצחק מקור הלכה במדרש [בענין קריאת שם המאומץ בשם המאמץ] תלפיות שנה ב תשה-תשו עמ' 252  
3568.קוסמן, אדמיאל בין ציות לחוק לבין "מעשה-הבא-מן-הלב": הלכה, מגיה ודיאלוג מחקרי משפט יח חוב' 1-2 תשסב עמ' 219-247  
3569.קריב, אברהם ההלכה בעיני האגדה שנה בשנה תשלו עמ' 219-207  
3570.קריב, אברהם תפישת ההלכה באגדה הגות והלכה, ירושלים תשכח עמ' יג-לא  
3571.קרלין, אריה היחס בין הלכה ואגדה יבנה כרך א-תשו עמ' עז-פ  
3572.קרלין, אריה דבי יהודה הלוי [ב: בהלכה] דברי ספר, ת"א תשיב עמ' 85-71  
3573.רגב, שאול טעמי מצות היבום - בין פילוסופיה לקבלה דעת חוב' 28 חורף תשנב עמ' 65-86  
3574.רוזנק, אבינועם אגדה והלכה (הרהורים על מגמות בהגות ובמחקר הפילוסופיה של ההלכה) מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 285-312  
3575.רזיאל, משה אין למדין מן ההגדות ניב המדרשיה כרך כ-כא תשמז-תשמח עמ' 85-81  
3576.רצבי, שלום הרב חיים דוד הלוי - הלכה והגות: עיון בשאלת ניתוק חולה הנוטה למות ממכונת הנשמה מלאכותית יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי, ירושלים-רמת גן תשסז עמ' 287-310  
3577.רקובר, נחום כלל ישראל - פילוסופיה ומשפט תחומין טז (תשנו) 211-232  
3578.רקמן, מנחם עמנואל קווים לפילוסופיה של ההלכה סידרא ג תשמז עמ' 17-7  
3579.שבט, ארי יצחק תוקפם המחייב של מדרשי חז"ל צהר יא קיץ תשסב עמ' 49-68 [גולדברג, זלמן נחמיה: שם גל' יב תשרי תשסג עמ' 129-133]   
3580.שוחטמן, אליאב הלכה שאינה הלכה - האם סובל המונח "הלכה" גם ענייני אגדה? סיני כרך קכ תשנז עמ' קפג-קצב  
3581.שטרנברג, אליעזר הבדלי גישה בין ההלכה והמדרש ביחסם לעוברי עבירה פתחים תשכט גל' ג עמ' 15-10  
3582.שפירא, חיים; פיש, מנחם המחלוקת המטא-הלכתית בין בית שמאי לבית הלל עיוני משפט כר' כב חוב' 2 תשנט עמ' 461-497  
3583.שרלו, יובל בעקבות ההלכה הנבואית (אופקים נוספים בהלכה) מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 102-104  
3584.ששון, גלעד סיפור האגדה של חז"ל כמקור היסטורי לצורך פסיקת הלכה המאיר לארץ 66 תשסז עמ' 264-276  
3585. Bacher, Wilhelm  Les trois branches de la science de la vieille tradition juive - le Midrasch, les Halachot et les Haggadot  Revue des Etudes Juives 38 (1899), p. 211-219  
3586. Berkovits, Eliezer  Halakhah and Aggadah  Niv Hamidrashia 12 (1976-67), Engl. sect., p. 35-41  
3587. Bialik, Chaim Nachman  Halacha und Aggada  Der Jude 4 (1919-20), p. 61-72  
3588. Bialik, Chaim Nachman  Halachah and Aggadah  London 1944, 28 p.  
3589. Bonfil, Robert  Halakhah, Kabbalah and society; some insights into Rabbi Menahem Azariah da Fano's inner world  In: Jewish thought in the seventeenth century, eds. Isadore Twersky and Bernard Septimus, Cambridge, Mass. 1987, p. 39-61  
3590. Bunsen, Ernst von  Halacha und Haggada  In: Die Uberlieferung, ihre Entstehung und Entwicklung, vol. 1, Leipzig 1889, p. 277-280  
3591. Cohn, Haim H.  On the dichotomy of divinity and humanity in Jewish law  In: Euthanasia, ed. A. Carmi, Berlin 1984, p. 31-67  
3592. Don, Arie  The role of Jewish law in Moses Mendelssohn's and Hermann Cohen's philosophies of Judaism  Dissertation Ottawa 1984, 259 p.  
3593. Dupuy, Bernard  Unite et tension de la Halakha et de l'Aggada  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 123-132  
3594. Elman, Yaakov  Reb Zadok Hakohen of Lublin on prophecy in the halakhic process  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 1-16  
3595. Encyclopedia Talmudica  Agadah אגדה  Vol. 1, p. 168-173  
3596. Englard, Izhak  Mysticisme et droit; reflexions sur les 'Liqute Halakhot' de l'ecole de rabbi Nahman de Bratslav  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 191-205  
3597. Gallant, Batya  Spirituality and law in the letters of Rabbi Abraham Isaac Kook  Morasha 2,1 (1985), p. 27-34  
3598. Goldenberg, Robert  Law and spirit in talmudic religion  In: Jewish spirituality, ed. Arthur Green, N.Y. 1986, p. 232-252  
3599. Guttmann, Michael  Beruhrungspunkte zwischen Agada und Halacha. Kritik der Agada in rabbinischen Quellen  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 967-970  
3600. Hershkovics, Mayer  Halakah and Agadah in Unkelos  Dissertation Yeshiva University 1949  
3601. Katz, Jacob  Post-Zoharic relations between Halakha and Kabbalah  In: Jewish thought in the sixteenth century, ed. Bernard Dov Cooperman, Cambridge, Mass. 1983, p. 283-307  
3602. Lamm, Norman; Kirschenbaum, Aaron  Freedom and constraint in the Jewish judicial process  Cardozo Law Review 1 (1979), p. 99-133  
3603. Novak, David  Halakhah in a theological dimension  Chico 1985, 11 + 174 p.  
3604. Septimus, Bernard  'Kings, angels or beggars'; tax law and spirituality in a hispano-Jewish responsum (R. Meir ha-Levi Abulafia)  In: Studies in medieval Jewish history and literature, ed. Isadore Twersky, Cambridge, Mass. 1984, p. 309-335  
3605. Silberman, Lou H.  Aggadah and Halakhah: Ethos and ethics in rabbinic Judaism  The life of covenant; the challenge of contemporary Judaism; essays in honor of Herman E. Schaalman, 1986, p. 223-233  
3606. Solomon, Norman  G-d the lawgiver - meditations on the spirituality of the Halakha  In: Spirituality and prayer; Jewish and Christian understanding, ed. Leon Klenicki, N.Y. 1983, p. 66-81  
3607. Starobinski-Safran, Esther  Aspects de la loi dans la mystique juive  La Rassegna Mensile di Israel 49 (1983), p. 501-521  
3608. Twersky, Isadore  Law and spirituality in the seventeenth century: a case study in R. Yair Hayyim Bacharach  In: Jewish thought in the seventeenth century, eds. Isadore Twersky and Bernard Septimus, Cambridge, Mass. 1987, p. 447-467  
3609. Winster, Jerry  Marriage as reflected in aggadic literature  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1973, 6 + 130 p.  
3610. Wurzburger, Walter S.  Meta-halakhic propositions  The Leo Jung Jubilee volume... on the occasion of his seventieth birthday, 1962, p. 211-227  
3611. Wurzburger, Walter S.  Covenantal imperatives  Samuel Mirsky memorial volume, Studies in Jewish law, philosophy and literature, 1970, p. 3-12  
3612. Zafrani, Haim  Kabbale, vie mystique et magie  Paris 1986, 487 p.; p. 265-274: Pensee juridique et Kabbale  
3613. Zunz, Leopold  Die gottesdienstlichen Vortrage der Juden  2. Aufl. Frankf.a.M. 1892, 16 + 516 p.  
3614.תא-שמע, ישראל שיקולים פילוסופיים בהכרעת ההלכה בספרד ספונות סדרה חדשה ספר שלישי (יח) תשמה עמ' 110-99  
3615.תא-שמע, ישראל התאבדות ורצח הזולת על קידוש השם: לשאלת מקומה של האגדה במסורת הפסיקה האשכנזית יהודים מול הצלב, גזירות תתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה, ירושלים תשס עמ' 150-156  
3616.תא-שמע, ישראל רבי יוסף קארו בין אשכנז לספרד (לחקר התפשטות ספר הזהר) תרביץ שנה נט תשן עמ' 153-170  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > חובה, מצוה, רשות, שבות

 מחברכותרתספרביקורת
3617.אוסטרובסקי, משה שבות, רשות, מצוה סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' תסא-תסד  
3618.אלון, גדליהו שבות, רשות, מצוה תרביץ שנה ז תרצו עמ' 142-135; מחקרים בתולדות ישראל, כרך ב תשל עמ' 119-111  
3619.אנציקלופדיה תלמודית חובה מצוה ורשות כרך יב עמ' תרמה-תרעט  
3620.אפשטיין, יעקב נחום מי ששנה זו לא שנה זו [ב'שבות של רשות', 'שביתת רשות'] תרביץ שנה ז תרצו עמ' 158-143  
3621.בן-שמאי, מאיר הלל; אלטמן, שמעון צבי אלכסנדר; שלום, גרשם מצוה האנציקלופדיה העברית כרך כד עמ' 119-108  
3622.דה-פריס, בנימין הקטיגוריות ההלכתיות בר-אילן ב תשכד עמ' 77-83; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 269-263  
3623.ליברמן, שאול רשות - חיוב תרביץ שנה ו תרצה עמ' 111  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > שיטות בהלכה. דרכי לימוד. פלפול

 מחברכותרתספרביקורת
3624.אנציקלופדיה תלמודית באים כאחד כרך ב עמ' שכ-שכב  
3625.אפשטיין, ברוך מקור ברוך; בד' חלקים... וקדם לו מבוא גדול בי"ד פרקים אשר תעודתו לתאר ארחות חייהם וסדרי למודיהם של חכמי ישראל בימי קדם... חלק המבוא וילנא תרפה 668 עמ'  
3626.ארליך, ברוך הפלפול - יסוד לימוד התורה שבעל-פה והשתלשלותו במשך הדורות מורשת יעקב ג תשמט עמ' 177-194  
3627.ארנד, אהרן פרשנות ג'רבאית לתלמוד - 'כסא רחמים' לר' רחמים חורי שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 1-44  
3628.באב"ד, יוסף הפלפול (מבוא לתולדות בעלי התוספות) השלח כרך יט תרסח-תרסט עמ' 138-146, 258-248, 335-329  
3629.בלוך, חיים יצחק הדין והמציאות הפרדס שנה טו חוב' ט כסלו תשב עמ' 13-15; חוב' י טבת תשב עמ' 15-14; חוב' יא שבט תשב עמ' 26-27; שנה טז חוב' א ניסן תשב עמ' 16-15; חוב' ב אייר תשב עמ' 19  
3630.בלומנפלד, י' 'שלילה והעדר' בהלכה סיני כרך יב תשג עמ' שסט-שעג; ספר היובל להרב מ"א עמיאל, ירושלים תשג עמ' רלז-רמא  
3631.בן ארצי, חגי הראי"ה קוק כפוסק: יסודות חדשניים בפסיקתו של הרב קוק חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסג [379] עמ'  
3632.ברויאר, מרדכי עלית הפלפול והחילוקים בישיבות אשכנז ספר הזכרון להרב י' וינברג, ירושלים תשל עמ' רמא-רנה  
3633.ברזון, עזריה קביעת הלכה מורכבת מעלי עשור (מעליות י), מעלה אדומים תשמח עמ' 127-113  
3634.ברנשטיין, שמעון 'המלחמה החרישית' בין חכמי צרפת וספרד (לתולדות הרוח בישראל) הדאר שנה כז תשח-תשט עמ' 919-918  
3635.גוטליב, יצחק בעז על גישתו ההלכתית של הרב י.ד. סולובייצ'יק שנה בשנה תשנד עמ' 186-197  
3636.גרוסברג, משה צפונות הרוגצ'ובי; בירורים במשנתו - הלכה ועיון ירושלים תשיח קמב עמ'  
3637.גרינשפן, נחמן שלמה פלפולה של תורה; קורות דרכי הפלפול והשתלשלותו מן התקופות היותר קדומות עד זמננו חלק א [עד סוף תקופת בעלי התוספות]. לונדון: תרצה 64+24 עמ'. המשך: דברי ימי החילוקים. מלאכת מחשבת, לונדון תשטו עמ' יא-כז  
3638.גשטטנר, נתן ביאור אי מניעת ביטול המעשה הוי כמעשה בפועל האהל שנה ג תשיז עמ' כג-כט  
3639.דייטש, שמעון צבי בסוגיא דגיטה וידה באין כאחד האהל שנה ד תשיח עמ' יז-יט  
3640.דימיטרובסקי, חיים זלמן על דרך הפלפול ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' קיא-קפא  
3641.דימיטרובסקי, חיים זלמן 'לקט יוסף' ו'סוגיות התלמוד' (לתולדות ספרי כללי הדרוש והחילוקים) עלי ספר חוב' ד תמוז תשלז עמ' 116-70  
3642.הגר, אליעזר מציאות ודין ביסוד ההלכה שבילין גל' יב-יג אלול תשכה - תשרי תשכו עמ' נב-נג; גל' יד-טו אייר תשכו עמ' עב-עו  
3643.הכהן, אביעד התלמוד הירושלמי בתורת חכמי ספרד הראשונים. שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 113-176   
3644.וולפיש, אבי בית המדרש ועולם המחקר (סקירה) שנה בשנה תשנו עמ' 373-389  
3645.וולפיש, אבי בית המדרש ועולם המחקר שנה בשנה תשנח עמ' 429-455  
3646.וונפסקי, יוסף בענין באים כאחד בגט ובדברים אחרים כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' מח-נא  
3647.ויינגרטן, שמואל דרכי הלימוד של נירנברג-רגנשברג סיני כרך לז תשטו עמ' רסז-רעו  
3648.וכסמן, מאיר מחשבה ומעשה (דיון בשיטת פרופ' טשרנוביץ בענין מחשבה ומעשה) בצרון כרך יח תשח עמ' 69-59 קנוביץ, ישראל: מחשבה ומשפט המלוכה. שם עמ' 280 
3649.זוין, שלמה יוסף הרב [קוק] ומשנתו סיני כרך יז תשה עמ' לו-סא; זכרון, להרב א"י קוק, ירושלים תשה עמ' מ-סה  
3650.זוין, שלמה יוסף אישים ושיטות (על אישי הלכה ושיטותיהם בתורה) ת"א תשיב 281 עמ'  
3651.זוין, שלמה יוסף קו חדש בשיטות בית-שמאי ובית-הלל סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' נד-ס; לאור ההלכה, ת"א תשיז עמ' שב-שט  
3652.זילברג, משה 'באין כאחד', או מעגל קסמים [אוצר המשפט חלק א ערך 970] באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 179-174  
3653.זילברג, משה מידות ושיעוריו כך דרכו של תלמוד, ירושלים תשכב פרק ד' עמ' 45-59  
3654.זילברג, משה קושיותיו של ר' ירמיה - שיטה או אופי? סיני כרך נו תשכב עמ' יג-יט; תורה שבעל-פה ז תשכה עמ' כו-לב  
3655.זילברג, משה 'באין כאחד' או מעגל קסמים משפטים כרך ג 1972-1971 עמ' 5-9  
3656.טכורש, כתריאל פישל איכות וכמות בהלכה ובאגדה שבילין גל' יח-יט סיון תשכז עמ' צג-צט זסלנסקי, א"י: בענין האיכות והכמות. שם גל' כ טבת תשכח עמ' קפא-קפג. | טכורש, כ"פ: תשובה. שם עמ' קפג-קפד 
3657.טשרנוביץ, חיים לדרך הלמוד של בעלי התוספות ספר יובל לכבוד אדולף שוארץ, ברלין-ווינא 1917 עמ' 9-18  
3658.כהן, יצחק  הרב מאיר שמחה הכהן (האור שמח) מדוינסק ומשנתו ההלכתית-משפטית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה 363 עמ'  
3659.כשר, מנחם מענדל מפענח צפונות; בירורי גדרים ומונחים שהצפנת פענח בספריו משתמש בהם... בצרוף מבוא.. ניו-יורק תשכ רסו עמ' 4  
3660.כשר, משה שלמה פרקי מבוא לתורת הרגאצ'ובי (רבינו יוסף רוזין זצ"ל) ירושלים תשכו ע עמ'  
3661.לאו, בנימין להחזיר עטרה ליושנה עיונים במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר- אילן תשסב 369 עמ'  
3662.לוי, יעקב רבי יצחק קנפנטון - סיכום ספרו "דרכי התלמוד" שנה בשנה תשסג עמ' 173-188  
3663.לפיאן, אליעזר גיטו וידו באין כאחד מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רכו-רלא  
3664.מכון הלכה ברורה וברור הלכה תלמוד בבלי עם 'הלכה ברורה' ו'בירור הלכה'  ביקורת: שוחטמן, אליאב: שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 430-409; על שיטת הלימוד של התלמוד בעקבות חזונו של מרן הרב קוק זצ"ל. באורו, עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 120-87 
3665.סורסקי, אהרן רבי שמעון ותורתו - קורות חייו ושיטתו התלמודית של רבי שמעון יהודה הכהן שקופ ב"ב תשלא רט עמ'  
3666.סמר, מרדכי בסוגיא דגיטה וידה באין כאחד בית יצחק תשיג עמ' 117-114  
3667.עמיאל, משה אביגדור מדות בתורה [א: שתי סבות. ב: סבה אריכתא] אזכרה, לנשמת הרב א"י הכהן קוק, ירושלים תרצז מחלקה ג עמ' קפא-רי  
3668.עמיאל, משה אביגדור תורת הפלפול התלמודי (מבוא לחקר הלכה) סיני כרך ג תרצח-תרצט עמ' לג-מה, קנה-קסב, שצה-תד; ד תרצט עמ' טו-כג  
3669.עמיאל, משה אביגדור המדות לחקר ההלכה; מדות ההגיון בסברא התלמודית. א-ג ירושלים-ת"א תרצט-תשה זוין, שלמה יוסף: סיני כרך ה תרצט-תש עמ' שלו-שמא, תסט-תעז; סופרים וספרים, כרך ג ת"א תשיט עמ' 39-79. קרל, צבי: בצרון כרך א תש עמ' 544-540. טכורש, כתריאל פישל: ההד שנה יז תשב חוב' ח-י עמ' יב-יד; יא-יב עמ' יד-טז. [צימרמן, חיים] ח' חדראי: תלפיות שנה א תשד-תשה  
3670.עמיאל, משה אביגדור מדת מציאות ודין בהלכה סיני כרך ו תש עמ' קנד-קסב  
3671.עמיאל, משה אביגדור מדת החיוב והשלילה בהלכה ספר היובל לד"ר ב"מ לוין, ירושלים תש עמ' ש-שיז  
3672.עמיאל, משה אביגדור המושג בכח בהלכה סיני כרך יג תשג-תשד עמ' כ-לג  
3673.פדרבוש, שמעון שיטת הפלפול ויריביה חקרי יהדות, ירושלים תשכו עמ' 149-83  
3674.פורת, ישראל דרכו של הנצי"ב בהלכה אור המזרח שנה יא חוב' א טבת תשכג עמ' 1-8, 18  
3675.פינס, ש"ז הערות להגיון ושיטת התלמוד ומפרשיו סיני כרך יט תשו עמ' רנ-רנז  
3676.פכטר, שילה  אם הלכה נקבל: משנתו ההלכתית של הרב עובדיה הדאיה עבודת גמר בחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית תשסג 111 עמ'  
3677.פתחי, דוד סיני ועוקר הרים המאיר לארץ גל' 7 אדר תשנח עמ' 51-63  
3678.צורי, י"ש ההחשבה החוקית במשפט העברי ספר היובל לד''ר ב"מ לוין, ירושלים תש עמ' קעד-קצה  
3679.קוק, אברהם יצחק לשני בתי ישראל [האשכנזים והספרדים, על הבקורת הסדרנות והפלפול בלמוד התלמוד] מזרח ומערב כרך א תרעט-תרפ עמ' 205-201  
3680.קוק, צבי יהודה 'מחלוקות במציאות' אור המאיר, ליובל הרב ב"צ מ"ח עוזיאל, ירושלים תשי עמ' קנג-קסח  
3681.קוק, צבי יהודה על המחשבה והדיבור (ביחסיהם להחלטת ערכם המעשי של דברים על פי דיני תורה) סיני, ספר יובל, תשיח עמ' רעא-רפה  
3682.קמינקא, אהרן בית שמאי ובית הלל בהלכה בצרון כרך ה תשב עמ' 111-124  
3683.קפלן, צבי מעולמה של תורה - על דרכים ועל יצירות שבתחומי ההלכה מעולמה של תורה, ירושלים תשלד קפ עמ'  
3684.קפלן, צבי לדרכו של רבינו חיים מוולוז'ין [אוצר המשפט חלק א ערכים 11768 ,994] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' ט-מג  
3685.קפלן, צבי משנתו של ר' יוסי בר מבריסק [אוצר המשפט חלק א ערכים 11928 ,992] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' נ-סב  
3686.קפלן, צבי לדרכו של הראי"ה קוק בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערכים 11957 ,993] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' עז-פט  
3687.קפלן, צבי קו בדרך הלימוד של רבינו חייים מוולוז'ין סיני כרך כד תשט עמ' קסח-קעג; בהלכה ובאגדה, ירושלים תשך עמ' לח-מה קוק, שאול חנא: לדרך הלימוד של ר' חיים מוולוז'ין. סיני שם עמ' רלה 
3688.קפלן, צבי משנתו של הגאון ר' יוסי בר מבריסק סיני כרך כה תשיא עמ' קג-קיב  
3689.קפלן, צבי לדרכו של הראי''ה קוק בהלכה סיני כרך נז תשכה עמ' רלג-רמב; הראי''ה, קובץ מאמרים במשנת הרב א"י הכהן קוק, ירושלים תשכו עמ' סט-עח  
3690.קפלן, צבי לדרכו של רבינו חיים טוולוזיין בהלכה סיני כרך סט תשלא עמ' עד-צט  
3691.רוונה, גבריאל יצחק שיטת העיון 'הספרדית' כמכשיר לאהבת התורה שנה בשנה תשסג עמ' 189-201  
3692.רונה, גבריאל יצחק שיטת העיון 'הספרדית' כמכשיר לאהבת התורה שנה בשנה תשסג עמ' 189-201  
3693.ריינס, משה הפלפול בספרות ישראל כנסת ישראל שנה ג תרמה עמ' 172-137  
3694.רפל, דב הויכוח על הפלפול ירושלים-ת"א תשם 144 עמ'. ביקורת: הקשר, שמעון: פלפול או בלבול. עמודים שנה כח תשם עמ' 273-272 
3695.שוחט, רפאל יחסו של הגר"א לפלפול ובעיית המסורות בעל פה שנה בשנה תשנח עמ' 337-348  
3696.שטיינזלץ, עדין מדוע הוצא רבי ירמיה מבית המדרש? סיני כרך נד תשכד עמ' שלט-שמא  
3697.שלומון, נח חילוק וחקירה; עיון בשיטת הלימוד הליטאית בישיבות מדור דור חוב' א ירושלים תשלט עמ' 48-9  
3698.שלזינגר, יצחק מ' הדיוק ניתוח מהלכי הדיון (שלב ב במחקר סיבוך הסוגיא התלמודית) ב: תקפותו של הדיוק. ירושלים תשלז 124 עמ'  
3699. Balaban, Majer Samuel  Jakob Polak, der Baal Chillukim in Krakau, und seine Zeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 57, N.F. 21 (1913), p. 59-73, 196-210  
3700. Balgley, Chaim Leib  The Brisker legacy  Jewish Observer 14,1 (1979), p. 20-24  
3701. Baneth, Eduard; Lewin, Louis  Pilpul  J?disches Lexikon 4, p. 942-943  
3702. Biberfeld, Eduard  Zur Methodologie der halachischen Exegese  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 1 (1903), p. 224-232; 6 (1908), p. 243-251; 8 (1910), p. 355-370; 10 (1912), p. 77-87  
3703. Breuer, Mordechai  Pilpul  Encyclopedia Judaica 13, p. 524-527  
3704. Ehrentreu, Heinrich  ?ber den 'Pilpul' in den alten Jeschiboth  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 3 (1905), p. 206-219  
3705. Enciclopedia Judaica Castellana  Casuistica rabinica  Vol. 2, p. 592-593  
3706. Gradwohl, Roland  Zwei Beispiele der talmudischen Kasuistik [Sanhedrin 27, on testimony of a slave; ib. 35, trial in court]  Emuna 7 (1972), p. 348-352  
3707. Greenstone, Julius H.  The Pilpul system in the Talmud  Jewish Theological Seminary Students' Annual 1 (1914), p. 152-162  
3708. Lauterbach, Jacob Z.  Pilpul  Jewish Encyclopedia 10, p. 39-43  
3709. Rabinowitz, Louis I.  The talmudic meaning of the Peshat  Tradition 6,1 (1963), p. 67-72  
3710. Solomon, Norman  Hilluq and Haquira: a study in the method of the Lithuanian halakhists  Dine Israel 4 (1973), Engl. sect., p. 69-106  
3711. Solomon, Norman  Definition and classification in the works of the Lithuanian halakhists  Dine Israel 6 (1975), Engl. sect., p. 73-103  
3712. Wiesenberg, Ernest  Observations on method in talmudic studies  Journal of Semitic Studies 11 (1966), p. 16-36  
3713. Zeitlin, Solomon  Les principes des controverses halachiques entre les ecoles de Schammai et de Hillel. Etude sur la jurisprudence tannaique  Revue des Etudes Juives 93 (1932), p. 73-83 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 427-437  
3714. Zeitlin, Solomon  Intention as one of the controversial points between Jose and Judah  Jewish Quarterly Review, N.S. 23 (1932-33), p. 369-371 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 83-85  
3715. Zimmels, Hirsch Jacob  Ashkenazim and Sephardim, their relations, differences and problems as reflected in the rabbinical responsa  Jews' College Publications, 2, London 1958, 340 p.  R: Katz, J., Journal of Jewish Studies 10 (1959), p. 86-87; Molho, Isaac R., Tesoro de los Judios Sefardies 3 (1960), p. 17-22; Patterson, David, Journal of Theological Studies, N.S. 11 (1960), p. 213-214 
3716.תא-שמע, ישראל ידיעות חדשות על 'תוספות גורניש' ועניינן לחקר ראשית שיטת הפלפול וה'חילוקים' עלי ספר חוב' ב שבט תשלו עמ' 90-79  
3717.תא-שמע, ישראל דברים אחדים על הספר "פני יהושע" ומחברו מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, רמת גן תשסח עמ' 277-285  
3718.תא-שמע, ישראל 'תוספות גורניש' מהותן ויחסן אל שיטות 'הפלפול' ו'החילוקים' סיני כרך סח תשלא עמ' קנג-קסא  
3719.תא-שמע, ישראל מ' האומנם נקט הרמב"ם עמדה מהפכנית כלפי לימוד התלמוד הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות כרך-א ירושלים תשסט עמ' 111-117  
3720. ווזנר, שי עקביא חשיבה משפטית בישיבות ליטא בראי משנתו של הרב שמעון שקופ חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשסה [362] עמ'  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > צדק ומשפט

 מחברכותרתספרביקורת
3721.אטינגר, שמשון פיקציה של דין ופיקציה של בית דין בהלכה עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 9-27  
3722.אלון, מנחם הדין, האמת, השלום והפשרה (על שלושה וארבעה עמודי המשפט והחברה) מחקרי משפט יד חוב' 2 תשנח עמ' 269-341  
3723.בזק, יעקב מערכת המשפט - בין צדק ליעילות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 14 יתרו תשסא 4 עמ'  
3724.בזק, יעקב משפט וצדקה - הפתרון המקראי להתנגשות בין החוק והצדק ספר יצחק כהן, תל אביב תשמט עמ' 223-233  
3725.בן יצחק, אלישי ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן - בידוי ראיות וראיות המושגות באמצעים פסולים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 149 מקץ תשסד 4 עמ'  
3726.בן מנחם, חנינא דין ויושר בתורת המשפט של הרמב"ם ירושלים תשסד 332 עמ'   
3727.דבורז'צקי, מ' צדק, המשפט העברי ומדע-השלום (בשולי ספרו החדש של פרופ' ה' ברוך מפאריס) קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 697-694  
3728.דון-יחיא, בני כי חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט - משפט שלמה כדגם לחשיפת האמת העובדתית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 102 מקץ תשסג 4 עמ'  
3729.דרשוביץ, אלן מ' צדק מבראשית (עשרה מעשי אי-צדק בדרך לעשרת הדברות ולמשפט המודרני) חיפה תשסג 183 עמ'  
3730.הכהן, אביעד וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלתם?! - צדק ויושר בדיני המס פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 105 שמות תשסג 5 עמ'  
3731.הלוי, רפאל משפט צדק בית מקרא שנה יג חוב' ג תמוז תשכח עמ' 53-56  
3732.הרשקוביץ, משה חכמת הלב - הצדק והאנושיות במשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 200 פקודי תשסה 4 עמ'  
3733.ורהפטיג, איתמר על צדק ופורמליזם הפרקליט כרך כט תשלד עמ' 354-352  
3734.ורהפטיג, איתמר צדקה ומשפט ארחות 38 ערב פסח תשנג עמ' 19-20  
3735.ורהפטיג, איתמר שער, מחירים ואונאה כתר ד תשסד עמ' 15-280  
3736.ורהפטיג, זרח צדקה ומשפט במשפט העברי והשפעתם על החקיקה והפסיקה בישראל סיני כרך קז תשנא עמ' רלא-רלח  
3737.ורהפטיג, זרח צדקה ומשפט במשפט העברי והשפעתם על החקיקה והפסיקה בישראל סיני כרך קז תשנא עמ' רלא-רלח  
3738.ליברמן, יהושע כל דאלים גבר - על האמת ועל השלום מגל טו תשסז עמ' 150-168  
3739.ליכט, יעקב שלום צדק, צדקה, צדיק אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 685-678  
3740.נוימן, שלמה יחסי הגומלין בין החומר לרוח במקורות היהדות משטרה וחברה חוב' 2 תמוז תשלט עמ' 77-73  
3741.נר, ר' צדק ומשפט בתנ"ך [תרגום] רבעון משטרת ישראל כרך ג גל' 3 עמ' 55-61  
3742.נריה, משה צבי צדקה של חסד וצדקה של משפט שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שצח-תח  
3743.פורת, בנימין דין אונאת מחיר: יסודותיו, עקרונותיו וערכיו (עיון בדין הונאה כדגם למדיניות של צדק בדיני חוזים) כתר ד תשסד עמ' 281-508  
3744.פרי, אלדד הנסתרות והנגלות - בין אמת עובדתית לאמת משפטית פרשת השבוע. משרד המשפטים - משפט עברי גל' 138 נצבים-וילך תשסג 4 עמ  
3745.פריז, יצחק דב הפרד נא מעלי - הגינות וצדק בחלוקת רכוש פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 143 לך לך תשסד 4 עמ'  
3746.שוחטמן, אליאב שמע בין אחיכם - כללי הצדק הטבעי ועקרון השוויון בשמיעת טענות בעלי הדין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 36 דברים תשסא 4 עמ'  
3747.שחראי, א"י הצדק הנבואי והתלמודי סיני כרך ב תרצח עמ' קיז-קכא  
3748.שיין, חיים מושג הצדק במשפט העברי חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשמז 3 + 22 + 269 עמ'  
3749.שיין, חיים הצדק במשפט העברי תל אביב תשנד 178 עמ'  
3750.שיין, חיים עוד על האמת המשפטית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 319 נשא תשסח 4 עמ'  
3751. Abelson, Joshua  Righteousness (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 807-810  
3752. Achtemeier, E.R.  Righteousness in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 80-85  
3753. Addis, W.E.  Right, Righteousness  Encyclopedia Biblica 4, p. 4102-4110  
3754. Baeck, Leo  The meaning of Justice  Central Conference of American Rabbis, Journal 33 (1961), p. 6-15  
3755. Banks, J.S.  Justice  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 825-826  
3756. Baruk, Henri  Le Tsedek dans le droit hebraique: l'organisation de la justice et l'examen des temoignages  Hatikva 7 (1969), p. 9-35  
3757. Baruk, Henri  Tsedek; droit hebraique et science de la paix  Paris 1970, 150 p.  
3758. Baruk, Henri; Bachet, Maurice  Le test 'Tsedek'. Le jugement moral et la delinquance  Paris 1950, 88 p.  
3759. Ben-Sasson, Jonah  Law and justice in the thought of Maimonides  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 129-141  
3760. Benzinger, Immanuel:  Law and justice  Encyclopedia Biblica 3, p. 2714-2730  
3761. Berkovits, Eliezer  The biblical meaning of justice  Judaism 18 (1969), p. 188-209  
3762. Bianchi, H.  Tsedaka - Justice  Bijdragen, Tijdschrift voor Filosofie en Theologie 34 (1973), p. 306-318  
3763. Bonaventura, Enzo  Giustizia e clemenza nella fede d'Israele  La Rassegna Mensile di Israel 12, 7-9 (1938), p. 19-29  
3764. Cazelles, Henri  A propos de quelques textes difficiles relatifs a la justice de Dieu dans l'Ancien Testament  Revue Biblique 58 (1951), p. 169-188  
3765. Cohen, Hermann  Justice  Commentary 26 (1958), p. 340-341  
3766. Cohn, Haim H.  Justice. Tsedek  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 515-520  
3767. Cohn, Haim H.  Some aspects of justice in ancient Jewish law  Rivista Juridica de la Universidad de Puerto Rico 46 (1977), p. 433-459  
3768. Cramer, Karl  Der Begriff צדקה bei Trito-Jesaia  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 27 (1907), p. 79-99  
3769. Cronbach, Abraham  Righteousness in Jewish literature 200 B.C.-A.D. 100.  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 85-91  
3770. Crossan, D.M.  Justice of men in the Bible  New Catholic Encyclopedia 8, p. 75-76  
3771. Descamps, A.  Justice et justification  1: L'Ancien Testament. Dictionnaire de la Bible, Supplement 4, p. 1417-1460  
3772. Dunner, Alfred  Die Gerechtigkeit nach dem Alten Testament  Bonn 1663, 5 + 139 p.  
3773. Fahlgren, K. Hj.  Sedaka, nahestehende und entgegengesetzte Begriffe im Alten Testament  Dissertation Uppsala 1932, 4 + 270 p.  
3774. Falk, Zeev W.  Two symbols of justice  Vetus Testamentum 10 (1960), p. 72-74  
3775. Fassel, Hirsch B.  Tugend- und Rechtslehre צדק ומשפט  Wien 1848, 14 + 252 p.; 2nd ed., Gross-Kanizsa 1862, 21 + 254 p.  R: Furst, Julius, Orient 9 (1848), p. 753-756, 781-782; Duschak, M., ib. 10 (1849), p. 58-61, 90-93, 107-109, 124-128, 141-144, 147-150 
3776. Faur, Jose  Law and justice in rabbinic jurisprudence  Samuel Mirsky memorial volume, Studies in Jewish law, philosophy and literature, 1970, p. 13-20  
3777. Fromberg, Harry G.  The Jewish sense of justice  Jewish Forum 13 (1930), p. 419-420  
3778. Gordon, Alexander Reid  Righteousness (in the OT)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 780-784  
3779. Hermann, Th.  Gerecht, Gerechtigkeit  Biblisches Handworterbuch, Paul Zellers, 1893, p. 270-273  
3780. Hirsch, Emil G.  Right and righteousness  Jewish Encyclopedia 10, p. 420-424  
3781. Jacobs, Louis  Righteousness  Encyclopedia Judaica 14, p. 180-184  
3782. Jepsen, Alfred  צדק und צדקה im A.T  Gottes Wort und Gottes Land; Hans Wilhelm Hertzberg zum 70. Geburtstag, 1965, p. 78-89  
3783. Kennett, Robert Hatch; Adam, Mrs.; Gwatkin, H.M.  Early ideals of righteousness: Hebrew, Greek and Roman  Edinburgh 1910, 85 p.  
3784. Lattes, Dante  Amos, il profeta della giustizia  La Rassegna Mensile di Israel 14 (1948), p. 130-138  
3785. Lesetre, Henri  Injustice  Dictionnaire de la Bible 3, p. 878-879  
3786. Lewkowitz, Julius  Gerechtigkeit  J?disches Lexikon 2, p. 1024-1025  
3787. Maier, Johann  'Gesetz' und 'Gnade' im Wandel des Gesetzesverstandnisses der nachtalmudischen Zeit  Judaica 25 (1969), p. 64-176  
3788. Martin, Gustave  La notion de la justice de Dieu dans l'Ancien Testament  Montauban 1892, 52 p.  
3789. McConnell, Francis J.  Righteousness  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2591-2592  
3790. McKeating, Henry  Justice and truth in Israel's legal practice  Church Quarterly 3 (1970), p. 51-56  
3791. Nissim, Paolo  Giustizia e diritto nell'ebraismo  La Rassegna Mensile di Israel 35 (1969), p. 421-429  
3792. Rad, Gerhard von  'Gerechtigkeit' und 'Leben' in der Kultsprache der Psalmen  Festschrift Alfred Bertholet zum 80. Geburtstag, 1950, p. 418-437  
3793. Reichler, Max; Cronbach, Abraham, a.o.  The Jewish conception of justice  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 29 (1919), p. 316-348  
3794. Reiterer, Friedrich Vinzenz  Gerechtigkeit als Heil (צדק) bei Deuterojesaia. Aussage und Vergleich mit der alttestamentlichen Tradition  Graz 1976, 226 p.  R: Blenkinsopp, Joseph, Catholic Biblical Quarterly 39 (1977), p. 571-572; Becker, Joachim, Biblische Zeitschrift, N.F. 23 (1979), p. 108-109 
3795. Roth, Cecil  The Teacher of Righteousness and the prophecy of Joel  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 91-95  
3796. Schenkel, Daniel  Gerechtigkeit (des Menschen)  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 394-399  
3797. Schmid, Hans Heinrich  Gerechtigkeit und Barmherzigkeit im Alten Testament  Wort und Dienst, N.F. 12 (1973), p. 31-41  
3798. Schmid, Herbert  Gesetz und Gnade im Alten Testament  Judaica 25 (1969), p. 3-29  
3799. Schrey, Heinz-Horst; Walz, Hans Hermann; Whitehouse, W.A.  The biblical doctrine of justice and law  London 1955, 208 p.  
3800. Schwarzschild, Steven S.  Justice  Encyclopedia Judaica 10, p. 476-477 = Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 194-198  
3801. Schweitzer, Wolfgang  The Bible and the problem of human law and justice  Interpretation 5 (1951), p. 46-59  
3802. Shine, Chaim  The concept of justice in Jewish law  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 45-52  
3803. Silver, Maxwell  Justice and Judaism in the light of today  N.Y. 1928, 73 p.  
3804. Skinner, J.  Righteousness in O.T  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 272-281  
3805. Toombs, Lawrence E.  Love and justice in Deuteronomy  Interpretation 19 (1965), p. 399-411  
3806. Walz, Hans Hermann; Schrey, Heinz Horst  Gerechtigkeit in biblischer Sicht  Zurich-Frankf.a.M. 1955, 164 p.  
3807. Wiener, Max  Recht und Gerechtigkeit  J?disches Lexikon 4, p. 1275-1277  
3808. Wildeboer, G.  Die alteste Bedeutung des Stammes צדק  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 22 (1902), p. 167-169  
3809. Yoshor, Moses M.  Justice, crime and punishment  Jewish Forum 11 (1928), p. 301-311  
3810. Zerin, Edward; Zerin, Marjory  The justice and Judaism. An interview with Chaim Cohen  Central Conference of American Rabbis, Journal 82 (1973), p. 3-17  
3811.תא-שמע, ישראל צדק ואמת מחניים גל' המאה חלק ב כסלו תשכו עמ' רכח-רלב  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > מצוות

 מחברכותרתספרביקורת
3812.אוקס, דוד לאו שבכללות משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 846-862  
3813.אלטמן, שמעון צבי (אלכסנדר) חלוקת המצוות לרס"ג רב סעדיה גאון, קובץ תורני-מדעי, ירושלים תשג עמ' תרנא-תרעג  
3814.אלשטיין, יואב תורת המצוות במשנת רב סעדיה תרביץ שנה לח תשכט עמ' 135-120  
3815.ארנרייך, ח"י תרי"ג מצוות אוצר החיים ספר ה תרפט עמ' 168-161  
3816.בלידשטין, יעקב לתוקפו של המושג 'מצות עשה שהזמן גרמן' - במשנת הרמב"ם סיני כרך קכח תשסא עמ' סו-עא  
3817.בן מנחם, חנינה אינדבידואציה של חוקים וספר המצוות לרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 95-106  
3818.בן-שמאי, חגי חלוקת המצוות ומושג החכמה במשנת רס"ג תרביץ שנה מא תשלב עמ' 182-170  
3819.בן-שמאי, מאיר הלל מצוה ביהדות מהי? (התבוננות פנומנולוגיה בעולמה של החובה הדתית) דעות גל' מב סתיו תשלג עמ' 116-99  
3820.בקשי-דורון, אליהו הגירושין כמצוה בתרי"ג מצוות תורה שבעל פה כז תשמו עמ' עה-פג  
3821.ברגמן, ירחמיאל אזהרה או שלילת החיוב - דרכי איבחון שמעתין שנה יג גל' 47-46 תמוז תשלו עמ' 14-5  
3822.ברנר, ברוך יחסו של הרלב"ג לדרכו של הרמב"ם במנין המצוות מעליות כ תשנט עמ' 228-243  
3823.גושן-גוטשטיין, אלון מצוה קלה עלי שפר, מחקרים מוגשים לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, רמת גן תשן עמ' 5-65  
3824.גיליס-קרליבך, מרים מצווה קלה כחמורה במשנתו של הרב ד"ר יוסף צבי קרליבך דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 180-175  
3825.דה-פריס, בנימין השתלשלות המושגים מצוות עשה ומצוות לא תעשה תולדות ההלכה התלמודית, ת"א תשכב עמ' 49-37  
3826.דנציג, נחמן 'שלוש מאות' וראשית התפתחותו של מנין המצוות סיני כרך פג תשלח עמ' קנג-קנח  
3827.היינמן, יצחק מצוה אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 235-229  
3828.ויינגרטן, שמואל עשרת הדברות וחלוקתן בית מקרא שנה יט תשלד עמ' 571-549. כשר, רמון: עשרת הדברות שבמחזור ויטרי. שם שנה כ תשלה עמ' 403-402; ויינגרטן, שמואל: שם עמ' 403; רדאי, יהודה ת': עוד על עשרת הדיברות וחלוקתם. שם עמ' 405-404 
3829.ורהפטיג, איתמר מצוות שבין אדם לחבירו צהר לב אדר ב תשסח עמ' 49-56  
3830.זילברברג, יחיאל חיוב ז' מצוות בישראל ובב"נ עדות, קובץ תורני, גל' טו תשרי תשנד עמ' נב-נד  
3831.זסלנסקי, אהרן יצחק בענין חיובי מצוות לשיטת הרמב"ם אגרות ריא"ז, ירושלים תשיט עמ' קי-קיג  
3832.טל, אלחנן בסוגיא דא"א לאדם חטא כדי שיזכה חברך ואי מצוה דרבים דוחה איסורים קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' רלא-רלז  
3833.כהן, מאיר בגדרי עשיית המצוות אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלג עמ' מא-ג  
3834.כהנא, שמואל זנויל לשאלת התרי"ג ספר היובל לכבוד משה שור, ורשה תרצה עמ' 77-83  
3835.כהנא, שמואל זנויל על ספר התרי''ג גוילין ורשא כרך א תרצז עמ' 35- 51  
3836.כשר, חנה עמדת הרמב"ם כלפי מיון המצוות ל'שמעיות' ו'שכליות' HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL כרך 56 1985 חלק עברי עמ' א-ז  
3837.לוי, יהודה מצוות לא-הלכתיות מוריה שנה ה גל' א-ג אב תשלג - תשרי תשלד עמ' צו-קא  
3838.לייבוביץ, ישעיהו המצוות המעשיות מחניים גל' המאה חלק א תשרי-חשון תשכו עמ' נד-סב  
3839.נהוראי, מיכאל צבי תורת המצוות של הרמב"ם דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 42-29  
3840.פאוער, יוסף מקור חיובן של המצוות לדעת הרמב"ם תרביץ שנה לח תשכט עמ' 43-53, 301  
3841.פילבר, שלמה לאו הבא מכלל עשה - עשה, במנין המצוות בדרך אפרת עלון 13 מנחם-אב תשמג עמ' 12-4  
3842.פירון, מרדכי המצוות בספרות התלמודית מחניים לט ערב שבועות תשיט עמ' 61-66  
3843.פלורסהיים, יואל מקור הסמכות של המצוות זהות חוב' ג תשמג עמ' 109-106  
3844.רוזן, דוב שאלות חכם של עובד מדינה [שלא יהא חוטא נשכר, גניבת מצוות] תחומין י (תשמט) 141-143  
3845.רוזנטל, יהודה רעיון בטול המצות באסכאטולוגיה היהודית ספר היובל למאיר וכסמן, ירושלים-ת"א תשכז עמ' 233-217  
3846.רייס, משה יחיד ומיוחד מחשבת חוב' נח סיון תשם עמ' 9-3  
3847.רייפמן, יעקב ב ענינים מספרי: חקר מצוה. לדגמא בית תלמוד שנה א תרמא עמ' 148-152, 171-176  
3848.שורץ, ברוך יעקב לשאלת מקור תוקפן של המצוות: "הנורמה הבסיסית" וטעמה במסורות התורה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 241-265  
3849.שפר, יהודה ליבוש על התרי"ג מצות REJ כרך 82, 1926, לכבוד ישראל לוי, מדור עברי עמ' 17-21  
3850. Athias, Isaac  Tesoro de preceptos donde se encierran las joyas de los seis cientos y trece preceptos  Venecia 1627, 10 + 40 + 512 + 20 p.; Amsterdam 1649  
3851. Bloch, Moise  Les 613 Lois  Revue des Etudes Juives 1 (1880), p. 197-211; 5 (1882), p. 27-40  
3852. Broyde, Isaac  The 613 Commandments  Jewish Encyclopedia 4, p. 181-186  
3853. Bruell, Marcus  Enthullte Geheimnisse betreffend sammtliche j?dische Religionsgesetze  Wien 1891, 32 p.  
3854. Dukes, Leopold  Einige kritische Bemerkungen zu den angeblichen תרי"ג מצוות des Saadia Gaon  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 6 (1857), p. 345-346  
3855. Enciclopedia Judaica Castellana  Preceptos, los 613  Vol. 8, p. 597-607  
3856. Fetter, Simcha  Mitzvot require vision  Or Hadorom 3 (1986), p. 75-87  
3857. Gaster, Moses  Die 613 Gebote und Verbote der Samaritaner  Festschrift zum 75-jahrigen Bestehen des J?disch-theologischen Seminars Breslau, 1929, vol. 2, p. 393-403; p. 35-67 (Hebr. sect.)  
3858. Goldziher, Ignaz  תרי"ג מצות in der muhammedanischen Tradition  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 1 (1874), p. 58  
3859. Grossman, Ignatz  מקראות קטנות תרי"ג מצות התורה 613 Gesetze der mosaischen Lehre  Cincinnati 1892, 11 + 244 p.  
3860. Harrelson, Walter  Ten Commandments (Mosaic Decalogue)  Encyclopedia of Religion 14, p. 395-396  
3861. Hottinger, Joh. Henr. (ed.)  Juris Hebraeorum leges CCLXI. Juxta Nomothesias Mosaicae ordinem, atque seriem depromtae, ad Judaeorum mentem, ductu Rabbi (Aaron b. Joseph ha-) Levi Barzelonitae  Tiguri 1655, 10 + 401 + 14 p.; Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 3  
3862. Joseph, Max  Gebote und Verbote  J?disches Lexikon 2, p. 913-928  
3863. Kaatz, Saul  Von den 613 Gesetzen  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 2 (1915), p. 381-402, 513-528, 573-584  
3864. Leberecht, Philip Nik.  ספר תריג מצות Tariack Mitzvoth, oder dere Juden 613 Geboht und Verboht  Hamburg 1734, 8 + 110 p.  
3865. Leibovitz, Yeshayahu  Commandments. Mitzvot  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 67-80  
3866. Lilienthal, Theodor Christoph  Commentatio critica sistens duorum codicum matorum Biblia hebraica continentium qui Regiomonti Borussorum asservantur praestantissimorum notitiam cum praecipuarum Variantium lectionum ex utroque codice excerptarum sylloge  Regiomonti [Konigsberg] 1770, 6 p.l. + 22 + 498 + [22] p.   
3867. Menes, A.; Bialoblocki, Samuel  Gesetze der Bibel; die Darstellung der Gesetze im nachbiblischen Judentum; die 613 Gebote  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 355-377  
3868. Rabinowitz, Abraham Hirsch  Taryag. A study of the origin and historical development... of the tradition that the written Torah contains six hundred and thirteen Mitzvoth.  Jerusalem 1967, 169 p.  
3869. Rabinowitz, Abraham Hirsch  The 613 Commandments  Encyclopedia Judaica 5, p. 760-783; republished as compilation by Raphael Posner in: Jewish Values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 208-235  
3870. Sampey, John Richard  The Ten Commandments  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 2944-2946  
3871. Sandfuchs, W. (ed.)  Die 10 Gebote  Wurzburg 1976, 164 p.  
3872. Sorg, Theo (ed.)  Dekalog heute; Predigthilfen zu den Zehn Geboten  Stuttgart 1979, 160 p.  
3873. Wurzburger, Walter S.  Covenantal imperatives  Samuel Mirsky memorial volume, Studies in Jewish law, philosophy and literature 1970, p. 3-12   

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > טעמי המצוות

 מחברכותרתספרביקורת
3874.אדלמן, מרדכי יצחק התורה והמסורה (הנקרא בשם תלמוד המצוות, להורות תרי"ג המצות וטעמיהן בהגיון ישר...) ביליסטוק תרצז 286 עמ'  
3875.אליקים, נסים השמיטה וטעמיה בשדה חמ"ד שנה כט חוב' א-ב אלול-תשרי תשמו-תשמז עמ' 23-13  
3876.אפרתי, בנימין טעמי מצות שביעית ירושלים תשם 118 עמ'  
3877.אפרתי, בנימין טעמי מצות שביעית מוריה שנה ד גל' ה-ו טבת-שבט תשלג עמ' סה-פה  
3878.אריאל, חנן מדוע נצטווינו על העריות ? מישרים ד תשסו עמ' 145-150  
3879.אריאל, יגאל (עורך) טעמא דשביעתא חיספין תשלז קצה עמ'; תשם 70 עמ'  
3880.ארנד, משה טעמי המצוות, מהותם ומקומם בחינוך הדתי עיטורים, לכבוד ר' משה קרונה, ירושלים תשמו עמ' 84-54  
3881.בלייך, משה אהרן שיטת הרמב"ם בטעמי הקורבנות אור המזרח כרך לט תשנא עמ' 17-24  
3882.בן-ששון, יונה לחקר משנת טעמי המצוות במורה נבוכים תרביץ שנה כט תשך עמ' 268-281  
3883.ברונזניק, נחום מאיר כוחם וערכם של טעמי המצוות בהשקפת חז"ל אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 165-134  
3884.ברט, אהרון טעמי המצוות בדורנו אמנה, קובץ לתרבות תורנית, תשיז עמ' 33-49  
3885.ברנדס, יהודה טעם כמעצב הלכה (עיון במצוות הדלקת נר שבת) אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 209-234  
3886.גרינפלד, ישעיה ישי הכהן טעמי המצוות [במשנתו של הרב ש"ר הירש] הרב שמשון רפאל הירש, משנתו ושיטתו, ירושלים תשכב עמ' 132-117  
3887.היינמן, יצחק טעמי המצוות בספרות ישראל ירושלים תשב 148 עמ'. מהדו' ג מתוקנת בתוספת מקורות. א-ב. ירושלים תשטז 209 + 307 עמ'  
3888.ויילר, מ"ח בעיית המצוות וטעמיהן (דעתו של 'מורה נבוכים' והשתקפותה בימינו) מולד כרך ג (כו) תשל-תשלא עמ' 431-440; ברקאי שנה מא תשלג-תשלד גל' רנח עמ' 14-17  
3889.זהר, עמר שלוח הקן - מצווה אקולוגית תחומין כב (תשסב) 531-535  
3890.זינגר, צבי טעמי המצוות גוילין גל' יח טבת תשכד עמ' 46-39  
3891.חדד, רות דרכו של ספר "החינוך" בטעמי-המצוות מכלול יג כסלו תשנז עמ' 71-83  
3892.טברסקי, יצחק בירור דברי הרמב"ם הלכות מעילה, פרק ח, הלכה ח: לפרשת טעמי המצוות לרמב"ם פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' כד-לג  
3893.יהודה, ניר טעמי מצוות מאבני המקום קובץ ז תשנג עמ' 220-226  
3894.יעקבסון, יששכר טעמי המצוות בתורה אמנה, תשיז עמ' 23-7; דעות גל' ג התחלת שנת הלמודים תשיח עמ' 25-33  
3895.ירון, צבי טעמי המצוות [אוצר המשפט חלק א ערך 1042] הגיגים על העם התורה והמדינה, ירושלים-ת"א תשמז עמ' 122-110  
3896.כהן, יהושע משמעותם של טעמי המצוות לשיטת הרמב"ם מכרמי שומרון, ספר היובל לישיבת ההסדר קרני שומרון, קרני שומרון תשסא עמ' 385-397  
3897.כהן-אור, אברהם ערכן של מצוות המתקיימות ממניעים אנושיים תחומין כ (תשס) 197-203  
3898.מיזליש, יקותיאל שיטת ספר החינוך בהסבר טעמי מצוות אורות עציון יח ניסן תשנ עמ' 91-103  
3899.מיקלישנסקי, י"ק למהותו של חקר בטעמי המצוות ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 293-240  
3900.מיקלישנסקי, י"ק טעמי המצוות במשנתו של הרמב"ם הרמב"ם תורתו ואישיותו, קובץ בעריכת ד"ר ש' פדרבוש, ניו-יורק תשטז עמ' 85-97  
3901.מרצבך, יונה על טעמי מצוות, חקירות הלכה, ור' שמשון רפאל הירש המעין כרך ז גל' ב טבת תשכז עמ' 1-3  
3902.נהוראי, מיכאל צבי טעמי המצוות במשנת הרב קוק מתתיה, ספר העשור לישיבת 'בני עקיבא' נתניה, תשלא עמ' 223-211  
3903.סילמן, יוחנן בין טעמי מצוות למקור תוקפן מנחה למנחם - קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן ירושלים תשס"ח עמ' 179-186  
3904.פיקסלר, דרור טעמי המצוות במורה הנבוכים ויחסם לשאר כתבי הרמב"ם צהר כב תמוז תשסה עמ' 95-104  
3905.פלדמן, דניאל דב ציונים והערות לדברי הגר"י ענגיל בעניין סייג דאורייתא (שייך ללקח טוב כלל ח') כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' קמג-קנז  
3906.צ'יל, אברהם המצוות וטעמיהן ירושלים 1988 כב + 343 עמ'  
3907.קורמן, אברהם עקרונות אקולוגים בטעמי המצוות חלק א. שמעתין שנה יז גל' 59 חשון תשם עמ' 56-51  
3908.רגב, שאול טעמי מצות היבום - בין פילוסופיה לקבלה דעת חוב' 28 חורף תשנב עמ' 65-86  
3909.רייס, משה משכני אחריך נרוצה (עיונים בסוגית 'טעמי המצוות') מחשבת חוב' נב אייר תשלט עמ' 15-7  
3910.רפל, דב טיבם של טעמי המצוות במקרא אמנה, קובץ לתרבות תורנית, תשיז עמ' 32-24  
3911.רקובר, נחום להבנת טעמי המשפט ישראל הצעיר גל' 44-43 אדר ב-ניסן תשל עמ' 4  
3912.שובין, צ"ה האימון בסמכות החוק (טעמי המצוות באור היוריספרודנציה המודרנית) תלפיות כרך ט תשכה-תשל עמ' 473-470  
3913.שחור, ישראל מצוות ריבית, פגם מוסרי או גמילות חסד ארחות 38 ערב פסח תשנג עמ' 22-25  
3914.שטרן, יוסף על סתירה כביכול בין מורה נבוכים למשנה תורה (מצוות שילוח הקן) שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 283-288  
3915.שילת, יצחק מטרתן וטעמיהן של המצוות - שיטות הכוזרי והרמב"ם צהר ג קיץ תשס עמ' 115-141  
3916.שפרבר, דניאל עול מצוות ונועם מצוות (מבוא ל"הלכה חברתית") אקדמות גל' טו חשון תשסה 129-140  
3917.שרלו, יובל טעמי הקרבנות של הרמב"ם במשנת הרב קוק דעת חוב' 39 קיץ תשנז עמ' 123-148  
3918. Altmann, Alexander; Scholem, Gerschom  Commandments, Reason for  Encyclopedia Judaica 5, p. 783-791; partly repr. in: Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 236-245  
3919. Appel, Gersion  A philosophy of Mizvot: the religious-ethical concepts of Judaism, their roots in biblical law and the oral tradition  N.Y. 1975, 11 + 288 p.  R: Fisher, Eugene J., Catholic Biblical Quarterly 37 (1975), p. 368-369 
3920. Appel, Gersion  A rational conception of Mitzvot  The Jacob Dolnitsky memorial volume; studies in Jewish law, philosophy, literature and language, 1982, p. 43-53  
3921. Barth, Aaron  L'actualite des Mitzvoth  Jerusalem 1950, 61 p.  
3922. Barth, Aaron  Valore permanente delle Mitzvoth  Milano 1951, 70 p.  
3923. Barth, Aaron  Las Mitzvot, sus fines y sus propositos  Buenos Aires 1952, 61 p.  
3924. Eisenstein, Aron  Moses Maimonides' Begrundung der biblischen Gesetzgebung  Cieszyn 1935, 47 p.  
3925. Grunfeld, I.  Taamei Hamitzvoth in the Jewish legal philosophy of Rabbi S.R. Hirsch.  Ateret Zevi...in honor of the 80th birthday of Rabbi Joseph Breuer, 1962, p. 95-113  
3926. Spencer, John  De legibus Hebraeorum ritualibus et earum rationibus libri tres  Cambridge 1685, 3 vols. in 1; 2nd ed. Hague-Comitum 1686, 30 + 476 + 28; 504 + 18 p.; 3rd ed. Leipzig 1705, 2 vols.; Cambridge 1727, 10 + 635 p.; T?bingen 1732, 35 + 232 + [30] p.  
3927. Staub, Jacob J.  Saadia's view of the rationality of the Mitzvot: Medieval insights for a reconstructionist approach to Halakhah  In: Jewish civilization: Essays and studies, Jewish law, ed. Ronald A. Brauner, vol. 2, Philadelphia 1981, p. 65-80  
3928. Townley, James  The reasons of the laws of Moses, from the 'More Nevochim' of Maimonides  London 1827, 11 + 451 p.  
3929. Wohlgemuth, Joseph  Das j?dische Religionsgesetz in j?discher Beleuchtung: Das 'Gesetz' und das Christentum; Das Wesen der pentateuchischen Gesetzgebung nach dem Wortlaut des Pentateuch; ?ber die Einteilung der pentateuchischen Gesetze; Begrundung der Gebote  Jahresbericht, Rabbinerseminar Berlin, 1910-11, p. 1-96; 1918- 19, p. 1-116  
3930.תבורי, יוסף שילוח הקן, על היחס בין טעם המצוה לבין דיניה מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 121-141  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > הדת והמשפט

 מחברכותרתספרביקורת
3931.ברויאר, יצחק משפט ודת המעין כרך א גל' א תשרי תשיג עמ' 7-4  
3932.גולדמן, אליעזר המוסר הדת וההלכה דעות גל' כ קיץ תשכב עמ' 47-61; כא ר"ה תשכג עמ' 59-2ד; כב חורף תשכג עמ' 65-76  
3933.וולפסברג, ישעיהו דת ומשפט קבץ לזכרו של הרב גדליה אונא, תש עמ' 180-177  
3934.פלק, זאב דת ודין דעות גל' כא ר"ה תשכא עמ' 73-75  
3935.קרלין, אריה דת ותורה דברי ספר, ת"א תשיב עמ' 179-165  
3936.שלנגר, אליקים הגישה האמונית להלכה דעות גל' מב סתיו תשלג עמ' 123-117  
3937. Bach, Robert  Gottesrecht und weltliches Recht in der Verkundigung des Propheten Amos  Festschrift fur Gunther Dehn, 1957, p. 23-34  
3938. Belkin, Samuel  Man and the higher law  In: In His Image, London-N.Y. 1960, p. 214-248  
3939. Cohn, Haim H.  Secularization of Divine law  Scripta Hierosolymitana 16 (1966), p. 55-103 = Jewish law in ancient and modern Israel, ed. Haim H. Cohn, N.Y. 1971, p. 1-49  
3940. Cover, Robert M.  The folktales of justice: tales of jurisdiction  Capital University Law Review 14 (1984-85), p. 179-203  
3941. Dorff, Elliot  Judaism as a religious legal system  Hastings Law Journal 29 (1977-78), p. 1331-1360  
3942. Falk, Zeev W.  Law and religion: The Jewish experience  Jerusalem 1981, 238 p.  R: Konovitz, Milton R.: Religion and law: the Jewish legal order, Niv Hamidrashia 18-19 (1985-1986), Engl. sect., p. 47-57; Sigal, Phillip, Jewish Spectator 48,1 (1983), p. 31-35; Friedman, Theodore: Making the Halakhah viable, Judaism 32 (1983), p. 114-1 
3943. Forkosch, Morris D.  G-d and man in law  University of San Fernando Valley Law Review 3,1 (1974) p. 43-58  
3944. Horst, Friedrich  Recht und Religion im Bereich des Alten Testaments  Evangelische Theologie 16 (1956), p. 49-75 = Gottes Recht, Munchen 1961, p. 260-263, 266-291 = Koch, Klaus: Um das Prinzip der Vergeltung, Darmstadt 1972, p. 181-212  
3945. Hurwitz, Alter M.  Religion and law  Jewish Chronicle, Suppl. (Jan. 1929), p. 1-2; (Febr. 1929), p. 6-7  
3946. Jackson, B.S.  Structuralism and the notion of religious law  Investigaciones Semioticas 2,3 (1982-83), p. 1-43*  
3947. Jackson, Bernard S.  The concept of religious law in Judaism  Aufsteig und Niedergang der Romischen Welt 2, 19/1, Berlin 1979, p. 33-52  
3948. Lazarus-Yafeh, Hava  Some differences between Judaism and Islam as two religions of law  Religion 14 (1984), p. 175-191  
3949. Nauen, Franz  Secularization and the law; ethical and religious values in the thought of Hermann Cohen  Jahrbuch des Instituts fur deutsche Geschichte, Universitaat Tel Aviv, 6 (1977), p. 311-335  
3950. Novak, David  Law and theology in Judaism  Tradition 13,1 (1972), p. 77-94.  R: Bornstein, I., ib. 13,4 (1973), p. 219-222; Novak, D., ib. p. 222-223; Gertel, E.B.: Halakhah for its own sake, Judaism 24 (1975), p. 365-369 
3951. Novak, David  Law and theology in Judaism. With foreword by Louis Finkelstein. 2 vols.,  N.Y. 1974-76, 16 + 176, 16 + 236 p.  
3952. Rackman, Emanuel  Theocentricity in Jewish law  Essays on the occasion of the seventieth anniversary of the Dropsie University, 1979, p. 371-382  
3953. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Das religiose Recht und dessen Charakterisierung als Rechtstheologie  Berlin-Leipzig 1913, 9 + 79 p. = Beiheft 12, Internationale Vereinigung fur Rechts- und Wirtschaftsphilosophie  
3954. Twersky, Isadore  Religion and law  In: Religion in a religious age, ed. Shlomo Dov Goitein, Cambridge, Mass. 1974, p. 69-82 = Studies in Jewish law and philosophy, N.Y. 1982, p. 203-216  
3955. Wade, John  The influence of religion upon law  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 97-107  

א. יסודות ההלכה ומהותה > תורת המשפט > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
3956.אדלר, משה אמת או צדק? בלכתך בדרך כסלו תשס עמ' 91-101  
3957.אורבך, שמחה בונים החוק וההלכה שבילין גל' טז-יז חשון תשכז עמ' פ-פג  
3958.אטלס, שמואל המשפט הטבעי כיסוד להלכה נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 20-17  
3959.אטלס, שמואל הרצון הציבורי בתחוקה התלמודית (פרק בפילוסופיה של המשפט העברי) HUCA כרך 26 1955 עמ' א-לח  
3960.אייזנשטט, שמואל להתפתחותו של הכלל בספרותנו המשפטית ציון במשפט, ת"א תשכז עמ' 166-156  
3961.אנגלרד, יצחק על דרך הרוב ובעיית היושר במשנתו של הרמב"ם שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 31-59  
3962.אנציקלופדיה תלמודית גזרה הכתוב כרך ה עמ' תקסד-תקסו  
3963.אנציקלופדיה תלמודית דרוש וקבל שכר כרך ז עמ' תרלה-תרלח  
3964.בן דב, שבתאי המשפט העברי מול שיטות משפט אחרות: שיטתיות המשפט ושורשיו תקדים, עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו, כרך א אביב תשמח עמ' 44-35  
3965.ברזון, עזריה הגדרת 'גברא' ו'חפצא' אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 41-36  
3966.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל משפט ומדינה בישראל [אוצר המשפט חלק א ערכים 3552 ,1056] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 198-179  
3967.הבלין, שלמה ז' חוקים ומשפטים - בתורה, בחז"ל ובמשנת הרמב"ם בר אילן כו-כז תשנה עמ' 135-166  
3968.הירש, שמשון רפאל חורב... ספר ב ואחרון: מערכות המשפטים, החוקים, המצוות והעבודה הוצאה ב ווילנא תרסב 367 עמ'  
3969.ווזנר, שי עקיבא בין חובות התנהגות לחיובי ממון - לבירורה של "תורת המשפטים" במשנתו של הרב שמעון שקופ דיני ישראל כרך כד תשסז עמ' 1-77  
3970.ווזנר, שי עקיבא חשיבה אונטולוגית ונטרוליסטית במשפט התלמודי ובישיבות ליטא דיני ישראל כרך כה תשסח עמ' 41-97  
3971.ויגודה, מיכאל כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול - משפט ויושר במקורות ישראל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 45 האזינו תשסא 4 עמ'  
3972.ויינפלד, משה לתפיסת החוק בישראל ומחוצה לו בית מקרא שנה ח חוב' א-ב תשרי תשכד עמ' 58-63  
3973.וינרוט, יעקב וישב משה לשפוט את העם... מן הבקר עד הערב - מגבלות החוק-האדם והמקרה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 61 יתרו תשסב 4 עמ'  
3974.זילברג, משה סדר קדשים כיצירה משפטית [אוצר המשפט חלק א ערך 1059] באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 173-160  
3975.זילברג, משה סדר קדשים כיצירה משפטית סיני כרך נב תשכג עמ' ח-יח  
3976.טשרנוביץ, חיים מקורות החוק והמשפט בישראל מקלט כרך ב תרפ עמ' 399-392  
3977.יהושפט, י' המשפט בתפיסת המקרא המשפט העברי קובץ ה תרצז עמ' 1-12  
3978.לזרסון, מ' הפילוספיה המשפטית של הרמב"ם ת"א תרצט 62 עמ'  
3979.לזרסון, מ' על תורת המוסר והמשפט של סעדיה גאון בצרון כרך ו תשב עמ' 844-840  
3980.נובק, דוד ספר בראשית והחוק הטבעי תכלת גל' 14 אביב תשסג עמ' 99-117  
3981.נריה, משה צבי משפטיו לישראל מתתיה, ספר העשור לישיבת 'בני עקיבא' נתניה, תשלא עמ' 7-29  
3982.סילבינג, הלן תורת המשפט שבתנ"ך הפרקליט כרך יג תשיז עמ' 49-64  
3983.סילמן, יוחנן הנורמה הבסיסית בהלכה לאור סוגיות חרש, שוטה וקטן דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' כג-נא  
3984.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי דין ומשפט זכרון, לנשמת הרב א"י קוק, ירושלים תשה עמ' קיא-קטז  
3985.פרידמן, שלמה המשפט במחשבתו של ר' יצחק ברויאר המעין כרך יט גל' א תשרי תשלט עמ' 88-79; גל' ב טבת תשלט עמ' 72-65; גל' ד תמוז תשלט עמ' 72-58  
3986.פריז, יצחק דב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת - התורה כשירה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 225 וילך תשסה 4 עמ'  
3987.פריז, יצחק דב עסקת מערת המכפלה ו"החוק הטבעי" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 573 תשסה 2 עמ'  
3988.קובר, רוברט 'זכות' מול 'חובה'; תורת המשפט היהודית של הסדר החברתי שאלה של כבוד, כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, ירושלים תשסו עמ' 139-147  
3989.קירש, נ' המשפט בעמים ובישראל יבנה כרך ב תשח עמ' 11-17  
3990.קירש, נפתלי המשפט בעמים ובישראל קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 678-686  
3991.רבינוביץ, יוסף חק, ומשפט (להבנת הכתובים שמות יח, יז-כו) הבקר אור שנה א תרלו עמ' 334-331  
3992.רבינוביץ, נחום אליעזר על תורת ההסתברות בספרות הרבנית תרביץ שנה מב תשלג עמ' 79-89  
3993.רוזנברג, שלום ושוב על 'דרך הרוב' מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 103-87  
3994.רוזנברג, שלום על דרך הרוב שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 189-216  
3995.שגיא, אברהם המצווה הדתית והמערכת המשפטית; פרק בהגותו ההלכתית של הרב שמעון שקאפ דעת חוב' 35 קיץ תשנה עמ' 99-114  
3996.שטרן, אליהו חוקים ומשפטים אפיקי נחלים ב תשכט עמ' 80-82  
3997.שיין, חיים 'על דרך הרוב' - מחלוקת מדומה? דעת חוב' 13 קיץ תשמד עמ' 59-55  
3998.שץ, רבקה התפיסה המשפטית של המהר"ל - אנטיתיזה לחוק הטבעי דעת חוב' 3-2 תשלח-תשלט עמ' 157-147   
3999. Adler, L.  Moses und Lykurg  Achawa 2 (1866), p. 202-218  
4000. Agus, Jacob B.  Laws as standards  Conservative Judaism 6,4 (1950), p. 8-26  
4001. Altmann, Alexander  Saadya's conception of the law  Manchester, 1944, 22 p. = Bulletin of the John Rylands Library 28,2 (1944)  
4002. Bamberger, Bernard J.  Law, spirit of the  Universal Jewish Encyclopedia 6, p. 561-564  
4003. Barton, John  Natural law and poetic justice in the Old Testament  Journal of Theological Studies, N.S. 30 (1979), p. 1-14  
4004. Batten, L.W.  The use of משפט  Journal of Biblical Literature 11 (1892), p. 206-210  
4005. Benzinger, Immanuel  Gericht und Recht bei den Hebraern  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 6, p. 572-585  
4006. Bleich, J. David  Judaism and natural law  Proceedings, 8th WCJS, vol. 3 (1982), p. 7-11  
4007. Bonora, Antonio  Amos difensore del diritto e della giustizia  Testimonium Christi; Scritti in onore di Jacques Dupont, 1985, p. 69-90*  
4008. Braulik, Georg  Bedeutungsnuancen der Ausdrucke fur 'Gesetz' im deuteronomischen Sprachgebrauch  17. Deutscher Orientalistentag, Vortrage, Wiesbaden 1969, p. 343-344  
4009. Breuer, Isaac  Die rechtsphilosophischen Grundlagen des j?dischen und des modernen Rechts  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 8 (1910), p. 35-64  
4010. Breuer, Isaac  Wegzeichen  Frankf.a.M. 1923, 101 p.; p. 1-39: Lehre, Gesetz und Nation; p. 61-101: Frauenrecht, Sklavenrecht, Fremdenrecht  
4011. Brunner, Robert  Gesetz und Gnade im Alten Testament und im j?dischen Denken  Zurich 1969, 176 p.  
4012. Buddeus, Joh. Franciscus  Synopsis juris naturae at gentium iuxta disciplinam Ebraeorum  Halle 1695; 1704; 1718; 1780  
4013. Cohen, Boaz  Towards a philosophy of Jewish law  Conservative Judaism 6,1 (1949), p. 1-31 = Law and tradition in Judaism, N.Y. 1959, p. 1-38  
4014. Cohen, Boaz  Letter and spirit in Jewish and Roman law  Mordecai M. Kaplan Jubilee volume on the occasion of his seventieth birthday, Engl. sect., 1953, p. 109-136 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 31-57 = Essays in Greco-Roman and related talmudic literature, ed. Henry A. Fischel, N.Y. 1977, p. 138-164.  R: Frosini, Vitterio, Iura: Rivista Internationale di Divito Romane e Antica 5 (1954), p. 306-307 
4015. Cohen, Hermann  Das Gesetz  In: Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums, Leipzig 1929, p. 393-430  
4016. Cohn, Haim H.  Spinoza's concept of Jewish law  Tel Aviv University Studies in Law 3 (1977), p. 11-44  
4017. Cossmann, Willi  Die Entwicklung des Gerichtsgedankens bei den alttestamentlichen Propheten  Giessen 1915, 8 + 231 p. = Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 29  
4018. Daube, David  The self-understood in legal history  Jre N.S. 18 (1973), p. 126-134*  
4019. Elon, Menachem  The legal system of Jewish law  New York University Journal of International Law and Politics 17 (1985), p. 221-243  
4020. Emanuel, Charles  The concept of justice, as seen by the biblical commentators  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1973, 66 p.  
4021. Englard, Izhak  The example of medicine in law and equity; on a methodological analogy in classical and Jewish thought  Oxford Journal of Legal Studies 5 (1985), p. 238-247  
4022. Falk, Zeev W.  Jurisprudence. Torat hamishpat  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 509-513  
4023. Faur, Jose  La doctrina de la ley natural en el pensamiento judio del Medioevo  Sefarad 27 (1967), p. 239-268  
4024. Faur, Jose  The legal thinking of Tosafot, an historical approach  Dine Israel 6 (1975), Engl. sect., p. 43-72  
4025. Faur, Jose  The fundamental principles of Jewish jurisprudence  New York University Journal of International Law and Politics 12 (1979-80), p. 225-235.  R: Scheebalg, Simon: Philosophy of Jewish law - a reply to Professor Faur. ib. 13 (1980-81), p. 381-392 
4026. Foltin, Richard  Legal reasoning in Talmud and Common law  Nitzanim 2 (1983), p. 85-97  
4027. Fox, Marvin  Maimonides and Aquinas on natural law  Dine Israel 3 (1972), Engl. sect., p. 5-36  
4028. Frankel, Zacharias  Zur Charakteristik der talmudischen Rechtspflege  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 16 (1867), p. 24-26, 70-72  
4029. Friedemann, Charles  La loi dans la pensee d'Isaac Breuer (1883-1946)  Revue des Etudes Juives 131 (1972), p. 127-159  
4030. Friedenthal, Marcus Beer  Die Legitimitat nach dem Alten Testament, aus mehreren hebr. Werken M.B. Friedenthals ubers. v. R. Furstenthal  יסודי הדת ועקרי האמונה, oder theologisch-philosophische Abhandlungen ?ber die Grundlagen der mosaischen Religion, vol. 3, Breslau 1840, p. 1-56  
4031. Galen, Roger Sherman  Old Testament law for Bible students  N.Y. 1922, 9 + 194 p.  
4032. Galston, Miriam  The purpose of the law according to Maimonides  Jewish Quarterly Review, N.S. 69 (1978-79), p. 27-51  
4033. Gehman, Henry S.  Natural law and the Old Testament  Biblical studies in memory of H.C. Alleman, 1960, p. 109-122  
4034. Goldenberg, Robert  Commandment and consciousness in talmudic thought  Harvard Theological Review 68 (1975), p. 261-272  
4035. Golding, Martin  Reasoning and the authoritative expansion of the law; a study in Jewish legal theory  In: Reason and revelation as authority in Judaism, ed. Norbert M. Samuelson, Melrose Park, Pa. 1982, p. 65-90 = Studies in Jewish philosophy, ed. Norbert M. Samuelson, Lanham-N.Y.-London 1987, p. 421-462  
4036. Golding, Martin P.  Theory of juristic reasoning  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 51-59  
4037. Goldman, Eliezer  Political and legal philosophy in the Guide for the Perplexed  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 155-164  
4038. Goldschmidt, Hermann Levin  Thesen zur Verdraengung und Vertiefung des Mutterrechts im Judentum  In: Revolution gegen den Fortschrift, ed. Johann Jakob Bachofens, Zurich 1987, p. 61-82*  
4039. Goodman, Lenn Evan  Maimonides' philosophy of law  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 72-107  
4040. Gordis, Robert  Jewish sources of natural law  In: Judaic ethics for a lawless world, N.Y. 1986, p. 61-67  
4041. Hartman, David  Maimonides: Torah and philosophical quest  Philadelphia 1976, 15 + 296 p.  
4042. Hertzberg, H.W.  Die Entwicklung des Begriffes משפט im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 40 (1922), p. 256-287; 41 (1923), p. 16-76  
4043. Horsley, Richard A.  The law of nature in Philo and Cicero  Harvard Theological Review 71 (1978), p. 35-59  
4044. Horst, Friedrich  Naturrecht und Altes Testament  Evangelische Theologie 10 (1950-51), p. 253-273 = Gottes Recht, Gesammelte Studien zum Recht im Alten Testament, Munchen 1961, p. 235-259  
4045. Husik, Isaac  The law of nature, Hugo Grotius, and the Bible  Hebrew Union College Annual 2 (1925), p. 381-417.  R: דיקשטיין, פ., המשפט העברי ד (תרצג), עמ' 191 
4046. Jackson, Bernard S.  Legalism  Journal of Jewish Studies 30 (1979), p. 1-22  
4047. Jackson, Bernard S.  Legal drafting in the ancient Near East in the light of the modern theories of cognitive development  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 49-65  
4048. Kahana, Koppel  The connection between law and other branches of knowledge  Essays presented to... Israel Brodie, 1967, p. 219-229  
4049. Katz, Jacob  Judaism  International Encyclopedia of the Social Sciences 8, p. 272-281  
4050. Kilian, Rudolf  Apodiktisches und kasuistisches Recht im Licht gyptischer Analogien  Biblische Zeitschrift, N.F. 7 (1963), p. 185-202  
4051. Kingsbury, Edwin C.  Law as compact: Ancient Israel's contribution to the understanding of law  Journal of Human Relations 15 (1967), p. 411-422  
4052. Kirschenbaum, Aaron  Legal maxims  Encyclopedia Judaica 10, p. 1564-1567 = Principles of Jewish law, p. 157-160  
4053. Kisch, Guido  The influence of the Bible on medieval legal thought in England and Germany  8eme Congres International des Sciences Historiques (n.d.), p. 473-475  
4054. Kisch, Guido  The contribution of German Jews to law and jurisprudence  Essays on the occasion of the seventieth anniversary of the Dropsie University, 1979, p. 265-272  
4055. Kraemer, Joel L.  Alfarabi's opinions of the people of the virtuous city and Maimonides' foundations of the law  Memorial vol. Baneth, 1979, p. 107-153  
4056. Kuhn, Karl Georg  Die Entstehung des talmudischen Denkens  Forschungen zur Judenfrage 1 (1937), p. 64-80  
4057. Levenson, Edward R.  Moses Mendelssohn's introduction to the Ten Commandments  Gratz College Annual of Jewish Studies 7 (1978), p. 13-22  
4058. Levi, G.E.  Spirito della legislazione mosaica e rabbinica  Mose 5 (1882), p. 141-144, 184-189, 221-226, 257-260; 6 (1883), p. 41-44, 77-79, 109-112, 145-150, 183-186, 289-294; 7 (1884), p. 1-7, 69-72, 205-210, 305-309  
4059. Levy, Jacques  La jurisprudence du Pentateuque et du Talmud  Constantine 1879, 51 p.*  
4060. Lieberman, Y.  Case theorem in Jewish law  Journal of Legal Studies 10 (1981), p. 293 ff.*  
4061. Macy, Jeffrey  Natural law. Hok Hateva  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements, and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 663-672  
4062. Morgenstern, J.  Das Justizwesen bei den alten Hebraern  Vossische Zeitung, Sonntagsbeilage 44 (1879), 46-49  
4063. O'Connell, Kevin G.  Obedience to the word  The word in the world; essays in honour of Frederick L. Moriarty, 1973, p. 47-57  
4064. Pantasapulos, Elias Ar.  Die Lehre vom naturlichen und positiven Rechte bei Philo Judaeus  Munchen 1893, 28 p.  
4065. Perelman, C.  Juridical ontology and sources of law  Northern Kentucky Law Review 10 (1983), p. 387-397*  
4066. Perelman, Chaim  Legal ontology and legal reasoning  Israel Law Review 16 (1981), p. 356-367  
4067. Pfeiffer, August  De moribus scholasticis Ebr  In: Antiquitates Ebraicae selectae, Leipzig 1692, p. 156-168  
4068. Piattelli, Daniela  Concezioni giuridiche e metodi costruttivi dei giuristi orientali  Milano 1981, 194 p.  
4069. Posner, H.; Novak, David  Exclusionary rule: analysis of American and Jewish tradition  New York Law Journal 188 (1982), p. 71 ff.*  
4070. Rabast, Karl Heinz  Das apodiktische Recht im Deuteronomium und im Heiligkeitsgesetz  Berlin 1948, 48 p.  
4071. Rabinowitz, Abraham Hirsch  The Jewish mind in its halachic, talmudic expression  Jerusalem 1978, 32 + 281 p.*  
4072. Reich, W.  'Culturfragen' vom biblisch-talmudischen, socialen und geschichtlichen Standpunkte aus  Baden 1889, 7 + 55 p.; p. 1-12: Biblisch-talmudische Rechtstheorie; p. 13-17: Biblisch-talmudische Rechtspraxis; p. 18-23: Die Rechtsgewalten im alten Palastina  
4073. Robinson, H. Wheeler  Law and religion in Israel  In: Judaism and Christianity, ed. Erwin I.J. Rosenthal, vol. 3, N.Y. 1938, p. 47-66; repr. 1969  
4074. Rosenbloom, Noah H.  Hegelian juridical dialectics as a matrix for Jewish law. A comparative analysis of S.R. Hirsch's Mishpatim and Hegel's abstract laws  Revue des Etudes Juives 122 (1963), p. 75-122  
4075. Rosenthal, Erwin I.J.  Mediaeval Judaism and the law  In: Judaism and Christianity, vol. 3, N.Y. 1938, p. 171-208; repr. 1969  
4076. Roshwald, Mordechai  The perception of law in Judaism  Judaism 34 (1985), p. 360-366  
4077. Schreiber, Aaron M.  Jewish law and decision-making  Philadelphia 1979, 16 + 440 p.*  
4078. Schwarzschild, Steven S.  Do Noachites have to believe in revelation? (A passage in dispute between Maimonides, Spinoza, Mendelssohn and H. Cohen). A contribution to a Jewish view of natural law  Jewish Quarterly Review, N.S. 52 (1961-62), p. 297-308; 53 (1962-63), p. 30-65  
4079. Selden, Joannis  De jure naturali et gentium juxta disciplinam Ebraeorum  London 1640, 20 + 847 p.; Strasbourg 1665, 22 + 892 + [27] p.; Leipzig 1695, 23 + 892 + 7 p.; Wittenberg 1712, 21 + 892 + [27] p.; Joannis Selden Opera omnia, London 1726, vol. 1  
4080. Shaffer, Thomas L.  Jurisprudence in the light of the Hebraic faith  Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy 1 (1984), p. 77-114  
4081. Shapiro, David S.  The ideological foundations of the Halakhah  Tradition 9,1-2 (1967), p. 100-122  
4082. Siegfried, C.  Gesetz, Gesetze  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 211  
4083. Silving, Helen  The jurisprudence of the Old Testament  New York University Law Review 28 (1953), p. 1129-1148  
4084. Sonsino, Rifat  Motive clauses in Hebrew law; Biblical forms and Near Eastern parallels  Chicago 1980, 20 + 336 p.  R: Young, William A., Catholic Biblical Quarterly 44 (1982), p. 663-664; Bandstra, Barry L., Journal of Biblical Literature 102 (1983), p. 128-130; Schwartz, Baruch J., Journal of Semitic Studies 28 (1983), p. 161-163; Schweizer, H., Bibliotheca Orientali 
4085. Steinwenter, Arthur  Bibel und Rechtsgeschichte  Journal of Juristic Papyrology 15 (1965), p. 1-19  
4086. Stern, Josef  The idea of a Hoq in Maimonides' explanation of the Law  In: Maimonides and philosophy, eds. Shlomo Pines and Yirmiyahu Yovel, Dordrecht 1986, p. 92-130  
4087. Strauss, Leo  The law of reason in Kuzari  Proceedings, American Academy for Jewish Research 13 (1943), p. 47-96 = Facets of medieval Judaism, ed. Seymour Siegel, N.Y. 1973  
4088. Vorstius, Guilielmus  R. Mosis Maimonidis theoremata de principis juris Divini  Amsterdam 1680, 6 + 148 p.  
4089. Winer, G.B.  Gericht (משפט)  Biblisches Realworterbuch 1, p. 408-410  
4090. Yahuda, Joseph  Law and life according to Hebrew thought  London 1932, 229 p.  R: Hyamson, M., Jewish Quarterly Review, N.S. 26 (1935-36), p. 283-292 
4091. Yoter, A.  The Ochnai oven and the law: Talmudic Judaism's response to natural law  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 156  
4092.[באבד, יוסף] התוספאי מבוא לפילוסופיה של משפטי-ישראל השלח כרך כב תרע עמ' 306-295  
4093.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל משפט ומדינה בישראל התקופה ספר 28 תשרי-כסלו תרצו עמ' 378-363; ספר 29 טבת-אדר תרצו עמ' 252-245  

ב. מקורות > מקרא > כללי. תורת המשפט

 מחברכותרתספרביקורת
4094.אופנהיימר, בנימין זיקתנו לתורה שבכתב (בין אמת לאמונה) מולד כרך בב תשלד-תשכה עמ' 678-672  
4095.אזואלוס, שמעון הגיגים על יושר אישי במקרא שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 21 ,12-9  
4096.איש שלום, מאיר נמוסן של אבות בית תלמוד שנה ב תרמב עמ' 81-73, 106-101, 138-142, 232-237, 264-268, 297-304, 321-325  
4097.אלט, אלברכט מקורות החוק הישראלי ירושלים תשלט 60 עמ'  
4098.אפרת, ישראל תורת המוסר המקראית: אבות- מדות מאסף לדברי ספרות ביקורתי והגות ג תשכג עמ' 192-179  
4099.אררט, ניסן ואלה המשפטים מערכת של ערכים סמויים בית מקרא שנה לו תשנא עמ' 65-73  
4100.בזק, יעקב למשמעות הצמד 'משפט וצדקה' במקרא בית מקרא שנה לב תשמז עמ' 148-135  
4101.בזק, יעקב מערכת המשפט - בין צדק ליעילות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 14 יתרו תשסא 4 עמ'  
4102.בכרך, י'; אייזנברג, יהודה התורה שבכתב שמעתין 7 כסלו תשכו עמ' 17-25  
4103.בן-שמאי, מאיר הלל ההלכה הקדומה בסיפורי האבות בית מקרא שנה טז תשלא עמ' 249-226, 403-339, 540-519; יז תשלב עמ' 70-96  
4104.בריל, יאקב מתן תורה וכתיבתה בית תלמוד שנה ד תרמה עמ' 39-42  
4105.ברין, גרשון שימושי 'או' בטקסטים במקרא שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 26-19  
4106.ברקוביץ, א' משמעות המלה 'משפט' במקרא ספר זר-כבוד, ירושלים תשכח עמ' 134-115  
4107.ברתור, אסנת לקרוא חוק כסיפור: עיון בחוקים הקזואיסטיים שבתורה איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות כרך א ירושלים תשס"ח עמ' 51-84  
4108.ג'קסון, ברנרד ההכרה האנושית והידיעה האלוקית במשפט המקראי והתנאי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 72-61  
4109.גבעתי, מאיר הספר החמישי; פרקי עיון בספר דברים ת"א תשלא 124 עמ'  
4110.גברונסקי, אשר ברוך בנדט אוצר לשון המקרא (ערוך בידי חיים טשרנוביץ) מוסקבה-פריז 1924 520 עמ'  
4111.גורן, שלמה מתן תורה כתיבתה ועריכתה לאור ההלכה מחניים לט ערב שבועות תשיט עמ' 7-17; ע סילו תשכב עמ' 7-16; תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 377-393  
4112.גיפטר, מרדכי כתיבת תורה נביאים וכתובים (בבא בתרא יד, ב) ספר הזכרון להרב י' וינברג, ירושלים תשל עמ' צה-קד  
4113.גירשט, י"ל חיתום כתבי המקרא מחניים ע סיון תשכב עמ' 36-44  
4114.דה-וו, ר' חיי יום יום בישראל בימי המקרא א-ב. ת"א 1969 280 + 337 עמ'  
4115.דובשני, מנשה עיקרי המוסר במקרא בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 273-267  
4116.דון-יחיא, בני כי חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט - משפט שלמה כדגם לחשיפת האמת העובדתית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 102 מקץ תשסג 4 עמ'  
4117.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל חוקי משה וחוקי חמורבי מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 154-150  
4118.דרשוביץ, אלן מ' צדק מבראשית (עשרה מעשי אי-צדק בדרך לעשרת הדברות ולמשפט המודרני) חיפה תשסג 183 עמ'  
4119.הברמן, א"מ התנ"ך בישראל ובעמים מחניים ע סיון תשכב עמ' 20-35  
4120.הוכרמן, יעקב כלום יש צד זכות למושג שוחד? בית מקרא שנה לו תשנא עמ' 220-222  
4121.הופמן, יאיר משפט האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 567-565  
4122.היימן, אהרן תורה הכתובה והמסורה; מראה מקומות על כל פסוקי התנ"ך הנמצאים בכל ספרי תורה שבע"פ .. חלק א: על התורה 352 עמ'; חלק ב: על נביאים. 324 עמ'; חלק ג: על כתובים 291 עמ'. ת"א תרצו-תרצח  
4123.היינמן, יצחק מצוה אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 235-229  
4124.הכהן, שמואל חוקים ומשפטים בשדה חמ"ד שנה יג תשל עמ' 357-354  
4125.הלוי, יצחק אייזיק דורות הראשונים, כרך ו תקופת המקרא ירושלים תרצט פרקים יד-יז עמ' 58-94   
4126.הלוי, רפאל משפט צדק בית מקרא שנה יג חוב' ג תמוז תשכח עמ' 53-56  
4127.הר, משה דוד; אורבך, אפרים אלימלך; ליבוביץ, יהושע זקנה האנציקלופדיה העברית כרך טז עמ' 966-970  
4128.הרן, מנחם מבעיות הקנוניזציה של המקרא תרביץ שנה כה תשטז עמ' 271-245  
4129.ויינפלד, משה מוצא ספר דברים והאסכולה הדבטרונומיסטית בית מקרא שנה יא חוב' א-ב חשון תשכח עמ' 51-42  
4130.ויינפלד, משה למקורו של הדגם האפודיקטי בחוק המקרא (בעיית הניסוח של תקנונים ציבוריים מחייבים בימי הבית הראשון ובתחילת ימי הבית השני) תרביץ שנה מא תשלב עמ' 349-360  
4131.וינד, ישראל כסא שלמה (דין ללא עדים וללא התראה) עדות, קובץ תורני, גל' יח שבט תשנה עמ' נ-סא  
4132.חזן, חיים אריה מבוא לחקר התורה השלח כרך ל תרעד עמ' 27-37, 341-330, 465-453, 528-539  
4133.חכם, עמוס מסורת המקרא מחניים ע סיון תשכב עמ' 81-78  
4134.חכם, עמוס; פלוסר, דוד מוסר האנציקלופדיה העברית כרך כב עמ' 615-609  
4135.חשין, ש"ז התנ"ך ספר ספריו של המשפטן הד המשפט כרך א 19-20 אב תשיח עמ' 354-357  
4136.יהושפט, י' המשפט בתפיסת המקרא המשפט העברי קובץ ה תרצז עמ' 1-12  
4137.ייבין, שמואל משפט התורה ביהודה ובישראל בימי המלוכה תרביץ שנה כ תשט עמ' 58-60; מחקרים בתולדות ישראל בארצו, ת"א תשך עמ' 244-240  
4138.יעבץ, זאב תולדות ישראל, חלק א מהד' ד ת"א תרצב עמ' 58-85: תורת משה  
4139.יעקבסון, יששכר טעמי המצוות בתורה טעמי המקרא במקרא ובימינו, אמנה, תשיז עמ' 7-23  
4140.ירון, ראובן דין החובל בחבירו במשפטי המזרח הקדום פרקים כרך ב תשכט-תשלד עמ' 234-219  
4141.ירון, ראובן יסודות המשפט העברי בתקופת המקרא האוניברסיטה, כתב-עת של האוניברסיטה העברית כרך 14 חוב' ג אדר תשכט עמ' 48-50  
4142.כשר, מנחם מענדל תורה שלמה; והוא התורה שבכתב עם באור 'תורה שבעל פה', חבור כולל את פירושי התורה שנאמרו ונמסרו מדור לדור... הנמצאים בכל ספרי חז"ל ערוך ומסודר על פסוקי התורה עם באור, הערות והגהות... כה כר'. בראשית - ויקרא (פרק ד) ירושלים תרצו-תשלב  
4143.להב, מרדכי הרפורמה המשפטית של יהושפט מלך יהודה ספר יעקב גיל, ירושלים תשלט עמ' 148-141  
4144.ליונשטם, שמואל אפרים המשפט ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא: השופטים, ירושלים תשמב עמ' 190-188 ,145-128  
4145.ליונשטם, שמואל אפרים משפט, משפט המקרא אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 637-614  
4146.ליכט, יעקב שלום מוסר אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 736-728  
4147.ליכט, יעקב שלום צדק, צדקה, צדיק אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 685-679  
4148.לילינבלום, משה ליב לתולדות התפתחות הדעות והמנהגים בישראל בימי קדם כל כתבי מ"ל ליליענבלום, חלק א קרקא תרע עמ' 252-238  
4149.מגנוט, יונתן הלכה' ו'אגדה' במקרא המקרא בראי מפרשיו - ספר זיכרון לשרה קמין ירושלים תשנד עמ' 651-660  
4150.מיקלישנסקי, י"ק למשמעותו של 'עין תחת עין' ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 39-28  
4151.מלול, מאיר; דור, יונינה למשמעותו המשפטית של הצירוף "יש/אין לאל ידי" במקרא בית מקרא שנה מא תשנו עמ' 31-51  
4152.מרגליות, ראובן המקרא והמסורה - קובץ מחקרים ירושלים תשכד פ עמ'  
4153.נובק, דוד ספר בראשית והחוק הטבעי תכלת גל' 14 אביב תשסג עמ' 99-117  
4154.נר, ר' צדק ומשפט בתנ"ך רבעון משטרת ישראל כרך ג גל' 3 עמ' 55-61  
4155.סגל, מ"צ לתולדות מסירת המקרא מנחה לדוד, ליובל ר' דוד ילין, ירושלים תרצה עמ' א-כב, רנד-רנה  
4156.סגל, מ"צ אמונת ישראל מלפני סיני תרביץ שנה ל תשכא עמ' 230-215, 313-301  
4157.סילבינג, הלן תורת המשפט שבתנ"ך הפרקליט כרך יג תשיז עמ' 49-64  
4158.סרנא, נחום מ' היבטים לא מצויים של פרשנות התנ"ך בימי הבינים הגות ומעשה, ספר זכרון לשמעון ראבידוביץ, ת"א תשמג עמ' 42-35  
4159.פולק, פרנק 'לקח ונתן', הערות נוספות על הנוסחה וגלגוליה במקרא שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 186-179  
4160.פיגקלשטיין, יעקב י' משפט, המשפט במזרח הקדמון אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 614-588  
4161.פינס, שלמה זלמן מוסר המקרא והתלמוד ירושלים תשה קסט עמ' ויינברג, י"י: ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 336-339 
4162.פלוסר, דוד המקרא אצל אומות העולם מחניים ע סיון תשכב עמ' 105-100  
4163.פלק, זאב מהו "הישר בעיני ה'"? בית מקרא שנה לז תשנב עמ' 86-89  
4164.פלק, זאב מבוא היסטורי למשפט העברי (תקופת המקרא) (רשימות לפי הרצאות) ירושלים תשך 72 עמ' (בהכפלה)  
4165.פלק, זאב המשפט המקראי לקסיקון מקראי, ת"א תשכה עמ' 625-610  
4166.פרידמן, דניאל הרצחת וגם ירשת תל אביב 2000 392 עמ': בקורת; אררט, ניסן, "מסר משפטי ו"מסר מקראי". בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 208-218  
4167.פרידמן, דניאל הרצחת וגם ירשת (משפט, מוסר וחברה בספורי המקרא) תל אביב 2000 392 עמ': בקורת; חיים ה' כהן, המשפט גל' 11 פברואר 2001 עמ' 48-53  
4168.פרידמן, יהושע חוקי תורת משה במסגרת חוקי המזרח הקדמון; קובץ מקורות ותעודות ירושלים תשלו 70 עמ'  
4169.פריז, יצחק דב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת - התורה כשירה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 225 וילך תשסה 4 עמ'  
4170.פרת, מ"י מנין עשרת הדיברות בית מקרא שנה א תשטז עמ' 102-100  
4171.צמריון, צמח האחריות האישית במקרא ובספר יחזקאל ספר בן-ציון לוריא, ירושלים 1979 עמ' 92-79  
4172.קויפמן, יחזקאל תולדות האמונה הישראלית מימי קדם עד סוף בית שני. א-ד ירושלים תשטו-תשטז  
4173.קופרמן, יהודה סוגית בל תוסיף לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' י ירושלים תשכב 40 עמ'  
4174.קופרמן, יהודה הוראת החלק ההלכתי של התורה (בבתי"ס תיכוניים-דתיים ובישיבות תיכוניות) בשדה חמד שנה ה תשכב עמ' 273-268; ח תשכה עמ' 61-64  
4175.קוק, שלמה עשרת הדברות ותרי"ג מצוות מחניים לט ערב שבועות תשיט עמ' 83-88  
4176.קירשנבאום, אהרן תביעה והגנה במקרא: בין התורה הכתובה לתורה המסורה ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 164-188  
4177.קמינקא, אהרן תרי"ג מצוות לפי פשט הכתובים ושיטת הרמב"ם בי"ג העקרים הסוקר שנה ג תרצו עמ' 66-74 ו  
4178.רבינוביץ, י"י ביאורים במקרא ארץ-ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, ספר ג תשיד עמ' 134-133  
4179.רופא, אלכסנדר מחקר המשפט המקראי לאור השיטה הפילולוגית-היסטורית משפטים כרך יג תשמג-תשמד עמ' 496-477. אנגלרד, יצחק: מעשה נבות הישראלי. שם כרך יד תשמה עמ' 526-521  
4180.רפל, דב טיבם של טעמי המצוות במקרא טעמי המקרא במקרא ובימינו, אמנה, תשיז עמ' 32-24  
4181.שורץ, ברוך יעקב לשאלת מקור תוקפן של המצוות: "הנורמה הבסיסית" וטעמה במסורות התורה שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 241-265  
4182.שפי, אלישע חוקי ספר דברים (בהשוואה ליתר חוקי התורה) מטכ"ל, קצין חינוך ראשי. 56 עמ'  
4183.שפירא, דוד שלמה ההלכה בדברי הנביאים תלפיות כרך ז תשיח-תשכא עמ' 431-418; ה תשכא-תשכג עמ' 85-98  
4184. Abbott, Lyman  The life and literature of the ancient Hebrews  Boston-London 1901, 13 + 408 p.; p. 81-115: The Book of the Covenant; p. 116-128: The Deuteronomic Code; p. 129-163: The Canon Law  
4185. Achtemeier, E.R.  Righteousness in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 80-85  
4186. Addis, W.E.  Right, Righteousness  Encyclopedia Biblica 4, p. 4102-4110  
4187. Adeney, W.F.  Decision  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 583-584  
4188. Adler, L.  Moses und Lykurg  Achawa 2 (1866), p. 202-218  
4189. Albright, William F.  The judicial reform of Jehoshaphat  Alexander Marx Jubilee volume on the occasion... of his seventieth birthday, 1950, Engl sect., p. 61-82  
4190. Alexander, Archibald  Ethics of the OT  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1020-1022  
4191. Alexander, William Lindsay  Judicature  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1167-1168  
4192. Alt, Albrecht  Die Ursprunge des israelitischen Rechts  Verhandl. d. Sachsische Akademie der Wissenschaften, Leipzig, 86 (1934), 71 p. = Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, 1, Munchen 1959, p. 278-337.  R: Rapaport, J.: The origins of Hebrew law. Palestine Exploration Quarterly 73 (1941), p. 158-167 
4193. Alt, Albrecht  The origins of Israelite law  In: Essays on Old Testament history and religion, Oxford 1966, p. 79-132  
4194. Amram, David Werner  Jewish law, Ancient  Green Bag 3 (1891), p. 381-383; 4 (1892), p. 36-38, 493-495; 6 (1894), p. 407-409; 8 (1896), p. 253-298  
4195. Amram, David Werner  Chapters from the biblical law: I. The case of Zelophehad's daughters; II. The purchase of the Cave of Machpelah; III. The 'coroner's' inquest and the ceremony of expiation; IV. The manslayer in the city of refuge; V. The judgement of Solomon; VI. The ca Green Bag 12 (1900), p. 5-9, 89-92, 196-203, 384-387, 483-486, 504-507, 585-589, 659-661  
4196. Amram, David Werner  The case of Jephtha's daughter  Green Bag 13 (1901), p. 37-40  
4197. Amram, David Werner  The case of Joab, or the right of Sanctuary  Green Bag 13 (1901), p. 70-73  
4198. Amram, David Werner  The case of Adam and Eve  Green Bag 13 (1901), p. 198-202  
4199. Amram, David Werner  The case of Boaz and Ruth  Green Bag 13 (1901), p. 313-316  
4200. Amram, David Werner  The case of the Blasphemer  Green Bag 13 (1901), p. 493-496  
4201. Amram, David Werner  The murder of Abel  Green Bag 13 (1901), p. 592-594  
4202. Amram, David Werner  Leading cases in the Bible  Philadelphia 1905, 9 + 220 p.  R: Cook, Stanley A., Jewish Quarterly Review 18 (1906), p. 366-369 
4203. Andre-Vincent, Ph. I.  Le language du droit dans la Bible  Archives de Philosophie de Droit et de Sociologie Juridique 19 (1974), p. 89-102  
4204. Angel, Moses  The law of Sinai and its appointed times  London 1858, 7 + 388 p.  
4205. Appel, Gersion  A philosophy of Mizvot: the religious-ethical concepts of Judaism, their roots in biblical law and the oral tradition  N.Y. 1975, 11 + 288 p.  R: Fisher, Eugene J., Catholic Biblical Quarterly 37 (1975), p. 368-369 
4206. Arnd, Josua  Manuale legum mosaicarum in quo catalogus legum ex partitione Judaeorum et Christianorum  Gustrovi (Gustrow) 1663, 3 vols. in 1, 456 p.  
4207. Auerbach, Elias  Das Zehngebot-allgemeine Gesetzesform in der Bibel  Vetus Testamentum 16 (1966), p. 255-276  
4208. Bach, Robert  Gottesrecht und weltliches Recht in der Verkundigung des Propheten Amos  Festschrift fur Gunther Dehn, 1957, p. 23-34  
4209. Banks, J.S.  Justice  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 825-826  
4210. Barclay, William  Law in the Old Testament  Expository Times 86 (1974-75), p. 68-71  
4211. Barnard, J.  The Bible and modern law  Washington Law Reporter 42 (1914), p. 770 ff = Chicago Legal News 47 (1915), p. 170 ff*  
4212. Barriobero y Herr n, E.  La legislacion de Moises  Madrid n.d., 160 p.  
4213. Barton, John  Natural law and poetic justice in the Old Testament  Journal of Theological Studies, N.S. 30 (1979), p. 1-14  
4214. Baruk, Henri; Bachet, Maurice  Le test 'Tsedek'. Le jugement moral et la delinquance  Paris 1950, 88 p.  
4215. Bauer, Georg Lorenz  Beschreibung der gottesdienstlichen Verfassung der alten Hebraer  2 vols., Leipzig 1805-06, 16 + 432, 4 + 394 p.; vol. 1, p. 261-278: (Von dem) Zehnten; p. 314-348: Von den Gelubden; vol. 2, p. 277-283: Das Jubeljahr; p. 284-382: Von den Priestern... und Leviten; p. 384-394: Die Proselyten  
4216. Beard, J.R.  Weights and measures  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1096-1100  
4217. Bellefontaine, Margaret Elizabeth  A study of ancient Israelite laws and their function as covenant stipulations  Dissertation Univers. of Notre Dame 1973, 8 + 260 p.  
4218. Benzinger, Immanuel  Gericht und Recht bei den Hebraern  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 6, p. 572-585  
4219. Benzinger, Immanuel  Hebraische Archaologie  3 ed., Leipzig 1927; photo-repr. Hildesheim-N.Y. 1974, 24 + 437 p.; p. 112-130: Die Familie und ihre Sitte; p. 130-133: Die Sklaven; p. 138-140: Die sozialen Verhaltnisse; p. 148-157: Die Handwerke; p. 157-161: Der Handel; p. 187-190: Die Heilkunde; p. 1  
4220. Benzinger, Immanuel  Law and justice  Encyclopedia Biblica 3, p. 2714-2730  
4221. Bergren, Richard Victor  The prophets and the law  Cincinnati 1974, 15 + 231 p.  R: Wernberg-Moller, R., Journal of Jewish Studies 28 (1977), p. 81; Scharbert, Josef, Biblische Zeitschrift, N.F. 21 (1977), p. 155-156 
4222. Berkovits, Eliezer  The biblical meaning of justice  Judaism 18 (1969), p. 188-209  
4223. Bialloblotzky, Christopher Henr. Friedr.  Law  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 794-795  
4224. Bissell, E.C.  The independent legislation of Deuteronomy  Journal of Biblical Literature 3 (1883), p. 67-89  
4225. Blau, Ludwig  Torah, laws of  Jewish Encyclopedia 12, p. 198-199  
4226. Blenkinsopp, Joseph  Wisdom and law in the Old Testament: the ordering of life in Israel and early Judaism  Oxford 1983, 9 + 172 p.  
4227. Blume, Fridericus  Lex Dei, sive Mosaicarum et Romanarum legum collatio  Bonn 1833, 48 + 208 p.  
4228. Boecker, Hans Jochen  Recht und Gesetz im Alten Testament und im Alten Orient  Neukirchen-Vluyn 1970, 206 p.  R: Buss, Martin J., Journal of Biblical Literature 97 (1978), p. 267-268; Hunt, Joseph I., Catholic Biblical Quarterly 41 (1979), p. 452-453 
4229. Boecker, Hans Jochen  Law and the administration of justice in the O.T. and ancient East  Minneapolis 1980, 224 p.  R: Sawyer, John F.A., Journal of Theological Studies, N.S. 33 (1982), p. 526-527 
4230. Bonsirven, J.  Judaisme (V: La Tora-loi ecrite, loi orale; La Tora et la vie)  Dictionnaire de la Bible, Supplement 4, p. 1187-1194  
4231. Booth, Osborne  The semantic development of the term Mishpat in the Old Testament  Journal of Biblical Literature 61 (1942), p. 105-110  
4232. Bose, Horace M. du  The law and the prophets  Aftermath Series 1,9 (1924), p. 383-427  
4233. Braulik, Georg  Bedeutungsnuancen der Ausdrucke fur 'Gesetz' im deuteronomischen Sprachgebrauch  17. Deutscher Orientalistentag, Vortrage, Wiesbaden 1969, p. 343-344  
4234. Braulik, Georg  Die Ausdrucke fur 'Gesetz' im Buch Deuteronomium  Biblica 51 (1970), p. 39-66  
4235. Bright, J.  The place of the law in Judaism  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 569-570  
4236. Bright, John  The apodictic prohibition: some observations  Journal of Biblical Literature 92 (1973), p. 185-204  
4237. Brueck, M.  Der mosaische Gesetzescodex  Ofen 1847, 9 + 78 p.  
4238. Brunner, Robert  Gesetz und Gnade im Alten Testament und im j?dischen Denken  Zurich 1969, 176 p.  
4239. Budde, Karl  Die Gesetzgebung der mittleren Bucher des Pentateuchs, insbesondere der Quellen J und E  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 11 (1891), p. 193-234  
4240. Burrows, Millar  Old Testament ethics and the ethics of Jesus  Essays in Old Testament ethics; James Philip Hyatt in memoriam, 1974, p. 227-243  
4241. Cameron, Thomas  The kindly laws of the Old Testament  London 1945, 67 p.  
4242. Carmichael, Calum M.  Deuteronomic laws, wisdom and historical traditions  Journal of Semitic Studies 12 (1967), p. 198-206  
4243. Carmichael, Calum M.  A singular method of codification of law in the Mishpatim  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 84 (1972), p. 19-25  
4244. Carmichael, Calum M.  The law of Deuteronomy  Ithaca 1974, 277 p.  R: Lohfink, Norbert, Catholic Biblical Quarterly 37 (1975), p. 82-89; Joelson, Bernard S., Journal of Jewish Studies 27 (1976), p. 84-86; De Vries, S.J., Biblica 57 (1976), p. 265- 267; Nooman, John T., Jewish Quarterly Review, N.S. 70 (1979-80), p. 172-1 
4245. Carmichael, Calum M.  Law and narrative in the Bible  Ithaca-London 1985, 356 p.  R: Mayes, A.D.H., Journal of Theological Studies, N.S. 37 (1986), p. 456-458 
4246. Cazelles, Henri  Loi israelite  Dictionnaire de la Bible, Supplement 5, p. 487-530  
4247. Cazelles, Henri  Pentateuque, etude juridique des textes  Dictionnaire de la Bible, Supplement 7, p. 751-759  
4248. Cazelles, Henri  A propos de quelques textes difficiles relatifs a la justice de Dieu dans l'Ancien Testament  Revue Biblique 58 (1951), p. 169-188  
4249. Cazelles, Henri  Le sens religieux de la Loi  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 177-194  
4250. Cazelles, Henri  La Loi, code moral  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 195-200  
4251. Cazelles, Henri  La transgression de la Loi en tant que crime et delit  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 521-528  
4252. Cazelles, Henri  Droit public et droit prive dans l'Israel biblique  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 17-22  
4253. Cellerier, J.E.  Esprit de la legislation mosaique  2 vols. in 1, Paris 1837, 354 + 359 p.  
4254. Chaud, J.B.C.  Morale et la Bible  2 vols., Versailles 1817, 28 + 487, 440 p.  
4255. Clark, Harold Ballard  Biblical law  2nd ed., Portland, Or. 1944, 22 + 338 p.  
4256. Cohen, Hermann  Das soziale Ideal bei Plato und den Propheten  Der Jude 7 (1923), p. 618-636 = J?dische Schriften, vol. 1, Berlin 1924, p. 306-330  
4257. Cohn, Haim H. (ed.)  Jewish law in ancient and modern Israel, selected essays with an introduction  N.Y. 1971, 34 + 259 p.  R: Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 3 (1972), p. 62-63; Rackman, Emanuel: From eulogy to epitaph, Judaism 22 (1973), p. 369-377; Petuchowski, Jacob J., ib. 23 (1974), p. 126-127 
4258. Consejo superior de investigaciones cientificos, Instituto 'Francisco Su rez'  La tica Biblica  Madrid 1971, 331 p.  
4259. Cramer, Karl  Der Begriff צדקה bei Trito-Jesaia  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 27 (1907), p. 79-99  
4260. Crossan, D.M.  Justice of men in the Bible  New Catholic Encyclopedia 8, p. 75-76  
4261. Crusemann, Frank  '...Und die Gesetze des Konigs halten sie nicht' (Esther 3,8); Widerstand und Recht im Alten Testament  Wort und Dienst 17 (1983), p. 9-25  
4262. Daube, David  ?ber die Umbildung biblischen Rechtsgutes  Symbolae Friburgensis in honorem Ottonis Lenel, n.d., p. 245-258  
4263. Daube, David  Codes and codas in the Pentateuch  Juridical Review 53 (1941), p. 242-261  
4264. Daube, David  Some forms of Old Testament legislation  Oxford Society of Historical Theology, Abstracts of Proceedings (1944-45), p. 36-46  
4265. Daube, David  Studies in biblical law  Cambridge 1947, 8 + 328 p.; repr. N.Y. 1969.  R: Radin, Max, Jewish Social Studies 11 (1949), p. 85-86; Kisch, Guido, Historia Judaica, a Journal in Jewish History 10 (1948), p. 184-185; Driver, G.R., Journal of Theological Studies 49 (1948), p. 185-186; Williams, Walter G., Journal of Near Eastern S 
4266. Daube, David  Rechtsgedanken in Erzahlungen des Pentateuchs  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 77 (1958), p. 32-41 = Von Ugarit nach Qumran, Otto Eissfeldt dargebracht..., 1958, p. 32-41  
4267. Daube, David  The Exodus pattern in the Bible  London 1963, 94 p.  
4268. David, Martin  Zur Forschungsmethode auf dem Gebiete des biblischen Rechts  Korrespondenzblatt des Vereins zur Grundung und Erhaltung einer Akademie fur die Wissenschaft des Judentums 6 (1925), p. 26-42  
4269. David, Martin  De codex Hammoerabi en zijn verhouding tot de wetsbepalingen in Exodus  Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis 17 (1941-45), p. 73-98  
4270. David, Martin  The Codex Hammurabi and its relation to the provisions of law in Exodus  Oudtestamentusche Studien 7 (1950), p. 149-178  
4271. Descamps, A.  Justice et justification. 1: L'Ancien Testament  Dictionnaire de la Bible, Supplement 4, p. 1417-1460  
4272. Diamond, A.S.  Primitive law, past and present  London 1971, 25 + 410 p.; p. 124-138: The law of the Hebrews; p. 139-154: The Hebrew code  
4273. Dillmann, August  Gesetz und Gesetzgebung  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 436-449  
4274. Driver, S.R.  Law (in the Old Testament)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 64-73  
4275. Dumont, E.  La ley mosaica y su abolicion  Rivista Biblica 22 (1960), p. 1-7, 82-88  
4276. Duncan, David  The law of Moses, its character and design  Edinburgh 1851, 2 + 411 p.  
4277. Dunner, Alfred  Die Gerechtigkeit nach dem Alten Testament  Bonn 1663, 5 + 139 p.  
4278. Dupin, Andre Marie  Regles de droit et de morale tirees de l'Ecriture Sainte  Paris 1858, 24 + 376 p.*  
4279. Durr, Lorenz  Altorientalisches Recht bei den Propheten Amos und Hosea  Biblische Zeitschrift, N.F. 23 (1935), p. 150-157  
4280. Duschak, Moritz  Umriss des biblisch-talmudischen Synagogenrechts mit Ruecksicht auf die jetzige Stellung der oesterreichischen Juden  Olmutz 1853, 88 p.  
4281. Edwards, Chilperic  The Hammurabi Code and the Sinaitic legislation  London 1904, 13 + 168 p.; 3rd ed. 1921; repr. Port Washington 1971  
4282. Edwards, Chilperic  The world's earliest laws  London 1934, 152 p.  
4283. Ehrlich, Ernst Ludwig  Tora im Judentum  Evangelische Theologie 37 (1977), p. 536-549  
4284. Ehrlich, J.W.  The Holy Bible and the law  N.Y. 1962, 240 p.  
4285. Eisenstadt, S.  Early history and principles of Jewish family law  Juridical Review 60 (1948), p. 48-53  
4286. Ellul, Jacques  Le droit biblique d'apres l'exemple de la royaute et les cultures orientales  M?langes offerts a Jean Brethe de la Gressaye, Bordeaux 1967, p. 253-273*  
4287. Ercole, Giuseppe d'  La struttura giuridica di Israele dalle origini ad Adriano  Studia et Documenta Historiae et Iuris 31 (1965), p. 246-304  
4288. Ercole, Giuseppe d'  La rilevanza dell'ordinamento dogmatico-cultuale e dell'ordinamento morale nella struttura organica di Israele  Studia et Documenta Historiae et Iuris 32 (1966), p. 185-233  
4289. Ercole, Guiseppe d'  The organic structure of Israel in terms of her moral order and dogmatic order of cult  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 557-613  
4290. Fahlgren, K. Hj.  Sedaka, nahestehende und entgegengesetzte Begriffe im Alten Testament  Dissertation Uppsala 1932, 4 + 270 p.  
4291. Falk, Zeev W.  Two symbols of justice  Vetus Testamentum 10 (1960), p. 72-74  
4292. Falk, Zeev W.  Hebrew law in biblical times  Jerusalem 1964, 179 p.; Addenda: Dine Israel 8 (1977), Engl. sect. p. 33-48.  R: Ercole, G. d', Studia et Documenta historiae et Iuris 31 (1965), p. 334-342; Volterra, Eduardo, Iura: Rivista Internationale di Divito Romane e Antica 16 (1965), p. 250-253; R., Bibbia e Oriente 7 (1965), p. 230-231; Driver, G.R., Journal of Theologica 
4293. Falk, Zeev W.  'Words of G-d' and 'Judgments'  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 6 (1971), p. 155-159  
4294. Fensham, F. Charles  Liability in case of negligence in the Old Testament Covenant Code and ancient legal traditions  Acta Juridica (1976), p. 283-294  
4295. Fensham, F. Charles  The role of the L-rd in the legal sections of the Covenant Code  Vetus Testamentum 26 (1976), p. 262-274.  
4296. Fischer, Thomas S.  Lex Mosaica  1898*  
4297. Fletcher, Verne H.  The fundamental shape of Old Testament ethics  Scottish Journal of Theology 24 (1971), p. 47-73  
4298. Fluegel, Maurice  Spirit of the biblical legislation, in parallel with Talmud, Moralists, Casuists, New Testament, ancient and modern law, especially the social and political institutions  Baltimore 1893, 6 + 248 p.  R: Neubauer, A., Jewish Quarterly Review 6 (1894), p. 580-581 
4299. Fluegel, Maurice  The humanity, benevolence and charity legislation of the Pentateuch and the Talmud, in parallel with the laws of Hammurabi, the doctrines of Egypt, the Roman XII Tables and modern codes  Baltimore 1908, 7 + 307 p.  
4300. Fohrer, Georg  Das sogenannte apodiktisch formulierte Recht und der Dekalog  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 115 (1969), p. 120-148  
4301. French, Richard V. (ed.)  Lex Mosaica, or the Law of Moses and the higher criticism  London 1894, 36 + 652 p.  
4302. Friedenthal, Marcus Beer  Die Legitimitat nach dem Alten Testament, aus mehreren hebr. Werken M.B. Friedenthals ubers. v. R. Furstenthal  יסודי הדת ועקרי האמונה, oder theologisch-philosophische Abhandlungen ?ber die Grundlagen der mosaischen Religion, vol. 3, Breslau 1840, p. 1-56  
4303. Gaudemet, Jean  Institutions de l'antiquite  Paris 1967; p. 96-124: les Hebreux  
4304. Gehman, Henry S.  Natural law and the Old Testament  Biblical studies in memory of H.C. Alleman, 1960, p. 109-122  
4305. George, Henry  Moses der Gesetzgeber  Berlin 1920, 53 p.  
4306. Gershfield, Edward M.; Fuss, Abraham M. (eds.)  Studies in Jewish jurisprudence  4 vols., N.Y. 1971-76  
4307. Gerstenberger, Erhard  Wesen und Herkunft des 'Apodiktischen Rechts'  Neukirchen-Vluyn 1965, 8 + 162 p.  R: 190-189 'עמ ,(1970) פלק, זאב, דיני ישראל 2 
4308. Gilmer, Garry Wesley  The if-you form in Israelite law  Dissertation Missoula, Mont., 1975, 8 + 139 p.  R: Batto, Bernard F., Catholic Biblical Quarterly 39 (1977), p. 116-117; Knierim, Rolf, Journal of Biblical Literature 96 (1977), p. 113-114 
4309. Goldstein, Mateo  Derecho hebreo a traves de la Biblia y el Talmud  Buenos Aires 1947, 499 p.  
4310. Gordon, A.  Die Bezeichnungen der pentateuchischen Gesetze; ein Beitrag zur Charakteristik der verschiedenen Gesetzesklassen des Mosaismus  Frankf.a.M. 1906, 4 + 187 p.  
4311. Gordon, Alexander Reid  Righteousness (in the OT)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 780-784  
4312. Graetz, Heinrich  Der Abschluss des Kanons des Alten Testaments und die Differenz von kanonischen und extrakanonischen Buchern nach Josephus und Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 35 (1886), p. 281-298  
4313. Gray, G.B.  Law literature  Encyclopedia Biblica 3, p. 2730-2744  
4314. Grebot, Pierre  A tradicao, fonte e meio da Escritura  Revista de Cultura Biblica 4 (1967), p. 47-69  
4315. Greenstein, Edward L.  Biblical law  In: Back to the sources, reading the classic Jewish texts, ed. Barry W. Holtz, N.Y. 1984, p. 83-103  
4316. Greidanus, Sidney  The universal dimension of law in the scriptures  Studies in Religion 14 (1985), p. 39-51  
4317. Gutbrod, W.  Law in the Old Testament  In: Law, eds. Herman Kleinknecht and W. Gutbrod. London 1962, p. 23-49  
4318. Halperin, Jean  La Thora: un pedagogie de l'intelligence, de la liberte et de la responsabilite  In: Universalite des droits de l'homme et diversite des cultures, eds. Louis Vellez-Serrano and Patrice Meyer-Bisch, Fribourg 1984, p. 37-88  
4319. Hammerschaimb, E.  On the ethics of the Old Testament prophets  Vetus Testamentum Supplement 7 (1960), p. 75-101  
4320. Harrelson, W.J.  Law in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 77-89  
4321. Harrelson, W.J.  Ten commandments  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 569-573  
4322. Harvey, Warren Zev  Torah  Encyclopedia Judaica 15, p. 1235-1246 = Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 3-18  
4323. Hauser, Richard; Hyatt, Donald B.  The law and the prophets, ed. by Robin Fox  N.Y. (after 1970), 364 p.  
4324. Heinemann, Gunter  Untersuchungen zum apodiktischen Recht  Dissertation Hamburg 1958, 2 + 104 p.*  
4325. Hempel, Johannes  Das Ethos des Alten Testaments  Berlin 1964, 12 + 343 p. = Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 67  
4326. Hempel, Johannes  Ethics in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 153-161  
4327. Hertz, J.H.  Ancient semitic codes and the Mosaic legislation  Journal of the Society of Comparative Legislation = Journal of Comparative Legislation, 3rd ser. 10 (1928), p. 207-221 = Publications of the Society for Jewish Jurisprudence, Engl. branch 6 (1928), p. 207-221 = Studies in Jewish Jurisprudence, 2 (1972).  R: 197 'דיקשטיין, פ', המשפט העברי ד (תרפט), עמ 
4328. Hertzberg, H.W.  Die Entwicklung des Begriffes משפט im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 40 (1922), p. 256-287; 41 (1923), p. 16-76  
4329. Hirschberg, Samuel  Jurisprudence among the ancient Hebrews  Marquette Law Review 2 (1926), p. 25-31*  
4330. Holmes, Peter  Moses, law of  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 222-238  
4331. Horst, Friedrich  Das Privilegrecht Jakob's. Rechtsgeschichtliche Untersuchung zum Deuteronomium.  Gottingen 1930, 124 p. = Gottes Recht, Gesammelte Studien zum Recht im Alten Testament, Munchen 1961, p. 17-154  
4332. Horst, Friedrich  Recht und Religion im Bereich des Alten Testaments  Evangelische Theologie 16 (1956), p. 49-75 = Gottes Recht, Gesammelte Studien zum Recht im Alten Testament, Munchen 1961, p. 260-263, 266-291 = Koch, Klaus: Um das Prinzip der Vergeltung, Darmstadt 1972, p. 181-212  
4333. Horst, Friedrich  Gottes Recht. Gesammelte Studien zum Recht im Alten Testament.  Munchen 1961, 344 p.  R: Preiser, Wolfgang, Neue Juristische Wochenschrift 26 (1961), p. 1962 
4334. Huberman Scholnick, Sylvia  The meaning of Mispat in the Book of Job  Journal of Biblical Literature 101 (1982), p. 521-529  
4335. Husik, Isaac  The law of nature, Hugo Grotius, and the Bible  Hebrew Union College Annual 2 (1925), p. 381-417.  R: 191 'דיקשטיין, פ', המשפט העברי ד (תרצג), עמ 
4336. Hyatt, J. Philip  Moses and the ethical Decalogue  Encounter 26 (1965), p. 199-206  
4337. Iken, Conrad  Antiquitates hebraicae secundum triplicem judaeorum statum, ecclesiasticum, politicum et oeconomicum  Bremen 1732, 10 + 618 + 86 p.; p. 347-484: De statu politico; p. 371-384: De regibus; p. 385-397: De Synedris; p. 397-420: De judiciis; p. 437-454: De mensuris et nummis; p. 455-465: De militibus et armis; p. 466-483: De bello; p. 484-618: De statu oecon  
4338. Iken, Conrad  De lege Mosis, Prophetis et Psalmis ad Luc. XXIV, 44.  In: Dissertationes philologico-theologicae, vol. 1, Leiden 1749, p. 419-433  
4339. Iken, Conrad (praes.); Douglas, Georg (resp.)  De institutis et cerimoniis legis Mosaicae ante Mosem  2 vols. in 1, Dissertation Bremen 1751, 44 + 52 p. = Dissertationes philologico-theologicae, vol. 2, ed. Joh. Herm. Schacht, Traiecti Batavorum (Utrecht) 1770, p. 1-94  
4340. Ilbert, Courtenay  Early Jewish law and custom  Journal of the Society of Comparative Legislation = Journal of Comparative Legislation, N.S. 16 (1916), p. 140-145  
4341. Isaacs, Nathan  'The law' and the law of change. A tentative study in comparative jurisprudence.  Cincinnati 1917, 38 p. (reprinted from University of Pennsylvania Law Review 65)  
4342. Isaacs, Nathan  The common law of the Bible  American Bar Association Journal 7 (1921), p. 117-119  
4343. Jackson, Bernard S.  Structuralism and the notion of religious law  Investigaciones Semioticas 2,3 (1982-83), p. 1-43*  
4344. Jackson, Bernard S.  The ceremonial and the judicial; biblical law as sign and symbol  Journal for the Study of the Old Testament 30 (1984), p. 25-50  
4345. Jacobus, Adolf  Der Gottesstaat  Berlin 1923, 165 p.; p. 70-101: Das Rechtswesen; p. 102-135: Die volkswirtschaftlichen Grundgesetze  
4346. Jaeger, Nicola  Il diritto nella Bibbia  Giustizia individuale e sociale nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Assisi 1960, 245 p.  
4347. Jennings, David  Jewish antiquities  London 1808, 8 + 434 p.; 2nd ed. 1823  
4348. Jepsen, Alfred  Die 'Hebraer' und ihr Recht  Archiv fur Orientforschung 15 (1945-51), p. 55-68  
4349. Jepsen, Alfred  צדק und צדקה im A.T  Gottes Wort und Gottes Land; Hans Wilhelm Hertzberg zum 70. Geburtstag, 1965, p. 78-89  
4350. Jepsen, Alfred  Israel und das Gesetz  Theologische Literaturzeitung 93 (1968), p. 85-94  
4351. Jirku, Anton  Das weltliche Recht im Alten Testament  Gutersloh 1927, 160 p.  
4352. Jocz, J.  Law and grace, with special reference to the fourth Commandment  Judaica 21 (1965), p. 166-177  
4353. Jouanen, J.  Apercu sur les legislations de l'Ancien Testament  Dissertation Montauban 1897, 98 p.  
4354. Kaiser, Walter C.  Toward Old Testament ethics  Grand Rapids 1983, 12 + 345 p.  R: Unterman, Alan, Journal of Semitic Studies 30 (1985), p. 275-280 
4355. Kalthoff, Joh. Heinr.  Handbuch der hebraischen Alterthumer  Munster 1840, 14 + 456 p.  
4356. Kaufman, Stephen A.  The structure of the Deuteronomic law  Maarav, a journal for the study of Northwest Semitic Languages and Literatures 1 (1978-79), p. 105-158  
4357. Kent, Charles Foster  Law (Biblical, O.T.)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 7, p. 823-824  
4358. Kent, Charles Foster  The message of Israel's lawgivers; the laws of the Old Testament codified  N.Y. 1907, 34 + 386 p.  
4359. Kent, Charles Foster  Israel's laws and legal precedents from the days of Moses to the closing of the legal canon  N.Y. 1907, 35 + 301 p.  
4360. Kilian, Rudolf  Apodiktisches und kasuistisches Recht im Licht agyptischer Analogien  Biblische Zeitschrift, N.F. 7 (1963), p. 185-202  
4361. Kingsbury, Edwin C.  Law as compact: Ancient Israel's contribution to the understanding of law  Journal of Human Relations 15 (1967), p. 411-422  
4362. Kisch, Guido  The influence of the Bible on medieval legal thought in England and Germany  8eme Congres International des Sciences Historiques (n.d.), p. 473-475  
4363. Kisch, Guido  The science of biblical, talmudic and rabbinical law  Proceedings, American Academy for Jewish Research 6 (1934-35), p. 245-258 = Medieval Jewish life, ed. Robert Chazan, N.Y. 1976, p. 113-126  
4364. Kleinert, Paul  Das Deuteronomium und der Deuteronomiker. Untersuchungen zur alttestamentlichen Rechts- und Literaturgeschichte  Bielefeld-Leipzig 1872, 267 p.  
4365. Klumel, Meir  Mischpatim, ein samaritanisch-arabischer Commentar zu Exodus 21-22,15, von Ibrahim ibn Jakub. Nach einer Berliner Handschrift hrsg  Dissertation Berlin 1902, 13 (+ 1) + 34 p.  R: Poznanski, Samuel, Jewish Quarterly Review 16 (1904), p. 402-405 
4366. Kohler, Josef  Israelitisches und j?disches Recht  In: Kultur der Gegenwart, vol. 2,7,1, Leipzig-Berlin 1914, p. 71-82  
4367. Kohler, Josef  Israeliten  In: Grundlagen des Volkerrechts, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Stuttgart 1918, p. 21-23  
4368. Konig, E.  Essai sur l'evolution de l'idee de justice chez les prophetes hebreux  Paris 1894*  
4369. Kraus, Hans Joachim  Die prophetische Verkundigung des Rechts in Israel  Zollikon 1957, 38 p.  
4370. Kubel, Robert  Das alttestamentliche Gesetz und seine Urkunde  Stuttgart 1867, 80 p.  
4371. Lazarus, Joseph  Die alten Gesetze  Prag 1928, 26 p.  
4372. Leathes, Stanley  The law in the prophets  London 1891, 16 + 312 p.  
4373. Leiman, Sid Z.  The canonization of Hebrew Scripture: the talmudic and midrashic evidence  Hamden, Conn. 1976, 234 p. = Dissertation 1970.  R: Sanders, J.A., Journal of Biblical Literature 96 (1977), p. 590-591; Collins, John J., Catholic Biblical Quarterly 39 (1977), p. 128-130 
4374. Lemaire, A.  Vengeance et justice dans l'Ancien Israel  In: La Vengeance, eds. R. Verdier and J.P. Poly, vol. 3, Paris 1984, p. 13-33*  
4375. Lesetre, Henri  Injustice  Dictionnaire de la Bible 3, p. 878-879  
4376. Lesetre, Henri  Loi mosaique  Dictionnaire de la Bible 4, p. 329-347  
4377. Lesetre, Henri  Morale  Dictionnaire de la Bible 4, p. 1260-1266  
4378. Levenson, Jon D.  The theologies of commandments in biblical times  Harvard Theological Review 73 (1980), p. 17-33  
4379. Lightner, Clarence A.  The Mosaic law  Michigan Law Review 10 (1911), p. 108-119  
4380. Lind, M.  Law in the Old Testament  Christian Legal Society Quarterly 4 (1983), p. 32-34*  
4381. Linton, I.H.  A legal man and the Bible  London n.d., 8 + 179 p.  
4382. Lipman, Armand  תורת משה Le loi de Moise, commentee par un croyant  Paris 1926, 13 + 228 p.  
4383. Lobingier, Charles Summer  The Bible as a law book  American Law Review 47 (1913), p. 556-560*  
4384. Locher, Clemens  Wie einzigartig war das altisraelitische Recht?  Judaica 38 (1982), p. 130-140  
4385. Loewenstamm, Samuel E.  Law (in the Israelite society... in the settlement period).  In: World History of the Jewish People, vol. 3, Tel Aviv 1971, p. 231-267  
4386. Luzzatto, Samuel David  Breve prospetto dell legislazione Mosaica  L'Educatore Israelita 1 (1853), p. 68-77, 104-106, 135-138, 161-166, 229-232, 291-295, 321-324; 2 (1854), p. 15-18  
4387. Marsden, John Benjamin  The influence of the Mosaic Code upon subsequent legislation  London 1862, 8 + 303 p.  
4388. Mays, James Luther  Justice; perspectives from the prophetic traditions  Interpretation 37 (1983), p. 5-16  
4389. McConnell, Francis J.  Righteousness  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2591-2592  
4390. McKeating, Henry  Justice and truth in Israel's legal practice  Church Quarterly 3 (1970), p. 51-56  
4391. Mendenhall, George E.  Ancient oriental and biblical law  Biblical Archaeologist 17,2 (1954), p. 26-46  
4392. Menes, A.  Die vorexilischen Gesetze Israels  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 50 (1928), 6 + 141 p.  R: Kennett, Robert Hatch, Journal of Theological Studies 30 (1929), p. 58-62 
4393. Menes, A.; Bialoblocki, Samuel  Gesetze der Bibel; die Darstellung der Gesetze im nachbiblischen Judentum; die 613 Gebote  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 355-377  
4394. Michaelis, Johann David  Mosaisches Recht. 2nd ed., 6 vols. in 3,  Frankf.a.M. 1775-1778, 399, 480, 352, 382, 310, 419 p.  
4395. Michaelis, Johann David  Commentaries on the laws of Moses, translated from the German by Sir Alexander Smith  4 vols., London 1814  
4396. Mitchell, Hinchley G.  The ethics of the Old Testament  Chicago 1912, 8 + 417 p.  
4397. Mongiorgio, Nicolo  Codex de Mosaico, et vetere iure enucleando  Bonania (Bologna) 1573, 4 + 291 + 16 p.  
4398. Morgenstern, J.  Das Justizwesen bei den alten Hebraern  Vossische Zeitung, Sonntagsbeilage 44 (1879), 46-49  
4399. Nadel, Arno  Das Wesen des mosaischen Sittengesetzes  Der Jude 1 (1916-17), p. 419-424  
4400. Napier, B.D.  Community under law: on Hebrew law and its theological presuppositions  Interpretation 7 (1953), p. 404-417  
4401. Nasuti, Harry P.  Identity, identification and imitation: the narrative hermeneutics of biblical law  Journal of Law and Religion 4 (Winter 1986), p. 9-23*  
4402. Neusner, Jacob  Does Torah mean law?  Central Conference of American Rabbis, Journal 27 (1959), p. 42-45  
4403. Nicholson, E.W.  Deuteronomy and tradition  Oxford 1967, 12 + 145 p.  
4404. Niehr, Herbert  Rechtsprechung in Israel; Untersuchungen zur Geschichte der Gerichtsorganisation im Alten Testament  Stuttgart 1987, 144 p.  
4405. Nielsen, Kirsten  J-hweh as prosecutor and judge. An investigation of the prophetic lawsuit (Rib-pattern)  Sheffield 1978, 104 p.  
4406. Nielsen, Kirsten  Das Bild des Gerichts (Rib-pattern) in Jesaiah I-XII. Eine Analyse der Beziehungen zwischen Bildsprache und dem Anliegen der Verkundigung.  Vetus Testamentum 29 (1979), p. 309-324  
4407. North, C.R.  The place of oral tradition in the growth of the Old Testament  Expository Times 61 (1949-50), p. 292-296  
4408. Noth, Martin  Das Gesetz im Pentateuch  Schriften d. Konigsberger Gelehrten-Gesellschft, Geisteswiss. Klasse, 17 (1940), p. 49-138  
4409. Noth, Martin  The laws in the Pentateuch and other studies  Edinburgh 1966; repr. 1967, 14 + 289 p.; 2nd. ed. London 1984  
4410. Oehler, Th.  Gesetz, Gesetzgebung  Biblisches Handworterbuch, Paul Zellers, 1893, p. 277-282  
4411. Oort, Henricus  Oud-Israels Rechtswezen  Leiden 1892, 35 p.  
4412. Orlinsky, Harry M.  The tribal system of Israel and related groups in the period of the Judges  Studies and essays in honor of Abraham A. Neuman, 1962, p. 375-387  
4413. Oyen, Hendrik van  Ethik des Alten Testaments  Gutersloh 1967, 208 p.  
4414. Oyen, Hendrik van  Ethique de l'Ancien Testament  Geneve 1974, 210 p.  
4415. Parker, Martha E.  A study of the law from nature and the Bible  Richmond, Calif. 1926, 2 + 333 p.  
4416. Pastoret, M. de  Moyse, considere comme legislateur et comme moraliste  Paris 1788, 4 + 599 p.  
4417. Patrick, Dale  Casuistic law governing primary rights and duties  Journal of Biblical Literature 92 (1973), p. 180-184  
4418. Patrick, Dale  The Covenant Code source  Vetus Testamentum 27 (1977), p. 145-157  
4419. Patrick, Dale  Old Testament law  Atlanta 1985, 4 + 278 p.  
4420. Peters, Norbert  Die soziale Fursorge im Alten Testament  Paderborn 1936, 92 p.  
4421. Pfeiffer, August  Specimen antiquitatum sacrarum... de antiquis Ebraeorum ritibus et moribus  Wittenberg 1687, 80 p.  
4422. Pfeiffer, August  Antiquitates Ebraicae selectae, unde quamplurimis Scripturae locis faccula accenditur  Leipzig 1692, 20 + 216 p.  
4423. Phelps, Lilburn  Moses and his laws  Kentucky State Bar Journal 8 (1944), p. 19-24*  
4424. Philippson, Ludwig  La morale sociale del Mosaismo  La Rassegna Mensile di Israel 18 (1952), p. 51-65  
4425. Piattelli, Daniela  Concezioni giuridiche e metodi costruttivi dei giuristi orientali  Milano 1981, 194 p.  
4426. Ploeg, J.P.M. van der  Studies in Hebrew law  Catholic Biblical Quarterly 12 (1950), p. 248-259, 416-427; 13 (1951), p. 28-43, 164-171, 296-307  
4427. Ploeg, J.P.M. van der  Law, mosaic  New Catholic Encyclopedia 8, p. 554-556  
4428. Pope, M.H.  Congregation, assembly  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 669-670  
4429. Rad, Gerhard von  'Gerechtigkeit' und 'Leben' in der Kultsprache der Psalmen  Festschrift Alfred Bertholet zum 80. Geburtstag, 1950, p. 418-437  
4430. Rapaport, J.  The origins of Hebrew law  Palestine Exploration Quarterly 73 (1941), p. 158-167  
4431. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Biblisch-talmudisches-rabbinisches Recht der Juden  Lemberg 1912 (?), 24 p.  
4432. Reckenberger, Joannes Leonhard  Sacri Judaeorum ritus antiqui secundum res gestas et dogmata illorum ad Codicis Sacri  Jena 1740, 14 + 730 + 52 p.  
4433. Reich, W.  'Culturfragen' vom biblisch-talmudischen, socialen und geschichtlichen Standpunkte aus  Baden 1889, 7 + 55 p.; p. 1-12: Biblisch-talmudische Rechtstheorie; p. 13-17: Biblisch-talmudische Rechtspraxis; p. 18-23: Die Rechtsgewalten im alten Palastina  
4434. Reimarus, Hermann Samuel  Cogitationes de legibus Mosaicis ante Mosem  Hamburg 1741; Commentatione theologicae, ed. Johann Kaspar Velthusen, vol. 6, Leipzig 1799  
4435. Rendtorff, Rolf  Das uberlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 147 (1977), 8 + 177 p.  R: Childs, Brevard S., Journal of Biblical Literature 97 (1978), p. 272-273; Cunchillos, J.L., Revue des Etudes Juives 138 (1979), p. 435-436 
4436. Reviv, Hanoch  The traditions concerning the inception of the legal system in Israel: significance and dating  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 94 (1982), p. 566-575  
4437. Richter, Wolfgang  Recht und Ethos. Versuch einer Ortung des weisheitlichen Mahnspruches.  Munchen 1966, 217 p.  
4438. Riehm, Eduard  Gesetz, Gesetzbuch  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 515-521  
4439. Riehm, Eduard  Die Gesetzgebung Mosis im Lande Moab  Gotha 1854, 12 + 136 p.  
4440. Ring, Emanuel  Israels Rechtsleben im Lichte der neuentdeckten assyrischen und hethitischen Gesetzesurkunden  Stockholm-Leipzig 1926, 205 p.  R: Loewenthal, John, Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 44 (1929), p. 270-274 
4441. Robbins, Alexander H.  The Pentateuch as a book of common law  Central Law Journal St. Louis 84 (1917)*  
4442. Robinson, H. Wheeler  Law and religion in Israel  In: Judaism and Christianity, ed. Erwin I.J. Rosenthal, vol. 3, N.Y. 1938, p. 47-66; repr. 1969  
4443. Rofe, Alexander  Methodological aspects of the study of biblical law  Jewish Law Association Studies 2 (1986), p. 1-16  
4444. Rosenthal, Ludwig A.  Hamurabigesetz, Thora und Talmud  Mainz 1903, 44 p.  
4445. Rule, Ulric Z.  Old Testament institutions, their origin and development  London 1910, 15 + 448 p.  
4446. Rule, Ulric Z.  Law in the Old Testament  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1852-1858  
4447. Rushdoony, Rousas John  The institutes of biblical law, with three appendices by Gary North  N.Y. 1973, 7 + 890 p.  
4448. Saalschutz, Joseph Levin  Das mosaische Recht, mit Berucksichtigung des spateren j?dischen  2 vols., Berlin 1846-48, 34 + 879 + 16 p.; 2nd ed.: Das mosaische Recht, nebst den vervollstandigenden talmudisch-rabbinischen Bestimmungen, 1853, 34 + 879 + 44 p.  R: Orient 9 (1848), p. 595-600, 650-653 
4449. Salvador, J.  Geschichte der mosaischen Institutionen und des j?dischen Volks  3 vols., Hamburg 1836, 72 + 258, 6 + 336, 3 + 464 p.  
4450. Salvador, Joseph  Loi de Moise, ou systeme religieux et politique des Hebreux  Paris 1822, 14 + 611 p.  
4451. Salvador, Joseph  Histoire des institutions de Moise et du peuple hebreu  3 vols., Paris 1828, 20 + 414, 457, 455 p.; 2nd ed., 4 vols., Bruxelles 1829-30; 3rd. ed., 2 vols., Paris 1862  
4452. Sanchez del Rio y Peguero, Carlos  La teoria general del derecho en el antiguo Israel  Temis 7 (1960), p. 87-107  
4453. Schall, Eduard  Die Staatsverfassung der Juden auf Grund des Alten Testamentes und namentlich der funf Bucher Moses, mit fortlaufen der Beziehung auf die Gegenwart. vol. 1: Mosaisches Recht, Staat, Kirche und Eigentum in Israel. 2. ed.,  Leipzig 1896, 382 p.  
4454. Scharbert, Josef  J-hwe im fruhisraelitischen Recht  In: G-t, der einzige: zur Entstehung des Monotheismus in Israel, ed. E. Haag, Freiburg 1985, p. 160-183*  
4455. Schenkel, Daniel  Gerechtigkeit (des Menschen)  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 394-399  
4456. Schmokel, Hartmut  Das angewandte Recht im Alten Testament. Eine Untersuchung seiner Beziehungen zum kodifizierten Recht Israels und des alten Orients  Borna-Leipzig 1930, 4 + 134 p.  R: אייזנשטט, ש', קרית ספר ח (תרצב-צג), עמ' 181 
4457. Schofield, J.N.  Law, prophets and writings  London 1969, 13 + 386 p.; p. 60-74: Mosaic religion: institutions  
4458. Schottroff, W.  Zum alttestamentlichen Recht  Beihefte z. Evangelischen Theologie 22 (1977), p. 3-29  
4459. Schrey, Heinz-Horst; Walz, Hans Hermann; Whitehouse, W.A.  The biblical doctrine of justice and law  London 1955, 208 p.  
4460. Schweitzer, Wolfgang  The Bible and the problem of human law and justice  Interpretation 5 (1951), p. 46-59  
4461. Seeger  Gesetz im AT  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 1125-1127  
4462. Senger, M.  L'esprit des loix mosaiques  Bordeaux 1785, 16 + 270 p.  
4463. Siegfried, C.  Gesetz, Gesetze  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 211  
4464. Silving, Helen  The jurisprudence of the Old Testament  New York University Law Review 28 (1953), p. 1129-1148  
4465. Skinner, J.  Righteousness in O.T  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 272-281  
4466. Soggin, J. Alberto  Ancient Israelite poetry and ancient 'Codes' of law and the sources 'J' and 'E' in the Pentateuch  Vetus Testamentum Supplement 28 (1975), p. 185-195  
4467. Sonsino, Rifat  Toward a definition of law in the Pentatuech  Journal of Reform Judaism 26,3 (1979), p. 117-123  
4468. Sonsino, Rifat  Characteristics of biblical law  Judaism 33 (1984), p. 202-209  
4469. Sorg, Theo (ed.)  Dekalog heute; Predigthilfen zu den Zehn Geboten  Stuttgart 1979, 160 p.  
4470. Spencer, Joannes  De legibus Hebraeorum ritualibus et earum rationibus libri tres  Cambridge 1685, 3 vols. in 1; 2nd ed. Hague-Comitum 1686, 30 + 476 + 28; 504 + 18 p.; 3rd ed. Leipzig 1705, 2 vols.; Cambridge 1727, 10 + 635 p.; T?bingen 1732, 35 + 232 + [30] p.  
4471. Spinetoli, Ortensio da  La 'giustizia' nella Bibbia  Bibbia e Oriente 13 (1971), p. 241-254  
4472. Steinwenter, Arthur  Bibel und Rechtsgeschichte  Journal of Juristic Papyrology 15 (1965), p. 1-19  
4473. Stoderl, Wenzel  Das Gesetz Israels nach Inhalt und Ursprung  Marienbad 1933, 6 + 72 p.  
4474. Stone, Wilbur F.  The oldest laws  Lawyer and Banker 5 (1912), p. 132-139*  
4475. Strong, T.B.  Ethics (in the OT and Apocrypha)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 777-783  
4476. Stuhlmacher, Peter  Das Gesetz als Thema biblischer Theologie  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 75 (1978), p. 251-280  
4477. Stylianopoulos, Theodore  Justin Martyr and the Mosaic law  Dissertation Cambridge, Mass., 1975, 11 + 204 p.  R: Porder, Dennis, Catholic Biblical Quarterly 42 (1980), p. 549-550 
4478. Toombs, Lawrence E.  Love and justice in Deuteronomy  Interpretation 19 (1965), p. 399-411  
4479. Tresmontant, Claude  La doctrine morale des prophetes d'Israel  Paris 1958, 198 p.  
4480. Tresmontant, Claude  Sittliche Existenz bei den Propheten Israels  Freiburg 1962, 204 p.  
4481. Troeltsch, Ernst  Das Ethos der hebraischen Propheten  Logos 16 (1916-17), p. 1-28  
4482. Vaux, Roland de  Les institutions de l'Ancien Testament  2 vols., Paris 1958-60, 347 + 541 p.  R: Falk, Zeev W., Journal of Jewish Studies 9 (1958), p. 201-203; Jaubert, Annie, La Table Ronde 54 (1960), p. 66-80; לוינשטם, שמואל א', קרית ספר לד (תשיט), עמ' 45-49 (לכרך א) 
4483. Vaux, Roland de  Hoe het Oude Israel leefde  2 vols., Roermond-Maaseik 1960-61, 411 + 602 p.  
4484. Vaux, Roland de  Das Alte Testament und seine Lebensordnungen  2 vols., Freiburg 1960-62, 370 + 467 p.  
4485. Vaux, Roland de  Instituciones del Antiguo Testamento  Barcelona 1964, 772 p.  
4486. Vaux, Roland de  Le roi d'Israel, vassal de ה'  M?langes Eugene Tisserant, vol. 1, 1964, p. 119-133  
4487. Vaux, Roland de  Ancient Israel; its life and institutions  2nd ed., London 1965, 23 + 592 p.  
4488. Vawter, B.  Mosaic law  New Catholic Encyclopedia 7, p. 696-697  
4489. Verdam, P.J.  Mosaic law in practice and study throughout the ages  Kampen 1959, 52 p.  R: Kisch, Guido, Iura: Rivista Internationale di Divito Romane e Antica 11 (1960), p. 261-262 
4490. Victor, Peddi  A note on חק in the Old Testament  Vetus Testamentum 16 (1966), p. 358-361  
4491. Vitta, Edoardo  Pace e giustizia nell'Ebraismo  La Rassegna Mensile di Israel 36, 2 (1970), p. 465-471  
4492. Vorwahl, H.  Texte zur biblischen und babylonischen Urgeschichte und Gesetzgebung  Leipzig 1926, 41 p.  
4493. Wagner, Gaston  La justice dans l'Ancien Testament et le Coran, aux niveaux des mariages et des echanges des biens  Neuchatel 1977, 279 p.  
4494. Wagner, Volker  Rechtssatze in gebundener Sprache und Rechtssatzreihen im israelitischen Recht  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 127 (1972), 5 + 72 p.  R: Horton, Fred L., Journal of Biblical Literature 92 (1973), p. 593-595 
4495. Walz, Hans Hermann; Schrey, Heinz Horst  Gerechtigkeit in biblischer Sicht  Zurich-Frankf.a.M. 1955, 164 p.  
4496. Webber, George  Law in the life of Abraham  Juridical Review 49 (1937), p. 282-300  
4497. Weill, Alexandre  Moise et le Talmud  Paris 1864, 54 + 349 p.  
4498. Weinfeld, Moshe  The origin of the apodictic law  Vetus Testamentum 23 (1973), p. 63-75  
4499. Weingreen, J.  The Deuteronomic legislator - a proto-rabbinic type  Proclamation and presence; Old Testament essays in honour of Gwynne Henton Davies, 1970, p. 76-89  
4500. Welch, Adam C.  The Code of Deuteronomy  London 1924, 2 + 224 p.  
4501. Welch, Adam C.  Deuteronomy, the framework of the code  London 1932, 6 + 215 p.  
4502. Westbrook, Raymond  Biblical and cuneiform law codes  Revue Biblique 92 (1985), p. 247-264  
4503. Wharton, J.A.  Ordinance (חוקה, חק, משפט)  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 607-608  
4504. Wheeler, E.P.  A lawyer's study of the bible  Central Law Journal 89 (1919), p. 434 ff*  
4505. White, Edw. J.  The law in the Scripture  St. Louis, Mo. 1935, 24 + 422 p.  
4506. Wiener, Harold Marcus  Studies in biblical law  London 1904, 8 + 128 p.  
4507. Wiener, Harold Marcus  The legal study of the Pentateuch  Review and Expositor 8 (1910), p. 214-228  
4508. Wiener, Max  Gesetze, mosaische  J?disches Lexikon 2, p. 1106-1107  
4509. Wienes, E. C.  Commentaries on the laws of the ancient Hebrews with an introductory essay on civil society and government  Philadelphia 1869*  
4510. Wildeboer, G.  Die alteste Bedeutung des Stammes צדק  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 22 (1902), p. 167-169  
4511. Williams, James G.  Concerning one of the apodictic formulas  Vetus Testamentum 14 (1964), p. 484-489; 15 (1965), p. 113-115  
4512. Willis, Hugh Evander  The historical development of Hebrew law  Indiana University Studies 11,61 (1924), 29 p.  
4513. Wilson, Robert R.  Israel's judicial system in the preexilic period  Jewish Quarterly Review, N.S. 74 (1983-84), p. 229-248  
4514. Winer, G.B.  Gesetz, israelitisches  Biblisches Realworterbuch 1, p. 415-422  
4515. Wines, E.C.  Commentaries on the laws of the ancient Hebrews, with an introductory essay on civil society and government  N.Y. 1853; 5th ed. Philadelphia 1861, 640 p.  
4516. Wohlgemuth, Joseph  Das j?dische Religionsgesetz in j?discher Beleuchtung: das 'Gesetz' und das Christentum; Das Wesen der pentateuchischen Gesetzgebung nach dem Wortlaut des Pentateuch; ?ber die Einteilung der pentateuchischen Gesetze; Begrundung der Gebote  Jahresbericht, Rabbiner Seminar Berlin, 1910-11, p. 1-96; 1918-19, p. 1-116  
4517. Wurthwein, Ernst  Der Ursprung der prophetischen Gerichtsrede  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 49 (1952), p. 1-16  
4518. Wurthwein, Ernst  Der Sinn des Gesetzes im Alten Testament  Zeitschrift fur Theologie und Kirche 55 (1958), p. 255-270  
4519. Yaron, Reuven  Biblical law: prolegomena  Jewish Law Annual Suppl. 2 (1980), p. 27-44  
4520. Zimmerli, Walther  Das Gesetz im Alten Testament  Theologische Literaturzeitung 85 (1960), p. 481-498  
4521. Zimmerli, Walther  Das Gesetz und die Propheten  Zum Verstandnis des Alten Testamentes. Gottingen 1963, 154 p.  
4522. Zimmerli, Walther  The law and the prophets  Oxford 1965, 9 + 101 p.   
4523.תא-שמע, ישראל ענין שמיטה אצל הר סיני מחניים לט ערב שבועות תשיט עמ' 89-92  

ב. מקורות > מקרא > נושאים

 מחברכותרתספרביקורת
4524.אדרעי, אריה ונפש כי תחטא בשגגה" - אחריות בלא אשמה? על אחריותו של החוטא בשגגה במקרא ובספרות חז"ל שנתון המשפט העברי כד תשסז עמ' 1-62  

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > מלך. שופט. הנהגה

 מחברכותרתספרביקורת
4525.אברמסקי, שמואל לתפיסת המלוכה בספר שמואל ולרקעה ההיסטורי בית מקרא שנה כ תשלה עמ' 128-87  
4526.אברמסקי, שמואל הנהגת שמואל ומעמד בניו בבאר-שבע בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 597-575  
4527.אברמסקי, שמואל מלכות שאול ומלכות דוד, ראשית המלוכה בישראל והשפעתה לדורות ירושלים 1977 424 עמ'  
4528.אברמסקי, שמואל שופט ומלך והנהגת משה זר לגבורות, מוגש לר' זלמן שזר, ירושלים תשלג עמ' 127-78  
4529.אהוביה, אברהם הן לצדק ימלך מלך; עיון בנושא: אידיאל המלוכה במבחן המציאות בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 36-29  
4530.אהוביה, אברהם ואין משתמשין בשרביטו [הדרכים אל כס המלוכה] בית מקרא שנה יב חוב' ב אדר א תשכז עמ' 35-49  
4531.אורבך, א' 'עם הארץ' הכינוס העולמי למדעי-היהדות (קיץ תשז), ירושלים תשיב עמ' 366-362  
4532.אורבך, אפרים אלימלך המלוכה המקראית בעיני חכמים ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 451-439; מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 375-363  
4533.אילת, משה השופט שמואל לאור שמואל א פרק ד שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 20-10  
4534.אישידה, טומואו שופט, שופטים אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 583-577  
4535.אלטמן, אמנון קווים להתפתחות מוסד ה'שופט' בישראל בתקופת השופטים דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ב תשמא עמ' 20-11  
4536.אלטמן, אמנון מוסד 'בעלי העיר' במקרא מלאת ספר ב תשמד עמ' 33-5  
4537.אלימלך, יובל מלך - צורך או ערך? שיר למעלות א תשנח עמ' 115-126  
4538.אמיתי, שמואל א' דבורה בספרות חז"ל אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 124-115  
4539.אנציקלופדיה מקראית שוטר כרך ז עמ' 535-534  
4540.בובר, מרדכי מרטין שמואל והשתלשלות הרשויות בישראל ציון שנה ד תרצט עמ' 1-29  
4541.בובר, מרדכי מרטין מלכות שמים - עיונים בספרי שופטים ושמואל ירושלים תשכה 207 עמ'  
4542.בזק, יעקב משפט וצדקה - הפתרון המקראי להתנגשות בין החוק והצדק ספר יצחק כהן, תל אביב תשמט עמ' 223-233  
4543.בן-ברק, צפרירה ברית מצפה - מקור ברית המלוכה בישראל (שמו"א י, כה) בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 411-402  
4544.בן-ברק, צפרירה הארות לרקעו ולזמנו של 'חוק המלך' (דב' יז: יד-כ) שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום א תשלו עמ' 44-33  
4545.בן-ברק, צפרירה פרשת מריבעל ושיטת הענקת אדמות בישראל בית מקרא שנה כה תשם עמ' 62-48  
4546.בן-ברק, צפרירה הפועל 'לקח' כמגדיר דפוסי שלטון בארץ ספר ברוך בן-יהודה, ת"א תשמא עמ' 183-175  
4547.בן-ברק, צפרירה 'משפט המלך' ו'משפט המלוכה' (קוי יסוד בכיניו מוסד המלוכה בישראל לאור המלוכה הכנענית) חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה האוניבסיטה העברית בירושלים תשלב 311 עמ'  
4548.בן-חיים, רפאל מהות הסירוב להמלכת מלך בישראל בשדה חמ"ד שנה לה חוב' ג-ד תשנב עמ' 50-59  
4549.בר, משה בניו של שמואל באגדות חז"ל; לבעיית הנחלת משרות מאבות לבניהם בהנהגת הציבור ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 437-427  
4550.ברטל, אריה מלכות שאול, המלך הראשון בישראל ת"א תשמב 16 + 229 עמ'. ביקורת: זלבסקי, שאול: בית מקרא שנה כח תשמג עמ' 203-196 
4551.ברטל, אריה המסורת על שתי ההמלכות של שלמה ועל סידרי המינהל שבדברי הימים א כג-כט בית מקרא שנה טז תשלא עמ' 506-500  
4552.ברנפלד, ש' מבוא ספרותי-היסטורי לכתבי הקדש. כרך ד ספר ז: החברה המדינית בישראל. (א) יסודות החברה. (ב) המעמדים בחברה המדינית וחיי המשפחה. (ג) ההנהגה המדינית והתרבות הרוחנית... הערות נספחות: בתי אם, עם הארץ.. ת"א תרפט 187 עמ'  
4553.ברתור, אסנת נביא versus מלך - "דיאלוג משפטי", ניתוח משפטי של שלוש פרשות בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 105-132  
4554.גבעתי, מאיר 'משפט המלך' ו'משפט המלוכה' בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 227-220  
4555.גולן, אברהם אתן לך מלך באפי המניעים לבחירתו של שאול והתאמתו למלוכה מגדים גל' י שבט תשן עמ' 45-53  
4556.גפני, חנן מלכות שלמה - הכישלון וגורמיו מגדים גל' לא טבת תשס עמ' 87-94  
4557.גרינברג, משה היחס כלפי כח מדיני בתורה ובנביאים הסגולה והכח, ת"א תשמו עמ' 47-29  
4558.גרינץ, יהושע מאיר ההנהגה האידיאלית של הציבור בהשקפה המקראית איש על העדה, ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 31-17  
4559.גרסיאל, משה המחלוקת בין שמואל ובין העם בשאלת המלכת מלך בישראל בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 343-325  
4560.גרסיאל, משה  שתי אימהות זונות וילד אחד חי - שלוש חידות בסיפור משפט שלמה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 32-53 בית   
4561.גרשוני, יהודה ההבדל בין מלך לשופט  חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תכא-תכה  
4562.דה-וו, רולנד מובנו של הביטוי 'עם הארץ' במקרא ותפקידו המדיני של העם בישראל סוגיות מתקופת המלוכה בישראל, מבחר מחקרים, ירושלים תשכח (בהכפלה) עמ' 68-74  
4563.דובשני, מנשה נביאים ומנהיגים במקרא ת"א תשלח 204 עמ'  
4564.האוניברסיטה העברית השופט בישראל (מבחר מחקרים) ירושלים תשכה 30 עמ'  
4565.הלוי, א"א מינוי הזקנים האומה שנה ד תשכה-תשכו עמ' 87-89  
4566.הלוי, א"א משפט המלך (מן ההגות המדינית בעולם העתיק בישראל ובעמים) תרביץ שנה לח תשכט עמ' 230-225  
4567.הלוי, רפאל דמות המלך בישראל תרביץ שנה ל תשכא עמ' 340-314  
4568.הר, משה דוד; אורבך, אפרים אלימלך זקנים האנציקלופדיה העברית כרך טז עמ' 972-970  
4569.וולפנזון, אברהם התנ"ך הפוליטי; אופוזיציה במקרא חיפה תשלה 87 עמ'. ביקורת: גרנך, יוחנן: אופוזיציה פוליטית במקרא. מאזניים כרך מ תשלה עמ' 77-76 
4570.וולפנזון, אברהם ערכים דמוקרטיים במקרא, בתורה שבע"פ ובמדרשים בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 33-42  
4571.ויזנברג, אפרים יהודה משפט שלמה ניב המדרשיה גל' תשלב-תשלג עמ' לט-נ  
4572.וייזר, אשר דמות המנהיג במקרא מחניים חוב' קכח-קל תמוז תשלב עמ' צב-קכא  
4573.ויינפלד, משה ה'שוטר', משמעו ותפקידיו בית מקרא שנה כב תשלז עמ' 420-417  
4574.ויינפלד, משה שר ושופט במקרא ובמזרח הקדום דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך א תשלז עמ' 89-73  
4575.ויינפלד, משה המלך כעבד העם - למקורו של הרעיון אשל באר שבע ב תשם עמ' 25-19  
4576.וייסמן, זאב מנהיגות כאריזמאטית ותקופת השופטים תרביץ שנה מה תשלו עמ' 14-1  
4577.וייסמן, זאב על החריזמה של השופטים - המושיעים בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 121-115  
4578.ויסמן, זאב היבטים משפטיים במעורבותו של דויד המלך בגאולת דמם של הגבעונים ציון שנה נד תשמט עמ' 149-160  
4579.ויסמן, זאב עם ומלך במשפט המקראי תל אביב 1991 224 ע'; בקורת: זקוביץ, יאיר: ציון שנה נו תשנא עמ' 447-450  
4580.זהרי, מנחם משרה ושררה בארצות המקרא בית מקרא שנה ט חוב' א-ב תמוז תשכד  
4581.זלבסקי, שאול עליית שלמה למלוכה; פרקי עיון בספר מלכים ובספר דברי הימים ירושלים תשמא 392 עמ'  
4582.חדד, אליעזר משפט שלמה מגדים גל' כז טבת תשנז עמ' 101-111  
4583.טולקובסקי-גולדברג, חנה התואר 'שופט' השלח כרך לח תרפא עמ' 171-165 עמ' 138-131  
4584.טלמון, ש' 'משפט המלך' (שמואל א, פרק ח) ספר בירם, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ירושלים תשטז עמ' 45-56  
4585.טלמון, שמריהו תפיסת המדינה ורעיון המלוכה בתקופת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 28-17  
4586.טלמון, שמריהו האידיאולוגיה של המדינה ורעיון המלוכה ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא, ימי המלוכה - תרבות וחברה, ירושלים תשמב עמ' 209-205 ,21-5  
4587.טננבוים, אברהם ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי - היש משטר מדיני הרצוי על פי ההלכה? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 177 שופטים תשסד 4 עמ'  
4588.טרואן, שאול דב השופט בהסטוריוגרפיה המקראית עבודת גמר בחוג למקרא האוניברסיטה העברית בירושלים 1961  
4589.טרופר, מרדכי המלוכה והנבואה בישראל שמעתין גל' 121-122 תשנה עמ' 27-39  
4590.יעקובי, רפי אבן יסוד בסוגיית המלכים הנוטלים כתר כהונה והכהנים המתעטרים בכתר מלוכה תהילת שפר, לזכר אליעזר ליפא שפר, ירושלים תשמ עמ' 84-104  
4591.יעקובסון, אפרת השימוש בסמכויות המלך בהנהגת דוד שמעתין גל' 110 תשנג עמ' 45-50  
4592.כהן, חיים ה' עיונים משפטיים בספר עזרא [(א) על פומביות החוק. (ב) על חופש התנועה וחופש הדת. (ג) על עונש המוות. (ד) השופטים והדיינים וסמכויותיהם. (ה) על הקודיפיקציה. (ו) על הוצאת הנשים הנוכריות] זר לגבורות, מוגש לר' זלמן שזר, ירושלים תשלג עמ' 401-371  
4593.כהן, חיים הרמן כהנים ושופטים ירושלים תשם 38 עמ'  
4594.להב, מרדכי אחוזת המלך בישראל ספר זר-כבוד, ירושלים תשכח עמ' 245-207  
4595.לוי, יצחק יהושפט בן אסא - מלך במשפט יעמיד ארץ המעין כרך כג גל' ג ניסן תשמג עמ' 56-35  
4596.ליבוביץ, אליה; ליבוביץ, גילה משפט שלמה בית מקרא שנה לה תשן עמ' 242-244 [תגובה: רחמן, גדליה; רחמן, יוספה. שם שנה לח תשנג עמ' 91-94]  
4597.ליוור, יעקב מלך, מלוכה אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 1112-1080  
4598.ליוור, יעקב; קפלן, צבי מלוכה האנציקלופדיה העברית כרך כג עמ' 557-552  
4599.ליונשטם, שמואל אפרים עד אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 83-81  
4600.ליסון, אלעד שלטון בישראל - משפט המלוכה שיר למעלות ב תשס עמ' 97-124  
4601.לרנר, מ''ב דוד המלך ומפקד העם מחניים ע סיון תשכב עמ' 121-118  
4602.לש, רם; דוד, אורן "שופטים ושוטרים תתן לך" אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 200-209  
4603.מזר, בנימין המלוכה בישראל טיפוסי מנהיגות בתקופת המקרא, ירושלים תשלג עמ' 27-35  
4604.מירסקי, אהרן נבואה בנוסח פסק דין מחקרים במקרא, יו"ל במלאת מאה שנה להולדתו של מ"ד קאסוטו, ירושלים תשמז עמ' 183-180  
4605.מלמד, עזרא ציון כינויו של הנשיא (המלך) במקרא תרביץ שנה טז תשה עמ' 1-7  
4606.מלמט, אברהם המנהיגות הכאריזמאטית בספר שופטים ישראל בתקופת המקרא, ירושלים תשמג עמ' 148-128  
4607.מלמט, אברהם מארי והמקרא; לדפוסי המשטר השבטי ספר סגל, כתבי החברה לחקר המקרא בישראל יז תשכה עמ' 19-32   
4608.מנדלקורן, נורית בין שופט למלך מכלול ג כסלו תשנב עמ' 17-42  
4609.נאמן, פנחס המלכת שאול בית מקרא שנה יב חוב' ב אדר א תשכז עמ' 110-94  
4610.נאמן, פנחס הקמת מלך והורשת המלוכה בישראל בית מקרא שנה טו תשל עמ' 201-189  
4611.נדל, מ' המלכות בעולם העתיק ובישראל ספר דים, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ה ירושלים תשיח עמ' 227-211  
4612.נובק, ווילהלם הליכות המדינה של העברים בימי קדם עד ימי חרבן בית שני. [(א) המשטר. (ב) מעמד תורת-המשפטים. (ג) ברית ומלחמה] ווארשא תרסד 73 עמ'  
4613.נות, מרטין השופט בישראל; מבחר מחקרים [תרגום מאמריהם של מארטין נות: המשרה של 'שופט ישראל', ושל ה' וו' הרצברג: השופטים הזעירים] ירושלים תשכה 30 דפים  
4614.סגל, מ"צ הנביאים והמלוכה מחניים לה ערב שבועות תשיח עמ' 65-70  
4615.סימון, אוריאל משל כבשת הרש בחינת 'משל שיפוטי' בר-אילן ז-ח תשל עמ' 9-37  
4616.ספייזר, א"א משפט המלך ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ראשונה: מראשית עד מרד בר כוכבא: השופטים, ירושלים תשמב עמ' 196 ,156-153  
4617.ספרן, יונתן ד' דמות המלוכה באוגרית בהשוואה לדמות המלוכה בישראל בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 44-12  
4618.עמר, יצחק דוד המלך, גד החוזה ונתן הנביא, עיון ביחסי מלך ושני נביאים מגדים גל' מב אייר תשסה עמ' 39-48  
4619.פולק, פרנק מלך, מלוכה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 479-474  
4620.פז, רות בחירתו של שאול והתאמתו למלכות מגדים גל' ח סיון תשמט עמ' 35-43  
4621.פיגין, שמואל י' ספר המשפטים של יתרו ספר השנה ליהודי אמריקה, כרך ז תשה עמ' 89-125  
4622.פינקלשטיין, ישראל ראשית המלוכה בישראל - ההיבט הסביבתי והחברתי-כלכלי קתדרה חוב' 50 טבת תשמט עמ' 3-26  
4623.פיש, הראל מנהיגות קנאית; הדגם המקראי מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 39-32  
4624.פלק, זאב שופט ושבט לשוננו כרך ל תשכו עמ' 247-243 אידלברג, שלמה: עוד על 'שופט ושבט'. שם כרך לב תשכח עמ' 275. ייבין, שמואל: עוד לעניין שופט-מלך. שם כרך לג תשכט עמ' 3-6 
4625.פלק, זאב הערות לפרשות יתרו ומשפטים דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 29-33  
4626.פרוינד, יוסף 'לא תענה על רב לנטות .'. בית מקרא שנה כו תשמא עמ' 136-129  
4627.צור, יחיאל מלכות בשר ודם מול מלכות שמים מספרא לסייפא עלון 42 תמוז תשנב עמ' 142-150  
4628.צמריון, צמח דעת הקהל במקרא בית מקרא שנה כג תשלח עמ' 432-430  
4629.צפור, משה הנשים האוכלות ילדיהן - משפטן לפני המלך שאינו יכול להושיע מורשתנו י תשנו עמ' 11-17  
4630.קופרמן, יהודה לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם מכלול יג כסלו תשנז עמ' 5-13  
4631.קופרמן, יהודה פרשת הנביא לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ב ירושלים תשכב 40 עמ'  
4632.קופרמן, יהודה פרשת המלך לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ג ירושלים תשכב 39 עמ'  
4633.קופרמן, יהודה סוגית מינוי שופטים לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ט ירושלים תשכג 43 עמ'  
4634.קורנגרין, פ' עדות ועדה ספר אורבך, פרסומי החברה לחקר המקרא, א תשטו עמ' 19-26  
4635.קמנצקי, יעקב בענין שופטים ומלכים בישראל ישורון יב ניסן תשסג עמ' שנט-שסג  
4636.קסירר, מאיר 'ברית מלוכה' ו'ברית שושלת' - מלכות ישראל הצפונית רמת-גן תשמג 34 עמ'  
4637.קרל, צבי סדרי מדינה בישראל בזמנים קדומים הפרקליט כרך ה 1948 עמ' 73-75, 136-131  
4638.קרסנר, שמעון אישיותו ופעולותיו של שאול המלך ישורון יא אלול תשסב עמ' תשצא-תתד  
4639.רביב, חנוך ההנהגה בתקופת השופטים באר שבע כרך א תשלג עמ' 221-204  
4640.רביב, חנוך המסורת על ראשית המערכת המשפטית בישראל - משמעותן וזמנן ארץ ישראל ספר יד תשלח עמ' 22-19  
4641.רביב, חנוך מבית אב לממלכה; ישראל בתקופת המקרא ירושלים תשלט 268 עמ' (עמ' 101-77; השופטים ופועלם; עמ' 118-102; יסוד המלוכה בישראל)  
4642.רביב, חנוך אספת כלל-הממלכה בישראל ארץ ישראל ספר טו תשמא עמ' 311-308  
4643.רביב, חנוך אסיפות כלל-שבטיות במקרא דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ב תשמא עמ' 98-95  
4644.רביב, חנוך מוסד הזקנים בישראל; לאור המקרא ותעודות חיצוניות ירושלים תשמג 193 עמ'. ביקורות: הלצר, מ': שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 276-275; לרנר, יואל: תקדים; עיונים בחקר המשפט העברי ויישומו כרך א אביב תשמח עמ' 80-78 
4645.רביב, חנוך יחסי הכהונה והמלוכה ביהודה בראי ההיסטוריוגראפיה המקראית ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 326-319  
4646.רביב, חנוך 'שרי שבטי ישראל' (דה"א כז, טז-כב) תרביץ שנה נג תשמד עמ' 9-1  
4647.רבינוביץ, יוסף חק ומשפט (להבנת הכתובים שמות יח יז-כז) הבקר אור שנה א תרלו עמ' 334-331  
4648.רבן, ג' שמואל והמלכת שאול ספר אורבך, פרסומי החברה לחקר המקרא, א תשטו עמ' 75-83  
4649.רבנטלוב, הנינג רוזן משרת המזכיר (פרק במבנה המשפט של חיי הציבור בישראל) סוגיות מתקופת המלוכה בישראל, מבחר מחקרים, ירושלים תשכח (בהכפלה) עמ' 18-33 בקר, האנס יוכן: שיקולים בדבר משרת המזכיר. שם עמ' 34-40 
4650.רדקובסקי, גילה מצות המלך אילנות חוב' א תשמד עמ' 56-41  
4651.רוזנבוים, ש' המשפט המדיני בישראל בימי השופטים והמלכים הראשונים המשפט העברי ג תרפה עמ' 149-129  
4652.רופא, אלכסנדר ארגון מערכת השיפוט בספר דברים (דברים טז, יח-כ; יז, ח-יג) בית מקרא שנה כא תשלו עמ' 210-199; מבוא לספר דברים, חלק ראשון ופרקי המשך, ירושלים תשמח עמ' 85-75  
4653.רזין, מ'; בנדור, ש' מוצא המלוכה בישראל (מבוא לספר שמואל) ת"א 1959 (עמ' 363-359: משפט וצדקה. עמ' 370-364: 'משפט המלך')  
4654.שביב, יהודה על מוסד הנשיאות שמעתין גל' 129-130 תשנז עמ' 17-23  
4655.שגיב, אוריה עיונים בפרשת מורד במלכות מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 279-288  
4656.שטרנברג, עדינה מלך במשפט יעמיד ארץ מסכת ד תשסו עמ' 171-193  
4657.שנפלד, ברוך מאמר ההנהגה; כולל יסודי ההנהגה אשר לעדת בני ישראל בארץ הקדושה על פי משה ביד ה' בכורי העתים ז תקפז עמ' 34-44  
4658.שרלו, יובל סמכות השיפוט של המלך מגדים גל' א ניסן תשמו עמ' 80-61  
4659.ששון, גלעד אי לך ארץ שמלכך נער -השגות חז"ל על משפט שלמה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 191-200  
4660. Abrahams, Israel  Am Ha-arec  In: The Synoptic Gospels, ed. Claude G. Montefiore, 2nd ed., vol. 2, London 1927, p. 647-669  
4661. Abramski, Shmuel  The beginnings of the Israelite monarchy and its impact upon leadership in Israel  Immanuel 19 (1984-85), p. 7-21  
4662. Adeney, W.F.  Governor  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 253  
4663. Ahlstrom, G.W.  Royal administration and national religion in ancient Palestine  Leiden 1982, 14 + 112 p.  R: Pecirkova, Jana, Archiv Orient lni 52 (1984), p. 302-303; Geus, C.H.J. de, Bibliotheca Orientalis 41 (1984), p. 688-689; Dearman, John Andrew, Journal of Religion 65 (1985), p. 413-415 
4664. Alexander, William Lindsay  Officer  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 358-359  
4665. Alexander, William Lindsay  Prince  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 580  
4666. Alt, Albrecht  Das Konigtum in den Reichen Israel und Juda  Vetus Testamentum 1 (1951), p. 2-22 = Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, 2, Munchen 1959, p. 116-134  
4667. Alt, Albrecht  The Monarchy in Israel and Judah  In: Essays on Old Testament history and religion, Oxford 1966, p. 239-259  
4668. Andersen, Francis I.  The socio-juridical background of the Naboth incident  Journal of Biblical Literature 85 (1966), p. 46-57  
4669. Anderson, George W.  Israel: Amphictyony: Am, Kahal, Edah  Translating and understanding the Old Testament, Essays in honor of H.G. May, 1970, p. 135-151  
4670. Andreasen, Niels Erik A.  The role of the queen mother in Israelite society  Catholic Biblical Quarterly 45 (1983), p. 179-194  
4671. Astour, Michael C.  The Amarna Age forerunners of biblical anti-royalism  For Max Weinreich on his seventieth birthday, 1964, p. 6-17  
4672. Auerbach, Elias  Biblische Quellen zur Staatsverwaltung im Alten Israel  In zwei Welten; Siegried Moses zum funfundsiebzigsten Geburtstag, 1962, p. 241-264  
4673. Badt-Strauss, Bertha  Der Am Haarez  Der Morgen 14 (1938), p. 246-252  
4674. Baron, Salo Wittmayer  Kings and prophets (monarchical powers and its drawbacks; governmental diffusion; religion and law...)  In: A social and religious history of the Jews, N.Y. 1937, vol. 1, p. 53-84; vol. 3, p. 16-22; 2nd ed., N.Y. 1952, vol. 1, p. 63-108, 320-340  
4675. Baron, Salo Wittmayer  The Israelite population under the kings  In: Ancient and medieval Jewish history, New Brunswick 1972, p. 22-73, 380-399  
4676. Baron, Shimon  Why did Samuel initially reject monarchy  Dor le Dor 8 (1980), p. 171-180  
4677. Bartal, Arye  The prophet and the king  Dor le Dor 8 (1980), p. 111-113  
4678. Beard, J.R.  King  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 736-740  
4679. Bennet, W.H.  Economic conditions of the Hebrew monarchy  Thinker 9*  
4680. Bennett, William Henry  Elder (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 5, p. 253-256  
4681. Benzinger, Immanuel  Government  Encyclopedia Biblica 2, p. 1900-1915  
4682. Bernhardt, Karl Heinz  Das Problem der altorientalischen Konigs-Ideologie im Alten Testament  Vetus Testamentum Supplement 8 (1961), 7 + 351 p.  
4683. Bernhardt, Karl Heinz  Zur Konigsideologie in Israel  Wissenschaftliche Zeitschrift der Universitat Rostock 17 (1969), p. 421-426  
4684. Bertheau, Ernst  Richter  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 5, p. 89-92  
4685. Bertram, Bonaventura Cornelio  De politia Judaica, tam civili quam Ecclesiastica  Geneve 1574; 2nd ed. Geneve 1580, 136 p. = De republica Ebraeorum, recensitus commentarioque, illustratus opera Constant. l'Empereur ab Oppijck. Leiden 1641, 48 + 452 + 22 p.  
4686. Beyerlin, Walter  Das Konigscharisma bei Saul  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 73 (1961), p. 186-201  
4687. Bialoblocki, Samuel  Am Haarez  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 2, p. 535-541  
4688. Biberfeld, Abraham  Die Entwickelung des Konigtums im Alten Israel  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 2 (1904), p. 191-202  
4689. Bloch, Moses  Das mosaisch-talmudische Polizeirecht  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1878-79, 43 p.  
4690. Bloch, Moses  The Mosaic and talmudical police laws, translated by J.W. Lilienthal  Hebrew Review, Cincinnati, 1 (1880), p. 54-71, 128-143 [also publ. in Hungarian, 1879]  
4691. Boecker, Hans Jochen  Die Beurteilung der Anfange des Konigtums in den deuteronomistischen Abschnitten des 1. Samuelbuches  Neukirchen 1969, 100 p.  R: Long, Burke O., Journal of Biblical Literature 89 (1970), p. 232-233; Rahm, Martin, Biblische Zeitschrift, N.F. 16 (1972), p. 137-138 
4692. Boer, P.A.H. de  'Vive le Roi!'  Vetus Testamentum 5 (1955), p. 225-231  
4693. Brueggemann, Walter  Kingship and chaos (a study in tenth century theology)  Catholic Biblical Quarterly 33 (1971), p. 317-332  
4694. Brunner, Helmut  Gerechtigkeit als Fundament des Thrones  Vetus Testamentum 8 (1958), p. 426-428  
4695. Buccellati, Giorgio  Cities and nations of ancient Syria: an essay on political institutions, with special reference to the Israelite kingdom  Roma 1967, 264 p.  
4696. Budde, Karl  Die Schatzung des Konigtums im Alten Testament  Marburg 1903, 33 p.  
4697. Cadbury, Henry J.  National ideals in the Old Testament  N.Y. 1920, 12 + 269 p.  
4698. Carpenter, S.C.  Politics and society in the Old Testament  London 1931, 182 p.  
4699. Carroll, R.P.  Rebellion and dissent in ancient Israelite society  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 89 (1977), p. 176-204  
4700. Caspari, Wilhelm  Tronbesteigungen und Tronfolge der israelitischen Konige  Altorientalische Texte und Untersuchungen 1,3 (1917), p. 141-254  
4701. Cazelles, Henri  Shiloh, the customary laws and the return of the ancient kings  Proclamation and presence; Old Testament essays in honour of Gwynne Henton Davies, 1970, p. 239-251  
4702. Cazelles, Henri  Droit public dans le Deuteronome  In: Das Deuteronomium, Entstehung, Gestalt und Botschaft, ed. Norbert Lohfink, Leuven 1985, p. 99-106  
4703. Celsius, Olavus (praes.); Baeckner, A. (resp.)  De statu Judaeorum recedente sceptro  Upsala 1719, 5 + 32 p.  
4704. Cogan, Morton  Sentencing at the gate in Jeremiah 1, 15-16  Gratz College Annual of Jewish Studies 1 (1972), p. 3-6  
4705. Cohen, Simon  The political background of the words of Amos  Hebrew Union College Annual 36 (1965), p. 153-160  
4706. Cohn, Marcus  Richter  J?disches Lexikon 4, p. 1449-1451 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 186-188  
4707. Cooke, Gerald  The Israelite King as Son of G-d  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 73 (1961), p. 202-225  
4708. Cossmann, Willi  Die Entwicklung des Gerichtsgedankens bei den alttestamentlichen Propheten  Giessen 1915, 8 + 231 p. = Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 29  
4709. Cothenet, E.  L'onction dans l'Ancien Testament  Dictionnaire de la Bible, Supplement 6, p. 716-728  
4710. Crusemann, Frank  Der Widerstand gegen das Konigstum. Die antikoniglichen Texte des Alten Testamentes und der Kampf um den fruhen israelitischen Staat.  Neukirchen-Vluyn 1978, 8 + 257 p.  
4711. Daiches, Samuel  Exodus 5,4-5, the meaning of עם הארץ  Jewish Quarterly Review, N.S. 12 (1921-22), p. 33-34  
4712. Daiches, Samuel  The meaning of עם הארץ in the Old Testament  Journal of Theological Studies 30 (1929), p. 245-249  
4713. Davies, G. Henton  Elder in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 72-73  
4714. Day, Edward  Was the Hebrew monarchy limited?  American Journal of Semitical Languages and Literature 40 (1923-24), p. 98-110  
4715. Denham, Joshua Fred.  Elder (זקן) Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 757-758  
4716. Deutsch, Emanuel  Governor  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 164-167  
4717. Diestel, Ludwig  Konigtum (in Israel)  Riehm, Eduard C. Aug., Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 860-863  
4718. Douglas, George C.M.  Samuel and his age  London-N.Y. 1901, 276 p.  
4719. Dus, Jan  Die 'Sufeten Israels'  Archiv Orient lni 31 (1963), p. 444-469  
4720. Eager, Geo. B.  Anointing  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 138  
4721. Ehrlich, Ernst Ludwig  Der antike j?dische Staat  Hannover 1964, 76 p.  
4722. Ehrlich, Moriz  Konigtum und Staatswesen der alten Hebraer, nach biblischen und talmudischen Quellen bearbeitet  Steinamanger 1885, 5 + 120 p.  
4723. Eissfeldt, Otto  The Hebrew kingdom  Cambridge 1965, 81 p. = Cambridge Ancient History, vol. 2, Ch. 34  
4724. Eissfeldt, Otto  Rechtskundige und Richter in Esther 1, 13-22  Festschrift fur Wilhelm Eilers, 1967, p. 164-166 = Kleine Schr. vol. 5, T?bingen 1973, p. 31-33  
4725. Elat, M.  The monarchy and the development of trade in ancient Israel  In: International conference on state and temple economy in the ancient Near East, ed. Edward Lipinski, Leuven 1979, p. 527-546  
4726. Elazar, Daniel J.  Government in biblical Israel  Tradition 13,4 (1973), p. 105-123  
4727. Elazar, Daniel J.; Schalit, Abraham  Government, biblical and Second Temple period  Encyclopedia Judaica Yearbook (1973), p. 210-219  
4728. Enciclopedia Judaica Castellana  Ancianos (Hebr. Zekenim)  Vol. 1, p. 302  
4729. Ercole, Guiseppe d'  The juridical structure of Israel from the time of her origin to the period of Hadrian  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 389-461  
4730. Evans, D. Geoffrey  Rehobam's advisers at Shechem, and political institutions in Israel and Sumer  Journal of Near Eastern Studies 25 (1966), p. 273-279  
4731. Flanagan, James William  A study of the biblical traditions pertaining to the foundation of the monarchy in Israel  Dissertation Notre Dame University 1971, 6 + 193 p.  
4732. Fohrer, Georg  Der Vertrag zwischen Konig und Volk in Israel  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 71 (1959), p. 1-22  
4733. Fraine, J. de  L'aspect religieux de la royaute israelite. L'institution monarchique dans l'Ancien Testament et dans les textes mesopotamiens,  Rome 1954, 425 p.  
4734. Fraine, J. de  Teocrazia e monarchia in Israele  Bibbia e Oriente 1 (1959), p. 4-11  
4735. Frick, Frank Smith  The city in the Old Testament  Dissertation Princeton 1970, 36 + 326 p.  
4736. Galling, Kurt  Die israelitische Staatsverfassung in ihrer vorderorientalischen Umwelt  Leipzig 1929, 64 p. = AO 28 (1929)  
4737. Galling, Kurt; Marmorstein, A.  Das Konigsgesetz im Deuteronomium  Theologische Literaturzeitung 76 (1951), p. 133-138  
4738. Galling, Kurt; Marmorstein, Arthur  Beamte - in der Bibel, in der nachbiblischen Zeit  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 1196-1201  
4739. Gerbrandt, Gerald Eddie  Kingship according to the Deuteronomistic history  Dissertation Union Theological Seminary in Virginia 1980, 8 + 305 p.  
4740. Gerbrandt, Gerald Eddie  Kingship according to the Deuteronomistic history  Atlanta 1986, 15 + 229 p.  
4741. Gillischewski, Eva  Der Ausdruck עם הארץ im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 40 (1922), p. 137-142  
4742. Gluck, J.J.  Nagid-Shepherd  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 144-150  
4743. Good, Robert M.  The Israelite royal steward in the light of Ugaritic '1 bt  Revue Biblique 86 (1979), p. 580-582  
4744. Goodenough, Erwin R.  Kingship in early Israel  Journal of Biblical Literature 48 (1929), p. 169-205  
4745. Gordis, Robert  Sectional rivalry in the Kingdom of Judah  Jewish Quarterly Review, N.S. 25 (1934-35), p. 237-259  
4746. Gordis, Robert  The biblical basis of democracy  Conservative Judaism 4,4 (1948), p. 1-12  
4747. Gordis, Robert  Democratic origins in ancient Israel, the biblical Edah  Alexander Marx Jubilee volume on the occasion... of his seventieth birthday, 1950, p. 369-388  
4748. Gordon, Cyrus H.  Fratriarchy in the Old Testament  Journal of Biblical Literature 54 (1935), p. 223-231  
4749. Graetz, Heinrich  Die sogenannten Richter, ihre Bedeutung und ihre Zahl  Geschichte der Juden, vol. 1, Leipzig 1874, p. 407-415  
4750. Greenberg, Moshe  Rabbinic reflections on defying illegal orders: Amasa, Abner and Joab  Judaism 19 (1970), p. 30-37 = Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 211-220  
4751. Greenberg, Moshe; Oppenheimer, Ahron  Am Ha-arez  Encyclopedia Judaica 2, p. 833-836  
4752. Grether, Oskar  Die Bezeichnung 'Richter' fur die charismatischen Helden der vorstaatlichen Zeit  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 57 (1939), p. 110-121  
4753. Guttmann, Jehoshua; Bornstein, David Josef  Konigtum  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 10, p. 256-267  
4754. Halpern, Baruch  The Constitution of the monarchy in Israel  Chicago 1981, 28 + 410 p.  R: Soggin, J.A., BO 40 (1983), p. 433-436; Davies, P.R., Journal of Theological Studies 34 (1983), p. 203-207; Landes, George M., Catholic Biblical Quarterly 47 (1985), p. 125-127 
4755. Haran, Menahem  The law code of Ezekiel XL-XLVIII and its relation to the Priestly School  Hebrew Union College Annual 50 (1979), p. 45-72  
4756. Heidel, William Arthur  Government, Governor  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 1287-1290  
4757. Heidel, William Arthur  Government  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1287-1289  
4758. Heinemann, Heinrich  Das Konigtum nach biblisch-talmudischer Rechtsauffassung  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 11 (1916), p. 115-140  
4759. Hempel, Johannes  Politische Absicht und politische Wirkung im biblischen Schrifttum  Der Alte Orient 38,1 (1938), 48 p.  
4760. Hershberger, Guy Franklin  Biblical nonresistance and modern pacifism  In: War, peace and nonresistance, Scottdale, Pa., 1946, p. 202-252  
4761. Hooke, S.H. (ed.)  Myth, ritual, and kingship: essays on the theory and practice of kingship in the ancient Near East and in Israel  Oxford 1958, 11 + 308 p.  
4762. Houtuyn, Adrian  Monarchia Hebraeorum, quae est de imperio monarchico in populum Hebraeum probatio ab Abrahamo ad dispersam gentem  Lugdunum Batavorum (Leiden) 1685, 22 + 256 p.  
4763. Hullmann, Karl Dietrich  Staatsverfassung der Israeliten  Leipzig 1834, 227 p.  
4764. Ihromi  Die Koniginmutter und der Amm-haarez im Reich Juda  Vetus Testamentum 24 (1974), p. 421-429  
4765. Ishida, Tomoo  The royal dynasties in ancient Israel. A study on the formation and development of royal-dynastic ideology  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 142 (1977), 12 + 211 p.  
4766. Jansen, Albrecht  ?ber die Voraussetzung und Ursprung des j?dischen Konigtums  Brandenburg 1863*  
4767. Johnson, Aubrey R.  Hebrew conceptions of kingship  In: Myth, ritual and kingship, ed. S. H. Hooke, Oxford 1958, p. 204-235  
4768. Johnson, Aubrey R.  Sacral kingship in ancient Israel  Cardiff 1955, 13 + 155 p. 2nd ed., Cardiff 1967, 14 + 167 p.  
4769. Jordahl, Roger Steen  The anti-monarchic motif in the Old Testament  Dissertation Chicago 1967*  
4770. Joseph, Morris  Old age (Hebrew and Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 9, p. 471-473  
4771. Kahlberg, A.  Der Schwiegervater des Moses. Ein Beitrag zum Bestehen von Resten des Matriarchats in der Bibel  Der Morgen 5 (1929), p. 65-72  
4772. Kallai, Z.  Organizational and administrative frameworks in the kingdom of David and Solomon  Proceedings, 6th World Congress of Jewish Studies (1973), 1, p. 213-220  
4773. Kalthoff, Joh. Heinr.  Staatsrecht  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p.281-316  
4774. Katsh, Abraham I.  The biblical heritage of American democracy  N.Y. 1977, 9 + 244 p.; p. 91-110: Legislation and justice; p. 111-138: Biblical background of American legislation  
4775. Kaupel, Heinrich  Die Beziehungen des alttestamentlichen Konigtums zum Kult  Hamburg 1930, 32 p.  
4776. Kautsch, E.  Richter, Sofetim  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 546-547  
4777. Kennedy, G.T.  Anointing in the Bible  New Catholic Encyclopedia 1, p. 565-566  
4778. King, N.Q.  Kingship as communication and accommodation  Promise and fulfilment; essays presented to Samuel Henry Hooke in celebration of his ninetieth birthday, 1963, p. 142-162  
4779. Kirschner, Bruno  Aelteste (זקנים)  J?disches Lexikon 1, p. 255-256  
4780. Kitto, John  Anointing  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 1, p. 150-152  
4781. Knierim, Rolf  מרד  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 925-928  
4782. Knierman, Rolf P.  Customs, judges and legislators in ancient Israel  Early Jewish and Christian exegesis, studies in memory of William Hugh Brownlee, 1987, p. 3-15  
4783. Koolhaas, A.A.  Theocratie en Monarchie in Israel  Wageningen 1957, 159 p. (with Engl. summary)  
4784. Kroeker, Jakob  Das Konigtum und die Theokratie in Israel  Giessen 1931, 16 + 380 p.  
4785. Kuchler, F.  Die Stellung des Propheten Jesaja zur Politik seiner Zeit  T?bingen 1906, 12 + 57 p.  
4786. Kutsch, Ernst  Salbung als Rechtsakt im Alten Testament und im alten Orient  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 87 (1963), 78 p.  
4787. Kutsch, Ernst  Wie David Konig wurde; Beobachtungen zu 2.Samuel 2,4a und 5,3  Textgemass; Aufsatze und Beitr?ge zur Hermeneutik des Alten Testaments; Festschrift fur Ernst Wurthwein zum 70. Geburtstag, 1979, p. 75-93  
4788. Landman, Isaac  Am Haaretz  Universal Jewish Encyclopedia 1, p. 216-218  
4789. Lesetre, Henri  Anciens (Zeqenim)  Dictionnaire de la Bible 1, p. 554-556  
4790. Lesetre, Henri  Justification  Dictionnaire de la Bible 3, p. 1877-1878  
4791. Lesetre, Henri  Roi  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1114-1123  
4792. Lesetre, Henri  Sedition (Mered)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1560  
4793. Lesetre, Henri  Vieillard, vieillesse  Dictionnaire de la Bible 5, p. 2419-2421  
4794. Levertoff, Paul  Judge (שופט)  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1771-1772  
4795. Levitats, Isaac  Nasi  Encyclopedia Judaica 12, p. 833-836  
4796. Levy, Emile  La monarchie chez les Juifs en Palestine selon la Bible et le Talmud  Paris 1885, 5 + 89 p.  
4797. Lieber, David  Modes of biblical leadership  Perspectives on Jews and Judaism; essays in honor of Wolf Kelman, 1980, p. 269-274  
4798. Liedke, G.  שפט  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 999-1009  
4799. Lind, Milliard C.  The concept of political power in ancient Israel  Annual of the Swedish Institute, Jerusalem 7 (1970), p. 4-24  
4800. Liptzin, Sol.  The biblical tradition of popular democracy  Dor le Dor 8 (1980), p. 161-170  
4801. Liver, Jacob; Rabinowitz, Louis I.  King, kingship  Encyclopedia Judaica 10, p. 1011-1021  
4802. Livneh, Eliezer  Prophecy and monarchy  Religion and state in the biblical era. Tradition 2 (1959-60), p. 262-272  
4803. Lohfink, Norbert  Melek, Salit und Mosel bei Kohelet und die Abfassungszeit des Buchs  Biblica 62 (1981), p. 535-543  
4804. Lowman, Moses  A dissertation on the civil government of the Hebrews  London 1740, 5 + 293 p.; 2nd ed. 1745, 8 + 366 p.  
4805. Lowman, Moses  Abhandlung von der burgerlichen Regimentsverfassung der Hebraer. Translated from the Engl. by Joh. Heinr. Meyenberg, with introduction by Lorenz Hagemann  Zelle 1756, 8 + 405 p.  
4806. Lund, Daniel (praes.); Justus, Christopher (resp.)  משחת מלכי העברים, sive unctio regum hebraeorum  Dissertation Upsala 1707, 30 p.  
4807. Mabee, Charles  David's judicial exoneration  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 92 (1980), p. 89-107  
4808. Macalister, A.  Anointing  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 100-102  
4809. Macholz, Georg Christian  Die Stellung des Konigs in der israelitischen Gerichtsverfassung  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 84 (1972), p. 157-182  
4810. Mackie, G.M.  Age, aged, old age  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 46-48  
4811. Malamat, Abraham  Kingship and council in Israel and Sumer: a parallel  Journal of Near Eastern Studies 22 (1963), p. 247-253  
4812. Malamat, Abraham  Organs of statecraft in the Israelite monarchy  Biblical Archaeologist 28,2 (1965), p. 34-65  
4813. Marsh, J.  Authority  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 319  
4814. Massie, J.  Officer  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 589  
4815. Maurice, F.D.  The Patriarchs and lawgivers of the Old Testament  London 1878  
4816. Mazar, Benjamin  King David's scribe and the high officialdom of the united monarchy of Israel  In: The early biblical period; historical studies. Jerusalem 1986, p. 126-138  
4817. McCarthy, Dennis J.  The inauguration of monarchy in Israel; a form-critical study of I Samuel 8-12  Interpretation 27 (1973), p. 401-412  
4818. McCarthy, Dennis J.  Compact and kingship: stimuli for Hebrew covenant thinking  In: Studies in the Period of David and Solomon and other essays, ed. Tomoo Ishida, Tokyo 1982, p. 75-92  
4819. McCullough, W. Stewart  Israel's kings, sacral and otherwise  Expository Times 68 (1956-57), p. 144-148.  R: Johnson, Aubrey R., ib. p. 178-179 
4820. McKenzie, Donald A.  The judge of Israel  Vetus Testamentum 17 (1967), p. 118-121  
4821. McKenzie, John L.  The elders in the Old Testament  Biblica 40 (1959), p. 522-540  
4822. Mendelsohn, Isaac  Authority and law in Canaan-Israel  Journal of the American Oriental Society, Suppl. 17 (1954), p. 25-33  
4823. Mendenhall, George E.  The monarchy  Interpretation 29 (1975), p. 155-170  
4824. Menes, A.  Aelteste  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 505-507  
4825. Mettinger, Tryggve N.D.  Salomonic state officials: a study of the civil government officials of the Israelite monarchy  Lund 1971, 13 + 186 p.  
4826. Mettinger, Tryggve N.D.  King and Messiah: the civil and sacral legitimation of Israelite kings  Lund 1976, 342 p.  R: Long, Burke O., Journal of Biblical Literature 96 (1977), p. 585-586; McCarthy, Dennis J., Biblica 58 (1977), p. 447-452; Becker, Joachim, Biblische Zeitschrift, N.F. 23 (1979), p. 100-102 
4827. Milgrom, Jacob  The ideological and historical importance of the office of the judge in Deuteronomy  Isac Leo Seeligmann volume; Essays on the Bible and the ancient world, Engl. sect. 1983, p. 129-139  
4828. Milne, Nicol  Prophet, priest and king and their effect on religion in Israel  Abr Nahrain 2 (1961-62), p. 55-67  
4829. Montgomery, James A.  The year-eponymate in the Hebrew monarchy  Journal of Biblical Literature 49 (1930), p. 311-319  
4830. Morgenstern, Julian  The new year for kings  Occident and Orient... Studies... in honour of M. Gaster's 80th birthday, 1936, p. 439-456  
4831. Moriarty, J.  Judges (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 8, p. 19-20  
4832. Muntingh, L.M.  Some aspects of West-Semitic kingship in the period of the Hebrew Patriarchs  Ou-Testamentiese Werkgemeenshap in Suid-Afrika, Proceedings, 9th Meeting (1966), p. 106-115  
4833. Naumann, O.  Das Deuteronomium - das prophetische Staatsgesetz des theokratischen Konigtums  Guetersloh 1897, 12 + 252 p.  
4834. Neufeld, Edward  The emergence of a royal-urban society in ancient Israel  Hebrew Union College Annual 31 (1960), p. 31-53  
4835. Nicholson, E.W.  The meaning of the expression עם הארץ in the Old Testament  Journal of Semitic Studies 10 (1965), p. 59-66  
4836. Niehr, Herbert  Herrschen und Richten; Die Wurzel spt im Alten Orient und im Alten Testament  Wurzburg 1986, 12 + 458 p.  
4837. Niehr, Herbert  Grundzuge der Forschung zur Gerichtsorganisation Israels  Biblische Zeitschrift N.F. 31 (1987), p. 206-227  
4838. North, C.R.  The Old Testament estimate of the monarchy  American Journal of Semitical Languages and Literature 48 (1931-32), p. 1-19  
4839. North, Robert  Civil authority in Ezra  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 6 (1971), p. 337-404  
4840. North, Robert  Reges  Roma 1971, 200 p.  
4841. Noth, Martin  Das Krongut der israelitischen Konige und seine Verwaltung  Zeitschrift der Deutschen Palastina-Vereins 50 (1927), p. 211-244  
4842. Noth, Martin  Das Amt des 'Richters Israels'  Festschrift Alfred Bertholet zum 80. Geburtstag, 1950, p. 404-417 = Gesammelte Schriften z.A.T., vol. 2, Munchen 1969, p. 71-85  
4843. Oettli, Samuel  Das Konigsideal des Alten Testaments  Greifswald 1899, 26 p.  
4844. Orelli, C.v.  Konigtum in Israel  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 10, p. 628-633  
4845. Orelli, C.v.  Richter in Israel (und Buch der Richter)  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 16, p. 762-771  
4846. Philippson, Ludwig  Der platonische und der mosaische Staat  Gesammelte Abhandlungen, Leipzig 1911, vol. 1, p. 132-144  
4847. Pirenne, Jacques  Les institutions du peuple hebreu  Archives d'histoire du Droit Oriental 4 (1949), p. 51-75; 5 (1950-51), p. 99-132; Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 2nd ser. 1 (1952), p. 33-86; 2 (1953), p. 109-149; 3rd ser. 1 (1954), p. 195-255  
4848. Pirenne, Jacques  La societe hebraique d'apres la Bible  Paris 1965, 228 p.  
4849. Ploeg, J.P.M. van der  Les chefs du peuple d'Israel et leurs titres  Revue Biblique 57 (1950), p. 40-61  
4850. Ploeg, J.P.M. van der  Les 'nobles' israelites  Oudtestamentusche Studien 9 (1951), p. 49-64  
4851. Ploeg, J.P.M. van der  Les anciens dans l'Ancien Testament  Lex tua veritas, Festschrift fur Herbert Junker zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres, 1961, p. 175-191  
4852. Ploeg, J.P.M. van der  Les juges en Israel  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 463-507  
4853. Ploeg, J.P.M. van der  Le pouvoir executif en Israel  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 509-519  
4854. Pope, M.H.  Am Haarez  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 106-107  
4855. Porter, J.R.  Moses and monarchy  Oxford 1963, 28 p.  
4856. Press, S.D.  King, kingdom  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1799-1802  
4857. Pritsch, Erich  Ein Beitrag zum orientalischen Konigsrecht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 25 (1910-11), p. 388-403  
4858. Procksch, Otto  Konig und Prophet in Israel  Greifswald 1924, 23 p.  
4859. Procksch, Otto  Der Staatsgedanke in der Prophetie  Gutersloh 1933, 61 p.  
4860. Purves, G.T.  Crown  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 529-531  
4861. Rabin, Arthur  Democracy in ancient Israel  Jewish Forum 32 (1949), p. 95-96  
4862. Rabinowitz, J.  Government  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 451-462  
4863. Rabinowitz, Raphael  Das Staatsrecht des Alten Testaments  Dissertation Konigsberg 1922, 194 p. (stenc.)  
4864. Reventlow, Henning Graf  Das Amt des Mazkir. Zur Rechtsstruktur des offentlichen Lebens in Israel.  Theologische Zeitschrift 15 (1959), p. 161-175  
4865. Reviv, Hanoch  The government of Shechem in the El-Amarna period and in the days of Abimelech  Israel Exploration Journal 16 (1966), p. 252-257  
4866. Richter, Wolfgang  Die Nagid-Formel, ein Beitrag zur Erhellung des Nagid-Problems  Biblische Zeitschrift, N.F. 9 (1965), p. 71-84  
4867. Richter, Wolfgang  Zu den 'Richtern Israels'  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 77 (1965), p. 40-72  
4868. Riehm, Eduard  Aelteste bei den Israeliten  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 76-77  
4869. Roberts, J.J.M.  In defence of the monarchy: the contribution of Israelite kingship to biblical theology  Ancient Israelite religion; essays in honour of Frank Moore Cross, 1987, p. 377-396  
4870. Rosel, Hartmut N.  Jephtah und das Problem der Richter  Biblica 61 (1980), p. 251-255  
4871. Rosel, Hartmut N.  Die 'Richter Israels' Ruckblick und neuer Ansatz  Biblische Zeitschrift, N.F. 25 (1981), p. 180-203  
4872. Rosenbloom, Joseph R.  Social science concepts of modernization and biblical history; the development of the Israelite monarchy  Journal of the American Academy of Religion 40 (1972), p. 437-444  
4873. Rosenthal, Erwin I.J.  Some aspects of the Hebrew monarchy  Journal of Jewish Studies 9 (1958), p. 1-18  
4874. Rosenwasser, Abraham  Politica y religion en la historia antigua de Egipto e Israel  Buenos Aires 1973, 25 p.  
4875. Roshwald, Mordecai  Ancient Hebrews and government  Judaism 4 (1955), p. 167-174  
4876. Roshwald, Mordecai  Theocracy in Israel in antiquity and today  Jewish Journal of Sociology 14 (1972), p. 5-42  
4877. Roskoff  Amt  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 122-127  
4878. Rosler, E.  Richten  Biblisches Handworterbuch, Paul Zellers, 1893, p. 732-734  
4879. Rosler, E.; Kirn, O.  Richter  Biblisches Handworterbuch, Paul Zellers, 1893, p. 734-736  
4880. Rozenberg, Martin S.  The Sofetim in the Bible  Eretz Israel 12 (1975), Engl. sect., p. 77-86  
4881. Ruger, Hans Peter  'Das Tor des Konigs' - der konigliche Hof  Biblica 50 (1969), p. 247-250  
4882. Saalschutz, Joseph Levin  Die hochsten Gewalten im biblischen Staate  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 10 (1861), p. 81-93  
4883. San Felipe, Vicente Bacallar y Sanna  Monarchia Hebrea  2 vols. in 1, Genoa 1719, 10 + 16 + 16 + 315; 26 + 390 p.; 2nd ed., 2 vols., Hague 1745, 4 + 485; 426 + 27 p.; 3rd ed., 2 vols., Madrid 1761, 11 + 470 + 10; 396 + 8 p.  
4884. Sauer, Georg  Die Bedeutung des Konigtums fur den Glauben Israel  Theologische Zeitschrift 27 (1971), p. 1-15  
4885. Schafer-Lichtenberger, C.  Exodus 18 - Zur Begrundung der koniglichen Gerichtsbarkeit in Israel-Juda  Dielheimer Blatter zum Alten Testament 21 (1985), p. 61-85  
4886. Scharbert, Josef  Das Alter und die Alten in der Bibel  Saeculum 30 (1979), p. 338-354  
4887. Schickard, Wilhelm  משפט המלך; jus regium hebraeorum, e tenebris rabbinicis erutum, et luci donatum. Cum animadversionibus et notis Jo. Benedicti Carpzovi.  Leipzig 1674, 7 + 482 + 50 p.; Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 24  
4888. Schmid, Herbert  Prophet und Konig im Alten Testament  Judaica 24 (1968), p. 152-166  
4889. Schmidt, Werner H.  Kritik am Konigtum  Probleme biblischer Theologie; Gerhard von Rad zum 70. Geburtstag, 1971, p. 440-461  
4890. Seebass, Horst  Die Vorgeschichte der Konigserhebung Sauls  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 79 (1967), p. 155-171  
4891. Seesemann, Otto  Die Aeltesten im Alten Testament  Dissertation Leipzig 1895, 57 p.  
4892. Selbie, J.A.  Elder (in OT)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 676-677  
4893. Selbie, J.A.  Prince  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 100-102  
4894. Seybold, Klaus  Das davidische Konigtum im Zeugnis der Propheten  Gottingen 1972, 183 p.  R: Rehm, Martin, Biblische Zeitschrift, N.F. 19 (1975), p. 131-132 
4895. Siegfried, C.  Alter  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 27-28  
4896. Siegfried, C.  Konig, Konigreich  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 370-371  
4897. Silver, Daniel Jeremy  Monarchy  In the time of harvest, essays in honor of Abba Hillel Silver, 1963, p. 421-432  
4898. Simon, Uriel  The poor man's ewe-lamb. An example of a juridical parable  Biblica 48 (1967), p. 207-242  
4899. Soggin, J. Alberto  ,מלך Konig  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 908-920  
4900. Soggin, J. Alberto  משל  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 930-933  
4901. Soggin, J. Alberto  Zur Entwicklung des alttestamentlichen Konigtums  Theologische Zeitschrift 15 (1959), p. 401-418.  R: Boecker, Hans Jochen: Erwagungen zum Amt des Mazkir, ib. 17 (1961), p. 212-216 
4902. Soggin, J. Alberto  Der judaische Am-haares und das Konigtum in Juda  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 187-195  
4903. Soggin, J. Alberto  Charisma und Institution im Konigtum Sauls  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 75 (1963), p. 54-65  
4904. Soggin, J. Alberto  Das Konigtum in Israel  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 104 (1967), 10 + 167 p.  R: Long, Burke O., Journal of Biblical Literature 87 (1968), p. 351; Ravenna, Alfredo, La Rassegna Mensile di Israel 34 (1968), p. 176; Buccellati, G., Oriens Antiquus 8 (1969), p. 175-177 
4905. Soggin, J. Alberto  Il regno di Abimelek in Sichem (Giudici 9) e le istituzioni della citta-stato siro-palestinese nei secoli XV-XI Av. Cr.  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 6, 1971, p. 161-189  
4906. Soggin, J. Alberto  Der Beitrag des Konigtums zur israelitischen Religion  Vetus Testamentum Supplement 23 (1972), p. 9-26  
4907. Solove, Ronald L.  Criticism of the state in ancient Jewish tradition  Ohio State Law Journal 31 (1970), p. 322-332  
4908. Speiser, E.A.  Background and function of the biblical Nasi  In: Oriental and biblical studies, Philadelphia 1967, p. 113-122  
4909. Staerk, Willy  Religion und Politik im alten Israel  T?bingen 1905, 25 p.  
4910. Stearns, W.N.  Elders in the OT  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 923-924  
4911. Sulzberger, Mayer  The Am Haarez, the ancient Hebrew parliament. A chapter in the constitutional history of ancient Israel.  Philadelphia 1909, 96 p.  R: Slousch, Nahum: Representative government among the Hebrews and Phoenicians, Jewish Quarterly Review, N.S. 4 (1913-14), p. 303-310 
4912. Sulzberger, Mayer  The polity of the ancient Hebrews  Jewish Quarterly Review, N.S. 3 (1912-13), p. 1-81  
4913. Szikszai, S.  Anoint  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 138-139  
4914. Szikszai, S.  King, kingship  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 11-17  
4915. Tadmor, Hayim  'The People' and the kingship in ancient Israel: the role of political institutions in the biblical period  Journal of World History 11 (1968), p. 46-68 = Jewish society through the ages, eds. H.H. Ben-Sasson and S. Ettinger, London 1971, p. 46-68  
4916. Tadmor, Hayim  Traditional institutions and the monarchy: Social and political tensions in the time of David and Solomon  In: Studies in the period of David and Solomon and other essays, ed. Tomoo Ishida, Tokyo 1982, p. 239-257  
4917. Talmon, Shemaryahu  The Judean Am Ha'ares in historical perspective  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 71-76  
4918. Talmon, Shemaryahu  Kingship and ideology of the state  In: World history of the Jewish people, 1st ser., vol. 4, pt. 2, Jerusalem 1979, p. 3-26 = King, cult and calender in ancient Israel, Jerusalem 1986, p. 9-38  
4919. Talmon, Shemaryahu  In those days there was no מלך in Israel; Judges 18-21  In: King, cult and calendar in ancient Israel, Jerusalem 1986, p. 39-52  
4920. Talmon, Shemaryahu  'The rule of the king', I Samuel 8:4-22  In: King, cult and calendar in ancient Israel, Jerusalem 1986, p. 53-67  
4921. Thatcher, G.W.  Government  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 250-253  
4922. Thompson, J.A.  Ointment  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 593-595  
4923. Thomson, H.C.  Shophet and Mishpat in the Book of Judges  Glasgow University Oriental Society, Transactions 19 (1961-62), p. 74-85  
4924. Thornton, T.C.G.  Charismatic kingship in Israel and Judah  Journal of Theological Studies, N.S. 14 (1963), p. 1-11  
4925. Toorn, K. Van der  From patriarchs to prophets; a reappraisal of charismatic leadership in ancient Israel  Journal of Northwest Semitic Languages 13 (1987), p. 191-218  
4926. Tritton, A.S.  King (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 7, p. 725-728  
4927. Tsevat, Matitiahu  Marriage and monarchical legitimacy in Ugarit and Israel  Journal of Semitic Studies 3 (1958), p. 237-243  
4928. Vitta, Cino  Il diritto pubblico degli antichi Ebrei  Accademia Nazionale dei Lincei, 8th ser., 6 (1951), p. 109-119  
4929. Wagenseil, Joh. Christoph  De loco classico Gen. 49,10 לא יסור שבט מיהודה.. Dissertation Altdorf 1676, 132 p.  
4930. Waters, John  The political development and significance of the Shepherd-King symbol in the ancient Near East and the Old Testament  Dissertation Boston 1970  
4931. Weber-Mockl, Annette.  'Das Recht des Konigs, der ?ber euch herrschen soll'  Berlin 1986, 214 p.  
4932. Weinfeld, Moshe  Judge and officer in ancient Israel and in the Near East  Israel Oriental Studies 7 (1977), p. 65-88  
4933. Weinfeld, Moshe  The king as the servant of the people: the source of the idea  Journal of Jewish Studies 33 (1982), p. 189-194  
4934. Weinfeld, Moshe  The transition from tribal rule to monarchy and its impact on the history of Israel  In: Kinship and consent; the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 151-166  
4935. Weinfeld, Moshe; Rabinowitz, Louis I.; Ben Sasson, H.H.  Elder  Encyclopedia Judaica 6, p. 578-581  
4936. Weingreen, J.  The rebellion of Absalom  Vetus Testamentum 19 (1969), p. 263-266  
4937. Weisberg, Stephen Elliot  Some characteristics of early Israel monarchy  Dissertation Hebrew Union College N.Y. 1963, 72 p.  
4938. Wellhausen, Julius  Zwei Rechtsriten bei den Hebraern  Archiv fur Religionswissenschaft 7 (1904), p. 33-42  
4939. Wendeler, Michael (praes.); Frenzel, Sim. Fred. (resp.)  Disputatio politica de regis judaeorum juribus  Wittenberg 1656, 14 p. (unn.)  
4940. Whitelam, Keith W.  The just king: Monarchical judicial authority in ancient Israel  Sheffield 1979, 320 p. (Journal for the Study of the O.T., Supplement series 12).  R: Becker, Joachim, Biblische Zeitschrift 27 (1983), p. 248-249; Miscal, Peter D., Catholic Biblical Quarterly 43 (1981), p. 120-121 
4941. Whitelocke, Lester Theofilius  The rib-pattern and the concept of judgement in the Book of Psalms  Dissertation Boston 1967  
4942. Widengren, Geo  The king and the tree of life in ancient Near Eastern religion (king and saviour)  Uppsala 1951, 79 p.  
4943. Widengren, Geo  Sakrales Konigtum im Alten Testament und im Judentum  Stuttgart 1955, 127 p.  
4944. Widengren, Geo  King and covenant  Journal of Semitic Studies 2 (1957), p. 1-32  
4945. Williams, A. Lukyn  King (the office of, in Israel)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 840-844  
4946. Wilson, Robert R.  Enforcing the Covenant: the mechanisms of judicial authority in early Israel  The quest for the Kingdom of G-d; studies in honor of George E. Mendenhall, 1983, p. 59-75  
4947. Winer, G.B.  Konig, Konigthum, israelitisches  Biblisches Realworterbuch 1, p. 666-670  
4948. Winer, G.B.  Regierung der Israeliten  Biblisches Realworterbuch 2, p. 309-310  
4949. Winer, G.B.  Richter  Biblisches Realworterbuch 2, p. 323-329  
4950. Wittichen, (Karl)  Konigthum, israelitisches  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 3, p. 557-564  
4951. Wolf, C.U.  Governor  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 462-463  
4952. Wolf, C.U.  Judge  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 1012-1013  
4953. Wolf, C.U.  Traces of primitive democracy in ancient Israel  Journal of Near Eastern Studies 6 (1947), p. 98-108  
4954. Wood, H.  Hebrew monarchy, its history and purpose  London 1900*  
4955. Wurthwein, Ernst  Der 'Amm Ha'arez im Alten Testament  Stuttgart 1936, 10 + 71 p.  
4956. Yeivin, S.  Administration (in the age of monarchies)  In: World history of the Jewish people, 1st ser., vol. 4, pt. 2, Jerusalem 1979, p. 147-171  
4957. [Goodwyn, Thomas] Godwin, Thomas; Wits, Herman  Dissertatio de theocratia israelitarum a Mose presertium usque ad Saulem  In: Moses et Aaron, seu civiles et ecclesiastici ritus antiquorum Hebraeorum, ed. Thomas Godwin, Bremen 1710, p. 22-50 = Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 3  
4958.תא-שמע, ישראל נשיא, במקרא האנציקלופדיה העברית כרך כה עמ' 384-383   

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > כהונה ולוייה

 מחברכותרתספרביקורת
4959.אברמסקי, שמואל; ליוור, יעקב; שטרן, מנחם כהן, כהנה האנציקלופדיה העברית כרך כ עמ' 589-597  
4960.אפרתי, יעקב אליהו 'ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבדתם אשר הם עבדים את אהל מועד' (ברורים ביחסים שבין שבט לוי לבין שאר השבטים בתקופת המקרא) בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 429-423  
4961.גבריהו, חיים מ"י חוק הכהנים במצרים ובישראל ספר טור סיני, פרסומי החברה לחקר המקרא - בישראל, ספר ח ירושלים תשך עמ' 47-59  
4962.גוטל, נריה מגרשי ערי הלויים נתיבי מרחבים ז אדר תשסא עמ' 7-15  
4963.הלצר, מ' הממצאים האפיגרפיים כעדות לארגון הכהונה בתקופת בית ראשון שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ב תשלז עמ' 59-54  
4964.הרן, מנחם הכהן, המקדש והעבודה תרביץ שנה מח תשלט עמ' 185-176  
4965.הרן, מנחם כהנה; כהנים אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 45-14  
4966.הרן, מנחם ערי הלויים: אוטופיה ומציאות היסטורית תרביץ שנה כז תשיח עמ' 421-439  
4967.והל, ז' הכהנים והלויים השלח כרך לה תרעח-תרעט עמ' 313-301  
4968.טור-סיני (טורטשיני), נפתלי הרץ אורים ותמים אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 183-179  
4969.כהן, חיים הרמן כהנים ושופטים ירושלים תשם 38 עמ'  
4970.כהנא, טוביה הכוהנים למשמרותיהם ולמקומות התיישבותם תרביץ שנה מח תשלט עמ' 29-10  
4971.לוריא, בן-ציון משבר בכהונה ופתרונו בית מקרא שנה כד תשלט עמ' 16-13  
4972.ליוור, יעקב פרקים בתולדות הכהונה והלוויה (עיונים ברשימות שבדברי הימים עזרא ונחמיה) ירושלים תשכט 136 עמ'  
4973.ליכט, יעקב שלום לוי, לויים אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 485-460  
4974.מרגליות, אליעזר חוקי הכהנים והקרבנות ביחזקאל תרביץ שנה כב תשיא עמ' 27-21  
4975.סגל, פרץ נוספות לתקבולות בין ספרות הכהונה לבין ההוראות החיתיות למשרתי המקדש שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 268-265  
4976.פלק, זאב משפט המקדש והכהנים בהלכה דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, תשכט כרך א עמ' 109-105  
4977.פנוש, אלחנן 'אשר יבחר ה' הוא הקדוש' (עיון במשמעות בחירת ה' בעם ישראל, בשבט לוי ובמנהיגים) ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 68-58  
4978.קויפמן, יחזקאל מתנות הקודש ציונים, קובץ לזכרונו של י"נ שמחוני, ברלין תרפט עמ' 115-101  
4979.קופרמן, יהודה סוגית הכוהנים-הלווים לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' ה ירושלים  
4980.קנוהל, ישראל השבת והמועדות בתורת הכהונה ובחוקי אסכולת הקדושה שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ז-ח תשמג-תשמד עמ' 146-109  
4981.קרל, צבי הכהנים והלוויים בתקופת המקרא כנסת ספר ז תשב עמ' 366-348  
4982.רביב, חנוך יחסי הכהונה והמלוכה ביהודה בראי ההיסטוריוגראפיה המקראית ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 326-319   
4983. Abba, Raymond  Priests and levites  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 876-889  
4984. Abba, Raymond  Priests and Levites in Deuteronomy  Vetus Testamentum 27 (1977), p. 257-267  
4985. Abba, Raymond  Priests and Levites in Ezekiel  Vetus Testamentum 28 (1978), p. 1-9  
4986. Allon, Nigel  Some levitical traditions considered with reference to the status of Levites in pre-exile Israel  Heythrop Journal 21 (1980), p. 1-13  
4987. Auerbach, Elias  Der Aufstieg der Priesterschaft zur Macht im Alten Israel  Vetus Testamentum Supplement 9 (1963), p. 236-249  
4988. Auerbach, Elias; Guttmann, J.; Bornstein, David Josef  Levi (Leviten)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 10, p. 833-843  
4989. Auld, A. Greene  The 'Levitical cities', texts and history  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 91 (1979), p. 194-206  
4990. Baudissin, Wolf Wilhelm  Priests and Levites  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 67-97  
4991. Baudissin, Wolf Wilhelm  Die Geschichte des alttestamentlichen Priesterthums  Leipzig 1889, 15 + 312 p.  
4992. Berry, George Ricker  Priests and Levites  Journal of Biblical Literature 42 (1923), p. 227-238  
4993. Bucher, O.  Levites  New Catholic Encyclopedia 8, p. 684-685  
4994. Cohen, Martin A.  The role of the Shilonite priesthood in the united monarchy of ancient Israel  Hebrew Union College Annual 36 (1965), p. 59-98  
4995. Cohon, Samuel S.  Authority in Judaism  Hebrew Union College Annual 11 (1936), p. 593-646  
4996. Dassov, Theodor (praes.); Krumbholtz, Jonas (resp.)  De rebus in agris relictis Hebraeorum veterum, ad illustranda varia Sacrae S(cripturae) commata  Dissertation 1697, Wittenberg 1714, 40 p.  
4997. Denham, Joshua Fred.  Priest  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 569-579  
4998. Emerton, J.A.  Priests and Levites in Deuteronomy  Vetus Testamentum 12 (1962), p. 129-138  
4999. Gardiner, Frederic  The relation of Ezekiel to the levitical law  Journal of Biblical Literature 1 (1881), p. 172-205  
5000. Ginsburg, Christian D.  Levites  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 819-829  
5001. Graetz, Heinrich  Eine Strafmassregel gegen die Leviten  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 35 (1886), p. 97-108  
5002. Graf  Levi, Leviten  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 4, p. 29-32  
5003. Graf  Priester  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 4, p. 594-605  
5004. Gross, H.  Das Priestertum des Alten Testament  In: Freude am Gottesdienst, ed. J. Schreiner, Stuttgart 1983, p. 373-381*  
5005. Grunbaum, Paul  Die Priestergesetze bei Flavius Josephus. Eine Parallele zu Bibel und Tradition  Halle 1887, 55 p.  
5006. Gunneweg, Antonius H.J.  Leviten und Priester  Gottingen 1965, 225 p. = Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 89  
5007. Harvey, A.E.  Priest  Expository Times 84 (1972-73), p. 200-203  
5008. Hirschfeld, Hartwig  Priest, priesthood (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 322-325  
5009. Hummelauer, Franz von  Das vormosaische Priesterthum in Israel  Freiburg im Breisgau 1899, 106 p.  
5010. Kalthoff, Joh. Heinr.  Der Priesterstamm, die Leviten, die Priester  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p.187-196  
5011. Kegel, Martin  The history of the Israelitish priesthood  Aftermath Series 1,2 (1923), p. 44-84  
5012. Koberle, J.  Priestertum im Alten Testament  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 16, p. 32-47  
5013. Lefevre, A.  Levitique (organisation)  Dictionnaire de la Bible, Supplement 5, p. 389-397  
5014. Maybaum, Sigmund  Die Entwicklung des altisraelitischen Priesterthums  Breslau 1880, 8 + 126 p.  
5015. Milgrom, Jacob  The priestly doctrine of repentance  Revue Biblique 82 (1975), p. 186-205  
5016. Moorhead, William G.  Priest  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2439-2441  
5017. Moorhead, William G.  Priesthood in the OT  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2444  
5018. Mowinckel, S.  Priestertum, in Israel  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 4, p. 1488-1492  
5019. Nielsen, Eduard  The Levites in ancient Israel  Annual of the Swedish Institute, Jerusalem 3 (1964), p. 16-27  
5020. Nielsen, Eduard  The Levites in ancient Israel  In: Law, history and tradition, Kobenhaven 1983, p. 71-81  
5021. Riehm, Eduard  Priester  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1233-1246  
5022. Rost, Leonhard  Der Status des Priesters in der Konigszeit  Wort und Geschichte; Festschrift Fur Karl Elliger zum 70. Geburtstag, 1973, p. 151-156  
5023. Schmitt, Gotz  Der Ursprung des Levitentums  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 94 (1982), p. 575-599  
5024. Siegfried, C.  Priester  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 524-526  
5025. Smith, Henry Preserved  Priest, priesthood  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 307-311  
5026. Smith, W.R.; Bertholet, A.  Levites  Encyclopedia Biblica 3, p. 2770-2776  
5027. Smith, W.R.; Bertholet, A.  Priest  Encyclopedia Biblica 3, p. 3837-3847  
5028. Van Hoonacker, Albin  Le sacerdoce levitique dans la loi et dans l'histoire des Hebreux  Louvain 1899*  
5029. Walker, A.  The levitical priesthood, a study in social development  Journal of Biblical Literature 19 (1900), p. 124-131  
5030. Westphal, [G.]  Aaron und die Aaroniden  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 26 (1906), p. 201-230  
5031. White, H.A.  Aaronites  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 3  
5032. Wiener, Harold Marcus  Priests and Levites  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2446-2452  
5033. Wiener, Max  Priester  J?disches Lexikon 4, p. 1120-1122  
5034. Winer, G.B.  Leviten  Biblisches Realworterbuch 2, p. 20-22  
5035. Winer, G.B.  Priester  Biblisches Realworterbuch 2, p. 269-274  
5036. Wright, G. Ernest  The Levites in Deuteronomy  Vetus Testamentum 4 (1954), p. 325-330.  ; Emerton, J.A.: Priests and Levites in Deuteronomy, ib. 12 (1962), p. 129-138 

ב. מקורות > מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט. כהן > בריתות

 מחברכותרתספרביקורת
5037.אמית, יאירה ברית האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 159-157  
5038.אריאל, יגאל הברית עם צור תחומין ד תשמג עמ' 276-267  
5039.הירשנזון, חיים אלה דברי הברית; מתבארות בו כל הבריתות בישראל הנזכרות בתנ"ך ותנאיהן, כחן הדתי, המוסרי, ההלכותי וההיסטורי, א-ג ירושלים תרפ-תרפח 136+190 +136 עמ'  
5040.ויינפלד, משה 'הברית והחסד' - המונחים וגלגולי התפתחותם בישראל ובעולם העתיק לשוננו כרך לו תשלב עמ' 105-85  
5041.חרל"פ, יעקב ח' הברית עם הגבעונים והברית בין שלמה לחירם מלך צור שנה בשנה תשסב עמ' 17-31  
5042.קירשנבאום, אהרן ה'ברית' עם בני נוח מול הברית בסיני דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 48-31  
5043.רוזנטל, יוסף ברית, אלה ושבועה המליץ 1889 גל' 51 עמ' 3-4; 53 עמ' 6-7 כץ, משלם: לברכה ולא לקללה; המנהגים הקדומים של כריתת ברית. שם גל' 170 עמ' 7-8 
5044. Alexander, William Lindsay  Covenant  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 565-567  
5045. Amram, David Werner  The covenant of Jacob and Laban  Green Bag 13 (1901), p. 406-409  
5046. Auer, Franz  Das Alte Testament in der Sicht des Bundesgedankens  Lex tua veritas, Festschrift fur Herbert Junker zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres, 1961, p. 1-15  
5047. Balscheit, Bruno  Gottesbund und Staat  Zollikon-Zurich 1940, 83 p.  
5048. Baltzer, Klaus  The covenant formulary in Old Testament, Jewish and early Christian writings (Translated from 'Das Bundesformular', Neukirchen 1960)  Oxford 1971, 13 + 221 p.  
5049. Barucq, A.  La notion d'alliance dans l'Ancien Testament et les debuts du Judaisme  Populus Dei; studi on onore del...Alfredo Ottaviani par il cinquantesimo di sacerdozio, 1972, p. 5-110  
5050. Berry, George Ricker  Covenant (in the OT) (ברית)  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 727-729  
5051. Bickerman, Elias Joseph  'Couper une alliance'  Archives d'Histoire du Droit Oriental 5 (1950-51), p. 133-156 = Studies in Judaism and Christianity, pt. 1, Leiden 1974, p. 1-32  
5052. Bright, John  Covenant and promise  London 1977, 207 p.  
5053. Brown, John Pairman  The role of women and the treaty in the ancient world  Biblische Zeitschrift, N.F. 25 (1981), p. 1-28  
5054. Buis, Pierre  La notion d'alliance dans l'Ancien Testament  Paris 1976, 213 p.  
5055. Buss, Martin J.  The covenant theme in historical perspective  Vetus Testamentum 16 (1966), p. 502-504  
5056. Cazelles, Henri  La rupture de la Berit selon les prophetes  Journal of Jewish Studies 33 (1982), p. 133-144  
5057. Cohon, Samuel S.  Alliance  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 98-99  
5058. Davidson, A.B.  Covenant (ברית)  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 509-515  
5059. Dillmann, August  Bund  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 489-494  
5060. Eichrodt, Walther  Bund und Gesetz  Gottes Wort und Gottes Land; Hans Wilhelm Hertzberg zum 70. Geburtstag, 1965, p. 30-49  
5061. Eichrodt, Walther  Covenant and law  Interpretation 20 (1966), p. 302-321  
5062. Eisen, Arnold  Covenant  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements, and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 107-112  
5063. Elazar, Daniel J.  Covenant as the basis of the Jewish political tradition  In: Kinship and consent; the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 21-56  
5064. Elazar, Daniel J.  Covenant and freedom in the Jewish political tradition  Philadelphia 1981, 24 p.  
5065. Faur, Jose  Understanding the Covenant  Tradition 9,4 (1968), p. 33-55  
5066. Fensham, F. Charles  The possibility of the pressure of casuistic legal material at the making of the Covenant at Sinai  Palestine Exploration Quarterly 93 (1961), p. 143-146  
5067. Fensham, F. Charles  Father and son as terminology for treaty and covenant  Near Eastern Studies in honor of W.F. Albright, 1971, p. 121-137  
5068. Fohrer, Georg  Altes Testament - 'Amphiktion' und 'Bund'  Theologische Literaturzeitung 91 (1966), p. 801-816, 893-904  
5069. Freeman, Gordon M.  The rabbinic understanding of covenant as a political idea  In: Kinship and consent; the Jewish political tradition and its contemporary uses, ed. Daniel J. Elazar, Ramat Gan 1981, p. 59-86  
5070. Gaffney, Edward McGlynn  Of covenants ancient and new; the influence of secular law on biblical religion  Journal of Law and Religion 2 (1984), p. 117-144  
5071. Gerhard, J.E. (praes.); Vogelhaupt, J. (resp.)  Ritus foederum gentis Hebrae  Dissertation Wittenberg 1650*  
5072. Gerstenberger, Erhard  Covenant and commandment  Journal of Biblical Literature 84 (1965), p. 38-51  
5073. Gracia-Treto, Francisco O.  Genesis 31,44 and 'Gilead'  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 79 (1967), p. 13-17  
5074. Greenfield, Jonas C.  Some aspects of treaty terminology in the Bible  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 117-119  
5075.