אוצר המשפט
מפתח ביבליוגרפי למשפט העברי
אבישי אלבויםמפעל הביבליוגרפיה


©

מורשת המשפט בישראל

ספריית המשפט העברי
ירושלים
תשס"ח-2007
יוצא לאור בסיוע משרד המדע - מינהל התרבותלדף הראשי של אוצר המשפט


סדרי חברה ושלטון (המשך)

צבא ומלחמה

אבידן, אברהם

הגדרת מלחמת שלג והאינתיפדה כמלחמת מצוה

תורה שבעל פה לא: עמ' עג-עח, תשן

אבידן, אברהם

כשרות בצה"ל

תורה שבעל פה לד: עמ' צב-צו, תשנג

אבידן, אברהם

תפילה בשעת דחק, במקום סכנה, ובזמן מלחמה

תורה שבעל פה לז:עמ' עג-פו, תשנה

אברמסקי, יחזקאל

הסדרת גטי מלחמה למתגייסים במלחמת העולם השניה

אוריתא גל' יז תשנג עמ' נ-נה

אדרעי, אריה

מלחמה, הלכה וגאולה (צבא ומלחמה במחשבת ההלכה של הרב שלמה גורן)

קתדרה חוב' 125 תשרי תשסח עמ' 119-148

אהרנברג, יהושוע מנחם

איסור מסירת שטחי א"י לנכרים

תחומין י (תשמט) 26-33

אוירבך, שלמה זלמן

מלחמת מצוה ומלחמת רשות בשבת

מוריה שנה כא גל' ג-ד טבת תשנז עמ' מ-מב

אונגר, ירון

"אל תירא אברם" - על מוסר הלחימה בישראל

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 230 לך לך תשסו 4 עמ'

אזר, ישראל

הגנה על המולדת חובת דרך ארץ

תחומין יח (תשנח) 363-367

אזרחי, ברוך מרדכי

חצוצרות במלחמה

קול התורה גל' מ ניסן תשנו עמ' מ-מג

אמסל, מאיר

פקידת יוצאי צבא בישראל בחצוצרות לקדושה ולנצחון אי גם בזה"ז

המאור שנה מז חוב' ה סיון-תמוז תשנד עמ' 32-34

אפשטין, יעקב

יצוא נשק

תחומין יא (תשן) 409-417

אפשטין, יעקב

תפקידיה וסמכותה של הרבנות הצבאית

חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 197-203

אפשטין, יעקב

יצוא נשק

חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 171-178

אפשטין, יעקב

חיוב שמירה בישובים

חבל נחלתו ג תשסד עמ' 264-269

אריאל, יועזר

הפרת הסכם שנחתם עם מורדים בכלא

תחומין כא (תשסא) 155-163

אריאל, יעקב

הגנה עצמית ["האינתיפאדה" בהלכה]

תחומין י (תשמט) 62-75

אריאל, יעקב

התנדבות לקצונה בניגוד לרצון ההורים

תחומין יג (תשנב-תשנג) 219-227

אריאל, יעקב

מסיק זיתי נוכרים

שערי צדק ד תשסג עמ' 218-232

בוילן, שמואל

סכנה ובטחון בשעת מלחמה

אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 203-211

בטיסט, מאיר

ענישה קיבוצית

תחומין יב (תשנא) 229-239

בן חורין, מיכאל; דסברג, אורי

תקדים קעילה לנטילת החוק לידים

תחומין יב (תשנא) 244-248

בן יעקב, מנחם

דיני מלחמה בשבת

מה נמרצו אמרי יושר; ספר חצי יובל לבית מדרש מרץ, מבשרת ציון תשנט עמ' 89-114

בן מאיר, מאיר יהושע

פינוי חללים במלחמת יום הכיפורים

קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 361-370

בן שלמה, זכריה

אבטחת מטיילים בשבת

בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' סה-סח

בן-שמעון, שלמה

בעניני מלחמת הרשות והשאלה בסנהדרין

מוריה שנה יט גל' ג-ד אלול תשנג עמ' עג-פב

בקשי-דורון, אליהו

שאלות הלכתיות עקב המצב הבטחוני

תורה שבעל פה מג עמ' מ-נא, תשסב

בר, משה אברהם

תקיעה בחצוצרות בעת מלחמה

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנד עמ' 65-81

ברונר, בניהו

שבועת אמונים לצה"ל

צהר יא קיץ תשסב עמ' 17-24 [רימון, יוסף צבי: שם גל' יג חורף תשסג עמ' 137-143]

ברונר, בניהו

קבורת חללי הצוללת "דקר"

תחומין כ (תשס) 181-187

ברונר, בניהו

חובתה של מדינת ישראל לאנשי צד"ל

תחומין כא (תשסא) 164-170

בר-חיים, נתן ש.

מצות ישוב ארץ ישראל ומלחמה בעבורה בזמן הזה

אור המזרח כרך לט תשנא עמ' 103-114

גוטל, נריה

לחימה בשטח רווי אוכלוסיה אזרחית

המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 43-105

גוטל, נריה

גידרה ההלכתי של מלחמת החשמונאים

שנה בשנה תשנד עמ' 229-249

גורן, שלמה

אדמת הקודש ופיקוח נפש

תחומין טו (תשנה) 11-22

גלידאי, מתן

היתר מאכלות אסורות במלחמה

תחומין כז (תשסז) עמ' 399-408

גרשוני, יהודה

מלחמת רשות ומלחמת מצוה

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קמג-קנב

גרשוני, יהודה

מלחמות ישראל, גיוס לצבא, ותנאי מלחמה [אוצר המשפט חלק ב ערך 2977]

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קסג-קעא

גרשוני, יהודה

בענין מכירת נשק לאומות העולם [אוצר המשפט חלק ב ערכים 2976 4472]

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קעב-קפא

גרשוני, יהודה

על מלחמות ישראל [אוצר המשפט חלק ב ערך 2975]

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קפו-רד

גרשוני, יהודה

מלחמת "שלום הגליל" בלבנון ותוצאותיה [אוצר המשפט חלק ב ערך 2973]

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' רד-ריא

גרשוני, יהודה

בענין הסכמי שלום בין ישראל לאומות העולם

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' ריא-רכה

גרשוני, יהודה

בענין מצות מחיית עמלק ואם מקבלין אותו כשבאין להתגייר

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תרלג-תרלט

דגני, חגי

בענין היתר מאכלות אסורות בזמן מלחמה

תורת בית המדרש תשסא עמ' פ-פה

דרורי, משה

המלחמה ושללה - מן המקרא ועד ימינו

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 95 לך לך תשסג 4 עמ'

דרורי, צפניה

גיוס בני ישיבה לצה"ל

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנט עמ' 51-56

הון, שאול

לגיון הזרים אשר לשאול

בית מקרא שנה מ

תשנג עמ' 153-158

הורביץ, אברהם

תחוקת הצבא העברי לאור ההלכה

תורה שבעל פה ל: עמ' ק-קיז, תשמט

הורוביץ, אלימלך

מדורו של משה עד דורו של משיח: היהודים מול 'עמלק' וגלגוליו

ציון שנה סד תשנט עמ' 425-454

הכהן, אביעד

"אני שלום וכי אדבר המה למלחמה" - משפט ומוסר בעת מלחמה

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 260 עקב תשסו 4 עמ'

הכהן, אביעד

"והלוים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם" - על חובת השוויון בשירות הצבאי

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 74 במדבר תשסב 4 עמ'

הכהן, אביעד

ענישה קיבוצית במדינה יהודית ודמוקרטית

קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 489-502

הכהן, רא"ם

גדרי היתר פיקוח נפש בציבור

המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 109-198

הלפרין, מרדכי

פינוי חולים בשבת

תחומין כב (תשסב) 104-115

ווקסשטוק, יעקב, ש'

בענין יפת תואר

קול התורה גל' כח אייר תשנ עמ' קלח-קמא

ויגודה, מיכאל

"אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל" - תביעה אזרחית של אויב

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 240 בשלח תשסו 4 עמ'

ויגודה, מיכאל

חקירות השב"כ לאור מקורות המשפט העברי

שנה בשנה תשסא עמ' 273-283

וילהלם, נחמן

חנוכת הבית

המאור שנה מד חוב' ג שבט-אדר תשנא עמ' 18-20

ויס, אשר זליג

אין שליח לדבר עבירה

מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' לח עמ' נ עמ' שלג-שלח

ויס, אשר זליג

בתורת המלחמה - בענין הפגיעה בחפים מפשע בשעת המלחמה

מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לב עמ' ריז-רכב

ויס, ישראל

קריאת ישראל לשלום קודם היציאה למלחמה

תורה שבעל פה מד תשסד עמ' קיב-קכה

ויצן, יהושע

"ולא זוכין לעצמן בכח גופן" בעניין שבט הלוי ושרות צבאי

שיר למעלות ב תשס עמ' 67-73

ורהפטיג, איתמר

מכירת נשק לגוים

תחומין יב (תשנא) 240-243

ורהפטיג, איתמר

חקירות השב"כ לאור ההלכה

תחומין כ (תשס) 145-150

זוהר, צבי

השלום והשלכותיו - עיון במשנתו ההלכתית של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשס עמ' 103-118

זוין, שלמה יוסף

המדינה העברית וקדושת הארץ

תחומין י (תשמט) 15-25

זולדן, יהודה

ציות לפקודות

צהר כא אדר ב תשסה עמ' 9-21

זולדן, יהודה

עריקים וסרבני גיוס

תחומין יג (תשנב-תשנג) 228-239

טוקר, נפתלי

"כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור"

שמעתין גל' 133-134 תשנח עמ' 34-50

יוגב, מרדכי

מיקום המפקד בקרב

המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 199-215

יומטוביאן, יוחנן

גיוס בני ישיבות - רשימה ביבליוגרפית

מספרא לסייפא עלון 46 חורף תשנד עמ' 176-184

יוסף, עובדיה

מסירת שטחים מא"י במקום פיקוח נפש

תחומין י (תשמט) 34-47

ישראלי, שאול

מסירת שטחים מא"י במקום פיקוח נפש

תחומין י (תשמט) 48-61

כ"ץ, שמואל

כבוד התלמיד - השלום ביהדות - הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל (ביבליוגרפיה )

שמעתין גל' 120 תשמה עמ' 116-123

כהן, עדי

פגיעה ב"חפים מפשע"

בית הלל גל' יג טבת תשסג עמ' נט-סב

כהן, שאר ישוב

קריאה לשלום במלחמות ישראל

כלביא שכן, אסופת מאמרים לזכרו של גד יצחק עזרא, מרכז שפירא תשסג עמ' 143-148

כהן, שאר ישוב

כריתת אילנות בשעת מלחמה ובשעת שלום

חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' כה-לו [אוצר המשפט חלק ב ערכים 3017, 4665]

כהן, שאר ישוב

קריאה לשלום במלחמות ישראל

חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' קכג-קלא; אוצר המשפט חלק ב ערך 3016

כץ, אליהו

חיוב מצות מחיית עמלק בזמן הזה

פעמי יעקב נא כסלו תשסג עמ' צב-צד

לאו, ישראל מאיר

מה בין מלחמת מצוה למלחמת רשות בהצלת ישראל

תורה שבעל פה מג: עמ' לב-לט, תשסב

לוי, חנה

אמה עבריה ושבויה יפת תואר

שמעתין גל' 120 תשנה עמ' 105-115

לוי, עדיאל

בנפול אויבך אל תשמח

תחומין י (תשמט) 262-269

ליאור, דב

המגורים באיזורי יש"ע בעת סכנה

תחומין כב (תשסב) 116-119

מירון, יעקב

מלחמה וחיי-אדם בעיני המשפט המוסלמי והמשפט היהודי

זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 213-226

מן ההר, שלמה

שו"ת בעניני צבא ומלחמה

תחומין כב (תשסב) 81-88

נהרי, חניאל

הספרות ההלכתית לחייל בהתפתחותה

עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסג 99 עמ'

סאכאטשעווסקי, משה נחום

בענין החוזרים מעורכי המלחמה

כרם שלמה גל' קכט מנחם-אב תשן עמ' כג-כה

סגל, יודא

בדין חזרה מעורכי המלחמה

כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' קמה-קנב

עמיטל, יהודה

גדרי מלחמה בשבת

המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 338-342

עמיטל, יואל

אפשרות פסיקה אחידה בצבא לבני ישיבות - סמכויות 'מרא דאתרא'

מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 97-112

פולק, יוסף

סחר בנשק, מדינת ישראל וההלכה

דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' ט-כה

פינקלשטיין, מנחם

"ורבים ישאלו: ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי?" - טוהר הנשק בימים ההם בזמן הזה

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 235 וישלח תשסו 4 עמ'

פיקסלר, דרור; רדזינר, עמיחי

נתינת גט קודם יציאה למלחמה

תחומין כז (תשסז) עמ' 409-425

פרדס, חיים

מלחמת מצווה ומלחמת רשות

תורה שבעל פה ל: עמ' מט-נג, תשמט

פרומר, מרדכי

נצח יהודה (על גדרי מלחמה ומצוותיהן)

מעלות תשסה 425 עמ'

צוריאל, משה

המאבק על ארץ ישראל מול אויבינו

תחומין יא (תשן) 458-462

קורמן, אברהם

לא תחיה כל נשמה

שנה בשנה תשנג עמ' 300-305

קמינר, בנימין

בענין נשים במלחמת מצוה

בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שפח-שפט

קריגר, בן-ציון

היש לקיים הסכם שלום הסותר את התורה?

תחומין טו (תשנה) 31-40

קרים, אייל

כיתור הערים במבצע 'חומת מגן'

המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 11-41

רובינשטין, שמואל תנחום

שחרור מחבלים תמורת שבויים - בהלכה

תורה שבעל פה לא: עמ' כו-לא, תשן

רונצקי, אביחי

מוסר ומלחמה

המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 217-227

ריסקין, שלמה

אדמה תמורת שלום

תחומין טז (תשנו) 233-242

רןזן, ישראל

התגוננות עצמית במחיר חיי הרודף

תחומין י (תשמט) 76-89

רפאל, שילה

מאכלות אסורים במלחמה

תורה שבעל פה ל: עמ' מג-מח, תשמט

שביב, יהודה

בין חזקה לכיבוש

שנה בשנה תשסג עמ' 97-100

שביב, יהודה

סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות [סירוב פקודה]

תחומין טו (תשנה) 118-131

שגיא, אבי

עונשו של עמלק: דרכי ההתמודדות של המסורת היהודית עם הבעיה המוסרית ומעמדה של המוסריות במסורת היהודית

רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 447-510

שוחטמן, אליאב

אדמה תמורת שלום?

תחומין יז (תשנז) 107-120

שוחטמן, אליאב

גרימת מוות בשוגג בפעילות מבצעית

תחומין כב (תשסב) 89-103

שכטר, צבי

בגדרי המדינה ומלחמותיה

בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' רה-רכא

שמעוני, יהונתן

בגדרי מלך במלחמת עמלק

קול התורה גל' נ ניסן תשסא עמ' קצב קצז

שנולד, אליעזר חיים

אמונה ובטחון לאומי - רוח הלחימה כ'מכפיל כוח' במבצע 'חומת מגן'

המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 229-248

שפירא, דוד נתן

הקריאה לשלום

תורה שבעל פה לט: עמ' פב-צ', תשנז

שפירא, דוד נתן

פגיעה באויב המסכנת את האוהב

תורה שבעל פה מג: עמ' קנ-קסג, תשסב

שרמן, אברהם

המשפט הבינלאומי (במלחמה) לאור משפטי התורה

תורה שבעל פה מד תשסד עמ' נט-עח

שרמן, אברהם ח'

כלי ברזל וכלי נשק - במזבח במקדש ובמקדש מעט

תורה שבעל פה לח: עמ' פט-קא, תשנו

שרמן, אברהם ח'

משפט ומוסר במלחמה

תורה שבעל פה מג: עמ' סג-פו, תשסב

שרמן, אברהם ח'

מלחמות ישראל - תוקפן ההלכתי לקביעת הריבונות בשטחי א"י

תחומין טו (תשנה) 23-30

 

סעד. צדקה. גמילות חסדים. אהבת הבריות

 

תקנות לחברה ביקור חולים דק"ק שטייניץ

כרם שלמה גל' קסה אייר-סיון תשנד עמ' נא-נה

אביטל, משה

מצות ביקור חולים, הסיעוד לחולה - מקורותיה, גדריה ודיניה

בנתיבי חסד ואמת תשנד עמ' 97- 99

אברז'יל, אליהו

חיוב צדקה באינו רוצה להתפרנס מממונו

שערי צדק ה תשסד עמ' 106-110

אדלר, ירוחם פישל (עורך)

בשערי בית הדין (אוסף פסקי דין בנושאי הקדשות ומוסדות צבור)

א-ב. ירושלים תשסב 940 עמ'

אדלר, מנחם

יששכר וזבולון

יד משה צבי הלוי, ספר זכרון לרב משה צבי הלוי, ליקווד תשס עמ' שצז-תיד

אוירבך, שלמה זלמן

קונטרס פסקי הלכה בדיני מעשר כספים

קול התורה גל' לט תשרי תשנו עמ' פו-צה

אונגר, ירון

"בכל ביתי נאמן הוא" - על הנאמן ואישיותו המשפטית של ההקדש

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 113 פקודי תשסג 4 עמ'

אופיר, ליאור

שותפות יששכר וזבולון

מגל יג תשסב עמ' 109-123

איזירר, חגי נפתלי

כפייה למזונות הילדים מתורת צדקה

שערי צדק ה תשסד עמ' 283-291

איילבוים, ישראל יוסף

בענין המבזבז אל יבזבז יותר מחומש

זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' רסד-רסו

אליעזרוב, יעקב

ספק צדקה

שערי צדק א תשס עמ' 176-180

אלפסי, יצחק

פנקס חברה קדישא של קהילת ווישיווא העליונה

בנתיבי חסד ואמת תשמח עמ' 173-186; תשמט עמ' 139-144; תשן עמ' 172-174

אפשטין, יעקב

מעמד אשה נשואה לדין עניות ועשירות

חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 367-370

אפשטין, יעקב

הסכם יששכר וזבולון

חבל נחלתו ד תשסה עמ' 156-165

אפשטין, יעקב

חיובי צדקה

חבל נחלתו ד תשסה עמ' 170-180

אפשטין, יעקב

גמילות חסדים בשכר

חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 307-313

אפשטין, פנחס

בעניין הפקעת הקדש ע"י הפקר בי"ד

נר מערבי יא כסלו תשנד עמ' מד-מט

אקסלרוד, גדליה

חיוב האם במזונות ילדיה

פעמי יעקב גל' כט ניסן-אייר תשנד עמ' כא-כז

אריאל, יעקב

"עולם חסד ייבנה" (חברה ישראלית אידיאלית)

צהר יט אלול תשסד עמ' 23-34

בארון, יצחק

תשובה בעניין הסכם יששכר וזבולון

קול התורה גל' נח אדר א תשסה עמ' קלו-קמה

בארי, משה

חובת אשה לזון את בעלה מדין צדקה

תחומין כז (תשסז) עמ' 280-287

בלום, יחיאל מאיר שלמה

לשאול על הפתחים לקיום מצוות

נרמערבי ב תשנא עמ' ר-רז

בלס, יהונתן

מקבץ נדבות - בדיקה אחריו

שערי צדק ה תשסד עמ' 111-122

בלס, יהונתן; קידר, ירון

"והמלאכה היתה דים... והותר" - לשימוש במותר כספי תרומות

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 199 ויקהל תשסה 4 עמ'

בן נאה, ירון

הסכמת חברת גמ"ח של ק"ק יחייא, שאלוניקי

קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 149-156

בנר, אוריאל

מצוות ביקור חולים - הגדרת "חולה"

אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 80-92

בן-שמעון, שלמה

תקפה של הבטחה למתן גמ"ח

מוריה שנה כא גל' י-יב סיון תשנח עמ' צו-קא

בקשי-דורון, אליהו

עולים ועניי עירך - מי קודם

תורה שבעל פה לב: עמ' לב-לט, תשנא

בקשי-דורון, אליהו

ואהבת לרעך כמוך להלכה ולמעשה

תורה שבעל פה לו: עמ' עמ' לג-מ', תשנה

בקשי-דורון, אליהו

פרסום צדקה כהלכה (גניבת דעת הבריות)

שערי צדק ד תשסג עמ' 323- 331

בר-אשר, שלום

העזרה ההדדית במארוקו בעת החדשה: צדקה וגמילות חסדים בקהילת פאס במאה הי"ח (1672-1822)

שנה בשנה תשן עמ' 331-335

ברונר, בניהו

הכנסת אורחים - שיאה של גמ"ח

קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 347-356

ברונשטיין, ישראל

בעניני צדקה

בית אהרן וישראל גל' צא תשרי-חשון תשסא עמ' עד-פ

ברונשטיין, ישראל יוסף

הלכות מעשר כספים

ירושלים תשסב רי עמ'

ברייער, יעקב יוסף

בענין גבו מעות לעני והותירו

זרע יעקב גל' כב שבט תשסד עמ' פה-צב

ברנדסופר, ידידיה

נדבת ס"ת לטובת נכרי

עדות, קובץ תורני, גל' יג טבת תשנג עמ' כו-כח

גוטל, נריה

מצות ביקור חולים בחולה מחוסר הכרה

נתיבי מרחבים ה אלול תשנז עמ' 91-100

גולדברג, זלמן נחמיה

צדקה בפחות משוה פרוטה

בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' לו-לז. מערבי, יהודה, שם גל' ז סיון תשסא עמ' צג-צד

גולדשטיין, שלום

בענין טפול בהורים זקנים וחולים ע"י אחרים

הדרום חוב' ס אלול תשנא עמ' 30-31

גייגר, יצחק

צדקה ציבורית - בין 'מדיניות רווחה' ל'קהילת חסד'

צהר יט אלול תשסד עמ' 41-46

גילת, ישראל צבי

"פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך" - מצוות הצדקה - חיוב משפטי או נדיבות

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 176 ראה תשסד 4 עמ'

גילת, ישראל צבי

האמנם מצות צדקה "שמתן שכרה בצידה" אין בית דין מצווה לאכוף על קיומה?

סיני כרך קיד תשנד עמ' ריז-רכט

גיסר, אברהם

בין צדקה ל'צדק חברתי' ('שיח הזכיויות' בראי התורה)

צהר יט אלול תשסד עמ' 35-40

גליק, שמואל

לגלגולה של מצוות הכנסת כלה

סיני כרך קכח תשסא עמ' קיב-קכג

גרז, אהרן

שינוי בצדקה

שמעתין גל' 111-112 תשנג עמ' 68-72

גרשוני, יהודה

שיעור מצות צדקה [אוצר המשפט חלק ב ערך 3137]

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תקפא-תקפט

גשטטנר, נתן

בענין לחזור על הפתחים לקיום המצוות

נר מערבי א תשנ עמ' קנז-קס

דבורקס, אליקום

מעלת הצדקה בעד החזקת תינוקות של בית רבן

צהר ב תשנח עמ' צח-קא

דה-הרטוך, אמנון

קופה של צדקה

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 64 תצוה תשסב 4 עמ'

דורי, אברהם

ביטול לימוד תורה בשביל מצות גמ"ח

אור תורה שנה לג תשסא עמ' רנ-רנד

דיכובסקי, שלמה

אהבת חנם ושנאת חנם

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסד עמ' 42-46

דיכובסקי, שלמה

צדקה כחיוב משפטי

שערי צדק ה תשסד עמ' 134-156

דיכובסקי, שלמה

צדקה כחיוב משפטי

תורה שבעל פה לא: עמ' קיב-קכג, תשן; זכור לאברהם תשנב עמ' שעו-שפו

דיכובסקי, שלמה

מזונות הבנים - תקנת חכמים מיוחדת בדיני צדקה

תחומין טז (תשנו) 87-101

דרוק, זלמן

שינוי מצדקה לצדקה וסמכות הגבאים בבתי כנסת

שנה בשנה תשנג עמ' 171-179

דרטש, משה בן ציון

בענין קמחא דפסחא

הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ'84-87

הכהן, אביעד

חסד של אמת - "חברא קדישא" ותקנת הציבור

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 50 חיי שרה תשסב 4 עמ'

הכהן, אביעד

שמחת עניים ומתנות לאביונים - קו העוני וזכות הקיום בכבוד

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 159 תצווה תשסד 4 עמ'

הכהן, אברהם צבי

איזו היא מעולה שבצדקות

בית אהרן וישראל גל' נט סיון תמוז תשנה עמ' סו-סט

הכהן, יוסף חיים

הקדשות בבתי הדין הרבניים בישראל (משפט העברי וחוק המדינה)

באר שבע תשנז 67 עמ'

הלטובסקי, יוחנן מאיר

בענין חשש ריבית בגמ"ח עם דמי חבר

מבית לוי י כסלו תשנז עמ' קיב-קכא

הלינגר, מיכאל

מצוות צדקה - בירור הלכתי, ספרותי והיסטורי

חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשס 279 עמ'

הלל, יעקב משה

האם מותר לקבל צדקה מגויים

מקבציאל כג תשרי תשנז עמ' נז-עד

הלפרין, חיים אהרן צבי

בענין שילום שכר לימוד ממעשר כספים

קרן ישראל; ספר זכרון לר' ישראל יהודה פרץ, לונדון תשס עמ' קצז-רד

וידנפלד, דב בריש

בדין שכ"מ שציוה נכסיו לצדקה משום שסבר שאין לו יורש

מוריה שנה כד גל' ה-ו אדר תשסב עמ' נח-נט

וייס, יצחק

בענין מעשר כספים

כרם שלמה גל' קד שבט תשמח עמ' כד-כז

וילפנד, יעל

נשים וצדקה: לקט מקורות

גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 125-132

וינמן, צבי

הקדש משפחתי אינו הקדש

תחומין כא (תשסא) 237-247

ויס, אשר זליג

בענין המבזבז אל יבזבז יותר מחומש

מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' לח עמ' רמג-רנב

ויס, אשר זליג

יששכר וזבולון

מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' עג עמ' תעח-תפב

ויס, אשר זליג

מצות הלואה

מנחת אשר, שמות, תשסד סי' מא עמ'רפו-רצ

ויס, אשר זליג

ואהבת לרעך כמוך

מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' מג עמ' רעו-רפא

ויס, אשר זליג

שו"ת בדיני קדימה בצדקה

מנחת אשר, דברים, תשסז סי' כא עמ' קמו-קנב

ויס, אשר זליג

גדר חיוב מעשר כספים

מנחת אשר, דברים, תשסז סי' כב עמ' קנג-קנט

ויס, אשר זליג

במצות ביקור חולים בישראל ובבני נח

מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' כ עמ' קכ-קכו

ויסבליט, שלמה

עיון בהלכות צדקה להרמב"ם

בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 121-127

ולר, משה מרדכי

בעלות על ספר תורה

שערי צדק ב תשסא עמ' 221-235

ורהפטיג, יעקב

די מחסורו אשר יחסר לו

כתלנו יג תשן עמ' 202-208

זולדן, יהודה

מתמיכות ומדמי אבטלה למעגל העבודה

צהר יט אלול תשסד עמ' 57-66

זיו, ידידיה

סדר קדימויות במתן צדקה

מספרא לסייפא עלון 42 תמוז תשנ"ב עמ' 56-68

זלקין, אברהם

יששכר וזבולון - דיון פרשני וערכי

קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 344-351

זלקין, מרדכי

'והקצבים דפה פרקו עול': מאפיינים ומגמות בפעילות מערכת הרווחה בקהילת וילנה בראשית המאה התשע עשרה

מווילנה לירושלים, מחקרים בתולדותיהם של יהודי מזרח אירופה מוגשים לפרופסור שמואל ורסס, ירושלים תשסב עמ' 25-42

זנו , דוד רפאל שמואל

חובת הענקת צרכים חיוניים לכל תושב

מעליות כא תשנט עמ' 109-123

זעפרני, שלמה

שותפות של יששכר וזבולון - גדרה וגודל שכרה

תפארת למשה, ספר זכרון לרב משה שמעון מירניק, ירושלים תשסז עמ' קעז-קפד

זעפרני, שלמה

בענין זכיון שניתן לתורם שיהא הכולל נקרא על שמו

אור תורה שנה לד תשסב עמ' תרי-תריט

חדד, דניאל

כתיבת ספר תורה והכנסתו לבית הכנסת - היבטים הלכתיים משפטיים

מגל יג תשסב עמ' 141-188

חי, יוסף

בדין גמר בלבו לתת צדקה אם יכול לחזור בו

אור תורה שנה כט תשנז עמ' שעח-שעט

חי, יוסף

בדין גמר בלבו לתת צדקה אם יכול לחזור בו

אור תורה שנה כט תשנז עמ' שעח-שעט. דיין, בניהו: שם עמ' תקטו-תקיז

חמיאל, חיים י'

ייחודם של "חסיד" ושל "גמילות חסדים"

שנה בשנה תשמט עמ' 372-379

טביוביץ, אהרן משה

צדקה לחיים (בדיני חלוקת וקבלת צדקה)

[ישראל] תשנט קנז עמ'

טוקר, נפתלי

למשמעות המושג "הכנסת כלה" והחילוקין לשאלת את מי מצוה לשמח

בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 88-91

טורק, אליעזר

באיסור נטילת צדקה מהעכו"ם

בית הלל גל' כא כסלו תשסה עמ' מז-נ

יהודה, יעקב; קפלן, ניצן

קבלת צדקה מגוי, לשאלת הסיוע הכלכלי מארה"ב

מספרא לסייפא עלון 41 אדר ב תשנב עמ' 51-56

יהושע, דניאל

בענין הפרשת חומש ממונו

קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' רטו-רכא

יוסף, עובדיה

ניכוי דמי פרנסת ילדיו הגדולים מהמעשר

אור תורה שנה כג תשנא עמ' ג-ה

יוסף, עופר

עשרה זהב (דיני צדקה ומעשר כספים)

תל אביב תשסא שיח עמ'

כהן, ארי

איסור נקימה ונטירה

תחומין יט (תשנט) 67-90

כהן, גדי

עולם חסד יבנה - להבחנת הרמב"ם בין מצוות 'והלכת בדרכיו' למצוות 'ואהבת לרעך כמוך'

מעליות כב תשסא עמ' 203-206

כהן, גלית

פנים בסוגיית צדקה

גרנות גל' 1 סיון תשסא עמ' 55-69

כהן, דוד

זורע צדקות (הלכות צדקה ומעשר כספים)

בית שמש תשסד רסט עמ'

כהן, מרק ר'

הלכה ומציאות בענייני צדקה בתקופת הגניזה

האסלאם ועולמות שזורים בו, קובץ מאמרים לזכרה של חוה לצרוס-יפה, ירושלים תשסג עמ' 315-333

כהן, שאר ישוב

מעלת "מתן בסתר"

קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 48-60

כהן, שאר ישוב

אהבת ישראל - בהלכה ובאגדה

חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' קנח-קעב

כהן, שאר-ישוב

מצות אהבת ישראל - בהלכה ובהגדרה

תורה שבעל פה לו: עמ' מה-נז, תשנה

לאו, דוד

גביית צדקה בטעות

תחומין כב (תשסב) 369-376

לאו, ישראל מאיר

גדרי חיוב וכפיה בתלמוד תורה וצדקה

שערי צדק ה תשסד עמ' 157-163

להב, ליאור

צדקה באגדה במחשבה ובמעשה

בנתיבי חסד ואמת תשן עמ' 208-227

לוין, יהושע

ירושה וחזקה בשררה

בני ברק תשסד 122 עמ'

לויפר, עודד ליפא

ריבית בקרנות גמ"ח חברים

מבית לוי יב תשרי תשנח עמ' קפג-קפו

לונצר, אשר צבי

האם יש שכר לתומך בלומד תורה כשהנתמך אינו לומד

אוריתא גל' יח תשנו עמ' רד-רח

ליברמן, יוסף

בענין החיוב לבזבז כסף לצורך מצוה שבין אדם לחבירו

קול התורה גל' נז תשרי תשסה עמ' רט-ריד

ליפשיץ, דוד

ספק ממון עניים

מספרא לסייפא עלון 46 חורף תשנד עמ' 35-42

לם, נחום

אהבת ישראל ושנאת הרשעים

הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קמט-קנט

לם, נחום

צדקה וחסד

הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' ריב-ריט

לנדאו, חיים אשר

ספר תורה שנתרם לבית כנסת - מי בעליו ומי יורשו

בנתיבי חסד ואמת תשנד עמ' 100-105

מזריץ', אברהם יהודה ליב

בדין קבלת צדקה מן הנכרי

מוריה שנה יט גל' א-ב אייר תשנג עמ' כח-לא. קליר, אלעזר: תשובה בענין הנ"ל. שם עמ' לב-לה

מימון, פרץ

לשנות מעות צדקה

אור תורה שנה כא תשמט עמ' תפ-תפא. שריון, גדעון: שם עמ' תרע-תרעא

מישלוב, דוד

על "חברה קדישא" בשיקאגו

בנתיבי חסד ואמת תשנב עמ' 143-145

מלאך, דניאל; פיקסלר, דרור

באבוד רשעים רינה או קינה

תחומין כב (תשסב) 57-67

מנדלבוים, דוד

בענין נתינת צדקה בלילה

בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 33-35

מצגר, יונה

הסרת שלטי תורמים (ישנים) מבית כנסת

ויען שמואל י תשסז עמ' קכג-קכח

מצגר, יונה

בדין ניחום אבלים וביקור חולים

בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 36-38

משאש, שלום

אם מותר לעזור לנוצרים בבנין הכנסיה שלהם

אור תורה שנה כט תשנז עמ' תתמב-תתמה. אביטן, דוד: שם עמ' תתקלב-תתקלג

נריה, משה צבי

צדקה של חסד וצדקה של משפט (בין ישראל לעמים)

ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 407-420

סלושץ, צבי אברהם

קבלת צדקה מן הנכרים

שמעתין גל' 99 תשן עמ' 55-58

ספסל, יוסף

בענין החיוב על בני הגולה לפרנס עניי ארץ ישראל קודם עניי עירם

הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 117-120

עוזיאל, בן ציון מאיר חי

שערי עוזיאל

א-ב. [כרך א: הלכות אפוטרופסות; כרך ב: דיני יתום ואלמנה] ירושלים תשנא 639 עמ'

עמאר, שלמה משה

צדקה של גויים לבנין ישיבות ומקומות של קדושה

תורה שבעל פה מד תשסד עמ' יד-לה

עמנואל, שמחה

תשובות חכמי אשכנז בהלכות צדקה

המעין כרך מא גל' ב טבת תשסא עמ' 15-22

פולק, שלום

בענין ספק צדקה

זרע יעקב גל' יג כסלו תשס עמ' כה-לז

פורת, בני

"ואהב גר לתת לו לחם ושמלה" - ליסודות מדיניות חברתית-כלכלית

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 85 עקב תשסב 4 עמ'

פנחסי, שמואל

התחייבות לצדקה במחשבה

שערי צדק ה תשסד עמ' 164-173

פרידברג, דב

בדין שיעור מצות צדקה

קובץ תפארת התלמוד, ירושלים תשנה עמ' מה-מז

פרץ, אלחנן

מעשה הצדקה

ירושלים תשסה רעו עמ'

קלין, משה שאול

לברר האם יש חשש איסור ריבית בענינים הנהוגין היום בקופות גמ"ח

מבית לוי י כסלו תשנז עמ' סא-סט

קלרמן, אורי שרגא

כפיה ושעבוד בצדקה

ירושתנו א תשסז עמ' סה-עא

קפלן, אברהם

"תקחו את תרומתי" - להקדש הציבורי בישראל

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 158 תרומה תשסד 4 עמ'

קפלן, מאיר

האמנת נחמיה בן חכליה

כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' תכז-תל

קרויזר, דב מאיר

בענין בפיך זו צדקה

זרע יעקב אייר תשדמ עמ' ט-יב

קריגר, בן ציון

קבלת צדקה וסיוע כספי מגויים

תחומין יא (תשן) 403-408

קרפף, אלימלך מ'

תקנת אושא דאל יבזבז יותר מחומש

קול התורה גל' נד ניסן תשסג עמ' קכד-קל

רבינוביץ, אליעזר

דבר שאינו ברשותו

מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' לט-מג

רדזינר, צבי

מחשבת הצדקה

מגל יג תשסב עמ' 258-266

רובנר, ג'יי

"נא סייעני לעשר אליך", פנקס מעשר כספים של מרדכי זאב עהרענפרייז איש לבוב

ניו יורק וירושלים תשסג 127 עמ'

רוזן, דוב

שאלות חכם של עובד מדינה [הגבלת פושטי יד ברבים]

תחומין י (תשמט) 134-137

רוזנצויג, מיכאל

צדקה כחיוב וכמצווה

תורה שבעל פה לא: עמ' קמט-קס, תשן

רוזנר, אברהם זאב

מצוות החסד (מצוות השאלת חפצים כלים וגמחים ודיניהם, מצוות הלוואה)

בני ברק תשסה שמג עמ'

רוטברג, זלמן

בגדרי צדקה ומתנות עניים

ביני עמודי גל' 1 סיון תשנ"ה 2 עמ'

ריבלין, ברכה

הספרדים באיטליה: "חברות גמילות חסדים" בויניציאה במאות הי"ז-הי"ח

חברה וקהילה, ירושלים תשנא עמ' 105-112

ריבלין, ברכה

חברת גמילות חסדים ק"ק אשכנזים בוויניציאה בפרוס עידן המהפיכה

דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 217-224

רכניץ, עדו

"משכיל אל דל" (על עוני, תפקיד המדינה ותפקיד הקהילה)

צהר יט אלול תשסד עמ' 47-52

רכניץ, עידו

מדידת עוני בהשראה יהודית

תחומין כז (תשסז) עמ' 371-378

שגיא, אברהם

שיח החמלה והלכות צדקה

דעת חוב' 47 קיץ תשסא עמ' 35-52

שדמי, זבולון

האבילות והנחומים לדעת הרמב"ם

בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 56-62

שוחטמן, אליאב

הנצחת שמו של עושה מצווה

קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 61-70

שורץ, אליהו

תרומה שלא מדעת

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 196 תרומה תשסה 4 עמ'

שטינמץ, נחמן יחיאל מיכל

בענין שותפות יששכר וזבולון

זרע יעקב גל' ה טבת תשנו עמ' כג-לד

שטרן, יעקב מאיר

בדין פרנסת הבנים ושכר לימודם ממעות מעשר

מבית לוי א ניסן תשנב עמ' צח-קא

שטרן, יעקב מאיר

שינוי ממעות הכנסת כלה לצורך חולה ובדין מותר המעות

מבית לוי טז ניסן תשסא עמ' קא-קח

שטרן, משה

בענין מעשר כספים

כרם שלמה גל' קב כסלו תשמח עמ' ל-לג

שיין, חיים

על "ריח הכסף" - תרומות למוסדות רפואיים

שערי משפט כר' ב גל' 2 עמ' 223-229

שיינפלד, אברהם צ'

"ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לה'" - על ההקדשות הדתיים במדינת ישראל

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 122 בחוקותי תשסג 4 עמ'

שילה, יצחק

"ואהבת לרעך כמוך" - נורמת היסוד לחוקת המדינה

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 119 קדושים תשסג 4 עמ'

שלזינגר, אליהו

בענין סמכות הגבאים לענין תרומות לבית הכנסת

זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' שלד-שלט

שלקובסקי, יהושע

שמונה מעלות בצדקה

קובץ חדושי תורה ג תמוז תשנב עמ' 129-122

שפיגל, יהודה

החברא קדישא בעיר אונגוואר

בנתיבי חסד ואמת תשמח עמ' 164-172

שפיגל, יהודה

פנקס חברה קדישא של קהילת דרצ'קה

בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 145-152

שפיגל, יהודה

מסמכי חברה קדישא של בודהפסט

בנתיבי חסד ואמת תשן עמ' 175-180

שפיצר, יחיאל

בדין אי מותר להשתמש במעות מעשר לשכר לימוד

זרע יעקב גל' ז תשרי תשנז עמ' נג-נט

שפיצר, שלמה

תקנות החברא קדישא דגמילות חסדים של קהילת "קיצע"

זכור לאברהם תשנו עמ' תקסח-תקעז

שפיצר, שלמה י'

תשובת רבי שמואל משליטשטט בענין מותר כסף שגבו לצורך פדיון בית הקברות

מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' יז-יח

שפרן, מנחם מנדל

ביאור נוסח הטופס לגמ"ח להלואת דולרים

מבית לוי יד ניסן תשנט עמ' קנג-קנו

שרמן, אברהם

חובת הזריזות בקיום מצוות צדקה ושאר מצות

שערי צדק ה תשסד עמ' 174-188

 

פדיון שבויים

אגסי, אבי

פדיון שבויים

מעליות יא תשנא עמ' 207-231

אורטנר, נתן

החזרת מחבלים תמורת חטוף יהודי

תחומין יג (תשנב-תשנג) 257-263

אפרסמון, אליעזר; רודרגיז, יצחק

פדיון שבויים בימינו

קרית ארבע - חברון תשסז 30 עמ'

גולדוויכט, מאיר

בדין פדיון שבויים

אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 212-217

גולדשטיין, שלום

פדיון שבויים בזמן הזה

הדרום חוב' נח אלול תשמט עמ' 95-97

די סיניי, שמואל

מצות פדיון שבויים, ושימוש בה כביטוח

שערי צדק ז תשסו עמ' 94-98

הכהן, מנחם

פדיון שבויים ושחרור מחבלים לאור ההלכה

קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 91-94

ויגודה, מיכאל

על פדיון שבויים

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 60 בשלח תשסב 4 עמ'

זלמנוביץ, יוסף

פקוח נפש (שמירת הנפש והגוף, פקוח נפש והצלת נפשות, פדיון שבויים)

מזכרת בתיה תשנז 283 עמ'

קלינשפיז, אהרן

פדיון שבויים תמורת שחרור מחבלים

בשדה חמ"ד שנה לח חוב' ג-ד תשנה עמ' 51-55

קרפו, דניאל

פעילות הממונים על קופת פדיון שבויים שבוונציה בשנים 1654-1670

ציון שנה סב תשסג עמ' 175-222

רובינשטין, שמואל תנחום

שחרור מחבלים תמורת שבויים - בהלכה

תורה שבעל פה לא: עמ' כו-לא, תשן

רוט, אליעזר

האם לגלות לחוטפים שחטפו עני במקום עשיר

בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' מג-מו

 

חינוך

אדרעי, אריה

על סף בית המדרש (דילמות מן העבר ואתגרי ההוה)

עיוני משפט כר' כז חוב' 2 אב תשסג עמ' 193-207

אוחנה, ראובן

הכאת תלמידים - לאור ההלכה ובמבט חינוכי

אור תורה שנה כו תשנד עמ' תסט-תעג

אמסל, יעקב

אי ללמד ילדי ישראל תורה ביחד עם נכרים

המאור שנה מב חוב' ג שבט-אדר תשמט עמ' 10-13

בדיחי, יובל

"חושך שבטו שונא בנו" כפיה גופנית בתהליך החינוכי - בהלכה ובמשפט

מגל יד תשס"ד עמ' 138-175

בוהנה, משה א'

בשכר בטלת המלמד

מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 202- 199

ביננפלד, מנשה

משנתו החינוכית של ר' משה פיינשטיין

בשדה חמ"ד שנה מב חוב' ב תשנט עמ' 31-59

בן יעקב, צבי יהודה

עובדי הוראה - שכר ותמורה

דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' קעה-קצג

בן משה, גדעון

החרמת חפצים ע"י מורה בכתה (אחריות שמירה)

פעמי יעקב גל' מט כסלו תשסב עמ' צב-צז

בן-יעקב, צבי יהודה

אחריות מורה על חפץ שהוחרם

תחומין יט (תשנט) 51-54

בקשי-דורון, אליהו

האם החזקת תלמידים רבים עדיף מלימוד תורה בעצמו

סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' סה-עב

ברויאר, מרדכי

אהלי תורה (הישיבה תבניתה ותולדותיה)

ירושלים תשסד 623 עמ'

ברויאר, מרדכי

אהלי תורה (הישיבה תבניתה ותולדותיה)

ירושלים תשסד 623 עמ'

ברזון, עזריה

איסור יחוד בימינו [חינוך קטנים באיסור יחוד]

תחומין י (תשמט) 321-323

ברנדס, יהודה

מצוות תלמוד תורה וספר משנה תורה להרמב"ם

נטועים גל' ה תמוז תשנט עמ' 9-26

ברנר, טלי

'מלמדת אל"ף-בי"ת', נשים מלמדות בתלמודי התורה באיטליה

מסכת ד תשסו עמ' 11-33

גוטל, נריה מ'

'חושך שבטו שונא בנו'? הכאת ילדים: בין 'הלכה' ל'הלכה למעשה'. לדרכה של מדיניות חינוכית-הלכתית

בשדה חמ"ד שנה מג חוב' ב-ג תשס עמ' 119-139

גולדברג, יצחק

מספר התלמידים בכיתה ע"פ המקורות

שמעתין גל' 146 תשסב עמ' 119-129

גזונדהיט, בנימין

רב ותלמיד שאינן הגונים

תחומין כא (תשסא) 198-206

גיגר, יצחק

חינוך לזכויות אדם בבית הספר הדתי

בשדה חמ"ד שנה מב חוב' ב-ג תשנט עמ' 114-134

גיליס, מיכאל

'ומה היה תחילתו של רבי עקיבא?' ממחקר לתכנית לימודים

שפות וספרויות בחינוך היהודי, מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק, ירושלים תשסז עמ' 159-187

גילת, ישראל צבי

על מי מוטלת החובה לחנך את הבן הקטן לקיום מצוות?

סידרא יא תשנה עמ' 21-37

גילת, ישראל צבי

שיקולי "טובת הילד" בפסיקה האזרחית והרבנית בענייני משמורת ילדים וחינוכם

עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשמח 277 עמ'

גילת, ישראל צבי

לטיבו של השיקול הדתי ההלכתי בסכסוכים שבין הורים על משמורת ילדיהם ועל דרך חינוכם

דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' קלג-קסו

גליק, שמואל

החינוך בראי החוק וההלכה (להתפתחותם של דינים ותקנות בחינוך במדינת ישראל בהשוואה לספרות ההלכה)

א-ב. ירושלים תשנט 926 עמ'

גליק, שמואל

חובות וזכויות ההורים בחינוך ילדיהם על פי החוק ובספרות ההלכתית

בשדה חמ"ד שנה לב חוב' ג-ד תשמט עמ' 76-88

גליק, שמואל

החינוך בראי החוק וההלכה (להתפתחותם של דינים ותקנות בחינוך במדינת ישראל בהשוואה לספרות ההלכה)

א-ב. ירושלים תשנט 926 עמ'

גרוס, שלמה

בדין לימוד התורה לנשים

אור ישראל גל' ח סיון תשנז עמ' כז-נ

גרוסמן, אברהם

'והוא ימשול בך': זכות הבעל להכות את אשתו למטרות 'חינוך'

ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 33-57

גרשוני, יהודה

בענין מצות תלמוד תורה לבנים ותלמידים

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תלז-תמד

גרשוני, יהודה

בענין מצות תלמוד תורה

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תמד-תנא

דבורקס, אליקום

מעלת הצדקה בעד החזקת תינוקות של בית רבן

צהר ב תשנח עמ' צח-קא

דיכובסקי, שלמה

ענישה גופנית

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסב עמ' 39-45

דיכובסקי, שלמה

לימוד תורה בקול המפריע לשכן

שערי צדק ו תשסה עמ' 165-170

הורדן, דוד

חינוך נוער לעליה לא"י בנגוד לרצון ההורים

ולהורת נתן בלבו, אסופת מאמרים לזכרו של הרב מרדכי אלימלך תובל, מבשרת ציון תשנו עמ' 113-117

היילברון, צבי

ענישה גופנית לצורך חינוך

מספרא לסייפא עלון 46 חורף תשנד עמ' 79-94

הכהן, אביעד

"מורשה קהלת יעקב" - עקרון השוויון בלימוד התורה

פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 140 זאת הברכה תשסד 4 עמ'

הכהן, אביעד

חושך שבטו שונא בנו - על איסור האלימות בחינוך

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 167 נשא תשסד 4 עמ'

הכהן, אביעד

הזכות לחינוך ב"מדינה יהודית ודמוקרטית"

קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 579-588

הלבני, אפרים בצלאל

נשים ותלמוד תורה

הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 25-34

הלוי, חיים דוד

מורה לרבים (הלכות ותשובות בעניני חינוך והוראה)

תל אביב תשנא 214 עמ'

הלוי, חיים דוד

מורה לרבים (הלכות ותשובות בעניני חינוך והוראה)

תל אביב תשנא 214 עמ'

הלפרין, חיים אהרן צבי

בענין שילום שכר לימוד ממעשר כספים

קרן ישראל; ספר זכרון לר' ישראל יהודה פרץ, לונדון תשס עמ' קצז-רד

הנקין, יהודה הרצל

לימוד תורה לנשים

הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 11-19

וולפא, שלום דב

איסור לימוד חכמות חיצוניות ואופני ההיתר במשנת כ"ק אדמו"ר מליובאויטש

תחומין יט (תשנט) 419-438

וזנר, שמואל

בענין גדר למוד תורה לנשים

אור ישראל גל' ח סיון תשנז עמ' כד-כו

וינטר, אלימלך

המלמד תורה לשם שכר

שמעתין גל' 137-138 תשנט עמ' 58-65

ויס, אשר זליג

ביסוד מצות חינוך

מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' כא עמ' קכז-קלד

ויס, אשר זליג

גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם

מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' רנח-רסג

ועקנין, רפי

על אותנטיות ורלוונטיות בלימוד תורה (הלכה ואגדה)

אקדמות גל' טו חשון תשסה עמ' 95-110

זולדן, יהודה

הסעת תלמידים למוסדות חינוך מחוץ למקומות מגוריהם

תחומין יב (תשנא) 133-143

זולדן, יהודה

הוצאת תלמיד מישיבה

תחומין יז (תשנז) 145-156

זפרני, דוד

"ולא תלמד אשה סופרים"

שמעתין גל' 149 תשסב עמ' 32-39

חשאי, מנחם

האם מותר ללמד תורה לגוי

ארחות 49 ערב פסח תשנט עמ' 29-33

טאוב, דוד

רישום תלמידים לא דתיים לחינוך הממלכתי דתי: החקיקה וההלכה

בשדה חמ"ד שנה לה חוב' ה-ו תשנב עמ' 11-24

טורצקי, משה

שכר המלמד כשחלה התלמיד

קול התורה גל' נד ניסן תשסג עמ' ריד-ריח

יוטר, אברהם יעקב

נשים ותלמוד תורה: עיון הלכתי תחבירי

הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 38-41

יניר, צבי

חינוך בנות על ידי גברים

צהר יז חורף תשסד עמ' 47-53 [פליקס, יהודה: שם גל' יח אביב תשסד עמ' 187-189]

יעקבסון, אפרת

העונש כגורם מחנך

מכלול ג כסלו תשנב עמ' 101-108

כ"ץ, שמואל

כבוד התלמיד - השלום ביהדות - הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל (ביבליוגרפיה )

שמעתין גל' 120 תשמה עמ' 116-123

כהן, שאר ישוב

החינוך- זכות או חובה

שערי צדק ה תשסד עמ' 292-319

כהן, שאר ישוב

גדרי חינוך ותלמוד תורה [אוצר המשפט חלק ב ערכים 3323, 6942]

חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' קמא-קנז

לב, שמעיה

בענין אי האם מחויבת בחינוך

עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' סג-סט

לבל, מנחם

שכרם של חכמים ומלמדים

שמעתין גל' 96 תשמט עמ' 51-56

לוי, יצחק

הכאת ילדים [תגובה]

תחומין יז (תשנז) 157-159

ליכטנשטיין, ישראל יעקב

תוכחת רב לתלמיד- השלכות ממוניות

שערי צדק ה תשסד עמ' 340-333

מוצפי, דוד

זכות התלמיד החריג לחינוך

בשדה חמ"ד שנה לח חוב' ז-ח תשנה עמ' 25-31

מרקוס, איבן (ישראל)

טקסי ילדות, חניכה ולימוד בחברה היהודית בימי הביניים

ירושלים 1998 197 ע'; בקורת: וינשטיין, רוני: ציון שנה סו תשסא עמ' 389-395

משדי, יוסף

איסור הכאת התלמידים יותר מדי

אור תורה שנה כט תשנז עמ' קלד-קלז

משען, דוד

ידיעת החוק - פיקציה או אידיאל

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 37 ואתחנן תשסא 4 עמ'

נבון, חיים

תלמוד תורה בהגותו של הרב אהרן ליכטנשטיין

אקדמות גל' יז שבט תשסו עמ' 153-169

נוסבוים, נפתלי

כפיית אב לתשלומי שכר לימוד של בנו

קול התורה גל' נח אדר א תשסה עמ' קטז-קלב

סט, נעמה

"ולמדתם אתם את בניכם" - החינוך כחובת הציבור במשפט העברי

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 219 עקב תשסה 4 עמ'

סמואל, מרים

המלמד בימי הביניים - באשכנז ובצפון צרפת, לפי שו"ת אשכנז וצרפת

בשדה חמ"ד שנה לט חוב' ה-ו תשנו עמ' 37-43

פודור, יונה

שמאל דוחה וימין מקרבת

תחומין יט (תשנט) 102-112

פינקלשטיין, איתן

עיון מקראי-חינוכי בסוגיות הבן שסרח

צהר יז חורף תשסד עמ' 79-90

פישר, משה

"המלמד" באשכנז בימי הביניים

מכלול ה כסלו תשנג עמ' 55-71

פישר, משה

חינוך הבת באשכנז במאות הי"ב-י"ד

מכלול ז תשנד עמ' 5-40

פלונצ'ק, נחמן

בדין עוסק במצות תלמוד תורה

כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' רכו- רלד

פלק, דוד

בענין מצות תלמוד תורה בנשים

בית אהרן וישראל גל' קכה סיון-תמוז תשסו עמ' קיב-קכג

צברי, ירון

כבוד התלמיד

בשדה חמ"ד שנה לח חוב' ז-ח תשנה עמ' 15-24

קדרי, עדיאל

תורתם של יחידים (לימוד תורה בזמן הזה על-פי הרמב"ם)

אקדמות גל' יד טבת תשסד עמ' 175-186

קהת, חנה

מעמד הנשים ולימוד תורה בחברה האורתודוקסית

אקדמות גל' ז תמוז תשנט עמ' 123-135

קוטלר, אהרן

לימוד במוסדות השייכים לעובדי ע"ז

עדות, קובץ תורני, גל' ד ניסן תשמח עמ' יח-כב

רבין, יורם

"ולמדתם אתם את בניכם" - הזכות לחינוך והחובה לחנך

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 175 עקב תשסד 4 עמ'

רבינוביץ, משה אליעזר

גדול ת"ת יותר מכיבוד אב ואם

מלילות ב תשסא עמ' 403-409

רודריג, יצחק; אפרסמון, אליעזר

לימוד תורה לנשים

מלילות ב תשסא עמ' 39-55

רוזנברג, שמעון גרשון

למדנות ישיבתית ו'קול נשי' בלימוד תורה

מסכת ה תשסו עמ' 45-68

ריגלר, מיכאל

האם היו הישיבות בספרד מרכז להעתקת ספרים?

שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 411-426

ריינר, אלחנן

הון, מעמד חברתי ותלמוד תורה: הקלויז בחברה היהודית במזרח אירופה במאות הי"ז-הי"ח

ציון שנה נח תשנג עמ' 287-328

ריסקין, שלמה

היחס בין הורים לבנים ובין רבנים ותלמידים (סמכות וחירות במסורת ישראל)

בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 607-620

רפל, דב

המורה בחברה היהודית

בשדה חמ"ד שנה לו חוב' ה-ו תשנג עמ' 53-56

רפפורט, יצחק

דיני שכר תלמוד תורה

קול התורה גל' נח אדר א תשסה עמ' קמה-קנ

רקובר, נחום

פגיעה בפרטיותו של תלמיד למטרות חינוכיות

קובץ הציונות הדתית - מאה שנות חינוך ציוני-דתי, תשסז עמ' 739-745

שביב, יהודה

גדר חינוך קטן למצוות

ולהורת נתן בלבו, אסופת מאמרים לזכרו של הרב מרדכי אלימלך תובל, מבשרת ציון תשנו עמ' 59-66

שוחטמן, אליאב

לימוד תורה מרב שאינו הגון

תחומין כז (תשסז) עמ' 205-216

שוחטמן, אליאב

שיעורי תורה במוסד חילוני; תשובת מרן הראי"ה קוק [לימוד תורה לתלמיד שאנו הגון]

תחומין י (תשמט) 245-257

שור, יעקב

עיונים בסוגיא דלימוד לת"ח שאינו הגון

מוריה שנה כא גל' ז-ט שבט תשנח עמ' נ-נב

שחור, ישראל

תלמוד תורה - חיובי האב לבנו

ארחות 42 ערב פסח תשנה עמ' 33-39

שטמפפר, שאול

הישיבה הליטאית בהתהוותה

ירושלים תשנה 346 ע'; בקורת: אסף, דוד: ציון שנה ס תשנה עמ' 480-486

שטרן, יעקב מאיר

בדין פרנסת הבנים ושכר לימודם ממעות מעשר

מבית לוי א ניסן תשנב עמ' צח-קא

שכטר, צבי

תשלומי שכירות מלמדי תורה

שערי צדק ה תשסד עמ' 340-347

שפיצר, יחיאל

בדין אי מותר להשתמש במעות מעשר לשכר לימוד

זרע יעקב גל' ז תשרי תשנז עמ' נג-נט

שפירא, חיים

בית-המדרש בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד - המושג והמוסד

דברי הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות חטיבה ב ירושלים תשנט עמ' 45-60

שפירא, חיים

בית המדרש בשלהי ימי בית שני ובתקופת המשנה

חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסב 338 עמ'

שרמן, אברהם ח'

הוראת תורה לאחים שאינם שומרי תורה ומצוות

תחומין יג (תשנב-תשנג) 267-273

שרמן, אברהם ח'

אלימות הורים ומורים

תחומין טז (תשנו) 160-168

תמרי, מאיר

חינוך לעסקים לא אתיים (על איסור העתקה בבחינות)

בשדה חמ"ד שנה לט חוב' ה-ו תשנו עמ' 65-70

 

ספרים. צנזורה

אידלברג, שלמה

הספר העברי והכנסיה הקאתולית

בנתיבי אשכנז, מחקרים בקורות יהודי אירופה בימי הביניים, ניו יורק תשסא עמ' 170-187

אלבוים, אבישי

הרבנים-מטעם כמצנזרי ספרים

עלי ספר יט תשסא עמ' 185-194

בריזמן, דב אהרן

מכירת ס"ת לבני נח

המאור שנה מה חוב' ב כסלו-טבת תשנב עמ' 16-17

דדון, כפיר מבורך

מכבדי אכבד (הלכות הנצרכות בענין כבוד הספרים)

ירושלים תשסג 160 עמ'

וונדר, מאיר

שימוש בחפצים ובספרים שלא ברשות הבעלים

שמעתין גל' 100 תשן עמ' 256-260

יוסף, עופר

קדושת כתבי הקודש שנדפסו ע"י מחשב

עטרת שלמה א תשנו עמ' קסא-קפב

ירחי, אהרן

בעניין אם יש חיוב להדפיס את כתביו

בית הלל גל' כח טבת תשסז עמ' קיא-קכב

כהן, יוסף עדיחי

המומרים ושריפת התלמוד בקרימונה (1553-1559)

עבודת גמר במחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשנז 131 ע'

כהן, יורם

בענין אונאה בספר תורה

שערי צדק ז תשסו עמ' 206-210

לוין, עמיהוד יצחק מאיר

איסור הוצאת ספרים מארץ ישראל לחו"ל

אוריתא גל' יט תשסג עמ' שלג-שלז

מצגר, דוד

שימוש בספר שנמסר כפקדון

תחומין כ (תשס) 67-68

ריגלר, מיכאל

האם היו הישיבות בספרד מרכז להעתקת ספרים?

שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 411-426

שבט, ארי יצחק

תרגום וחיבור ספרי קדש בלע"ז

תחומין יז (תשנז) 370-382

שביב, יהודה

מכירת והחלפת ספרי קודש

סיני כרך קיב תשנג עמ' קעה-קפא

שביב, יהודה

הוצאת ספרי קודש לחו"ל

תחומין י (תשמט) 124-131

שביב, יהודה

צוואת נפטר שלא לפרסם דברי תורתו

תחומין כב (תשסב) 234-238

שטראוס, אברהם; קטן, יואל

הדפסת ספר תורה תפילין ומזוזות

תחומין כב (תשסב) 469-477

שפרן, מנחם מנדל

בדו"ד שבין מחבר ספר והמו"ל

עטרת שלמה א תשנו עמ' נב-נג

 

תכנון עיר. הגנת הסביבה

אילני, צבי

שיקולי יעילות בטיפול במיטרדים אקולוגיים בספרות ההלכה בהשוואה עם תיאוריות כלכליות מודרניות

שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 27-87

אמסלם, חיים

בדין נזק עשן

אור תורה שנה כב תשן עמ' צה-ק

בן-יעקב, צבי יהודה

רעש בנזקי שכנים

סיני כרך קיח תשנו עמ' יח-כה

ברקוביץ', דב

זיהום אויר, הלכה ואקטיביזם קהילתי

צהר טו קיץ תשסג עמ' 103-112

גרשוני, יהודה

שלא לשנות מערי הלויים וערי ישראל

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קכ-קכז

הבלין, שלמה זלמן

בנית ערים חדשות בארץ ישראל

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסו עמ' 118-123

הכהן, אביעד

"הוי הבונה ביתו בלא צדק, ועליותיו בלא משפט" - דיני התכנון והבנייה

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 243 תרומה תשסו 4 עמ'

ויגודה, מיכאל

יציאת מצרים ואיכות הסביבה - היבטים פילוסופים ומשפטיים

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 12 בא תשסא 4 עמ'

כץ, יוסי

איכות הסביבה בתקנות שכונות ירושלים החדשות

על אתר גל’ ח-ט אב תשסא עמ' 37-44

לאו, ישראל מאיר

מעלת איכות הסביבה ביהדות

שערי צדק ו תשסה עמ' 185-193

מלחי, ירמיהו

עולם נאה

בשדה חמ"ד שנה לז חוב' ג-ד תשנד עמ' 23-43

פולק, יהושע

בעיות תכנון ובנייה בימינו

שערי צדק ו תשסה עמ' 223-233

פריז, יצחק דב

"זאת הבהמה אשר תאכלו" - דיני כשרות הבשר והאקולוגיה

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 220 ראה תשסה 4 עמ'

רבינוביץ, א"מ

האדם וסביבתו לאור תורת ישראל

אבי עופרים, קובץ מאמרים לזכרו של צבי כורך, ירושלים תשסב עמ' 45-60

רוזן, ישראל

איכות הסביבה מול נוחיות האדם

שערי צדק ו תשסה עמ' 202-212

רוזן, ישראל

פנוי קברים לצרכי ציבור

תחומין יח (תשנח) 254-274

רוזנסון, ישראל

על מעמדם המשפטי והמוסרי של בעלי-חיים: הערה אקולוגית

בד"ד 8 תשנט עמ'77-92

רקובר, נחום

יחסו של האדם לסביבה במשנת הרב קוק

שערי צדק ו תשסה עמ' 194-201

רקובר, נחום

יחסו של האדם לסביבה במשנת הרב קוק

קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 30-37

רקובר, נחום

איכות הסביבה: היבטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים

ירושלים תשנד 160 עמ'; ביקורת: הירש משה: משפטים כרך כד תשנה עמ' 623-626

שביב, יהודה

הנוי והנצח; פרק ב"אקולוגיה יהודית"

תחומין יב (תשנא) 472-479

שמואלי, פנחס

דין הסתרת נוף כתוצאה מבנייה

שערי צדק ג תשסב עמ' 165-170

 

ארץ ישראל

כללי

אלבז, יורם

בענין קנין ארץ ישראל

עפר האילים, ספר זכרון לע"נ עופר אליהו כהן, באר שבע תשנד עמ' 56-60

גרוסמן, אברהם

זיקתו של מהר"ם מרוטנבורג אל ארץ-ישראל

קתדרה חוב' 84 תמוז תשנד עמ' 63-84

גרשוני, יהודה

שלא לשנות מערי הלויים וערי ישראל

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קכ-קכז

גרשוני, יהודה

בענין עיירות המוקפות חומה

חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' קצב-קצד

גרשוני, יהודה

התנחלות של עם ישראל לעתיד לבוא

חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' קצז-רז

הלבני, אפרים בצלאל

ארץ ישראל - מתנה או מצווה?

קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 357-360

חלמיש, משה; רביצקי, אביעזר (עורכים)

ארץ-ישראל בהגות היהודית בימי-הביניים

ירושלים תשנא 341 עמ'

חלמיש, משה; רביצקי, אביעזר (עורכים)

ארץ-ישראל בהגות היהודית בימי-הביניים

ירושלים תשנא 341 עמ'

כ"ץ, שמואל

כבוד התלמיד - השלום ביהדות - הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל (ביבליוגרפיה )

שמעתין גל' 120 תשמה עמ' 116-123

לאו, דוד

מסירות נפש על המצוות בארץ ישראל

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסב עמ' 103-109

לוין, עמיהוד יצחק מאיר

איסור הוצאת ספרים מארץ ישראל לחו"ל

אוריתא גל' יט תשסג עמ' שלג-שלז

ליבמן, מנחם

קניני האבות בארץ ישראל

עפר האילים, ספר זכרון לע"נ עופר אליהו כהן, באר שבע תשנד עמ' 37-45

מאור, שמואל

גילוי חיבת העם והארץ במעשיהם ובאמרותיהם של אמוראי ארץ ישראל

חיים ביהודה, לזכרו של חיים יהודה מגני, חברון תשסד עמ' סד-עד

מרל, שמואל גרשון

בענין אוירא דארעא דישראל מחכים

אוריתא גל' יט תשסג עמ' ריח-רכ

ספראי, זאב; ספראי, חנה

קדושת ארץ-ישראל וירושלים (קווים להתפתחות של הרעיון)

יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 344-371

עמיאור, צוריאל

ואת עפרה יחוננו, משנתו של ר' יוחנן

פרי עץ הגן א תשנח עמ' 253-265

 

עליה. יישוב ארץ ישראל. יציאה לחו"ל. 'אין קנין לנכרי בא"י'

אבינר, שלמה

מצות כיבוש הארץ לרמב"ם

שנה בשנה תשנח עמ' 253-266

אהרנברג, יהושוע מנחם

איסור מסירת שטחי א"י לנכרים

תחומין י (תשמט) 26-33

אלברט, בת שבע

עוד על העלייה לרגל לארץ-ישראל בימי הביניים המוקדמים

קתדרה חוב' 90 טבת תשנט עמ' 33-52

אלרן, יונתן

יישוב הארץ בשעת סכנה

צהר ו אביב תשסא עמ' 9-22

אמסל, מאיר

בדבר מצות ישוב א"י בזמן הזה

המאור שנה מה חוב' י מנחם אב-אלול תשנב עמ' 21-25

אנגלרד, יצחק

הבעיה ההלכתית של מסירת שטחים מארץ ישראל: משפט ואידיאולוגיה

הפרקליט כרך מא תשנג עמ' 13-34

אריאל, יעקב

מצות ישיבת הארץ ואיסור לא תחנם

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסו עמ' 39-44

אריאל, יעקב

עזיבת הארץ ונטישת העיר מחשש סכנה

תחומין יב (תשנא) 187-199

ארנד, אהרן

טיול לחו"ל

שנה בשנה תשנו עמ' 289-297

בנדיקט, בנימין זאב

ערך העליה לעילוי מעמד הארץ

תורה שבעל פה לב: עמ' נו-ס', תשנא

בקשי-דורון, אליהו

עולים ועניי עירך - מי קודם

תורה שבעל פה לב: עמ' לב-לט, תשנא

בראלי, מרדכי א'

מצות יישוב א"י בנגב הדרומי

כתלנו טו תשנד עמ' 70-82

בר-חיים, נתן ש'

מצות ישוב ארץ ישראל ומלחמה בעבורה בזמן הזה

אור המזרח כרך לט תשנא עמ' 103-114

ברנדס, יהודה

התיישבות בחבלי הארץ שבריבונות נכרית

תחומין יז (תשנז) 96-106

גורן, שלמה

אדמת הקודש ופיקוח נפש

תחומין טו (תשנה) 11-22

גרוסמן, אברהם

הפנקס של 'חבורה יישוב ארץ-ישראל על ידי עבודת אדמה', מוינשטט, תרמ"א (1881)

קתדרה חוב' 54 טבת תשן עמ' 81-91

גרשוני, יהודה

אם יש מצוה עליה לארץ על מנת לחזור [אוצר המשפט חלק ב ערך 3485]

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קה-קח

גרשוני, יהודה

המצוה של ישיבת ארץ-ישראל

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קח-קיא

גרשוני, יהודה

ויתור על גבולות התורה בארץ ישראל

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קיא-קיג

דיכובסקי, שלמה

יצאה מארץ ישראל לחו"ל

תחומין כ (תשס) 399-406

הורדן, דוד

חינוך נוער לעליה לא"י בנגוד לרצון ההורים

ולהורת נתן בלבו, אסופת מאמרים לזכרו של הרב מרדכי אלימלך תובל, מבשרת ציון תשנו עמ' 113-117

הכהן, אברהם צבי

יציאה מארץ ישראל לחו"ל

פעמי יעקב גל' מה מנחם אב תשס עמ' קא-קי

הכהן, משה מנחם

איסור יציאה מא"י לחו"ל

קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' רכז-רכח

הנקין, יהודה הרצל

שלטון ישראל הוי כפיקוח נפש

אור תורה שנה כה תשנג עמ' תתמג-תתמה

הנקין, יהודה הרצל

מצות יישוב ארץ-ישראל

שנה בשנה תשנט עמ' 227

וולדינברג, אליעזר יהודה

גדרי חובת העלייה וההתנחלות בארץ עם קום המדינה

תורה שבעל פה לב: עמ' קח-קיט, תשנא

וולנר, משה דוד

בניית יריחו והתיישבות בה בזה"ז

מוריה שנה יז גל' א-ד שבט תשן עמ' קסז-קעב

ויס, אשר זליג

במצות יישוב ארץ ישראל וישיבתה

מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' עא עמ' תסג-תעב

ויסברג, אברהם יהודה

בדין עליה לרגל בזמן הזה

בכורים א תשנח עמ' קלג-קמח; שם ב תשנט עמ' רצט

ולנר, משה דב

בניית יריחו והתיישבות בה בזה"ז

אוריתא גל' יט תשסג עמ' קפג-קפו

ורהפטיג, איתמר

שיטת רש"י במצות ישוב א"י

תחומין יד (תשנד) 38-45

זוהר, צבי

השלום והשלכותיו - עיון במשנתו ההלכתית של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשס עמ' 103-118

זוין, שלמה יוסף

המדינה העברית וקדושת הארץ

תחומין י (תשמט) 15-25

זיסברג, יעקב

הכל מעלין לא"י ולירושלים

צהר ט חורף תשסב עמ' 9-28 [אריאל, יעקב: שם גל' י אביב תשסב עמ' 243-245; כהן, דוד חי: שם עמ' 246; הנקין, יהודה הרצל: שם עמ ' 247-248]

זיסברג, יעקב

סכנת דרכים בעליה לארץ ישראל

תחומין יז (תשנז) 86-95

זיסברג, יעקב

יחס חכמי צרפת, אשכנז וספרד למצוות ישוב א"י במאות השתים עשרה-הארבע עשרה

עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנז 128 עמ'

זנגר, יום טוב

יציאת כהן מא"י בזמן הזה

קול התורה גל' מד ניסן תשנח עמ' רמג-רמז

חפוטא, אברהם

האם מותר (להחזיר) לתת שטחי א"י לגוים

אור תורה שנה לג תשסא עמ' ז-כב

יוסף, עובדיה

מסירת שטחים מא"י במקום פיקוח נפש

תחומין י (תשמט) 34-47

ישראלי, שאול

העליה מרוסיה כגדרי פיקוח נפש

תורה שבעל פה לב: עמ' כו-לא, תשנא

ישראלי, שאול

מסירת שטחים מא"י במקום פיקוח נפש

תחומין י (תשמט) 48-61

כהן דארס, שלמה

כהנים מחוץ לתחום עולי בבל

תחומין יח (תשנח) 468-473

כהן, דוד

מצות ישוב א"י

ניצני ארץ יא אייר תשנה עמ' 217-234

כהן, ישמעאל

בענין מצות ישוב ארץ ישראל בזמן הזה

כרם שלמה גל' קמ אלול תשנא עמ' יב-יז

כהן, שאר-ישוב

מצווה מלחמה וכיבוש בזמן הזה

תורה שבעל פה מג עמ' נב-סב, תשסב

לאו, בנימין

נטיעה בשמיטה לצורך קביעת בעלות

תחומין יד (תשנד) 55-64

לוין, אליהו

מצות ישוב ארץ ישראל

קול התורה גל' מא תשרי תשנז עמ' קעה-קעח

ליאור, דב

מצות כיבוש ארץ ישראל

המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 247-250

ליברמן, יוסף

ישוב א"י למי שאינו שומר תורה ומצוות

בית הלל גל' ח אלול תשסא עמ' לז-לח

ליברמן, יוסף

עלי' לא"י בכדי להיבנות בזש"ק כשהוריו הזקנים בחו"ל

קול התורה גל' נד ניסן תשסג עמ' קסח-קעא

מלחי, ירמיהו

מצוות ישוב ארץ ישראל בראיה היסטורית

בשדה חמ"ד שנה לז חוב' ז-ח תשנד עמ' 33-50

מנמירוב, נתן

כיבוש הארץ

שנה בשנה תשנח עמ' 285-286

מצגר, יונה

עלית חולה או קשיש לאה"ק בזמן מלחמה

כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' רכח-רלב

נחום, עזרא

מצות ישוב ארץ ישראל לאור ההלכה

אור תורה שנה כח תשנו עמ' כב-כח

ספסל, יוסף

בענין החיוב על בני הגולה לפרנס עניי ארץ ישראל קודם עניי עירם

הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 117-120

פין, ראובן

בענין אי יש קנין לנוכרי בא"י להפקיע ממעשר

מוריה שנה יח גל' ט-י תשרי תשנג עמ' פג-פז

פלק, דוד

מצות ישיבת ארץ ישראל

בית אהרן וישראל גל' צד ניסן-אייר תשסא עמ' נה-ס

פרוש, שלמה זלמן

לצאת לחו"ל כדי לישא אשה

עדות, קובץ תורני, גל' יב סיון תשנב עמ' כב-ל

פת, ישראל

איסור יציאה מן הארץ

מגל ח-ט תשנב עמ' 187-224

צוריאל, משה

המאבק על ארץ ישראל מול אויבינו

תחומין יא (תשן) 458-462

קורנגוט, אפרים משה

ירידה מן הארץ בשעת הסכנה

אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 374-384

קלויזנר, ישכר דב

איסור החזרת שטחים מטעם פקוח נפש

פעמי יעקב גל' י שבט תנשא

קלינג, אלי

יחסו של הנצי"ב מוולוזין לתנועת חיבת ציון

קול מהיכל ט אלול תשנט עמ' 149-163

קלינג, אלי

שיבת ציון במשנתו של הנצי"ב מוולוז'ין

קובץ הציונות הדתית - מאה שנות חינוך ציוני-דתי, תשסז עמ' 17-31

קצנלבוגן, רפאל

כיבוש ארץ ישראל

תורה שבעל פה לא: עמ' פד-קב, תשן

קריגר, בן ציון

מצות כיבוש הארץ - הערות אחדות

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנד עמ' 82-86

רוזן, ישראל

תרבות טיולי חו"ל

תחומין כ (תשס) 407-411

רוזנר, מלך שלום

מצות ישוב ארץ ישראל

בית יצחק כרך לד תשסב עמ' 746-763

רזיאל, משה

ישוב הארץ וישיבתה

מגל י תשנד עמ' 5-11

ריינר, אלחנן

עלייה ועליה לרגל לארץ ישראל

חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשמח 340 ע'

ריסקין, שלמה

אדמה תמורת שלום

תחומין טז (תשנו) 233-242

שבט, ארי יצחק

'תירוץ הפרנסה' - המניע לאי עלייה לארץ ישראל

תחומין כב (תשסב) 355-368

שביב, יהודה

הוצאת ספרי קודש לחו"ל

תחומין י (תשמט) 124-131

שוחטמן, אליאב

אדמה תמורת שלום?

תחומין יז (תשנז) 107-120

שטרית, ברק

האם מותר למסור חלקי ארץ ישראל ע"מ להרחיק סכנת מלחמה?

קטורת הלבונה תשנט עמ' 40-56

שטרן, שמואל אליעזר

בענין איסור יציאה מן הארץ לחו"ל

אוריתא גל' יט תשסג עמ' שד-שח

שנקולבסקי, אלי

יציאה מהארץ למטרת טיול - דיון הלכתי

מספרא לסייפא עלון 46 חורף תשנד עמ' 49-78 [תגובות: שם עלון 47 קיץ תשנד עמ' 192-205]

שרביט, יוסף

זיקת יהודי אלג'יריה לחברון

חיים ביהודה, לזכרו של חיים יהודה מגני, חברון תשסד עמ' רכד-רמה

שרמן, אברהם ח'

מעמד עולים המנותקים מהתורה והמצות - לאור ההלכה

תורה שבעל פה לב: עמ' סא-עו, תשנא

שרמן, אברהם ח'

הלכות ודיני שביעית בשטחי א"י שנכבשו במלחמות ישראל

תורה שבעל פה מב: עמ' עה-פה, תשסא

 

איסור הישיבה במצרים

נויגרשל, צבי א'

איסור הישיבה בארץ מצרים

שמעתין גל' 137-138 תשנט עמ' 93-97

קורנגוט, אפרים משה

שיבה לארץ מצרים

אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 397-402

 

גבולות. כיבוש יחיד. קדושת הארץ

אברמסקי, יחזקאל

עבר הירדן המזרחי

אוריתא גל' יט תשסג עמ' רמט-רנז

אורטנר, נתן

גבול א"י לענין סמיכת דיינים

אוריתא גל' יט תשסג עמ' רטו-ריז

אריאל, יגאל

הגולן ועבר הירדן

תחומין יד (תשנד) 20-37

אריאל, יועזר

תחום כיבוש עולי מצרים בלבנון

אוריתא גל' יט תשסג עמ' רפה-רצ

אריאל, יעקב

גבולות הארץ להלכות שביעית

תורה שבעל פה לה: עמ' קיד-קכו, תשנד

אריאלי, תמי

השבויה באשקלון ומושג הגבול במקורות חז"ל

גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 101-114

ארליך, מיכאל

הגבולות ב"ברייתא דתחומין" על פי מקורות צלבניים וממלוכיים

דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשנד עמ' 97-104

בן דוד, חיים

רמת הגולן - מקומה בגבולות ארץ ישראל

אוריתא גל' יט תשסג עמ' רצא-רצו

בן-גד הכהן, דוד

גבולה הדרומי של ארץ-ישראל בספרות התנאים ובמקרא

קתדרה חוב' 88 תמוז תשנח עמ' 15-38

גרינפילד, אברהם יהודה

גבולות ארץ-ישראל על פי המקורות

תחומין יא (תשן) 421-457

גרינפלד, ברוך חנה

בענין גבולות הארץ

כרם שלמה גל' קנז תמוז תשנג עמ' מו-נב

גרשוני, יהודה

בירור בענין קידוש ארץ ישראל וארצות הנכבשות

חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' קצה-קצז

גרשוני, יהודה

הגבול בין ארץ ישראל ומצרים

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קיג-קיד

גרשוני, יהודה

עבר הירדן ורמת הגולן

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קיד-קכ

גרשוני, יהודה

אם כיבוש ארץ ישראל צריך קידוש או נתקדש בכיבוש בלבד

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קלט-קמב

גרשוני, יהודה

קדושת עבר הירדן, האם הוא כארץ ישראל

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קנב-קנח

גרשוני, יהודה

אשקלון עזה וסוריא לענייני שביעית [אוצר המשפט חלק א ערך 5466]

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' של-שמב

דויטש, ברוך שמואל

בירור בגבולות ארץ ישראל בדין צור וצידון ועזה ויבנה

מבקשי תורה גל' יב אלול תשנ"ד עמ' תקצא-תקצד

דומוביץ, עמירם

גבולות ארץ ישראל למצוות שמיטה

בשדה חמ"ד שנה לז חוב' א-ב תשנד עמ' 21-26

הכהן, אברהם צבי

קנין ישראל בארץ ישראל בזמן הגלות

אוריתא גל' יט תשסג עמ' רמג-רמח

ויס, אשר זליג

חזקת כיבוש מלחמה

מנחת אשר (במדבר) תשסו סי' לח עמ' נ עמ' שלג-שלח

זוין, שלמה יוסף

המדינה העברית וקדושת הארץ

תחומין י (תשמט) 15-25

כהן, שאר ישוב

גדרי קניין וקדושת ארץ-ישראל

מנחה לאי"ש ירושלים תשנא עמ' 59-71

כהן, שאר ישוב

גדרי קנין וקדושת ארץ ישראל

חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' יא-כד [אוצר המשפט חלק ב ערך 3627]

לאו, משה חיים

קדושה שניה קדשה לשעתה ולעתיד לבא

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנו עמ' 81-87

לוין, יגאל

כסלות-תבור, רימון, הנחל אשר על פני יקנעם וגי יפתח-אל (להבנת גבולותיה של נחלת זבולון)

קתדרה חוב' 108 תמוז תשסג עמ' 5-36

לנדאו, דב

גבולות ארץ ישראל

אוריתא גל' יט תשסג עמ' רנח-רעב

מגנצא, צבי

כבוש וקדוש הארץ

הדרום חוב' נג ניסן תשמ"ד עמ' 88-100

מגנצא, צבי

קדושת הארץ ומצוות התלויות בה

הדרום חוב' נו אלול תשמז עמ' 70-80

נאמן, יהודה

ההתיישבות היהודית מעכו צפונה עפ"י מקורות חז"ל

קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 367-372

נבו, יהושפט

גבולות ארץ ישראל לפי התורה

שמעתין גל' 137-138 תשנט עמ' 27-38

נריה, משה צבי

כיבוש-יחיד (שיטת הרמב"ן)

שנה בשנה תשנג עמ' 200-206

נריה, משה צבי

עבר-הירדן ורמת-הגולן - נחלה לישראל

תחומין יג (תשנב-תשנג) 13-28

נריה, משה צבי

חזקת ארץ ישראל ע"י יחידים למען הכלל

תחומין יב (תשנא) 457-471

סגל, פינחס

בענין ישוב אר"י ומקומות שכבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל ובגדר סוריא וכיבוש יחיד

בית אהרן וישראל גל' קכז תשרי-חשון תשסז עמ' צד-צט

עוזיאל, בן ציון מאיר חי

ארץ ישראל היא משני עברי הירדן

תחומין יג (תשנב-תשנג) 29

עמנואל, מרדכי

גבולות ארץ ישראל

המעין כרך לג גל' א תשרי תשנג עמ' 13-26, שם גל' ב עמ' 11-23, שם גל' ג ניסן תשנג עמ' 33-48, שם גל' ד תמוז תשנג עמ' 35-50

פינטוך, אברהם

קדושת ארץ ישראל והמקדש בתורת בריסק

סיני כרך קכו-קכז תשס-תשסא עמ' ריג-רכו

פינקוס, שמשון דוד

בענין גבולות א"י

בית הלל גל' ז סיון תשסא עמ' כה-כט

פישל, אלימלך

בירור גבול אר"י הדרומי

עדות, קובץ תורני, גל' יג טבת תשנג עמ' נו-נט [תגובות: בלוי, בצלאל חיים. שם גל' טז ניסן תשנד עמ' קלג-קלה; קארפ, משה דוד. שם גל' יז תשרי תשנה עמ' קכד-קכח]

פישל, אלימלך

בירור גבול ארץ ישראל הדרומי

אוריתא גל' יט תשסג עמ'

פישר, שלמה

בדין קדושת א"י וסוריא

מוריה שנה כג גל' י-יב אדר תשסא עמ' קלז-קנא

פרנקל, רפאל

נחלת שבט אשר: אתרים וגבולות

קתדרה חוב' 91 ניסן תשנט עמ' 7-30

צוקרמן, זלמן דוד

שיעור בסוגיא דסוריא כיבוש יחיד

משנת אהרן, ירושלים תשסב עמ' קסח-קעא

קרפ, משה מרדכי

ושתי את גבולך - בענין אילת והערבה

מבקשי תורה גל' יא ניסן תשנד עמ' תקיג-תקיח

רובינשטיין, אליקים

"גבול בני עמון" - על הגבול ועל גבול ישראל-ירדן

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 170 חקת תשסד 4 עמ'

רוזן, שבתאי

"וזה יהיה לכם גבול ים" - תרומת מקורות ישראל למשפט הבינלאומי

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 172 מטות-מסעי תשסד 4 עמ'

רוזנסון, ישראל

גבולות ארץ-ישראל בפיוט ארץ-ישראלי קדמון

קתדרה חוב' 74 טבת תשנה עמ' 22-31

רוזנפלד, שלמה

עמק בית שאן - חיובו בהפרשת תרומות ומעשרות

תחומין יג (תשנב-תשנג) 30-39

רוטנברג, זלמן

בדין כיבוש יחיד

לשמש שם אהל, ספר זכרון לרבי משה שמואל שפירא, ירושלים תשסז עמ' קלא-קלז

רלב"ג, עמנואל

גבולות א"י בים הגדול

מבקשי תורה גל' ה אדר תשנג עמ' קנד-קנז

שביב, יהודה

בין חזקה לכיבוש

שנה בשנה תשסג עמ' 97-100

שביב, יהודה

בין חזקה לכיבוש

שרידים גל' כא ניסן תשסג עמ' צט-קג

שניאורסון, מנחם מנדל

ארץ ישראל - כיבוש וחזקה

המאור שנה נה חוב' ה סיון-תמוז תשנב עמ' 3-11

שניאורסון, מנחם מנדל

ביאור שני הגדרים בבעלות ישראל על ארץ ישראל

המאור שנה נו חוב' א תשרי-חשון תשסג עמ' 3-9

שרמן, אברהם ח'

מלחמות ישראל - תוקפן ההלכתי לקביעת הריבונות בשטחי א"י

תחומין טו (תשנה) 23-30

 

סמיכה. עיבור שנים. סמכות בענייני א"י

אורטנר, נתן

גבול א"י לענין סמיכת דיינים

אוריתא גל' יט תשסג עמ' רטו-ריז

גרשוני, יהודה

בענין אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין בקידוש חדשים ושנים

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' שעז-שפה

גרשוני, יהודה

בענין עיבור שנים וקביעת חדשים בחו"ל

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' שפה-שפט

הנשקה, דוד

יסודו המשפטי של המושג 'אומה': בין הרמב"ם לרמב"ן

שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 177-197

קלר, יוסף יצחק

קביעת חדשים ועיבור שנים ע"פ החשבון

אור ישראל גל' יז תשרי תשס עמ' קעה-קצ

שטרנבוך, משה

קידוש החודש בישראל ובחו"ל

קול התורה גל' נ ניסן תשסא עמ' קסה-קסח

שפיצר, רפאל

הבית דין בעיבור שנים

קול התורה גל' לו ניסן תשנד עמ' סג-סו

 

ירושלים

אדלר, יונתן

כניסה להר הבית בזמן הזה

מעלין בקודש ב סיון תשס עמ' 147-152. קורן , מנחם זלמן: שם עמ' 153-166. תגובה לתגובה: שם עמ' 167-174

אדלר, יונתן

מקום שרפת הפרה האדומה

תחומין כב (תשסב) 537-542

אדלר, יוסף צ'

הכותל המערבי - בהלכה

צהר ה תשנט עמ' שצג-תא

אפלבום, דוד יעקב

הראויים לגור בירושלים

תורה שבעל פה לח: עמ' קלו-קמא, תשנו

בקשי-דורון, אליהו

"הכל מעלין לירושלים"

תורה שבעל פה לח: עמ' נ'-נו, תשנו

ברכה, יהודה

בתקנת גאוני ירושלים שלא ידור רווק בירושלים

בית הלל גל' יד סיון תשסג עמ' סט-עב

ברכה, יהודה

בדין ברכת מעין שבע בבית חתנים ובבית אבלים בירושלים החדשה

בית הלל גל' י אייר תשסב עמ' לג-לה

גרוסברג, אשר

מקוואותיה העתיקים של ירושלים

תחומין יט (תשנט) 448-455

גרוסברג, אשר

תחומיה המקודשים של ירושלים

תחומין יט (תשנט) 469-487

גרשוני, יהודה

מצות בנין בית הבחירה והקרבת קורבנות בזמן הזה

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' יב-כא

גרשוני, יהודה

תוספת על ירושלים והעזרה [אוצר המשפט חלק ב ערך 3686]

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' כד-לז

גרשוני, יהודה

הלכות ירושלים

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' לז-מו

גרשוני, יהודה

החפירות ליד הכותל המערבי לאור ההלכה

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' קפא-קפו

גרשוני, יהודה

תקיעת שופר בשבת בירושלים

חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' לז-לח

גרשוני, יהודה

בענין לולב במקדש: האם ירושלים נכלל בכלל המקדש

חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' נד-סב

גרשוני, יהודה

מצות בנין בית המקדש

חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' ריט-רכו

גרשוני, יהודה

מצות בנין בית המקדש והקרבת קרבנות בזמן הזה

חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' רכן-רלא

גרשוני, יהודה

בענין מצות שמירת המקדש בזמן הזה

חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' רמו-רמט

הנשקה, דוד

"לפני ד'" - מקדש או ירושלים?

המעין כרך מב גל' ג ניסן תשסב עמ' 34-41

הנשקה, דוד

קדושת ירושלים; בין חז"ל להלכה הכתתית

תרביץ שנה סז תשנח עמ' 5-28

הראל, אהרן

הלנת המת בירושלים בימינו

תחומין כב (תשסב) 485-494

זילברשטיין, יצחק

דמי שכירות בתים בירושלים בזמן הזה

קול התורה גל' מז תשרי תשס עמ' רלד-רלט

זיסברג, יעקב

הכל מעלין לא"י ולירושלים

צהר ט חורף תשסב עמ' 9-28 [אריאל, יעקב: שם גל' י אביב תשסב עמ' 243-245; כהן, דוד חי: שם עמ' 246; הנקין, יהודה הרצל: שם עמ ' 247-248]

כ"ץ שמואל

ירושלים ביהדות (ביבליוגרפיה)

שמעתין גל' 125 תשנו עמ' 101-109

כהן, שאר ישוב

ישיבת ירושלים בזמן הזה - הלכה למעשה

חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' מד -עא [אוצר המשפט חלק ב ערך 3695]

כהן, שאר ישוב

ושם נעלה ונראה

חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' פא-צד

מובשוביץ, יוסף אליהו

"מוסיפין על העיר ועל העזרות"

תורה שבעל פה לח: עמ' לא-קלה, תשנו

מורגנשטרן, אריה

הדיון בשאלת חידוש הקורבנות ובניין המקדש ערב שנת ת"ר

קתדרה חוב' 82 טבת תשנד עמ' 45-74

סלומון, אבי

הלכות ירושלים במגילות קומראן

עבודת גמר במחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 199 עמ'

ספראי, זאב; ספראי, חנה

קדושת ארץ-ישראל וירושלים (קווים להתפתחות של הרעיון)

יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 344-371

פורצקי, שרגא פיבל; זקס, מנחם מנדל יוסף

גדרי קדושת ירושלים ומוסיפין על העיר (חילופי מכתבים)

יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 299-304

קראוס, יצחק

קדושת ירושלים בזמן הזה - היבטים הלכתיים

שמעתין גל' 113 תשנג עמ' 41-47

רובינשטין, שמואל תנחום

מנהגי ירושלים בהלכה

תורה שבעל פה לח: עמ' נז-סא, תשנו

רוזן, דוב

שאלות חכם של עובד מדינה [גבולות ירושלים היבטי הלכה]

תחומין י (תשמט) 138-139

רקובר, נחום

עשרה דברים נאמרו בירושלים

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסו עמ' 80-89

רקובר, נחום

עשרה דברים נאמרו בירושלים

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 123 במדבר תשסג 4 עמ'

שטרן, שלמה

איסור כניסה למקום המקדש

אור תורה שנה כא תשמט עמ' רלא-רלט

שכטר, צבי

ירושלים - קרית מלך רב

בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' רכא-רכח

שכטר, צבי

בענין ירושלים לא נתחלקה לשבטים

ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' רח-ריז

שציפנסקי, ישראל

בענין ירושלים לא נתחלקה לשבטים

אור המזרח כרך מג תשנה עמ' 8-20

 

דת ומדינה

אטינגר, שמואל

קווים לתולדות המתח בין כהונה ומלוכה בהיסטוריה היהודית

כהונה ומלוכה (תשמז) 9-20

אלון, מנחם

דרך חוק בחוקה: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

ספר לנדוי, תל אביב תשנה כרך שני עמ' 641-676

אלון, מנחם

רפואה הלכה ומשפט - ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית

אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 45-71

אלמוג, שמואל

יחסי דת ומדינה בראי הלאומיות היהודית

כהונה ומלוכה (תשמז) עמ' 285-302

אנגלרד, יצחק

יחסי דת ומדינה בישראל - הרקע ההיסטורי-הרעיוני

עיוני משפט כר' יט חוב' 3 תשנה עמ' 741-758

אריאל, יועזר

חוקי התנועה ופיצויים על תאונות

תחומין יט (תשנט) 258-270

בלס, יהונתן

מדינת ישראל - מטרה או מסגרת?

קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 737-747

בלפר, אלה

העולם היהודי בין דת למדינה: העיקרון הדו-ממדי והמאבק על הגדרת הזהות

יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 5-29

בר אילן, נפתלי

משטר ומדינה בישראל על פי התורה

ירושלים תשסז 4 כר'

בר-און, מרדכי; צמרת, צבי (עורכים)

שני עברי הגשר (דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל)

ירושלים תשס"ב 451 עמ'

ברק-ארז, דפנה

גלגולו של חזיר: מסמל לאומי לאינטרס דתי?

משפטים כרך לג תשסג עמ' 403-475

גיגר, יצחק

כינון מדינה יהודית בהגות ישראל והשלכותיה לימינו

שנה בשנה תשסב עמ' 267-282

גרמן, גרשון

מדינה יהודית ודמוקרטית

תחומין יח (תשנח) 474-483

דיכובסקי, שלמה

"הלכת השיתוף" - האם דינא דמלכותא?

תחומין יח (תשנח) 18-31

הכהן, אביעד

"התחיינה העצמות האלה?" - חופש המדע, חופש הדת וכבוד האדם (עיונים בערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית)

מאזני משפט ד תשסה עמ' 219-260

הכהן, אביעד

"ושמרו בני ישראל את השבת" - יום מנוחה במדינה יהודית ודמוקרטית

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 66 ויקהל-פקודי תשסב 4 עמ'

הכהן, אביעד

מה עניין קדושה אצל משפט - המקומות הקדושים ומערכת המשפט

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 110 תרומה-תצוה תשסג 4 עמ'

הכהן, אביעד

משפט ורפואה ב"מדינה יהודית ודמוקרטית" בין אנטומיה של חוק ופתולוגיה של יחסי דת ומדינה

שערי משפט כר' ב גל' 2 עמ' 189-221

הכהן, אביעד

"מה נורא המקום הזה" - על מקומות קדושים: בין דת, משפט וקדושה

שערי משפט כר' ג גל’ 2 תשסד עמ' 341-373

הכהן, אביעד; סורוצקין, זלמן

בנקאות ללא ריבית ו"היתר עיסקא" ב"מדינה יהודית ודמוקרטית" - הלכה ואין מורין כן?

שערי משפט כר' ב גל' 1 תשנט עמ' 77-100

הלוי, חיים דוד

חקיקה דתית

קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 353-358

הלפרין, מרדכי

רפואה והלכה בישראל, ציוני דרך, תש"ח-תשנ"ח

אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 33-65

הלפרין-קדרי, רות

דיני משפחה אזרחיים נוסח ישראל - לקראת השלמה

מחקרי משפט יז חוב' 1 תשסב עמ' 105-157

הראל, אלון; שנרך, אהרן

הפרדה בין המינים בתחבורה הציבורית

עלי משפט כר' ג ניסן תשסג עמ' 71-97

ויגודה, מיכאל

"הגבל את ההר וקדשתו" - על המקומות הקדושים - בין הלכה למנהג

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 156 יתרו תשסד 4 עמ'

ויגודה, מיכאל

"לנפש לא יטמא בעמיו" - לשרפת גופות בהלכה ובמשפט

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 250 אמר תשסו 4 עמ'

וסרמן, אברהם

סטטוס-קוו בהלכה

פריעץ הגן ג תשסב עמ' 147-153

זולדן, יהודה

ציות לפקודות

צהר כא אדר ב תשסה עמ' 9-21

טריגר, צבי

יש מדינה ואהבה: נישואין וגירושין בין יהודים במדינת ישראל

משפטים של אהבה, תל אביב תשסה עמ' 173-225

ינון, אילן; לאו, בני

"החיה הנאכלת והחיה אשר לא תאכל" - על המתח בין דת ומדינה בענייני כשרות

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 69 שמיני תשסב 4 עמ'

כהן, דוד

גדרם הלכתי של מי שאינם שומרי מצוות

ניצני ארץ יב אייר תשנח עמ' 323-341; יג קיץ תשנט עמ' 135-174

כהן, חיים הרמן

כפייה דתית בישראל

ספר ברנזון, ירושלים תשס כרך שני עמ' 297-325

כץ, שמואל

הרבנות הראשית ויום העצמאות

שנה בשנה תשנח עמ' 229-237

ליפשיץ, שחר; ספיר, גדעון

מיהו המחליט בשאלת מיהו יהודי? על פרשת שליט ותפקידו הראוי של בית המשפט בחברה דמוקרטית

מחקרי משפט כב חוב' 2 תשסו עמ' 269-326

לנגנטל נחום; פרידמן, שוקי (עורכים)

הקונפליקט (דת ומדינה בישראל)

תל אביב 2002 379 עמ'

לנגנטל נחום; פרידמן, שוקי (עורכים)

הקונפליקט (דת ומדינה בישראל)

תל אביב 2002 379 עמ'

מירון, שמחה

חופש הדת במדינה יהודית ודמוקרטית

קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 549-558

מעוז, אשר

הרבנות ובתי הדין - בין פטיש החוק לסדן ההלכה

שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 289-416

עמיטל, יהודה

מעמדו של היהודי החילוני

שנה בשנה תשמט עמ' 337-349

פלק, זאב

מדוע זקוקה המדינה לדת?

קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 359-361

פלק, זאב

הפרדה בין דת ומדינה ופתרונות אחרים

ספר לנדוי, תל אביב תשנה כרך שני עמ' 863-867

קורינאלדי, מיכאל

חופש הדת בישראל - במה נשתנה ה"סטטוס קוו"

שערי משפט כר' ג גל' 2 תשסד 287-339

קירשנבום, דוד; דסברג זאב

"לא תאכל כל תועבה" - איסור ההונאה בכשרות

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 86 ראה תשסב 4 עמ'

רבינוביץ, נחום אליעזר

ציונות דתית מול בג"ץ

קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 332-337

רבינוביץ, נחום אליעזר

על דת ופוליטיקה בישראל

מעליות יח תשנז עמ' 109-128

רדאי, פרנסס

דת ושוויון: בראי הפסיקה

ספר ברנזון, ירושלים תשס עמ' 338-341

רוטנברג, נפתלי

"ממלכת כהנים וגוי קדוש" על משטר הלכה במדינת ישראל בזמננו

אור המזרח כרך מא תשנג עמ' 104-109

שאקי, אבנר חי

מעמדה המשפטי של השבת במדינת ישראל

מאזני משפט ד תשסה עמ' 147-217

שגיא, אבי

ציונות דתית: בין פתיחות לסגירות

יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 124-168

שוחטמן, אליאב

השבת אינה ניתנת לחלוקה

שנה בשנה תשסב עמ' 283-307

שוחטמן, אליאב

בעיית הכפייה בחקיקה הדתית

ארחות 36 ערב פסח תשנב עמ' 31-33

שוחטמן, אליאב

פסיקת בג"ץ בפרשת קבורתה של תרזה אנגלוביץ: מתן יד לכפייה אנטי-דתית (בשולי בג"ץ 637/85 פ"ד מ (3), 785)

דיני ישראל כרך טו תשמט-תשן עמ' קעט-ריא

שוחטמן, אליאב

מילה בהכשר בג"ץ

שערי משפט כר' ג גל' 2 תשסד עמ' 203-214

שחור, יהודה

פגיעה בזכותו הקניינית של הפרט לצרכי כפיה דתית

בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 15-34

שטרן, ידידיה צ'

פתחים להתחדשות הלכתית בנושאי דת ומדינה

מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 438-460

שטרן, ידידיה צ'

דת ומדינה - שתיקת ההלכה

הקונפליקט (דת ומדינה בישראל), תל אביב 2002 עמ' 37-58

שיפמן, פינחס

הכרת המדינה בנישואין כדת משה וישראל: סמל שהתרוקן מתוכנו?

יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 270-278

שיפמן, פנחס

ארבעים שנה לדיני המשפחה - מאבק בין דין דתי לבין חוק חילוני

משפטים כרך יט תשן עמ' 847-857; פרימר, דב י': בתי-המשפט ובתי-הדין בצוותא חדא, שם כרך כא תשנא עמ' 181-186

שפירא, יעקב

משפט ושיפוט - מחלוקת חדשה גם ישנה: הפרדת הדת מהמדינה או הפרדת הדתיים מהמדינה

שערי משפט כרך ג גל' 2 תשסד 425-475

שרמן, אברהם ח'

משפטי התורה - חקיקתם ויישומם בחוקי המדינה

תורה שבעל פה ל: עמ' סו-פ', תשמט

שרמן, אברהם ח'

"הלכת השיתוף" אינה מעוגנת בדיני ישראל

תחומין יט (תשנט) 205-220

שרמן, אברהם ח'

"הלכת השיתוף" לאור משפטי התורה

תחומין יח (תשנח) 32-40

 

רשויות מדינת ישראל

אריאל, יועזר

חוקי התנועה ופיצויים על תאונות

תחומין יט (תשנט) 258-270

בזק, יעקב

משפט מדינת ישראל וההלכה

קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 543-563

בן חורין, מיכאל; אפשטין, יעקב

מלכות ודמוקרטיה [מורד ברשויות מדינת ישראל]

תחומין יא (תשן) 102-104

בר אילן, נפתלי

עדות על תאונת דרכים בבית המשפט

תחומין י (תשמט) 179-190

בריס, מיכאל

החקיקה במדינת ישראל בראי ההלכה: יצירתיות אנושית וגבולותיה

משפטי ארץ א תשסב עמ' 51-21

גוטל, נריה

סמכויות מנהיגי ישראל

ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 91-120

גליקסברג, יוסף

סמכות השלטון הישראלי ע"פ ההלכה

תורה שבעל פה ל: עמ' נד-סה, תשמט

גרמן, גרשון

מלך ישראל (ריבונות לדורות בראי ההלכה ומעמדם של חוקי הכנסת בעולמה של ההלכה)

בני ברק תשסג 847 עמ' [בקורת: רובינשטין, אליקים. מלכות ישראל לעומת דינא דמלכותא. מחקרי משפט כב חוב' 2 תשסו עמ' 489-504]

גרמן, גרשון

"דין מלך ישראל" כמסד לעיון בבעיית מעמדם של חוקי הכנסת בעולמה של ההלכה

חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב תשנז 897 עמ'

דיכובסקי, שלמה

"הלכת השיתוף" - האם דינא דמלכותא?

תחומין יח (תשנח) 18-31

ורהפטיג, איתמר

הקמת המדינה כמצוה

תחומין יח (תשנח) 421-432

זוהר, צבי

אחריות הכנסת לעיצוב ההלכה (עיון במאמרו של הרב עוזיאל "בהגדרת פסולי עדות")

רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 135-144

זולדן, יהודה

בחירת מנהיג ציבור ומעמדו

תחומין יח (תשנח) 433-447

עמיטל, יואל

הרהורים על מערכת המשפט בארץ

מספרא לסייפא עלון 42 תמוז תשנב עמ' 161-167

פארן, רענן

השלטון במדינת ישראל לאור ההלכה

משפטי ארץ א תשסב עמ' 508-489

קריגר, בן-ציון

כבודו של השלטון בישראל

תחומין כ (תשס) 109-118

שאנן, ח' שלמה

הפניית תובע לבית-משפט

תחומין יב (תשנא) 251-258

שביב, יהודה

סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות

תחומין טו (תשנה) 118-131

שוחטמן, אליאב

הכרת ההלכה בחוקי מדינת ישראל

שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 417-500

שוחטמן, אליאב

מעמדם ההלכתי של בתי המשפט במדינת ישראל

תחומין יג (תשנב-תשנג) 337-370

שוחטמן, אליאב

שלטון יהודי אינו יכול להיות "רודף"

תחומין יט (תשנט) 40-48

שורץ, גדליה

עיונים בהלכות מדינה

הדרום חוב' נז אלול תשמח עמ' 61-68

שפירא, יעקב

משפט ושיפוט - מחלוקת חדשה גם ישנה: הפרדת הדת מהמדינה או הפרדת הדתיים מהמדינה

שערי משפט כר' ג גל' 2 תשסד 425-475

שרמן, אברהם ח'

"הלכת השיתוף" אינה מעוגנת בדיני ישראל

תחומין יט (תשנט) 205-220

שרמן, אברהם ח'

"הלכת השיתוף" לאור משפטי התורה

תחומין יח (תשנח) 32-40

 

ערכאות של גוים

אריאל, יועזר

חוקי התנועה ופיצויים על תאונות

תחומין יט (תשנט) 258-270

ביק, שלמה אליהו

בענין שטרות העולים בערכאות

ברה כחמה; לע"נ הרבנית רוחמה הינדל ברים, ירושלים תשס עמ' רצז-ש

בן-יעקב, צבי יהודה

גביית הוצאות שנפסקו בערכאות

סיני כרך קיד תשנד עמ' רמו-רנא

בצרי, עזרא

באילו נסיבות מותרת הפניה לערכאות

אוריתא גל' יז תשנג עמ' רכ-רכב

בר אילן, נפתלי

עדות על תאונת דרכים בבית המשפט

תחומין י (תשמט) 179-190

ברייטשטיין, אברהם מ'

על חומר האיסור לדון בערכאות

עדות, קובץ תורני, גל' ד ניסן תשמח עמ' קסו-קעא

ברקוביץ, אברהם דב

בענין דינא דמלכותא דינא ואיסור הליכה לערכאות

קול התורה גל' סא ניסן תשסו עמ' ריד-ריט

ברקוביץ, אברהם דב

תביעה בבית-דין לאחר תביעה בערכאות

תחומין טו (תשנה) 228-245

ברקוביץ, אברהם דב

דינא דמלכותא דינא ואיסור הליכה ערכאות

שרידים גל' יג מרחשון תשנג עמ' יט-כג

דיכובסקי, שלמה

"הלכת השיתוף" - האם דינא דמלכותא?

תחומין יח (תשנח) 18-31

הילדסהימר, עזריאל

ערכאות של גויים באשכנז בשלהי ימי הביניים: הלכה ומציאות

דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 217-224

וינמן, משה אליהו

תביעת פיצויים בערכאות

בית הלל גל' כג תמוז תשסה עמ' פח-צ

ויס, אשר זליג

שו"ת בדין ערכאות

מנחת אשר, דברים, תשסז סי' ג עמ' יד-יח

זעפרני, שלמה

צוואות הנעשות בערכאות של גוים

אור תורה שנה כז תשנה עמ' תרסה-תרעז

זעפרני, שלמה

בענין צוואות הנעשות בערכאות של גוים

אור תורה שנה כט תשנז עמ' תשיא-תשכא

זעפרני, שלמה

צוואות הנעשות בערכאות של גויים, דין שטר דלאח"מ, דין מלקד"ה, ודין ספק בירושה

מוריה שנה כ גל' י-יב טבת תשנו עמ' קיד-קכב

טנא, שלמה

האם מותר לעו"ד להופיע בפני ערכאות, ואם מותר לישראל לתבוע עכו"ם בערכאות

אוריתא גל' יז תשנג עמ' רטז-ריט

טרבילו, נטע

בענין נאמנות בערכאות

בית אהרן וישראל גל' צה סיון-תמוז תשסא עמ' נח-סא

ליבזון, גדעון

אוטונומיה שיפוטית ופנייה לערכאות מצד בני חסות על פי מקורות מוסלמים בתקופת הגאונים

האסלאם ועולמות שזורים בו, קובץ מאמרים לזכרה של חוה לצרוס-יפה, ירושלים תשסג עמ' 334-392

משאש, שלום

התנו ביניהם לדון אצל בית המשפט

אור תורה שנה לד תשסב עמ' רכג-רכה

ספראי, זאב

'גבוה מעל גבוה - וגבוהים עליהם': חכמים ומערכות המשפט בתקופת המשנה והתלמוד

יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 219-234

קבלן, חנן

אם מותרת שבועת שקר במקום אונס

ויען שמואל ט תשסו עמ' שיח-שכו

קראוס, זאב מאיר

בעניין עדי חתימה ועדי מסירה בשטרות העולים בערכאות והמסתעף

כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תרפט- תרצא

שאנן, ח' שלמה

הפניית תובע לבית-משפט

תחומין יב (תשנא) 251-258

שלוש, שלמה

מי שהלך לערכאות אם יכול לתבוע אח"כ בבי"ד

תורה שבעל פה מה תשסו עמ' ק-קז

שרמן, אברהם ח'

"הלכת השיתוף" אינה מעוגנת בדיני ישראל

תחומין יט (תשנט) 205-220

שרמן, אברהם ח'

"הלכת השיתוף" לאור משפטי התורה

תחומין יח (תשנח) 32-40

שרמן, אברהם חיים

תביעת נזיקין כנגד מבוטח צד ג' (תביעת נזיקין ברשלנות רפואית ותאונת דרכים)

שערי צדק ז תשסו עמ' 45-57

שרמן, אברהם חיים

תביעת נזיקין על רשלנות רפואית מרופא ובית חולים המבוטחים בחברת ביטוח

עטרת שלמה ט תשסד עמ' קנו-קסט

שרמן, אברהם חיים

איסור פנייה לערכאות לביטול פסק-דין של בי"ד שפסק ע"פ דין תורה

תורה שבעל פה מה תשסו עמ' קמז-קסד

 

'דינא דמלכותא דינא'

אליעזרוב, יעקב

מעביד החורג ממנהג המדינה

תחומין כ (תשס) 71-77

אפשטין, יעקב

אדמות הקיבוצים

' חבל נחלתו ג תשסד עמ' 313-318

אפשטין, יעקב

פקודת מלך בלתי חוקית

חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 175-180

אריאל, יועזר

חוקי התנועה ופיצויים על תאונות

תחומין יט (תשנט) 258-270

אריאל, יעקב

דינא דמלכותא בארץ ישראל

שנה בשנה תשסג עמ' 85-96

בנבנישתי, יגאל

משפטי מלוכה (בענין דינא דמלכותא דינא)

ירושלים תשסג רכה עמ'

בנבנשתי, יגאל

משפטי מלוכה (בענין דינא דמלכותא דינא)

ירושלים תשסג רכה עמ'

בר אילן, נפתלי

עדות על תאונת דרכים בבית המשפט

תחומין י (תשמט) 179-190

בר-אלי, אריאל

פיטורי עובדת בזמן הריון (פס"ד)

אבני משפט ז תשסז עמ' 203-210

ברקוביץ, אברהם דב

בענין דינא דמלכותא דינא ואיסור הליכה לערכאות

קול התורה גל' סא ניסן תשסו עמ' ריד-ריט

ברקוביץ, אברהם דב

דינא דמלכותא דינא ואיסור הליכה ערכאות

שרידים גל' יג מרחשון תשנג עמ' יט-כג

דיכובסקי, שלמה

"הלכת השיתוף" - האם דינא דמלכותא?

תחומין יח (תשנח) 18-31

דסברג, אורי

ויתור עובד על זכויותיו

תחומין כ (תשס) 78-79

הילפרין, חיים

דינא דמלכותא דינא

קול התורה גל' מ ניסן תשנו עמ' קח-קיא

הכהן, אביעד

"וכי הרבים גזלנים הם?" - על הפקעת מקרקעין ופגיעה בזכות הקניין במשפט העברי

שערי משפט כר' א גל' 1 תשנז עמ' 39-54

הכהן, אביעד

"מה נורא המקום הזה" - על מקומות קדושים: בין דת, משפט וקדושה

שערי משפט כר' ג גל' 2 תשסד עמ' 341-373

זולדן, יהודה

תוקפו ההלכתי של חוק ההסדרים במיגזר החקלאי משפחתי

קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 687-696

כהן, חיים ה'

הפקר בי"ד הפקר? - ירושת הארץ והפקעת מקרקעין

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 35 מטות - מסעי תשסא 4 עמ'

פנחסי, שמואל

תוקף המכירה ללא רישום בטאבו

בית הלל גל' ו טבת תשסא עמ' כח-לא

פנחסי, שמואל

מכירת קרקע ללא רישום בטאבו - דינא דמלכותא דינא

שערי צדק ב תשסא עמ' 148—159

פרישטיק, גדי

כש"דינא דמלכותא" רומס זכויות אדם

זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 241-254

פרישטיק, גידי

דינא דמלכותא והמנהג הבינלאומי: לקביעת הוגנות דין המלכות

סיני כרך קי תשנב עמ' קעז-קפה

פרנקל, אהרן; רחמן, יוסף

היחס להעלמות מס במשפט העברי

מגל יא תשנה עמ' 237-296

רקובר, נחום

הפקעת מקרקעין

שערי צדק א תשס עמ' 114-121

שטיפנהולץ, יחזקאל

ויתור עובד על זכויותיו

תחומין כ (תשס) 78-79

שילה, שמואל

כשדינא דמלכותא אינו דינא

ספר ברנזון, ירושלים תשס כרך שני עמ' 327-339

שרמן, אברהם ח'

"הלכת השיתוף" אינה מעוגנת בדיני ישראל

תחומין יט (תשנט) 205-220

שרמן, אברהם ח'

מנהג מדינה ביחסי עובד מעביד [תקפו של הסכם קיבוצי כשיש הסכם אישי]

תחומין יח (תשנח) 236-247

שרמן, אברהם ח'

"הלכת השיתוף" לאור משפטי התורה

תחומין יח (תשנח) 32-40

 

משפט בין-לאומי. ברית

חרל"פ, יעקב ח'

הברית עם הגבעונים והברית בין שלמה לחירם מלך צור

שנה בשנה תשסב עמ' 17-31

מירון, יעקב

כללי ברירת דין בנזיקין בעקבות הרמב"ם

הלשכה גל' 33 חשון תשנז עמ' 34 [תגובה: שפירא, יעקב. שם גל' 35 אדר ב תשנז עמ' 34. תגובה לתגובה. העקרון הטריטוריאלי בברירת הדין בנזיקין . שם גל' 36 אייר תשנ"ז עמ' 36-37]

פרישטיק, גידי

דינא דמלכותא והמנהג הבינלאומי: לקביעת הוגנות דין המלכות

סיני כרך קי תשנב עמ' קעז-קפה

רוזן, שבתאי

"וזה יהיה לכם גבול ים" - תרומת מקורות ישראל למשפט הבינלאומי

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 172 מטות-מסעי תשסד 4 עמ'

שרמן, אברהם

המשפט הבינלאומי (במלחמה) לאור משפטי התורה

תורה שבעל פה מד תשסד עמ' נט-עח


© מורשת המשפט בישראל
ת"ד 7483
ירושלים 91074
טלפון 026247041

אודותינו | פרסומים | פרסומים חדשים | המשפט העברי בחקיקה | המשפט העברי בפסיקה | השתלמויות | צור קשר

About us | Conferences | Seminars | Library | Projects | Contact us